مفاهيم بنيادين شناخت و اندازه گيري در صورت هاي مالي

سپس اندازه گيري مبلغ پولي اين عناصر مي باشد

مفاهيم بنيادين شناخت و اندازه گيري در صورت هاي مالي
صورت هاي مالي اساسي برآيند عناصري است كه مورد شناسايي واقع شده و سپس اندازه گيري مبلغ پولي اين عناصر مي باشد و لذا اين بخش به ترتيب به
شناخت در صورت هاي مالي، مبناهاي حسابداري و انداز ه گيري در حسابداري مي پردازد.
20 فصل اول: چارچوب نظري گزارشگري مالي خارجي در ايران
فرآيند شناخت ، متضمن مشخص كردن عنوان و مبلغ پولي يك عنصر و احتساب آن مبلغ در جمع اقلام صورت هاي مالي است . بايد توجه داشت كه صرفاً
اقلامي كه با تعاريف عناصر صورت هاي مالي انطباق دارد در صورت هاي مالي شناسايي مي گردد ولي تمامي اقلامي كه با اين تعاريف تطبيق مي نمايد لزوماً
در صورت هاي مالي مورد شناخت قرار نمي گيرد. مقصود از فرآيند شناخت اين است كه يك قلم در متن صورت هاي مالي اساسي مورد شناسايي واقع شود و
لذا افشا در يادداش تهاي توضيحي صورت هاي مالي نمي تواند جايگزين مناسبي براي شناخت عناصر صورت هاي مالي باشد.
معيارهاي شناخت اوليه يا تجديد انداز هگيري بعدي عبارتند از:
1 انطباق آن قلم با تعاريف عناصر صورت هاي مالي
2 وجود شواهد كافي مبني بر وقوع تغيير در يك عنصر صورت هاي مالي
3 قابليت اتكاي كافي براي انداز هگيري يك عنصر يا تغيير در يك عنصر
نكته 34 : هر چه در مورد يك قلم، شواهد بيشتري وجود داشته باشد و هر چه كيفيت اين شواهد بهتر باشد در مورد وجود، ماهيت و انداز ه گيري
آن قلم ابهام كمتري وجود خواهد داشت و آن قلم از اتكاپذيري بيشتري برخوردار خواهد بود.
نكته 35 : اتكاپذيري اندازه گيري تحت تاثير سه عامل است:
الف) توانايي انداز هگيري منافع مستتر در قلم موردنظر بر حسب مبالغ پولي
ب) تغييرپذيري ميزان اين منافع
پ) وجود يك مبلغ حداقل
اساساً شناخت داراي يها و بدهي ها در سه مرحله انجام م يشود:
الف) شناخت اوليه يعني ثبت يك قلم براي اولين بار بمنظور انعكاس در صورت هاي مالي.
ب) تجديد انداز هگيري بعدي يعني تغيير مبلغ پولي قلمي كه قبلاً ثبت شده و شناسايي شده است.
پ) قطع شناخت به معني حذف يك قلم قبلاً شناسايي شده از صورت هاي مالي.
نكته 36 : معيار اصلي براي هر يك از مراحل شناخت ، وجود شواهد كافي مبني بر اين است كه يك جريان آتي ورودي يا خروجي منافع وجود
داشته باشد در نتيجه در صورت وجود شواهد فوق شناخت اوليه و تجديد انداز ه گيري بعدي صورت م يگيرد و در صورتي كه شواهد كافي مبني بر دس تيابي
به منافع اقتصادي آتي يا تعهد انتقال منافع اقتصادي وجود نداشته باشد، قطع شناخت صورت مي گيرد.
در هر مرحله از فرآيند شناخت در صورتي كه يك تغيير در جمع دارايي ها با تغييري مساوي و متقابل در جمع بدهي ها يا آورده و ستانده صاحبان سرمايه
خنثي نشده باشد درآمد يا هزي نه اي حاصل مي شود كه در يكي از دو صورت عملكرد مالي يعني صورت سود و زيان و صورت سود و زيان جامع مورد
شناخت قرار م يگيرد و لذا شناسايي درآمد و هزينه مبتني بر وجود شواهد كافي مبني بر افزايش يا كاهش در خالص دارايي است.
نكته 37 : اعمال احتياط موجب مي گردد كه براي شناخت هزينه در مقايسه با شناخت درآمد به شواهد وقوع و ميزان اتكاپذيري انداز ه گيري
كمتري نياز باشد.
لازم به يادآوري است كه در خصوص شناسايي دارايي ها، هزينه ها و زيان ها، چارچوب زماني منافع نيز حائز اهميت است . اگر مخار ج حائز منافع آتي باشد آن
را دارايي تلقي مي كنيم و چنانچه مخارج صرفاً منافع جاري داشته باشد تحت عنوان هزينه طبقه بندي مي گردد و نهايتاً چنانچه فاقد منافع باشد بلادرنگ
زيان شناسايي م يگردد.
نكته 38 : هرگاه نتوان بين مخارج انجام شده و ايجاد درآ مدهاي مشخص در آينده ارتباط موجهي برقرار نمود مخارج مزبور بايد در دوره وقوع
به عنوان هزينه شناسايي شود.
نكته 39 : هرگاه مبلغ يك قلم دچار ابهام باشد، بهترين برآورد ممكن بايد ملاك اندازه گيري قرار گيرد . در صورت وجود يك مبلغ حداقل كه نسبت
به آن اطمينان معقولي حاصل است، قلم موردنظر نبايد به كمتر از اين مبلغ حداقل بيان شود.

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای مورد نیاز با * مشخص شده است

نوشتن دیدگاه

عضویت در خبر نامه

مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید آرمان پرداز خبره
خدمات مالی
مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید

در این نوشته برای شما توضیح می دهیم که چگونه یک مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید و به او اعتماد کنیم. در پایان اعتماد شما را به آرمان پرداز خبره جلب می کنیم. مشاور مالیاتی معتبر

ادامه مطلب »
اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره
خدمات مالی
اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و اهمیت مشاور مالیاتی در آن اهمیت مشاوره در زمینه مالیات کسب

ادامه مطلب »
انتخاب کارشناس حسابداری و مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت توسط آرمان پرداز خبره
خدمات مالی
مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت

در این نوشته می خواهیم در مورد نکاتی در خصوص انتخاب مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت و نحوه انتخاب کارشناس حسابداری بپردازیم. تا پایان با ما همراه باشید و جهت هرگونه نیاز به مشاور مالیاتی

ادامه مطلب »
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی
خدمات مالی
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی

در این نوشته میخواهیم به شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی در سازمان امور مالیاتی بپردازیم. جهت هرگونه سوال در خصوص مشاور مالیاتی با ما در ارتباط باشید. مشاور مالیاتی کیست؟ مشاور مالیاتی کسی است که

ادامه مطلب »
انواع هزینه ها در حسابداری و مالی توسط مشاور مالیاتی
حسابداری
انواع هزینه ها در حسابداری

در این نوشته میخواهیم در خصوص انواع هزینه ها در حسابداری و مالی ، بهبود هزینه ها توسط مشاور مالیاتی و همچنین در خصوص انواع هزینه بپردازیم انواع هزینه ها در حسابداری یکی از مهم‌ترین مفاهیم

ادامه مطلب »
مدارک مثبته
حسابداری
مدارک مثبته

در این نوشته به مفهوم مدارک مثبته و یا اسناد مثبته و نقش آن در حسابداری و چگونگی رسیدگی به آن توسط مشاور مالیاتی می پردازیم. مدارک مثبته یا اسناد مثبته مدارک مثبته اسناد نشان‌دهنده وقوع

ادامه مطلب »
مشاور مالیاتی کیست ؟
خدمات مالی
مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست؟ در این مطلب درباره مشاور مالیاتی کیست و خصوصیات یک وکیل مالیاتی خبره ، هم چنین میزان آشنایی او با قوانین مالیاتی و امور مالیاتی کشور به صورت مفصل صحبت می کنیم. با

ادامه مطلب »
اهمیت مشاوره مالیاتی
خدمات مالی
اهمیت مشاوره مالیاتی

اهمیت مشاوره مالیاتی تمامی مشاغل نیازمند دانش مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی و اهمیت مشاوره مالیاتی برای روبه رو شدن با قانون مالیات سازمان امور مالیاتی هستند. با ما باشید زیرا در این نوشته به این

ادامه مطلب »
مفاصا حساب مالیاتی
مشاور مالیاتی
مفاصا حساب و نحوه دریافت مفاصا حساب

درخواست گواهی مفاصا اولین کاری است که مودی و یا مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی وی ملزم است برای دریافت گواهی مفاصا حساب مالیاتی انجام دهد. براساس ماده ۲۳۵ قانون مالیات های مستقیم، اداره امور مالیاتی

ادامه مطلب »
مشاور مالی را چگونه انتخاب کنیم
خدمات مالی
مشاور مالیاتی چه کاری انجام می دهد

اشخاص حسابرس و مشاور مالیاتی در هدایت مالیات دهندگان برای رعایت قوانین، در تمام امور مالی، حسابداری و پرداخت مالیات نقش مهمی دارد. بسته به وضعیت مالیات دهنده، خدماتی که یک مشاور مالیاتی ارائه می‌دهد، متفاوت

ادامه مطلب »
مالیات بر ارزش افزوده
خدمات مالی
مالیات املاک و مستغلات

مالیات املاک و مستغلات ، نوعی از مالیات می باشد، که از درآمدهای به دست آمده از ملک محسوب می شود. املاک و مستغلات شامل سه نوع مالیات می شوند: مالیات بر درآمد اجاره از املاک

ادامه مطلب »
تکنولوژی نرم افزار
حسابرسی
موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی

    موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی     جمع داراییهای شرکتی ۲۰۰ میلیارد ریال است. حسابرس معتقد است تحریف داراییها بالای ۲۰ درصد، منجر به اظهار نظر مردود می‌شود (برای پرهیز از تردیدهای احتمالی در

ادامه مطلب »
بیمه‌ای به کارفرمایان
شرکت حسابداری
مدیریت سود چیست؟

مدیریت سود چیست؟   در کسب و کار برای حفظ عملیات، ارائه خدمات بهتر، و ارائه محصولات جدید، آن نیاز به سود می باشد. در هر کسب و کار، سود همیشه با زیان های خاص همراه است. مهم

ادامه مطلب »

مقاله های مرتبط

اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره

اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و

ادامه مطلب »
درخواست خود را بنویسید ...
ما را در نقشه بیابید ...