معضل ﺩﺭ ﺗﻬﻴﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻫﺎﻱ ﻣﺎﻟﻲ ﺗﻠﻔﻴﻘﻲ

معضل ﺩﺭ ﺗﻬﻴﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻫﺎﻱ ﻣﺎﻟﻲ ﺗﻠﻔﻴﻘﻲ ﺑﺰﺭﮔﺘﺮﻳﻦ ﻣﻌﻀﻞ ﻳﺎ ﻣﺸﻜﻞ ﻫﺎ ﺩﺭ ﺗﻬﻴﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻫﺎﻱ ﻣﺎﻟﻲ ﺗﻠﻔﻴﻘﻲ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﻋﺪﻩ ﺍﻱ ‏ﺍﺯ ﺗﻬﻴﻪ ﺁﻥ ﻃﻔﺮﻩ ﺑﺮﻭﻧﺪ،

معضل ﺩﺭ ﺗﻬﻴﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻫﺎﻱ ﻣﺎﻟﻲ ﺗﻠﻔﻴﻘﻲ
ﺑﺰﺭﮔﺘﺮﻳﻦ ﻣﻌﻀﻞ ﻳﺎ ﻣﺸﻜﻞ ﻫﺎ ﺩﺭ ﺗﻬﻴﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻫﺎﻱ ﻣﺎﻟﻲ ﺗﻠﻔﻴﻘﻲ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﻋﺪﻩ ﺍﻱ ‏ﺍﺯ ﺗﻬﻴﻪ ﺁﻥ ﻃﻔﺮﻩ ﺑﺮﻭﻧﺪ، ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﺎﻟﻲ ﻭ ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺗﺮﻳﻦ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ، ﻋﺪﻡ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺻﺤﻴﺢ ﻭ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺎﺷﻲ ﺍﺯ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺯﻳﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ :

1⃣ ﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﻧﺶ ﻛﺎﻓﻲ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﻧﻴﺎﺯﻫﺎﻱ ﺍﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ‏( ﺍﻳﻦ ﻛﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺛﺒﺖ ﻫﺎﻱ ﺗﻌﺪﻳﻠﻲ ﺗﻠﻔﻴﻖ ﭼﻪ ﺍﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻧﻴﺎﺯ ﺩﺍﺭﻳﻢ ﻭ ﭼﺮﺍ؟ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺍﻳﻦ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻛﺎﺭ ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻳﻢ؟ ‏)

2⃣ ﻋﺪﻡ ﻫﻤﻜﺎﺭﻱ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺁﻥ ﻫﺎ ﺩﺭ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ‏( ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﻃﺮﺯ ﺗﻔﻜﺮ ﻛﻪ ﺟﻤﻊ ﻫﻤﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻫﺎﻱ ﻣﺎﻟﻲ ﺗﻠﻔﻴﻖ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ . ‏)

ﺑﻪ ﺭﺍﺳﺘﻲ ﺍﮔﺮ ﺩﺭ ﺗﻬﻴﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻫﺎﻱ ﻣﺎﻟﻲ ﺗﻠﻔﻴﻘﻲ ﺍﺷﺘﺒﺎﻫﻲ ﻧﺎﺷﻲ ﺍﺯ ﻗﺼﻮﺭ ﻛﺎﺭﻛﻨﺎﻥ ﺩﺭﺍﺭﺍﺋﻪ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺭﺥ ﺩﻫﺪ ﭼﻪ ﻛﺴﻲ ﻣﺴﺌﻮﻝ ﺍﺳﺖ؟

?ﻃﺒﻖ ﺑﻨﺪ 19 ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ 18 ﺩﺍﺭﻳﻢ :

? 19 . ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎﻱ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﮔﺮﻭﻩ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻳﻚ ﺷﺨﺼﻴﺖ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﺣﺪ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻬﺎﻱ ﻣﺎﻟﻲ ﺗﻠﻔﻴﻘﻲ، ﻣﺴﺘﻠﺰﻡ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﺩﺭﻭﻥ ﮔﺮﻭﻫﻲ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻬﺎﻱ ﻣﺎﻟﻲ ﻭﺍﺣﺪ ﺗﺠﺎﺭﻱ ﺍﺻﻠﻲ ﻭ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﻱ ﺗﺠﺎﺭﻱ ﻓﺮﻋﻲ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ . ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﺩﺭﻭﻥ ﮔﺮﻭﻫﻲ ﻣﻤﻜﻦ ﺍﺳﺖ ﻣﻨﺘﺞ ﺑﻪ ﺳﻮﺩ ﻳﺎ ﺯﻳﺎﻧﻲ ﮔﺮﺩﺩ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻣﺒﻠﻎ ﺩﻓﺘﺮﻱ ﺩﺍﺭﺍﻳﻴﻬﺎﻱ ﮔﺮﻭﻩ، ﻧﻈﻴﺮ ﻣﻮﺟﻮﺩﻱ ﻣﻮﺍﺩ ﻭﻛﺎﻻ ﻭ ﺩﺍﺭﺍﻳﻴﻬﺎﻱ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﺸﻬﻮﺩ، ﻣﻨﻈﻮﺭ ﻣﻲﺷﻮﺩ .

?ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺁﻥ ﺑﺨﺶ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺩﺍﺭﺍﻳﻴﻬﺎ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺮﺍﺯﻧﺎﻣﻪ ﻫﻤﭽﻨﺎﻥ ﺩﺭ ﺗﻤﻠﻚ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﻱ ﺗﺠﺎﺭﻱ ﻣﺸﻤﻮﻝ ﺗﻠﻔﻴﻖ ﺍﺳﺖ، ﺳﻮﺩ ﻳﺎ ﺯﻳﺎﻥ ﺛﺒﺖ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻬﺎﻱ ﻣﺎﻟﻲ ﺟﺪﺍﮔﺎﻧﻪ ﻭﺍﺣﺪ ﺗﺠﺎﺭﻱ ﻋﻤﻼً ﺑﺮﺍﻱ ﮔﺮﻭﻩ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻳﻚ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ، ﺗﺤﻘﻖ ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ ﻭ ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﺍﺯ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻭ ﻣﺒﻠﻎ ﺩﺍﺭﺍﻳﻴﻬﺎﻱ ﮔﺮﻭﻩ ﺣﺬﻑ ﻣﻲﺷﻮﺩ . ﺍﻳﻦ ﺣﺬﻑ ﻛﻞ ﻣﺒﻠﻎ ﺭﺍ ﺩﺭﺑﺮﻣﻲﮔﻴﺮﺩ ﺣﺘﻲ ﺍﮔﺮ ﻭﺍﺣﺪ ﺗﺠﺎﺭﻱ ﻓﺮﻋﻲ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺳﻬﺎﻣﺪﺍﺭ ﺍﻗﻠﻴﺖ ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﺑﻴﻦ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﻱ ﺗﺠﺎﺭﻱ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺗﻠﻔﻴﻖ، ﺑﺎ ﺩﺍﺭﺍﻳﻴﻬﺎ ﻭ ﺑﺪﻫﻴﻬﺎﻳﻲ ﺳﺮ ﻭ ﻛﺎﺭ ﺩﺍﺭﺩ ﻛﻪ ﻛﻼً ﺗﺤﺖ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﮔﺮﻭﻩ ﺍﺳﺖ ﺣﺘﻲ ﺍﮔﺮ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺑﺮ ﺁﻧﻬﺎ ﺻﺪ ﺩﺭﺻﺪ ﻧﺒﺎﺷﺪ . ﺍﺯ ﺩﻳﺪﮔﺎﻩ ﮔﺮﻭﻩ ﺑﻪﻋﻨﻮﺍﻥ ﻳﻚ ﺷﺨﺼﻴﺖ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﺣﺪ، ﺳﻮﺩ ﻳﺎ ﺯﻳﺎﻧﻲ ﺍﺯ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﺩﺭﻭﻥ ﮔﺮﻭﻫﻲ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻧﻤﻲﺷﻮﺩ ﺯﻳﺮﺍ ﻫﻴﭻﮔﻮﻧﻪ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻳﺎ ﻛﺎﻫﺸﻲ ﺩﺭ ﺧﺎﻟﺺ ﺩﺍﺭﺍﻳﻴﻬﺎﻱ ﮔﺮﻭﻩ ﻭﺍﻗﻊ ﻧﻤﻲﺷﻮﺩ .

?ﺳﻮﺩ ﻳﺎ ﺯﻳﺎﻥ ﺣﺎﺻﻞ ﺍﺯ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﺑﺎ ﺁﻥ ﮔﺮﻭﻩ ﺍﺯ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﻱ ﺗﺠﺎﺭﻱ ﻛﻪ ﻃﺒﻖ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺍﺯ ﺗﻠﻔﻴﻖ ﻣﺴﺘﺜﻨﻲ ﺷﺪﻩﺍﻧﺪ، ﺣﺬﻑ ﻧﻤﻲﺷﻮﺩ ﻣﮕﺮ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﻔﻮﺫ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ، ﻭﺍﺣﺪ ﺗﺠﺎﺭﻱ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻭﺍﺣﺪ ﺗﺠﺎﺭﻱ ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ ﺗﻠﻘﻲ ﺷﻮﺩ

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای مورد نیاز با * مشخص شده است

نوشتن دیدگاه

عضویت در خبر نامه

مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید آرمان پرداز خبره
خدمات مالی
مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید

در این نوشته برای شما توضیح می دهیم که چگونه یک مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید و به او اعتماد کنیم. در پایان اعتماد شما را به آرمان پرداز خبره جلب می کنیم. مشاور مالیاتی معتبر

ادامه مطلب »
اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره
خدمات مالی
اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و اهمیت مشاور مالیاتی در آن اهمیت مشاوره در زمینه مالیات کسب

ادامه مطلب »
انتخاب کارشناس حسابداری و مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت توسط آرمان پرداز خبره
خدمات مالی
مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت

در این نوشته می خواهیم در مورد نکاتی در خصوص انتخاب مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت و نحوه انتخاب کارشناس حسابداری بپردازیم. تا پایان با ما همراه باشید و جهت هرگونه نیاز به مشاور مالیاتی

ادامه مطلب »
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی
خدمات مالی
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی

در این نوشته میخواهیم به شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی در سازمان امور مالیاتی بپردازیم. جهت هرگونه سوال در خصوص مشاور مالیاتی با ما در ارتباط باشید. مشاور مالیاتی کیست؟ مشاور مالیاتی کسی است که

ادامه مطلب »
انواع هزینه ها در حسابداری و مالی توسط مشاور مالیاتی
حسابداری
انواع هزینه ها در حسابداری

در این نوشته میخواهیم در خصوص انواع هزینه ها در حسابداری و مالی ، بهبود هزینه ها توسط مشاور مالیاتی و همچنین در خصوص انواع هزینه بپردازیم انواع هزینه ها در حسابداری یکی از مهم‌ترین مفاهیم

ادامه مطلب »
مدارک مثبته
حسابداری
مدارک مثبته

در این نوشته به مفهوم مدارک مثبته و یا اسناد مثبته و نقش آن در حسابداری و چگونگی رسیدگی به آن توسط مشاور مالیاتی می پردازیم. مدارک مثبته یا اسناد مثبته مدارک مثبته اسناد نشان‌دهنده وقوع

ادامه مطلب »
مشاور مالیاتی کیست ؟
خدمات مالی
مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست؟ در این مطلب درباره مشاور مالیاتی کیست و خصوصیات یک وکیل مالیاتی خبره ، هم چنین میزان آشنایی او با قوانین مالیاتی و امور مالیاتی کشور به صورت مفصل صحبت می کنیم. با

ادامه مطلب »
اهمیت مشاوره مالیاتی
خدمات مالی
اهمیت مشاوره مالیاتی

اهمیت مشاوره مالیاتی تمامی مشاغل نیازمند دانش مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی و اهمیت مشاوره مالیاتی برای روبه رو شدن با قانون مالیات سازمان امور مالیاتی هستند. با ما باشید زیرا در این نوشته به این

ادامه مطلب »
مفاصا حساب مالیاتی
مشاور مالیاتی
مفاصا حساب و نحوه دریافت مفاصا حساب

درخواست گواهی مفاصا اولین کاری است که مودی و یا مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی وی ملزم است برای دریافت گواهی مفاصا حساب مالیاتی انجام دهد. براساس ماده ۲۳۵ قانون مالیات های مستقیم، اداره امور مالیاتی

ادامه مطلب »
مشاور مالی را چگونه انتخاب کنیم
خدمات مالی
مشاور مالیاتی چه کاری انجام می دهد

اشخاص حسابرس و مشاور مالیاتی در هدایت مالیات دهندگان برای رعایت قوانین، در تمام امور مالی، حسابداری و پرداخت مالیات نقش مهمی دارد. بسته به وضعیت مالیات دهنده، خدماتی که یک مشاور مالیاتی ارائه می‌دهد، متفاوت

ادامه مطلب »
مالیات بر ارزش افزوده
خدمات مالی
مالیات املاک و مستغلات

مالیات املاک و مستغلات ، نوعی از مالیات می باشد، که از درآمدهای به دست آمده از ملک محسوب می شود. املاک و مستغلات شامل سه نوع مالیات می شوند: مالیات بر درآمد اجاره از املاک

ادامه مطلب »
تکنولوژی نرم افزار
حسابرسی
موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی

    موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی     جمع داراییهای شرکتی ۲۰۰ میلیارد ریال است. حسابرس معتقد است تحریف داراییها بالای ۲۰ درصد، منجر به اظهار نظر مردود می‌شود (برای پرهیز از تردیدهای احتمالی در

ادامه مطلب »
بیمه‌ای به کارفرمایان
شرکت حسابداری
مدیریت سود چیست؟

مدیریت سود چیست؟   در کسب و کار برای حفظ عملیات، ارائه خدمات بهتر، و ارائه محصولات جدید، آن نیاز به سود می باشد. در هر کسب و کار، سود همیشه با زیان های خاص همراه است. مهم

ادامه مطلب »

مقاله های مرتبط

اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره

اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و

ادامه مطلب »
درخواست خود را بنویسید ...
ما را در نقشه بیابید ...