معرفی مالیات بر ارزش افزوده

معرفی مالیات بر ارزش افزوده

 

 

معرفی مالیات بر ارزش افزوده

معرفی مالیات بر ارزش افزوده مالیات بر ارزش کشور جهان عملیاتی و 160 افزوده در حال حاضر در بیش از اجرایی گردیده است. کشورهایی که از لحاظ توسعه یافتگی شامل کشورهای توسعه یافته، در حال توسعه و کمتر توسعه یافمعرفیته و از لحاظ مبانی اقتصادی، کشورهایی با اقتصاد اسلامی، سرمایه داری و کمونیستی و از نظر جغرافیایی در هر پنج قاره جهان مشاهده می شوند. کارکرد های مالیات بر ارزش افزوده – کارکردهای اصلی مالیات بر ارزش 1 افزوده شامل : الف) تأمین درآمدهای مالیاتی پایدار ب ) شفاف سازی مبادلات اقتصاادی  و آشكارساازی  بخاش  اقتصااد  زیار  زمینی ج) کاهش فشار مالیاتی بار فعالیات   هاای مولاد و هادایت مالیاات باه سامت       مصرف – ساایر کارکردهااا شااامل : مسااتند ساازی فعالیاات هااای اقتصااادی و گسااترش   2 عدالت مالیاتی، نظارت و کنترل بر قیمت ها، بهبود تاراز تاااری کشاور ا باا     اعمال معافیت بر صادرات) ، رهایی از وابساتگی باه اقتصااد تا      محصاولی  نفت، بهبود الگوی مصرف  امصرف بیشتر  پرداخت مالیات بیشتر) و … الگوی اجرایی و مبانی نظری و اقتصادی مالیات بر ارزش افزوده در ایران مالیات بر ارزش افزوده در ایران بر پایه مصرف و بر عرضه کالاها و ارائه خدمات ابااه ) قااانون وضااب و بااه روش تفری اای  12 اسااتانای مااوارد معاااف مصاارا در ماااده ا

معرفی مالیات بر ارزش افزوده

2

غیرمست یم اروش مبتنی بر صدور صورتحسااب) باه اجارا درآماده اسات. ایان ناو         مالیات با رویكارد اصال م صاد ااعماال معافیات و نارب صافر بار صاادرات کاالا و           ) قانون به11خدمات) و در راستای اختیار حاصله از مفاد ماده ا صورت مرحلاه  ای در طول زنایره ایااد ارزش اقتصادی وضب می گردد و فعاالان اقتصاادی صارفاظ وهیفاه     انت ال بار مالی این نو  مالیات را در طول زنایره ارزش بر عهده دارند تا النهایه ایان  بار مالی را به مصرف کننده نهایی منت ل نمایند بنابراین فعالان اقتصادی از محل منابب مالی خود وجهی را به عنوان مالیات بر ارزش افزوده پرداخت نخواهند کرد.  پایه های مالیات اصولاظ آنچه که نرب مالیاتی بر آن اعمال می گردد پایه مالیاتی نامیده می شود.  درآمد: مانند درآمد مشاغل، ح وق، شرکت ها دارایی : مانند مالیات ن ل وانت ال، املاک، ارث و … مصرف : مالیات بر ارزش افزوده

در نظام مالیات بر ارزش افزوده، مالیات بر کالاها و خدمات وضب مای  شاود  اماا  معافیت برخی از کالاها و خدمات به دلایل مختلاف  از دامناه  شامولیت  ایان  نظاام  مالیاتی، گستره یا پایه این نظام مالیاتی را محدودتر می نماید. این مالیات می تواند تا

معرفی مالیات بر ارزش افزوده

3

سطح عمده فروشی و در پاره ای از موارد تا ساطح  خارده  فروشای  نیاز  اعماال  شاود.  درآمدهای ناشی از اجرای نظام مالیات بر ارزش افازوده  باه  وساعت  و انادازه  پایاه  مالیاتی و نرب مالیات وابسته است. هر چه پایه مالیااتی  و نارب مالیاات بیشاتر باشاد،     درآمدهای مالیاتی بیشتری جمب آوری می شود. ) قانون مالیات بر ارزش21 موارد معاف مصرح در ماده ( افزوده به طورکلی مصرف برخی از کالاها و خدمات در نظاام مالیاات بار ارزش    افازوده از  پرداخت مالیات معاف می باشد. اين معافیت ها به منظور كاهش اثراا  وروا اوراراار    اين نظام مالیاتي( مثلاً فشار با اقشار كم درآمد- اثرا تنرايليو ك كر   اهش هزينره  هرا   اجاايي ك كصول مالیا  اعمال مي گادند. مب الوصف عمادتاظ معافیات   هاا شاامل سابد    مصرفی خانوارها اعم از محصولات کشاورزی نظیار بارنج، روغان، آرد، شاكر، دارو،     کاغذ، مطبوعات، لوازم مصرفی درمانی، خدمات آموزشی، حمل ون ل و … می گردد. روش های محاسبه مالیات بر ارزش افزوده در جهان روش تامعی مست یم در این روش نرب مالیاتی را درمامو  عوامل ارزش افزوده ی  فعال اقتصادی، ضرب  نموده تا میزان مالیات بر ارزش افزوده مشخص گردد. این روش، به دلیل مشكل بودن محاسبه جداگانه هر ی  از عوامل، ادستمزد، بهره، اجاره، سود و استهلاک) برای بنگاه، مورداستفاده هیچ ی  از نظام های مالیات بر ارزش افزوده دنیا،  نمی باشد.   VAT = tااستهلاک + سود + اجاره + بهره + دستمزد)  نرب مالیات بر ارزشt  افزوده می باشد.

معرفی مالیات بر ارزش افزوده

4

روش تامعی غیرمست یم در این روش نرب مالیاتی، جداگانه در ت  ت  عوامل ارزش افزوده ضرب شده و سپس حاصل تمامی این ارقام با یكدیگر جمب می شود و میزان مالیات بر ارزش افزوده را مشخص می نماید. این روش نیز مانند روش تامعی مست یم چندان مورداستفاده قرار نمی گیرد.  VAT = t + ادستمزد)t + ابهره)t + ااجاره)t + اسود)t ااستهلاک) روش تفری ی مست یم در این روش نرب مالیاتی در تفاضل بین میزان فروش و خرید ی  بنگاه ضرب شده و میزان مالیات بر ارزش افزوده قابل پرداخت را مشخص می نماید.  VAT = t اخرید ا فروش) روش تفری ی غیرمست یم در این روش نرب مالیاتی در هر ی  از م ادیر فروش و خرید ضرب شده و حاصل ضرب آن ها از یكدیگر کسر می گردد.  VAT = t افروش)– t اخرید) با توجه به محاسبه مالیات بر ارزش افزوده از هر چهار روش تفری ی و تامعی مست یم و غیرمست یم، به این نتیاه می توان رسید که در هر چهار حالت ی  جواب برای میزان مالیات بر ارزش افزوده به دست می آید. لیكن به دلیل اينكه ركش تفايري غیامساریم امكان بیشاا  باا  مساندواي  فعالیت ها در اقاصاد فااهم مي نمايد معمولاً در كشورهايي كه به اقاصاد ييايمیني مبالا هساند به منظور مرابله با آن اي اين ركش اوافاده مي گادد.

معرفی مالیات بر ارزش افزوده

5

روش محاسبه مالیات بر ارزش افزوده در ایران روش تفری ی غیر مست یم اروش صورتحساب) روش تفری ی غیرمست یم، در ادبیات مالیات بر ارزش ، افزوده روش «  معروف به    است .یعنی اینكه، در این روش هر بنگاه: »صورتحساب . در هنگام خرید نهاده 1 های مشمول مالیات: علاوه بر بهای مواد اولیه، حاصل ضرب نرب مالیات بر ارزش افزوده  در بهای کالای خریداری شده را به فروشنده می پردازد.  ااعتبار مالیاتی) . در هنگام فروش :علاوه بر بهای محصول مشمول مالیات، حاصلضرب نرب 2 مالیات بر ارزش افزوده در بهای کالای فروخته شده را از خریدار اخذ می کند. . در پایان هر دوره مالیاتی: ادوره مالیاتی مالیات بر ارزش 3 افزوده) فروشنده مابه التفاوت مالیات بر ارزش افزوده پرداختی در زمان خرید مواد اولیه با مالیات بر ارزش افزوده اخذشده در زمان فروش محصولات را به صورت دوره ای امالاظ سه ماه ی  بار) به سازمان امور مالیاتی می پردازد. در اين ركش مالیا  با اريش افزكده پاداخاي رك  خايد،  به عنوان اعابار مالیاتي باا  بنگاه محسوب مي شود . مكانیزم اعتبار مربوط به مالیات بر ارزش افزوده چنین است که از مالیات دریافتی بابت فروش کالا و خدمات می توان مالیات بر ارزش افزوده پرداختی جهت خرید یا وارد کردن مواد و لوازم مربوط به فعالیت اقتصادی را کسر نمود. به این ترتیب عملاظ شخصی که مشمول مالیات بر ارزش افزوده است می تواند در اههارنامه مالیاتی مرتبط اعتباری اکسوری) را منظور دارد. مالیات بر ارزش افزوده پرداختی بایت خرید ها قابل احتساب به عنوان اعتبار مالیاتی است، ضمناظ اعتبار اقلام کالاهای مف ود یا منهدم شده یا به زیان فروخته شده در صورت احراز قابل اعمال خواهد بود.

معرفی مالیات بر ارزش افزوده

6

به عنوان ماال: ی  تولیدکننده بخاری برای تولید بخاری مكلف است بر روی تمامی نهاده ها و عوامل تولید بكار رفته در تولید بخاری به عنوان ورودی ها به نرب تعیین شده مالیات بر ارزش افزوده را پرداخت نماید و سپس در زمان خروجی که عرضه بخاری می باشد مكلف است به نرب مالیات بر ارزش افزوده از مأخذ فروش بخاری مالیات بر ارزش افزوده را وصول نماید و سپس پس از کسر مالیات بر ارزش افزوده پرداختی ااعتبار مالیاتی) مابه التفاوت را در قالب دوره های سه ماهه و طی اههارنامه تسلیمی ابراز و به حساب های اعلامی از سوی سازمان امور مالیاتی کشور واریز نماید و در صورت اضافه پرداختی ت اضای استرداد یا تهاتر نماید. اصل مبدأ و مقصد در نظام مالیات بر ارزش افزوده می توان مالیات بر ارزش افزوده را تحت دو اصل مبدأ یا م صد اجرا کرد.  در اصل مبدأ، مالیات بر ارزش افزوده، بر روی ارزش افزوده کلیه کالاها و خدماتی  که در داخل ی  کشور تولید می شود، اعمال می گردد.  در اصل م صد، مالیات بر ارزش افزوده، بر روی ارزش افزوده کلیه کالاها و خدماتی که در داخل ی  کشور مصرف می شود، اعمال می گردد. نكته مهم در این مبحث، نحوه برخورد این مالیات با م وله های صادرات و واردات می باشد. به این معنا که در اصل م صد صادرات از شمول نظام مالیات بر ارزش افزوده معاف است، زیرا مطابق با این اصل، مالیات بر ارزش افزوده بر کلیه کالاها و خدماتی وضب می شود که در داخل  مرزهای ی  کشور به مصرف می رسد، این در حالی است که کالاها و خدمات صادرشده، در کشوری دیگر ایا کشور م صد) مصرف خواهد شد.

معرفی مالیات بر ارزش افزوده

7

بنابراین بر طبق اصل م صد، صادرات مشمول مالیات بر ارزش افزوده نخواهد بود، ولی واردات به دلیل اینكه در داخل کشور مصرف می شود، مشمول این مالیات می گردد. اما در خصوص اصل مبدأ، دقی اظ برعكس اصل م صد، واردات معاف و صادرات مشمول است. بر اساس اصل مبدأ: صادرات مشمول مالیات واردات معاف از مالیات  قانون 13 بر اساس اصل م صد: صادرات معاف از مالیات و اعمال نرب صفر مطابق ماده مالیات بر ارزش افزوده  واردات مشمول مالیات بنابااين به منظور تشويق صادرا  اي اصل مرصد اوافاده مي شود. لذا بهااين گزينه جهت اجاا  نظام مالیا  با اريش افزكده، اوافاده اي نوع مصاف با اواس اصل مرصد اوت كه منجا به بهبود تااي تجار  كشور مي گادد. درصورتی که بنگاه اقتصادی اقدام به صادرات کالاها یا خدمات تولیدی خود  نماید، می تواند با ارائه اسناد مابته اصورتحساب های خرید و اسناد و مدارک صادرات) مالیات بر ارزش افزوده پرداختی بر روی خرید خود را از سازمان امور مالیاتی استرداد کند. در ح ی ت این همان مفهوم نرب صفر می باشد که مطابق آن بنگاه بابت محصولات تولیدی صادراتی خود مالیات بر ارزش افزوده ای دریافت نخواهد کرد، بنابراین میزان کل مالیات های پرداختی مؤدی بر روی خرید، بیشتر از مالیات های دریافتی بر روی فروش خواهد بود و حاصل این معادله، عددی منفی خواهد بود که به معنای اضافه پرداختی می باشد.  دستگاه از تولیدات خود به 100برای ماال شرکت خودروساز اقدام به صادرات کشور عراق می نماید و با توجه به اینكه صادرات در نظام مالیات بر ارزش افزوده، مشمول مالیات نمی شود، بنابراین بابت خودروهای مذکور مالیات و عوارض

معرفی مالیات بر ارزش افزوده

1

ارزش افزوده ای دریافت نمی نماید.سپس میزان مالیات بر ارزش افزوده پرداختی بر روی عوامل تولید به عنوان اعتبار مالیاتی مؤدی محسوب می شود، بنابراین مؤدی می تواند در خصوص این مازاد اعتبار درخواست استرداد نماید، یعنی از سازمان امور مالیاتی بخواهد که این مبلغ مازاد را به وی مسترد  و یا اینكه این مازاد اعتبار را به عنوان طلب خود، به دوره های مالیاتی بعدی موکول نماید .

خالص قابل اوااداد=

معرفی مالیات بر ارزش افزوده

9

نحوه محاوبه مالیا  با اريش افزكده هر ی  از مؤدیان ثبت نام شده در نظام مالیات بر ارزش افزوده، عاملان جمب آوری، ثبت و اههار مالیات موضو  این قانون به سازمان امور مالیاتی می باشند. بدین معنا که هر مؤدی هنگام فروش بایستی با اضافه کردن مالیات بر ارزش افزوده به قیمت  مالیات بر ارزش ، فروش خود و صدور صورتحساب فروش افزوده را از خریداران کالاها و خدمات دریافت و در دفاتر خود ثبت کند .مؤدی ملزم است وجه مذکور را تا پایان دوره مالیاتی نزد خود نگهداری نموده و درنهایت مابه التفاوت مالیات های دریافتی هنگام فروش و مالیات های پرداختی خود به هنگام خرید را به سازمان امور مالیاتی اههار و پرداخت نماید . ااین مابه التفاوت می ، تواند مابت صفر یا منفی باشد.) نحوه انارال مالیا  با اريش افزكده اي ابادا  ينجیاه ها  تولید تا مصاف نهايي نظام مالیات بر ارزش افزوده، بر پایه مصرف اخذ می گردد. این مالیات توسط مصرف کننده نهایی کالاها و خدمات پرداخت می شود و فعالان اقتصادی تنها عناصر زنایره واردات/ تولید/ توزیب هستند که مالیات بر ارزش افزوده را در طول زنایره به عنصر بعدی خود انت ال می دهند.

معرفی مالیات بر ارزش افزوده

10

.

فعالان ابتدای زنجیره

معرفی مالیات بر ارزش افزوده

11

همان طور که از ماال صفحه قبل مشخص می  در هر بار معامله برای تولید و ، شود توزیب، مالیات هایی به عنوان مالیات بر ارزش  )از خریداران دریافت و VAT افزوده ا سپس از میزان مالیات بر ارزش افزوده های پرداختی در هنگام خرید بنگا ه های اقتصادی کسر و مابه التفاوت به حساب سازمان امور مالیاتی واریز می شود .این انت ال مالیات به عناصر بعدی زنایره، آن قدر در طول زنایره تولید ا توزیب اتفاق می افتد تا نهایتاظ مصرف کننده نهایی معادل نه درصد کل ارزش افزوده های ایااد شده در طول زنایره را به دلیل مصرف نهایی کالا یا خدمت پرداخت می نماید بنابراین با اجرای مكانیزم مزبور فعالان اقتصادی حاضر در زنایره تولید ا توزیب اتولید  و توزیب کننده ) صرفاظ عاملان وصول مالیات از مشتری محصولات خود هستند و وجهی را از منابب خودپرداخت نخواهند نمود. در اکار کشورهای ماری مالیات بر ارزش افزوده به منظور کاهش هزینه های اجتماعی و مادی مالیات مذکور با اجرای مالیات بر ارزش افزوده ساده و اخذ مالیات بر ارزش افزوده م طو  در مراحل آخر زنایره اخرده فروشان) از فراخوان آنها اجتناب می شود و صرفاَ با مالی این نو  مالیات را از طریق بهای تمام شده به مصرف کننده نهایی منت ل می کنند که ماال آن بشرا صفحه بعد می باشد:

معرفی مالیات بر ارزش افزوده

12

 

فعالان ابتدای زنجیره

 

معرفی مالیات بر ارزش افزوده

13

مبانی قانونی فراخوان مرحله ای ) قانون مالیات بر ارزش11مفاد ماده ا افزوده : مؤديان مكلف« اند به تاتیبي كه وايمان امور مالیاتي كشور تعیین ك اعلام مي نمايد نسبت به ارائه اطلاعا  درخواواي وايمان مذكور ك تكمیل فام ها  مابوطه اقدام ك ثبت » نام نمايند. فراخوان های نظام مالیات بر ارزش افزوده در اجرای قانون مالیات بر ارزش ) باه  11 افزوده و بنا به اختیار حاصاله از مفااد مااده    ا شرا فوق، تاکنون طی هفت مرحله برخی از فعاالان اقتصاادی بارای اجارای قاانون      فراخوان شده اند. فراخوان مرحله اول مشمولین ماحله اكل ثبرت  نرام  – تراري  اجراا در مرورد ايرن دوراه اي مشرمولین        1/7/1837  . کلیه واردکنندگان؛1 . کلیه صادرکنندگان؛ 2  .کلیه فعالان اقتصادی که مامو  فروش کالاها و ارائه خادمات  آن هاا  در ساال 3  سه میلیارد ریال یا بیشتر بوده است؛ 1316 . کلیه فعاالان  اقتصاادی  کاه  ماماو   فاروش  کالاهاا  و ارائاه  خادمات  آن 4 هاا  در   ی  میلیارد و دویست پنااه میلیون ریال یا بیشاتر ،1317 پنج ماهه آغازین سال بوده است. اواحدهای صنفی که دارای شخصیت ح ی ی بوده و تابب شاورای اصاناف کشاور    می باشند از این بند شرایط مشمولیت مرحله اول ثبت نام مستانی گردیدند.)

معرفی مالیات بر ارزش افزوده

14

فراخوان مرحله دوم مشمولین ماحله دكم ثبرت  نرام  – تراري  اجراا در مرورد ايرن دوراه اي مشرمولین        1/7/1833 کلیه اشخاص اعم از ح ی ی و ح وقی، صرف نظر از میزان فعالیات، کاه مشامول    مرحله اول ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده نگردیده بوده اند، شاغل به فعالیات  ) قانون مالیات96در هر ی  از موضوعات مندرج در بند االف) ماده ا هاای مسات یم   ابه جز فعالیت قانون مالیات بر ارزش12 های معاف موضو  ماده  افزوده) به شرا زیر، مشمول مرحله دوم ثبت نام و اجرای این نظام مالیاتی می باشند: .کارخانااه1 هااا و واحاادهای تولیاادی کااه باارای آن  هااا جااواز تأساایس و پروانااه ی بهره برداری از وزارتخانه ی ذی ربط صادرشده یا می شود؛ .بهره2 برداران معادن؛ . ارائه3 دهندگان خدمات حسابرسی، حسابداری و دفترداری و همچنین خدمات مالی؛  . حسابداران رسمی شاغل و مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران؛4 . ارائه5 دهندگان خدمات مدیریتی و مشاوره ای؛ . ارائااه6 دهناادگان انااوا  خاادمات انفورماتیاا ، رایانااه ای اعاام از سااخت ، افاازاری نرم افزاری و طراحی سیستم؛ . متل7 ها و هتل های سه ستاره و بالاتر؛ . بنكداران، عمده1 فروش ها، فروشگاه های بزرگ، واساطه  هاای ماالی، نماینادگان    توزیب کالاهای داخلی و وارداتی و صاحبان انبارها؛ . نمایندگان موسسه9 های تااری و صنعتی، اعم از داخلی و خارجی؛

معرفی مالیات بر ارزش افزوده

15

. مؤسسات حمل10 ون ل موتوری و باربری دارای ماوز از مراجب ذی ربط، زمینی، دریایی و هوایی باربری ابه استاناء واحدهایی که صرفاظ به امر حمل ون ل مساافر  اشتغال دارند)؛  . مؤسسات مهندسی و مهندسی مشاور؛11 . مؤسسات تبلیغاتی و بازاریابی.12 فراخوان مرحله سوم مشمولین ماحله ووم ثبت نرام  – تراري  اجراا در مرورد ايرن دوراه اي مشرمولین        1/1/1831 کلیه اشخاص ح ی ی و ح وقی که بر اساس شرایط مراحل اول و دوم ثبت نام، مشمول اجرای نظام مالیات بر ارزش افازوده  نگردیاده  اناد،  درصاورتی  کاه  درساال   ماماو   فاروش  کالاهاا  و ارائاه  خادمات  اغیرمعااف  یاا معااف   و 1311 یاا 1317 غیرمعاف) آن ها سه میلیارد ریال و بالاتر می باشد، مشمول مرحلاه  سا وم ثبات  ناام  و اجرای قانون خواهند بود. اشخاصی که شاغل به فعالیت ) قانون مالیات 12 های صرفاظ معاف موضو  ماده ا بر ارزش افزوده می »ج«و  »ب« باشند و همچنین اشخاص ح ی ای  مشامولین  بنادهای ) قانون مالیات 96 ماده ا های مست یم که به صاورت  صانفی  فعالیات  و تاابب  شاورای  اصناف کشور هستند، از ثبت نام در این مرحله مستانی خواهند بود. اشخاص مزبور مكلفند به هنگام خرید کالا و خدمات از مؤدیان مشمول و ثبات  ناام  شاده  در ایان  نظام مالیاتی ضمن دریافت صورتحسااب،  مالیاات  و عاوارض  متعل اه  را باه  آن هاا  پرداخت نمایند.

معرفی مالیات بر ارزش افزوده

16

فراخوان مرحله چهارم مشمولین ماحله چهارم ثبت نام – تاري  اجراا در مرورد ايرن دوراه اي مشرمولین       1/7/1183 کلیه اشخاص ح ی ی و ح وقی که بر اساس شرایط مراحل اول، دوم و سوم ثبت نام، مشمول اجرای نظام مالیات بر ارزش افازوده نگردیاده   اناد،   درصاورتی  کاه شااغل باه    فعالیت های ذیل اازجمله فعالیت ) قاانون مالیاات  96ماده ا »ب« های موضو  بند  هاای  مست یم) باشند، با هر میزان فروش یا درآمد مشمول مرحله چهارم ثبت نام، آماوزش و  اجرای قانون خواهند بود. . صاحبان کارگاه 1 هاای  صانعتی  ااعام  از صانفی  و غیار  صانفی  کاه  دارای   آمپر باشد)؛ 50 حداقل برق سه فاز . فروشندگان طلا و جواهر؛ 2 . فروشندگان آهن 3 آلات ؛ . صاحبان تالارهای پذیرائی و رستوران 4 ها؛ . صاحبان متل و هتل 5 های ی  و دوستاره و هتل آپارتمان؛ . صاحبان نمایشگاه 6 ها و فروشگاه های خودرو و بنگاه معاملات املاک؛ . صاحبان تعمیرگاه 7 های مااز خودرو؛ . چاپخانه 1 داران ؛  . صاحبان دفاتر اسناد رسمی؛ 9 . صاحبان مراکز ارتباطات رایانه 10 ای، دفاتر خدمات ارتبااطیادفتر  خادمات  مشاترکین  تلفان  هماراه  و آژاناس  هاای پساتی)   و دفااتر  خادمات  دولات   ) و دفاتر خدمات الكترونی  شهر ؛ 10الكترونی  اپلیس +  . صاحبان دفاتر خدمات مسافرتی و جهانگردی؛ 11

معرفی مالیات بر ارزش افزوده

17

. صاحبان سینماها، تماشاخانه 12 ها و مكان های تفریحی و ورزشی. اشخاصی که شاغل به فعالیا ت ) قاانون 12 هاای  صارفاظ  معااف  موضاو   مااده  ا مالیات بر ارزش افزوده می ماده »ج« باشند و همچنین اشخاص ح ی ی مشمولین بند ) قانون مالیات 96ا های مست یم که به صورت صنفی فعالیت و تابب شورای اصناف کشور هستند، از ثبت نام در این مرحله مستانی خواهند بود. فراخوان مرحله پنجم مشمولین ماحله پنجم ثبت نرام  – تراري  اجراا در مرورد ايرن دوراه اي مشرمولین        1/7/1811 . کلیه اشخاص ح وقی که تاکنون و بر اسااس شارایط مراحال اول ، دوم، ساوم و     1 چهااارم ثباات مشاامول اجاارای نظااام مالیااات باار ارزش ، نااام افاازوده نگردیااده انااد، درصورتی که در هار  یا  از ساال   ماماو  فاروش   1319  یاا 1311 ،1317 هاای  کالاها و ارائه خدمات اغیرمعاف یا معاف و غیرمعاف) آن ها ی  میلیارد ریال و بیشتر  باشد مشمول مرحله پنام ثبت نام و اجرای قانون خواهند بود.  ایااد، تأسیس و به ثبت رسیده 1390 . کلیه اشخاص ح وقی که قبل یا بعد از سال 2 یا می رسند و حائز شرایط مذکور نگردیده اند، درصورتی که مامو  فروش کالا و ارائه خدمات اغیر معاف یا معاف و غیر معاف) آن یا سال1390 ها در سال  های بعد، به ی  میلیارد ریال و بیشتر برسد، از اولین دوره مالیااتی بعاد از رسایدن باه     آستانه مذکور، مشمول مرحله پنام ثبت نام و اجرای قانون خواهند شد.  . اشخاص ح وقی که صرفاظ به فعالیت عرضه کالا و ارائه خدمات معااف موضاو    3 قانون مالیات بر ارزش »12«ماده افزوده اشتغال دارند، از ثبت نام و اجرای قانون در این مرحله مستانی می باشند .

معرفی مالیات بر ارزش افزوده

11

فراخوان مرحله ششم مشمولین ماحله ششم ثبت نرام  – تراري  اجراا در مرورد ايرن دوراه اي مشرمولین        11/11/1811 اشخاص ح وقی و همچنین ح ی ی اصرف نظر از مبلاغ فاروش ساالانه) موضاو      قانون مالیات »95«ماده  های مست یم که به فعالیت های زیر اشتغال دارند: – چلوکبابی ها، سالن های غذاخوری و سفره خانه های سنتی؛  – اغذیه فروشی های زنایره ای با مالكیت واحد و یا نام و نشان و عنوان تااری واحد فارغ از مساحت محل کسب وکار و نو  ماوز؛   تذكا بسیار مهم    فعالان اقتصادی که واجد شرایط مراحل اول تا پنام ثبت نام و اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده بوده اند، حتای در صاورت انطبااق باا شارایط مشامولیت مرحلاه ششام         ثبت نام این نظام مالیاتی جازء مؤد یاان مشامول مراحال قبلای ثبات      ناام و اجارای قاانون    محسوب و مكلف به اجرای م ررات از تاریخ شمول فراخوان مربوط، خواهند بود. فراخوان مرحله هفتم مشمولین ماحله هفام ثبت نرام  – تراري  اجراا در مرورد ايرن دوراه اي مشرمولین        11/17/1811 کلیه اشخاص ح وقی فعال با هر حام از فاروش و یاا   درآماد اکاالا و خادمت)    ابه استانای اشخاص ح وقی باا فعالیات  قاانون   »12« هاای صارفاظ معااف موضاو  مااده      مالیات بر ارزش افزوده) که به موجب فراخوان های قبلی تااکنون بارای اجارای قاانون     فراخوان نشده اند، مشمول اجرای قانون خواهند شد. اشخاص ح وقی که بعاد از تااریخ اجارای فراخاوان     نیاز ایاااد، تأسایس و باه ثبات      می رسند و یا شرو  به اناام فعالیات مای   کنناد، در صاورت فعالیات باا هار حاام از

معرفی مالیات بر ارزش افزوده

19

فروش و یاا درآماد اکاالا و خادمت) از اولاین دوره مالیااتی بعاد از شارو  فعالیات          اعرضه کالا و ارائه خدمات) مشمول اجرای قانون می باشند.  تذكا بسیار مهم   فعالان اقتصادی که واجد شرایط مراحل اول تا ششم ثبت نام و اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده بوده اند، حتای در صاورت انطبااق باا شارایط مشامولیت مرحلاه هفاتم         ثبت نام این نظام مالیاتی جزو مؤدیاان مشامول مراحال قبلای ثبات      ناام و اجارای قاانون    محسوب و مكلف به اجرای م ررات از تاریخ شمول فراخوان مربوط، خواهند بود.

معرفی مالیات بر ارزش افزوده

20

نرخ مالیات بر ارزش افزوده  قانون مالیات بر ارزش کشاور عملیااتی و اجرایای    160 افزوده تاکنون در بیش از گردیده است. ایان کشاورها کاه دارای مباانی اقتصاادی متفااوت و از حیاث میازان         وسعت و توسعه یافتگی متنو  و دارای پراکندگی جغرافیایی در سراسر جهان هستند، اجرای نظام مالیاتی مذکور را اجتناب ناپذیر دانسته اند. در کشور ما نیز م ررات قانون مالیات بر ارزش باه 1317/07/01 افازوده از تااریخ    صاورت آزمایشای در یا  دوره    پنج % عوارض) لازم1/5% مالیات و 1/5% اشامل 3 ساله و با نرب  الاجارا گردیاد و بار     باه اتماام   1392/06/31 اساس مصوبه مالس شورای اسلامی مهلت مذکور در تاریخ می رسید. ازآناایی ) قاانون برناماه   پانج 117) ماده ا2 که م ررات تبصره ا سااله پانام   حاکی از استمرار اجرای قانون مالیات بر ارزش ،توسعه افازوده  مای  باشاد و در حكام   مذکور م رر گردیده مالیات و عاوارض نیاز   از ساال اول برناماه ساالانه یا  واحاد      درصد افزایش یابد به گونه نارب آن باه هشات    ،)1394 ای که در پایان برنامه ا  درصاد   )%برسد، در قوانین بودجه سالانه، اجرای قاانون مرقاوم تمدیاد گردیاد. همچناین      1ا به کال کشاور م ارر    1395 ) ماده واحده قانون بودجه سال 6 موجب بند اب) تبصره ا شد که مدت اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش تمدید 1395 افزوده تا پایان سال گردد. بر این اساس مشخص می گردد که قاانون  گاذار  باه دنباال نهادیناه کاردن ایان      قانون و تداوم اجرای آن می باشد. همچنین به ) ماده9 موجب بنداط) تبصره ا کال  1393 واحاده قاانون بودجاه ساال     3 کشور و مادها )2) قانون الحاق مواد به قانون تنظیم بخشی از م ررات مالی دولت ا 7 علاوه بر افزایش قانونی نرب مالیات بار ارزش «م رر شد  افازوده، صارفاظ یا  واحاد     درصد در هر سال به  عنوان مالیات سلامت به نرب مالیات بر ارزش افزوده سهم دولت اضافه و هم زمان با دریافت، مست یماظ به ردیف درآمدی که برای این منظور در قوانین بودجه سنواتی پیش بینی می شود، واریز  گردد. تاا بارای   پوشاش کامال درماان افاراد

معرفی مالیات بر ارزش افزوده

21

ساکن در روستاها و شهرهای دارای بیسات هازار نفار جمعیات و پاایین      تار و جامعاه   عشایری ادر چهارچوب نظام ارجا )، اختصاص  یابد و پاس از تح ق هدف ماذکور  نسبت به تكمیل و تأمین تاهیزات بیمارستانی و مراکز بهداشتی و درمانی باا اولویات   بیمارستان های مناطق توسعه نیافته، مصارف هیأت     امناای ارزی و ارت اای ساطح بیماه     بیماران صعب العلاج و افاراد تحات پوشاش نهادهاای حماایتی خاارج از روساتاها و        کاه بار ایان اسااس علیارغم       » شهرهای بالای بیسات هازار نفار جمعیات اقادام شا      ود. پیش درصدی مالیات و عوارض در قانون برنامه پنام توسعه نرب مالیاات  1 بینی نرب %) افزایش9بر ارزش افزوده بها یافته است که منبب درآمدی قابل توجهی برای تح اق  اهداف مزبوراست.    در حال حاضر کارکردهای اصلی قانون مالیات بر ارزش افزوده که عبارتند از : الف ا  درآمدزایی: یكای از ویگگای   هاای مالیاات بار ارزش    افازوده آن اسات کاه    بافاصله کمی از مصرف و هم زمان با بودجه جااری مح اق و در هماان ساال     وصول می گردد لیكن در قانون مالیاات  هاای مسات یم تأخیرهاای فراوانای در     سال وقو  تا سال وصول وجود دارد که با توجه به هرفیت ایان پایاه مالیااتی    در قوانین بودجه سالانه و درآمد تولید ناخالص داخلای کشاور مالیاات قابال     وصول از این محل توسط دستگاه های ذی ربط در قوانین بودجه ساالانه کال   کشور پیش بینی و پس از تصویب توسط مالس محترم شورای اسلامی برای اجاارا اباالاغ ماای گااردد. بنااابراین باارخلاف سااایر منااابب  مالیاااتی، مالیااات باار ارزش افزوده هرسال با توجه باه  پایش  بینای تولیاد ناخاالص داخلای ساال بعاد       محاسبه و به عنوان هدف سازمان امور مالیاتی کشور در قاانون بودجاه تعیاین    می گردد. در همین راساتا معاونات مالیاات بار ارزش     افازوده و ساازمان اماور    مالیاتی کشور تمام مساعی و تلاش خاود را  مصاروف داشاته تاا باا توجاه باه       امكانات و هرفیت های مالیاتی موجاود در کشاور، اهاداف و مأموریات     هاای

معرفی مالیات بر ارزش افزوده

22

سازمانی محوله را مح ق نمایند. به گونه و باا احتسااب   1395 ای کاه در ساال   میزان وصولی عوارض ارزش افزوده، درصد قابل توجهی از کل درآمادهای  مالیاتی پیش بینی شده را به خود اختصاص بدهد درصورتی کاه ایان ساهم در     و در قالب قانون موسوم به تامیب عاوارض ساهم انادکی از کال     1316سال درآمدهای مالیاتی کشور را به خود اختصاص داده است. ب ا شفاف  سازی: مالیات و عوارض موضو  این قانون درواقاب ناوعی مالیاات بار     مصرف است که پرداخت کنناده آن خریاداران کاالا و خادما    ت مای  باشاند.  فعالان اقتصادی ازجمله فعاالان بخاش تولیاد، صارفظا عامال انت اال باار ماالی         مالیات و عوارض مذکور به مصارف  کننادگان باوده و هایچ    گوناه وجهای از   محل درآمدها یا فاروش خودپرداخات نمای    نمایناد. بار ایان اسااس، اجارای      صحیح این قانون موجب پیوند مبادلات اقتصادی و شفاف سازی فعالیت هاای  اقتصادی و درنتیاه نظارت بر جریان کالا و خدمات در اقتصااد ملای شاده و    به تبب آن نظم و انضباط اقتصادی در درون کشور حاکم و تمامی جریان هاای  ناصااواب در بازارهااای اقتصااادی کااار، کااالا، پااول و ساارمایه را شناسااایی و  درنهایت موجب حذف آن ها می گردد. تشخیص مالیات و عوارض موضاو   این قانون در مرحله اولیه بر مبنای خود اههاری می باشد. مطابق با امكاناات و  نیروهای در اختیار و همچنین اولویت های تعریف شده، اههارنامه های تسلیمی مؤدیان مطابق با شرایط و دستورالعمل رسایدگی در فرآیناد حسابرسای    هاای  اناااام شاارکت3200 شااده و بااا ورود بااه محتااوای معاااملات، تاااکنون تعااداد   صوری و کاغذی شناسایی گردیده است. شرکت های ماذکور در ساال   هاای  متمادی نظام اقتصادی کشور ازجمله نظام بانكی، نظام رتبه بندی شرکت هاا و  حوزه مالیات های مسات یم را  باه  گوناه  ای ناصاواب متاأثر مای    سااختند کاه باا

معرفی مالیات بر ارزش افزوده

23

عملیاااتی شاادن حسابرساای  هااای مالیااات باار  ارزش افاازوده کااه مبتناای باار  صورتحساب و کارکرد شفاف سازی می باشد، فعالیات ایان قبیال شارکت     هاا  نمایان گردید. لازم به ذکر است علاوه بر تح ق کارکردهای مذکور که به واسطه بهره گیاری از  تاربیات اجرائی پنج ساله قانون موسوم باه تامیاب عاوارض و بهاره     منادی از ساوابق   اجرایی کلیه کشورهای ماری این نظام مالیاتی به دست آمده است آثار منفی آن نیاز  به ویگه اخذ مالیات و عوارض مضاعف و آبشاری اصلاا گردیده است.  معافیت ) قاانون مالیاات بار    21 های کالاهاا و خادمات موعاوا مااده (    ارزش افزوده ) قانون اساسی م رر مای 51اصل ا دارد: هایچ ناو  مالیاات وضاب نمای      شاود مگار   به موجب قاانون. ماوارد معافیات و بخشاودگی و تخفیاف مالیااتی با       ه موجاب قاانون   مشخص می شود. در همین چارچوب معافیت ) قانون مالیات بر ارزش12 های موضو  ماده ا افازوده  باهدف حمایت از مصرف ) بند ذیل ماده مذکور تبیین گردیده است 17 کنندگان در ا که ازجمله می توان به معافیت های محصولات کشاورزی فراوری نشده به موجب بند ) ماده مذکور اشاره نمود. مطابق بند یادشده محصولات کشاورزی فراوری نشاده  1ا از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده معاف می باشند. همچنین به 4 موجب بناد  ماده مزبور سبد عمومی کالاهای مصرفی خانوار ازجمله آرد خبازی، ناان، گوشات،   قند، شكر، برنج و …  و به انوا  دارو، لوازم مصارفی درماانی، خادمات    9 موجب بند درمانی و خدمات توان بخشی و حمایتی و به انوا  خدمات پگوهشی و 14 موجب بند آموزشی از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده معاف می باشند.

معرفی مالیات بر ارزش افزوده

24

) قاانون م الیاات بار   21معافیت صادرات کالاها و خدمات موعوا مااده ( ارزش افزوده به ) قانون مالیات بر ارزش13 موجب مفاد ماده ا افزوده و مبتنی بر اصل م صد و به جهت بهبود تراز تااری کشور، صادرات کالا و خادمات  ناه  تنهاا  مشامول مالیاات و   عوارض ارزش افزوده نخواهد بود بلكه مالیات و عوارض پرداختی مربوط به نهاده ها و عواماال تولیااد بكااار رفتااه در تولیااد محصااول صااادراتی یااا محصااول صااادراتی    خریداری شده به صاادرکنندگان مساترد مای    گاردد.  ضامناظ  بارای تساریب در اساترداد    به ساازمان اماور مالیااتی    1394) قانون رفب موانب تولید مصوب ساال  34 موجب ماده ا مكلف گردیده است هرف ی  ماه نسبت به استرداد مالیات و عوارض محصاو لات صادراتی اقدام نماید که در حال حاضر دستورالعمل اجرایی آن به ادارات کل اماور  مالیاتی ابلاغ گردیده است. نكته حائز اهمیت در دستورالعمل یادشده ایان مای   باشاد  که ادارات کل امور مالیاتی بدون الزام باه بررسای دفااتر و صارفظا بار مبناای اساناد و        مدارک تبیین شده در دستورالعمل مذکور نسبت به استرداد اقدام خواهند نمود. یكاای از معضاالات اصاالی در اسااترداد مالیااات و عااوارض صااادرکنندگان، م اوماات  ادارات کل امور مالیاتی بوده است که به دلیل تح اق کامال درآمادهای مالیااتی انگیازه      برای استرداد نداشته اند بدین منظور م رر گردید به منظور تسهیل در فرایند استرداد نسابت  به تأمین اعتبار از محل وجوه متمرکز در خزانه اقدام شود کاه ایان امار موجاب گردیاده      است که مالیات و عوارض استرداد شده به صادرکنندگان در هشت مااه اخیار نسابت باه     مدت مشاابه ساال قبال از رشاد پناااه     %) برخاوردار باشاد. همچناین م ارر     50 درصادی ا گردیده است در کلیه ادارات کل امور مالیاتی گروه های ویگه استرداد تشكیل گردد.

معرفی مالیات بر ارزش افزوده

25

اطلاا رسانی و آماوزش (فرهنا    ساازی جهات اجارای مالیاات بار      ارزش افزوده) اهم اقدامات اناام شده در خصوص اجرای مالیات بر ارزش افازوده باه شارا    ذیل می باشد: – مكاتبه و اطلا 1 رسانی به تمام مؤدیان فراخوان شده از طریق ارساال پیاما ،   مكاتبه با اتحادیه ها، استفاده از هرفیت های رسانه ای و … – انتشار و توزیب بیش از یا  2 میلیاون و سیصاد هازار نساخه بروشاور، معرفای،       راهنما – انتشار و توزیب رایگان بیش از دویست و پنااه 3 هزار نساخه قاانون مالیاات بار     ارزش افزوده – آموزش مست یم و رایگان بیش از هفت 4 صا د هازار ماؤدی، فعاال اقتصاادی و     ذینفعان از طریق برگزاری سمینار و ع د قرارداد با حاوزه دانشاگاهی کشاور    که تاکنون نیز ادامه دارد. – برگزاری چندین دوره تربیات مادرس بارای تربیات مربیاان ارزش     5 افازوده از  کارکنان و آحاد جامعه – تنظیم ده 6 ها توافق نامه با اصناف مختلف کشور در راستای تساهیل فراینادهای   اجرایی قانون علیرغم همه اقدامات یادشده همچنان ضعف هایی در فرایند اجرای مطلاوب ایان   نظام مالیاتی دیده می شود. که البته باید توجه داشات چاالش   هاای موجاود ت ریبااظ در    تمامی کشورهای ماری در سال های اولیه به جهات کاارکرد شافاف    ساازی کاه باه    دنبال دارد دیده می شود. در کشور ما نیز این چالش ها به ویگه در حاوزه بازرگاانی و   اصناف که نگران شفاف سازی سطح فعالیت هاای اقتصاادی خاود مای     باشاند وجاود   دارد. به چالش های موجود باید به عدم تمكین دستگاه های دولتی و شهرداری هاا در

معرفی مالیات بر ارزش افزوده

26

پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده به فعالان اقتصادی اشاره نماود. کاه در ایان    راستا سعی گردیده است که ضمانت های اجرایی مناسب بارای تمكاین در پرداخات    مالیات و عوارض در اصلاحیه قانون پیش بینی گردد. شايان ذكا اوت بخش عمده ا  اي مخالفت هرا نیرز آگاهانره ك اي ورو  باخري      اشخاص كه نگاان شفاف واي  فعالیت اقاصاد  خود مي باشند عنوان مي گادد كه ماأوفانه بعضاً اي وو  باخي مسئولین هرم بره دلیرل ناآگراهي اي مبراني نظرا  ك       اقاصاد  نظام مالیا  با اريش افزكده تكاار مي گادد. تفاوت تشخیص در قانون مالیات های مستقیم  و قانون ارزش افزوده (دو فاروش  تشخیص در دو رسیدگی به یک پرونده) اگرچه در ی  نظام مالیاتی مطلوب می بایست مبنای تشاخیص در هار دو حاوزه    یكسان باشد اما به دلایل زیر در خیلی از موارد یكسان نبودن فروش تشخیص این دو بخش اجتناب ناپذیر می باشد.  – عدم ارائه دفاتر، اسناد و مدارک توسط مؤدیان. 1 – متفاوت بودن مبانی نظاری و اقتصاادی، اعماال معافیات    2 هاای متفااوت، نارب    متفاوت، دوره های زمانی متفاوت، مبنای شناسایی متفااوت فاروش باه دلیال     متفاوت بودن مبانی و … – پایین بودن فروش 3 های تشخیصی در حوزه عملكرد در برخی از اصناف نظیر رستوران ها، آژانس های هواپیمایی، هتل ها و …، درحالی که در حوزه مالیات بر ارزش افزوده به دلیل اینكه بر مبنای فروش های واقعی مالیاات و عاوارض   ارزش افزوده از مصرف کنندگان دریافت می گردد فروش های تشخیصای باه   واقعیت نزدی  تر است و مای  تواناد در ساال   هاای بعاد نیاز مبناای تشاخیص      فروش واقعی در حوزه عملكرد باشد. این همان موضوعی است که می تواند یكی از دستاوردهای مهم اجرای مالیات بر ارزش افزوده تل ی گردد.

معرفی مالیات بر ارزش افزوده

27

در اغلب کشورهای ماری مالیات بر ارزش افزوده، نرب اعمال این مالیات بالاتر از % می15 باشد درحالی که نسبت مالیات بر ارزش افزوده وصولی به ماماو  درآمادهای   % است درحالی40 تا 30مالیاتی صرفاظ  ساهم  1395% در ساال  9 که در کشور ما باا نارب   مامو  مالیات و عوارض ارزش % درآمادهای مالیااتی را   50 افازوده وصاولی بایش از    تشكیل می دهد. این موضو  قبل از اینكه مباین عملكارد خاوب در حاوزه مالیاات بار       ارزش افزوده باشد بیانگر هرفیت بال وه مالیاتی ستانی در حوزه عملكرد می باشد. البته در این دو حوزه برای تطبیق بیشتر باید سارعت تباادل اطلاعاات باین حاوزه      عملكرد و ارزش افزوده افزایش یافته و در ماواردی کاه امكاان دارد مباانی تشاخیص      فروش این دو حوزه را از طریق اصلاا قانون به هم نزدی  نمود. مالیات بر ارزش افزوده و اصناف متأسفانه به دلیل عدم آگاهی کامل از مبانی قانون مالیات بر ارزش افزوده، برخای  مساالولین و بعضاااظ آحاااد جامعااه فكاار ماای  کننااد کااه کاال مبلااغ مالیااات و عااوارض  ارزش افزوده دریافتی اصناف از مصرف کنندگان نهایی می بایسات باه   حسااب خزاناه   دولات واریااز گاردد. درحااالی   کاه بااا احتمااال قریاب   بااه % مالیااات 20 ی این، کمتاار از  ارزش افزوده وصول شده در زنایاره آخار توساط اصا    ناف باه  حسااب  ساازمان اماور   مالیاتی واریز می شود به این مفهوم که مبلغ مالیاات بار ارزش   افازوده وصاول   شاده از  مصرف کنناده نهاایی در حل اه آخار اتوساط اصاناف) باا کسار مالیاات و عاوارض           پرداختی توسط اصناف به حل ه های ماقبل قابلیات واریاز باه خزاناه دولات را دارد و      % مالیات و عوارض ارزش 10معادل  افزوده قابلاظ   توساط حل اه   هاای ماقبال از انتهاای    زنایره به حساب واریز گردیده است که با ذکر ی  ماال تبیین می گردد: برای تبیین نحوه انت ال بار مالیاتی به مصرف کننده نهاایی و نحاوه تساویه    حسااب  فعالان اقتصادی مشمول در نظاام مالیاات بار ارزش    افازوده، یا  زنایاره    فرضای باا

معرفی مالیات بر ارزش افزوده

21

فعال اقتصادی اعم از واردکنناده ماواد اولیاه، تولیدکنناده، توزیاب     4حضور  کنناده و  خرده فروش را مدنظر قرار می دهیم تا زنایره ی  کالا را از زمانی که به عنوان ماواد  اولیه وارد کشور و نهایتاظ به عنوان کالا به دست مصارف  کنناده نهاایی مای    رساد را از  حیث مالیات بر ارزش افزوده موردبررسی قرار دهیم.

معرفی مالیات بر ارزش افزوده

29

همان گونه که ملاحظه می گردد:  % از کل مالیات وصول10 -1 شده در زنایره در بخش واردات و تولید وصاول  می شود.  % از کل مالیات وصول16 – تنها 2 شده مربوط به بخش توزیاب و عماده   فروشای  می باشد. – سهم خرده 3 فروشی از کل مالیات وصول % می4 شده در زنایره معادل  باشد. بنابراین در اجرا و پیاده سازی نظاام مالیاات بار ارزش    افازوده، عالاوه بار در نظار     گرفتن میزان وصول مالیاات، مای   بایاد میازان هزیناه وصاول را مادنظر قارارداد و تاا        سطحی که توجیه اقتصادی دارد اقدام به مشمولیت فعالان اقتصادی نمود. زیرا تنها با مشاامولیت دو عنصاار اول زنایااره یعناای وارد کننااده و تولیااد % از 10 کننااده، حاادود درآمدهای مورد انتظار در زنایره وصول می گردد. درحالی که اجرای این مالیات تاا  سطح خرده فروشی علاوه بر اینكه هزینه های وصول را به دلیل افزایش تعداد مؤدیان و کنترل و نظارت بیشتر توسط سازمان افزایش می دهد، درآمد کمتری را نیز نصایب  دولت می نماید. حتی ممكن اسات باا توجاه باه فرهنان اجتنااب مالیااتی در بخاش         خرده فروشی، میزان هزینه های وصولی چیزی بیشتر از درآماد حاصاله از مشامولیت    این بخش باشد. در خصوص برخی از اصناف نظیر رستوران ها، هتل ها، طلافاروش  هاا کاه بخاش    عمده ای از مالیاا ت بار ارزش  افازوده در حل اه آخار وصاول مای      گاردد و عماده آن   می بایست به حساب خزانه واریز شود، اخیراظ در یا  برناماه جاامب رسایدگی کشاور      دستور رسیدگی به پرونده های اصناف مذکور صادر گردیده است.

معرفی مالیات بر ارزش افزوده

30

استقرار صندوق های مکانیزه فروش اگرچه بخش بسیار کمی از مالیات و عوارض ارزش افزوده در حل ه آخر وصاول  می گردد و بخش عمده آن در حل ه های قبل وصول می گردد و مای  تاوان باا حاذف    برخی از اصناف از مشمولیت مالیات و عوارض ارزش افزوده و چشم پوشی از بخاش  ناچیز حل ه آخر از طریق احتساب مالیات و عوارض ارزش افزوده به بهای تماام  شاده  نسبت به انت ال بار مالی این نو  مالیات به صاورت غیرملماوس باه مصارف     کننادگان  نهایی اقدام نماود ااقادامی کاه در برخای کشاورها بادون نیااز باه صاندوق مكاانیزه           عملیاتی گردیده است)، لیكن است رار صندوق مكانیزه برای نظاام مالیااتی و ازجملاه    حوزه مالیات بر عملكرد و ارزش افزوده اجتناب ناپذیر مای  باشاد کاه   در حاال حاضار   لایحه است رار صندوق مكانیزه فروش ت دیم مالس محترم شورای اسلامی گردیاده  است. لایحه قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده لایحه قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده پس از هزاران ساعت  کاار کارشناسای   در سااازمان امااور مالیاااتی کشااور و وزارت امااور اقتصااادی و دارایاای  بااا دعااوت از کارشناسان، فعالان اقتصادی و خبرگان مالیاتی، نهایی و ت دیم دولت محترم گردید. در دولت نیز باا انااام کاار کارشناسای و دعاوت از ذینفعاان مختلاف در کمیسایون         اقتصادی دولت لایحه مذکور نهایی و توسط هیأت دولت جهت تصویب به مالاس  شورای اسلامی ارائه شده است. در تهیاه و تادوین لایحاه ماذکور تالاش بار ایان باوده کاه باا اساتفاده از تاربااه            هشت ساله اجرای قانون، تاربه سایر کشورها، ن طاه نظارات کارشناساان و همچناین     ت ویت ضمانت های اجرایی قانون، گسترش معافیت هاای مالیااتی مرباوط باه کاالا و

معرفی مالیات بر ارزش افزوده

31

خدمات سبد مصرفی خانوار و اعمال حمایت از تولیاد و سارم  ایه گاذاری، نسابت باه    اجرای مطلوب قانون در کشور متناسب با ساختارهای اقتصاد کشور توجه گردد. استفاده از سامانه های الکترونیکی و نارم  افازاری در اجارای مالیاات بار     ارزش افزوده در حااال حاضاار کلیااه عملیااات مالیااات باار ارزش افاازوده شااامل ثباات نااام، تساالیم اههارنامه، پرداخت مالیات و عوارض، تشخیص و رسیدگی، صادور بارگ قطعای و    عملیات اجرایی وصول، از طریق سامانه نرم افزاری مالیات بار ارزش  افازوده صاورت   می گیرد که یكی از ن اط قوت و برجسته اجرای این نو  مالیات در کشور می باشاد.  همچنین سامانه مادیریت عملیااتی مالیااتی ویاگه مادیران و کارکناان نیاز طراحا        ی و اجرایی گردیده است. پایگاه اینترنتی اطلا   نیاز از  www.vat.ir رسانی باه نشاانی   ابتدای اجرای قانون عملیاتی و اجرایی گردیده است. برگشت مالیات بر ارزش افزوده اشخاص کم درآمد مالیات و عوارض ارزش افزوده بر کالا و خدمات وضب می گردد و چنانچاه م ارر   باشد معافیتی در قانون منظور شود از طریق اعمال بار معافیات کاالا و خادمات اجارا      می )12% از سابد مصارفی خاانوار در مااده ا    70 شود که این مهم با اعمال معافیت بار  قانون پیش بینی گردیده است و در اصلاحیه قانون نیز این معافیت ها طیف وسیب تاری  از کالاها و خدمات را شامل می شوند ولی به طورکلی اعمال هرگوناه معافیات بارای    اشخاص ضمن تعارض باا مباانی نظاری و اقتصاادی ایان ناو  مالیاات دارای معااذیر         اجرایی و مفسدة فراوان خواهد بود. شایان ذکر است یكی از کارکردهای اقتصاادی  اجرای این نو  مالیات بهبود الگوی مصرف می باشاد و مطاابق آن افا   راد باا مصارف

معرفی مالیات بر ارزش افزوده

32

بیشتر سهم بیشتری نیز به عنوان مالیات و عوارض پرداخت می نمایند. مضاف بر اینكه برای حمایت از افراد کم درآمد می بایست این رویكارد در نظاام یاراناه    ای دولات باا   تادیدنظر در شیوة فعلی توزیب نظام یارانه ای کشور اصلاا گردد. حذف اثر آبشاری با اجرای مالیات بر ارزش افزوده ازجمله ایراداتی که به مالیات فروش مترتب می باشد، شائبه اخذ مالیات مضااعف  یا همان اثر آبشاری است. موضوعی که در اجرای قانون موسوم باه تامیاب عاوارض    همواره مورد اعتراض فعالان اقتصادی بوده است. در قانون مالیات بر ارزش افزوده با استفاده از تاربه اجرایی قانون تامیب عوارض و با اتخاذ روش تفری ی غیرمسات یم و  سیستم اعتباری به گونه ای عمل گردیده است که مالیات و عوارض پرداختای در هار   مرحله به عنوان اعتبار مالیاتی قابل کسر از مالیات و عاوارض دریاافتی خواهاد باود و     مؤدی مالیاتی صرفاظ مكلف به پرداخت مابه التفاوت می باشا د.

در یا  نظاام اجرایای    مطلوب مؤدی از منابب مالی خود وجهی را به عنوان مالیات بر ارزش افزوده پرداخات  نخواهد کرد. اعمال معافیت به مالیات بر ارزش افزوده مسکن عرضه اموال غیرمن ول ازجمله مساكن مشامول مالیاات و عاوارض ارزش     افازوده  نمی باشد. همچنین مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداختای فعاالان اقتصاادی بارای     تحصیل انوا  دارایی های ثابت ازجمله مسكن به عناوان اعتباار مالیااتی قابال کسار از      مالیات و عوارض دریافتی می باشد. لیكن اعمال معافیت نسبت باه نهااده   هاا و عوامال   تولید در بخش مسكن نظیر آهن، ابازارآلات، سانن، سایمان ناه     تنهاا دارای معااذیر   اجرایی فراوان بلكه دارای مفسده های احتمالی می باشد و مطالعه هاای دساتاوردهای

معرفی مالیات بر ارزش افزوده

33

کشورهای ماری نیز این موضو  را تأیید می نماید. درحالی که به نظار نمای   رساد در  خیلی از ماوارد افازایش نهااده و عوامال تولیاد بكاار رفتاه در مساكن دارای توجیاه          اقتصادی باشد و روند افزایش ده سال گذشته نیز شاهد این مدعا می باشاد و تنهاا اثار    افزایش قابل توجیه می % مالیات بر ارزش9 تواند همان  افزوده مای  باشاد کاه در قالاب    مكانیزم توزیب مادد، صرف توسعه زیربنایی اقتصادی کشور می گردد.  موانع، مشکلات و چالش های اساسی – ناخوشایند بودن اجرای این نظام مالیاتی به دلیل کارکرد شفاف 1 سازی آن. – عدم درک مشترک از مفهوم مالیاات بار ارزش  2 افازوده باا توجاه باه تعریاف      ) قانون مالیات بر ارزش3مندرج در ماده ا افزوده. – درخواست 3 های مكرر برای اعمال معافیت های بخشای، منط اه   ای و اشاخاص  که با مبانی نظری و اقتصادی این نو  مالیات در تعارض می باشد.  – نگرانی فعالان اقتصادی از افزایش مالیات بر درآمد. 4 – ناآشنایی مسلولین و دولتمردان با مبانی این نو  مالیات، که اگرچه ایان نظاام   5 مالیاتی به دلیل نوپا بودن در کشور دارایی ایراداتی می باشد لیكن بزرگنمایی ایاان مشااكلات از سااوی گروهاای از فعااالان اقتصااادی کااه نگااران تااأثیر      کارکردهای شفاف سازی و مستندسازی فعالیت های اقتصادی خود می باشاند  بعضاظ موجب ایااد نگرش منفی مسلولان کشور به اجارای ایان ناو  مالیاات     گردیده است.  – لزوم ت ویت ساختار اجرایی، فضای اداری، نیروی انسانی و … . 6

عضویت در خبر نامه

مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید آرمان پرداز خبره
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید

در این نوشته برای شما توضیح می دهیم که چگونه یک مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید و به او اعتماد کنیم. در پایان اعتماد شما را به آرمان پرداز خبره جلب می کنیم. مشاور مالیاتی معتبر

ادامه مطلب »
اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره
مشاور مالیاتی
اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و اهمیت مشاور مالیاتی در آن اهمیت مشاوره در زمینه مالیات کسب

ادامه مطلب »
انتخاب کارشناس حسابداری و مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت توسط آرمان پرداز خبره
خدمات مالی
مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت

در این نوشته می خواهیم در مورد نکاتی در خصوص انتخاب مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت و نحوه انتخاب کارشناس حسابداری بپردازیم. تا پایان با ما همراه باشید و جهت هرگونه نیاز به مشاور مالیاتی

ادامه مطلب »
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی
حسابداری
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی

در این نوشته میخواهیم به شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی در سازمان امور مالیاتی بپردازیم. جهت هرگونه سوال در خصوص مشاور مالیاتی با ما در ارتباط باشید. مشاور مالیاتی کیست؟ مشاور مالیاتی کسی است که

ادامه مطلب »
انواع هزینه ها در حسابداری و مالی توسط مشاور مالیاتی
حسابداری
انواع هزینه ها در حسابداری

در این نوشته میخواهیم در خصوص انواع هزینه ها در حسابداری و مالی ، بهبود هزینه ها توسط مشاور مالیاتی و همچنین در خصوص انواع هزینه بپردازیم انواع هزینه ها در حسابداری یکی از مهم‌ترین مفاهیم

ادامه مطلب »
مدارک مثبته
دسته‌بندی نشده
مدارک مثبته

در این نوشته به مفهوم مدارک مثبته و یا اسناد مثبته و نقش آن در حسابداری و چگونگی رسیدگی به آن توسط مشاور مالیاتی می پردازیم. مدارک مثبته یا اسناد مثبته مدارک مثبته اسناد نشان‌دهنده وقوع

ادامه مطلب »
مشاور مالیاتی کیست ؟
حسابداری
مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست؟ در این مطلب درباره مشاور مالیاتی کیست و خصوصیات یک وکیل مالیاتی خبره ، هم چنین میزان آشنایی او با قوانین مالیاتی و امور مالیاتی کشور به صورت مفصل صحبت می کنیم. با

ادامه مطلب »
اهمیت مشاوره مالیاتی
حسابداری
اهمیت مشاوره مالیاتی

اهمیت مشاوره مالیاتی تمامی مشاغل نیازمند دانش مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی و اهمیت مشاوره مالیاتی برای روبه رو شدن با قانون مالیات سازمان امور مالیاتی هستند. با ما باشید زیرا در این نوشته به این

ادامه مطلب »
مفاصا حساب مالیاتی
حسابداری مالی
مفاصا حساب و نحوه دریافت مفاصا حساب

درخواست گواهی مفاصا اولین کاری است که مودی و یا مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی وی ملزم است برای دریافت گواهی مفاصا حساب مالیاتی انجام دهد. براساس ماده ۲۳۵ قانون مالیات های مستقیم، اداره امور مالیاتی

ادامه مطلب »
مشاور مالی را چگونه انتخاب کنیم
حسابداری
مشاور مالیاتی چه کاری انجام می دهد

اشخاص حسابرس و مشاور مالیاتی در هدایت مالیات دهندگان برای رعایت قوانین، در تمام امور مالی، حسابداری و پرداخت مالیات نقش مهمی دارد. بسته به وضعیت مالیات دهنده، خدماتی که یک مشاور مالیاتی ارائه می‌دهد، متفاوت

ادامه مطلب »
مالیات بر ارزش افزوده
حسابداری
مالیات املاک و مستغلات

مالیات املاک و مستغلات ، نوعی از مالیات می باشد، که از درآمدهای به دست آمده از ملک محسوب می شود. املاک و مستغلات شامل سه نوع مالیات می شوند: مالیات بر درآمد اجاره از املاک

ادامه مطلب »
تکنولوژی نرم افزار
حسابرسی
موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی

    موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی     جمع داراییهای شرکتی ۲۰۰ میلیارد ریال است. حسابرس معتقد است تحریف داراییها بالای ۲۰ درصد، منجر به اظهار نظر مردود می‌شود (برای پرهیز از تردیدهای احتمالی در

ادامه مطلب »
بیمه‌ای به کارفرمایان
حسابداری
مدیریت سود چیست؟

مدیریت سود چیست؟   در کسب و کار برای حفظ عملیات، ارائه خدمات بهتر، و ارائه محصولات جدید، آن نیاز به سود می باشد. در هر کسب و کار، سود همیشه با زیان های خاص همراه است. مهم

ادامه مطلب »

مقاله های مرتبط

اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره

اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و

ادامه مطلب »
درخواست خود را بنویسید ...
ما را در نقشه بیابید ...