تسري حکم موضوع ماده(216) قانون ماليات­هاي مستقيم به ماليات بر ارزش افزوده

تسري حکم موضوع ماده(216) قانون ماليات­هاي مستقيم به ماليات بر ارزش افزوده فرامرزی، _اعتبارسنجی_ هوشمند دارندگان کارتبخشودگي جرايم مالياتي موضوع قانون مالياتهاي مستقيم ( پرداخت 30 درصد نقد و مابقی تقسیط تا 15 ماه )