منشور فعالیت حسابرسی داخلی از نگاه سازمان بورس شرکت سهامی عام نمونه پذيرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران یا فرابورس ایران

منشور فعالیت حسابرسی داخلی از نگاه سازمان بورس

شرکت سهامی عام نمونه
پذيرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران یا فرابورس ایرانروشنی دارد. یعنی اولا در آینده بیشتر به آنها نیاز است