د ستور االعمل نحوه برآورد مطالبات مشكوك الوصول

تنخواه گردان

• د ستور االعمل
• نحوه برآورد مطالبات مشكوك الوصول

• حسابهای دریافتنی یکی از اقلام مهم ترازنامه و دارایی شرکت میباشد، که طبق استاندارد های حسابداری، می بایستی طی چرخه عملیاتی معمول واحد تجاری یا ظرف یکسال از تاریخ ترازنامه هر کدام طولانی تر است مصرف و یا به نقد تبدیل گردد. حسابهای دریافتنی عمدتاً شامل حسابها و اسناد دریافتنی تجاری، حسابهای دریافتنی ارزی، سایر حسابهای دریافتنی و پیش پرداختها بوده که از نقدترین اقلام ترازنامه شروع و به اقلامی با نقد شوندگی کمتر طبقه بندی و در صورتهای مالی پایان دوره شرکت منعکس خواهند شد. در رعایت استانداردهای حسابداری، حسابهای دریافتنی می بایستی به خالص ارزش بازیافتنی در ترازنامه طبقه بندی و منعکس شوند. روش تامین ذخیره برای حسابهای دریافتنی در شرایط کنونی دارای 2 نگرش ترازنامه ایی و سود و زیان می باشد. نگرش ترازنامه با رویکرد تامین ذخیره برای درصدی از مطالبات قابل اجراست و رویکرد سود و زیان در حقیقت، تامین ذخیره برای درصدی از فروش است، لیکن تامین ذخیره لازم در عمل، خصوصاً در شرکتهای دولتی تابعی از قوانین و مقررات حاکم بر شرکتها و انجام بررسیهای لازم قابل اجرااست.

• تعاریف
• حسابها و اسناد دریافتنی تجاری : اقلامی از ترازنامه میباشد که در راستای فعالیت اصلی شرکت، مندرج در اساسنامه ایجاد و تسویه میگردد.

• سایر حسابها و اسناد دریافتنی: اقلامی از ترازنامه شامل، حسابهای دریافتنی ارزی، حسابهای دریافتنی کارکنان، حسابهای دریافتنی اشخاص حقوقی و حقیقی (به غیر از تجاری) و سپرده ها را شامل میگردد.

• پیش پرداختها: اقلامی از ترازنامه، شامل پیش پرداخت خرید داخلی و خارجی،
پیش پرداخت مربوط به قراردادها، پیش پرداختها مربوط به خرید دارایی های ثابت، پیش پرداخت های خرید خدمات و غیره را شامل میگردد. همچنین پیش پرداخت خرید خارجی عمدتاً مربوط به خرید کالا و خدمات از طریق گشایش اعتبارات اسنادی را شامل
خواهد بود.

• سایر موارد مربوط به سرفصل های حسابهای دریافتنی که در تعاریف فوق الذکر نیامده است مشابه با موارد مذکور انجام خواهد شد.
• 1

• حسابهای دریافتنی از لحاظ قدمت و در شرایط موجود، به دو بخش تقسیم میگردد:

• الف) حسابهای دریافتنی که دارای قدمت چندین ساله بوده و می بایستی پیگیریهای لازم درخصوص وصول آنها و یا تامین ذخیره بعمل آید. انجام پیگیری های لازم به ترتیب ذیل انجام خواهد شد.
• الف /1) بررسی اسناد و مدارک و نحوه ایجاد مطالبات شرکت مندرج در حسابها.
• الف /2) اعلام بدهی از سوی شرکت : بصورت کتبی، به اشخاص حقیقی و حقوقی جهت وصول مطالبات.
• الف /3) در صورت وجود تضمین کافی و عدم حصول نتایج قابل قبول درارتباط با وصول مطالبات، ارجاع موضوع به واحد حقوقی برای وصول، البته پس از اخذ نظر مدیریت محترم شرکت.
• الف /4) در صورت عدم وصول مطالبات شرکت و مشکوک الوصول بودن مطالبات، پیشنهاد تامین ذخیره لازم به هیات مدیره به منظور انعکاس حسابهای دریافتنی به خالص ارزش بازیافتنی.
• بدیهی است پس از تامین ذخیره، پیگیری برای وصول مطالبات کماکان ادامه داشته و در صورتیکه مطالبات قابلیت وصول یابد، می بایستی ذخیره عیناً برگشت و از حسابها حذف گردد.
• ب) حسابهای دریافتنی که دارای قدمت زیر یکسال هستند و می بایستی قبل از پایان سال مالی به حیطه وصول درآیند، بدیهی است در صورت عدم وصول مطالبات گامهای 4 گانه مندرج در بند الف فوق الذکر و در ارتباط با اینگونه مطالبات برداشته خواهد شد.
• ج) ارائه پیشنهاد و تامین ذخیره با رعایت کلیه موارد مندرج در بندهای الف و ب فوق الذکر و تهیه و تنظیم جداول سنی قابل انجام خواهد بود.
• کلیه موارد فوق الذکر می بایستی با نظریه معاونت محترم مالی و اداري و قوانین و مقررات حاکم بر شرکت فني مهندسي نوين معدن (سهامی خاص) انجام شده، لیکن تامین ذخیره با نظر هیات مدیره محترم شرکت قابل انجام است.

 این دستور العمل در تاریخ مورد تصویب هیات مدیره قرارگرفته و از تاریخ
 به مورد اجراء گذارده خواهد شد.

• 2

اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در email
اشتراک گذاری در print

مقاله های مرتبط

مدارک مثبته

مدارک مثبته

در این نوشته به مفهوم مدارک مثبته و یا اسناد مثبته و نقش آن در حسابداری و چگونگی رسیدگی به آن توسط مشاور مالیاتی می

ادامه مطلب »
مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست؟ در این مطلب درباره مشاور مالیاتی کیست و خصوصیات یک وکیل مالیاتی خبره ، هم چنین میزان آشنایی او با قوانین مالیاتی

ادامه مطلب »
درخواست خود را بنویسید ...
ما را در نقشه بیابید ...