09120754199-02188787589-46042254 مشاوره حضوری

محاسبه مرخصی استفاده نشده

 

 

 

 • محاسبه مرخصی استفاده نشده

 

 • دریافتی های ماهانه یک کارگر به شرح ذیل می باشد :

 • حقوق پایه ۱۱٫۱۱۲٫۶۹۰

 • حق مسکن ۴۰۰٫۰۰۰

  • حق خواروبار ۱٫۱۰۰٫۰۰۰

  • حق سرپرستی ۳٫۰۰۰٫۰۰۰

  • تاریخ شروع به کار این کارگر

 • ۹۷/۷/۱ می باشد و تاریخ پایان قرارداد ۹۷/۹/۳۰ است و تا پایان مدت قرارداد خود از یک و نیم روز مرخصی استحقاقی استفاده کرده است .

 

 • خواسته : محاسبه مبلغ مرخصی استفاده نشده در پایان مدت قرارداد

 

 • حل :

  • مدت مرخصی استحقاقی برای هر کارگر در سال ۲۶ روز کاری می باشد و از آنجایی که ماده ۶۴ قانون کار بیان میدارد که این میزان به نسبت کارکرد محاسبه می شود ؛ بنابراین این کارگر که ۳ ماه کارکرد داشته است می تواند از ۶ و نیم روز مرخصی استحقاقی تا پایان مدت قرارداد خود استفاده کند و از آنجایی که از یک و نیم روز آن استفاده کرده در نتیجه ۵ روز مرخصی استفاده نشده طلب دارد .

 

 • بازخرید مرخصی استحقاقی استفاده نشده باید بر اساس دستورالعمل شماره ۳ اداره کل تنظیم و نظارت بر روابط کار، محاسبه و پرداخت گردد.

 

 • ابتدا عیدی (۶۰ روز) و حق سنوات یک ماه (۳۰ روز) این شخص را به نسبت کارکرد محاسبه می کنیم؛ زیرا عیدی و حق سنوات و تمام پرداخت هایی که در روزهای کار به کارگر تعلق میگیرد (به استثنای آن دسته از مزایایی که پرداخت آنها مستلزم حضور در کارگاه است) در این محاسبه لحاظ میشود. سپس برای یک ماه را حساب میکنیم تا با سایر موارد اجزای محاسبه به صورت یکجا محاسبه نماییم.

 

 • محاسبه عیدی یک ماه :

 • [(۱۱٫۱۱۲٫۶۹۰+۳٫۰۰۰٫۰۰۰)×۲÷۳۶۵]×۳۰ = ۲٫۳۱۹٫۸۹۴

 • ————————————————-

  • محاسبه حق سنوات یک ماه :

 • [(۱۱٫۱۱۲٫۶۹۰+۳٫۰۰۰٫۰۰۰)÷۳۶۵]×۳۰ = ۱٫۱۵۹٫۹۴۷

 • ————————————————-

 • محاسبه مبلغ مرخصی استفاده نشده :

 • (۱۱٫۱۱۲٫۶۹۰+۱٫۱۰۰٫۰۰۰+۴۰۰٫۰۰۰+۳٫۰۰۰٫۰۰۰+۲٫۳۱۹٫۸۹۴+۱٫۱۵۹٫۹۴۷)÷۳۰ = ۶۳۶٫۴۱۸

 

 • کارگر مذکور به ازای هر روز مرخصی استفاده نشده باید ۶۳۶٫۴۱۸ ریال دریافت کند . در نتیجه مبلغ مرخصی استفاده نشده وی برابر است با :

 • ۴۱۸ × ۵ = ۳٫۱۸۲٫۰۹۰

 • ————————————————————–

  • پیشاپیش یادآور میشود که محاسبه صحیح مرخصی بر اساس دستورالعمل شماره (۳) اداره کل تنظیم و نظارت بر روابط کار به صورت فوق بوده و قابل دفاع می باشد. در برخی کارگاه ها و حتی رای اداره کار دیده شده که مبنای محاسبه را پایه حقوق و سایر مبانی قرار می دهند که اشتباه است.

 

 

 

 

با ما در ارتباط باشید