مدیریت ریسک در شرکت حسابداری

مدیریت ریسک در شرکت حسابداری
مدیریت ریسک در شرکت حسابداری

شناسایی، اولویت بندی و گزارش خطرات در کسب و کارومدیریت ریسک یکی از خدمات شرکت حسابداری است. بنابراين، ارزش شرکت را از طريق اطمينان از انطباق با فرآيندها و اقداماتي که براي عمليات تجاري مهم هستند، محافظت مي کند. به عنوان مثال عدم مدیرت ریسک در یک زنجیره رستوران که موفق به تجدید صدور گواهینامه حلال نشد، مشتریان خود را که مسلمان بودند تجاوز نمیکند، بلکه باعث کاهش اعتبار نام تجاری خود از طریق از دست دادن اعتماد مشتریان در برند می شود. اگر خطر عدم تجدید شناسایی شد و برای جلوگیری از چنین ریسک پاسخ داده شد، زنجیره رستوران توانست ارزش خود را حفظ کند.