مدیریت سرمایه و روانشناسی معاملات در بازار مبادلات ارز

ایجاد شرکت

مدیریت سرمایه و روانشناسی معاملات در بازار مبادلات ارز

شناسايي استفاده از اصول احتمالات در معاملات 

آشنايي با  و اندازه گيري بازگشت از ضرر Drawdown

شناسايي اصول استفاده از نسبت سود به ضرر 

شناسايي اصول محاسبه حداکثر ميزان ضرر بر اساس سرمايه 

آشنايي با اشتباهات رايج معاملگران مبتدي 

جمع بندي: مراحل اصولي انجام يک معامله 

برای ورود به هر بازار و حرفه ای مهم ترین انگيزه و دليل برای اغلب افراد کسب درآمد می باشد حال آنکه شرایط گوناگون شخصی، اجتماعی و بازده درآمد می تواند در انتخاب مسير و نوع کار یا سرمایه گذاری تاثير گذار باشد.

اگر بخواهيم بی پرده با اغلب کسانی که می خواهند وارد بورس های با فراریت بالا مانند (مبادلات ارز، طلا، نقره، نفت و غيره) صحبت داشته باشيم باید اذعان کنيم که شرایط ورودی و سرمایه گذاری در این بورس ها بسيار آسان می باشد و با توجه به ریسک موجود نيز بازده سرمایه ميتواند تا ده ها و صد ها برابر باشد اما از یاد نبریم که ماهيت فرار و بازیگران زیاد این بورس ها باعث به وجود آمدن ضوابط خاص شده است که این ضوابط از قوه تشخيص بسياری افراد پنهان می باشد. بيشتر از آن که در این بورس ها فرد در حال رقابت با بازیگران دیگر باشد در حال رقابت با خود و محک زدن دانش، تجربه و شرایط روحی روانی خویش در بورس می باشد. برای موفقيت در بورس های این چنينی سه عامل مهم در موفقيت فرد نقش دارد.

الف: دانش و تجربه

ب: مدیریت سرمایه  ( Money Management )

ج: نگرش و روانشناسی

در صورتی که سرمایه گذار هر یک از عوامل فوق را نادیده بگيرد و یا در اجرای اصول کوتاهی نماید مستقيما باعث زیان خود شده و قسمت قابل توجهی از سرمایه خود را از دست خواهد داد. تجربه نشان داده است افرادی که از دانش و تجربه کافی برخوردار نبوده و یا مدیریت ریسک و سرمایه را جدی نمی گيرند و افرادی که نگرش صحيحی به معاملات نداشته و بر خود تسلط کافی ندارند، سرمایه خود را در زمانی کوتاه از دست می دهند.

توجه داشته باشيد که این بخش، قسمتی کوچک از کل دوره می باشد ولی با این وجود رعایت، تسلط و بکارگيری تمامی دستورات و پيشنهادهای این قسمت به طور مستقيم با ماندگاری و سودآوری سرمایه گذاری نسبت مستقيم دارد. بنابراین توجه و تمرکز فراوان شما نسبت به این قسمت را برای موفقيت امری واجب و ضروری می دانم.

شناسایی و استفاده از اصول احتمالات در معاملات

پيش بينی ریاضی، فرآیند بسيار مهمی در ترید است. شما ميتوانيد این علم رابه نفع خودتان بکار ببرید و یا اجازه دهيد بازار از آن به نفع خویش استفاده کند.

همانطور که قبلا گفته شد برای موفقيت در بازار و کسب سود مداوم به سه عامل کلی نياز داریم، نقش و اهميت سه عامل بالا تا حدی می باشد که ایراد و نقصان در اجرای هر کدام از آنها منجر به از دست رفتن کل حساب تسلط کافی  ”نگرش و روانشناسی“و  ”دانش و تجربه“خواهد شد. به عنوان مثال در صورتی که تریدر به دو عامل داشته باشد ولی اصول مدیریت سرمایه را برای تعيين حجم معاملات در نظر نگيرد، پس از مدت کوتاهی سرمایه اش را از دست خواهد داد.

عامل دیگری که شانس کسب در آمد و افزایش حساب را برای معامله گران کمتر می کند ميزان اسپرد و تفاوت نرخ خرید و فروش می باشد. اگر شما به صورت کاملا اتفاقی در بازی شير یا خط شرکت کنيد شانس پيروزی و بخت  در صد ندارید و بابت هر 05 درصد می باشد حال آنکه در بازار های مالی شما شانسی برابر 05شما کاملا برابر و معامله مبلغی را به عنوان کارمزد (اسپرد) به کارگزار خود می پردازید. در این صورت حتی اگر شانس موفقيت  در صد باشد باز هم در بلند مدت شما یازنده خواهيد بود چرا که به مرور 05سيستم تحليل و پيش بينی شما  در صد 05سرمایه شما تحليل می رود. بنابراین باید سيستمی را پيدا کنيد که شانس موفقيت تان را به بيش از برساند. مساله دیگر ميزان سرمایه ای می باشد که بر اساس آن معامله می کنيد. دوباره به مثال شير یا خط بر  دلار دارید با هر شير من یک سنت برنده و با هر خط یک سنت می بازم در صورتی من 15 دلار و شما 1ميگردیم من  خط متوالی 1555 خط متوالی بياورید و شما در صورتی می بازید که من 155کل پولم را از دست می دهم که شما  50 سنت مرا برنده و هر خط 50 بياورم. در صورتی که بين ما کسی مانند بروکر کارمزد نگيرد!!! حال اگر هر شير سنت مرا بازنده کند چه اتفاقی روی می دهد؟ بعد از چهار خط متوالی من سرمایه ام را از دست می دهم و بعد از  احتمال 05 شير متوالی شما سرمایه خود را از دست می دهيد، شانس چهار احتمال متوالی بيشتر است یا 05 برابر احتمال سرمایه شما می باشد. احتمالات 15متوالی؟ کاملا معلوم است که احتمال از دست رفتن سرمایه من این بازی در بازار مبادلات ارز کاملا عينيت دارد و در صورت استفاده از سرمایه کم یا لوریج بالا احتمال بازنده شدن و از دست رفتن سرمایه بسيار زیاد می باشد. برای این منظور غير از تلاش برای افزایش شانس موفقيت در معاملات، با سرمایه زیاد یا لوریج کمی وارد بازار شوید تا احتمال بازنده شدن شما در مقابل بازار کاهش یابد.

آشنایی با دراو داون  و اندازه گیری بازگشت از ضرر – Drawdown

نشان دهنده حداکثر افت سرمایه از مقدار ماکزیمم می باشد و عموما به صورت درصد بيان می گردد. Drawdown  دلار، حساب خود را به 0555 دلاری داشته باشد و با ضرری معادل 20000 به عنوان مثال اگر یک معامله گر حساب   درصد 50 دلار برساند 10555 این است که drowdown را تجربه کرده است. نکته جالب توجه در مورد drawdown اگر یک معامله گر درصدی ضرر کند، برای بازگشت به رقم اوليه باید درصدی بيش از آن مقدار را سود کند! اجازه  درصد سرمایه خود را ضرر می کند و سرمایه او به 05 دلار سرمایه دارد. 55555 بدهيد مثالی بياوریم: معامله گری  دلار اوليه برگردد، باید سرمایه فعلی خود را دو برابر کند. 55555 دلار می رسد. حال اگر وی بخواهد به رقم 15555 . درصد سود کند که این کار بسيار دشواری است 155 درصد ضرر، باید 05یعنی برای جبران

درصد 15به همين ترتيب اگر معامله گر  … درصد سود کند 11.11داشته باشد، برای جبران آن باید drawdown

جدول  drawdown

”حفظ سرمایه و ضرر نکردن در اولویت قرار دارد“ با توجه به مطالب فوق، معامله گر باید توجه داشته باشد که

شناسایی اصول استفاده از نسبت سود به ضرر ( ریسک به ریوارد(

یکی از مهمترین اصول مدیریت ریسک و مدیریت سرمایه رعایت نسبت زیان به سود  یا (Risk/Reward می R/R) باشد. قبل از انجام هر معامله شما باید بدانيد سود احتمالی که از آن معامله توقع دارید چقدر است و برای به دست آوردن این مقدار سود حاضرید چه ميزان از سرمایه خود را به خطر بيندازید. آیا منطقی است که برای به  دلار ریسک را بپذیریم؟ قطعا پاسخ منفی است. اصول مدیریت ریسک 0555 دلاری، 1555دست آوردن یک سود بيان می کند که در هر معامله، ميزان ریسک حداکثر باید نصف سود مورد انتظار باشد. یعنی اگر برای یک معامله  پوینت یا بيشتر را باید به عنوان تارگت در نظر بگيرید. اگر 05پوینت استاپ لاس در نظر گرفته اید، حد اقل 30 فرضا فرصت معاملاتی پيش بياید که نتوانيم این نسبت را برای آن به کار گيریم، توصيه اکيد این است که کلا از آن معامله صرف نظر کنيم.

شناسایی اصول محاسبه حداکثر میزان ضرر بر اساس سرمایه

معمولا معامله گران مبتدی به دو صورت موجودی حسابشان را از بين می برند یا با نگذاشتن حد ضرر (استاپ لاس) و یا با معاملات زیان آور پشت سر هم.

در حالت اول برای افراد مبتدی حد ضرر مانند محافظی محکم جلوی از بين رفتن حساب را می گيرد اما آنها عموما با نگذاشتن حد ضرر اجازه می دهند ضررشان انباشته شود. شاید چندین معامله برایشان پيش بياید که با نگذاشتن حد ضرر، معامله پس از مدتی وارد سود شود اما حتما پس از مدتی به دامی گرفتار می شوند که بازار بر خلاف جهت آنان حرکت می کند و موجب از بين رفتن کل سرمایه در یک معامله می شود.

حالت دوم در صورتی پيش می آید که معامله گر مدیریتی بر ضررهای خویش ندارد و اجازه می دهد ضررهای متوالی و بعضا بزرگ موجودی حسابش را از بين ببرند. برای پيش گيری از این حالت توصيه می شود در هيچ معامله  درصد کل موجودی سرمایه نگردد و در هيچ زمانی مجموع مقدار حد 3واحدی، مقدار حد ضرر (استاپ لاس) بيش از  درصد موجودی حساب نباشد. به عنوان مثال برای 0 ضرر (استاپ لاس) معاملاتی که همزمان باز هستند بيش از  دلار باشد و پيرو این قضيه 35 دلاری حداکثر ریسک یک معامله در صورت رسيدن بازار به حد ضرر باید 1555حسابی  دلار 05 تنظيم لات (حجم) معامله انجام شود و هيچ زمانی ریسک مجموع معاملات همين حساب نباید بيش از بشود. توصيه می شود معامله گران برای هر بازه زمانی خود حد ضرری خاص داشته باشند. به عنوان نمونه در  درصد زیان سرمایه در هفته از معاملات دست کشيده و علت زیان های خود را بر 15درصد زیان در روز یا 0صورت اساس روش معاملاتی خود و مدیریت سرمایه مورد بازبينی قرار دهند و پس از بررسی و رفع اشکالاتی که باعث به وجود آمدن معاملات زیان ده شده است فعاليت خود را از سر گيرند.

آشنایی با اشتباهات رایج معاملگران مبتدی

کمبود دانش

یکی از اصلی ترین دلایل معاملات زیان آور، کمبود یا نداشتن دانش و آگاهی لازم نسبت به شرایط و واقعيات بازار می باشد. معامله در بازار مبادلات ارز نيز مانند هر حرفه دیگر، نيازمند دانش و تجربه کافی است.

معاملات احساسی

این مورد آسيب رسان ترین دليل برای از بين رفتن حساب می باشد. معاملاتی که برگرفته از برنامه و روش معاملاتی نيست با احساس تریدر سرو کار دارد و به علت اینکه برای این معاملات از تفکر و تعقل استفاده نشده عموما زیان آور هستند. احساسات گوناگونی می تواند در معاملات دخيل باشد اما یک نکته در تمام احساسات

معامله گران یکسان است، تمامی معاملات احساسی منجر به ضرر ميگردند. احساس غالب، در اکثر موارد طمع برای کسب سود بيشتر است. در حالی که جلوگيری از ضرر نکته مهم تری است. احساسات خود را بشناسيد و در زمان ترید کردن تا حد امکان آنها را کنترل کنيد.

معاملات زیاد

معاملات زیاد معمولا به این دليل انجام می شود که معامله گرتمایل دارد تمام حرکت های بازار را (over trading) بدون کم و کاست شکار کند. این امر تقریبا محال است و بزرگترین تحليل گران و معامله گران دنيا نيز این کار را انجام نمی دهند.

معامله با حجم زیاد

حجم زیاد معاملات، ریسک سرمایه گذار و آسيب پذیری سرمایه را افزایش می دهد. هنگامی که یک معامله گر با حجم بالا معامله می کند، با تعداد کمی معامله ضررده می تواند کل حساب خود را از دست بدهد.

اعتماد به پیش بینی دیگران

از معاملات دیگران برداشت و الگوبرداری نکنيد، شرایط حساب، دیدگاه و دلایل افراد با یکدیگر برای حضور در بازار متفاوت است. هر کسی حتی در صورت استفاده از پيش بينی دیگران مسئول حساب خویش است ، مگر آنکه کل مدیریت حساب خویش را به تریدری دیگر بدهد. تا حد امکان از تحليل خود پيروی کنيد.

نداشتن حد ضرر (استاپ لاس)

نداشتن استاپ لاس به معنی این است که معامله گر حدی برای اشتباه خویش متصور نيست، هر انسانی امکان اشتباه دارد و حد ضرر امکانی برای جلوگيری از فاجعه بار بودن اشتباهات می باشد. قبل از آغاز معامله حد ضرر خود را بشناسيد. در زمان معامله اغلب معامله گران تحت تاثير ترید خود قرار می گيرند و از لحاظ روانی برایشان سخت است که حد ضررشان را بپذیرند. در زمان معامله تغيير حد ضرر عموما منجر به زیان های بيشتر می شود. هيچ زمانی حد ضرر خود را خلاف جهت معامله خود تغيير ندهيد. یعنی مقدار حد ضرر خود را بيشتر نکنيد.

معامله در ساعات نامناسب

آشنایی نداشتن با ميزان نوسان بازار در ساعات متفاوت هر جفت ارزی می تواند باعث تخمين های اشتباه معامله گران شود. ارزهای اروپایی در مقابل دلار، در ساعات بازار توکيو نوسانات زیادی ندارند و نباید برای معاملات در این ساعات سودهای زیادی متصور بود و یا در ساعات اوليه بازار لندن و نيویورک نباید نوسانات کوتاه و کوچک ما را از نوسانات بزرگی که بازار در پيش دارد غافل کند.

معامله یک ارز نه یک جفت ارز

ما در اصل ارزش برابری دو ارز را معامله می کنيم. با تحليل صرف عوامل تکنيکال یا فاندامنتال یک کشور نميتوان نتيجه گرفت که یک جفت ارز در چه جهتی حرکت خواهد کرد. شاید فاندامنتال و تکنيکال ارز مقابل، شرایط متفاوتی را برای برابری آن جفت ارز رغم زده باشد که نباید از دید معامله گر پنهان بماند.

نداشتن سیستم معاملاتی

نداشتن برنامه، روش یا سيستم معاملاتی از اصلی ترین دلایل زیان می باشد. نداشتن برنامه و روش عموما باعث معاملات احساسی می شود در حالی که روش معاملاتی به تریدر دیدگاهی برای تفسير تمامی قيمت های بازار می دهد. شاید برنامه و روش مکانيزه و کامپيتری نباشد اما حتما باید وجود داشته باشد. برنامه باید قابليت تفسير بازار، بازدهی در گذشته و همخوانی با شرایط تریدر را داشته باشد. نقصان در هر کدام از این شرایط، باعث معيوب بودن برنامه و پيرو آن از دست رفتن بخش قابل توجهی از سرمایه می شود.

معامله خلاف روند

عموما بيشتر برنامه ها و روش های معاملاتی برای استفاده از جهت حرکت بازار استفاده می شوند. هم جهتی معاملات با روند اصلی، امکان سود بيشتر و ریسک کمتر را به همراه دارد. تا زمانی که برنامه و روش امتحان شده شما معاملات خلاف جهت را تایيد نکرده است از معامله در خلاف روند اصلی بازار بپرهيزید.

خروج های بی برنامه (خروج از معاملات به خاطر ترس)

معامله گر مبتدی عموما با سود و یا ضرر های کم، از ترس زیان های بيشتر از معامله خود خارج می شود و برنامه ای غير از سيستم معاملاتی خود را در پيش می گيرد. در اغلب موارد پتانسيل سود خود را با سود کم یا زیان از دست می دهد و پس از حرکت بازار خود را نکوهش می کند که این امر می تواند عواقب منفی دیگری برای حساب داشته باشد.

معاملات با اهداف کوچک

کسانی که برای اهداف کوچک وارد می شوند حد ضرر و سود کوچکی در نظر می گيرند (اسکالپر ها) در اغلب موارد، حد ضررشان بيشتر از حد سودشان است و به این نکته توجه نمی کنند که بازار در کوتاه مدت، تحت تاثير معاملات لحظه ای می تواند جهاتی خارج از جهت اصلی خود ایجاد کند و همين تغيير جهت کوچک می تواند موجب زیان آنها شود. معاملات با اهداف کوچک ریسک حد سود را نسبت به اسپرد افزایش می دهد. اگر یک معامله گر  پيپ حرکت بازار در خلاف 7 پيپ حد سود و حد ضرر را در نظر بگيرد با احتساب اسپرد، تنها با 15برای معامله ای  پيپ به نفع شما حرکت کند. به نظر 13 جهت، ضرر می کند در حالی که برای رسيدن قيمت به حد سود، باید بازار شما کدام قيمت نزدیکتر است و به احتمال زیاد دیده خواهد شد؟

معامله در قله ها و دره ها

افرادی که برای استفاده از تمامی یک روند تلاش می کنند زیان های بسياری را متحمل می شوند. افراد کمال طلب تنها به دنبال قله ها و دره ها هستند در حالی که قله ها و دره ها در بازارهای دو جهته نسبی بوده و هر زمانی امکان اینکه بازار دره ها و قله های جدیدی بسازد وجود دارد. این مساله را برای خود حل کنيد که نميتوان از تمام حرکات بازار استفاده کرد. شما اگر با رعایت اصول، قسمتی از حرکت مفيد بازار را هم شکار کنيد، در دراز مدت سود خوبی به دست می آورید.

ساده انگاری بیش از حد

اینکه روشهای ساده، اصولی و کاربردی عموما بازده خوبی دارند بر هيچ کس پوشيده نيست اما ساده انگاشتن بيش از حد معاملات، عموما منجر به زیان می گردد. باید توجه داشت بازار با شرایط و دلایل گوناگونی به حرکت در می آید. ساده انگاری و بی توجهی به عوامل تاثير گذار بازار عموما موجب زیان می گردد. نسبت به آنها آگاه باشيد.

معامله نزدیکی خبر: معامله در نزدیکی زمان اعلام اخبار مهم اقتصادی بيشتر مواقع برای ارضای احساس سود گرفتن می باشد. حرکات سریع و ناگهانی قيمت ها در زمان اعلام خبر می تواند هر تریدر آماتوری را وسوسه کند اما آیا نتيجه این معاملات برای وی قابل تصور است؟ در صورت نداشتن تجربه و اشراف کامل نسبت به خبر و موضوع آن، از معامله در زمانهایی که بازار تحت تاثير خبر است اجتناب کنيد.

اطمینان به روش اشتباه

بسيار دیده شده که معامله گران با سودهای کم تعداد و کوچک تحت تاثير روشی قرار ميگيرند و حتی در صورت زیان آور بودن، آن را تغيير نمی دهند یا بهينه نمی سازند. دائمابا خوشبينی بی مورد به خود اميد واهی می دهند در حالی که روش یا کارایی خود را از دست داده یا حتی امتحانی کامل و درست پس نداده تا به نتيجه برسد. روش خود را بشناسيد و در صورت مشکل داشتن یا آنرا بهينه کنيد و یا کلا تغيير دهيد.

نداشتن دستور توقف زیان (استاپ لاس) نزد کارگزار

تریدرهای مبتدی با توجيحات و دلایل گوناگون ممکن است دستور توقف زیان خود را برای کارگزارشان مشخص نکنند. شاید با رسيدن قيمت به نقطه زیان، ایشان ضرر را بپذیرند و به صورت دستی از معامله خارج شوند ولی حتما باید فکری هم برای حوادث ناگهانی کرد تا از زیانهای بزرگ جلوگيری شود. قطع دسترسی به بروکر (قطع اینترنت و تلفن) و حوادث ناگهانی تغييرات قيمتی می تواند باعث شود که شما بيش از مقداری که قبل از معامله پيش بينی کرده اید متضرر شود و در صورت بروز این اتفاق هيچ کسی پاسخ گوی شما نخواهد بود. همزمان با آغاز هر معامله دستور زیان خود را برای بروکر مشخص کنيد. بدین صورت معامله خود را برای زیانهای بزرگ به نوعی بيمه کرده اید.

توجه نکردن به معاملات باز

توجه نکردن به معاملات و دستورات باز ميتواند یکی از دلایل از بين رفتن سرمایه باشد. همه می دانيم ترید و تمرکز مداوم روی قيمتها امری کسالت آور و خسته کننده است اما غفلت و بی توجهی نيز ميتواند عواقب بدی برای موجودی حساب داشته باشد. در صورت داشتن معاملات باز بر اساس روش خود شرایط بازار را زیر نظر بگيرید خود را درگير معاملات متعدد نکنيد چرا که با اینکار تمرکز را از بعضی از معاملات خود می گيرید. چه بسا آن معاملات سود بيشتری داشته اند یا امکانش بوده که در ضرر کمتر متوقفشان کرد. در صورتی که احساسات بر شما قالب نمی شوند از معاملات خود غافل نشوید و آنها را ترک نکنيد.

تفسیر نادرست اخبار

تفسير نادرست اخبار شاید نشات گرفته از کمبود دانش باشد اما موارد بسياری نيز وجود دارد که دانش شما به حد کافی است اما تجربه عکس العمل بازار نسبت به آن خبر را ندارید. فرضيات شما برای خبر ميتواند کاملا درست باشد اما نقش تجربه و بينش برای تفسير خبرها بسيار مهمتر و حياتی تر از دانش می باشد. تا زمانی که تجربه لازم روی اخبار ندارید از معامله بر اساس آنها اجتناب کنيد.

سپردن معاملات به شانس

سپردن معاملات به اما و اگر برگرفته از رفتار قماربازان می باشد. معاملات خود را مدیریت کنيد، برای بهبود آنها تلاش کنيد و آنها را زیر نظر بگيرید. مطمئن باشيد با شانس نميتوان در بازار های مالی موفق شد. دانش، تجربه و مدیریت معاملات از مهم ترین عوامل موفقيت در معاملات می باشند. سرمایه خود را به بخت و اقبال نسپارید.

تاثیرپذیری از نوسانات قیمت

بسيار دیده شده معامله گران تحت تاثير نوسانات، روش و برنامه خود را فراموش می کنند. این تفکر در زمانهایی که بازار حرکات شدیدی “ بازار حرکات شدیدتری دارد شيوع بيشتری پيدا می کند. افراد در این زمان ها با این تصور که از روش خود پيروی نکرده و ناخواسته موجب زیان حسابشان می شوند. تنها بعد از  ”دارد. چرا من استفاده نکنم قبول ضرر است که فرد می فهمد که حرکتش کاملا اشتباه بوده است.

نداشتن شجاعت معامله

برخی افراد اساسا بيش از حد محافظه کار هستند. اغلب در زمانی که روششان سيگنال ميدهد در مکان لازم وارد نمی شوند و مدام در پی بدست آوردن قيمت های بهتر هستند. شاید در گذشته معاملات زیان آور سختی را پشت سر گذاشته باشند که حال می ترسند. این افراد سعی می کنند مدت زیادی بازار را زیر نظر بگيرند اما در مکان لازم وارد معامله نمی شوند و تنها بعد از حرکت بازار در جهت دلخواهشان، افسوس گذشته را می خورند. تمایل بسيار زیاد به تحليل بازار بدون گرفتن معامله از علامت های اصلی این افراد می باشد.

عدم تمرکز و زمان کافی

زمان و تمرکز از مهم ترین اصولی می باشد که آنقدر بدیهی است که بسياری از آن غافل می شوند. اگر سيستم تحليل و معامله شما بر مبنای این است که بعد از معامله آنرا زیر نظر بگيرید بنابراین لازم است قبل از آغاز معامله زمان مورد نياز را محاسبه کنيد. آیا می توانيد برای آن معامله تا زمان مورد نياز، بازار را زیر نظر بگيرید؟ بسياری هم با اینکه می دانند نمی توانند زمان زیادی بازار را زیر نظر بگيرند سعی در این دارند در مدت کوتاهی نظر خود را بر بازار تحميل کنند و بالاخره کاری انجام دهند. این افراد نيز به علت اینکه تمرکز کافی ندارند و در عين حال از روش هميشگيشان استفاده نمی کنند اسباب زیان خود را فراهم می کنند.

توجیه معاملات

توجيه معمولا زمانی بوجود می آید که معامله گر می داند که اشتباه ميکند اما با فرضيات غلط، خود را برای انجام آن معامله یا روش اشتباه توجيه می کند. فرد توجيه کننده عموما عوامل اصلی را فراموش می کند و تنها خود را با عوامل فرعی متغير فریب می دهد. در بسياری موارد با خود عهد می بندد که همين یک بار اشتباهی را انجام دهد اما باز آن را تکرار می کند و معاملات معدودی را که با توجيه اشتباه به سود رسيده مدام به خاطر می آورد. توجيه و بهانه آوردن برای معاملات سود آور و زیان آور تنها یک نتيجه دارد و آن هم از بين رفتن حساب فرد است.

تعمیم اشتباه قیمت ها

این فرضيه که در بسياری موارد قيمت بعضی کالا ها و ارزها با هم ارتباط نزدیکی دارند بر هيچ معامله گری پوشيده نيست اما این مساله نباید باعث بوجود آمدن فرضيات غلط بشود. با فرض اینکه ميدانيم یورو به دلار و پوند به دلار حرکات شبيه به هم دارند، نميتوان این نتيجه را گرفت که هميشه به مانند هم حرکت می کنند. این اشتباه که معامله گران مبتدی با تحليل یکی از آنها بر روی جفت ارز دیگر معامله انجام می دهند ميتواند فرضيه غلطی باشد. تعميم نمودارها و قيمت ها به یکدیگر برای انجام معاملات کاری اشتباه است که تنها از معامله گران مبتدی سر ميزند.

تحت تاثیر جهت قرار گرفتن

اولين و مهمترین کاری که یک تریدر انجام ميدهد پيش بينی جهت آینده بازار است. شاید شما جهت را درست تشخيص بدهيد اما به علت ورود در جای نامناسب معاملات زیان دهی انجام می دهيد. تحت تاثير جهت بازار قرار نگيرید اجازه بدهيد روش و برنامه معاملاتی شما سيگنال ورود را صادر کنند نه جهت قيمت. یعنی ممکن است شما در جهت بازار وارد معامله شوید اما چون در جای مناسبی معامله خود را آغاز نکرده اید، متضرر شوید.

درگیر جزییات زیادی شدن

درگير شدن با جزیيات زیاد، تحليل های گوناگون و استفاده از اندیکاتورهای بسيار، تنها باعث تشویش تریدر و بوجود آمدن سيگنالهای اشتباه می شود. از یک یا حداکثر دو روش استفاده کنيد و برای تایيد سيگنال های خود، از یکی دو اندیکاتور بيشتر استفاده نکنيد و تا حد امکان سعی کنيد چشم و گوش خود را روی سيستم ها و روش های دیگران ببندید. اگر روش شما سودآور بوده چه دليلی دارد که به دنبال تایيد گرفتن از دیگر روش ها باشيد؟ مگر آنکه روش شما سود آور نباشد و به آن اطمينان نداشته باشيد.

نپذیرفتن اشتباه

نپذیرفتن اشتباه تنها لجبازی با خود و از بين بردن حساب خویش است. تفاوتی ندارد که تریدر یک معامله اشتباه را نمی پذیرد و از آن درس نمی گيرد و یا کلا از یک سيستم معاملاتی اشتباه به طور مداوم استفاده می کند. بازار محل قدرت نمایی معامله گران نيست. هيچ زمانی بازار خود را با هيچ کس هماهنگ نمی کند. این تریدرها هستند که باید خود را با شرایط بازار هماهنگ کنند. اشتباهات خود را بشناسيد، آنها را بپذیرید و از آنها درس بگيرید.اولين گام در راه موفقيت، شناسایی اشتباهات است.

کسی یک شبه پولدار نمی شود

تعریف شما از پولدار شدن چيست؟ اگر حسابتان را چند برابر کنيد به خود پولدار می گویيد؟ اینها سوالاتی است که عموما تریدرهای مبتدی جوابی برایشان ندارند. ایشان از یک سو رویاهای بسيار بزرگ دارند و از سوی دیگر راه رسيدن به آنها را نمی دانند. احتمال اینکه یک حساب ده هزار دلاری از بين برود یا به یک ميليون دلار برسد یک به صد است. بسياری افراد این مساله را درک نمی کنند و با هر معامله به دنبال سود های آنچنانی هستند که امری محال است. این واقعيت که سرعت موفقيت در این بازار (مبادلات ارز) می تواند بيش از بازارهای دیگر باشد امری واضح است اما این سرعت به حدی نيست که با یک یا چند معامله ميليونر شوید. موفقيت پروسه ای است که زمان لازم دارد. برای موفقيت باید مجموع سودهای شما بيش از زیان های شما باشد. زمان لازم را به معاملات اختصاص دهيد و مدام روشتان را تصحيح کنيد.

ترس دیدن ضرر

ترس احساس طبيعی انسان است که او را از آسيب دیدن محافظت می کند. اما همين احساس اگر بيش از حد مجال یابد مانع پيشرفت و موفقيت می گردد. از اینکه معامله شما وارد ضرر شده نترسيد مگر آنکه از سيستمتان پيروی نکرده باشيد. زمانی که با برنامه و روش وارد معامله شده اید ترس عاملی بی معناست که تنها می تواند جلوی سودهای بيشتر شما را سد کند. با بازار منطقی برخورد کنيد و تلاش کنيد که قبل از انجام معامله، هنگام انجام معامله و بعد از آن احساسات بر تصميم گيری شما تاثير گذار نباشد.

در نظر نگرفتن نسبت ریسک به ریوارد

شما هيچ زمانی در تجارت بدون لوریج، حاضر به معامله کالایی که احتمال ضررش چند برابر امکان سودش است نمی شوید. اما زمانی که صحبت از لوریج می شود با هدف کسب سود بيشتر این ریسک را می پذیرید. انجام معامله ای که حد سود آن کمتر از حد ضررش است تنها استفاده از احتمالات عليه خویش است. سعی کنيد به مبادلاتی مبادرت کنيد که حد زیان به سودش، یک به یک ونيم یا بيشتر است.

فرضیات غلط

فرضيات غلط از مهمترین عوامل زیان ها هستند. بازارهای با فراریت زیاد (مانند مبادلات ارز) با اینکه از قوانين و فرضيات خاصی پيروی می کنند اما هيچ چيز در آنها ثابت و هميشگی نيست. اگر اتفاقی در گذشته روی داده هيچ تضمينی نيست که در آینده آن اتفاق یا عکس آن حتما روی دهد. بازار ترکيب و تلفيقی از اتفاقات گذشته و حال است. برای خود فرضيه بافی نکنيد. از روش و سيستم معاملات خود پيروی کنيد. تناقضات بازار را بشناسيد و از فرضياتی که اثبات نشده اند یا متزلزل هستند پيروی نکنيد.

تاثیر شایعات

شایعات با اینکه مواقعی موتور متحرک بازار هستند اما زمان های بسياری وجود دارد که بازار از شایعات پيروی نمی کند از شایعات دوری کنيد حتی اگر هر از گاهی درست باشند. سعی کنيد از واقعيات بازار فرضيه بسازید. برداشت های خود را با واقعيات بازار تطبيق دهيد و سپس وارد بازار شوید. به این شکل حتی اگر متضرر شوید نگرانی چندانی ندارید چون شما کاری را که درست بوده انجام داده اید.

فریب سرعت بازار

حرکت شدید بازار در یک جهت، تضمين کننده ادامه حرکت در آن جهت نيست. این مساله در اغلب بازارهای مالی مشاهده می شود و باعث زیان بسياری از مبتدی ها می گردد. اگر پيش بينی کرده اید که بازار در دو روز آینده به هدف سود شما می رسد و بازار در عرض چند ساعت به قيمت مورد نظر رسيد هيچ تضمينی وجود ندارد که با همان سرعت یا در همان جهت ادامه مسير دهد. سعی کنيد در سود و ضرری که پيش بينی کرده اید از بازار خارج شوید وسرعت بازار شما را فریب ندهد. اغلب روندهایی که مدت های طولانی دوام مياورند، در نمودار قيمت شيبی  دارند. گرچه باز هم یادآوری می شود که شما باید در قيمت خروجی که قبل از آغاز معامله برای خود 00 تا 00بين در نظر گرفته اید از بازار خارج شوید.

انتقام

انتقام احساسی است که بعد از هر شکست سراغ هر انسانی می آید. معاملات زیان آور خود را شکست تعبير نکنيد. بدون تحليل و از روی احساس سعی در پس گرفتن پول از دست رفته خود نداشته باشيد. تنها معامله گران مبتدی بعد از شکست (قطعی یا در جریان) برای جبران زیان به حجم معامله خود می افزایند. اگر زیان کردید آنرا بپذیرید. سعی کنيد دليل آنرا بيابيد. حداقل تا ساعاتی بعد از ضرر از معامله پرهيز کنيد و در معامله جدید حجم آنرا افزایش ندهيد.

نداشتن استراحت

هر از گاهی به خود استراحت بدهيد. کار کردن پيوسته انسان را خسته و دلزده ميکند. نمی گویم بازار را زیر نظر نداشته باشيد اما گهگاهی از بازار فاصله بگيرید و پس از استراحت، دوباره شرایط را بررسی کنيد. حتی برای معاملات خود نيز استراحت را فراموش نکنيد. اگر سيستم شما بصورتی است که نياز به زیر نظر گرفتن بازار دارد در مواقع خستگی از کامپيوتر خود فاصله بگيرید. ساعاتی را که فکر می کنيد بازار حرکات چندانی ندارد به استراحت بپردازید و بعد به بازار برگردید. برای کسب درآمد سلامتی خود را به خطر نيندازید. ذهن شما مهمترین ابزار حضور شما در بازار است با استراحت راندمان و بازده کاری آنرا بالا ببرید.

رویا پردازی

یکی از اشتباهات رایج معامله گران مبتدی را رعایت نکردن ریسک به ریوارد (زیان به سود) دانستيم اما نقطه مقابلی نيز برای این اشتباه وجود دارد: معامله گرانی که حد سود به ضررشان بيش از حد رویا پردازانه است. آنها با انتخاب حد ضرر های کوچک در پی سودهای بيش از حد بزرگ هستند. ریسک به ریوارد آنها اغلب از یک به چهار فراتر است. عموما آنقدر معاملات در سود فرو رفته خود را نمی بندند که یا آن معاملات در برگشت با صفر بسته شوند و یا در ضرر فرو روند. آنقدر ضررهای کوچک را می پذیرند تا زمانی که متوجه می شوند سرمایه ای برای سود های بزرگ و بلند مدت ندارند.

اعتماد به نفس کاذب

حتما تا به حال با افرادی مواجه شدید که چون چندین بار کاری را به درستی انجام داده اند فکر می کنند هميشه شرایط بر وفق مراد ایشان است. تصور می کنند بازار در دستان آنها است و فریب سود های گذشته را خورده و پل شکست خویش را می سازند. بازار اگر در جهت آنها حرکت نکند با آن لجبازی می کنند یا از بازار و معامله خود عصبانی می شوند اما هيچ فکر معقولی برای خروج از بحران نمی یابند. راه حل این افراد اجتناب از اعتماد به نفس کاذب است. هر ميزان و هرچه معامله سودآور داشتيد در زمان حال به فراموشی بسپارید و تنها تلاش کنيد در مقابل معاملات حال حاضرتان بهترین و معقول ترین تصميم را بگيرید.

عدم آرامش

آرامش از مهمترین و بدیهی ترین عوامل ترید است. زمانی که مشکل یا مساله ای در زندگی خصوصی دارید ترید نکنيد. اصلا به بازار نزدیک نشوید. بازار مکانی برای برون رفت از احساسات منفی شما نيست. چه بسا با تحمل ضرر احساسات منفی شما تشدید شود همانطور که هميشه توصيه شده احساس غرور و سرخوردگی ناشی از سود و زیان شما را از حالت تعادل خارج نکند. باید بتوانيد احساسات خارج از بازار را نيز در زمان ترید کنترل کنيد.

استفاده از ابزارهای دارای تاخیر

استفاده از ابزارهای دارای تاخير مخصوصا در استفاده از روش های تکنيکال و فاندامنتال می تواند عواقب وحشتناکی برای حساب شما داشته باشد. هر عامل تاثير گذار غالبا در لحظه و خيلی زود تاثير خود را روی قيمت در بازار نشان می دهد. بنابراین اگر از ابزاری استفاده کنيم که بعد از یک بازه زمانی اخطار خرید یا فروش را اعلام نماید به هيچ وجه منطقی نمی باشد. مهم ترین این ابزارهای دارای تاخير ایندیکاتورهای لگينگ  ( Lagging ) هستند.

عدم یادداشت برداری از معاملات

در صورتی که واقعا به موفقيت و رسيدن به اهداف در بازار ایمان دارید حتما از معاملات خود یاد داشت برداری نمایيد. با این کار فرد از تکرار اشتباهات جلوگيری کرده و عوامل موفقيت خود را بيش از پيش شناسایی می نماید.  یّ روشی کم ، مکتوب کردن تمامی عوامل مهم از دیدگاه یک معامله گر در کنار یادداشت احساسات در زمان معامله برای مشاهده آماری کيفيت ترید شما می باشد.

نداشتن راهنما

راهنما کسی است که شما را از اشتباهاتتان آگاه می کند و راه درست را به شما نشان می دهد. دیگر معاملات احساسی انجام نمی دهيد چون باید به راهنمای خود توضيح دهيد. اميدوارم درک کنيد راهنما بازار را برای شما پيش بينی نمی کند، او به شما فورکست نمی دهد بلکه تنها شما را از اشتباهات بر حذر می دارد. نيازی نيست راهنما حتما یک تریدر باشد. آشنایی مختصر با مبادلات ارز هم کافيست گرچه اگر راهنمای شما معامله گری با تجربه باشد بهتر است. راهنما باید از همه شرایط شما و حسابتان آگاه باشد و متعهد باشد که هيچ اطلاعاتی از زندگی خصوصی شما به دیگران نمی دهد. راهنما تاثير فوق العاده ای در پيش گيری از اشتباهات و تصحيح آنها دارد. برای خود راهنمایی امين بيابيد.

جمع بندی : مراحل اصولی انجام یک معامله

آن چه درباره مدیریت سرمایه و روانشناسی ترید (معاملات) تا به اینجا گفته شد قسمتی از اعمال و محاسباتی می باشد که باید مد نظر قرار دهيم. برای عملی کردن اطلاعات بالا در قسمت انتهایی این بخش، نمونه عملی و قدم های لازم برای مدیریت سرمایه را یادآوری می کنيم. فراموش نشود که این قدم ها باید مو به مو اجرا شود و تخطی از قسمتی از آن مساویست با از دست دادن سرمایه. برای مدیریت سرمایه این قسمت را یا کامل مطابق دستورات اجرا کنيد و یا به روش خود بازگردید.

. تحليل بازار : بر مبنای سيستم خود بازار را تحليل کنيد جهت آنرا تشخيص دهيد و آماده معامله بشوید. 1 اگر سيستم شما سيگنالی نمی دهد از وارد شدن به بازار بپرهيزید. . تشخيص نقطه خروج : حد ضرر و سود خود را قبل از آغاز معامله تایين کنيد. تایين حد ضرر و سودتان باید 5 بر اساس تحليل و سيستم معاملاتی شما باشد نه عوامل دیگر. اگر سيستم و روش شما حد سود و زیانتان را مشخص نکرده از وارد شدن به بازار بپرهيزید. . ریسک به ریوارد : بعد از آنکه سيستم معاملاتی شما نقاط خروج را برای شما مشخص نمود، ببينيد که 3 آیا ریسک به ریوارد شما منطقی است یا خير. اگر نسبت زیان به سود در قالبی که گفته شد نمی گنجد، بهتر است از از انجام معامله پرهيز کنيد . . محاسبه سه درصد زیان : محاسبه کنيد سه درصد زیان از کل حسابتان چه مقدار می شود. اگر می 0 خواهيد بيش از سه درصد پول خود را روی یک معامله ریسک کنيد از ورود به بازار بپرهيزید. . ارزش هر پوینت زیان – سه درصد پول ( دلار ) حسابتان را بر ميزان پوینت هایی که برای حد ضررتان در 0 نظر گرفته اید تقسيم کنيد به این صورت مشخص می شود هر پوینت ضرر شما چه ميزان ضرر به شما

تحميل می کند. اگر این محاسبات را بی ارزش می دانيد تا زمانی که آنها را محاسبه نکرده اید از ورود به بازار بپرهيزید.  حال که فهميدید اگر بازار در خلاف پيش بينی شما برود هر پوینت آن – . محاسبه مارجين برای هر پوینت 0  ضرب کنيد.(یا ميزان مارجين برای 155چه ميزان ضرر برای شما به همراه دارد ارزش هر پوینت زیان را در یک پوینت استاندارد آن جفت ارز را محاسبه کنيد و سپس با نسبت بندی مارجين و لوریج ارزش هر پوینت ورودی را به دست آورید) مارجين درگير پوزیشن شما باید به این ميزان باشد. اگر تمایل به استفاده مارجين بيشتر از محاسبات دارید به خاطر متضرر نشدن از ورود به بازار بپرهيزید.   برای ارزهایی که طرف دوم آنها دلار است به محاسبات این قسمت نيازی – . مارجين کراس ریت ها 7 نيست اما اگر ارز طرف دوم دلار نيست باید مارجين بدست آمده قسمت قبل را در نرخ برابری لحظه ای آن ارز نسبت به دلار ضرب کنيد تا مارجين آن معامله بدست بياید.

قانون مدیریت سرمایه بالا را رعایت کرده اید دیگر دليلی برای تعلل وجود ندارد از معامله خود لذت ببرید. وارد 7اگر بازار شوید و نگرانی از بابت مدیریت سرمایه نداشته باشيد در بدترین حالت شما سه درصد زیان می کنيد که در آینده قابل جبران است.

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای مورد نیاز با * مشخص شده است

نوشتن دیدگاه

عضویت در خبر نامه

مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید آرمان پرداز خبره
خدمات مالی
مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید

در این نوشته برای شما توضیح می دهیم که چگونه یک مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید و به او اعتماد کنیم. در پایان اعتماد شما را به آرمان پرداز خبره جلب می کنیم. مشاور مالیاتی معتبر

ادامه مطلب »
اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره
خدمات مالی
اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و اهمیت مشاور مالیاتی در آن اهمیت مشاوره در زمینه مالیات کسب

ادامه مطلب »
انتخاب کارشناس حسابداری و مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت توسط آرمان پرداز خبره
خدمات مالی
مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت

در این نوشته می خواهیم در مورد نکاتی در خصوص انتخاب مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت و نحوه انتخاب کارشناس حسابداری بپردازیم. تا پایان با ما همراه باشید و جهت هرگونه نیاز به مشاور مالیاتی

ادامه مطلب »
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی
خدمات مالی
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی

در این نوشته میخواهیم به شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی در سازمان امور مالیاتی بپردازیم. جهت هرگونه سوال در خصوص مشاور مالیاتی با ما در ارتباط باشید. مشاور مالیاتی کیست؟ مشاور مالیاتی کسی است که

ادامه مطلب »
انواع هزینه ها در حسابداری و مالی توسط مشاور مالیاتی
حسابداری
انواع هزینه ها در حسابداری

در این نوشته میخواهیم در خصوص انواع هزینه ها در حسابداری و مالی ، بهبود هزینه ها توسط مشاور مالیاتی و همچنین در خصوص انواع هزینه بپردازیم انواع هزینه ها در حسابداری یکی از مهم‌ترین مفاهیم

ادامه مطلب »
مدارک مثبته
حسابداری
مدارک مثبته

در این نوشته به مفهوم مدارک مثبته و یا اسناد مثبته و نقش آن در حسابداری و چگونگی رسیدگی به آن توسط مشاور مالیاتی می پردازیم. مدارک مثبته یا اسناد مثبته مدارک مثبته اسناد نشان‌دهنده وقوع

ادامه مطلب »
مشاور مالیاتی کیست ؟
خدمات مالی
مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست؟ در این مطلب درباره مشاور مالیاتی کیست و خصوصیات یک وکیل مالیاتی خبره ، هم چنین میزان آشنایی او با قوانین مالیاتی و امور مالیاتی کشور به صورت مفصل صحبت می کنیم. با

ادامه مطلب »
اهمیت مشاوره مالیاتی
خدمات مالی
اهمیت مشاوره مالیاتی

اهمیت مشاوره مالیاتی تمامی مشاغل نیازمند دانش مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی و اهمیت مشاوره مالیاتی برای روبه رو شدن با قانون مالیات سازمان امور مالیاتی هستند. با ما باشید زیرا در این نوشته به این

ادامه مطلب »
مفاصا حساب مالیاتی
خدمات مالی
مفاصا حساب و نحوه دریافت مفاصا حساب

درخواست گواهی مفاصا اولین کاری است که مودی و یا مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی وی ملزم است برای دریافت گواهی مفاصا حساب مالیاتی انجام دهد. براساس ماده ۲۳۵ قانون مالیات های مستقیم، اداره امور مالیاتی

ادامه مطلب »
مشاور مالی را چگونه انتخاب کنیم
خدمات مالی
مشاور مالیاتی چه کاری انجام می دهد

اشخاص حسابرس و مشاور مالیاتی در هدایت مالیات دهندگان برای رعایت قوانین، در تمام امور مالی، حسابداری و پرداخت مالیات نقش مهمی دارد. بسته به وضعیت مالیات دهنده، خدماتی که یک مشاور مالیاتی ارائه می‌دهد، متفاوت

ادامه مطلب »
مالیات بر ارزش افزوده
خدمات مالی
مالیات املاک و مستغلات

مالیات املاک و مستغلات ، نوعی از مالیات می باشد، که از درآمدهای به دست آمده از ملک محسوب می شود. املاک و مستغلات شامل سه نوع مالیات می شوند: مالیات بر درآمد اجاره از املاک

ادامه مطلب »
تکنولوژی نرم افزار
حسابرسی
موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی

    موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی     جمع داراییهای شرکتی ۲۰۰ میلیارد ریال است. حسابرس معتقد است تحریف داراییها بالای ۲۰ درصد، منجر به اظهار نظر مردود می‌شود (برای پرهیز از تردیدهای احتمالی در

ادامه مطلب »
بیمه‌ای به کارفرمایان
حسابداری
مدیریت سود چیست؟

مدیریت سود چیست؟   در کسب و کار برای حفظ عملیات، ارائه خدمات بهتر، و ارائه محصولات جدید، آن نیاز به سود می باشد. در هر کسب و کار، سود همیشه با زیان های خاص همراه است. مهم

ادامه مطلب »

مقاله های مرتبط

اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره

اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و

ادامه مطلب »
درخواست خود را بنویسید ...
ما را در نقشه بیابید ...