محيط حسابداري مالي

محيط حسابداري مالي حسابداري همچون هر نظام اطلاعاتي ديگري محصول محيط خود م ي باشد. محيط حسابداري مالي شامل مجموع ه اي از متغيرهاي سياسي، اقتصادي،

محيط حسابداري مالي
حسابداري همچون هر نظام اطلاعاتي ديگري محصول محيط خود م ي باشد. محيط حسابداري مالي شامل مجموع ه اي از متغيرهاي سياسي، اقتصادي،
اجتماعي و فرهنگي به همراه قيود و محدوديت هايي است كه بر حسابداري مالي اثرگذار است و دايره اين تاثيرات مرتباً در حال تغيير است و حسابداري
مالي به عنوان يك نظام پويا همواره در حال بروز رساني خود براي پاسخگويي به اين نيازهاي در حال تكامل است.
بند 1 مباني نظري ) «. حسابداري دانشي توصيفي تحليلي است كه معاملات و رويدادهاي داراي اثر مالي بر واحدهاي اقتصادي را توصيف و تحليل مي كند »
حسابداري و گزارشگري مالي ) اين تعريف عليرغم اختصار حاوي همان اطلاعاتي است كه درونمايه اصلي تعاريف حسابداري در طي قرون اخير و پس از انتشار
كتاب پاچيولي مي باشد يعني تج زيه و تحليل و تفسير رويدادهاي ا قتصادي داراي آثار مالي براي افرادي كه در واحد تجاري نفع (ذينفع)، حق (ذيحق ) و علاقه
(ذيعلاقه) دارند. از سوي ديگر در اين تعريف مختصر از دانش حسابداري به دو هدف اصلي از تئوري حسابداري يعني بيان و پيش بيني اشاره شده است.
محصول اصلي فرآيند حسابداري مالي، ارائه اطلاعات سودمند به كاربران برون سازماني است. اين اطلاعات از طريق صورت هاي مالي اساسي به عنوان
مهم ترين برونداد سيستم اطلاعاتي حسابداري مالي در اختيار اين گروه از كاربران حسابداري قرار م ي گيرد. براي دس تيابي به مجموع ه اي از صورت هاي
مالي كه تامين كننده نيازهاي اطلاعاتي طيف گسترده اي از كاربران برون سازماني حسابداري باشد دست يابي به يك چارچوب نظري ضروري است .
چارچوب نظري گزارشگري مالي خارجي يك استاندارد حسابداري نيست و لذا براي مسائل خاص مربوط به اندازه گيري و افشا، استانداردي وضع نمي كند اما
نقطه اتكايي براي حل و فصل طيف گسترد هاي از مسائلي است كه در مورد آن ها استاندارد خاصي وضع نگرديده است.
نكته 4: در مواردي كه بين چارچوب نظري گزارشگري مالي و استانداردهاي حسابداري بنابر ملاحظات عملي سازگاري كامل وجو د نداشته باشد،
الزامات استانداردهاي حسابداري بر الزامات مباني نظري گزارشگري مالي برتري خواهد داشت.
مهم ترين اهداف حسابداري را م يتوان بشرح زير خلاصه كرد:
1 تامين نيازهاي اطلاعاتي مالي ادار ه كنندگان واحد اقتصادي
2 ارائه خدمات مالي و اطلاعاتي به مديريت اجرايي جهت اداره موثر و كارآمد واحدهاي اقتصادي
3 فراهم كردن اطلاعات مالي مورد نياز سرمايه گذاران، اعطا كنندگان وام و اعتبار، مراجع قانوني، كاركنان و ساير اشخاص ذيحق، ذينفع و ذيعلاقه به
واحدهاي اقتصادي از طريق ارائه گزار شهاي مالي.
4 فراهم كردن اطلاعات لازم جهت محاسبه انواع ماليات ها، عوارض، بيمه هاي اجتماعي و ساير حقوق دولتي.
5 مستند سازي معاملات و آثار مالي رويدادهاي موثر بر واحدهاي اقتصادي و اقامه دليل در قبال ساير اشخاص.
تامين اهداف فوق الذكر از طريق دو گرو ه اصلي گزارشات مالي يعني گزارشات درون سازمان ي و گزارشات بر ون سازماني امكان پذير مي گردد. گزارشات مالي
برون سازماني كه شامل صورت هاي مالي اساسي و ساير گزارشات مالي به مراجع ذير بط نظير بورس اوراق بهادار، وزارت امور اقتصادي و دارايي، اعطا
كنندگان وام و تسهيلات مالي و ساير مراجع مربوط كه در حيطه حسابدار ي مالي قرار مي گيرد بيانگر وضعيت مالي، انعطاف پذيري مالي و عملكرد مالي
واحدهاي تجاري م يباشند.
وضعيت مالي يك واحد تجاري در برگيرنده منابع اقتصادي تحت كنترل آن، ساختار مالي، ميزان نقدينگي و توان بازپرداخت بدهي ها و ظرفيت سازگاري آن
با تغييرات محيط عملياتي است. اطلاعات مرتبط با وضعيت مالي در ترازنامه ارائه م يشود.
عملكرد مالي واحد تجاري در برگيرنده بازده حاصل از منابع تحت كنترل واحد تجاري است . اطلاعات درباره عملكرد مالي در صورت سود و زيان و صورت
سود و زيان جامع ارائه مي شود. اطلاعات منعكس در صورت جريان وجوه ن قد از جنبه اي ديگر عملكرد مالي واحد تجاري را از طريق انعكاس مبالغ و منابع
اصلي جريا نهاي ورودي و خروجي وجه نقد به نمايش م يگذارد.
انعطاف پذيري مالي عبارت از توانايي واحد تجاري مبني بر اقدام موثرجهت تغيير ميزان و زمان جريان هاي نقدي آتي مي باشد به گونه اي ك ه واحد تجاري
بتواند در قبال رويدادها و فرصت هاي غير منتظره واكنش نشان دهد . مجموعه صورت هاي مالي، اطلاعاتي را كه جهت ارزيابي انعطاف پذيري واحد تجاري
مفيد است منعكس م يكند.
نكته 5: صورت هاي مالي اساسي بيانگر وضعيت مالي، عملكرد مالي و انعطاف پذيري واحدهاي تجاري م يباشند.
كاربران (استفاده كنندگان ) صورت هاي مالي گروه هاي مختلفي را تشكيل مي دهند كه هدف هاي متفاوت، متعارض و گاه متضادي دارند . تعدد، تنوع و
هدف هاي گروه هاي استفاده كننده، به شكل حقوقي، نوع و دامن ه فعاليت هاي هر واحد انتفا عي بستگي دارد . گروه هاي عمده استفاده كننده از اطلاعات
حسابداري بشرح زير م يباشد:
الف سرمايه گذاران: سرمايه گذاران به لحاظ نوع مالكيت و هد فهاي سرمايه گذاري به دو گروه عمده بخش عمومي و بخش خصوصي طبق ه بندي
مي گردند. هر چند كه دو گروه فوق الذكر داراي اهداف كاملاً متمايزي از سرمايه گذاريهايشان مي باشند اما اموري كه قضاوت و تصمي مگيري نسبت به آن ها
بر اساس اطلاعات مالي صورت مي گيرد در كليه واحدهاي انتفاعي كما بيش يكسان است . مواردي نظير ارزيابي توان سودآوري آتي واحد انتفاعي، ارزيابي
كارآيي و نحو ه ايفاي مسئوليت هاي مباشرت مديريت و …..
حسابداري مالي 9
ب سرمايه گذاران بالقوه : موسساتي نظير شركت هاي سرمايه گذاري، صندوق هاي بازنشستگي و پ سانداز، شركت هاي بيمه و ساير اشخاص حقوقي يا
حقيقي كه به سرمايه گذاري در اوراق بهادار مي پردازند براي تصميم گيري نسبت به معاملات اوراق بهادار نيازمند به كسب اطلاعات مالي از واحدهاي انتفاعي
صادر كننده اوراق بهادار م يباشند. علائق اصلي اين گروه از گزار شهاي مالي، اطلاعاتي است كه بيانگر وضعيت جاري، سودآوري و بازده سرمايه باشد.
پ اعطا كنندگان وام، اعتبار و ساير تسهيلات مالي: بانكها و ساير موسسات اعتباردهي همچنين خريداران اوراق مشاركت واحد تجاري بسته به
چارچوب زماني اعتبار به لحاظ كوتاه مدت يا بلند مدت بودن نيازهاي اطلاعاتي متفاوتي دارند.
ت فروشندگان كالا و خدمات: فروشندگان كالا و خدمات به لحاظ اطمينان از وصول بموقع اطلاعات و تداوم فعاليت واحد تجاري به اطلاعات مالي نياز دارند.
ث مشتريان : مشتريان واحد تجاري بخصوص هنگامي كه واحد انتفاعي عرضه كننده عمده كالا به مشتري فوق الذكر باشد نيازمند اطلاعاتي در خصوص
تداوم فعاليت، سودآوري، ظرفيت توليدي و ……… مي باشند.
ج مديريت : مديريت واحد انتفاعي هر چند كه مسئوليت نهايي تهيه و ارائه صورت هاي مالي را عهده دار مي باشد ولي خود براي دريافت تصويري كلي از
وضعيت مالي و نتايج عمليات واحد تحت مديريت خود يكي از كاربران اطلاعات مالي م يباشد.
چ كاركنان : از آنجايي كه كاركنان واحد تجاري نيازهاي معيشت يشان از طريق واحد تجاري تامين مي شود نيازمند اطلاعاتي در خصوص تداوم فعالي ت ،
نحوه محاسبه پاداش و ……… مي باشند.
ح دولت : دولت با توجه به نقش حاكميتي خود براي برنام هريزي اقتصادي در سطح كلان و همچنين اخذ ماليات و اتخاذ تصميمات اقتصادي يكي از
كاربران صورت هاي مالي اساسي است.
خ جامعه : حسابداري بخصوص پس از انقلاب صنعتي در اروپا و تشكيل شركت هاي سهامي، نقشي اجتماعي يافته است . واحدهاي اقتصادي بزرگ در
اقتصاد ملي، اشتغال، توسعه و رفاه اجتماعي كاملاً تاثيرگذارند و لذا فرض بر اين است كه جامعه مي تواند از اطلاعاتي كه براي بقيه كاربران تهيه مي شود
استفاده كند.
د ساير استفاده كنندگان : علاوه بر گروه هاي فوق الذكر، اطلاعات منعكس در گزارشات مالي مورد استفاده تحلي لگران مالي، هيئت پذيرش بورس اوراق
بهادار، كارگزاران اوراق بهادار و مراكز تحقيقاتي م يباشد.
نمايشگر 6 1 استفاده كنندگان از اطلاعات حسابداري
استفاده كنندگان درو ن سازماني
مديريت
كاركنان
سرمايه گذاران
سرمايه گذاران بخش عمومي
سرمايه گذاران بخش خصوصي
استفاده كنندگان از اطلاعات حسابداري
سرمايه گذاران بالقوه
شركت هاي سرمايه گذاري
صندوق هاي بازنشستگي و پ سانداز
شركت هاي بيمه
ساير اشخاص حقوقي و حقيقي
اعطا كنندگان وام، اعتبار و ساير تسهيلات مالي
فروشندگان كالا و خدمات
مشتريان
دولت
جامعه
استفاده كنندگان برون سازماني
ساير استفاده كنندگان
تحليل گران مالي
هيئت پذيرش بورس اوراق بهادار
كارگزاران اوراق بهادار
مراكز تحقيقاتي

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای مورد نیاز با * مشخص شده است

نوشتن دیدگاه

عضویت در خبر نامه

مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید آرمان پرداز خبره
خدمات مالی
مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید

در این نوشته برای شما توضیح می دهیم که چگونه یک مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید و به او اعتماد کنیم. در پایان اعتماد شما را به آرمان پرداز خبره جلب می کنیم. مشاور مالیاتی معتبر

ادامه مطلب »
اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره
خدمات مالی
اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و اهمیت مشاور مالیاتی در آن اهمیت مشاوره در زمینه مالیات کسب

ادامه مطلب »
انتخاب کارشناس حسابداری و مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت توسط آرمان پرداز خبره
خدمات مالی
مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت

در این نوشته می خواهیم در مورد نکاتی در خصوص انتخاب مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت و نحوه انتخاب کارشناس حسابداری بپردازیم. تا پایان با ما همراه باشید و جهت هرگونه نیاز به مشاور مالیاتی

ادامه مطلب »
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی
خدمات مالی
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی

در این نوشته میخواهیم به شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی در سازمان امور مالیاتی بپردازیم. جهت هرگونه سوال در خصوص مشاور مالیاتی با ما در ارتباط باشید. مشاور مالیاتی کیست؟ مشاور مالیاتی کسی است که

ادامه مطلب »
انواع هزینه ها در حسابداری و مالی توسط مشاور مالیاتی
حسابداری
انواع هزینه ها در حسابداری

در این نوشته میخواهیم در خصوص انواع هزینه ها در حسابداری و مالی ، بهبود هزینه ها توسط مشاور مالیاتی و همچنین در خصوص انواع هزینه بپردازیم انواع هزینه ها در حسابداری یکی از مهم‌ترین مفاهیم

ادامه مطلب »
مدارک مثبته
حسابداری
مدارک مثبته

در این نوشته به مفهوم مدارک مثبته و یا اسناد مثبته و نقش آن در حسابداری و چگونگی رسیدگی به آن توسط مشاور مالیاتی می پردازیم. مدارک مثبته یا اسناد مثبته مدارک مثبته اسناد نشان‌دهنده وقوع

ادامه مطلب »
مشاور مالیاتی کیست ؟
خدمات مالی
مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست؟ در این مطلب درباره مشاور مالیاتی کیست و خصوصیات یک وکیل مالیاتی خبره ، هم چنین میزان آشنایی او با قوانین مالیاتی و امور مالیاتی کشور به صورت مفصل صحبت می کنیم. با

ادامه مطلب »
اهمیت مشاوره مالیاتی
خدمات مالی
اهمیت مشاوره مالیاتی

اهمیت مشاوره مالیاتی تمامی مشاغل نیازمند دانش مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی و اهمیت مشاوره مالیاتی برای روبه رو شدن با قانون مالیات سازمان امور مالیاتی هستند. با ما باشید زیرا در این نوشته به این

ادامه مطلب »
مفاصا حساب مالیاتی
خدمات مالی
مفاصا حساب و نحوه دریافت مفاصا حساب

درخواست گواهی مفاصا اولین کاری است که مودی و یا مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی وی ملزم است برای دریافت گواهی مفاصا حساب مالیاتی انجام دهد. براساس ماده ۲۳۵ قانون مالیات های مستقیم، اداره امور مالیاتی

ادامه مطلب »
مشاور مالی را چگونه انتخاب کنیم
خدمات مالی
مشاور مالیاتی چه کاری انجام می دهد

اشخاص حسابرس و مشاور مالیاتی در هدایت مالیات دهندگان برای رعایت قوانین، در تمام امور مالی، حسابداری و پرداخت مالیات نقش مهمی دارد. بسته به وضعیت مالیات دهنده، خدماتی که یک مشاور مالیاتی ارائه می‌دهد، متفاوت

ادامه مطلب »
مالیات بر ارزش افزوده
خدمات مالی
مالیات املاک و مستغلات

مالیات املاک و مستغلات ، نوعی از مالیات می باشد، که از درآمدهای به دست آمده از ملک محسوب می شود. املاک و مستغلات شامل سه نوع مالیات می شوند: مالیات بر درآمد اجاره از املاک

ادامه مطلب »
تکنولوژی نرم افزار
حسابرسی
موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی

    موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی     جمع داراییهای شرکتی ۲۰۰ میلیارد ریال است. حسابرس معتقد است تحریف داراییها بالای ۲۰ درصد، منجر به اظهار نظر مردود می‌شود (برای پرهیز از تردیدهای احتمالی در

ادامه مطلب »
بیمه‌ای به کارفرمایان
حسابداری
مدیریت سود چیست؟

مدیریت سود چیست؟   در کسب و کار برای حفظ عملیات، ارائه خدمات بهتر، و ارائه محصولات جدید، آن نیاز به سود می باشد. در هر کسب و کار، سود همیشه با زیان های خاص همراه است. مهم

ادامه مطلب »

مقاله های مرتبط

اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره

اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و

ادامه مطلب »
درخواست خود را بنویسید ...
ما را در نقشه بیابید ...