محدوديت هاي حاكم بر خصوصيات كيفي اطلاعات مالي

محدوديت هاي حاكم بر خصوصيات كيفي اطلاعات مالي با توجه به محيط متغير فعاليت هاي اقتصادي، محدوديت زماني براي گز ارشات ادواري حسابداري، ضرورت گريز ناپذير

محدوديت هاي حاكم بر خصوصيات كيفي اطلاعات مالي
با توجه به محيط متغير فعاليت هاي اقتصادي، محدوديت زماني براي گز ارشات ادواري حسابداري، ضرورت گريز ناپذير انجام برآوردهاي حسابداري و اعمال
قضاوت حرفه اي، تاثير وقايع آتي و مخارج تهيه اطلاعات به ندرت مي توان اطلاعاتي تهيه كرد كه كاملاً مربوط، قابل اتكا، قابل مقايسه و قابل فهم باشد .
برخي از محدودي تهاي حاكم بر خصوصيات كيفي اطلاعات مالي بشرح زير است:
موازنه بين خصوصيات كيفي
اغلب اطلاعاتي كه مربوط است كمتر قابل اتكاست همچنين بين بي طرفي و احتياط عموماً تضاد وجود دارد .به عنوان مثال بكارگيري بهاي تمام شده تاريخي
در مقابل ارزش هاي جاري به معناي فدا كردن مربوط بودن براي بدست آوردن قابليت اتكاي بيشتر است و يا در نقطه مقابل ، ارائه سودهاي تحقق نيافته در
صورت سود و زيان جامع هر چند كه مبتني بر شواهد قابل اتكا بر اساس رويكرد معاملاتي نيست ولي اطلاعاتي مربوط تر در اختيار كاربران صورت هاي مالي
قرار مي دهد. مثال ديگر تغييرات حسابداري است كه خصوصيت كيفي مربوط بودن را افزايش داده ولي به ثبات رويه كه لازمه قابل مقايسه بودن اطلاعات
حسابداري است صدمه وارد مي كند. با توجه به موارد فوق بايد نوعي موازنه بين خصوصيات كيفي بمنظور پ اسخگويي به اهداف صورت هاي مالي برقرار كرد .
بايد توجه داشت كه اهميت نسبي خصوصيات كيفي در موارد مختلف مبتني بر اعمال قضاوت حرف هاي توسط حسابداران است.
نكته 23 : احتياط را نبايد به عنوان يك انحراف سيستماتيك در اندازه گيري تعبير كرد، بلكه احتياط را بايد نوعي طرز تفكر تلقي كرد كه ارزيابي
دقيق ابهامات و توجه ه وشيارانه به خطرات احتمالي را مي طلبد. حالت مطلوب اين است كه ميزان ترديد ناشي از برخورد محافظه كارانه، كاملاً با تمايل به
خوش بيني بيش از حد جبران شود.
به موقع بودن
اطلاعات مالي نسب ت به زمان حساس است يعني با تاخير نابجا سودمندي اطلاعات مالي كاهش م ي يابد . براي اينكه اطلاعات مربوط باشد بايد در
نزديك ترين زمان به رويداد مالي گزارش گردد اما شايد به دليل مشخص نشدن همه جنبه هاي رويداد مالي چنين گزارشگري قابليت اتكاي اندكي داشته
برقرار كرد . بموقع بودن به اين معناست كه اطلاعات مالي « ارائه اطلاعات قابل اتكا » و « گزارشگري بموقع » باشد لذا بايد نوعي موازنه بين مزيت هاي نسبي
و « بموق ع بودن » بايد پيش از آنكه تاثيرش را بر تصميم گيري كاربران از اطلاعات حسابداري از دست بدهد در دسترس باشد . شايان ذكر است كه رابطه
يك رابطه دو طرفه نيست يعني بموقع بودن منجر به ارائه اطلاعات مربوط نم يشود اما لازمه اطلاعات مربوط بموقع بودن گزارشگري آن « مربوط بودن »
است. در تعادل بين مربوط بودن و بموقع بودن بايد توجه داشت كه چگونه به بهترين وجه به نيازهاي اطلاعاتي و تصميم گيري اقتصادي كاربران پاسخ داده
شود. گزارشات مالي در فواصل كوتاه مدت (ميان دوره اي) نمونه اي از ارائه اطلاعات بموقع است كه مربوط بودن بر قابليت اتكا ارجحيت داده شده است.
حسابداري مالي 17
منفعت و هزينه
اطلاعات هزينه بر است پس بايد توجه داشت كه منافع حاصل از تهيه اطلاعات از مخا رج تهيه آن بيشتر باشد . توازن بين منفعت و هزينه بيش از آنكه يك
خصوصيت كيفي باشد يك محدوديت قابل ملاحظ ه است . اين موازنه بخصوص آنجا دشوار مي شود كه هزينه تهيه اطلاعات بر عهده استفاده كنندگان از
اطلاعات نمي باشد و همچنين منافع اطلاعات ممكن است نصيب كاربراني غ ير از آنهايي كه اطلاعات براي آن ها تهيه شده است، شود . معهذا ارزيابي منفعت
و هزينه اساساً يك فرآيند قضاوتي است.
نكته 24 : منفعت حاصل از اطلاعات بايد بيش از هزينه تهيه آن باشد.
مثال 13 : كداميك از گزين ههاي زير اعمال خصوصيات كيفي اطلاعات مالي را دچار محدوديت نم يكند؟ 
1) به موقع بودن 2) افشاي مناسب روي ههاي حسابداري و ارقام مقايس هاي
3) ملاحظات منفعت و هزينه 4) موازنه بين خصوصيات كيفي
افشاي مناسب رويه هاي حسابداري ب ه جاي آنكه اعمال خصوصيات كيفي اطلاعات مالي را دچار محدوديت كند در كنار ثبات رويه «2» پاسخ: گزينه 
به عنوان خصوصيات كيفي اصلي مرتبط با ارائه اطلاعات شناخته م يشود. (به نمايشگر 8 1 توجه كنيد)

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای مورد نیاز با * مشخص شده است

نوشتن دیدگاه

عضویت در خبر نامه

مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید آرمان پرداز خبره
خدمات مالی
مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید

در این نوشته برای شما توضیح می دهیم که چگونه یک مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید و به او اعتماد کنیم. در پایان اعتماد شما را به آرمان پرداز خبره جلب می کنیم. مشاور مالیاتی معتبر

ادامه مطلب »
اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره
خدمات مالی
اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و اهمیت مشاور مالیاتی در آن اهمیت مشاوره در زمینه مالیات کسب

ادامه مطلب »
انتخاب کارشناس حسابداری و مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت توسط آرمان پرداز خبره
خدمات مالی
مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت

در این نوشته می خواهیم در مورد نکاتی در خصوص انتخاب مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت و نحوه انتخاب کارشناس حسابداری بپردازیم. تا پایان با ما همراه باشید و جهت هرگونه نیاز به مشاور مالیاتی

ادامه مطلب »
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی
خدمات مالی
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی

در این نوشته میخواهیم به شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی در سازمان امور مالیاتی بپردازیم. جهت هرگونه سوال در خصوص مشاور مالیاتی با ما در ارتباط باشید. مشاور مالیاتی کیست؟ مشاور مالیاتی کسی است که

ادامه مطلب »
انواع هزینه ها در حسابداری و مالی توسط مشاور مالیاتی
حسابداری
انواع هزینه ها در حسابداری

در این نوشته میخواهیم در خصوص انواع هزینه ها در حسابداری و مالی ، بهبود هزینه ها توسط مشاور مالیاتی و همچنین در خصوص انواع هزینه بپردازیم انواع هزینه ها در حسابداری یکی از مهم‌ترین مفاهیم

ادامه مطلب »
مدارک مثبته
حسابداری
مدارک مثبته

در این نوشته به مفهوم مدارک مثبته و یا اسناد مثبته و نقش آن در حسابداری و چگونگی رسیدگی به آن توسط مشاور مالیاتی می پردازیم. مدارک مثبته یا اسناد مثبته مدارک مثبته اسناد نشان‌دهنده وقوع

ادامه مطلب »
مشاور مالیاتی کیست ؟
خدمات مالی
مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست؟ در این مطلب درباره مشاور مالیاتی کیست و خصوصیات یک وکیل مالیاتی خبره ، هم چنین میزان آشنایی او با قوانین مالیاتی و امور مالیاتی کشور به صورت مفصل صحبت می کنیم. با

ادامه مطلب »
اهمیت مشاوره مالیاتی
خدمات مالی
اهمیت مشاوره مالیاتی

اهمیت مشاوره مالیاتی تمامی مشاغل نیازمند دانش مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی و اهمیت مشاوره مالیاتی برای روبه رو شدن با قانون مالیات سازمان امور مالیاتی هستند. با ما باشید زیرا در این نوشته به این

ادامه مطلب »
مفاصا حساب مالیاتی
مشاور مالیاتی
مفاصا حساب و نحوه دریافت مفاصا حساب

درخواست گواهی مفاصا اولین کاری است که مودی و یا مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی وی ملزم است برای دریافت گواهی مفاصا حساب مالیاتی انجام دهد. براساس ماده ۲۳۵ قانون مالیات های مستقیم، اداره امور مالیاتی

ادامه مطلب »
مشاور مالی را چگونه انتخاب کنیم
خدمات مالی
مشاور مالیاتی چه کاری انجام می دهد

اشخاص حسابرس و مشاور مالیاتی در هدایت مالیات دهندگان برای رعایت قوانین، در تمام امور مالی، حسابداری و پرداخت مالیات نقش مهمی دارد. بسته به وضعیت مالیات دهنده، خدماتی که یک مشاور مالیاتی ارائه می‌دهد، متفاوت

ادامه مطلب »
مالیات بر ارزش افزوده
خدمات مالی
مالیات املاک و مستغلات

مالیات املاک و مستغلات ، نوعی از مالیات می باشد، که از درآمدهای به دست آمده از ملک محسوب می شود. املاک و مستغلات شامل سه نوع مالیات می شوند: مالیات بر درآمد اجاره از املاک

ادامه مطلب »
تکنولوژی نرم افزار
حسابرسی
موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی

    موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی     جمع داراییهای شرکتی ۲۰۰ میلیارد ریال است. حسابرس معتقد است تحریف داراییها بالای ۲۰ درصد، منجر به اظهار نظر مردود می‌شود (برای پرهیز از تردیدهای احتمالی در

ادامه مطلب »
بیمه‌ای به کارفرمایان
شرکت حسابداری
مدیریت سود چیست؟

مدیریت سود چیست؟   در کسب و کار برای حفظ عملیات، ارائه خدمات بهتر، و ارائه محصولات جدید، آن نیاز به سود می باشد. در هر کسب و کار، سود همیشه با زیان های خاص همراه است. مهم

ادامه مطلب »

مقاله های مرتبط

اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره

اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و

ادامه مطلب »
درخواست خود را بنویسید ...
ما را در نقشه بیابید ...