محاسبه‌ي سود

محاسبه‌ي سود مبلغ سود مورد انتظار: تعداد اقساط موجود در سال * 2 * 100 اين فرمول تنها براي پرداخت‌هاي قسطي کاربرد دارد. صورت کلي‌تر آن اين گونه است، که جمع سودهاي مستتر در هر پرداخت مي‌باشد

محاسبه‌ي سود

مبلغ سود مورد انتظار:

تعداد اقساط موجود در سال * 2 * 100

اين فرمول تنها براي پرداخت‌هاي قسطي کاربرد دارد. صورت کلي‌تر آن اين گونه است، که جمع سودهاي مستتر در هر پرداخت مي‌باشد:

                                                                                     فاصله‌ي هر پرداخت * اصل سرمايه‌ي هر پرداخت * نرخ سود مورد انتظار

مبلغ سود مورد انتظار =  S

 100 * 12

مبلغ بيمه و نظارت:

(مبلغ مصوب – پيش‌دريافت) * (نرخ بيمه و نظارت) * (تعداد اقساط+1)

مبلغ بيمه و نظارت =

تعداد اقساط موجود در سال * 2 * 100

فرمول کلي براي محاسبه‌ي مبلغ سود مورد انتظار براي محاسبه‌ي بيمه و نظارت نيز صادق است. به عبارت ديگر مي‌توان ابتدا نرخ سود مورد انتظار را با نرخ بيمه و نظارت جمع نمود و سپس در آن فرمول قرار داد.

مبلغ سود معطلي:

(مبلغ مصوب – پيش‌دريافت) * (نرخ معطلي سرمايه) * (مدت معطلي سرمايه به روز)

مبلغ سود معطلي =

365 * 100

کل سود در تعهد مشتري:

کل سود در تعهد مشتري = مبلغ سود مورد انتظار + مبلغ بيمه و نظارت + مبلغ سود معطلي

جعاله :

محاسبه‌ي سود

مبلغ سود مورد انتظار:

(مبلغ مصوب – پيش‌دريافت) * (نرخ سود مورد انتظار) * (تعداد اقساط+1)

مبلغ سود مورد انتظار =

تعداد اقساط موجود در سال * 2 * 100

اين فرمول تنها براي پرداخت‌هاي قسطي کاربرد دارد. صورت کلي‌تر آن اين گونه است، که جمع سودهاي مستتر در هر پرداخت مي‌باشد:

فاصله‌ي هر پرداخت * اصل سرمايه‌ي هر پرداخت * نرخ سود مورد انتظار

مبلغ سود مورد = مجموع

 100 * 12

مبلغ بيمه و نظارت:

(مبلغ مصوب – پيش‌دريافت) * (نرخ بيمه و نظارت) * (تعداد اقساط+1)

مبلغ بيمه ونظارت =

تعداد اقساط موجود در سال * 2 * 100

فرمول کلي براي محاسبه‌ي مبلغ سود مورد انتظار براي محاسبه‌ي بيمه و نظارت نيز صادق است. به عبارت ديگر مي‌توان ابتدا نرخ سود مورد انتظار را با نرخ بيمه و نظارت جمع نمود و سپس در آن فرمول قرار داد.

مبلغ سود معطلي:

(مبلغ مصوب – پيش‌دريافت) * (نرخ معطلی سرمايه) * (مدت معطلي سرمايه به روز)

مبلغ سود معطلي =

365 * 100

کل سود در تعهد مشتري:

کل سود در تعهد مشتري = مبلغ سود مورد انتظار + مبلغ بيمه و نظارت + مبلغ سود معطلي

خرید دین :

) محاسبه‌ي سود خريد دين

مبلغ سود مورد انتظار:

(ارزش اسمي اسناد) * (نرخ سود مورد انتظار) * (تعداد روزها تا سررسير اسناد)

مبلغ سود مورد انتظار =

 365 * 100

مبلغ بيمه و نظارت:

(ارزش اسمي اسناد) * (نرخ سود مورد انتظار) * (تعداد روزها تا سررسير اسناد)

مبلغ بيمه و نظارت  =

365 * 100

کل سود در تعهد مشتري:

کل سود در تعهد مشتري = مبلغ سود مورد انتظار + مبلغ بيمه و نظارت

سلف :

محاسبه‌ي سود سلف

مبلغ سود مورد انتظار:

(مبلغ مصوب – پيش‌دريافت) * (نرخ سود مورد انتظار) * (مدت قرارداد به روز)

مبلغ سود مورد انتظار =

365 * 100

مبلغ بيمه و نظارت:

(مبلغ مصوب – پيش‌دريافت) * (نرخ بيمه و نظارت) * (تعداد اقساط+1)

مبلغ بيمه و نظارت =

تعداد اقساط موجود در سال * 2 * 100

کل سود در تعهد مشتري:

کل سود در تعهد مشتري = مبلغ سود مورد انتظار + مبلغ بيمه و نظارت

ضمان :

مبلغ کارمزد:

(مبلغ ضمانت‌نامه – سپرده‌ي نقدي ضمانت‌نامه) * (نرخ کارمزد ضمان) * (مدت قرارداد به روز)

مبلغ کارمزد براي هر ضمان خاص =

365 * 100

مبلغ کل کارمزد:

کل مبلغ کارمزد = جمع مبلغ کارمزد هر ضمان

فروش اقساطی :

محاسبه‌ي سود فروش اقساطي

 مبلغ سود مورد انتظار:

(مبلغ مصوب – پيش‌دريافت) * (نرخ سود مورد انتظار) * (تعداد اقساط+1)

مبلغ سود مورد انتظار =

تعداد اقساط موجود در سال * 2 * 100

اين فرمول تنها براي پرداخت‌هاي قسطي کاربرد دارد. صورت کلي‌تر آن اين گونه است، که جمع سودهاي مستتر در هر پرداخت مي‌باشد:

                                                                   فاصله‌ي هر پرداخت * اصل سرمايه‌ي هر پرداخت * نرخ سود مورد انتظار

مبلغ سود مورد انتظار = مجموع

 100 * 12

مبلغ بيمه و نظارت:

(مبلغ مصوب – پيش‌دريافت) * (نرخ بيمه و نظارت) * (تعداد اقساط+1)

مبلغ بيمه و نظارت =

تعداد اقساط موجود در سال * 2 * 100

فرمول کلي براي محاسبه‌ي مبلغ سود مورد انتظار براي محاسبه‌ي بيمه و نظارت نيز صادق است. به عبارت ديگر مي‌توان ابتدا نرخ سود مورد انتظار را با نرخ بيمه و نظارت جمع نمود و سپس در آن فرمول قرار داد.

مبلغ سود معطلي:

(مبلغ مصوب – پيش‌دريافت) * (نرخ معطلي سرمايه) * (مدت معطلي سرمايه به روز)

مبلغ سود معطلي =

365 * 100

کل سود در تعهد مشتري:

کل سود در تعهد مشتري = مبلغ سود مورد انتظار + مبلغ بيمه و نظارت + مبلغ سود معطلي

اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در email
اشتراک گذاری در print

مقاله های مرتبط

مدارک مثبته

مدارک مثبته

در این نوشته به مفهوم مدارک مثبته و یا اسناد مثبته و نقش آن در حسابداری و چگونگی رسیدگی به آن توسط مشاور مالیاتی می

ادامه مطلب »
مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست؟ در این مطلب درباره مشاور مالیاتی کیست و خصوصیات یک وکیل مالیاتی خبره ، هم چنین میزان آشنایی او با قوانین مالیاتی

ادامه مطلب »
اهمیت مشاوره مالیاتی

اهمیت مشاوره مالیاتی

اهمیت مشاوره مالیاتی تمامی مشاغل نیازمند دانش مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی و اهمیت مشاوره مالیاتی برای روبه رو شدن با قانون مالیات سازمان امور

ادامه مطلب »
درخواست خود را بنویسید ...
ما را در نقشه بیابید ...