اطلاعات در دسترس قبل از گذاربه مبنای تعهدی

مبنای تعهدی

اطلاعات در دسترس قبل از گذاربه مبنای تعهدی

میزان اقدامات لازم برای شناخت بدهیهای استقراضی و پرداختهای اصل و فرع ان در مبنای تعهدی،به مبنای حسابداری فعلی مورداستفاده برای گزارشگری مالی و سیستمهای موجود و میزان سوابق و مستندات نگهداری شده یک واحد بستگی دارد .
برای مثال ،دولتی که از مبنای تعهدی تعدیل شده استفاده میکتد ممکن است قبلا بدهیهای استقراضی و هزینه بهره را مطابق با مبنای تعهدی به حساب گرفته باشد. اما دولتیزکه از مبنای نقدی استفاده میکند،بدهیهای استقراضی را به عنوان یک بدهی شناسایی نمیکتد،بلکه معمولا دارای سیستمهایی برای گزارش بدهیهای استقراضی و مدیریت آنها است.ماهیت و قابلیت اتکای این سیستمها میتواند بسیار متنوع باشد.انواع یا ابعاد سیستمهایی که ممکن است برای ثبت و مدیریت معاملات و مانده حسابهای بدهیهای استقراضی مورد استفاده قرار گیرند عبارتند از_
الف.سوابق و مستندات دستی . این مستندات ممکن است شامل جزئیات بدهیهای استقراضی اولیه،برنامه زمانبندی بازپرداختها،مانده بدهی،تاریخهای سررسید بهره،بدهی ارزی،ضوابط و شرایط بدهی باشد.مستندات دستی ممکن است در مواردی که بدهیهای استقراضی صرفا شامل وامها و پیش دریافتها است و تعداد محدودی از این تعهدات وجود دارند،کافی باشد.
ب.صفحه گسترده های کامپیوتری که جزئیات موارد فهرست شده در بالا را با هم ترکیب میکنند‌ . این صفحه گسترده ها میتواند همچنین محاسبات مربوط به بهره را نیز انجام دهد و در تهیه بودجه های جریان نقدی مورد استفاده قرار گیرد.
پ_دفترکل سیستم حسابداری . این دفتر ممکن است برای گزارش برخی معاملات مرتبط با بدهیهای استقراضی مورد استفاده قرار گیرد.
پ.نرم افزار خاص طراحی شده برای نگهداری و پیش بینی سوابق مربوط به اصل و فرع بدهیهای استقراضی در مبنای نقدی.این بسته نرم افزاری ممکن است با سایر نرم افزارهای کاربردی به کشورها و حوزه های جغرافیایی مختلف در امر نظارت بر قدرت بازپرداخت بدهیهای استقراضی آنها کمک کند.مثل:مدل پایداری بدهیهای استقراضی بانک جهانی ارتباط داده شود. این قبیل سیستمها ممکن است توانایی یکپارچه کردن استقراضها و سرمایه گذاریها را برای دستیابی به جریانهای نقدی تلفیقی داشته یا نداشته باشند.
ث.سیستمهای مدیریت خزانه و وجه نقد که میتواند برای مدیریت بدهیهای استقراضی و همه جریانهای نقدی دولت مورد استفاده قرار گیرد.چنین سیستمهایی ممکن است بتوانند ثبتهای حسابداری را در هر دو مبنای نقدی یا تعهدی انجام دهند.دولتهایی که از این قبیل سیستم ها استفاده میکنند پرتفوی بدهیهای استقراضی خود را بر اساس ارزش بازار مدیریت کنند در حالیکه بر مبنای نقدی گزارش ارائه میکنند.
بنابراین واحدهای گزارشگر

اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در email
اشتراک گذاری در print

مقاله های مرتبط

مدارک مثبته

مدارک مثبته

در این نوشته به مفهوم مدارک مثبته و یا اسناد مثبته و نقش آن در حسابداری و چگونگی رسیدگی به آن توسط مشاور مالیاتی می

ادامه مطلب »
مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست؟ در این مطلب درباره مشاور مالیاتی کیست و خصوصیات یک وکیل مالیاتی خبره ، هم چنین میزان آشنایی او با قوانین مالیاتی

ادامه مطلب »
درخواست خود را بنویسید ...
ما را در نقشه بیابید ...