مالیات سرمایه گذاری خارجی

مالیات سرمایه گذاری خارجی

 

مالیات سرمایه گذاری خارجی

 


راهنما، پرســش و پاســـخ
درزمینه سرمایه گذاری خارجی درجمهوری اسلامی ایران

فصل اولاطلاعات عمومی
فصل دومقانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی
فصل سوممالیات و گمرک
فصل چهارمتسهیلات ورود، اقامت و کار
فصل پنجم صنعت، معدن و تجارت
فصل ششمثبت شرکتها
فصل هفتمنظام مالیاتی ایران

 

 

 

 

پیش گفتار
یکی از موارد مهم در مقوله جذب سرمایه‌گذاری خارجی در کشور، شناساندن و اطلاع رسانی مناسب و کارآمد  در خصوص  مفاهیم ، فرایندها ، روشها و الزامات قانونی و مقرراتی مرتبط با  سرمایه‌گذاری خارجی می‌باشد. با توجه به  شیوه‌های مختلف سرمایه‌گذاری خارجی و روشهای نوین مورد نظر ،  مسائل و پیچیدگی‌های اجرائی،  مباحث فنی، مالی  و حقوقی ،  الزامات  قوانین و مقررات ذیربط ، مجموع  این عوامل ،  سوالات متعددی را برای  متقاضیان سرمایه‌گذاری خارجی در کشور ، شرکای داخلی آنها ، متولیان سرمایه‌گذاری  در دستگاههای اجرائی ذیربط ، دانش پژوهان  و سایر  اشخاص مرتبط با مقوله سرمایه‌گذاری خارجی در کشور  ایجاد می‌نماید.
بر این اساس  درتهیه این مجموعه تلاش شده است تا با استفاده از تجارب چندین ساله کشورمان در جذب سرمایه‌های خارجی، عمده ترین مسائل ، ابهامات و سوالات  فراروی سرمایه‌گذاران خارجی و اشخاص ذیربط داخلی  پاسخ داده شود . این مجموعه که به صورت پرسش و پاسخ و به زبانی ساده و روان تهیه گردیده است در کنار سایر مستندات تهیه شده توسط سازمان سرمایه‌گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران از جمله کتاب راهنمای سرمایه‌گذاری در ایران ، قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی که به چندین زبان ترجمه شده است، راهنماها و مشوقهای بخشی ،گزیده‌هایی ازقوانین مالیاتی و گمرکی و گزیده هایی از قوانین وزارت تعاون،‌کار و رفاه اجتماعی مجموعه کاملی از اطلاعات مورد نیاز سرمایه‌گذاران خارجی  و سایر استفاده کنندگان  داخلی را در اختیار آنها قرار می‌دهد .
اطلاعات ارائه شده در این  کتاب در  بخش‌های مختلف مربوط به سرمایه‌گذاری خارجی شامل  اطلاعات عمومی،  سرمایه خارجی ،  انتقالات ارزی ، مسائل مالیاتی ،  تسهیلات  ورود و اقامت  سرمایه‌گذاران خارجی و بخش  صنعت، معدن و تجارت ارائه شده است  . امید است این مجموعه گامی موثر و مفید  در حوزه تامین منابع مالی بین المللی  در جهت پاسخ به سوالات سرمایه‌گذاران خارجی و شرکاء داخلی آنها باشد.  پذیرای  نظرات و پیشنهادات  خوانندگان  و بهره برداران محترم برای بهبود آن  هستیم.

بدیهی است ارائه این مجموعه به مفهوم عدم نیاز به ایجاد ارتباط مستقیم با سازمان سرمایه‌گذاری نبوده و سرمایه‌گذاران محترم به منظور اخذ اطلاعات بیشتر و پیگیری امور مربوطه  می‌توانند مستقیما با این سازمان مکاتبه نموده و یا به مرکز خدمات سرمایه‌گذاری خارجی ایران مراجعه نمایند.

 

فصل اول: اطلاعات عمومی
1. آیا سرمایه‌گذاری خارجی در ایران مجاز است؟

سرمایه‌گذاری خارجی درجمهـــوری اسلامی ایران براساس مقررات جاری کشور مجاز می‌باشد. هر سرمایه‌گذارخارجی می‌تواند به منظور عمران و آبادی و انجام فعالیتهای تولیدی در هر زمینه ای – اعم از صنعتی، معدنی، کشاورزی و خدماتــی-  مبادرت به سرمایه‌گذاری نماید. از نظر دولت جمهوری اسلامی ایران فقط سرمایه‌گذاری‌هایی مشمول مـزایا و حمایتهای قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی قرار می‌گیرند که مجوز مربوطه را براساس این قانون دریافت نموده باشند.

2. هدف از پذیرش سرمایه‌گذاری خارجی چیست؟

هدف از پذیرش سرمایه‌گذاری خارجی در کشور کمک به رشد و توسعه اقتصادی، افزایش فرصتهای شغلی، اخذ و توسعه فن آوری و مــهــارتــهای مدیریتی و همچنین ارتقاء کیفیت تولیدات و افزایش توان صادراتی کشور می‌باشد.

3. تعریف سرمایه‌گذاری خارجی چیست؟

سرمایه‌گذاری خارجی عبارت است از بکارگیری سرمایه خارجی در یک بنگاه اقتصادی جدید و یا موجود پس از اخذ مجوز سرمایه‌گذاری خارجی و  در فعالیتهایی که ریسک برگشت سرمایه و منافع آن به عهده سرمایه‌گذار باشد.

4. سرمایه‌گذاری خارجی در چه قالب حقوقی و قراردادی قابل پذیرش است؟

سرمایه‌گذاری خارجی در چارچوب روشهای زیر صورت می پذیرد:
الف) مشارکت حقوقی (سرمایه‌گذاری مستقیم) : منظورسرمایه‌گذاری سهمی سرمایه‌گذار خارجی در یک شرکت ایرانی اعم از جدید یا موجود می باشد. میزان سهم الشرکه یا سهام سرمایه‌گذار خارجی در چنین شرکت ایرانی تابع محدودیت نیست و سرمایه‌گذار به نسبت سرمایه و یا سهم خود در شرکت، می تواند در مدیریت و اداره امور آن نقش داشته باشد.
ب) ترتیبات قراردادی : منظور مجموعه روشهائی است که طی آن استفاده از سرمایه خارجی صرفا تابع توافقات انجام شده میان طرفین قرارداد می باشد. به عبارت دیگر، حقوق سرمایه‌گذار خارجی در نتیجه مشارکت مستقیم وی در سرمایه شرکت سرمایه پذیر ایرانی ایجاد نمی شود، بلکه صرفا به توافقات قــراردادی طرفین متکی است . سرمایه‌گذاری خارجی در چارچوب ترتیبات قـراردادی در کلیه بخشها قابل انجام است. بازگشت سرمایه و منافع حاصله در اینگونه سرمایه‌گذاریها نیز از محل عملکرد اقتصادی طرح مورد سرمایه‌گذاری، بدون اتکاء به تضمین دولت ،بانکها و شرکتهای دولتی صورت می پذیرد.

5. آیا ایران عضویت در آژانس چند جانبه تضمین سرمایه‌گذاری (MIGA) را پذیرفته است؟

دولت جمهوری اسلامی ایران به عضویت آژانس چند جانبه تضمین سرمایه‌گذاری (MIGA) درآمده و امکان برخورداری از پوششهای تضمینی این آژانس طبق ضوابط مربوطه برای سرمایه‌گذاران خارجی فراهم است.

6. قانون حمایت کننده از سرمایه‌گذاری خارجی درجمهوری اسلامی ایران کدام است؟

قانون حمایت کننده از سرمایه‌گذاری خارجی در ایران، “قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری‌ خارجی” مصــوب ســال 1381 شمسـی (2002 میــلادی) مـی باشـد کـه در ایــن مجموعــه از آن بـا عنــوان “قانون سرمایه‌گذاری خارجی” یاد می‌شود. دامنه شمول این قانون به سراسر قلمرو جمهوری اسلامی ایران تسری دارد و کلیه سرمایه‌گذاران‌ خارجی می توانند براساس این قانون درکشور سرمایه‌گذاری نموده و از مزایای آن برخوردار شوند.

7. حقوق و مزایای دریافت مجوز سرمایه‌گذاری خارجی بر اساس قانون تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی چه می‌باشد؟
بارزترین حقوقی که براساس قانون مذکور به سرمایه‌گذار خارجی تعلق می‌گیرد، شامل موارد ذیل می‌باشـد:
الف) انتقال سود و سرمایه و منافع آن به ارز خارجی؛ دریافت خسارت ناشی از سلب مالکیت و ملی شدن سرمایه خارجی؛
ب) دریافـت خسارت ناشی از وضع قوانین یا مصوبات دولت که موجب ممنوعیت یا توقف اجرای قراردادهای مالی سرمایه‌گذار خارجی گردد؛
پ) برخورداری از رفتار یکسان و برابر نسبت به سرمایه‌گذاران داخلی.
ج) تبدیل و انتقال وجوه ناشی از قراردادهای مختلف سرمایه‌گذاری و انتقال تکنولوژی به ارز خارجی
چ) تبدیل و انتقال اصل و سود تسهیلات مالی مربوط به سرمایه‌گذاریهای خارجی؛
ح) ارجاع اختلافات سرمایه‌گذاری به محاکم داوری بین المللی
خ) استفاده از کارشناسان خارجی در امور مربوط به پروژه‌های سرمایه‌گذاری
د) انجام صادرات بدون سپردن تعهد برای برگشت ارز حاصله به کشور
ه) دسترسی مستقیم و امکان برداشت ارز حاصل از صادرات از حسابهای امانی بانکی در خارج از کشور.

8. در مجوز سرمایه‌گذاری چه موضوعاتی عنوان می‌گردد؟

در مجوز سرمایه‌گذاری طرح سرمایه‌گذاری، نام سرمایه‌گذار خارجـی، نوع و نحوه سرمایه‌گذاری، درصد مشارکت و میزان سرمایه‌گذاری خارجی، چگونگی انتقال سود و منافع حاصله و سایر شرایط مربوط به طرح مورد سرمایه‌گذاری ذکر می‌گردد.

9. چه اشخاصی می‌توانند در جمهوری اسلامی ایران سرمایه‌گذاری نمایند؟

کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی و همچنین اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی با سرمایه منشاء خارجی می‌توانند طبق مقررات قانون سرمایه‌گذاری خارجی مبادرت به سرمایه‌گذاری درکشور نمایند.

10. سرمایه‌گذاری ایرانیان چگونه می‌تواند مشمول قانون سرمایه‌گذاری خارجی قرارگیرد؟
سرمایه‌گذاری ایرانیان در صورتی می تواند مشمول قانون سرمایه‌گذاری خارجی قرار گیرد که سرمایه ایشان منشاء خارجی داشته و از طریق بانک و یا صرافی بانکهای  مورد تائید بانک مرکزی و به نرخ اعلامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران وارد ایران شده باشد.

11. آیا مجوز سرمایه‌گذاری خارجی دارای مدت اعتبار مشخصی است؟
خیر،  ولی در مراحل اولیه صدور مجوز سرمایه‌گذاری خارجی، سرمایه‌گذار مکلف است از تاریخ ابلاغ مجوز سرمایه‌گذاری طی مدت مشخصی که به اقتضای شرایط طرح مورد سرمایه‌گذاری (4 الی6 ماه) توسط هیات تعیین می‌گردد، مبادرت به ورود بخشــــی از سرمایه خود به کشور، که حاکی از عزم سرمایه‌گذار به اجرای طرح می‌باشد، بنماید. درصورتی که سرمایه  گذار درطی مدت مشخص شـده مبادرت به ورود بخشـی ازسرمـایه به کشور ننماید و یا با ارائه دلایل قانع کننده نسبت به تمدید مدت اقـدام نکنـد ، مجـوز سرمایه‌گذاری وی بـاطل شده تلقی خواهد شد.

12. تمدید مهلت اعتبار مجوز سرمایه‌گذاری چگونه قابل انجام است؟
سرمایه‌گذار خارجی می تواند قبل از پایان مهلت اعتبار مجوز، با ارائه دلایل قانع کننده درخواست تمدید مدت اعتبار نماید. هیات سرمایه‌گذاری نیز درخواست تمدید را بررسی و در صورت موافقت، مهلت مجددی را برای ورود سرمایه تعیین می نماید.

13. آیا شرکتهای دولتی خارجی نیز می توانند براساس قانون سرمایه‌گذاری خارجی اقدام به سرمایه‌گذاری درایران بنمایند؟

شرکتهــای دولتی خارجی می‌توانند در چارچوب قانون سرمایه‌گذاری خارجی اقدام به سرمایه‌گذاری درایران نموده و از مزایای قانون یاد شده برخوردار شوند. سرمایه‌گذاری شرکتهای دولتی خارجی،  خصوصی تلقی می‌گردد.

14. آیا سرمایه‌گذاری های خارجی بطور خود بخود از حمایتهای قانون برخوردار می‌شوند؟

خیر. برقراری حمایتهای قانون نسبت به سرمایه‌گذاریهای خارجی مستلزم اخذ مجوز سرمایه‌گذاری خارجی  می‌باشد.

15. سرمایه‌گذاری خارجی که قبلا انجام شده ولی از پوشش حمایتی قانون برخوردار نبوده است، چگونه و در چه شرایطی می تواند از پوشش قانون برخوردار شود؟

سرمایه‌گذاری هایی که در گذشته انجام شده و تحت پوشش قانون نبوده اند می توانند در هر زمان پس از طی مراحل پذیرش مشروط به ایجاد ارزش افزوده جدید تحت پوشش قانون قرار گیرند.

16. آیا امکان سرمایه‌گذاری خارجی در واحدهای موجود وجود دارد؟ چگونه؟ 

از نظر مقـررات قانـون سرمایه‌گذاری خارجـی تفاوتی میان سرمایه‌گذاری جــدیــد و سرمایه‌گذاری در یک واحد اقتصادی موجود وجود ندارد و کلیه سرمایه‌گذاران خارجی می‌توانند در هر زمان مبادرت به سرمایه‌گذاری در یک طرح جدید و یا بنگاه اقتصادی موجود نمایند. با این توضیح که پذیرش سرمایه‌گذاری در واحدهای موجود منوط به ایجاد ارزش افزوده جدید در نتیجه افزایش سرمایه‌گذاری، ارتقاء مدیریت، توسعه صادرات و بهبود سطح فن آوری درهمان واحد گردد.

17. اگر سرمایه‌گذار خارجی تمایل داشته باشد که در یک شرکت موجود سرمایه‌گذاری نموده و بخشی ازسهام آنرا دراختیار بگیرد، برای افزایش سرمایه‌گذاری چه راهکارهایی وجود دارد؟

برای این امر دو راهکار وجود دارد:
الف) خرید بخشی از سهام موجود به قیمت توافقی؛
ب) مشارکت در افزایش سرمایه از طریق پذیره نویسی سهام جدید با استفاده از حق تقدم سهامداران موجود.

18. آیا تملک زمین برای امور صنعتی و کشاورزی توسط اتباع خارجی مجاز است؟

تملک زمین برای مصارف صنعتی وکشاورزی به نـام تبعه خارجی مجاز نیست. لکن چنانچه طرح سرمایه‌گذاری خارجی منجر به تشکیل شرکت ایرانی گردد، تملک زمین به نام شرکت که هویتی ایرانی دارد، مجاز خواهد بود.

19. مراحل صدور مجوزسرمایه‌گذاری خارجی کدام است؟ چه مدارکی برای صدور این مجــوز لازم است؟

مراحل صدور مجوز سرمایه‌گذاری بسیار کوتاه و ساده می باشد. با درخواست رسمی سرمایه‌گذار خارجی خطاب به سازمان سرمایه‌گذاری، موضوع ظرف 15 روز کـاری به هیات سرمایه‌گذاری خارجی گزارش و پس از آن مجوز سرمایه‌گذاری صادر می‌گردد. مدارک لازم عبارتند از فرم درخواست سرمایه‌گذاری بهمراه سایر مدارک مندرج در فرم یاد شده.

20. سازمان سرمایه‌گذاری چه خدماتی به سرمایه‌گذاران خارجی ارائه می دهد؟
سازمان در همه مسائلی که سرمایه‌گذار خارجی با آن مواجه است به آنان  مشاوره می‌دهد. در این ارتباط سرمایه‌گذار از طریق مرکز خدمات سرمایه‌گذاری خارجی ایران  مستقر در سازمان همواره با سازمان تماس مستقیم دارد که این امر موجبات صرفه جویی در وقت و هزینه ها را بدنبال خواهد داشت.

21. منظور از مرکز خدمات سرمایه‌گذاری خارجی چیست؟

مرکز خدمات سرمایه‌گذاری خارجی بعنوان کانون مراجعات سرمایه‌گذاران خارجی در محل سازمان تشکیل شده است. در این مرکز نمایندگان دستگاههای اجرائی که مرتبط با امور سرمایه‌گذاری هستند، استقرار یافته و پاسخگوی کلیه سئوالات و پیگیر امور اجرائی مربوط به سرمایه‌گذاریهای خارجی در حوزه مسئولیتهــای خود می‌باشند.

22. سازمان سرمایه‌گذاری چه خدمات دیگری  را به سرمایه‌گذاران خارجی ارائه می‌دهد؟

سازمان سرمایه‌گذاری علاوه بر خدمات مشاوره ای، خدمات زیر را نیز به سرمایه‌گذاران ارائه می‌کند:
الف) اطلاع رسانی در خصوص کلیه قوانین ومقررات ناظر و مربوط به سرمایه‌گذاری خارجی؛ معرفی فرصتهای سرمایه‌گذاری خارجی در کشور به سرمایه‌گذاران خارجی بالقوه ؛
ب) هماهنگی و انجام استعلامات لازم با سازمان های مختلف در مورد پیشنهادات سرمایه‌گذاری؛
ج)پیدا کردن شرکاء و طرفهای مناسب اعم از داخلی و خارجی؛
د) انجام امور جاری و تلاش در جهت حل و فصل اختلافات سرمایه‌گذاران؛
هـ) برنامه ریزی و تدارک لازم برای انجام ملاقات ها و برگزاری جلسات با سازمانهای مختلف .

23. سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی درچه بخشهایی مجاز است؟

سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی درکلیه بخش های اقتصادی مجاز و قابل انجام می‌باشد.

24. آیا داشتن شریک/ سرمایه پذیر داخلی برای سرمایه‌گذاران خارجی الزامی است؟
خیر، داشتن شریک داخلی الزامی نیست.

25. چگونه با مقررات و فرصتهای سرمایه‌گذاری در ایران آشنا شویم؟
آشنایی با مقررات و فرصتهای سرمایه‌گذاری در ایران به روشهای زیر امکان پذیر می‌باشد:
1. مراجعه به سایت سازمان سرمایه‌گذاری به آدرس www.investiniran.ir
2. ارسال ایمیل و درخواست ارائه اطلاعات
3. شرکت در همایشهای داخلی و بین المللی
4. مراجعه حضوری به مرکز خدمات سرمایه‌گذاری واقع در سازمان سرمایه‌گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران
5. مراجعه حضوری به مراکز خدمات سرمایه‌گذاری استان های سراسر کشور
6. مراجعه به نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران و ملاقات حضوری با کارشناسان نمایندگی ها و دریافت بروشور و کاتولوگهای مربوطه

26. سرمایه‌گذاران خارجی چگونه می توانند از طریق نمایندگیهای جمهوری اسلامی با مراکز مربوطه در داخل کشور ارتباط برقرار نمایند؟

سرمایه‌گذاران خارجی می توانند تمایل خود به سرمایه‌گذاری در ایران را به انضمام برقراری ارتباط با مراکز مربوطه، با ارسال درخواست رسمی به نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران اعلام نموده و سپس پیگیری های لازم را جهت اخذ نتایج انجام دهند.

27. در صورتی که متقاضی سرمایه‌گذاری شخص خارجی باشد چگونه می‌تواند جهت بازدید از فرصتهای سرمایه‌گذاری به داخل کشور وارد شود؟

کلیه اتباع خارجی ای که برای مذاکره و موضوعات اداری ( به غیر از گردشگران) به کشور وارد می‌شوند می‌بایست میزبان داخلی داشته باشند:
الف) می‌توانند از طریق همکار یا شریک ایرانی که دارای شرکت رسمی ثبت شده در داخل کشور است – به عنوان میزبان- دعوت شوند و با در دست داشتن دعوتنامه به سامانه اینترنتی وزارت امور خارجه(http://en.mfa.ir/) مراجعه نموده و فرمهای مربوطه را تکمیل نمایند.
ج) در حال حاضر به غیر از 11 کشور ( آمریکا، کانادا، انگلیس، هند، افغانستان، پاکستان، بنگلادش، سومالی، کلمبیا، عراق و اردن) مابقی اتباع خارجی کشورها می‌توانند بدون داشتن دعوتنامه، در فرودگاههای بین المللی که وزارت خارجه باجه صدور روادید دارد، روادید 15 روزه دریافت نمایند. این نوع در صورت درخواست میزبان توسط ادارات پلیس مهاجرت تا 15 روز دیگر قابل تمدید می‌باشد.

28. آیا سرمایه‌گذاری خارجی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار مجاز است؟

بله- اینگونه سرمایه‌گذاران خارجی می توانند از مزایای قانون تشوویق و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی نیز بهره مند شوند.

29. منظور از مناطق ویژه اقتصادی چیست و در کدام منطقه از کشور این مناطق تاسیس شده است؟

مناطـق ویژه اقتصادی مناطق محصور گمرکی هستند که ورود کالا، ماشین آلات و تجهیزات به آن مناطق از شمول مقررات صادرات و واردات مستثنی می‌باشد. هریک از این مناطق ممکن است باهدفهای خاصی تاسیس شده باشند. برخی برای نگهداری کالا به قصد واردات به کشور و یا صادرات به خارج، و برخی نیز علاوه بر نگهداری کالا ممکن است برای انجام امور تولیدی و صنعتی طراحی شده باشند. در حال حاضر 31 منطقه ویژه اقتصادی در کشور وجود دارد.

30. آیا تفاوتی بین سرمایه‌گذاری خارجی در مناطق آزاد تجاری-صنعتی، مناطق ویژه اقتصادی و سرزمین اصلی وجود دارد؟ نقش مقررات سرمایه‌گذاری در این مناطق چیست؟

خیر – مناطقی که تحت عنوان مناطق ویژه اقتصـادی مناطق آزاد تجاری-صنعتی جمهــوری اسلامی ایران از آنها یاد می‌‌شود جزئی از سرزمین اصلی می‌باشند به همین لحاظ سرمایه‌گذاری در این مناطق نیز به مثابه سرمایه‌گذاری در سرزمین اصلی تلقی می‌گردد و ضمن برخورداری از مشوق ها، امکانات و مقررات مناطق آزاد، پس از اخذ مجوز سرمایه‌گذاری خارجی مشمول قانون تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی نیز می شود. (http://www.freezones.ir)

 

 

فصل دوم سرمایه گذاری خارجی
31. آیا همه نوع ارز خارجی برای ورود سرمایه نقدی قابل قبول است؟
کلیه ارزهایی مورد پذیرش بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌توانند بعنوان سرمایه نقدی ثبت و یا بعد از تسعیر به سایر ارزها ثبت گردد.

32. آیا ارز نقدی وارده به کشور می بایست به ریال تسعیر گردد؟

آن بخش از ارز نقدی وارده که به تشخیص سرمایه‌گذار لازمست به ریال تبدل شود از طریق سیستم بانکی توسط بانک دریافت کننده به نرخ روز اعلامی توسط بانک مرکزی خریداری شده و معــادل ریالی ارز وارده به حساب شرکت مشترک یا بنگاه اقتصادی سرمایه پذیر واریز می‌گردد.

33. آیا سرمایه‌گذار خارجی می‌تواند ارز نقدی وارده را به ریال تسعیر ننموده و از آن برای پرداخت بهای سفارشات خارجی مربوط به طرح سرمایه‌گذاری استفاده نماید؟

ارز نقدی همانطوریکه می تواند به ریال تبدیل شود، می تواند بصورت ارز در حساب ارزی شرکت مشترک یا بنگاه اقتصادی سرمایه پذیر سپرده شده و با نظارت سازمان سرمایه‌گذاری برای پرداخت بهای سفارشات خارجی و یا سایر هزینه های ضروری طرح مورد نظر عینا” مورد استفاده قرار گیرد.

34. تسعیر ارزهای وارده با چه نرخی انجام می‌شود؟

نرخ ارز مورد محاسبه برای آورده نقدی سرمایه‌گذاران خارجی بر اساس قانون حمایت و تشویق سرمایه‌گذاری خارجی توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌شود.

35. ضوابط پذیرش دانش فنی چه می باشند؟

دانش فنی و خدمات تخصصی بعنوان اشکال قابل قبول سرمایه خارجی به رسمیت شناخته شده و پس از ارزیابی توسط وزارتخانه ذیربط به عنوان سرمایه غیر نقدی خارجی به ثبت خواهند رسید.

36. آیا امکان ثبت حق اختراع و علائم تجاری در ایران وجود دارد؟
حقوق مالکیت صنعتی و معنوی اعم از حق اختراع، حق علائم و اسامی تجاری و غیره براساس قانون ثبت علائم و اختراعات کشور قابل ثبت و حمایت قانونی می باشد.

37. آیا ارائه فهرست سرمایه های غیر نقدی قبل از اقدام به ورود ضروری است؟
 بلـــی. سرمایه‌گذار خارجی قبل از اقـدام به ورود سرمـایه باید صورت تفصیلی سرمـایه های غیرنقـدی که می خواهد به کشور وارد نماید شامل مشخصات فنی، نام سازنده، سال ساخت و قیمت به همراه کاتالوگهای مربوطه را به سازمان سرمایه‌گذاری تسلیم نماید. پس از آنکه فهرست به تأئید رسید سرمایه غیرنقدی به تشخیص سرمایه‌گذار در یک یا چند محموله قابل ورود به کشور می باشد.

38.  انتقالات مربوط به سرمایه‌گذار خارجی مستلزم طی چه تشریفاتی است؟
اصولا” هر گونه انتقال ارز اعم از انتقالات سرمایه ای و غیر آن، با درخواست رسمی سرمایه‌گذار خارجی و یا شرکت مشترک/ بنگاه سرمایه پذیر از طرف سرمایه‌گذار خارجی صورت می پذیرد و کلیه انتقالات پس از کسر کسورات قانونی در وجه سرمایه‌گذار خارجی قابل پرداخت است.

39. چنانچه بر اساس مقـررات خاص یا تصمیم دولت اجازه صدور محصولات طرح مورد سرمایه‌گذاری داده نشود چگونه ارز مربوط به انتقال سود و سرمایه تامین می‌گردد؟
در موارد استثنائی که اجازه صدور داده نشود سرمایه‌گذار خارجی می تواند کالای تولیدی خود را در بازار داخلی به فروش رسانده و ارز مربوطه را از نظام بانکی خریداری نموده و انتقال دهد . بدیهی است سرمایه‌گذار در صورتی که تمایل داشته باشد می تواند مبادرت به صدور سایر کالاهای مجاز نیز بنماید.

 

 

فصل سوم: مالیات و گمرک

 

40. نرخ مالیات بردرآمد اشخاص حقوقی درایران چه میزان است؟
حسب قانون مالیاتهای مستقیم، نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی در ایران 25%  می‌باشد.

41. نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان چگونه است؟

نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان اعم از ایرانی و خارجی یکسان بوده و پس از کسر معافیت های مقرر تا 7 برابر میزان معافیت حقوق به نرخ 10 درصد و مازاد آن به نرخ 20 درصد محاسبه می شود.

42. آیا ازحیث بخشودگی مالیاتی تفاوتی بین واحدهای مستقر درمناطق ویژه اقتصادی با سایر مناطق سرزمین اصلی وجود دارد؟

از حیث بخشودگی مالیاتی هیچ تفاوتی میان سرزمین اصلی و مناطق ویژه اقتصادی وجود ندارد. در واقع، رفتار مالیاتی در مناطق ویژه و سرزمین اصلی یکسان است.

43. در حال حاضر ایران با چه کشورهایی موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف امضاء نموده و کدامیک از آنها لازم الاجرا است؟
فهرست کشورهایی که موافقتنامه موصوف با آنها لازم الاجرا می باشد به شرح ذیل می‌باشد:
آفریقای جنوبی، ارمنستان، ازبکستان، پاکستان، ترکمنستان، ترکیه، تونس، چین، سریلانکا، سوریه، قرقیزستان، قزاقستان، گرجستان، لبنان، بحرین، سودان، عمان، کره جنوبی، مالزی، آذربایجان، الجزایر، قطر، کویت، اندونزی، اردن، آلمان، فرانسه ، اکراین، روسیه، بلاروس، سوئیس، اتریش، اسپانیا، بلغارستان، لهستان، ونزوئلا، رومانی، کرواسی، صربستان و تاجیکستان، اسلوانی و مقدونیه.

44. شرایط ورود کالا توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی
ورود کالا به کشور ایران مستلزم رعایت قوانین و مقررات از جمله داشتن کارت بازرگانی، اخذ مجوز مقرراتی (ثبت سفارش) و با توجه به نوع کالا اخذ مجوزهای قانونی مانند استاندارد، بهداشت و … ، اظهار و پرداخت حقوق ورودی کالا بر اساس جدول تعرفه می‌باشد.

45.  ارزش کالای ورودی (وارداتی) چگونه محاسبه می‌شود
ارزش گمرکی کالای ورودی در همه موارد عبارت است از ارزش بهای خرید کالا در مبدا به اضافه بیمه، حمل و نقل (سیف  CIF) به اضافه سایر هزینه هایی که به آن کالا تا ورود به اولین دفتر گمرکی تعلق می گیرد که از روی سیاهه خرید (فاکتور) یا سایر اسناد تسلیمی صاحب کالا تعیین می شود و بر اساس برابری نرخ ارز اعلام شده توسط بانک مرکزی در روز اظهار است.

46.  معافیت های قابل اعمال برای سرمایه‌گذاری خارجی
به استناد بند غ ماده 119 قانون امور گمرکی واردات ماشین‌الات خط تولید به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت توسط واحدهای تولیدی، صنعتی و معدنی مجاز  از پرداخت حقوق و عوارض گمرکی معاف می‌باشد که مراتب طی حکمی توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت به گمرک ابلاغ و گمرک نیز با اعمال معافیت نسبت به ترخیص کالا اقدام می‌نماید.

47.  صادرات کالا به چه معناست و آیا امکان استرداد حقوق ورودی وجود دارد.
صدور قطعی، رویه گمرکی است که بر اساس آن کالای داخلی (تولید شده در داخل) به منظور فروش یا مصرف از کشور خارج می شود.
– حقوق ورودی اخذ شده از عین کالای وارداتی که از کشور صادر می‌گردد و مواد، کالای مصرفی و لوازم بسته بندی خارجی بکار رفته یا مصرف شده در تولید، تکمیل یا بسته بندی کالای صادر شده با رعایت مقررات ، قانون و آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی با ماخذ زمان ورود کالا باید به صادر کننده مسترد گردد.

48. ورود کالای مستعمل به چه شکل است؟
– ورود خودروهای مستعمل از جمله راه سازی در چارچوب قانون مربوطه (در حال حاضر ورود ماشین‌الات راه‌سازی تا 5 سال زیر سال ساخت قابل ورود می‌باشد)
و آئین‌نامه اجرایی آن امکان‌پذیر است.
ماده 42 قانون صادرات و واردات

– ورود تجهیزات، دستگاه ها و ماشین‌آلات مستعمل برای خط تولید با رعایت مقررات مربوطه (در حال حاضر برای بعضی از کالاهای مستقل موافقت کل برای ورود آن توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام شده است) منوط به تائیدیه وزارتخانه ذیربط می‌باشد.

– در سایر موارد ورود کالای مستعمل با رعایت مقررات مربوط منوط به موافقت کمیسیون موضوع ماده یک این آئین نامه است.

49.  مراجع رسیدگی به اختلافات گمرکی:

مرجع رسیدگی به اختلافات گمرکی در تشخیص تعرفه ، ارزش کالا، جریمه ها به غیر از مواد قاچاق گمرکی، قوه قهریه ( فورس ماژور ) و مقررات گمرکی، کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی است.
رای رسیدگی به اختلافات گمرکی لازم الاجراست مگر در مواردی که مبلغ ما به التفاوت بین نظر گمرک و مورد قبول مودی و یا ارزش گمرکی کالایی که اختلاف در خصوص شرایط ورود و حدود آن است بیش از پنجاه میلیون ریال باشد که در این صورت مودی می‌تواند ظرف 20روز از تاریخ ابلاغ رای تقاضای ارجاع امر به کمیسیون تجدید نظر را بنماید.

فصل چهارم: تسهیلات ورود، اقامت و کار 
50.  سازمان سرمایه‌گذاری وکمکهای اقتصادی وفنی ایران چه تسهیلاتی را در ارتباط با روادید ورود سرمایه‌گذاران و کارشناسان خارجی ارائه می دهد؟
سازمان سرمایه‌گذاری با معرفی سرمایه‌گذاران، مدیران و کارشناسان خارجی و بستگان درجه یک آنها به وزارت امور خارجه، امور مربوط به صدور روادید، اعم از روادید یک بار ورود و یا مکــرر سه ساله با حق ورود و اقـــامت سه ماهه در هر بار را تسهیــل می نماید. سرمایه‌گذاران خارجی یا شرکتهای مشترک می توانند با ارسال فرم مشخصات افراد مورد نظر و ذکر چگونگی نیاز به حضور ایشان در ایران، تقاضای روادید نمایند.

51.  به چه صورت می‌توان روادید بلند مدت دریافت نمود؟

بر اساس بند الف ماده 35 آئین نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی و پس از صدور مجوز سرمایه‌گذاری خارجی ، طی درخواست سازمان سرمایه‌گذاری که متضمن  تایید سرمایه‌گذار بودن توسط آن سازمان است ،  و با ارائه مدارک لازم می‌توان روادید بلند مدت صادر نمود.

52.  بر اساس ماده 35 آئین نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی برای چه کسانی روادید بلند مدت صادر می‌گردد؟

با عنایت به بندهای “الف” و “ب” ماده 35 آئین نامه اجرایی قانون موصوف و بنا بر قانون کار و اقامت و جلوگیری از تقابل ادارات مربوطه ، با عنایت به درخواست سرمایه‌گذاران خارجی جهت نیروی لازم، به نحوی که جهت سرمایه‌گذار اصلی و اتباعی که در داخل اشتغال دائم ندارند، روادید بلند مدت تا سه سال و برای کسانیکه قصد اقامت و اشتغال در طرحها را دارند پس از دریافت روادید سه ماهه ورود، طی مکاتبات بعدی جهت استفاده از بند “ب” ماده 35 آئین نامه اجرایی قانون فوق و دریافت پروانه کار و اقامت اقدام می‌گردد.

53.  علاوه بر دعوت نامه سازمان سرمایه‌گذاری خارجی مبنی بر اخذ روادید چه مدارکی برای اداره کل کنسولی وزارت امور خارجه لازم است؟
علاوه بر نامه سازمان سرمایه‌گذاری با ذکر نوع روادید، ارائه درخواست از طریق سایت اینترنتی وزارت امور خارجه(wvisa.mfa.gov.ir ) و پیگیری با کد ده رقمی مربوطه قابل انجام است.

54.  مدت زمان اخذ مجوز روادید چقدر می‌باشد؟

پس از تکمیل مدارک و تکمیل فرم روادید از طریق سامانه امورخارجه حداکثر یک هفته کاری پاسخ لازم ارائه خواهد شد.

55.  تمدید روادید دریافتی در داخل کشور چگونه صورت می‌پذیرد؟

روادید یکبار ورود پس از انقضا با نامه سازمان سرمایه‌گذاری توسط پلیس مهاجرت قابل تمدید می‌باشد.

56.  نوع روادید سرمایه‌گذاران، کارشناسان و بستگان درجه یک آنان چیست و هزینه آن چقدر می‌باشد؟
در صورتیکه شرکتهای داخلی و سرمایه‌گذاران مجوز سازمان سرمایه‌گذاری را دارا باشند و برای هر بار دعوت از مشمولان بند الف ماده 35 آیین نامه اجرایی قانون سرمایه‌گذاری خارجی نامه رسمی ارائه نمایند، برای مواردی که در اصلاحیه ماده 35 آمده با درخواست سازمان، در اسرع وقت مجوز از مرکز برای نمایندگی ها ارسال و با درج کد (I) و بصورت رایگان روادید درخواستی صادر می‌گردد.

57. مدت زمان پاسخگویی به درخواست سرمایه‌گذاران در خصوص روادید ورود با حق کار و پروانه کار اتباع خارجی  چه مدت است؟

اداره کل اشتغال اتباع خارجی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی سعی دارد در اسرع وقت ( حداقل هفت روز کاری) به درخواست  سرمایه‌گذاران خارجی پاسخ دهد.

58.  زمان ارسال نامه به وزارت امور خارجه جهت صدور روادید با حق کار چه مدت است؟
بلافاصله پس از موافقت هیات فنی با تبعه خارجی ( یک روزه) نامه به وزارت امور خارجه ارسال می‌گردد.

59.  زمان صدور پروانه کار چه مدت است؟
پس از دریافت ویزای با حق کار توسط تبعه و ارائه درخواست به اداره کل اشتغال اتباع خارجی وزارت تعاون، کار و امور اجتماعی حداکثر پنج روز کاری پروانه کار تبعه را صادر خواهد کرد.
60.   نسبت نیروی ایرانی به خارجی در شرکت های با سرمایه‌گذاری خارجی چگونه است؟
نسبت خاصی در این خصوص مورد نظر نیست.

61.  اقامت اتباع خارجی در ایران چگونه است؟
اتباع خارجی در ایران پس از اخذ پروانه کار از اداره کل اشتغال اتباع خارجی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می توانند به پلیس مراجعه کرده و اقامت کاری دریافت نمایند.
62.  چگونگی صدور، تمدید، تجدید و لغو پروانه کار اتباع خارجی؟
به استناد ماده 1 بند الف آیین نامه اجرایی ماده 129 قانون کار جمهوری اسلامی ایران پروانه کار اتباع خارجی که روادید با حق کار آنان مورد موافقت هیات فنی اشتغال اتباع خارجی (موضوع ماده 121 قانون کار) قرار گرفته است، توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی واحدهای اداره کل اشتغال اتباع خارجی صادر می شود.

63.  هیات فنی اشتغال اتباع خارجی
طبق ماده 12 بند ب آیین نامه اجرایی ماده 129 قانون کار جمهوری اسلامی هیات فنی اشتغال در خصوص اعطای اجازه کار اتباع خارجی تشکیل و پس از بررسی های لازم تصمیم گیری می‌نماید.

64.  کارفرمایانی که خواستار استفاده از خدمات اتباع خارجی می باشند، می بایست ظرف چه مدتی نسبت به ارائه مدارک به واحدهای اشتغال اتباع خارجی اقدام نمایند؟

ظرف مدت یکماه از تاریخ ورود تبعه به کشور.

65.  حداکثر زمان صدور پروانه کار جهت اتباع خارجی چند روز است؟

حداکثر 5 روز اداری.

66.  مدت زمان موافقت هیات فنی اشتغال اتباع خارجی در خصوص فعالیت شرکتهای سرمایه‌گذار چه مدت است؟

هیات فنی اشتغال اتباع خارجی پس از بررسی های لازم با فعالیت سه ساله شرکتهای سرمایه‌گذار موافقت می‌نماید و پروانه کار اتباع شاغل در این شرکتها پس از صدور برای مدت 2 سال متوالی، یکساله تمدید می‌گردد.

67.   آیا سرمایه‌گذاران خارجی که متقاضی دریافت مجوز اشتغال در ایران می باشند، ملزم به ارائه مدرک تحصیلی می باشند؟

خیر – به منظور تسهیل در روند صدور مجوز اشتغال اتباع خارجی سرمایه‌گذار از ارائه مدرک معاف می‌باشد.

68.  آیا اشخاص حقیقی و حقوقی می توانند اقدام به بکارگماری سایر اتباع خارجی نیز نمایند؟
بله – سرمایه‌گذاران خارجی اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی می توانند به فراخور نوع فعالیتی که در ایران انجام می دهند اقدام به بکارگماری سایر اتباع خارجی نیز بنمایند.

69.  آیا درخواست مربوط به اعطای اجازه کار به سرمایه‌گذار خارجی نیز باید در هیات فنی اشتغال مطرح شود؟
بله – در صورت ارائه مجوز سرمایه‌گذاری از سازمان سرمایه‌گذاری، این مرحله با بازه زمانی کمتری انجام خواهد شد.

70.  تسهیلاتی که برای سرمایه‌گذاران خارجی در نظر گرفته شده است شامل چه مواردی می‌باشد؟
مراحل انجام فرایند جهت صدور مجوز اشتغال با بازه زمانی کمتری در مقایسه با دیگر اتباع خارجی انجام می شود. همچنین درخواست اشتغال سرمایه‌گذار خارجی، یک بار در هیات فنی اشتغال مطرح می‌گردد و در صورت تائید، با فعالیت سه ساله سرمایه‌گذار خارجی موافقت گردید و برای دو دوره بعد، بدون نیاز به طرح پرونده در هیات فنی اشتغال، پروانه کار تمدید خواهد شد.

فصل پنجم: صنعت، معدن و تجارت

71.  واحد صنعتی به چه مکانهایی گفته می شود؟
مکانی است مشخص که مالک آن می‌تواند با شخصیت حقوقی یا حقیقی، یک یا چند فعالیت  صنفی را در آن انجام دهد.
72.  جواز تاسیس چیست؟
مجوزی که پس از احراز شرایط لازم به منظور سرمایه‌گذاری در انجام فعالیت صنفی به نام متقاضی از سوی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان یا ستاد وزارت صنعت ، معدن و تجارت صادر می‌گردد.
73.  نحوه اخذ جواز تاسیس به چه صورت است؟
متقاضی از طریق سامانه اینترنتی بهین یاب می‌تواند مراحل ثبت نام تکمیل فرم و اخذ جواز تاسیس را انجام دهد.
74.  آیا ماشین آلات خط تولید مشمول معافیت می‌گردد؟
چنانچه ماشین آلات خط تولید نو بوده و ساخت داخل نداشته باشد، مشمول معافیت می‌باشد.
75.  آیا سرمایه‌گذاری خارجی در بخش معدن مجاز است؟
بله، سرمایه‌گذاری با ثبت شرکت ایرانی می‌تواند کلیه مجوزهای فعالیت معدنی را درخواست و اخذ نماید.

76.  ورود ماشین آلات، تجهیزات، قطعات و مواد اولیه ( سرمایه غیرنقدی) به ایران مستلزم چه تشریفاتی است؟

الف- تهیه پرفرم معتبر
ب- ورود به سایت اینترنتی سازمان توسعه تجارت ایران TPO.IR و انتخاب گزینه ثبتارش و پر کردن فرم ثبت سفارش
پ- انتخاب گزینه سرمایه‌گذاری خارجی در فرم ثبت سفارش
ت- ارائه مدارک (فرم ثبت سفارش  + پروفرم+ کارت بازرگانی) به سازمان صنعت، معدن و تجارت استان محل فعالیت
ث- اخذ تائیدیه سازمان صنعت،معدن و تجارت ج- ارائه تائیدیه به گمرکات جهت ورود قطعی کالا

77.  آیا سرمایه‌گذاران خارجی مکلف به دریافت کارت بازرگانی هستند؟

در قالب شرکت به ثبت رسیده در کشور مکلف به دریافت کارت بازرگانی می‌باشند. زیرا برای مبادرت در امر صادرات و واردات داشتن کارت بازرگانی ضروری است.

78. آیا در فرایند دریافت کارت بازرگانی حمایتی از سرمایه‌گذاران خارجی صورت می‌پذیرد؟

جهت تسهیل در فرایند دریافت کارت بازرگانی ، اداره کل مقررات صادرات و واردات، وزارت صنعت معدن و تجارت  به طور خاص به امور سرمایه‌گذاران رسیدگی و پاسخگو می‌باشد.

79.  مدت زمان اعتبار کارت بازرگانی چند سال است؟

مدت اعتبار کارت بازرگانی یک ساله بوده لیکن تمهیداتی برای دارندگان کارت بازرگانی فعال و خوش سابقه قائل هستند که می‌توانند از اعتبار چند ساله نیز استفاده نمایند. ملاک تمدید و تجدید کارت بازرگانی ارائه مفاصا حساب مالیاتی سالیانه است.

80.  اتباع بیگانه نیز مکلف به ارائه گواهی عدم سوء پیشینه برای دریافت کارت بازرگانی هستند؟

اتباع بیگانه نیز مانند متقاضیان ایرنی مکلف به ارائه گواهی عدم سوء پیشینه می‌باشند که می‌بایست به تایید کنسولگری ایران در کشور متبوعشان برسد.

81.  آیا واردات ماشین آلات ماشین آلات دست دوم سرمایه‌گذاران مجاز است؟
 در صورت تایید وزارت صنعت، معدن و تجارت امکان پذیر می‌باشد.

82.  آیا امکان سرمایه‌گذاری در بخش معادن ایران وجود دارد؟

بلی ، مشروط به تاسیس یک شرکت در ایران

83.  در کدام مرحله از فرایند سرمایه‌گذاری خارجی لیست ماشین آلات را می‌بایست ارائه نمود؟
در هنگام تکمیل فرم تفاضا ی سرمایه‌گذاری خارجی ، لیست ماشین آلات جهت بررسی می‌بایست ارائه شود.

84.  اگرسرمایه‌گذار خارجی دارای برند بین المللی باشد و قصد عرضه آن کالا را در ایران داشته باشد باید چه مراحلی را طی نماید؟

ضمن مراجعه به معاونت بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت ، مدارک مربوط به اجازه فعالیت نمایندگی ها را دریافت کرده و پس از تکمیل و ثبت آن می‌تواند نسبت به عرضه کالای خود در ایران اقدام کند.

85.  اجازه فعالیت فروشگاههای زنجیره ای از سوی کدام معاونت وزات صنعت، معدن و تجارت صادر می‌گردد؟

معاونت بازرگانی داخلی وزارت صنعت ، معدن و تجارت متولی این امر بوده و مجوز فعالیت فروشگاههای زنجیره ای توسط این معاونت صادر و بر فعالیت آنها نظارت خواهد نمود.
86.  آیا شرکتهای تولیدی دارای سرمایه‌گذارخارجی مکلفند در شهرکهای صنعتی فعالیت نمایند؟

با توجه به امکانات( از قبیل خیابان سازی، امنیت محیطی، برق، آب، گاز، تلفن و فاضلاب و …) و شرایط مناسب شهرکهای صنعتی در ارائه خدمات مورد نیاز و سهولت و تجمیع واحدهای صنعتی ذیربط، سیاست کلی وزارت صنعت، معدن و تجارت استقرار این واحدها در شهرک‌های صنعتی می‌باشد.

87.  چه مراحلی الزاما می‌بایست توسط فعالیت واحدهای تولیدی در وزارت صنعت، معدن و تجارت طی شود؟

الف) درخواست کتبی جهت اخذ مکان در شهرکها و ناحیه‌های صنعتی
ب) تکمیل مدارک در سازمان صنعت، معدن و تجارت استان جهت اخذ پروانه تاسیس
ج) پرداخت هزینه‌های خرید مکان و طی نمودن مراحل قانونی و اداری جهت تحویل محل
د) تجهیز کارگاه و شروع به ساخت و ساز سوله ، سالن ها ف ساختمان اداری و …
هـ)‌اخذ کارت بازرگانی واردات ماشین الات و نصب آنها
و) گزارش پیشرفت فیزیکی طرح و بازدید کارشناسان از مراحل و تایید آن
ز) اخذ پروانه بهره برداری همزمان با شروع به کار ماشین الات از سازمان صنعت، معدن و تجارت استان

88.  چه مراحلی الزاما می‌بایست توسط فعالیت واحدهای معدنی در وزارت صنعت، معدن و تجارت طی شود؟

الف) مکان یابی و ارائه درخواست کتبی به سازمان صنعت، معدن و تجارت استان
ب) اخذ موافقت اصولی سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان
ج) مراجعه به اداره مهندسی و خرید و اخذ نقشه‌های هوائی و ژئوفیزیک معدن
د) نمونه برداری از محل معدن و آزمایش از نمونه ها و مشخص کردن کانی‌های موجود
هـ) درخواست کتبی ( گزارش اکتشاف) پروانه اکتشاف
و)بازدید کارشناسان سازمان منابع طبیعی و  محیط زیست از معدن و تهیه گزارش از عرصه و تعیین پیشکار ، همزمان با گمانه زنی و ثبت دقیق میزان ذخیره کانی ها
ز) تجهیز کارگاه و استقرار ماشین آلات
ح)در خواست پروانه بهره برداری از سازمان صنعت، معدن و تجارت
ت)نمونه برداری اولیه و درخواست بازدید کارشناسان از آن
ی)اخذ پروانه بهره برداری چند ساله ( با توجه به میزان کانی موجود در معدن از 5 الی 25 سال معدن واگذار و پروانه بهره برداری صادر می‌گردد)
یادآور است قانونا هر فرد تنها می‌تواند یک معدن را به نام خود ثبت نماید. شرکتهای از این قاعده مستثنی هستند و می‌توانند چندین معدن را در مالکیت داشته باشند.
با عنایت به اینکه ماشین آلات معدنی در کشور تقریبا موجود می‌باشند ، پیشنهاد می‌شود از امکانات داخلی استفاده کنند.

89.  آیا فرآورده ها و مواد معدنی را می‌توان صادر نمود؟

سیاست کلی نظام عدم صدور مواد معدنی خام است. لیکن فعلا منع قانونی خاصی در این خصوص ابلاغ نشده است . موارد خاص از طریق اداره کل مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام و ابلاغ عمومی می‌گردد.

90.  آیا در تولیدات اولویتی وجود دارد؟

بلی بر اساس نیازها و کمبودها جدول اولویت تنظیم شده است و از طریق سایت بهین یاب و پورتال وزارت صنعت، معدن و تجارت در اختیار عموم قرار گرفته است.

 

فصل ششم: ثبت شرکتها

انواع شرکتها در ایران

 

91. در ایران شرکتها بر چند قسمند؟
طبق ماده 20 قانون تجارت در ایران شرکتها بر هفت قسمند که عبارتند از:
1- شرکت سهامی
2- شرکت با مسئولیت محدود
3- شرکت تضامنی
4- شرکت مختلط غیرسهامی
5- شرکت مختلط سهامی
6- شرکت نسبی
7- شرکت تعاونی تولید و مصرف
92. حداقل سرمایه برای ثبت شرکتهای سهامی چقدر است؟
یک میلیون ریال
93. حداکثر میزان سرمایه و سهام یک شخص خارجی در ایران چقدر است؟
نامحدود، می تواند صد در صد سهامدار خارجی باشد
94. اشخاص حقوقی خارجی چه مدارکی جهت ثبت شرکت در ایران نیاز دارند؟
الف) اشخاص حقوقی خارجی
1- اساسنامه شرکت( شرکت مادر)
2- گواهی ثبت شرکت خارجی( تصدیق ثبت)
3- اختیارنامه یا وکالتنامه یا گواهی از طرف شرکت ماده جهت نماینده
4- چنانچه نماینده شرکت خارجی تبعه کشور خارجی باشد ارائه تصویر  برابر با اصل گذرنامه و ترجمه غیررسمی و ارائه کد ملی الزامی است.و چنانچه نماینده مذکور شخص حقیقی ایرانی باشد ارائه تصویر مصدق شناسنامه و کارت ملی و چنانچه شخص حقوقی ایرانی باشد ارائه مستندات در خصوص اشخاص حقوقی الزامی است.
ب ) اشخاص حقیقی خارجی
1- تصویر برابر با اصل پاسپورت و ترجمه غیررسمی آن
2- ارائه کد فراگیر
95. کد فراگیر چگونه تقاضا و دریافت گردد؟
از طریق درخواست از سایت ملی فراگیر( سازمان امور مالیاتی به آدرس www.Tax.gov.ir )
96. سایت های اداره کل ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری را معرفی فرمایید؟
سامانه پذیرش ثبت تاسیس و تغییرات  http://irsherkat.ssaa.ir
سایت اطلاع رسانی اداره کل        http:// sherkat.ssaa.ir
سایت شناسه ملی اشخاص حقوقی      http://www.ilenc.ir
سامانه آگهی های اشخاص حقوقی           http://agahi.ssaa.ir
97. کدام شعبات و نمایندگی شرکت های خارجی اجازه ثبت در ایران دارند ؟
ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت خارجی در ایران مشروط به عمل متقابل کشور متبوع شرکت خارجی می باشد، یعنی اگر در کشور متبوع شرکت خارجی ثبت شعب یا نمایندگیهای شرکت های ایرانی تجویز شده باشد شرکتهای آن کشور نیز می توانند نسبت به ثبت شعبه یا نمایندگی خود در ایران اقدام نمایند.
98. کدام زمینه ها برای  فعالیت  شعبه و نمایندگی شرکت های خارجی در ایران قابل انجام هستند ؟
برای مشاهده زمینه های فعالیت شعب و نمایندگی شرکت های خارجی به ماده یک آئین نامه اجرایی قانون اجازه ثبت شعبه و نمایندگی خارجی مراجعه کنید .
99.  چه مدارک و مستنداتی برای ثبت شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی مورد نیاز است؟
1- 9 –  اسناد و مدارک مورد نیاز برای ثبت شعبه شرکت خارجی
1- در زمان ارائه درخواست از طریق سامانه جامع ثبت شرکتها در قسمت اشخاص می بایست نسبت به درج کد فراگیر ملی و سایر اطلاعات اقدام گردد. اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی که به عنوان مدیر شعبه تعیین میگردند بایستی نسبت به ارسال تصویری از رسید اینترنتی درخواست کد فراگیر ملی که از طریق سایت سازمان امور مالیاتی به آدرس www.tax.gov.ir  قابل پیگیری و وصول بوده و متضمن شماره کد فراگیر ملی باشد ، اقدام نمایند.
2-درخواست کتبی شرکت مادر
3-اساسنامه، آگهی تاسیس و آخرین تغییرات ثبت شده و اختیارنامه نماینده یا نمایندگان شرکت خارجی که اصل مدارک فوق بایستی به تائید سفارت، نمایندگی یا کنسولگری ایران در آن کشور رسیده و نیز یک نسخه ترجمه رسمی مدارک فوق که بایستی توسط مترجمان رسمی ترجمه شده و به تائید اداره اسناد و امور مترجمان رسمی (فنی) قوه قضائیه رسیده باشد.
4-گزارش توجیهی مدیرشعبه در ایران که بایستی حاوی اطلاعات ذیل باشد:
– اطلاعات مربوط به فعالیتهای شرکت
– تبیین دلایل و ضرورت تاسیس شعبه در ایران
– تبیین نوع و حدود اختیارات و محل فعالیت شعبه
– برآورد نیروی انسانی ایرانی و خارجی مورد نیاز
– نحوه تامین منابع وجوه ارزی و ریالی برای ادراه امور شعبه
5-  ارائه تعهدنامه دائر بر اینکه چنانچه مجوز فعالیت آنها از سوی مراجع ذیصلاح لغو شود در ظرف مدت معینی که توسط اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ابلاغ می شود نسبت به لغو مجوز و انحلال شعبه و براساس تشریفات قانونی اقدام نماید . (موضوع ماده 6 آئین نامه اجازه ثبت شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی در ایران)
6- تصویرمصدق گذرنامه و ترجمه آن در مواردی که شخص حقیقی خارجی به عنوان نماینده معرفی شده باشد.
7- چنانچه اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی به عنوان مدیر شعبه تعیین گردیده باشند ارایه مدارک و مستنداتی که جهت ثبت شرکتها ضروریست به پیوست سایر مدارک ارسال گردد.
2- 3 اسناد و مدارک مورد لزوم برای ثبت نمایندگی شرکت خارجی
1- در زمان ارائه درخواست از طریق سامانه جامع ثبت شرکتها در قسمت اشخاص می بایست نسبت به درج کدفراگیر ملیو سایر اطلاعات اقدام گردد. اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی که به عنوان نماینده تعیین میگردند بایستی نسبت به ارسال تصویری از رسید اینترنتی درخواست کد فراگیر ملی که از طریق سایت سازمان امور مالیاتی به آدرس www.tax.gov.ir  قابل پیگیری و وصول بوده و متضمن شماره کد فراگیر ملی باشد ، اقدام نمایند.
2-  درخواست کتبی شرکت مادر
3- اساسنامه، آگهی تاسیس و آخرین تغییرات ثبت شده و قرارداد نماینده یا نمایندگان با شرکت خارجی که اصل مدارک فوق بایستی به تائید سفارت، نمایندگی یا کنسولگری ایران در آن کشور رسیده و نیز یک نسخه ترجمه رسمی مدارک فوق که بایستی توسط مترجمان رسمی ترجمه شده و به تائید اداره اسناد و امور مترجمان رسمی (فنی) قوه قضائیه رسیده باشد.
4- گزارش توجیهی نماینده در ایران که بایستی حاوی اطلاعات ذیل باشد:
– اطلاعات مربوط به فعالیتهای شرکت
– تبیین دلایل و ضرورت تاسیس نمایندگی در ایران
– تبیین نوع و حدود اختیارات و محل فعالیت نماینده
– برآورد نیروی انسانی ایرانی و خارجی مورد نیاز
– نحوه تامین منابع وجوه ارزی و ریالی برای ادراه امور نمایندگی

5- ارائه تعهدنامه دائر بر اینکه چنانچه مجوز فعالیت آنها از سوی مراجع ذیصلاح لغو شود در ظرف مدت معینی که توسط اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری ابلاغ می شود نسبت به انحلال شعبه و معرفی مدیر تصفیه اقدام نمایند. (موضوع ماده 6 آئین نامه اجازه ثبت شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی در ایران)
6- تصویرمصدق گذرنامه و ترجمه آن در مواردی که شخص حقیقی خارجی به عنوان نماینده معرفی شده باشد.
7-  چنانچه اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی به عنوان مدیر شعبه تعیین گردیده باشند ارایه مدارک و مستنداتی که جهت ثبت شرکتها ضروریست به پیوست سایر مدارک ارسال گردد.
8- گزارش فعالیت نمایندگی
نماینده یا نمایندگی شرکت خارجی بر اساس ماده 8 آئین نامه اجرائی قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت های خارجی موظفند گزاش فعالیت نمایندگی در ایران را همراه با صورتهای مالی حسابرسی شده خود ظرف مدت 4 ماه پس از پایان سال مالی  به دستگاه های زیربط ارسال دارند.
تذکر : حسابرسی مذکور تا زمانی که آئین نامه اجرائی تبصره 4 ماده واده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی (مصوب 1372) اعلام نشده است، باید توسط سازمان حسابرسی و موسسات حسابرسی مورد قبول دستگاه ذیربط که شرکای آن افراد حقیقی تائید شده توسط اداره نظارت سازمان حسابرسی باشند، انجام گیرد.
نکته : در صورت وجود مغایرت در شماره فراگیر اشخاص خارجی با فیلد مربوطه در سامانه جامع ثبت شرکت ها ، به سازمان مالیاتی جهت رفع ایراد مراجعه شود .

قوانین و مقررات مربوط به ثبت شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی در ایران

1- قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکتهای خارجی
(مصوب 21/08/1376 مجلس شورای اسلامی)
ماده واحده– شرکت های خارجی که در کشور محل ثبت خود شرکت قانونی شناخته می شوند، مشروط به عمل متقابل از سوی کشور متبوع می توانند در زمینه هایی که توسط دولت جمهوری اسلامی ایران تعیین می شود در چهارچوب قوانین و مقررات کشور به ثبت شعبه یا نمایندگی خود اقدام نمایند.
تبصره – آئین نامه اجرائی این قانون بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارائی با هماهنگی سایر مراجع ذیربط به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

2- آیین نامه اجرایی قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکتهای خارجی  (مصوب 13/02/1378)
  ماده 1- شرکتهای خارجی که در کشور محل ثبت خود،  شرکت قانونی شناخته می شوند، مشروط به عمل متقابل در کشور متبوع ، می توانند برای فعالیت در ایران در زمینه های زیر براساس مقررات این آیین نامه  و سایر قوانین و مقررات مربوط نسبت به ثبت شعبه یا نمایندگی خود اقدام نمایند:
1- ارائه خدمات بعد از فروش کالاها یا خدمات شرکت خارجی .
2- انجام عملیات اجرایی  قراردادهایی که بین اشخاص ایرانی و شرکت خارجی منعقد می شود.
3- بررسی و زمینه سازی برای سرمایه‌گذاری شرکت خارجی در ایران .
4- همکاری با شرکتهای فنی و مهندسی ایرانی برای انجام کار در کشورهای ثالث.
5- افزایش صادرات غیرنفتی جمهوری ُاسلامی ایران.
6- ارایه خدمات فنی و مهندسی و انتقال دانش فنی و فناوری.
7- انجام فعالیتهایی که مجوز آن توسط دستگاه های دولتی  که به طور قانونی مجاز به صدور مجوز هستند، صادر می‌گردد. از قبیل ارایه خدمات در زمینه های حمل و نقل،  بیمه و بازرسی کالا، بانکی، بازاریابی و غیره .
ماده 2-  شعبه شرکت خارجی ،‌ واحد محلی تابع شرکت اصلی است که مستقیما موضوع و وظایف شرکت اصلی را در محل ،  انجام می‌دهد.  فعالیت شعبه در محل، تحت تام و با مسئولیت شرکت اصلی خواهد بود.
ماده 3- شرکتهای خارجی متقاضی ثبت شعبه در ایران موظفند اطلاعات و مدارک زیر را به همراه درخواست کتبی خود به اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی ارایه نمایند.
1- اساسنامه  شرکت ،‌ آگهی تاسیس و آخرین تغییرات ثبت شده در مراجع ذیربط.
2- آخرین گزارش مالی تایید شده شرکت.
3- گزارش توجیهی حاوی اطلاعات مربوط به فعالیتهای شرکت و تبیین دلایل و ضرورت ثبت شعبه در ایران ، تعیین نوع  و حدود اختیارات و محل فعالیت شعبه ، برآورد نیروی انسانی ایرانی و خارجی مورد نیاز، و نحوه تامین منابع وجوه ارزی و ریالی برای اداره امور شعبه.
ماده 4-  نماینده شرکت خارجی ،  شخص حقیقی یا حقوقی است که براساس قرارداد نمایندگی ، انجام بخشی از موضوع و وظایف  شرکت طرف نمایندگی  را در محل بر عهده گرفته است. نمایندگی شرکت خارجی ، نسبت به فعالیتهایی تحت نمایندگی شرکت طرف نمایندگی در محل انجام می‌پذیرد،  مسئولیت خواهد داشت.
ماده 5- اشخاص حقیقی ایرانی یا اشخاص حقوقی که متقاضی ثبت نمایندگی شرکت خارجی در ایران هستند موظفند، ترجمه فارسی اسناد و اصل مدارک و اطلاعات زیر را به همراه  درخواست کتبی خود به اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی ارایه نمایند:
1- تصویر مصدق قرارداد موضوع ماده (4)  این آیین نامه .
2-مدارک شناسایی شخص متقاضی‌: برای اشخاص حقیقی ، تصویر شناسنامه و نشانی اقامتگاه قانونی و برای اشخاص حقوقی ،  اساسنامه شرکت و آگهی  تاسیس و آخرین تغییرات ثبت شده آ، نزد مراجع ذیربط.
3- ارائه سابقه فعالیت شخص متقاضی ثبت نمایندگی ،‌در زمینه امر پیش بینی شده در قرارداد نمایندگی.
4- اساسنامه شرکت خارجی طرف نمایندگی ،  آگهی تاسیس و آخرین  تغییرات ثبت شده آن نزد مراجع ذیربط.
5- گزارش فعالیتهای شرکت خارجی طرف نمایندگی و تبیین دلایل و  ضرورت اخذ نمایندگی.
6- آخرین گزارش مالی تایید شده شرکت خارجی طرف نمایندگی
7- معرفی وزارتخانه ذیربط.
ماده 6- اشخاصی که مجوز فعالیت آنها از سوی مراجع ذیربط لغو میشود مکلفند، در مهلت تعیین شده توسط اداره ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی ،  نسبت به انحلال شعبه یا نمایندگی و انجام امور تصفیه آن اقدام نمایند.
تبصره –  شرکتهایی که مجوز فعالیت آنها تمدید نمی شود،  6 ماه مهلت دارند تا نسبت به انحلال شرکت ثبت شده و انجام امور تصفیه  آن اقدام نمایند.
ماده 7- شعبه شرکتهای خارجی که نسبت به ثبت شعبه خود در ایران اقدام نموده و به فعالیت می پردازند موظفند ، هر سال گزارش سالانه شرکت اصلی مشتمل بر گزارشهای مالی حسابرسی شده توسط حسابرسان مستقل مقیم در کشور متبوع را به دستگاه ذیربط ارایه نمایند.
ماده 8- کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول این آیین نامه موظفند گزارش فعالیت شعبه یا نمایندگی در ایران را همراه با صورتهای مالی حسابرسی شده خود ظرف مدت 4 ماه پس از پایان سال مالی به دستگاههای ذیربط  ارسال دارند.  حسابرسی مذکور تا زمانی که آیین نامه  اجرایی تبصره 4  ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان  حسابدار رسمی – مصوب 1372 – اعلام نشده است،  توسط سازمان حسابرسی و موسسات حسابرسی  مورد قبول دستگاه ذیربط که شرکای آن افراد حقیقی تایید شده توسط اداره نظارت سازمان حسابرسی باشند،  انجام می گیرد.
ماده 9- اداره امور شعبه یا نمایندگی  ثبت شده طبق این آیین نامه ، باید توسط یک یا چند شخص حقیقی مقیم ایران انجام گیرد.
ماده 10- به منظور برخورداری شرکتهای خارجی از مزایای این آیین نامه و استمرار فعالیت آنها  شرکتهای خارجی که تاقبل از لازم الاجرا شدن این آیین نامه ،  در ایران ، از طریق شعبه یا نمایندگی خود فعالیت می کرده اند مکلفند،  اطلاعات و مدارک موضوع مواد 3 و5 این آیین نامه را به دستگاههای ذیربط ارایه داده و وضعیت خود را با آیین نامه تطبیق دهند.

جمهوری اسلامی ایران
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
تقاضانامه ثبت شعبه/نمایندگی شرکت خارجی

اینجانب امضا کننده زیر که بموجب (اختیارنامه پیوست/وکالتنامه پیوست وکیل) نماینده عمده شرکت ………………….. در ایران می باشم تقاضای ثبت شرکت نامبرده را نموده و برای این منظور اظهارت زیر را می نمایم:
نام کامل شرکت ………………
نوع شرکت و اسامی شرکا در شرکت تضامنی و مختلط ………………
مرکز اصلی و نشانی صحیح آن ………………
تابعیت شرکت ………………
مقدار سرمایه با قید ارز رایج کشور شرکت مادر و تقویم شده آن به ریال در این تاریخ ………………
محل ثبت شرکت مطابق قوانین کشور اصلی خود ………………
تاریخ ثبت آن ………………
نزد کدام مقام صلاحیت دار ثبت بعمل آمده ………………
شرکت در ایران به چه نوع امر صنعتی یا تجارتی یا مالی مبادرت می نماید ………………
10-محل شعب / نمایندگی شرکت خارجی  در ایران ………………
11-نام و نشانی مدیر / نماینده شرکت در ایران ………………
12-نام و نشانی شخص یا اشخاصیکه در ایران صلاحیت دریافت کلیه ابلاغات مربوطه به شرکت رادارند……..
13- شماره و تاریخ اختیار نامه و یا قرارداد نمایندگی که دارندگان  حق امضا از طرف شرکت را مشخص کرده باشد………………
14-یک نسخه از اساسنامه شرکت و یک نسخه از اختیارنامه (نماینده / نمایندگی) عمده آن در ایران و یک نسخه از آخرین بیلان شرکت که تماما بموجب ماده ( 7) آئین نامه اجرای قانون ثبت شرکتها تنظیم شده است پیوست این تقاضانامه است.
تاریخ ……………… (تاریخ به هجری شمسی قید شود)
نام و نام خانوادگی مدیر یا نماینده شرکت خارجی
امضاء

 

 

بسمه تعالی
تعهد نامه
اینجانب ……………… نماینده تام الاختیار شعبه نمایندگی شرکت خارجی ……………… بر اساس تبصره و ماده 6 آئین نامه اجرائی قانون، قانون اجازه ثبت شبه یا نمایندگی شرکت های خارجی مصوب 11/01/1378 هیأت محترم وزیران، تعهد می نمایم در صورتیکه مجوزفعالیت شعبه یا نمایندگی شرکت از سوی مراجع ذیصلاح لغو شود در مهلتی که توسط ادراه ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اعلام می گردد نسبت به انحلال شعبه یا نمایندگی شرکت و انجام امور تصفیه آن اقدام نمایم و در صورتیکه در ظرف مدت اعلامی نسبت به انحلال شعبه یا نمایندگی اقدام ننمایم اداره متبوعه مجاز است که راسا نسبت به انحلال شعبه نمایندگی برابر قوانین و مقررات اقدام لازم را مبذول نماید.

نام و امضاء مدیرشعبه/ نماینده تام الاختیار

 

 

 

 

 

فصل هفتم: نظام مالیاتی ایران

مقدمه

نظام مالیاتی ایران از دو  بخش مالیاتهای مستقیم و غیرمستقیم تشکیل شده است. مالیاتهای مستقیم شامل مالیات بر درآمد و مالیات بردارایی می باشد. مالیاتهای غیرمستقیم نیز به دو گروه مالیات بر مصرف و مالیات بر واردات تقسیم میشود. بر این اساس دو نوع قانون مالیاتها در ایران وجود دارد:مالیات سرمایه گذاری خارجی
1- قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 31/4/1394
2- قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17/2/1387

بخش اول: قانون مالیاتهای مستقیم

100. چه کسانی مشمول پرداخت مالیات میباشند؟
باب اول قانون مالیاتهای مستقیم به معرفی اشخاص مشمول مالیات پرداخته است. با توجه به مادة 1 قانون مالیاتهای مستقیم  اشخاص زیر مشمول پرداخت مالیات میباشند. بر این اساس:

1-کلیة مالکین اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به اموال یا املاک خود واقع در ایران مشمول پرداخت مالیات میباشند.
-هر شخص حقیقی ایرانی مقیم ایران نسبت به کلیة درآمدهایی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل مینماید، مشمول پرداخت مالیات میباشد.

2-هر شخص حقیقی ایرانی مقیم خارج از ایران نسبت به کلیة درآمدهایی که در ایران تحصیل میکند، مشمول پرداخت مالیات میباشد.
3-هر شخص حقوقی ایرانی نسبت به کلیة درآمدهایی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل مینماید، مشمول پرداخت مالیات میباشد.
4- هر شخص غیرایرانی(اعم از حقیقی یا حقوقی) نسبت به درآمدهایی که در ایران تحصیل مینماید، مشمول پرداخت مالیات میباشد.
5-هر شخص غیرایرانی (اعم از حقیقی یا حقوقی) نسبت به درآمدهایی که در ایران تحصیل مینماید و همچنین نسبت به درآمدهایی که بابت واگذاری امتیازات یا سایر حقوق خود و یا دادن تعلیمات و کمکهای فنی و یا واگذاری فیلمهای سینمایی (که به عنوان بها یا حق نمایش یا هر عنوان دیگر عاید آنها میگردد) از ایران تحصیل میکند مشمول پرداخت مالیات میباشد.
101. نحوه محاسبه درآمد مشمول مالیات املاکی که به اجاره واگذار میگردد، چگونه است؟
براساس ماده 53 قانون مالیاتهای مستقیم ، درآمد مشمول مالیات املاکی که به اجاره واگذار میگردد عبارت است از:  کل مالالاجاره، اعم از نقدی و غیرنقدی، پس از کسر بیست و پنج درصد بابت هزینهها و استهلاکات و تعهدات مالک نسبت به مورد اجاره.
102. وظیفه اشخاص حقوقی در خصوص مالیات بر درآمد املاک اجاری چیست؟
به موجب تبصره9 ماده 53 قانون مالیاتهای مستقیم ، کلیه وزارتخانهها، مؤسسات و شرکتهای دولتی و دستگاههایی که تمام یا قسمتی از بودجه آنها بوسیله دولت تامین میشود، نهادهای انقلاب اسلامی، شهرداریها و شرکتها و مؤسسات وابسته به آنها و همچنین سایر اشخاص حقوقی مکلفاند مالیات بر درآمد املاک را از مالالاجارههایی که پرداخت میکنند کسر و ظرف ده روز به اداره امور مالیاتی محل موقع ملک پرداخت و رسید آن را به موجر تسلیم نمایند.مالیات سرمایه گذاری خارجی
103. نرخ مالیات نقل و انتقال قطعی املاک بر اساس قانون مالیاتهای مستقیم چند درصد تعیین شده است؟
بر اساس ماده 59 قانون مالیاتهای مستقیم ، نقل و انتقال قطعی املاک به مأخذ ارزش معاملاتی و به نرخ پنج درصد(5%) و همچنین انتقال حق واگذاری محل به مأخذ وجوه دریافتی مالک یا صاحب حق و به نرخ دو درصد (2%) در تاریخ انتقال از طرف مالکان عین یا صاحبان حق مشمول مالیات میباشد.
104. بر چه اساسی درآمد اشخاص حقیقی، مشمول مالیات بر درآمد حقوق می شود؟
بر اساس ماده 82 قانون مالیاتهای مستقیم ، درآمدی که شخص حقیقی در خدمت شخص دیگر (اعم از حقیقی یا حقوقی) در قبال تسلیم نیروی کار خود بابت اشتغال در ایران برحسب مدت یا کار انجام یافته به طور نقد یا غیرنقد دریافت میکند، مشمول مالیات بردرآمد حقوق است.
105. درآمد مشمول مالیات حقوق چگونه تعیین میشود؟
بر اساس ماده 83 قانون مالیاتهای مستقیم  درآمد مشمول مالیات حقوق عبارت است از: حقوق (مقرری یا مزد، یا حقوق اصلی) و مزایای مربوط به شغل اعم از مستمر و یا غیر مستمر قبل از وضع کسور و پس از کسر معافیت‎های مقرر در این قانون.
به موجب تبصره ماده 83، درآمد غیر نقدی نیز مشمول مالیات حقوق میشود.
106. میزان معافیت مالیات بر حقوق چقدر است؟
میزان معافیت مالیات بر درآمد سالانه مشمول مالیات‎ حقوق هر ساله در قانون بودجه سنواتی مشخص میشود.
معافیت سالانه مالیات‎ حقوق 1395 به میزان 156.000.000 ریال میباشد.(ماهانه  13.000.000 ریال)
107. نرخ مالیات بر حقوق  در مورد اشخاص حقیقی به چه میزان است؟
نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی مازاد بر معافیت مالیات بر درآمد سالانه مشمول مالیات‎ حقوق و تا هفت برابر آن مشمول مالیات سالانه ده درصد(10%) و نسبت به مازاد آن بیست درصد(20%) است.
108. پرداخت کنندگان حقوق، مالیات حقوق کارکنان را بایستی چگونه محاسبه و پرداخت نمایند؟
بر اساس ماده 86 قانون مالیاتهای مستقیم ، پرداخت کنندگان حقوق هنگام هر پرداخت یا تخصیص آن مکلفاند مالیات متعلق را طبق مقررات ماده (85) این قانون محاسبه و کسر و ظرف سی روز ضمن تسلیم فهرستی متضمن نام و نشانی دریافتکنندگان حقوق و میزان آن به اداره امور مالیاتی محل پرداخت و در ماههای بعد فقط تغییرات را صورت دهند.مالیات سرمایه گذاری خارجی
109. دریافت کنندگان حقوق از اشخاص مقیم خارج که در ایران شعبه یا نمایندگی ندارند چگونه باید مالیات حقوق خود را پرداخت نمایند؟
بر اساس ماده 88 قانون مالیاتهای مستقیم ، دریافتکنندگان حقوق مکلفاند ظرف سی روز از تاریخ دریافت حقوق، مالیات متعلق را طبق مقررات این فصل به اداره امور مالیاتی محل سکونت خود پرداخت و تا آخر تیرماه سال بعد اظهارنامه مالیاتی مربوط به حقوق دریافتی خود را به اداره امور مالیاتی مزبور تسلیم نمایند.مالیات سرمایه گذاری خارجی
110. آیا کارکنان شاغل در مناطق کمتر توسعه یافته مشمول معافیت مالیات حقوق می گردند یا خیر؟
 بر اساس  ماده 92 قانون مالیاتهای مستقیم ، پنجاه درصد (50% ) مالیات حقوق کارکنان شاغل درمناطق کمتر توسعه یافته طبق فهرست سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور بخشوده میشود.
111. درآمد اشخاص حقوقی، بر چه اساسی مشمول مالیات میشود و نرخ مالیات آن چقدر است؟
بر اساس ماده 105 قانون مالیاتهای مستقیم ، جمع درآمد شرکتها و درآمد ناشی از فعالیتهای انتفاعی سایر اشخاص حقوقی که از منابع مختلف در ایران یا خارج از ایران تحصیل میشود، پس از وضع زیانهای حاصل از منابع غیرمعاف و کسر معافیتهای مقرر به استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانهای میباشد، مشمول مالیات به نرخ بیست و پنج درصد (25%) خواهند بود.مالیات سرمایه گذاری خارجی
112. درآمد مشمول مالیات در مورد اشخاص حقوقی چگونه تعیین میگردد؟
بر اساس ماده 106 قانون مالیاتهای مستقیم ، درآمد مشمول مالیات در مورد اشخاص حقوقی (به استثنای درآمدهایی که طبق مقررات این قانون نحوهی دیگری برای تشخیص آن مقرر شده است) بر اساس میزان سوددهی فعالیت و مقررات مواد (94)،(95) و (97) این قانون و تبصره آن تعیین می شود.
113. درآمد مشمول و نرخ مالیات اشخاص حقوقی خارجی و مؤسسات مقیم خارج از ایران چگونه تعیین خواهد شد؟
ماده 107 قانون مالیاتهای مستقیم: درآمد مشمول مالیات اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی و مؤسسات مقیم خارج از ایران بابت درآمدهایی که در ایران یا از ایران تحصیل می نمایند  به شرح زیر تعیین می شود:
بابت تهیه طرح ساختمان ها و برداری، نقشه کشی، نظارت و محاسبات فنی، دادن تعلیمات و تأسیسات، نقشه کمکهای فنی، انتقال دانش فنی ، سایر خدمات، واگذاری امتیازات و سایر حقوق،همچنین واگذاری فیلمهای سینمایی که به عنوان بهاء یا حق نمایش یا هر عنوان دیگر در ایران یا از ایران تحصیل می کنند  به استثنای درآمدهایی که طبق مقررات نحوه دیگری برای تعیین درآمد مشمول مالیات یا مالیات آنها مقررر شده است با توجه به نوع فعالیت و میزان سوددهی به مأخذ ده درصد (10%) تا چهل درصد (40%) مجموع وجوهی می باشد که ظرف یک سال مالیاتی عاید آنها می شود.
درآمد حاصل از بهرهبرداری سرمایه و سایر فعالیتهایی که اشخاص حقوقی مزبور به وسیلهی نمایندگی از قبیل شعبه، نماینده، کارگزار و امثال آنها در ایران انجام میدهند طبق مقررات ماده (106) این قانون خواهد بود.مالیات سرمایه گذاری خارجی
114. آیا شعب و نمایندگیهای شرکتها و بانکهای خارجی در ایران میتوانند از معافیت مالیاتی برخوردار گردند؟
شعب و نمایندگیهای شرکتها و بانکهای خارجی در ایران که بدون داشتن حق انجام دادن معامله به امر بازاریابی و جمعآوری اطلاعات اقتصادی در ایران برای شرکت مادر اشتغال دارند و برای جبران مخارج خود از شرکت مادر وجوهی دریافت میکنند نسبت به آن مشمول مالیات بر درآمد نخواهند بود.
115. در چه شرایطی پیمانکاران خارجی از پرداخت مالیات معاف میباشند؟
در مواردی که پیمانکاران خارجی تمام یا قسمتی از پیمانکاری را به اشخاص حقوقی ایرانی به عنوان پیمانکاران دست دوم واگذار کنند معادل مبالغی که برای تهیه لوازم و تجهیزات مذکور در قرارداد دست اول که توسط پیمانکار دست دوم خریداری میشود از پرداخت مالیات بر درآمد معاف خواهد بود.

116. در حال حاضر دولت جمهوری اسلامی ایران با چه کشورهایی موافقتنامه¬های اجتناب از اخذ مالیات مضاعف منعقد نموده است؟
به منظور تسهیل همکاری بین ایران و دیگر کشورها و برای شکوفایی تبادلات تجاری و اقتصادی با کشورهای خارجی، دولت جمهوری اسلامی ایران موافقتنامه¬های دوجانبهای را برای اجتناب از اخذ مالیات مضاعف منعقد نموده است:
آفریقای جنوبی، آلمان، اتریش، ارمنستان، ازبکستان، اکراین، بلاروس، پاکستان، ترکمنستان، ترکیه، تونس، چین، سری لانکا، سوئیس، سوریه، روسیه، فرانسه، قرقیزستان، قزاقستان، گرجستان، لبنان، اسپانیا، بلغارستان، لهستان، ونزوئلا، بحرین، رومانی، کرواسی، سودان، عمان، کره جنوبی، مالزی، آذربایجان، الجزایر، قطر، اندونزی، کویت، صربستان، اردن، تاجیکستان، مقدونیه، اسلوونی.
117. معافیتهای مالیاتی مهم مرتبط با سرمایه گذاری کدامند؟
برخی از معافیت های مالیاتی به شرح زیر می باشند:

ماده 138 مکرر- اشخاصی که آورده نقدی برای تأمین مالی پروژه ـ طرح و سرمایه در گردش بنگاههای تولیدی را در قالب عقود مشارکتی فراهم نمایند، معادل حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار از پرداخت مالیات بر درآمد معاف میشوند و برای پرداختکننده سود، معادل سود پرداختی مذکور بهعنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی میشود.
تبصره 1- استفادهکننده از معافیت موضوع این ماده تا دو سال نمیتواند آورده نقدی را از بنگاه تولیدی خارج کند. در صورت کاهش آوردهنقدی، بهمیزان ارزش روز معافیت استفاده شده، مالیات سال خروج آورده نقدی، اضافه میشود.مالیات سرمایه گذاری خارجی
تبصره 2- تشخیص تحقق بهکارگیری آورده نقدی برای تأمین مالی پروژه ـ طرح یا سرمایه در گردش با اداره امور مالیاتی حوزه مربوط است.

ماده 132- درآمد ابرازی ناشی از فعالیتهای تولیدی و معدنی اشخاص حقوقی غیردولتی در واحدهای تولیدی یا معدنی که از تاریخ اجرای این ماده از طرفوزارتخانههای ذیربط برای آنها پروانه بهرهبرداری صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد میشود و همچنین درآمدهای خدماتی بیمارستانها، هتلها و مراکز اقامتی گردشگری اشخاص یادشده که از تاریخ مذکور از طرف مراجع قانونی ذیربط برای آنها پروانه بهرهبرداری یا مجوز صادر میشود، از تاریخ شروع بهرهبرداری یا استخراج یا فعالیت به مدت پنجسال و در مناطق کمترتوسعهیافته به مدت دهسال با نرخ صفر مشمول مالیات میباشد.

الف- منظور از مالیات با نرخ صفر روشی است که مؤدیان مشمول آن مکلف به تسلیم اظهارنامه، دفاتر قانونی، اسناد و مدارک حسابداری حسب مورد، برای درآمدهای خود به ترتیب مقرر در این قانون و در مواعد مشخصشده به سازمان امور مالیاتی کشور میباشند و سازمان مذکور نیز مکلف به بررسی اظهارنامه و تعیین درآمد مشمول مالیات مؤدیان براساس مستندات، مدارک و اظهارنامه مذکور است و پس از تعیین درآمد مشمول مالیات مؤدیان، مالیات آنها با نرخ صفر محاسبه میشود.
ب- مالیات با نرخ صفر برای واحدهای تولیدی و خدماتی و سایر مراکز موضوع این ماده که دارای بیش از پنجاه نفر نیروی کار شاغل باشند چنانچه در دوره معافیت، هرسال نسبت به سال قبل نیروی کار شاغل خود را حداقل پنجاه درصد(50%) افزایش دهند، به ازای هر سال افزایش کارکنان یکسال اضافه میشود. تعداد نیروی کار شاغل و همچنین افزایش اشتغال نیروی کار در هر واحد با تأیید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ارائه اسناد و مدارک مربوط به فهرست بیمه تأمین اجتماعی کارکنان محقق میشود. در صورت کاهش نیروی کار از حداقل افزایش مذکور در سال بعد که از مشوق مالیاتی این بند استفاده کرده باشند، مالیات متعلق در سال کاهش، مطالبه و وصول میشود. افرادی که بازنشسته، بازخرید و مستعفی میشوند کاهش محسوب نمیگردد.
پ- دوره برخورداری محاسبه مالیات با نرخ صفر برای واحدهای اقتصادی مذکور موضوع این ماده واقع در شهرکهای صنعتی یا مناطق ویژه اقتصادی به مدت دو سال و در صورت استقرار شهرکهای صنعتی یا مناطق ویژه اقتصادی در مناطق کمترتوسعهیافته، به مدت سهسال افزایش مییابد.مالیات سرمایه گذاری خارجی
ت- شرط برخورداری از هرگونه معافیت مالیاتی برای اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در مناطق آزاد و سایر مناطق کشور تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موقع مقرر قانونی است. اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقوقی شامل ترازنامه و حساب سود و زیان طبق نمونهای است که توسط سازمان امور مالیاتی تهیه میشود.مالیات سرمایه گذاری خارجی
ث- به منظور تشویق و افزایش سرمایهگذاریهای اقتصادی در واحدهای موضوع این ماده علاوه بر دوره حمایت از طریق مالیات با نرخ صفر حسب مورد، سرمایهگذاری در مناطق کمترتوسعهیافته و سایر مناطق به شرح زیر مورد حمایت قرار میگیرد:
1- در مناطق کمترتوسعهیافته:
مالیات سالهای بعد از دوره محاسبه مالیات با نرخ صفر مذکور در صدر این ماده تا زمانی که جمع درآمد مشمول مالیات واحد به دوبرابر سرمایه ثبت و پرداختشده برسد، با نرخ صفر محاسبه میشود و بعد از آن، مالیات متعلقه با نرخهای مقرر در ماده(105) این قانون و تبصرههای آن محاسبه و دریافت میشود.
2- در سایر مناطق:
پنجاهدرصد(50%) مالیات سالهای بعد از دوره محاسبه مالیات مذکور در صدر این ماده با نرخ صفر و پنجاهدرصد(50%) باقیمانده با نرخهای مقرر در ماده (105) قانون مالیاتهای مستقیم و تبصرههای آن محاسبه و دریافت میشود. این حکم تا زمانی که جمع درآمد مشمول مالیات واحد، معادل سرمایه ثبت و پرداختشده شود، ادامه مییابد و بعد از آن، صددرصد(100%) مالیات متعلقه با نرخهای مقرر در ماده(105) این قانون و تبصرههای آن محاسبه و دریافت میشود.
درآمد حمل و نقل اشخاص حقوقی غیردولتی، از مشوق مالیاتی جزءهای(1) و (2) این بند برخوردار میباشند. اشخاص حقوقی غیردولتی موضوع این ماده که قبل از این اصلاحیه تأسیس شدهاند، درصورت سرمایهگذاری مجدد از مشوق این ماده میتوانند استفاده کنند.
هرگونه سرمایهگذاری که با مجوز مراجع قانونی ذیربط بهمنظور تأسیس، توسعه، بازسازی و نوسازی واحدهای مذکور برای ایجاد داراییهای ثابت بهاستثنای زمین هزینه میشود، مشمول حکم این بند است.
ج- استثنای زمین مذکور در انتهای بند(ث)، در مورد سرمایهگذاری اشخاص حقوقی غیردولتی در واحدهای حمل و نقل، بیمارستانها، هتلها و مراکز اقامتی گردشگری صرفاً به میزان تعیینشده در مجوزهای قانونی صادرشده از مراجع ذیصلاح، جاری نمیباشد.
چ- درصورت کاهش میزان سرمایه ثبت و پرداختشده اشخاص مذکور که از مشوق مالیاتی این ماده برای افزایش سرمایه استفاده کرده باشند، مالیات متعلق و جریمههای آن مطالبه و وصول میشود.
ح- درصورتیکه سرمایهگذاری انجامشده موضوع این ماده با مشارکت سرمایهگذاران خارجی با مجوز سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران انجام شده باشد بهازای هر پنجدرصد(5%) مشارکت سرمایهگذاری خارجی به میزان دهدرصد(10%) به مشوق این ماده به نسبت سرمایه ثبت و پرداخت شده و حداکثر تا پنجاهدرصد(50%) اضافه میشود.
خ- شرکتهای خارجی که با استفاده از ظرفیت واحدهای تولیدی داخلی در ایران نسبت به تولید محصولات با نشان معتبر اقدام کنند درصورتیکه حداقل بیستدرصد(20%) از محصولات تولیدی را صادر نمایند از تاریخ انعقاد قرارداد همکاری با واحد تولید ایرانی در دوره محاسبه مالیات با نرخ صفر واحد تولیدی مذکور مشمول حکم این ماده بوده و در صورت اتمام دوره مذکور، از پنجاهدرصد(50%) تخفیف در نرخ مالیاتی نسبت به درآمد ابرازی حاصل از فروش محصولات تولیدی در مدت مذکور در این ماده برخوردار میباشند.مالیات سرمایه گذاری خارجی

د- نرخ صفر مالیاتی و مشوقهای موضوع این ماده شامل درآمد واحدهای تولیدی و معدنی مستقر در شعاع یکصد و بیست کیلومتری مرکز استان تهران و پنجاه کیلومتری مرکز استان اصفهان و سی کیلومتری مراکز سایر استانها و شهرهای دارای بیش از سیصد هزار نفر جمعیت براساس آخرین سرشماری نفوس و مسکن نمیشود.
واحدهای تولیدی فناوری اطلاعات با تأیید وزارتخانههای ذیربط و معاونت علمی و فناوری رئیسجمهور در هر حال از امتیاز این ماده برخوردار میباشند. همچنین مالیات واحدهای تولیدی و معدنی مستقر در کلیه مناطق ویژه اقتصادی و شهرکهای صنعتی به استثنای مناطق ویژه اقتصادی و شهرکهای مستقر در شعاع یکصد و بیست کیلومتری مرکز استان تهران با نرخ صفر محاسبه میشود و از مشوقهای مالیاتی موضوع این ماده برخوردار میباشند.مالیات سرمایه گذاری خارجی
ر- کلیه تأسیسات ایرانگردی و جهانگردی که قبل از اجرای اینماده پروانه بهرهبرداری از مراجع قانونی ذیربط أخذ کرده باشند تا مدت ششسال پس از تاریخ لازمالاجراء شدن این ماده از پرداخت پنجاهدرصد(50%) مالیات بر درآمد ابرازی معاف میباشند. حکم این بند نسبت به درآمد حاصل از اعزام گردشگر به خارج از کشور مجری نیست.
ز- صددرصد(100%) درآمد ابرازی دفاتر گردشگری و زیارتی دارای مجوز از مراجع قانونی ذیربط که از محل جذب گردشگران خارجی یا اعزام زائر به عربستان، عراق و سوریه تحصیل شده باشد با نرخ صفر مالیاتی مشمول مالیات میباشد.
118. معافیت مالیاتی مناطق آزاد چگونه است؟
 اشخاص حقیقی و حقوقی که در منطقه به انواع فعالیت‏های اقتصادی اشتغال دارند، نسبت به هر نوع فعالیت اقتصادی در منطقه آزاد از تاریخ بهره‏برداری مندرج در مجوز به مدت «بیست سال» از پرداخت مالیات بردرآمد و دارایی موضوع قانون مالیات‏های مستقیم معاف خواهند بود.
119. معافیتهای مالیاتی مهم مرتبط با صادرات کدامند؟
برخی از معافیت های مالیاتی مرتبط با صادرات به شرح زیر می باشند:

مــاده  قانون مالیاتهای مستقیم: صددرصد (100%) درآمد حاصل از صادرات خدمات و کالاهای غیر نفتی و محصولات بخش کشاورزی بیستدرصد (20%) درآمد حاصل از صادرات مواد خام مشمول مالیات با نرخ صفر می¬گردد. فهرست مواد خام و کالاهای نفتی در طول هر برنامه به پیشنهاد مشترک وزارتخانههای امور اقتصادی و دارایی،صنعت،معدن و تجارت، و نفت و اتاق بازرگانی،صنایع، معادن و کشاورزی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
تبصره 1:  درآمد حاصل از صادرات کالاهای مختلف که به صورت عبوری(ترانزیت) به ایران واردمی شوند و بدون تغییر در ماهیت یا با انجام کاری بر روی آن صادر میشوند مشمول مالیات با نرخ صفر می¬گردد.مالیات سرمایه گذاری خارجی

تبصره8  ماده 35 قانون رفع موانع تولید: مواد خام معدنی درصورت صادرات به خارج مشمول معافیت مالیات از صادرات نمیشوند.

 بخش دوم: قانون مالیات بر ارزش افزوده

120. مالیات بر ارزش افزوده در ایران به صورت کلی چگونه است؟
     مطابق قانون مالیات بر ارزش افزوده در ایران مصوب بهار 1387، کلیه کالاها و خدمات و همچنین واردات و صادرات آنها مشمول این مالیات میباشند، بجزء اقلامی که در ماده (12) این قانون به عنوان اقلام معاف ذکر شدهاند. فعالان اقتصادی نیز چنانچه با توجه به فرآخوانهای ثبت نام که توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام میشود، واجد شرایط باشند، میباید اقدام به ثبت نام و وصول مالیات از مشتریان خود در هنگام فروش کالاها یا ارائه خدمات نمایند.مالیات سرمایه گذاری خارجی
121. کالاها و خدمات معاف از مالیات بر ارزش افزوده در ایران مربوط به چه اقلامی است؟
    کالاها و خدماتی که مطابق ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده خرید و فروش و وارداتشان مشمول اخذ این مالیات نمیشود عبارتند از:
1. انواع محصولات کشاورزی فراوری نشده؛
2. دام و طیور زنده، آبزیان، زنبورعسل و نوغان؛
3. انواع کود، سم، بذر و نهال؛
4. مواد خوراکی، شامل: آرد خبازی، نان، گوشت، قند، شکر، برنج، حبوبات و سویا، شیر، پنیر، روغن نباتی و شیر خشک مخصوص تغذیه کودکان؛
5. کتاب، مطبوعات و دفاتر تحریر، همچنین انواع کاغذ چاپ، تحریر و مطبوعات؛
6. کالاهای اهدایی به صورت بلاعوض به وزارت خانهها، موسسات دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی؛
7. کالاهای همراه مسافرین خارج از کشور، برای استفاده شخصی تا میزان مقرر؛
8. اموال غیرمنقول (زمین، ساختمان و …)؛
9. انواع دارو، لوازم مصرفی درمانی، خدمات درمانی (انسانی، حیوانی و گیاهی) و خدمات توانبخشی و حمایتی؛
10. خدمات مشمول مالیات بر درآمد حقوق، موضوع مالیاتهای مستقیم؛
11. خدمات بانکی و اعتباری بانکها، موسسات و تعاونیهای اعتباری و صندوقهای قرض الحسنه مجاز و خدمات معاملات و تسویه اوراق بهادار و کالا در بورس ها و بازارهای خارج از بورس؛
12. خدمات حمل و نقل عمومی مسافری درون و برون شهری جادهای، ریلی، هوایی و دریایی؛
13. فرش دستباف؛
14. انواع خدمات پژوهشی و آموزشی؛
15. خوراک دام و طیور؛
16. رادار و تجهیزات کمک ناوبری هوانوردی ویژه فرودگاهها ؛
17. اقلام با مصارف صرفاً دفاعی (نظامی و انتظامی) و امنیتی.
122. نحوه دریافت و پرداخت مالیات بر ارزش افزوده در ایران چگونه است؟
      به استناد مقررات مواد(19) و(20) و حکم ماده(40) قانون مالیات بر ارزش افزوده، مؤدیان مشمول و ثبت نام شده در این نظام مالیاتی مکلفند در قبال عرضه کالا یا ارائه خدمت، صورتحساب یا صورت وضعیت(حسب مورد) با رعایت دستورالعمل اعلام شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور، صادر و مالیات و عوارض متعلق را در تاریخ تعلق مالیات وفق مقررات ماده(14) قانون از مأخذ بهای کالا یا خدمت مندرج در صورتحساب، از طرف دیگر معامله وصول نمایند و به حسابهای سازمان امور مالیاتی کشور واریز نمایند.مالیات سرمایه گذاری خارجی
همچنین کلیه فعالان اقتصادی مکلفند نسبت به انجام تکالیف مقرر در قانون مالیات بر ارزش افزوده از جمله      ثبت نام، پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده در زمان خرید کالاها و خدمات مشمول مالیات به عرضه کنندگان کالاها و ارائه دهندگان خدمات اقدام نمایند.
به استناد ماده10 قانون مذکور هر سال شمسی به چهار دوره مالیاتی تقسیم می شود و مؤدیان مشمول این نظام مالیاتی مکلفند اظهارنامه هر دوره مالیاتی(سه ماهه) را به ترتیب مقرر در ماده21 قانون یاد شده تسلیم نمایند. همچنین با عنایت به مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی(حداکثر 15 روز از انقضاء هر دوره) مؤدیان محترم مالیاتی صرفنظر از عرضه کالا و یا ارائه خدمات به طور نقدی یا اعتباری برای پرداخت مالیات و عوارض متعلقه دو ماه فرصت دارند.
123. تکالیف و وظایف کلیه فعالان اقتصادی اعم از مشمول و غیر مشمول در برابر قانون مالیات بر ارزش افزوده چیست؟
     کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از واردکنندگان، تولیدکنندگان، توزیعکنندگان و عرضهکنندگان کالا و خدمات مشمول که با توجه به فراخوانهای عمومی اعلام شده از سوی سازمان امور مالیاتی کشور واجد شرایط اعلام شده میباشند، میباید اقدام به ثبتنام در نظام مالیات بر ارزش افزوده نمایند.مالیات سرمایه گذاری خارجی
کلیه فعالان اقتصادی چنانچه اقدام به واردات یا خرید کالاها یا خدمات از دیگر مشمولین نظام مالیات بر ارزش افزوده نمایند، بایستی در زمان خرید یا واردات کالاها و خدمات، علاوه بر بهای کالا و خدمات خریداری شده، مالیات بر ارزش افزوده متعلق را نیز پرداخت کنند. از طرف دیگر، فعالان اقتصادی ثبتنام شده باید در زمان عرضه کالاها و خدمات علاوه بر بهای کالاها و خدمات، مالیات بر ارزش افزوده متعلق را نیز از خریداران محصولات خود وصول و آن را بهعنوان «بدهی مالیاتی یا طلب دولت» نزد خود نگهداری نمایند.
در پایان دورههای مالیاتی سهماهه، هر یک از مؤدیان این نظام مالیاتی با تسلیم اظهارنامههای مخصوص و مختصر، پس از کسر طلب خود بابت مالیات بر ارزش افزودههای پرداختی از مالیاتهای وصولی به نیابت از دولت که نزد ایشان است، مانده را با سازمان امور مالیاتی کشور تسویه مینماید. در این حالت، درصورتی که مانده این تفاضل، بدهی مؤدی به سازمان امور مالیاتی را نشان دهد، مابهالتفاوت بهعنوان مالیات قابل پرداخت به حساب سازمان امور مالیاتی پرداخت میشود. اما درصورتی که طلب مؤدی از دولت بیش از طلب دولت از ایشان باشد، میتواند مانده طلب خود را با ارائه درخواست از سازمان امور مالیاتی، مسترد نماید.مالیات سرمایه گذاری خارجی
همچنین به موجب ماده(34) مودیان مشمول و ثبت نام شده مکلفند از دفاتر، صورت حساب ها و سایر فرمهای مربوط، ماشینهای صندوق و سایر وسایل و روشهای نگهداری حساب که سازمان امور مالیاتی کشور تعیین می کند، استفاده نمایند. مدارک مذکور باید به مدت ده سال بعد از سال مالی مربوط توسط مؤدیان نگهداری و در صورت مراجعه مأموران مالیاتی به آنان ارائه شود.مالیات سرمایه گذاری خارجی
شایان ذکر است، براساس اطلاعیه های ثبت نام و اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده فعالان اقتصادی که واجد شرایط ثبت نام در این نظام مالیاتی نمی باشند یا صرفاً به عرضه کالا یا ارائه خدمات معاف از مالیات این قانون اشتغال دارند در حال حاضر الزامی به ثبت نام، وصول مالیات و عوارض از مشتریان خود و تسلیم اظهارنامه نخواهند داشت.لیکن به هنگام خرید کالا و خدمات مشمول از مؤدیان مشمول و ثبت نام شده، مکلف به پرداخت مالیات و عوارض متعلقه موضوع این قانون می باشد.  بدیهی است فعالانی که به عرضه توأم کالاهای مشمول و معاف اشتغال داشته و حداقل یکی از شرایط اطلاعیه های صادره را داشته باشند مکلف به انجام تکالیف قانونی خواهند بود.مالیات سرمایه گذاری خارجی
124. جایگاه صورتحساب (فاکتور) در خرید و فروش با اجرای مالیات بر ارزش افزوده در ایران چیست؟
     به استناد ماده(19) قانون مالیات بر ارزش افزوده، مؤدیان مشمول ثبت نام و اجرای این نظام مالیاتی مکلفند در قبال عرضه کالاها و ارائه خدمات غیرمعاف، مالیات و عوارض متعلق را درصورتحساب های صادره موضوع این قانون درج و از خریداران کالاها و خدمات وصول نمایند.در این راستا و به موجب دستورالعمل صدور صورتحساب فروش کالا و ارائه خدمات موضوع ماده(19)  قانون مذکور، فعالان اقتصادی مکلفند هنگام عرضه کالا و ارائه خدمات از صورتحسابهای نمونه1 و2(حسب مورد و متناسب با نیاز مودیان و درخواست استفاده از اعتبار مالیاتی) استفاده نمایند.مالیات سرمایه گذاری خارجی
در این چارچوب، دستورالعمل اجرائی موضوع ماده169مکرر قانون مالیاتهای مستقیم «کلیه اشخاص حقیقی وحقوقی موظفند، نسبت به ثبت نام جهت دریافت کارت اقتصادی اقدام و براساس موارد ذکر شده در دستورالعمل مذکور، برای انجام معاملات خود، صورتحساب صادر و شماره اقتصادی مربوط به خود و طرف معامله را در صورت حسابها و فرم ها و اوراق مربوط درج نموده و همچنین فهرست معاملات خود را به اداره امور مالیاتی مربوطه تسلیم نمایند.» که مراتب طی دستورالعمل شماره 24468/200/ص مورخ 27/10/1392 ابلاغ گردیده است.
براین اساس مشاهده می گرددحتی فعالان اقتصادی که مطابق مقررات در زمره مؤدیان نظام مالیات برارزش افزوده نیز نمی باشند، بدلیل یکسان بودن فرم صورت حساب های اعلامی در دستورالعمل موضوع ماده(19) قانون مالیات برارزش افزوده و ماده (169) مکرر قانون مالیاتهای مستقیم ملزم به رعایت چارچوب و اصول کلی یکسان می باشند.
125. نرخ مالیات بر ارزش افزوده در ایران چند درصد است؟
   نرخ مالیات و عوارض کالاها و خدمات در نظام مالیات بر ارزش افزوده در ایران در سال 1394 به شرح جدول ذیل میباشد:

 

ردیفکالاها و خدماتجمع کل
شرحمالیاتسلامتعوارض
1کالاها و خدمات عمومی5%1%3%9%
2انواع سیگار و محصولات دخانی12%3 %15%
3انواع بنزین و سوخت هواپیما20%10 %30%
4نفت سفید و نفت گاز5%1%10 %16%
5نفت کوره5%1%5 %11%

 

126. ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت های خارجی در ایران به چه صورت می‌باشد؟به موجب مفاد ماده (1) آییننامه اجرایی قانون اجازه ثبت شعب یا نمایندگی شرکتهای خارجی در ایران مصوب 11/01/1387 هیأت محترم وزیران، شرکتهای خارجی که در کشور محل ثبت خود، شرکت قانونی شناخته میشوند، مشروط به عمل متقابل در کشور متبوع، میتوانند برای فعالیت در ایران بر اساس مقررات این آییننامه و سایر قوانین مربوط نسبت به ثبت شعبه یا نمایندگی خود اقدام نمایند.127. آیا شرکت های خارجی و شعب آنها مشمول ثبت نام در این نظام مالیاتی می باشند؟     نظر به اینکه محل عرضه کالا و ارائه خدمات در خصوص قراردادهای شرکت خارجی در ایران باشد و با توجه به این که کالاها و خدمات ارائه شده از مصادیق مفاد ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده نباشد لذا عرضه کننده کالا و تجهیزات و ارائه دهنده خدمات در صورت مشمولیت به استناد شرایط فراخوانهای اعلامی تاکنون، مکلف به ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده و مطالبه مالیات و عوارض مطابق قوانین و مقررات مربوطه میباشد.مالیات سرمایه گذاری خارجی
با عنایت به مفاد ماده (1) آیین نامه اجرایی قانون اجازه ثبت شعب یا نمایندگی شرکتهای خارجی در ایران مصوب 11/01/1387 هیأت محترم وزیران، اجباری جهت مکلف نمودن این دسته از مؤدیان (شرکتهای خارجی) جهت ثبت شعبه وجود ندارد. لذا در صورت عدم ثبتشعبه و ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده ، مالیاتها و عوارضی که شرکتخارجی جهت فعالیتهای اقتصادی خود در ایران به هنگام خرید آنها از جمله پرداختیهای صورت گرفته در مبادی ورودی حاصل میشود، نمیتواند به عنوان اعتبار منظور و به تبع آن به کارفرمای اصلی منتقل نماید و ناچاراً میبایست به قیمت تمام شده پروژه اضافه نماید.
با توجه به موارد فوق، شرکت های خارجی در صورت عدم تمایل به ثبت شعبه در ایران و به جهت جلوگیری از افزایش بهای تمام شده پروژه، می توانند به شرط درخواست از معاونت مالیات بر ارزش افزوده جهت ثبت نام اختیاری در نظام مالیات بر ارزش افزوده و موافقت معاونت مذکور اقدام نمایند.
128. شعب و نمایندگی های شرکت های خارجی که به امر بازاریابی و جمع آوری اطلاعات اقتصادی در ایران برای شرکت مادر اشتغال دارند آیا مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده خواهند بود؟
     به استناد نص صریح ماده (1) قانون مالیات بر ارزش افزوده، عرضه کالاها و ارائه خدمات در ایران و همچنین واردات و صادرات آنها (به استثنای موارد معاف مصرح در ماده 12) با رعایت ترتیبات پیش بینی شده در قانون و دستورالعملهای صادره، مشمول مقررات موضوعه میباشد. همچنین وفق مفاد ماده (5) قانون مذکور، ارائه خدمات در ایران برای غیر و در قبال ما به ازاء فارغ از شخصیت ارائه دهنده و گیرنده خدمات مشمول پرداخت مالیات و عوارض میباشد. بر این اساس مالیات بر ارزش افزوده بر مبنای اصل مقصد بر کلیه کالاهایی که در داخل ایران عرضه و همچنین خدماتی که در داخل ایران ارائه میگردد، قابل اعمال میباشد. در این چارچوب خدمات بازاریابی مذاکره با خریداران ایرانی و راهنمائی های فنی مشاوره از جمله ارائه خدمات محسوب و مشمول مالیات و عوارض موضوع این قانون میباشد.
به موجب تبصره (3) ماده 107 قانون مالیات های مستقیم مصوب 27/11/1380، شعب و نمایندگی ها شرکت ها و بانکهای خارجی در ایران که بدون داشتن حق انجام دادن معامله به امر بازاریابی و جمعآوری اطلاعات اقتصادی در ایران برای شرکت مادر اشتغال دارند و برای جبران مخارج خود از شرکت مادر وجوهی دریافت می کند نسبت به آن مشمول مالیات بر درآمد نخواهد بود، ولیکن مقررات قانون مالیاتهای مستقیم به ارزش افزوده تسری نداشته و بر مبنای مصرف تعیین گردیده است بنابراین با عنایت به مستقل بودن شعبه و به استناد ماده (1) قانون صدرالاشاره ارائه خدمات مزبور در ایران وفق مقررات مربوطه مشمول مالیات و عوارض موضوعه خواهد بود.مالیات سرمایه گذاری خارجی
در این چارچوب، چنانچه بر اساس دفاتر ومستندات مؤدیان که توسط واحد های مالیاتی، مورد بررسی قرار میگیرد، محرز گردد محل ارائه خدمت در خارج از ایران می‌باشد، خدمات ارائه شده از مصادیق ارائه خدمت در ایران محسوب نگردیده و

   مالیات سرمایه گذاری خارجی

 

 

.

Bottom of Form

 

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای مورد نیاز با * مشخص شده است

نوشتن دیدگاه

عضویت در خبر نامه

مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید آرمان پرداز خبره
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید

در این نوشته برای شما توضیح می دهیم که چگونه یک مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید و به او اعتماد کنیم. در پایان اعتماد شما را به آرمان پرداز خبره جلب می کنیم. مشاور مالیاتی معتبر

ادامه مطلب »
اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره
مشاور مالیاتی
اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و اهمیت مشاور مالیاتی در آن اهمیت مشاوره در زمینه مالیات کسب

ادامه مطلب »
انتخاب کارشناس حسابداری و مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت توسط آرمان پرداز خبره
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت

در این نوشته می خواهیم در مورد نکاتی در خصوص انتخاب مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت و نحوه انتخاب کارشناس حسابداری بپردازیم. تا پایان با ما همراه باشید و جهت هرگونه نیاز به مشاور مالیاتی

ادامه مطلب »
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی

در این نوشته میخواهیم به شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی در سازمان امور مالیاتی بپردازیم. جهت هرگونه سوال در خصوص مشاور مالیاتی با ما در ارتباط باشید. مشاور مالیاتی کیست؟ مشاور مالیاتی کسی است که

ادامه مطلب »
انواع هزینه ها در حسابداری و مالی توسط مشاور مالیاتی
شرکت حسابداری
انواع هزینه ها در حسابداری

در این نوشته میخواهیم در خصوص انواع هزینه ها در حسابداری و مالی ، بهبود هزینه ها توسط مشاور مالیاتی و همچنین در خصوص انواع هزینه بپردازیم انواع هزینه ها در حسابداری یکی از مهم‌ترین مفاهیم

ادامه مطلب »
مدارک مثبته
شرکت حسابداری
مدارک مثبته

در این نوشته به مفهوم مدارک مثبته و یا اسناد مثبته و نقش آن در حسابداری و چگونگی رسیدگی به آن توسط مشاور مالیاتی می پردازیم. مدارک مثبته یا اسناد مثبته مدارک مثبته اسناد نشان‌دهنده وقوع

ادامه مطلب »
مشاور مالیاتی کیست ؟
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست؟ در این مطلب درباره مشاور مالیاتی کیست و خصوصیات یک وکیل مالیاتی خبره ، هم چنین میزان آشنایی او با قوانین مالیاتی و امور مالیاتی کشور به صورت مفصل صحبت می کنیم. با

ادامه مطلب »
اهمیت مشاوره مالیاتی
مشاور مالیاتی
اهمیت مشاوره مالیاتی

اهمیت مشاوره مالیاتی تمامی مشاغل نیازمند دانش مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی و اهمیت مشاوره مالیاتی برای روبه رو شدن با قانون مالیات سازمان امور مالیاتی هستند. با ما باشید زیرا در این نوشته به این

ادامه مطلب »
مفاصا حساب مالیاتی
مشاور مالیاتی
مفاصا حساب و نحوه دریافت مفاصا حساب

درخواست گواهی مفاصا اولین کاری است که مودی و یا مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی وی ملزم است برای دریافت گواهی مفاصا حساب مالیاتی انجام دهد. براساس ماده ۲۳۵ قانون مالیات های مستقیم، اداره امور مالیاتی

ادامه مطلب »
مشاور مالی را چگونه انتخاب کنیم
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی چه کاری انجام می دهد

اشخاص حسابرس و مشاور مالیاتی در هدایت مالیات دهندگان برای رعایت قوانین، در تمام امور مالی، حسابداری و پرداخت مالیات نقش مهمی دارد. بسته به وضعیت مالیات دهنده، خدماتی که یک مشاور مالیاتی ارائه می‌دهد، متفاوت

ادامه مطلب »
مالیات بر ارزش افزوده
مشاور مالیاتی
مالیات املاک و مستغلات

مالیات املاک و مستغلات ، نوعی از مالیات می باشد، که از درآمدهای به دست آمده از ملک محسوب می شود. املاک و مستغلات شامل سه نوع مالیات می شوند: مالیات بر درآمد اجاره از املاک

ادامه مطلب »
تکنولوژی نرم افزار
شرکت حسابرسی
موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی

    موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی     جمع داراییهای شرکتی ۲۰۰ میلیارد ریال است. حسابرس معتقد است تحریف داراییها بالای ۲۰ درصد، منجر به اظهار نظر مردود می‌شود (برای پرهیز از تردیدهای احتمالی در

ادامه مطلب »
بیمه‌ای به کارفرمایان
شرکت حسابداری
مدیریت سود چیست؟

مدیریت سود چیست؟   در کسب و کار برای حفظ عملیات، ارائه خدمات بهتر، و ارائه محصولات جدید، آن نیاز به سود می باشد. در هر کسب و کار، سود همیشه با زیان های خاص همراه است. مهم

ادامه مطلب »

مقاله های مرتبط

اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره

اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و

ادامه مطلب »
درخواست خود را بنویسید ...
ما را در نقشه بیابید ...