مالیات حق تمبربه محض صدور برخی اسناد، اوراق و مدارک توسط صادر کنندگان (بانک­ها، شرکت­های تجاری، موسسات تجاری، وزارتخانه­ها، سازمانهای دولتی، اتحادیه­ها و مجامع امور صنفی، اتاق­های بازرگانی و…) مبالغی تحت عنوان حق تمبر به صورت الصاق و ابطال تمبر و یا دریافت وجه اخذ می­گردد

بخشنامه

مالیات حق تمبر

به محض صدور برخی اسناد، اوراق و مدارک توسط صادر کنندگان (بانک­ها، شرکت­های تجاری، موسسات تجاری، وزارتخانه­ها، سازمانهای دولتی، اتحادیه­ها و مجامع امور صنفی، اتاق­های بازرگانی و…) مبالغی تحت عنوان حق تمبر به صورت الصاق و ابطال تمبر و یا دریافت وجه اخذ می­گردد. اسناد مشمول حق تمبر و میزان مالیات آن موضوع مواد 44، 45، 46، 47 و 48 ق.م.م در جدول ذیل به تفکیک درج گردیده است.

ردیف

اوراق، اسناد، مدارک و سهام مشمول حق تمبر

میزان حق تمبر

حکم قانونی

1

هر برگ چک

200 ریال

ماده 44

2

برات، فته طلب (سفته) و نظایر آنها (حق تمبر بابت کمتر از هزار ریال معادل حق تمبر هزار ریال خواهد بود.)

نسبت به مبلغ آن معادل سه در هزار

ماده 45 و تبصره آن

3

از کلیه اسناد تجاری قابل انتقال که در ایران صادر و یا معامله و مورد استفاده قرار داده می­شود، به استثنای اوراق مذکور در مواد 45 و 48 ق.م.م

5.000 ریال

ماده 46

4

اسناد کاشف از حقوق مالکیت نسبت به مال التجاره از قبیل بارنامه دریایی و هوایی

5.000 ریال

ماده 46

5

اوراق بیمه مال التجاره

5.000 ریال

ماده 46

6

بارنامه زمینی و صورت وضعیت مسافری

1.000 ریال

ماده 46

7

کارت معافیت از خدمت وظیفه

10.000 ریال

بند 1 تبصره ماده 46

8

هر گونه گواهینامه رانندگی بین­المللی

50.000 ریال

بند 2 تبصره ماده 46

9

هر پلاک ترانزیت انواع خودرو

200.000 ریال

بند 3 تبصره ماده 46

10

شماره گذاری هر وسیله نقلیه وارداتی به صورت موقت

200.000 ریال

بند 3 تبصره ماده 46

11

گواهینامه رانندگی به ازای هر سال مدت اعتبار

1.000 ریال

بند 4 تبصره ماده 46

12

کارنامه و گواهینامه آموزشی دانش آموزان

1.000 ریال

بند 5 تبصره ماده 46

13

دانشنامه و گواهی دانشنامه کاردانی تا دکتری و بالاتر

10.000 ریال

بند 6 تبصره ماده 46

14

گواهی ارزش تحصیلی دانش آموزان خارجی

20.000 ریال

بند 7 تبصره ماده 46

15

گواهی ارزش تحصیلی فنی و حرفه­ای و دانشگاهی خارجی

50.000 ریال

بند 8 تبصره ماده 46

16

پروانه مامایی یا مدرک تحصیلی دوره کاردانی و دندان پزشکی تجربی

20.000 ریال

بند 9 تبصره ماده 46

17

پروانه مشاغل پزشکی، دندان پزشکی، پیراپزشکی، دامپزشکی و داروسازی

100.000 ریال

بند 10 تبصره ماده 46

18

جواز تاسیس، کارت شناسایی واحدهای تولیدی و معدنی

بابت صدور 100.000 ریال

بابت تجدید

50.000 ریال

بند 11 تبصره ماده 46

19

کارت بازرگانی، پروانه وکالت و کارشناسی و سایر پروانه­های کسب و کار

بابت صدور 100.000 ریال

بابت تجدید 50.000 ریال

بند 11 تبصره ماده 46

20

برگ قبول شرایط عمومی حساب جاری

10.000 ریال

بند 1 ماده 47

21

قرارداد وام یا اعطای تسهیلات از هر نوع که باشد و نیز اوراق و فرم­های تعهدآوری که بانکها به نام­های مختلف در موقع انجام معاملات به امضای مشتریان خود می­رسانند.

10.000 ریال

بند 2 ماده 47

22

قراردادهای انواع سپرده­های سرمایه گذاری

10.000 ریال

بند 3 ماده 47

23

وکالت نامه­های بانکی که در دفتر بانک تنظیم می­شود و مشتریان حق امضای خود را به دیگری واگذار می­نمایند.

10.000 ریال

بند 4 ماده 47

24

قراردادهای دیگری که بین بانکها و مشتریان منعقد می­شود و طرفین تعهدات و مسئولیتهایی را به عهده می­گیرند و به امور مذکور در ماده 47 مرتبط می­شود.

10.000 ریال

بند 5 ماده 47

25

ضمانت نامه­های صادره از طرف بانکها

10.000 ریال

بند 6 ماده 47

26

تقاضای صدور ضمانت نامه

10.000 ریال

بند 7 ماده 47

27

تقاضای گشایش اعتبار اسنادی

10.000 ریال

بند 8 ماده 47

28

سهام و سهم الشرکه کلیه شرکتهای ایرانی موضوع قانون تجارت به استثنای شرکتهای تعاونی

دو در هزار ارزش اسمی سهام یا سهم الشرکه

ماده 48

نکته: برابر بخشنامه شماره 23838/200/ص مورخ 27/12/1392 نظر به سوالات و ابهامات مطرح شده در خصوص حواله­های ارزی و تسری مقررات ماده 45 قانون مالیاتهای مستقیم به آن، بدینوسیله مقرر می­دارد:

1- در صورتی که در مراودات تجاری حواله ارزی صرفاً به مفهوم دستور پرداخت به بانک­ها یا موسسات مالی و اعتباری جهت حواله به ذینفع مشخص و بدون انجام تعهد خاصی از طرف مقابل انجام گیرد در این گونه موارد موضوع از مصادیق ماده 45 قانون یاد شده نبود و مشمول پرداخت حق تمبر نمی­باشد.

2- در مواردی که حواله­های ارزی به مفهوم انتقال دین بر ذمه شخص ثالثی باشد از جمله آنکه بانکها یا موساست مالی و اعتباری متعهد شوند در صورت مراجعه ذینفع مشخص و ارائه اسناد و مدارک مربوط مبالغ را به وی پرداخت نمایند. در این گونه موارد موضوع از مصادیق ماده 45 قانون مالیاتهای مستقیم بوده و مشمول مالیات حق تمبر می­باشد. شایان ذکر است برابر ماده 45 ق.م.م از برات، فته طلب (سفته) و نظایر آنها نسبت به مبلغ آنها معادل سه در هزار حق تمبر اخذ می­شود.

وظایف اشخاص حقوقی در مورد حق تمبر سرمایه

مطابق ماده 48 ق.م.م سهام و سهم الشرکه کلیه شرکت­های ایرانی موضوع قانون تجارت به استثنای شرکت­های تعاونی براساس ارزش اسمی سهام یا سهم الشرکه به قرار دو در هزار مشمول حق تمبر خواهد بود. ضمناً برابر تبصره ماده 48 ق.م.م حق تمبر سهام و سهم الشرکه باید ظرف دو ماه از تاریخ ثبت قانونی شرکت و در مورد افزایش سرمایه و سهام اضافی از تاریخ ثبت افزایش سرمایه در اداره ثبت شرکت­ها از طریق ابطال تمبر پرداخت شود. افزایش سرمایه در مورد شرکت­هایی که قبلاً سرمایه خود را کاهش داده­اند تا میزانی که حق تمبر آن پرداخت شده است مشمول حق تمبر مجدد نخواهد بود.

نکته- به استناد رأی شماره 8129/4/30 مورخ 24/4/78 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی روز ثبت شرکت در اداره ثبت شرکتها و روز پرداخت حق تمبر موضوع ماده 48 ق.م.م در مهلت دو ماهه پرداخت حق تمبر قابل احتساب نمی­باشد.

وظایف اشخاص ثالث راجع به حق تمبر

مطابق ماده 49 ق.م.م در صورتی که اسناد مشمول حق تمبر موضوع مواد 45، 46، 47 و 48 ق.م.م در ایران صادر شده باشد صادر کنندگان باید تمبر مقرر را بر روی آنها الصاق و ابطال نمایند. به عنوان نمونه به استناد بند یک تبصره ماده 46 ق.م.م نیروی انتظامی مکلف است از کارت معافیت هر یک از مشمولان که به انحای مختلف از انجام دادن خدمت وظیفه معاف می­شوند بابت صدور کارت معافیت مذکور مبلغ ده هزار (10.000) ریال بابت حق تمبر دریافت نماید.

هر گاه اسناد مذکور در مواد 45 و 46 و 47 و 48 ق.م.م در خارج از کشور صادر شده باشد اولین شخصی که اسناد مزبور را متصرف می­شود باید قبل از هر نوع امضا اعم از ظهرنویسی یا معامله یا قبولی یا پرداخت نسبت به الصاق و ابطال تمبر اقدام نماید.

جرایم مقرر مربوط به حق تمبر

مطابق ماده 51 ق.م.م در صورت تخلف از مقررات فصل حق تمبر متخلف علاوه بر اصل حق تمبر معادل دو برابر آن جریمه خواهد شد.

مثال 1- شرکت رامین در تاریخ 25/5/1388 تحت شماره 3815771 و مبلغ یک میلیارد ریال سرمایه در اداره ثبت شرکتها به ثبت رسید و در تاریخ 8/6/1388 خلاصه اساسنامه آن جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی گردید. با توجه به مفروضات ذیل حق تمبر و در صورت تعلق جریمه، جریمه متعلق را محاسبه نمایید.

الف- در صورتی که حق تمبر سرمایه شرکت در تاریخ 15/6/88 پرداخت شود:

حق تمبر سرمایه                 2.000.000 = 0002/0 × 1.000.000.000

ب- در صورتی که حق تمبر سرمایه شرکت در تاریخ 1/8/88 پرداخت شود:

حق تمبر سرمایه                 2.000.000 = 002/0 × 1.000.000.000

جریمه حق تمبر سرمایه        4.000.000 = 2  ×2.000.000

جمع اصل و جریمه حق تمبر سرمایه 6.000.000 = 4.000.000 + 2.000.000

ج- براساس مصوبه مجمع عمومی مورخ 20/2/89 سرمایه شرکت از یک میلیارد ریال به دو میلیارد ریال افزایش می­یابد و مصوبه یاد شده در مورخ 20/3/89 در اداره ثبت شرکتها ثبت می­گردد. در صورتی که حق تمبر افزایش سرمایه در تاریخ 27/7/89 پرداخت شود:

میزان افزایش سرمایه                    1.000.000.000 = 1.000.000.000- 2.000.000.000

حق تمبر افزایش سرمایه       2.000.000 = 002/0 × 1.000.000.000

جریمه حق تمبر افزایش سرمایه  4.000.000 = 2  ×2.000.000

جمع اصل و جریمه حق تمبر افزایش سرمایه 6.000.000 = 4.000.000 + 2.000.000

مثال 2- سرمایه شرکت راهبر در تاریخ 15/1/87 مبلغ 3.000.000.000 ریال بوده است این شرکت در تاریخ 25/2/87 سرمایه خود را به مبلغ 2.500.000.000 ریال کاهش و در تاریخ 22/7/87 به مبلغ 3.200.000.000 ریال افزایش داده است در این صورت حق تمبر بابت افزایش سرمایه عبارت است از:

افزایش سرمایه­ای که حق تمبر آن باید مطالبه شود 200.000.000 = 3.000.000.000 – 3.200.000.000

حق تمبر افزایش سرمایه 400.000 = 002/0 × 200.000.000

پرسش­های چهار گزینه­ای

1- حق تمبر سهام و سهم الشرکه که شرکت­های ایرانی موضوع قانون تجارت بر چه مبنایی تعیین می­شود؟

الف) مبلغ فروش سهام                            ب) مبلغ اسمی سهام یا سهم الشرکه

ج) میانگین قیمت اسمی قیمت فروش            د) مبلغ فروش سهام در بورس اوراق بهادار

2- در صورت تخلف از مقررات مربوط به حق تمبر متخلف علاوه بر حق تمبر مشمول جریمه­ای معادل:

الف) یک برابر آن خواهد بود.                    ب) دو برابر آن خواهد بود.

ج) 50% آن خواهد بود.                             د) 20% آن خواهد بود.

3- حق تمبر سهام و سهم الشرکه که کلیه شرکت­های ایرانی:

الف) ظرف یک ماه از تاریخ ثبت قانونی شرکت باید پرداخت شود.

ب) ظرف شش ماه از تاریخ ثبت قانونی شرکت باید پرداخت شود.

ج) ظرف دو ماه از تاریخ ثبت قانونی شرکت باید پرداخت شود.

د) معاف است.

مسائل

1- سرمایه یک شرکت سهامی عام حسب مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 4/10/86 از مبلغ یکصد میلیون ریال به سیصد میلیون ریال افزایش یافته و در تاریخ 25/10/86 در اداره ثبت شرکتها به ثبت رسیده است. مبلغ حق تمبر افزایش سرمایه چقدر است؟

2- سرمایه شرکت شهاب در تاریخ 15/1/82 مبلغ 1.000.000.000 ریال بوده است. این شرکت در تاریخ 15/2/83 سرمایه خود را به مبلغ 800.000.000 ریال کاهش و در تاریخ 12/8/84 به مبلغ 1.600.000.000 ریال افزایش داده است. مبلغ حق تمبر افزایش سرمایه چقدر است؟

3- شرکت سهند در تاریخ 25/12/89 تحت شماره 5825876 و مبلغ 500.000.000 ریال سرمایه در اداره ثبت شرکتها به ثبت رسید و در تاریخ 14/1/90 خلاصه اساسنامه آن جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی گردید. با توجه به مفروضات ذیل حق تمبر و در صورت تعلق جریمه، جریمه متعلق را محاسبه نمایید.

الف- در صورتی که حق تمبر سرمایه شرکت در تاریخ 15/2/90 پرداخت شود.

ب- در صورتی که حق تمبر سرمایه شرکت در تاریخ 1/3/90 پرداخت شود

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای مورد نیاز با * مشخص شده است

نوشتن دیدگاه

عضویت در خبر نامه

مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید آرمان پرداز خبره
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید

در این نوشته برای شما توضیح می دهیم که چگونه یک مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید و به او اعتماد کنیم. در پایان اعتماد شما را به آرمان پرداز خبره جلب می کنیم. مشاور مالیاتی معتبر

ادامه مطلب »
اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره
مشاور مالیاتی
اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و اهمیت مشاور مالیاتی در آن اهمیت مشاوره در زمینه مالیات کسب

ادامه مطلب »
انتخاب کارشناس حسابداری و مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت توسط آرمان پرداز خبره
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت

در این نوشته می خواهیم در مورد نکاتی در خصوص انتخاب مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت و نحوه انتخاب کارشناس حسابداری بپردازیم. تا پایان با ما همراه باشید و جهت هرگونه نیاز به مشاور مالیاتی

ادامه مطلب »
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی

در این نوشته میخواهیم به شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی در سازمان امور مالیاتی بپردازیم. جهت هرگونه سوال در خصوص مشاور مالیاتی با ما در ارتباط باشید. مشاور مالیاتی کیست؟ مشاور مالیاتی کسی است که

ادامه مطلب »
انواع هزینه ها در حسابداری و مالی توسط مشاور مالیاتی
شرکت حسابداری
انواع هزینه ها در حسابداری

در این نوشته میخواهیم در خصوص انواع هزینه ها در حسابداری و مالی ، بهبود هزینه ها توسط مشاور مالیاتی و همچنین در خصوص انواع هزینه بپردازیم انواع هزینه ها در حسابداری یکی از مهم‌ترین مفاهیم

ادامه مطلب »
مدارک مثبته
شرکت حسابداری
مدارک مثبته

در این نوشته به مفهوم مدارک مثبته و یا اسناد مثبته و نقش آن در حسابداری و چگونگی رسیدگی به آن توسط مشاور مالیاتی می پردازیم. مدارک مثبته یا اسناد مثبته مدارک مثبته اسناد نشان‌دهنده وقوع

ادامه مطلب »
مشاور مالیاتی کیست ؟
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست؟ در این مطلب درباره مشاور مالیاتی کیست و خصوصیات یک وکیل مالیاتی خبره ، هم چنین میزان آشنایی او با قوانین مالیاتی و امور مالیاتی کشور به صورت مفصل صحبت می کنیم. با

ادامه مطلب »
اهمیت مشاوره مالیاتی
مشاور مالیاتی
اهمیت مشاوره مالیاتی

اهمیت مشاوره مالیاتی تمامی مشاغل نیازمند دانش مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی و اهمیت مشاوره مالیاتی برای روبه رو شدن با قانون مالیات سازمان امور مالیاتی هستند. با ما باشید زیرا در این نوشته به این

ادامه مطلب »
مفاصا حساب مالیاتی
مشاور مالیاتی
مفاصا حساب و نحوه دریافت مفاصا حساب

درخواست گواهی مفاصا اولین کاری است که مودی و یا مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی وی ملزم است برای دریافت گواهی مفاصا حساب مالیاتی انجام دهد. براساس ماده ۲۳۵ قانون مالیات های مستقیم، اداره امور مالیاتی

ادامه مطلب »
مشاور مالی را چگونه انتخاب کنیم
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی چه کاری انجام می دهد

اشخاص حسابرس و مشاور مالیاتی در هدایت مالیات دهندگان برای رعایت قوانین، در تمام امور مالی، حسابداری و پرداخت مالیات نقش مهمی دارد. بسته به وضعیت مالیات دهنده، خدماتی که یک مشاور مالیاتی ارائه می‌دهد، متفاوت

ادامه مطلب »
مالیات بر ارزش افزوده
مشاور مالیاتی
مالیات املاک و مستغلات

مالیات املاک و مستغلات ، نوعی از مالیات می باشد، که از درآمدهای به دست آمده از ملک محسوب می شود. املاک و مستغلات شامل سه نوع مالیات می شوند: مالیات بر درآمد اجاره از املاک

ادامه مطلب »
تکنولوژی نرم افزار
شرکت حسابرسی
موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی

    موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی     جمع داراییهای شرکتی ۲۰۰ میلیارد ریال است. حسابرس معتقد است تحریف داراییها بالای ۲۰ درصد، منجر به اظهار نظر مردود می‌شود (برای پرهیز از تردیدهای احتمالی در

ادامه مطلب »
بیمه‌ای به کارفرمایان
شرکت حسابداری
مدیریت سود چیست؟

مدیریت سود چیست؟   در کسب و کار برای حفظ عملیات، ارائه خدمات بهتر، و ارائه محصولات جدید، آن نیاز به سود می باشد. در هر کسب و کار، سود همیشه با زیان های خاص همراه است. مهم

ادامه مطلب »

مقاله های مرتبط

اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره

اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و

ادامه مطلب »
درخواست خود را بنویسید ...
ما را در نقشه بیابید ...