مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی

مالیات بر درآمد مشاغل

 

 

 

 

 • که بدلیل تغییر گروه های مالیاتی تغییر کرده و بسیار حائز اهمیت است 95 ماده عبارتست از :
 • برای شفاف کردن این ماده قانونی آئین نامه اجرائی صادر شده است . که در ادامه این ماده مطالب ذکر و سپس آئین نامه درج میشه

 

 

 • میلیارد تومان 3 گروه اول :بیشتر از مبلغ    میلیارد تومان 3 گروه دوم : بیشتر از مبلغ یک میلیارد تومان تا مبلغ گروه سوم : مودیانی که در گروه های اول و دوم قرار نمی گیرند. در تبصره نیز برای خدمات گفته :    مبالغ تعیین شده ملاک عمل می باشد ٪5۰ درمواردی که صرفا ارائه خدمات باشد ، 1.5 میلیون تا 5۰۰ میلیارد بیشتر باشه

 • در گروه اول  و اگر از 1.5 یعنی اگر از میلیارد باشه گروه دوم و جزو اینا نباشه گروه سوم تکالیف قانونی صاحبان مشاغل مشمولین گروه اول آیین نامه اجرایی موضوع ماده   اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم 95 این گروه از صاحبان مشاغل مکلف به نگهداری دفاتر روزنامه و کل یا سایر دفاتر   الکترونیکی ) متکی به اسناد و مدارک می – حسب مورد دستی یا ماشینی ( مکانیزه باشند . پس در تقسیم بندی جدید ، صرف نظر از قوانین قدیمی بند الف و ب ، هر شغلی که   میلیارد تومان بود باید دفاتر داشته باشه 3 بیشتر از

 

 

 

 

 • توجه داشته باشید دوستان بصورت ماهانه باید تکمیل شود ، و حتی در بحثی مالیاتی دیروز که توسط مدیرکل مالیاتی ایراد سخن شد ، عنوان کردند که در صدد هستند روزانه گزارش درخواست کنند . حذف شد96 ، ماده 95 و آئین نامه اجرائی ماده 95 با تغییر ماده .   هم اصلاح شد بدین شرح 97 ماده :

 

 • دوستان این همان نکته تاکیدی بود ، لطفا توجه داشته باشید ، ارقام قید شده در اظهارنامه بسیار مهم است ، در قبل از این قانون دفاتر ارجح بر اظهارنامه بود اما در قانون جدید اظهارنامه حکم برابری با دفاتر پلمپ شده را دارد و خود اظهاری تلقی و حتی اگر در دفاتر مستند بر اسناد مثبته چیزی دیگر ثبت شده باشد ، مغایرت دفاتر با اظهارنامه ، سبب رد دفاتر است .البته این برای حسابدارها امتیازیست که دیگر   هزار تومان اظهارنامه ارسال نکند5 کافی نت با یک شخص غیر متخصص با گرفتن   رو با هم مرور میکنیم 239 جهت یادآوری ماده

 

 • ، همون علی الراس بود که البته مشروط حذف شده است 98 ماده …. )1394/4/31 – حذف مشروط شد. (اصلاحی 98 مادة
 • % مقطوع تغییری نکرده ولی 4 از لحاظ تشخیص درآمد مشمول مالیات و 99 ماده اصلاح شده1۰۰ماده

 

 

 • )1394/4/31 (اصلاحی 1۰۰ مادة

 • مودی مکلف شده برای هر واحد شغلی یا برای هر محل (توجه داشته باشید ) جداگانه فرم های مربوطه رو تنطیم کنه و تا پابان خرداد ماه تحویل حوزه بدهد . برای مشاغل تا ده برابر این معافیت البته به  میزان فروش کالا و یا خدمات ، اگه باشه در این تبصره قید شده که از تکالیف نگهداری اسناد و حتی اطهارنامه مالیاتی  13۰۰۰۰۰۰ معاف بشه البته در صورت تائید سازمان مالیاتی ، خوب با توجه به سقف

 

 

 • میلیون تومان فروش و یا خدمات از این 13 ریالی معافیت امسال یعنی اگر شغلی تا تکالیف میتونه معاف باشه ، پس بیشتر از آن تکلیف بر آنجام است . و البته مالیات این مودیان بر اساس مبلغی توافقی و مقطوع تعیین و وصول میشه .
 • برای مشاغلی که مکلف به تسلیم اطهارنامه میشن ، تا سقف معافیت سالانه از درآمد مشمول هستند131 مشمول مالیات معاف و نسبت به الباقی طبق جدول ماده .

 

 

 • در باره وکلاست 1۰3 ماده
 • هم که مالیات تکلیفی بود حذف شده 1۰4 ماده

 

 

 • مالیات بردرآمد اشخاص حقوقی در این مبحث که بسیار هم مهمه ابتدا تعریف شخص حقوقی : مفهوم کلی اشخاص حقوقی کلیه شرکتها، موسسات، شعب شرکتهای خارجی و امثالهم که توسط اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی (و یا تشکیلات قانونی) احراز هویت گردیده و به لحاظ … وزارتخانهها، نهادهای عمومی و ، قانونی ثبت میشوند و همچنین شرکتهای دولتی که براساس قانون و یا مصوبه، فعالیت مینمایند و یا اینکه فعالیت آنها منوط به صدور   انجمنهای ، مجوز توسط مراجع قانونی میباشد (مانند اتحادیهها و مجامع صنفی . )بهعنوان اشخاص حقوقی تلقی میگردند … احزاب و، حرفهای ذکر شده قبلا در صورتهای مالی بخش 1۰5 ماخذ درآمد مشمول مالیات که در ماده سود و زیان بهش پرداختیم .پس حتی اشخاص غیر تجاری و غیر انتفاعی ، چنانچه    میشوند   1۰5 فعالیت انتفاعی داشته باشند شامل ماده

 

 • :1۰8 مادة

 • البته این ماده همانطور که قید شده شامل اندوخته هایی که تا تاریخ اصلاحیه هنوز به سرمایه منتقل نشده در صورت انتقال مشمول نمیشود و از این به بعد مشروط شده است .

 • مربوط به صنعت بیمه است 1۰9 ماده

 

 

 

 • قید شده است که تاریخ تحویل اظهارنامه اشخاص حقوقی مانند قبل تا 11۰ در ماده پایات تیرماه است . نکته ی مهمی که در این ماده است ، رفع ابهام از تفسیر غلط بعضی از مودیان است که معافیت ارتباطی به عدم انجام تکالیف قانونی ندارد و چه بسا عدم انجام آن سبب ابطال معافیت شود .

 

 

 

 • مالیات بر درآمد مشاغل و اشخاص حقوقی
 • 111 مادة

 

 • مبحث مهمی است که قوانین فقط ذکر میشود و در جلسه ای این ماده 113 ماده قانونی که بسیاری دچار مشکل هستند مرور و بحث خواهد شد .

 

 • 114 مادة

 

 • )1394/4/31 (اصلاحی 115 مادة

 

 

 • مباحث تکمیلی درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی جمع درآمد شرکتها و درآمد ناشی از فعالیتهای انتفاعی سایر اشخاص حقوقی که از منابع مختلف در ایران یا خارج از ایران تحصیل میشود، پس از وضع زیانهای حاصل از منابع غیر معاف و کسر معافیتهای مقرر به استثنای مواردی که طبق

 

 • مقررات قانون مذکور دارای نرخ جداگانهای میباشد، مشمول مالیات به نرخ بیست و . )خواهدبود 25%پنج درصد( در مورد اشخاص حقوقی ایرانی غیر تجاری که به منظور تقسیم سود تأسیس نشدهاند، در صورتی که دارای فعالیت انتفاعی باشند، از مأخذ کل درآمد مشمول مالیات فعالیت انتفاعی آنها مالیات وصول میشود.
 • اشخاص حقوقی خارجی و موسسات مقیم خارج از ایران از مأخذ کل درآمد مشمول مالیاتی که از بهرهبرداری سرمایه در ایران یا از فعالیتهایی که مستقیم ا  یا به وسیله نمایندگی از قبیل شعبه، کارگزار و امثال آن در ایران انجام میدهند یا از واگذاری امتیازات و سایر حقوق خود، انتقال دانش فنی یا واگذاری فیلمهای سینمایی از ایران تحصیل میکنند به نرخ مذکور مشمول مالیات خواهند بود. نمایندگان اشخاص و موسسات مذکور در ایران نسبت به درآمدهایی که به هر عنوان به حساب خود تحصیل میکنند طبق مقررات مربوط به قانون مالیاتها مشمول مالیات میباشند.  ، ضمنا در موقع احتساب مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی اعم از ایرانی یا خارجی مالیاتهایی که قبلا پرداخت شدهاست. با رعایت مقررات مربوط از مالیات متعلق کسر خواهد شد و اضافه پرداختی از این بابت قابل استرداد است.

 

 

 • )افزایش درآمد ابرازی مشمول مالیات اشخاص 1۰% همچنین به ازای هر ده درصد( حقوقی نسبت به درآمد ابرازی مشمول مالیات سال گذشته آنها، یکواحد درصد و حداکثر تا پنج واحد درصد از نرخهای مذکور کاسته میشود. شرط برخورداری از این تخفیف تسویه بدهی مالیاتی سال قبل و ارایه اظهارنامه مالیاتی مربوط به سال و تبصره های 1۰5 جاری در مهلت اعلامشده از سوی سازمان امور مالیاتی است.

 • ( ماده آن) تعیین درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی   )قانون مالیاتها مورد بازنگری قرارگیرد. ماموران مالیاتی 1۰6 قبل از آنکه ماده( درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی را از دو طریق – رسیدگی به دفاتر   و  – روش علی الراس تعیین مینمودند. در حالیکه در اصلاحیه قانون مالیاتها قانونگذار بمنظورشفافیت فعالیتهای اقتصادی و استقرار نظام یکپارچه اطلاعات   عملکردی و ، مالیاتی و نیز تعیین دقیق درآمد مشمول مالیات، پایگاه اطلاعات هویتی دارایی اشخاص حقیقی و حقوقی را در سازمان امور مالیاتی پیشبینی نمود. از اینرو  : )قانون مالیاتها بقرار ذیل اصلاح گردید 1۰6ماده ( درآمد مشمول مالیات در مورد اشخاص حقوقی (بهاستثنای درآمدهایی که طبق مقررات این قانون نحوه دیگری برای تشخیص آن مقررشده است) بر اساس میزان

 

 • )قانون مالیاتها و تبصره آن 97 )و ( 95( ،)94 سوددهی فعالیت و مقررات مواد ( )1۰6 تعیین میشود.(ماده از آنجاییکه ماده فوق به برخی از مواد قانون مالیاتها استناد نمودهاست از اینرو در ادامه ضروری است مواد مذکور مورد مطالعه و امعان نظر قرار گیرند. اصولا  روش محاسبه درآمد مشمول مالیات مودیان براساس کل فروش کالا و خدمات به اضافه سایر درآمدهای آنان پس از کسر هزینهها و استهلاکات حاصل می )94 شود.
 • .( ماده    اشخاص حقوقی همچون صاحبان مشاغل موظفاند دفاتر و یا اسناد و مدارک حسب مورد که با رعایت اصول و ضوابط مربوط به تنظیم دفاتر تجاری در خصوص تجار تنظیم میگردد، برای تشخیص درآمد مشمول مالیات نگهداری و اظهارنامههای  )95 مالیاتی خود را نیز براساس آنها تنظیم نمایند. ( صدر ماده     درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی که همچون اشخاص حقیقی مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی میباشند به استناد اظهارنامه مالیاتی مودی که با رعایت مقررات مربوط تنظیم و ارایه شده و مورد پذیرش قرار گرفته باشد، خواهد بود اما چنانچه مودی از ارایه اظهارنامه مالیاتی در مهلت قانونی و مطابق با مقررات خودداری نماید

 

 

 • ، سازمان امور مالیاتی کشور میتواند نسبت به تهیه اظهارنامه مالیاتی برآوردی براساس فعالیت و اطلاعات اقتصادی کسب شده مودیان از طرح جامع مالیاتی و مطالبه )97 مالیات متعلق به موجب برگ تشخیص مالیات اقدام کند. (ماده تکالیف و وظایف اشخاص حقوقی در قانون مالیاتهای مستقیم وظایف و تکالیف متعددی برای اشخاص حقوقی در نظر گرفته شده است که در ذیل به اهم آنها اشاره میشود.

 • –  ارائه اظهارنامه مالیاتی 1 اشخاص حقوقی مکلفاند اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان متکی به دفاتر و اسناد و مدارک خود را حداکثر تا چهارماه پس از سال مالیاتی همراه با فهرست هویت شرکاء و سهامداران و حسب مورد میزان سهمالشرکه یا تعداد سهام و نشانی هر یک از آنها را به اداره امور مالیاتی که محل فعالیت اصلی شخص حقوقی در آن واقع است ارایه و مالیات متعلق را پرداخت نمایند. پس از ارایه اولین فهرست مزبور، ارایه فهرست تغییرات در سنوات بعد کافی خواهد بود. محل تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات اشخاص حقوقی خارجی و موسسات مقیم خارج از ایران که در ایران دارای اقامتگاه یا نمایندگی نمیباشند، تهران است.

 

 

 

 

 • حکم این ماده در مورد کارخانه داران و اشخاص حقوقی در دوران معافیت نیز جاری )11۰خواهدبود.(ماده – پلمپ دفاتر قانونی 2 در سنوات گذشته اشخاص حقوقی پس از تهیه دفاتر قانونی (روزنامه و کل) به اداره ثبت شرکتها مراجعه و اقدام به پلمب دفاتر می نمودند. اما طی سالهای اخیر باجه های ویژه ای در ادارات پست برای این امر (پلمب دفاتر) اختصاص داده شده که اشخاص حقوقی میتوانند با مراجعه به آنها و تکمیل فرمهای مربوطه و پرداخت بهای دفاتر و هزینه ارسال آنها نسبت به تحویل دفاتر پلمبشده توسط باجههای مربوطه اقدام نمایند. ذکر این مطلب نیز ضروری است که اشخاص مذکور بایستی قبل از شروع سال مالی جدید اقدام به پلمپ دفاتر نموده، بدین معنی که برای عملکرد  نسبت به پلمپ دفاتر اقدام کرده باشند و 93/12/29 مودیان میبایست تا 1394سال  )نسبت به پلمپ دفاتر 29/12/94 نیز موظفاند تا پایان مهلت ( 95 برای عملکرد سال اقدام نمایند.  – پرداخت حق تمبر 3

 

 • مالیات نیم در هزار حق ، اشخاص حقوقی باید ظرف مدت دو ماه از تاریخ ثبت قانونی تمبر را پرداخت نمایند. ضمنا در مورد شرکتهایی که به افزایش سرمایه اقدام می نمایند، مکلفاند ظرف دو ماه از تاریخ افزایش سرمایه در اداره ثبت شرکتها نسبت و تبصره آن)48 به ابطال تمبر اقدام نمایند( .ماده ضمنا در صورتی که اشخاص مذکور از این امر تخطی نمایند

 • متخلف محسوب شده و علاوه بر پرداخت اصل حق تمبر، معادل دو برابر آن نیز مشمول جریمه میگردد . )قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقاء 27 )همچنین بهموجب ماده ( 51(ماده نظام مالی کشور، شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار یا بازار خارج از بورس موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران که از محل آورده نقدی یا مطالبات حال شده سهامداران، افزایش سرمایه میدهند، از پرداخت حق تمبر  . )قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره آن معاف می باشند 48موضوع ماده( – ارائه لیست حقوق بگیران 4 اشخاص حقوقی بایستی هنگام پرداخت یا تخصیص حقوق، مالیات متعلق را طبق   این قانون محاسبه و کسر و ظرف سی روز ضمن ارایه لیست 85مقررات ماده حقوقبگیران که حاوی مشخصاتی نظیر نام و نشانی دریافتکنندگان حقوق و میزان

 • آن میباشد به اداره امور مالیاتی محل، پرداخت نموده و در ماههای بعد فقط تغییرات را اعلام نمایند. پرداختهایی که کارفرمایان به اشخاص حقیقی غیر از کارکنان خود که مشمول پرداخت کسورات بازنشستگی یا بیمه نمیباشند، با عنوان حقالمشاوره، حق حضور در جلسات، حقالتدریس، حقالتحقیق و حق پژوهش پرداخت میکنند، بدون رعایت )قانون مالیاتها، مشمول مالیات مقطوع به نرخ ده 84 معافیت موضوع ماده(  )میباشد و کارفرمایان موظفاند در موقع پرداخت یا تخصیص، مالیات 1۰%درصد( )این قانون با اعلام مشخصات 86 متعلقه را کسر و ظرف مدت تعیین شده درماده ( دریافتکنندگان مطابق فرم نمونه اعلام شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور به اداره امور مالیاتی پرداخت کنند و در صورت تخلف، مسئول پرداخت مالیات و   و تبصره آن)86 جریمههای متعلق خواهندبود. (ماده  -صدور صورتحساب و درج شماره اقتصادی 5 اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغلی که حسب اعلام سازمان امور مالیاتی کشور موظف به ثبتنام در نظام مالیاتی میشوند، مکلفاند برای انجام معاملات خود صورتحساب

 

 

 • صادر و شماره اقتصادی خود و طرف معامله را در صورتحسابها، قراردادها و سایر اسناد مشابه درج و فهرست معاملات خود را به سازمان مذکور ارائه کنند. عدم صدور صورتحساب یا عدم درج شماره اقتصادی خود و طرف معامله یا استفاده از شماره اقتصادی خود برای دیگران و یا استفاده از شماره اقتصادی دیگران برای معاملات خود، حسبمورد مشمول جریمهای معادل دو درصد مبلغ مورد معامله میشود . همچنین عدم ارائه فهرست معاملات انجام شده به سازمان امور مالیاتی کشور از طریق روشهایی که تعیین میشود مشمول جریمهای معادل یکدرصد معاملاتی که فهرست آنها ارائه نشده است، میباشد.

 • درصورتیکه طرف معاملات اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع این ماده، اشخاص حقیقی مصرفکننده نهایی کالا یا خدمات )قانون مالیاتها باشند، درج شماره 81 و نیز اشخاص حقیقی مشمول موضوع ماده (  آن)1 و تبصره 169 اقتصادی اشخاص مذکور الزامی نیست.(ماده  – استفاده از سامانه ی صندوق فروش 6 صندوق «  )موظفاند از سامانه صندوق فروش 169 مؤدیان مالیاتی موضوع ماده ( و تجهیزات مشابه استفاده کنند. معادل هزینههای انجام  » ماشینی (مکانیزه) فروش شده بابت خرید، نصب و راهاندازی تجهیزات فوق اعم از نرمافزاری و سختافزاری

 

 

 • مالیات بر درآمد مشاغل و اشخاص حقوقی
 • از مالیات قطعی شده مؤدیان مزبور در اولین سال استفاده و یا سالهای بعد آن قابل کسر است. سازمان امور مالیاتی موظف است به تدریج و بر اساس اولویت، اشخاص مشمول حکم این تبصره را تعیین کند و تا شهریور ماه هرسال از طریق درج در یکی از روزنامههای کثیرالانتشار و روزنامه رسمی کشور اعلام و از ابتدای فروردین ماه سال بعد از آن اعمال نماید. )از مالیات ابرازی عملکرد مؤدیانی که توسط سازمان امور 1۰% معادل ده درصد( مالیاتی ملزم به استفاده از سامانه صندوق فروش و تجهیزات مشابه شدهاند مشروط به رعایت آییننامه اجرایی مربوط، برای مدت دو سال اول بخشوده میشود. عدم ) فروش می 2% اجرای حکم این تبصره موجب تعلق جریمهای بهمیزان دو درصد( )169 ماده 2 باشد. ( تبصره  -ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده 7 اشخاص حقوقی مکلفاند علاوه بر تکالیف و وظایفی که قبلا بدانها اشاره شد، در نظام مالیات بر ارزش افزوده نیز ثبتنام نموده و به سایر وظایفی که در قانون مذکور برای آنان پیشبینی شدهاست پایبند باشند.

 

 

 • مالیات بر درآمد مشاغل و اشخاص حقوقی

 • مقررات مالیاتی مربوط به شرکتهای ترکیبی یا ادغامی شرکتهایی که با تاسیس شرکت جدید یا با حفظ شخصیت حقوقی یک شرکت درهم ادغام یا ترکیب میشوند از لحاظ مالیاتی مشمول مقررات زیر میباشند. الف) تاسیس شرکت جدید یا افزایش سرمایه شرکت موجود تا سقف مجموع سرمایههای ثبت )قانون 48 شده شرکتهای ادغام یا ترکیب شده از پرداخت نیم درهزار حق تمبر موضع ماده( مالیاتها معاف است.

 • ب) انتقال داراییهای شرکتهای ادغام یا ترکیبشده به شرکت جدید یا شرکت موجود حسب مورد به ارزش دفتری مشمول مالیات مقرر در این قانون نخواهدبود. ج) عملیات شرکتهای ادغام یا ترکیب شده در شرکت جدید یا شرکت موجود مشمول مالیات دوره انحلال موضوع بخش مالیات بردرآمد این قانون نخواهدبود. د) استهلاک داراییهای منتقلشده به شرکت جدید یا شرکت موجود باید براساس روال قبل از ادغام یا ترکیب ادامه یابد. ه) هرگاه در نتیجه ادغام یا ترکیب، درآمد به هر یک از سهامدارن در شرکتهای ادغام یا ترکیبشده تعلق گیرد طبق مقررات مربوط مشمول مالیات خواهدبود. و) کلیه تعهدات و تکالیف مالیاتی شرکتهای ادغام یا ترکیب شده به عهده شرکت جدید یا موجود حسب مورد میباشد.

 

 • مالیات بر درآمد مشاغل و اشخاص حقوقی
 • پرسش و  پاسخ
 • سوال : اگه شرکتی هم خدماتی باشه هم فروش کالا .درامد مشمول مالیاتش  چه جوری حساب میشه؟ پاسخ : کاربری هر شخص در حوزه مالیاتی تعریف و بر اساس آن تعیین تکلیف میشود اگر مقطعی باشد ، بر حسب مدارک مستند بصورت مجزا محاسبه و وصول میشود در غیر اینصورت باید به حوزه مراجعه و کاربری خود را تغییر داد که بر اساس نوع کاربری اعلامی ، محاسبه خواهد شد .                                                      نحوه تعیین درآمد مشمول مالیات با قبولی دفاتر و یا قبولی درآمد مشمول مالیات مندرج در اظهارنامه . (سایر درآمدها + فروش کالا و خدمات) -(استهلاک + هزینه ها) = درآمد مشمول مالیات

 

 

 • مالیات بر درآمد مشاغل و اشخاص حقوقی

 • درصد کل مبلغ اعلام شدست و قرار گرفتن 5۰ سوال : اخه فرمودین که برا خدماتی بین اون رنج محاسبش یه کم سخته میلیارد بیشتر باشه در 1.5 پاسخ : خیر عرضم این بود برای خدمات :  یعنی اگر از  میلیارد باشه گروه دوم و جزو اینا نباشه 1.5 میلیون تا 5۰۰گروه اول  و اگر از گروه سوم

 • سوال : من تو نمایندگی ایران خودرو هم خوب فروشمون به این صورت که هم  . میلیارد ولی داخلش خدماتم هست 3تا 1 قطعه داریم هم تعمیرات کل در امدم بین دفاتر ندارن یعنی؟ بله؟ پاسخ : حسب ماده قانونی ، همانطور که در ابتدای ماده صریحا اشاره شده است .. (مجموع مبلغ فروش کالا و خدمات سال قبل …. )  اشخاصی که هم خدمات و هم   میلیارد 3 فروش دارند بر اساس سقف تعیین شده در آئین نامه اجرایی یعنی بیشتر از تومان گروه اول و ……. تقسیم بندی میشوند و بین یک تا سه میلیارد هستن پس دفاتر ندارن و جزو گروه دوم محسوب میشن. اگر صرفا خدمات باشند بر اساس  . % خدمات شامل گروه بندی میشوند که در بالا مفصلا توضیح داده شد 5۰

 • مالیات بر درآمد مشاغل و اشخاص حقوقی
 • مطالب تکمیلی دانستنی های مالیاتی
 • 1 گروهبندی صاحبان مشاغل )قانون مالیاتها صاحبان مشاغل براساس 95 )آئیننامه اجرایی ماده ( 2 بهموجب ماده ( شاخصها و معیارهایی از قبیل نوع و یا حجم فعالیت به شرح ذیل گروهبندی میشوند.  -گروه سوم 3 -گروه دوم، 2 -گروه اول، 1 الف- حجم فعالیت: گروه اول: مجموع مبلغ فروش کالا و خدمات سال قبل یا ده برابر درآمد مشمول مالیات قطعی شده (قبل از کسر معافیت) طبق آخرین برگ مالیات قطعی (مجموع اصلی و متمم)  و به بعد که تا تاریخ پایان دیماه سال قبل از شروع سال مالیاتی 1391عملکرد سال ابلاغ شده باشد، هرکدام بیشتر از مبلغ سی میلیارد ریال باشد.

 

 • مالیات بر درآمد مشاغل و اشخاص حقوقی
 • گروه دوم : مجموع مبلغ فروش کالا و خدمات سال قبل یا ده برابر درآمد مشمول مالیات قطعی شده (قبل از کسر معافیت) طبق آخرین برگ مالیات قطعی (مجموع اصلی و متمم)  و به بعد که تا تاریخ پایان دیماه سال قبل از شروع سال مالیاتی 1391عملکرد سال ابلاغ شده باشد. هرکدام بیشتر از مبلغ ده میلیارد و تا سی میلیارد ریال باشد. گروه سوم  : مؤدیانی که در گروههای اول و دوم قرار نمیگیرند، جز گروه سوم محسوب میشوند. درصد مبالغ تعیینشده ملاک عمل 5۰در مواردی که صرفا  ارائه خدمات باشد، میباشد. در مشارکت مدنی جمع مبلغ فروش کالا و خدمات و یا درآمد مشمول مالیات قطعی شده کلیه شرکاء ملاک عمل میباشد. مجموع مبلغ فروش کالا و خدمات سال قبل بر اساس فعالیت مؤدی در سال قبل میباشد. ب- نوع فعالیت:

 

 • مالیات بر درآمد مشاغل و اشخاص حقوقی

 • اشخاص ذیل فارغ از حجم فعالیت ازلحاظ انجام تکالیف موضوع آییننامه مذکور جزء مودیان گروه اول محسوب میشوند. 1 دارندگان کارت بازرگانی (واردکنندگان و صادرکنندگان)؛

 • 2 صاحبان کارخانهها و واحدهای تولیدی و بهرهبرداران معادن دارای جواز تأسیس و پروانه بهرهبرداری از وزارتخانه ذیربط؛ 3 صاحبان هتلهای سه ستاره و بالاتر؛ 4 صاحبان بیمارستانها، زایشگاهها، کلینیکهای تخصصی؛ 5 صاحبان مشاغل صرافی؛ 6 فروشگاههای زنجیرهای دارای مجوز فعالیت از وزارتخانه ذیربط؛
 • همچنین مؤدیان مالیاتی که در هر گروه قرار میگیرند تا سه سال بعد، ازنظر انجام تکالیف قانونی در طبقات پایینتر قرار نخواهند گرفت. ذکر این نکته ضروری است که در دو سال اول شروع فعالیت صاحبان مشاغل بهاستثناء مؤدیانی که بر اساس نوع فعالیت در گروه اول قرار میگیرند، انتخاب گروه و انجام تکالیف قانونی مربوط به انتخاب مؤدی خواهد بود. ضمنا صاحبان مشاغلی که در گروههای دوم یا سوم قرار میگیرند، میتوانند در

 

 

 • مالیات بر درآمد مشاغل و اشخاص حقوقی
 • هرسال مالیاتی نسبت به انجام تکالیف گروه بالاتراقدام نمایند. در این صورت مکلف به رعایت مقررات مربوط خواهند بود.
 • اظهارنامه مالیاتی و نحوه ارائه آن فرم اظهارنامههای مالیاتی برای صاحبان مشاغل گروههای مختلف معمولا اطلاعات هویتی اشخاص مذکور را شامل میشود که ازجمله میتوان به اطلاعات هویتی و مکانی، مجوزهای فعالیت اقتصادی، درآمد مشمول مالیات، معافیتهای قانونی، موجودی مواد و کالا در اول و پایان دوره، صورتحساب سود و زیان ترازنامه، واردات و صادرات کالا و خدمات، اطلاعات شرکاء، اطلاعات حسابهای بانکی مربوط به فعالیت شغلی، صورت درآمد و هزینه (اطلاعات خریدوفروش کالا و خدمات و هزینههای مربوط) اطلاعات اموال و دارائیها مربوط به فعالیت شغل خلاصه درآمد و هزینه (اطلاعات خریدوفروش کالاو خدمات و هزینههای مربوط)

 

 • مالیات بر درآمد مشاغل و اشخاص حقوقی
 • ۳ تسلیم اظهارنامه )آییننامه مذکور صاحبان مشاغل مکلفند اظهارنامه مالیاتی خود را 4 بهموجب ماده ( برای هرسال مالیاتی (بهصورت انفرادی یا مشارکت) تا پایان خردادماه سال بعد بهصورت الکترونیکی از طریق درگاههای الکترونیکی سازمان تسلیم نمایند. همچنین سازمان میتواند در مواردی که (TAX.GOV.IR) مقتضی بداند تسلیم اظهارنامه غیر الکترونیکی را بپذیرد. گفتنی است مودیان  )قانون مالیاتها اظهارنامههای خویش را از طریق 178 میتوانند بهموجب ماده ( پست، به ادارات امور مالیاتی تسلیم نمایند. 4 مشخصات دفاتر انواع دفاتر بهموجب آییننامه مذکور بهقرار ذیل قابل طبقهبندی میباشند.  ) دفتر روزنامه 1 ) دفترکل 2 ) دفتر روزنامه و کل مشترک 3 ) دفتر معین 4 ) سایر دفاتر 5

 

 • مالیات بر درآمد مشاغل و اشخاص حقوقی
 • ۵ تکالیف صاحبان مشاغل در خصوص نگهداری دفاتر و اسناد و مدارک
 • )آییننامه مذکور وظایف صاحبان مشاغل ازلحاظ نگهداری دفاتر و 6 بهموجب ماده ( اسناد و مدارک برای گروههای مختلف، متفاوت بوده که در ذیل بدانها اشاره میگردد. الف- صاحبان مشاغلی که در گروه اول قرار میگیرند و کلیه اشخاص حقوقی مکلف به نگهداری دفاتر روزنامه و کل یا سایر دفاتر حسب مورد دستی یا ماشینی (مکانیزه- الکترونیکی) متکی به اسناد و مدارک با رعایت موارد زیر میباشند: 1 رویدادهای مالی باید براساس استانداردهای حسابداری و روزانه به ترتیب تاریخ وقوع در دفتر روزنامه ثبت و حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به دفتر کل منتقل گردد. 2 مؤدیانی که دفاتر دستی نگهداری مینمایند، مکلفند برای هرسال مالیاتی فقط از دفاتری که طی سال مالیاتی قبل نزد مراجع قانونی ذیربط ثبت شده استفاده نمایند. در مواردی که دفاتر ثبت شده مذکور در هرسال برای ثبت عملیات مالی مودیان تا پایان سال مالیاتی کفایت ننماید، مجاز به استفاده از دفاتر ثبت شده طی همان سال میباشند.

 

 • مالیات بر درآمد مشاغل و اشخاص حقوقی
 • مودیان برای استفاده از سیستم الکترونیکی (نرمافزار) جهت ثبت رویدادهای مالی خود، مکلفند از نرمافزارهای مورد قبول که دارای ویژگیها، معیارها و ضوابط اعلامی سازمان باشد استفاده نمایند. سازمان موظف است ویژگیها، معیارها و ضوابط که نرمافزار باید دارا باشد را اعلان عمومی کند. 1-3 استفاده از نرمافزارهای قبلی تا مدت سه سال از لازمالاجرا شدن اصلاحیه )مجاز خواهد بود.

 • استفاده از نرمافزارهای مذکور بعد از 1395/1/1قانون ( مهلت فوقالذکر منوط به مطابقت آن با ویژگیها، معیارها و ضوابط اعلامی از سوی سازمان است. مودیان مکلفند تا قبل از مطابقت نرمافزار مورد استفاده با ویژگیها، معیارها و ضوابط اعلامی از سوی سازمان، حداقل ماهی یکبار خلاصه عملیات داده شده به ماشینهای الکترونیکی را در دفتر روزنامه ثبت و حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به دفتر کل منتقل کنند. در اجرای این بند، سازمان میتواند بهمنظور بررسی انجام وظایف محوله از ظرفیت علمی و تخصصی اشخاص حقوقی دولتی و غیردولتی استفاده نماید.  4 نگهداری دفتر روزنامه واحد برای ثبت کلیه عملیات و یا دفاتر روزنامه متعدد برای هر بخش از عملیات مجاز است.

 

 

 

 • مالیات بر درآمد مشاغل و اشخاص حقوقی
 • اشتباه در شمارهگذاری صفحات و همچنین اشتباهات ناشی از ثبت دفاتر در مراجع قانونی ذیربط در صورت احراز، خللی به اعتبار دفاتر وارد نخواهدکرد. 6 نوشتن دفاتر با وسایلی که به سهولت قابل محو است (مانند مواد گرافیت) در دفاتر دستی ممنوع است. 7 دفاتر و اسناد حسابداری میبایست بر اساس واحد پول رایج کشور و همچنین به زبان فارسی تحریر گردد.
 • 8 در مواردی که دفاتر موضوع این آئیننامه توسط مقامات قضائی یا سایر مراجع قانونی و یا به عللی خارج از اختیار مؤدی از دسترس مؤدی خارج شود صاحب دفاتر از تاریخ وقوع این امر حداکثر ظرف دو ماه دفاتر جدید ثبت و عملیات آن مدت را در دفاتر جدید تحریر کند و تأخیر تحریر عملیات در این مدت به اعتبار دفاتر خللی وارد نخواهدکرد. 9 تأخیر تحریر دفاتر در مورد اشخاص حقوقی جدیدالتأسیس از تاریخ ثبت شخص حقوقی و در مورد سایر اشخاص از تاریخ شروع فعالیت تا دو ماه مجاز خواهد بود. 1۰ اشخاصی که دارای شعبه هستند مکلفند با توجه به روشهای حسابداری مورد عمل، خلاصه عملیات شعبه یا شعب خود را درصورتیکه دارای دفاتر ثبت شده باشند،

 

 • مالیات بر درآمد مشاغل و اشخاص حقوقی
 • لااقل سالی یکبار (تا قبل از بستن حسابها) و در غیر این صورت عملیات هرماه را تا پایان ماه بعد در دفاتر مرکز ثبت کنند. 11 ثبت دفاتر ضمن سال مالی مشروط بر اینکه تا تاریخ ثبت هیچگونه فعالیت مالی و پولی صورت نگرفته باشد، مجاز است. 12 ارائه دفاتر سفید و نانویس در حکم عدم ارائه دفاتر محسوب میشود. 13 مؤدیان مکلف به نگهداری دفاتر، باید نسبت به نگهداری دفاتر و اسناد و مدارک اقدام و در صورت درخواست اداره امور مالیاتی ارائه نمایند. در مورد نگهداری دفاتر و اسناد و مدارک بهصورت ماشینی، اطلاعات باید به همان قالبی (فرمتی) که تولید، ارسال یا دریافت شده، نگهداری شود.
 • ب- صاحبان مشاغلی که در گروه دوم قرار میگیرند مکلفند برای هرسال مالیاتی اسناد و مدارک مربوط به معاملات خود از قبیل اسناد درآمدی فروش کالا یا ارائه خدمات و سایر درآمدها و اسناد خرید کالا، خدمات و دارایی و سایر اسناد هزینههای انجامشده را به تفکیک و به ترتیب تاریخ وقوع هر یک از رویدادهای مالی نگهداری و صورت درآمد و هزینه خود را ماهانه به شرح فرم مربوطه تنظیم نمایند.

 

 

 • مالیات بر درآمد مشاغل و اشخاص حقوقی
 • صاحبان مشاغلی که در گروه سوم قرار میگیرند مکلفند برای هرسال مالیاتی –پ اسناد و مدارک مربوط به معاملات خود از قبیل اسناد درآمدی فروش کالا یا ارائه خدمات و سایر درآمدها و اسناد خرید کالا و خدمات و سایر اسناد هزینههای انجامشده را نگهداری و خلاصه درآمد و هزینه سالانه خود را به شرح فرم مربوطه تنظیم نمایند.
 • ت- مؤدیانی که رویدادهای مالی خود را بهصورت ماشینی (مکانیزه- الکترونیکی) ثبت و نگهداری  مینمایند (بهاستثنای مودیان گروه اول)، نیازی به ارائه دفاتر بهصورت دستی ندارند. نگهداری اسناد و مدارک حساب بهصورت ماشینی یا دستی الزامی است.  )قانون مالیاتها صاحبان مشاغلی که 95 )آییننامه ماده ( 7 همچنین بهموجب ماده ( نسبت به نصب و استفاده از سامانه صندوق فروش (صندوق مکانیزه فروش) اقدام  )قانون 169 )ماده ( 2 مینمایند در صورت رعایت آییننامه اجرائی موضوع تبصره ( مالیاتها در نگهداری و ارائه اطلاعات مربوط، تکلیفی برای نگهداری دفاتر موضوع آییننامه مذکور نخواهد داشت.

 

 

 • مالیات بر درآمد مشاغل و اشخاص حقوقی
 • ۶ صورتحساب فروش و نحوه صدور ارائه آن

 • )آییننامه اجرایی باید در موارد فروش کالا و یا 8 صاحبان مشاغل بهموجب ماده ( ارائه خدمات صورتحساب نوع اول یا دوم حسب مورد به شرح زیر صادر و نگهداری نمایند. 1 صورتحساب نوع اول باید دارای شماره سریال چاپی یا ماشینی حسب مورد، تاریخ و حداقل در برگیرنده اطلاعات هویتی شامل نام، نام خانوادگی یا نام شخص حقوقی، شماره اقتصادی، نشانی کامل و کد پستی فروشنده و خریدار و مشخصات کالا یا خدمات ارائهشده، مقدار و مبلغ آن باشد.

 • تبصره: در صورت فروش به مصرفکننده نهایی درج مشخصات خریدار ازنظر این آییننامه الزامی نمیباشد. 2 صورتحساب نوع دوم که صرفا در موارد استفاده از سامانه صندوق فروش (صندوق ماشینی (مکانیزه) فروش) صادر میشود باید دارای شماره سریال ماشینی، تاریخ و حداقل دربرگیرنده اطلاعات هویتی شامل نام، نام خانوادگی یا نام شخص حقوقی، شماره اقتصادی، نشانی کامل و کد پستی فروشنده و مشخصات کالا

 

 • مالیات بر درآمد مشاغل و اشخاص حقوقی

 • یا خدمات ارائه شده، مقدار و مبلغ آن باشد. فوق تا زمانی که شماره اقتصادی صادر نشده است درج 2 و 1در مورد بندهای شماره یا شناسه ملی در صورتحساب الزامی است.

  • سایر مقررات 7 صاحبان مشاغل علاوه بر موارد فوق نکات ذیل را نیز میبایست رعایت نمایند. -تغییر روش نگهداری دفاتر، اسناد حسابداری از ماشینی (مکانیزه– الکترونیکی) به دستی و بالعکس طی سال مالیاتی یا دوره مالی حسب مورد مجاز  )9نخواهد بود.

  • (ماده هر یک از دفاتر مزبور میتواند بهصورت ماشینی (مکانیزه الکترونیکی) و – دستی نگهداری شود و مؤدیانی که از هر یک از روشهای فوق استفاده مینمایند مکلّف به رعایت الزامات مربوط طبق این آییننامه در هر یک از روشهای مذکور  )1۰ حسب مورد میباشند. (ماده سازمان میتواند تمام یا برخی از مودیان موضوع این آییننامه را طبق اعلام کتبی – به مؤدی ذیربط حداکثر تا شش ماه پس از پایان هرسال مالیاتی جهت اجرا از ابتدای سال مالی بعد به نگهداری دفاتر و اسناد حسابداری بهصورت ماشینی (مکانیزه-

 

 

 • مالیات بر درآمد مشاغل و اشخاص حقوقی
 • )11الکترونیکی) مکلف نماید. (ماده – اشخاصی که دفاتر و اسناد حسابداری خود را بهصورت ماشینی (مکانیزه – الکترونیکی) نگهداری مینمایند مکلفند حسب درخواست کتبی مأموران مالیاتی ذیربط، هنگام رسیدگی و ضمن ارائه دستورالعمل نحوه کار با نرمافزار مالی و حسابداری مربوط، رمز دسترسی لازم به اطلاعات نرمافزار را ارائه نمایند، در  )12غیر این صورت در حکم عدم تسلیم دفاتر خواهد بود. (ماده مؤدیانی که از دفاتر و اسناد حسابداری ماشینی (مکانیزه-الکترونیکی) استفاده – مینمایند مکلفند حسب درخواست کتبی ماموران مالیاتی ذیربط، اطلاعات موردنیاز  )13برای رسیدگی را در لوح فشرده، به ماموران یادشده ارائه نمایند. (ماده مؤدیانی که از دفاتر و اسناد حسابداری دستی استفاده مینمایند مکلفاند حسب – درخواست کتبی ماموران مالیاتی ذیربط دفاتر و اسناد و مدارک را برای رسیدگی  )14به ماموران مالیاتی یادشده ارائه نمایند. (ماده
 • ۸ نحوه ارائه اسناد و مدارک )آییننامه مذکور دفاتر و اسناد و مدارک 15 صاحبان مشاغل میبایست بهموجب ماده ( را با درخواست کتبی اداره امور مالیاتی و یا گروه رسیدگی در روز و محل

 

 

 • مالیات بر درآمد مشاغل و اشخاص حقوقی
 • تعیینشده در برگ درخواست به اداره امور مالیاتی تحویل و توسط اداره مذکور صورتمجلس گردد.
 • ۹ موارد رد دفاتر )آییننامه فوق تخلف صاحبان مشاغل از تکالیف مقرر در موارد 16 بهموجب ماده ( زیر موجب رد دفاتر میباشد. 1 درصورتیکه دفاتر ارائهشده نزد مراجع ذیربط به ثبت نرسیده باشد یا فاقد یک یا چند برگ باشد. 2 عدم ثبت یک یا چند فعالیت مالی در دفاتر بهشرط احراز. 3 روز و تأخیر تحریر دفتر کل زاید 15 تأخیر تحریر دفاتر روزنامه بیش از بر حد مجاز مندرج در این آئیننامه. 4 عدم ثبت عملیات شعبه یا شعب در دفاتر مرکز طبق مقررات این آئیننامه. 5 در مواردی که دفاتر مزبور به ادعای مؤدی از دسترس وی خارج شده باشد و غیر اختیاری بودن موضوع مورد تائید بالاترین مسئول اداره امور مالیاتی ذیربط قرار نگیرد. 6 عدم تطبیق مندرجات دفاتر قانونی با اطلاعات موجود در سیستمهای ماشینی

 

 

 • مالیات بر درآمد مشاغل و اشخاص حقوقی

 • (مکانیزه- الکترونیکی)، در مورد اشخاصی که از سیستمهای مذکور استفاده مینمایند. 7 جای سفید گذاشتن بیشازحد معمول در دفتر روزنامه. 8 عدم ارائه یک یا چند جلد از دفاتر ثبت شده اعم از تحریر شده و نانویس. 9 تغییر نرمافزار حسابداری مورد استفاده در طی سال مالیاتی بدون اطلاع قبلی اداره امور مالیاتی ذیربط. 1۰ تغییر روش نگهداری دفاتر، اسناد حسابداری از ماشینی (مکانیزه- الکترونیکی) به دستی و بالعکس طی سال مالیاتی یا دوره مالی.

 • 11 تحریر دفاتر بهغیراز پول رایج کشور و زبان فارسی. 12 حذف برخی از عملیات در دفاتر الکترونیکی. این ماده چنانچه سفید ماندن برای ثبت تراز افتتاحی باشد 8تبصره: در مورد بند موجب رد دفاتر نخواهد بود و همچنین سفید ماندن ذیل صفحات دفتر در آخر هرروز یا هرهفته یا هرماه به شرطی که اسناد دارای شماره ردیف بوده و قسمت سفید مانده با خط بسته شود، به اعتبار دفتر خللی وارد نمیآورد.  قانون مالیاتهای مستقیم 97 ماده 3 هیات سهنفری حسابرسان موضوع بند )، درصورتیکه با توجه به دلایل توجیهی مؤدی و 138۰/11/27(اصلاحیه مورخ

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای مورد نیاز با * مشخص شده است

نوشتن دیدگاه

عضویت در خبر نامه

مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید آرمان پرداز خبره
خدمات مالی
مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید

در این نوشته برای شما توضیح می دهیم که چگونه یک مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید و به او اعتماد کنیم. در پایان اعتماد شما را به آرمان پرداز خبره جلب می کنیم. مشاور مالیاتی معتبر

ادامه مطلب »
اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره
خدمات مالی
اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و اهمیت مشاور مالیاتی در آن اهمیت مشاوره در زمینه مالیات کسب

ادامه مطلب »
انتخاب کارشناس حسابداری و مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت توسط آرمان پرداز خبره
خدمات مالی
مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت

در این نوشته می خواهیم در مورد نکاتی در خصوص انتخاب مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت و نحوه انتخاب کارشناس حسابداری بپردازیم. تا پایان با ما همراه باشید و جهت هرگونه نیاز به مشاور مالیاتی

ادامه مطلب »
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی
خدمات مالی
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی

در این نوشته میخواهیم به شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی در سازمان امور مالیاتی بپردازیم. جهت هرگونه سوال در خصوص مشاور مالیاتی با ما در ارتباط باشید. مشاور مالیاتی کیست؟ مشاور مالیاتی کسی است که

ادامه مطلب »
انواع هزینه ها در حسابداری و مالی توسط مشاور مالیاتی
حسابداری
انواع هزینه ها در حسابداری

در این نوشته میخواهیم در خصوص انواع هزینه ها در حسابداری و مالی ، بهبود هزینه ها توسط مشاور مالیاتی و همچنین در خصوص انواع هزینه بپردازیم انواع هزینه ها در حسابداری یکی از مهم‌ترین مفاهیم

ادامه مطلب »
مدارک مثبته
حسابداری
مدارک مثبته

در این نوشته به مفهوم مدارک مثبته و یا اسناد مثبته و نقش آن در حسابداری و چگونگی رسیدگی به آن توسط مشاور مالیاتی می پردازیم. مدارک مثبته یا اسناد مثبته مدارک مثبته اسناد نشان‌دهنده وقوع

ادامه مطلب »
مشاور مالیاتی کیست ؟
خدمات مالی
مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست؟ در این مطلب درباره مشاور مالیاتی کیست و خصوصیات یک وکیل مالیاتی خبره ، هم چنین میزان آشنایی او با قوانین مالیاتی و امور مالیاتی کشور به صورت مفصل صحبت می کنیم. با

ادامه مطلب »
اهمیت مشاوره مالیاتی
خدمات مالی
اهمیت مشاوره مالیاتی

اهمیت مشاوره مالیاتی تمامی مشاغل نیازمند دانش مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی و اهمیت مشاوره مالیاتی برای روبه رو شدن با قانون مالیات سازمان امور مالیاتی هستند. با ما باشید زیرا در این نوشته به این

ادامه مطلب »
مفاصا حساب مالیاتی
مشاور مالیاتی
مفاصا حساب و نحوه دریافت مفاصا حساب

درخواست گواهی مفاصا اولین کاری است که مودی و یا مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی وی ملزم است برای دریافت گواهی مفاصا حساب مالیاتی انجام دهد. براساس ماده ۲۳۵ قانون مالیات های مستقیم، اداره امور مالیاتی

ادامه مطلب »
مشاور مالی را چگونه انتخاب کنیم
خدمات مالی
مشاور مالیاتی چه کاری انجام می دهد

اشخاص حسابرس و مشاور مالیاتی در هدایت مالیات دهندگان برای رعایت قوانین، در تمام امور مالی، حسابداری و پرداخت مالیات نقش مهمی دارد. بسته به وضعیت مالیات دهنده، خدماتی که یک مشاور مالیاتی ارائه می‌دهد، متفاوت

ادامه مطلب »
مالیات بر ارزش افزوده
خدمات مالی
مالیات املاک و مستغلات

مالیات املاک و مستغلات ، نوعی از مالیات می باشد، که از درآمدهای به دست آمده از ملک محسوب می شود. املاک و مستغلات شامل سه نوع مالیات می شوند: مالیات بر درآمد اجاره از املاک

ادامه مطلب »
تکنولوژی نرم افزار
حسابرسی
موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی

    موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی     جمع داراییهای شرکتی ۲۰۰ میلیارد ریال است. حسابرس معتقد است تحریف داراییها بالای ۲۰ درصد، منجر به اظهار نظر مردود می‌شود (برای پرهیز از تردیدهای احتمالی در

ادامه مطلب »
بیمه‌ای به کارفرمایان
شرکت حسابداری
مدیریت سود چیست؟

مدیریت سود چیست؟   در کسب و کار برای حفظ عملیات، ارائه خدمات بهتر، و ارائه محصولات جدید، آن نیاز به سود می باشد. در هر کسب و کار، سود همیشه با زیان های خاص همراه است. مهم

ادامه مطلب »

مقاله های مرتبط

اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره

اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و

ادامه مطلب »
درخواست خود را بنویسید ...
ما را در نقشه بیابید ...