کاربردهای ماتریس حسابداری اجتماعی

کاربردهای ماتریس حسابداری اج

 

کاربردهای ماتریس حسابداری اجتماعی

تهیه ماتریس حسابداری اجتماعی در نظام حسابهای ملی، به عنوان یک ابزار آماری (SAM) جهت تجزیه و تحلیل نقش نهادهای اقتصادی به ویژه خانوارها در ایجاد و توزیع درآمد توصیه میشود.

 ماتریس حسابداری اجتماعی در واقع بیان ماتریسی حسابهای ملی با تاکیـد بـر ابعـاد اجتمـاعی انـواع مبادلات در بخشهای واقعی و مالی است که بر پایه توالی حسابهای مندرج در سیستم حسابهای ملی قابل ارائـه است و براساس چارچوب این ماتریس، امکان بررسی آثار سیاستهای اقتصادی بر خانوارها و سایر نهادهای اقتصادی فراهم میشود.

به طور کلی ماتریس حسابداری اجتماعی یک سیستم اطلاعاتی و آماری است که شـامل اطلاعـات و آمارهای اجتماعی و اقتصادی برای اقتصاد یک کشور بوده و منابع آماری مورد استفاده  آمارهای درآمد ملی و نیز آمارهای مربوط به درآمد و ، جداول داده ـ ستانده ً در ایـن مـاتریس عمدتا هزینه خانوارها است.

به طور کلی می توان دو هـدف عمـده از تهیـه مـاتریس حـسابداری اجتماعی را به شرح زیر برشمرد:

١ سازماندهی و ارائه اطلاعاتی در خصوص ساختار اقتصادی و اجتماعی یک کشور در یک دوره زمانی مشخص.

٢ فراهم کردن پایه آماری منسجم در جهت طراحی یک مدل معقول که از یک سو قابلیـت ارائـه تصویری ایستا از اقتصاد کشور را داشته و از سوی دیگر قادر به شبیهسازی اثرات ناشـی از اتخـاذ سیاسـتهای مختلف اقتصادی باشد.

اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در email
اشتراک گذاری در print

مقاله های مرتبط

مدارک مثبته

مدارک مثبته

در این نوشته به مفهوم مدارک مثبته و یا اسناد مثبته و نقش آن در حسابداری و چگونگی رسیدگی به آن توسط مشاور مالیاتی می

ادامه مطلب »
مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست؟ در این مطلب درباره مشاور مالیاتی کیست و خصوصیات یک وکیل مالیاتی خبره ، هم چنین میزان آشنایی او با قوانین مالیاتی

ادامه مطلب »
درخواست خود را بنویسید ...
ما را در نقشه بیابید ...