09120754199-02188787589-46042254 مشاوره حضوری

كنترل های کاربردی حساب سرمایه گذاری

كنترل های کاربردی حساب سرمایه گذاری

بررسی سرمایه گذاریها
درراستای رعایت اخلاق حرفه ای ومبانی مذهبی وعرفی لطفا”درصورت استفاده ازکنترل های زیر ذکر شود.

جدولي بشرح زیرازصاحب کاردریافت شود:

نام شركت اول دوره خرید طی دوره سودسهمی
تعداد نرخ بهای تمام شده
تعداد نرخ بهای تمام شده

ادامه جدول:
فروش طی دوره مانده درپایان دوره درصدسرمایه گذاری سودنقدی دریافتی طی دوره
تعداد نرخ بهای تمام شده تعداد نرخ بهای تمام شده

ادامه جدول
ارزش روز مقدارذخیره کاهش ارزش طبق دفاتر خالص کسری ذخیره کاهش ارزش

كنترل های زیرنسبت به جدول مذکوراعمال شود:

شماره کنترل شرح کنترل عدم رعایت
T=کنترل جمع عمودی

C.C=کنترل جمع افقی

 ۱=کنترل بااستعلام نرخ سهام دربازاربورس ۱

 ۲=مشاهده برگ سهام(تائیدیه ازشرکت کارگزاری) ۲

 ۳=کنترل باپاسخ تائیدیه دریافتی ازشرکت سرمایه پذیر ۳

(پایان دوره)

 ۴=کنترل شناسائی درآمد/زیان(ذخیره کاهش ارزش ۴

۵=کنترل بادفاتر ۵

 ۶=کنترل شنایائی سودوزیان ازطریق صورتهای ۶ مالی

شرکت سرمایه پذیر-ارزش ویژه(ارزش ویژه ماه %- ۲۰% – وابسته)
 ۷=کنترل خریدوفروش سهام بامجوزها(آئین نامه معاملات) ۷

 =کنترل تهیه صورتهای مالی تلفیقی توسط شرکت اصلی ۸
برای سرمایه گذاریهای بالای ۵۰% درپایان دوره های مالی
(اجمالی-نهائی)(درصورتهای مالی شرکت اصلی طبق
استانداردجدیدبشرط تهیه صورتهای مالی تلفیقی فقط به روش
قیمت تمام شده)
 ۹=کنترل شناسائی سوددرپایان سال/دوره طبق مصوبات ۹
مجامع عمومی شرکتهای فرعی ووابسته درصورتهای مالی
شرکت اصلی.
 ۱۰=کنترل شناسائی ارزش سرمایه گذاری به روش ۱۰
قیمت تمام شده درصورتهای مالی شرکت اصلی برای شرکت-
های فرعی که صورتهای مالی آنها درپایان سال/دوره در
صورتهای مالی تلفیقی منظورنشده(استاندارد۱۸و۱۵)
(محدودیت)
 ۱۱=کنترل احتساب ذخیره کاهش ارزش برای سرمایه
-گذاریهای کوتاه مدت شرکتهای فرعی منعکس درصورتهای
مالی تلفیقی باتوجه به مبلغ ونوع سرمایه گذاری. ۱۱
 ۱۲=کنترل شناسائی سرمایه گذاریهای بلندمذت درواحد
۱۲

 ۱۳=كنترلP.V ارائه شده توسط شرکت برای سرمایه گذاریهای بورسی بورسی بلند

مدت که نسبت به نرخ بازارکاهش ارزش داشته اند.(مبنای تعیین نرخ رشد ۱۳

تجزیه وتحلیل شودوپیش بینیEPS شرکت سرمایه پذیر در۵ سال آتی

ونرخ رشدEPS بررسی شود.)-میانگین نرخ رشدDPSدر۵سال گذشته
باسر مایه همگن جهت مقایسه بانرخ رشدشرکت مقایسه شود.

 ۱۴=دریافت مدارک درارتباط باشرکتهای فرعی که شرکت اصلی کمتر از ۱۴

۵۰%سهام آنهاراداردولی تلفیق تهیه می کند(همانندوکالت ازسایرشرکتها

-ی گروه واعمال سه بندتهیه تلفیق برای کمتراز۵۰%طبق استانداردصورت

-های مالی تلفیقی (۱۸)وکنترل تعداداعضای هیات مدیره منصوب شده ازطرف

شرکت اصلی طبق اسامی مندرج درصورتهای مالی شرکتهای سرمایه پذیر)

 ۱۵=کنترل شناسائی درآمدحاصل ازسرمایه گذاری وابسته وفرعی (طبق پاسخ کمیته فنی)
۱۵
 ۱۶=کنترل وافشاءمعاملات مشمول ماده۱۲۹ق.ت.باشرکتهای وابسته وفرعی ۱۶

(ازطریق اعضاءهیات مدیره ویادداشت ماده۱۲۹ق.ت.شرکتهای سرمایه پذیر
وابسته وفرعی)
 ۱۷=کنترل مانده کلیه کاربرگهاباآخرین تراز نهائی دریافتی درپایان رسیدگی
 ۱۷ ۱۷
-عطف گذاری متقابل-تعیین ماهیت اقلام رسیدگی نشده درترازها

سرمایه گذاریها-اوراق مشارکت

درراستای رعایت اخلاق حرفه ای ومبانی مذهبی لطفا”درصورت استفاده از کنترل های زیرنام تهیه کننده ذکرشود . تهیه کننده:حسن نیک زاد(nikhesab)

جدول زیرازصاحب کار دریافت شود:

کدحساب نوع اوراق(نام بانک ومدت) عطف تاریخ خرید تاریخ سررسید
اصل کوپن

ادامه جدول:

نرخ سود مبلغ کارمزدصندوق امانات سودمتعلقه درسررسیدکوپنهاپس ازکسرکارمزد تاریخ خرید

ادامه جدول:
اصل سودمتعلقه درزمان فروش سودپرداختی به فروشنده کارمزدصندوق امانات نرخ سود

ادامه جدول:
تاریخ خرید تاریخ فروش اصل کارمزدصندوق امانات سودپرداختی به فروشنده

ادامه جدول:
سودمتعلقه درپایان دوره خالص سودپایان دوره مندرج درحساب سایر درآمدها تاریخ سررسید
اصل کوپن نرخ سود

کنترل های زیرنسبت به جدول فوق اعمال شود:
شماره کنترل شرح کنترل عدم رعایت
 T=کنترل جمع عمودی
 C.C=کنترل جمع افقی
 ۱=کنترل بامانده طبق دفاتردراول دوره ۱
 ۲=کنترل بامانده طبق دفاتر پایان دوره ۲
 ۳=کنترل محاسبات(سودو…) ۳
 ۴=مشاهده اصل اوراق یامشاهده رسیددریافتی از ۴
امانات بانکها
 ۵=کنترل بامجوزخریدوفروش اوراق/آئین نامه معاملات ۵
 ۶=کنترل واریزسوداوراق دردوره های مربوطه به ۶
حساب بانکی شرکت


كنترل های کاربردی حسابرسی سرمایه گذاریها

 

جدولي بشرح زیرازشرکت  دریافت شود:

 

نام شركت اول دوره خرید طی دوره سودسهمی
  تعداد          نرخ             بهای تمام شده

 

تعداد       نرخ         بهای تمام شده  
       

 

ادامه جدول:

فروش طی دوره مانده درپایان دوره درصدسرمایه گذاری سودنقدی دریافتی طی دوره
تعداد      نرخ          بهای تمام شده تعداد     نرخ           بهای تمام شده    
       

ادامه جدول

ارزش روز مقدارذخیره کاهش ارزش طبق دفاتر خالص کسری ذخیره کاهشارزش  
         

 

 

 

 

 

 

كنترل های زیرنسبت به جدول مذکور در شرکت اعمال شود:

 

شماره کنترل                            شرح کنترل                      عدم رعایت

T=کنترل جمع عمودی

 

C.C=کنترل جمع افقی

 

ü               ۱=کنترل بااستعلام نرخ سهام دربازاربورس                                           ۱

 

ü               ۲=مشاهده برگ سهام(تائیدیه ازشرکت کارگزاری)                                 ۲

 

 

ü               ۳=کنترل باپاسخ تائیدیه دریافتی ازشرکت سرمایه پذیر                     ۳

 

(پایان دوره)

 

ü               ۴=کنترل شناسائی درآمد/زیان(ذخیره کاهش ارزش                       ۴

 

۵=کنترل بادفاتر                                                                               ۵

 

ü               ۶=کنترل شنایائی سودوزیان ازطریق صورتهای                      ۶             مالی                                                                   

 

شرکت سرمایه پذیر-ارزش ویژه(ارزش ویژه ماه %-  ۲۰%  –     وابسته)         

ü               ۷=کنترل خریدوفروش سهام بامجوزها(آئین نامه معاملات)                   ۷                         

 

 

ü               =کنترل تهیه صورتهای مالی تلفیقی توسط شرکتاصلی                                               ۸

برای سرمایه گذاریهای بالای ۵۰% درپایان دوره های مالی

(اجمالی-نهائی)(درصورتهای مالی شرکت اصلی طبق

استانداردجدیدبشرط تهیه صورتهای مالی تلفیقی فقط به روش

قیمت تمام شده)

ü               ۹=کنترل شناسائی سوددرپایان سال/دوره طبق مصوبات              ۹                                   

مجامع عمومی شرکتهای فرعی ووابسته درصورتهای مالی

شرکت اصلی.

ü               ۱۰=کنترل شناسائی ارزش سرمایه گذاری به روش                    ۱۰                                          

قیمت تمام شده درصورتهای مالی شرکت اصلی برای شرکت-

های فرعی که صورتهای مالی آنها درپایان سال/دوره در

صورتهای مالی تلفیقی منظورنشده(استاندارد۱۸و۱۵)

(محدودیت)

ü               ۱۱=کنترل احتساب ذخیره کاهش ارزش برای سرمایه                                   

-گذاریهای کوتاه مدت شرکتهای فرعی منعکس درصورتهای

مالی تلفیقی باتوجه به مبلغ ونوع سرمایه گذاری.                                     ۱۱

ü               ۱۲=کنترل شناسائی سرمایه گذاریهای بلندمذت درواحد                                 

                                                                                                               ۱۲   

  

ü           ۱۳=كنترلP.V ارائه شده توسط شرکت برای سرمایه گذاریهای بورسی                                                بورسی بلند

 

مدت که نسبت به نرخ بازارکاهش ارزش داشته اند.(مبنای تعیین نرخ رشد                      ۱۳

 

تجزیه وتحلیل شودوپیش بینیEPS   شرکت سرمایه پذیر در۵ سال آتی

 

ونرخ رشدEPS  بررسی شود.)-میانگین نرخ رشدDPSدر۵سال گذشته

باسر مایه همگن جهت مقایسه بانرخ رشدشرکت مقایسه شود.

 

ü                                                          ۱۴=دریافت مدارک درارتباط باشرکتهای فرعی که شرکت اصلی کمتر از                                                                                                                  ۱۴

ü

۵۰%سهام آنهاراداردولی تلفیق تهیه می کند(همانندوکالت ازسایرشرکتها

 

-ی گروه واعمال سه بندتهیه تلفیق برای کمتراز۵۰%طبق استانداردصورت

 

های مالی تلفیقی (۱۸)وکنترل تعداداعضای هیات مدیره منصوب شده ازطرف

 

شرکت اصلی طبق اسامی مندرج درصورتهای مالی شرکتهای سرمایه پذیر)

 

ü                                                          ۱۵=کنترل شناسائی درآمدحاصل ازسرمایه گذاری  وابسته وفرعی     (طبق پاسخ کمیته فنی)                                      

                                                                                                                                          ۱۵ 

ü                                                          ۱۶=کنترل وافشاءمعاملات مشمول ماده۱۲۹ق.ت.باشرکتهای وابسته وفرعی                                                                                                           ۱۶

ü

(ازطریق اعضاءهیات مدیره ویادداشت ماده۱۲۹ق.ت.شرکتهای سرمایه پذیر

وابسته وفرعی)

ü                                                          ۱۷=کنترل مانده کلیه کاربرگهاباآخرین تراز نهائی دریافتی درپایان رسیدگی

ü                                                                                                                                                                                                                                                                             ۱۷                    ۱۷

عطف گذاری متقابل-تعیین ماهیت اقلام رسیدگی نشده درترازها

 

 

 

                       سرمایه گذاریها-اوراق مشارکت

 

   درراستای رعایت اخلاق حرفه ای ومبانی مذهبی لطفا”درصورت استفاده از کنترل های زیرنام تهیه کننده ذکرشود .               

 

  جدول زیرازصاحب کار دریافت شود:

 

کدحساب نوع اوراق(نام بانک ومدت) عطف تاریخ خرید              تاریخ سررسید

اصل                              کوپن  

         

ادامه جدول:

 

نرخ سود مبلغ کارمزدصندوق امانات سودمتعلقه درسررسیدکوپنهاپس ازکسرکارمزد تاریخ خرید
         

ادامه جدول:

اصل سودمتعلقه درزمان فروش سودپرداختی به فروشنده کارمزدصندوق امانات نرخ سود
         

ادامه جدول:

تاریخ خرید تاریخ فروش اصل کارمزدصندوق امانات سودپرداختی به فروشنده
         

ادامه جدول:

سودمتعلقه درپایاندوره خالص سودپایان دوره مندرج درحساب سایر درآمدها            تاریخ سررسید

اصل                           کوپن

نرخ سود
       

کنترل های زیرنسبت به جدول فوق اعمال شود:

شماره کنترل                    شرح کنترل                   عدم رعایت

ü              T=کنترل جمع عمودی

ü              C.C=کنترل جمع افقی

ü              ۱=کنترل بامانده طبق دفاتردراول دوره                          ۱

ü              ۲=کنترل بامانده طبق دفاتر پایان دوره                          ۲

ü              ۳=کنترل محاسبات(سودو…)                                      ۳

ü              ۴=مشاهده اصل اوراق یامشاهده رسیددریافتی از           ۴

            امانات بانکها

ü              ۵=کنترل بامجوزخریدوفروش اوراق/آئین نامه معاملات  ۵

ü              ۶=کنترل واریزسوداوراق دردوره های مربوطه به         ۶

             حساب بانکی شرکت    كنترل های کاربردی حسابرسی سرمایه گذاریها

با ما در ارتباط باشید