كنترل های جدول ذخیره مالیات

سنوات
سنوات
آذر ۲, ۱۳۹۶
پرسش وپاسخ حسابرسی
کنترلهای کاربردی وامهای کارکنان
آذر ۲, ۱۳۹۶
كنترل های جدول ذخیره مالیات

كنترل های جدول ذخیره مالیات

كنترل های جدول ذخیره مالیات

كنترل های جدول ذخیره مالیات با مانده دفاتر قانونی با مانده صورتهای مالی وبرگ تشخیص مالیات به مانده بدهی مالیاتی صحه می گذاردوبا کنترل های جدول ذخیره مالیات برعملکرد مالی شرکت مبنی بر رعایت استاندادها وقوانین مالیات های مستقیم که هر چه قدر مانده بدهی مالیاتی با برگه تشخیص  مالیات یکسان داشته باشد عملکرد مالی شرکت نیز مطلوب خواهد بود ونشان می دهد که کنترلهای داخلی شرکت نیز قوی می باشد
درراستای رعایت اخلاق حرفه ای ومبانی مذهبی وعرفی لطقا”درصورت استفاده ازکنترل های زیرنام تهیه کننده درج شود

جدول زیرتهیه شود:
سال سودابرازی درآمدمشمول(ابرازی/تشخیصی /قطعی) مالیات ابرازی۷ تشخیصی۶ قطعی ۱
اصل

ادامه جدول
قطعی۱
جریمه تادیه شده۲
اصل تادیه شده۲
جریمه ذخیره درپایان دوره۳
اصل ذخیره درپایان دوره۳
جریمه ذخیره درپایان دوره قبل
اصل

ادامه جدول
ذخیره درپایان دوره قبل
جریمه ۲-(۱یا۶یا۷)=۴
مانده بدهی ۳-۴=۵
کسری ذخیره مرحله ومبنای رسیدگی آخرین وضعیت

کنترل های زیرنسبت به جدول مذکوراعمال شود:
شماره كنترل شرح كنترل عدم رعایت
 T=کنترل جمع عمودی
 C.C=کنترل جمع افقی
 ۱=کنترل بادفاتر ۱
 ۲=کنترل بااظهارنامه ۲
 ۳=کنترل بابرگ تشخیص ۳
 ۴=کنترل بابرگ قطعی ۴
 ۵=کنترل باصورتهای مالی ۵
 ۶=کنترل محاسبات مالیات متعلقه(دوره جاری) ۶
 ۷=کنترل بامانده طبق دفاترقانونی (کل) ۷
 ۸=کنترل رعایت آئین نامه تحریم دفاتر(چک لیست) ۸
 ۹=کنترل بامدارک تادیه مالیات(نقدیاچک) ۹
 ۱۰=کنترل اضهارنامه باصورتهای مالی ۱۰
 ۱۱=کنترل محاسبات اضهارنامه/برگ تشخیص/برگ قطعی ۱۱
 ۱۲=کنترل بامدارک تائیدپیش پرداخت مالیاتی توسط حوزه ۱۲
دریافت کننده مالیات.
 ۱۳=کنترل عدم کسرمالیات ازسوددارائیها(زمین وساختمان) ۱۳
به نرخ۲۵%
 ۱۴=کنترل برگشت مالیات سودهای معاف ومقطوع به نسبت ۱۴
درآمدهای معاف ومقطوع
کل درآمدها
(هزینه ها به نسبت مذکور برگشت شود)
كنترل های پیش پرداختهای مالیاتی(عملکرد)

صورت ریز پیش پرداختهای مالیاتی بشرح زیردریافت ودرقسمت
مالیات(دائم وجاری)بایگانی شود:
شماره وتاریخ قبض مالیاتی – مبلغ – موضوع – شخص کسرکننده –
نام محل اداره دارائی دریافت کننده مالیات.

کنترلهای زیربرروی صورت ریزفوق انجام شود:
شماره کنترل شرح کنترل عدم رعایت
 T=کنترل جمع عمودی
 ۱=کنترل بامانده طبق دفاتر(پایان دوره) ۱
 ۲=کنترل بامانده طبق صورتهای مالی(یادداشت ۲
 ذخیره مالیات-پیش پرداختهای مالیاتی)
 ۳=کنترل باقبض مالیاتی(اصل یارونوشت) ۳
 ۴=کنترل باتائیدیه(نامه)حوزه مالیاتی دریافت کننده مالیات ۴

درراستای رعایت اخلاق حرفه ای ومبانی مذهبی وعرفی لطفا”درصورت استفاده ازکنترل های زیرنام تهیه کننده ذکر شود.

arman
arman
شرکت آرمان پرداز خبره بیش از 15سال سابقه فعالیت در زمینه حسابداری وحسابرسی وخدمات مشاوره مالی ومالیاتی

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *