كنترل هاي فروش

کنترل های کاربردی حسابرسی نقدوبانک
آذر ۲, ۱۳۹۶
كنترل هاي موجودیها-رسیدانبار
آذر ۲, ۱۳۹۶

اول بررسی و محاسبه معکوس مبلغ فروش بر اساس درصد مالیات ارزش افزوده طی هر فصل و سال دوم کنترل اعمال مالیات ارزش افزوده در فاکتورهای فروش سوم تفکیک و کسر هر نوع تخفیفات از فروش ناخالص قبل از محاسبه مالیات و عوارض ارزش افزوده چهارم تطابق سیستم فروش، انبار و حسابداری پنجم اطمینان ازثبت فاکتور های فروش سال جدید در دوره مالی بعد ششم بررسی شماره سریال و شناسایی فاکتورهای ایطال شده و کنترل عدم ارائه فاکتورهای نانویس هفتم کنترل تطابق حجم فروش نسبت به موجودی کالای کاهش یافته طبق اظهارنامه و بهای تمام شده کالای فروش رفته هشتم کنترل تطابق کالای اضافه شده به انبار طبق اظهارنامه و کالای خریداری شده طبق روش شمارش انبار و روش قیمت گذاری شده نهم تکمیل مشخصات کامل خریدار و فروشنده در سربرگ فاکتور و عدم درج شناسه ملی و یا کد اقتصادی غیر واقعی دهم کنترل حساب فروش در پایان هر فصل طبق تراز حسابها با سامانه صورت معاملات فصلی و مالیات بر ارزش افزوده

کنتر های فروش

با کنترل های فروش یکی قسمتهای مهم حسابداری یک شرکت می باشد وهمه استانداردهای حسابداری در کنترل فروش باید رعایت گردد چون بدو کنترل فروش در حسابداری وحسابرسی تهیه صورت سود وزیان که یکی از صورتهای مالی اساسی می باشد عملا غیر ممکن بوده وعدم کنترل فروش صدمات جبران ناپذیری بر روند فعالیت یک شرکت دارد

کنترل فروش متاثر از سایر سر فصلهای حسابداری بر روند اعتبار مشتریان ومیزان وافزایش فروش تاثیر مستقیم دارد که با افزایش فروش بهای تمام شده کالای فروش رفته نیز کاهش می یابد
کنترل فروش با اعتبار مشتریان ارتباط مستقیم دارد که هرچه کنترل فروش دقیق وقویتر باشد اعبار سنجی مشتریان نیز به درستی انجام می شود واز سوخت شدن مطالبات نیز جلوگیر به عمل می آید وهمچنین با کنترل فروش روند نقدینگی شرکت روند صعودی داشته باشد
نکات عمده در حسابداری فروش وحسابرسی به شرح ذیل می باشد
اول بررسی و محاسبه معکوس مبلغ فروش بر اساس درصد مالیات ارزش افزوده طی هر فصل و سال
دوم کنترل اعمال مالیات ارزش افزوده در فاکتورهای فروش
سوم تفکیک و کسر هر نوع تخفیفات از فروش ناخالص قبل از محاسبه مالیات و عوارض ارزش افزوده
چهارم تطابق سیستم فروش، انبار و حسابداری
پنجم اطمینان ازثبت فاکتور های فروش سال جدید در دوره مالی بعد
ششم بررسی شماره سریال و شناسایی فاکتورهای ایطال شده و کنترل عدم ارائه فاکتورهای نانویس
هفتم کنترل تطابق حجم فروش نسبت به موجودی کالای کاهش یافته طبق اظهارنامه و بهای تمام شده کالای فروش رفته
هشتم کنترل تطابق کالای اضافه شده به انبار طبق اظهارنامه و کالای خریداری شده طبق روش شمارش انبار و روش قیمت گذاری شده
نهم تکمیل مشخصات کامل خریدار و فروشنده در سربرگ فاکتور و عدم درج شناسه ملی و یا کد اقتصادی غیر واقعی
دهم کنترل حساب فروش در پایان هر فصل طبق تراز حسابها با سامانه صورت معاملات فصلی و مالیات بر
ارزش افزوده
کنترل های فروش

h1>كنترل هاي فروشhttp://www.etemadweb.com
درراستای رعایت اخلاق حرفه ای ومبانی مذهبی لطفا”درصورت استفاده از کنترل های زیرنام تهیه کننده ذکرشود .
شماره کنترل شرح کنترل عدم رعایت
 ۱=کنترل باامضاءها ۱
 ۲=کنترل باسفارش/تقاضا ۲
 ۳=کنترل باصورت حساب ۳
 ۴=کنترل شماره سریال چاپی صورت حسابها ۴
 ۵=کنترل باحواله انبار ۵
 ۶=کنترل مدارک تحویل کالابه خریدار(برگ خروج-رسید ۶
-دریافت کننده –بارنامه و…)
 ۷=کنترل باآئین نامه معاملات(فروش) ۷
 ۸=کنترل بامبانی تعیین نرخ فروش ۸
 ۹=کنترل باثبت درکاردکس انبار(مقداری) ۹
 ۱۰=کنترل باثبت درکاردکس حسابداری(مقداری-ریالی) ۱۰
 ۱۱=کنترل فروش بامحصول صادره طبق گردش محصول ۱۱
درپایان سال
 ۱۲=تستcut off 12
 ۱۳=کنترل جمع فروش سالیانه باگزارشات فصلی ارسالی ۱۳
به دارائی
 ۱۴=کنترل محل تحویل باقراردادیاشرایط فروش شرکت ۱۴
(زمان شناسائی درآمد)
 ۱۵=کنترل جمع مقداری-ریالی۲ماه دفاترباجمع فاکتورهای ۱۵
بازرگانی
 ۱۶=کنترل فروش صادراتی با مجوزهای مربوطه ۱۶
 ۱۷=کنترل دریافت وجه فروش صادراتی بصورت ارز ۱۷
 ۱۸=کنترل نحوه تعیین اعتبار مشتریان ۱۸
 ۱۹=کنترل محاسبات ۱۹
 ۲۰=کنترل احتساب ذخیره کاهش ارزدرپایان دوره(قیمت ۲۰
تمام شده هرمحصول بالاترازقیمت فروش باشد)
درراستای رعایت اخلاق حرفه ای ومبانی مذهبی وعرفی لطفا”درصورت استفاده ازکنترل های زیرنام تهیه کننده درج شود تهیه کننده:حسن نیک زاد(nikhesab)
به روز آوری سیستم فروش(پرونده دائم)
_تکمیل آزمون کنترلها(آزمون رعایت)(پرونده دائم۸۱۰۰)
-دریافت محصول فروش رفته براساس مقدار-ریالی وخریداران ازبازرگانی(فروش)وامورمالی ومطابقت آنها
_بررسی علت برگشت ازفروش
_دریافت قیمت فروش محصولات مشابه دربازاروتفاوت قیمت شرکت باآنها
_تعیین نوسانات فروش درپایان دوره واینکه از محل مقدارمی باشد
یاازمحل نرخ وتوجیه آن
 ۲۱=کنترل عطف متقابل شماره حواله فروش به صورتحساب ۲۱
فروش(تقدیم حواله به صورت حساب)
 ۲۲=کنترل رعایت ترتیب شماره وتاریخ صورت حسابها ۲۲
وحواله های فروش نسخ بایگانی اموربازرگانی(فروش)
 ۲۳=کنترل نمونه ای صورت حسابهای فروش براساس ۲۳
درراستای رعایت اخلاق حرفه ای ومبانی مذهبی وعرفی لطفا”درصورت استفاده ازکنترل های زیرنام تهیه کننده درج شود تهیه کننده:حسن نیک زاد(nikhesab)

استخراج نوسانات فروش برحسب مقىارونرخ:
۱)
درصدافزایش(کاهش)فروش=۱۰۰×فروش سال قبل: مبلغ افزایش(کاهش )فروش=فروش سال قبل-فروش سال جاری(نوسانات فروش)
x=(مقدارسال جاری×نرخ سال قبل

درصدافزایش(کاهش)ازمحل مقدار ۱۰۰×مبلغ افزایش(کاهش )فروش : مبلغ فروش سال قبل –x
درصدافزایش(کاهش)ناشی از محل نرخ =۱۰۰×مبلغ افزایش(کاهش)فروش : (x- مبلغ فروش سال جاری)

مبلغ افزایش(_کاهش)ازمحل مقدار =مبلغ افزایش(کاهش)فروش × درصدافزایش(کاهش)ازمحل مقدار

مبلغ افزایش(کاهش)ازمحل نرخ =مبلغ افزایش (کاهش) فروش×درصدافزایش (کاهش) ازمحل نرخ

یا
۲)
(X) مبلغ نوسانات فروش=مبلغ فروش سال قبل- مبلغ فروش سال جاری

(y%)درصدنوسانات فروش= مبلغ فروش سال قبل : مبلغ نوسانات فروش

(z)درصدنوسانات فروش ازمحل مقدار= مقدارفروش سال قبل : مقدارفروش سال جاری

درصدتغییرازمحل نرخ f% =(z%) – (y%)
۱۰۰%= Y%}
(چنددرصد) M%= Z%}
مبلغ نوسانات ازمحل مقدار X= × (M %)
N%= M % -100%
مبلغ نوسانات از محل نرخ X= × % N

ترجیحا”روش (۱)پیشنهاد می شود.کنترل های فروش

arman
arman
شرکت آرمان پرداز خبره بیش از 15سال سابقه فعالیت در زمینه حسابداری وحسابرسی وخدمات مشاوره مالی ومالیاتی

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *