كنترل هاي حسابها واسنادپرداختنی

كنترل هاي حسابها واسنادپرداختنی

كنترل هاي حسابها واسنادپرداختنی

درراستای رعایت اخلاق حرفه ای ومبانی مذهبی وعرفی لطقا”درصورت استفاده ازکنترل های زیرنام تهیه کننده درج شود

1)تهیه کاربرگ اصلی حسابهاواسنادپرداختنی وپیش دریافتها

2=دریافت صورت ریزاقلام راکدوسنواتی(جدول سنی)/تهیه آن باهماهنگی مسئول مافوق
شماره کنترل شرح کنترل عدم رعایت
T=کنترل جمع عمودی
C.C=کنترل جمع افقی
 1=کنترل ثبت صحیح حسابداری(طرف حساب …) 1

 2=کنترل محاسبات 2

 3=کنترل امضاءهای مجاز 3

 4=کنترل وپیگیری استهلاک مانده حسابها واسنادپرداختنی در 4

دوره مالی آتی.
 5=کنترل عدم احتساب سودودرآمدبه حسابهاواسنادپرداختنی 5

 ودرصورت وجودانتقال آن به سرفصلهای مربوطه(سنداصلاحی)

 

برای شناسایی یک شرکت حسابداری خوب عوامل مختلفی وجود دارد که مهم ترین آن تسلط کامل به تمام روش های حسابداری، جدیدترین به روز رسانی ها و تغییران آن، روش های حل اختلاف های مالی و غیره است.علم حسابداری زبان تجارت است و از زیر شاخه های رشته مهندسی میباشد.تهیه گزارش های مالی اطلاعات کاملی در اختیار طرفین مالی قرار میدهد…

ارایه خدمات مشاوره ای در شرکت حسابداری

[button title=”ادامه مقاله” link=”https://www.armanpardaz.com/%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d8%ad%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c/” target=”_blank” align=”” icon=”” icon_position=”” color=”red” font_color=”black” size=”3″ full_width=”” class=”” download=”” rel=”” onclick=””]

 

تعریف حسابهای پرداختنی

اصطلاح حساب های پرداختنی به بدهی های ناشی از خرید کالا و خدمات ، در جریان عادی تجارت گفته می شود . که شامل ، خرید نسیه کالا ، مواد اولیه ، دارایی های ثابت و اثاثه اداری است .

ماهیت بدهی های بهره دار

مهمترین مشکل حسابرسان در بررسی بدهی‌ها ، کمتر از واقع نشان داده شدن یا حتی از قلم افتادگی بدهی‌ هاست . کمتر از واقع نشان دادن بدهی‌ها به اندازه بیش از واقع نشان دادن دارایی‌ها ، وضع مالی شرکت را بهتر نشان می‌دهد و تخلف‌ها را می‌پوشاند .

کمتر از واقع نشان دادن بدهی‌ها معمولاً با کمتر از واقع نشان دادن هزینه‌ها و بیش از واقع نشان دادن سود خالص همراه است . بنابر این روش‌های حسابرسی بدهی‌ها باید به گونه ای طراحی شوند ، که کامل بودن بدهی‌های ثبت شده را آشکار سازد .

روش‌های کشف کمتر از واقع نشان دادن بدهی‌ها متفاوت از روش‌های حسابرسی برای کشف بیش از واقع نشان داده شدن دارایی‌هاست . بیش از واقع نشان دادن دارایی‌ها معمولاً با یک ثبت نادرست در مدارکحسابداری همراه است . برعکس کمتر از واقع نشان دادن یک بدهی عموماً با ثبت نکردن معامله ای صورت می گیرد که بدهی را به وجود آورده است . کشف یک ثبت از قلم افتاده ، به مراتب مشکل‌تر از کشف یک ثبت جعلی می باشد . حسابرسان از مدت ها پیش تشخیص داده‌اند که پیچیده‌ترین تخلف ، تقلبی است که با ثبت نکردن معاملات بوجود می آید …

اهداف حسابرسان از رسیدگی به حساب های پرداختنی

 1. کفایت سیستم کنترل داخلی حساب های پرداختنی و چرخه خرید و پرداخت ها .
 2. اعتبار حساب های پرداختنی ثبت شده . (رخداد و تعهد)
 3. ثبت دفاتر بودن تمام حساب های پرداختنی . (کامل بودن)
 4. صحت محاسبات ریاضی جداول پشتوانه حساب های پرداختنی و انطباق آن ها با حساب های دفتر کل .( صحت محاسبات ریاضی)
 5. درستی ارزشیابی حساب های پرداختنی .
 6. کفایت افشاء و چگونگی ارائه پرداختی ها در صورت های مالی .

حسابداری

ثبت نام و ادامه این بحث در انجمن حسابداری

سیستم کنترل داخلی حساب های پرداختنی

 • الف) دایره انبار یا دایره کنترل موجودی‌ها ، درخواست خریدی را تهیه و تصویب می کند .
 • ب) درخواست خرید برای دایره خرید ارسال می شود .
 • ج) نسخه ای از این درخواست خرید به ترتیب شماره در دایره تهیه کننده ، بایگانی می گردد .
 • د) مدارک بایگانی شده در مرحله قبل ، با سفارش خرید تنظیم شده و نهایتاً گزارش دریافت کالا مطابقت داده می شود .
 • ه) دایره خرید با دریافت درخواست خرید لزوم سفارش دادن مواد و کالای درخواستی را تعیین می‌کند .
 • و) پس از کسب مجوز خرید ، تدارکات (دایره خرید) فروشنده مناسب را با توجه به قیمت اعلامی توسط آن ها انتخاب می کند .
 • ز) کنترلی که انتظار می رود حسابرسان در یک دایره حساب پرداختنی مناسب با آن روبه رو شوند ، مطابقت ماهانه جزئیات حساب های پرداختنی ( یا برگه های پرداختنی ) ، با حساب کنترل بستانکاران در دفتر کل است .

سایر حسابها و اسناد پرداختنی

هدف از حساب و موارد ثبت:

هدف از حساب     :  این حساب میزان بدههیای کوتاه مدت شرکت که در هیچ یک از طبقات بدهیهای جاری قابل طبقه بندی نمیباشد را نشان میدهد.

موارد ثبت          :  مبالغ مربوط به تعهدات شرکت و سفته و برواتی که برمبنای آن واحد تجاری متعهد به پرداخت مبالغی مشخص در زمانهای معین طی سال مالی آتی است و همچنین تسویه تعهدات مذکور این حساب مورد ثبت قرار می گیرد

اقلام مندرج و حسابهای متقابل

اقلام قابل درج در این حساب بشرح زیر میباشند :

بستانکار :  مبالغ مربوط به تعهدات کوتاه مدت شرکت به اشخاص ثالث اسناد پرداختنی غیر تجاری کوتاه مدت وصول وجه نقد به  نیابت از طرف اشخاص ثالث و دریافت وجه به عنوان تضمین حسن انجام کار و همچنین سایر حسابهای سپرده های پرداختنی و ذخائر هزینه های پرداختنی در این حساب بستانکار و حساب موجودی نقد یا حسب مورد سایر حسابها بدهکار می گردد.

بدهکار  :  مبالغ مربوط به واریز تعهدات استرداد وجوه دریافتی بابت سپرده در این حساب بدهکار و حساب موجودی نقد یا حسب   مورد سایر حسابها بستانکار می گردد .

سایر نکات :

1-   در خصوص خرید مواد و کالا و خدمات غیر تجاری بشرحی که در تعریف مربوط به حسابها و اسناد پراختنی تجاری آمده است عمل می گردد با این تفاوت که حسابهای مورد ثبت در سطح کل و معین متفاوت است.
2-   سایر حسابها و اسناد پرداختنی ارزی بایستی در پایان هر سال مالی بر اساس نرخ رسمی ارز مربوطه تسعیر و سود و زیان حاصل در حساب اندوخته سود و زیان تسعیر نرخ ارز منظور شود.

حسابهای دریافتنی تجاری

هدف از حساب و موارد ثبت:
هدف از  حساب     :  این حســاب میـــزان مطالبات شرکت نمونه با سررسید های کوتاه مدت که از فروش اعتباری کالا یا خدمات مرتبط با
فعالیت اصلی شرکت, حاصل میگردد را نشان میدهد .
مــوارد ثـبـت        :  بهنگام  فروش کالا و ارائه خدمات ,   دریافت اسناد از مشتریان در خصوص تسویه بدهی وهمچنین دریافت  وجوه نقد از
آنان  ,  این حساب  مورد  ثبت  قرار میگیرد .

اقلام مندرج و حسابهای متقابل :
اقلام قابل درج در این حساب بشرح زیر میباشند :
بدهکار   :  مبالغ مرتبط با فروش کالاو خدمات به مشتریان ( مرتبط با فعالیت اصلی شرکت ) به صورت نسیه, دراین حساب
بدهکار و متقابلا” حسابهای ”  فروش کالا ” بستانکارمیگردد .

بستانکار    :  مبالغ واریزی توسط مشتریان یااسناد دریافتنی از آنان جهت   تسویه بدهی  , این حساب  بستانکار و متقابلا”  حسابهای
” موجودی نقد ” و ” اسناد دریافتنی تجاری ”  حسب مورد بدهکار میگردند .

سایر نکات :
1-   سررسید حسابها و اسناد دریافتنی تجاری طی سال مالی آتی است .چنانچه انتظار نرود وجه ” حسابها و اسناد دریافتنی تجاری ” طی چرخه عملیات عادی شرکت یا یک سال (هرکدام طولانی تر باشد ) وصول گردد , بایستی مبالغ با اینگونه حسابها و اسناد دریافتنی تجاری از این حساب خارج و در سر فصل حسابهای تجاری بلند مدت طبقه بندی گردد .
2-   در خصوص ایجاد ذخیره مطالبات مشکوک الوصول و سوخت مطالبات توضیحات لازم در تعریف حساب ” ذخیره مطالبات مشکوک الوصول”  آمده است .

3-   از آنجا که تهیه ” صورت جریان وجوه نقد ” به روش مستقیم مستلزم طبقه بندی صحیح ” حسابها و اسناد دریافتنی تجاری ” می باشد بنابر این بایستی کلیه مطالبات مرتبط با عملیات اصلی شرکت به صورت دقیق شناسائی و در حساب مذکور انعکاس یابد.
4-   حسابها و اسناد دریافتنی تجاری ارزی بایستی در پایان سال مالی بر اساس نرخ تسعیر ارز مربوطه محاسبه و تفاوت رقم انعکاس یافته در حسابها و رقم قابل انعکاس در حسابها به حساب اندوخته سود و زیان تسعیر نرخ ارز منظور شود.

اهداف رسیدگی به حسابها و اسناد پرداختنی

تعیین اینکه آیا :
۱- بدهیهائی که در تاریخ ترازنامه موجود بوده یا در آن تاریخ تعلق گرفته به مبلغ صحیح ثبت شده است .
۲- رعایت اصول متداول حسابداری در طبقه بندی صحیح و افشاء مبالغ مندرج در ترازنامه .
۳- کلیه بدهیها ثبت شده براساس اسناد و مدارک مثبته بوده و معرف بدهی واقعی شرکت باشد.
برنامه رسیدگی حسابها و اسناد پرداختنی تجاری
۱- اخذ صورت ریز و اثبات صحت تنظیم آنها از طریق کنترلهای اویه ( جمع زدن ونقل مانده و …)
۲- انتخاب تعدادی از اقلام
صورت ریز و انجام رسیدگیهائی به شرح زیر:
الف) صحت دریافت کالای موضوع خرید از طریق بررسی و کنترل فاکتورهای خرید و رسید انبار و هرگونه مدرکی که دال بر تحویل کالا مانند صورت جلسه و تحویل و تحول و مطابقت مدارک مثبته مذکور با سوابق حسابداری ( سندرسی)
ب) کنترل محاسبات مربوط به خرید بررسی قراردادهای خرید و نیز مقدار کالای دریافتنی و نحو مورد عمل حسابداری
ج) کنترل صحت ثبت فاکتور خرید در حسابهای شرکت و رسیدهای انبار در کارت انبار و ردیابی در کارت حسابداری انبار
د) پیگیری تسویه مانده ها بعد از دوره مالی ( مبالغی که پس از مدت طولانی و غیر متعارف همچنان پرداخت نشده باقی مانده است از نظر ماهیت مورد بررسی قرارداده و پیگیری علل مربوطه )
ه)ارسال تائیدیه ها و درج مبلغ پاسخ واصله و تعیین مغایرت احتمالی و بررسی علل آن.
۳- اطمینان از اینکه خریدها و بستانکاران در دوره مالی مربوطه ثبت شده اند با آزمونهای انقطاع زمانی در پایان سال .
۴- درج مبالغ مربوط به پاسخ تائیدیه های واصل نشده در خلاصه نکات قابل توجه.
۵- تعدادی از نمونه های که رسیدگی نشده را انتخاب و ضمن بررسی اجمالی و درجرنتایج آن در کاربرگ .
۶- پرس و جو از از کارکنان قسمت خرید و حسابداری در مورد احتمال ثبت نشدن بدهیها .
۷- بررسی حساب و اسناد پرداختنی تجاری مربوط به بهای کالای امانی که در تاریخ ترازنامه دریافت شده است باشد.
۸- حصول اطمینان از انعکاس صحیح بدهیهای ارزی در تاریخ ترازنامه .

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای مورد نیاز با * مشخص شده است

نوشتن دیدگاه

اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در email
اشتراک گذاری در print

مقاله های مرتبط

اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره

اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و

ادامه مطلب »
درخواست خود را بنویسید ...
ما را در نقشه بیابید ...