قيود حسابداري

قيود حسابداري قيود حسابداري بر دستيابي به كيفيت مطلوب اطلاعات مالي و ايجاد تعادل منطقي بين اين كيفيت ها و بكارگيري اصول پذ يرفته شده حسابداري اثر

قيود حسابداري
قيود حسابداري بر دستيابي به كيفيت مطلوب اطلاعات مالي و ايجاد تعادل منطقي بين اين كيفيت ها و بكارگيري اصول پذ يرفته شده حسابداري اثر
مي گذارد و شامل قيود زير است:
الف اهميت: اهميت ارتباط نزديكي با قضاوت و تصمي مگيري كاربران اطلاعات حسابداري مالي دارد. از اين منظر، اطلاعاتي با اهميت تلقي م يگردد كه
بر تصميمات اقتصادي كاربران اطلاعات حسابداري اثرگذار باشد . اهميت اساساً يك كيفيت آستانه اي است و به عبارتي اهميت يك نقطه انق طاع است .
اهميت يك قلم مرتبط با ماهيت آن قلم و مبلغ آن مي باشد و از آنجا كه اهميت مفهومي نسبي است قضاوت حرفه اي حسابداران در بكارگيري اهميت
نقشي حائز اهميت يافته و اطلاعات مالي م يتواند از جنبه هاي مختلف با اهميت و يا كم اهميت تلقي گردد.
يك قلم از اطلاعات به توانايي آن بر تاثيرگذاري بر تصميمات كاربران از اطلاعات اشاره دارد. برمبناي اين كلام، كداميك از جملات « اهميت » : مثال 7 
(CPA زير از ديد شما بيشتر تناسب دارد؟ (آزمون
1 ريالي در هر حالتي با اهميت خواهد بود.      1) اهميت يك قلم وابسته به اندازه محض آن است. براي مثال يك جمع
2) اهميت يك قلم وابسته به ماهيت ذاتي آن است بهعنوان مثال دارايي ثابت در هر حالتي، حتي اگر مبلغ آن ناچيز باشد شامل يك قلم با اهميت است.
3) اهميت يك قلم وابسته به اندازه و ماهيت آن كه در ارتباط با وقايع و شرايط خاص يك مو ضوع مورد قضاوت قرار مي گيرد. در يك مورد خاص حتي
5 ريالي ممكن است با اهميت تلقي نشود به همين ترتيب داراي يهاي ثابت ممكن است در هر حالتي يك قلم با اهميت نباشد.      يك جمع
4) اگر الزامات قانوني براي افشاي جداگانه يك قلم در ترازنامه و سود و زيان قابل بكارگيري باشد آن با اهميت تلقي و در غير اين صورت بي اهميت
تلقي م يگردد.
«3» پاسخ: گزينه 
حسابداري مالي 13
ب فزوني منافع بر مخارج : از آنجا كه حسابداري يك سيستم اطلاعاتي است وظيفه آن تهيه اطلاعات م يباشد و تهيه اطلاعات لزوماً داراي هزينه است
اما منافع حاصل از تهيه اطلاعات بايد بر مخارج آن فزوني داشته باشد . تحليل منفعت و هزينه اطلاعات در كاربردهاي داخلي اطلاعات حسابداري به نحو
روشنتري قابل تعيين است و اساساً در استفاده هاي برون سازماني نمي توان اين تحليل را به دقت بكار برد ولي ب ه هر حال تدوين كنندگان استاندار دهاي
حسابداري به فزوني منافع بر مخارج توجه ويژ هاي دارند.
نكته 15 : در مواردي كه بنابر الزامات قانوني و استاندار دهاي حسابداري، واحدهاي تجاري مكل ف به تهيه و گزارش اطلاعات مي باشند آزمون منافع
و مخارج مصداق ندارد.
پ) احتياط: حسابداري به علت بكارگيري مبناي تعهدي و لزوم گزارشگري ادواري همواره درگير با برآوردها مي باشد. برآوردها و تخصيص هاي حسابداري
همواره همراه با ابهام و عدم قطعيت است لذا اندازه گيري هاي حسابداري بايد همراه با رعايت احتياط صورت پذيرد . احتياط به مفهوم برخورد دور انديشا نه با
مخاطرات و عدم قطعيت هاي موجود در فعاليت هاي اقتصادي است و لذا زماني كه برآوردهاي گوناگوني براي انتس اب يك ارزش وجود دارد ، برآوردي انتخاب
مي شود ك ه خوش بيني كمتري به همراه دارد . با توجه به اين ديدگاه شناخت درآمد را تا هنگامي ك ه شواهد كافي و قابل اعتماد مبني بر تحقق آن وجود
داشته به تعويق انداخته ولي هزين هها و زيا نها را در صورت وجود شواهد كافي مبني بر احتمال وقوع آن ها بي درنگ شناسايي م يكنيم.
نكته 16 : بدليل رعايت مفهوم احتياط نمي توان ذخيره هاي پنهان ايجاد كرد و عمداً ارزش د ارايي ها و ميزان درآمدها را كاهش و يا ميزان بدهي ها و
هزينه ها را افزايش داد چرا كه اين امر به قابليت اعتماد اطلاعات مالي لطمه خواهد زد.
كاربرد مفهوم احتياط به عنوان يكي از قيود تعديل كننده حسابداري ، مي تواند در برخي از موارد با اصول پذيرفته شده حسابداري د ر تناقض باشد . در
نمايشگر 7 1 برخي از تناقضات نشان داده شده است:
نمايشگر 7 1 تناقض رعايت مفهوم احتياط با برخي از اصول پذيرفته شده حسابداري
رويكرد احتياط اصول پذيرفته شده حسابداري نقض شده
بهاي تمام شده تاريخي ♦ اقل بهاي تمام شده و خالص ارزش فروش ♦
ثبات رويه ♦ تغيير از بهاي تمام شده به اقل بهاي تمام شده و خالص ارزش فروش ♦
تحقق درآمد ♦ شناسايي درآمد به ميزان وصول اقساط ♦
افشاي كامل ♦ كمتر از واقع ارائه دادن ارز ش دارايي ها ♦
تطابق ♦ هزينه تحقيق و توسعه ♦
مثال 8: مفهوم احتياط اظهار م يدارد كه در مواقع ابهام روش هاي حسابداري بايد انتخاب شود كه ……… 
1) كمترين احتمال را بر بيشتر نشان دادن داراي يها و سود خالص داشته باشد.
2) دارايي ها و بدهي ها را بيشتر از واقع نشان دهد.
3) بدهي ها را از كمتر از واقع و خالص داراي يها را بيشتر از واقع نشان دهد.
4) سود خالص را كمتر از واقع و خالص دارايي ها را بيشتر از واقع نشان دهد.
ساير گزينه ها برداشت هايي نادرست از مفهوم احتياط م يباشد. «1» پاسخ: گزينه 
مثال 9: قاعده اقل بهاي تمام شده يا قيمت بازار مصداق كدام مفهوم است؟ 
1) ثبات رويه 2) رجحان محتوي بر شكل 3) قيمت تمام شده 4) محافظه كاري
«4» پاسخ: گزينه 
ت خصوصيات صنعت : اكثر فعاليت هاي اقتصادي داراي ويژگ يهاي مشتركي مي باشند كه بكارگيري اصول پذيرفته شده حسابداري را در اغلب موارد
توجيه مي كند ولي برخي از صنايع به لحاظ ماهيت فعاليت اقتصادي متفاوت بوده و ض روري است در بكارگيري اصول پذيرفته شده حسابداري جانب انعطاف
را رعايت كرد چرا كه در غير اين صورت به مربوط بودن و قابليت اعتماد اطلاعات مالي لطمه جدي وارد مي شود. در برخي از فعاليت ه اي اقتصادي نظير
بانك ها، شركت هاي سرمايه گذاري و صنايع استخراجي و … ضروري است برخي از اصول و رویه هاي حسابداري را تعديل كرد . ب هعنوان مثال در صورت
طبقه بندي مي گردد حال آنكه اگر واحد گزارشگر « بازده سرمايه گذاري ها و سود پرداختي بابت تأمين مالي » جريان وجوه نقد ، سود سهام در فعاليت هاي
طبقه بندي كند. « فعاليت هاي عملياتي » يك شركت سرماي هگذاري باشد بايد آ نرا در

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای مورد نیاز با * مشخص شده است

نوشتن دیدگاه

عضویت در خبر نامه

مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید آرمان پرداز خبره
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید

در این نوشته برای شما توضیح می دهیم که چگونه یک مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید و به او اعتماد کنیم. در پایان اعتماد شما را به آرمان پرداز خبره جلب می کنیم. مشاور مالیاتی معتبر

ادامه مطلب »
اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره
مشاور مالیاتی
اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و اهمیت مشاور مالیاتی در آن اهمیت مشاوره در زمینه مالیات کسب

ادامه مطلب »
انتخاب کارشناس حسابداری و مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت توسط آرمان پرداز خبره
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت

در این نوشته می خواهیم در مورد نکاتی در خصوص انتخاب مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت و نحوه انتخاب کارشناس حسابداری بپردازیم. تا پایان با ما همراه باشید و جهت هرگونه نیاز به مشاور مالیاتی

ادامه مطلب »
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی

در این نوشته میخواهیم به شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی در سازمان امور مالیاتی بپردازیم. جهت هرگونه سوال در خصوص مشاور مالیاتی با ما در ارتباط باشید. مشاور مالیاتی کیست؟ مشاور مالیاتی کسی است که

ادامه مطلب »
انواع هزینه ها در حسابداری و مالی توسط مشاور مالیاتی
شرکت حسابداری
انواع هزینه ها در حسابداری

در این نوشته میخواهیم در خصوص انواع هزینه ها در حسابداری و مالی ، بهبود هزینه ها توسط مشاور مالیاتی و همچنین در خصوص انواع هزینه بپردازیم انواع هزینه ها در حسابداری یکی از مهم‌ترین مفاهیم

ادامه مطلب »
مدارک مثبته
شرکت حسابداری
مدارک مثبته

در این نوشته به مفهوم مدارک مثبته و یا اسناد مثبته و نقش آن در حسابداری و چگونگی رسیدگی به آن توسط مشاور مالیاتی می پردازیم. مدارک مثبته یا اسناد مثبته مدارک مثبته اسناد نشان‌دهنده وقوع

ادامه مطلب »
مشاور مالیاتی کیست ؟
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست؟ در این مطلب درباره مشاور مالیاتی کیست و خصوصیات یک وکیل مالیاتی خبره ، هم چنین میزان آشنایی او با قوانین مالیاتی و امور مالیاتی کشور به صورت مفصل صحبت می کنیم. با

ادامه مطلب »
اهمیت مشاوره مالیاتی
مشاور مالیاتی
اهمیت مشاوره مالیاتی

اهمیت مشاوره مالیاتی تمامی مشاغل نیازمند دانش مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی و اهمیت مشاوره مالیاتی برای روبه رو شدن با قانون مالیات سازمان امور مالیاتی هستند. با ما باشید زیرا در این نوشته به این

ادامه مطلب »
مفاصا حساب مالیاتی
مشاور مالیاتی
مفاصا حساب و نحوه دریافت مفاصا حساب

درخواست گواهی مفاصا اولین کاری است که مودی و یا مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی وی ملزم است برای دریافت گواهی مفاصا حساب مالیاتی انجام دهد. براساس ماده ۲۳۵ قانون مالیات های مستقیم، اداره امور مالیاتی

ادامه مطلب »
مشاور مالی را چگونه انتخاب کنیم
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی چه کاری انجام می دهد

اشخاص حسابرس و مشاور مالیاتی در هدایت مالیات دهندگان برای رعایت قوانین، در تمام امور مالی، حسابداری و پرداخت مالیات نقش مهمی دارد. بسته به وضعیت مالیات دهنده، خدماتی که یک مشاور مالیاتی ارائه می‌دهد، متفاوت

ادامه مطلب »
مالیات بر ارزش افزوده
مشاور مالیاتی
مالیات املاک و مستغلات

مالیات املاک و مستغلات ، نوعی از مالیات می باشد، که از درآمدهای به دست آمده از ملک محسوب می شود. املاک و مستغلات شامل سه نوع مالیات می شوند: مالیات بر درآمد اجاره از املاک

ادامه مطلب »
تکنولوژی نرم افزار
شرکت حسابرسی
موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی

    موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی     جمع داراییهای شرکتی ۲۰۰ میلیارد ریال است. حسابرس معتقد است تحریف داراییها بالای ۲۰ درصد، منجر به اظهار نظر مردود می‌شود (برای پرهیز از تردیدهای احتمالی در

ادامه مطلب »
بیمه‌ای به کارفرمایان
شرکت حسابداری
مدیریت سود چیست؟

مدیریت سود چیست؟   در کسب و کار برای حفظ عملیات، ارائه خدمات بهتر، و ارائه محصولات جدید، آن نیاز به سود می باشد. در هر کسب و کار، سود همیشه با زیان های خاص همراه است. مهم

ادامه مطلب »

مقاله های مرتبط

اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره

اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و

ادامه مطلب »
درخواست خود را بنویسید ...
ما را در نقشه بیابید ...