تامین اجتماعی قوانین کاربردی

تامین اجتماعی ماده 38 ماده41وماده42ماده43ماده 44ماده50 ماده97از قوانین مهم کلیدی تامین اجتماعی وکاربرد زیادی دارد ماده38به قانینین کارفرماوپیمانکار

تامین اجتماعی ماده 38 ماده41وماده42ماده43ماده 44ماده50 ماده97از قوانین مهم کلیدی تامین اجتماعی وکاربرد زیادی دارد ماده38به قانینین کارفرماوپیمانکار
)
1
نکات کلیدی بیمه تامین اجتماعی (
(ویژه کارفرمایان- پیمانکاران)
معاونت فرهنگی – اجتماعی
سازمان تامین اجتماعی
1395
بهار
2
)
1
نکات کلیدی بیمه تامین اجتماعی (
3
)
1
نکات کلیدی بیمه تامین اجتماعی (
(ویژه کارفرمایان – پیمانکاران)
1
نکات کلیدی بیمه تامین اجتماعی

)
1
نکات کلیدی بیمه تامین اجتماعی (
فهرست:
– مقدمه
– فصل اول ؛ مواد قانونی مرتبط با پیمانکاران
قانون تامین اجتماعی
38
ماده
قانون تامین اجتماعی
41
ماده
قانون تامین اجتماعی
42
ماده
قانون تامین اجتماعی43مادهقانون تامین اجتماعی44مادهقانون تامین اجتماعی49مادهقانون تامین اجتماعی50مادهقانون تامین اجتماعی97مادهبین واگذارندگان- فصل دوم؛ نحوه محاسبه حق بیمه قراردادهای منعقده فی ماکار با پیمانکارانبخش اول : قراردادهای مشمول ضوابط طرحهای عمرانیبخش دوم : قراردادهای غیر عمرانی
بخش سوم : حالات خاص قراردادهای غیر عمرانی
– وظایف واگذارندگان کاردر قبال سازمان
– وظایف پیمانکاران در قبال سازمان تامین اجتماعی
– نحوه احتساب جرایم عدم یا تاخیر در ارسال لیست قراردادهای پیمانکاری
5
)قوانین
1
نکات کلیدی بیمه تامین اجتماعی (
مقـدمه
مقدمه
های اصلی هر
در دنیای کنونی توجه به مفهوم توسعه پایدار و پیشبرد آن از دغدغه
شود. در این میان صیانت از نیروی انسانی و توجه
سالار محسوب می
ساختار حکومتی مردم
به فرایندهای تولیدی در مسیر رسیدن به توسعه و رشد اقتصادی متوازن از اهمیت بسیاری
برخوردار است. از عوامل مهم در صیانت از تولید، توجه خاص به کارآفرینان و ارائه اطلاعات
های گوناگون است. سازمان تأمین اجتماعی بنا به وظیفه خود به عنوان
به آنها در حوزه
یک نهاد عمومی اثرگذار بر حوزه تولید و بازار کار و سرمایه، نقش اصلی را در پشتیبانی و
کند.
های صنعتی، تولیدی، خدماتی و نیروی انسانی شاغل در آنها ایفا می
حمایت از کارگاه
کارآفرین از شرکای اجتماعی عمده سازمان هستند، ارائه خدمات
ِقوانین
از آنجا که کارفرمایان
های
های مختلف بیمه
سازی آنها از قوانین و فرایندهای مرتبط با حوزه
اطلاعاتی و آگاه
ضروری است. به همین دلیل معاونت فرهنگی و اجتماعی سازمان و ادارات کل تابعه به
های کوچک و در عین حال مفید
کنند تا با انتشار مجموعه
صورت تخصصی سعی می
های
رسانی همچون متن حاضر اقدام به معرفی قوانین و مقررات مرتبط با بیمه
اطلاع
گردد، ارائه مطالبی در حوزه کارفرمایی بوده که توسط اداره
اجتماعی کنند، آنچه تقدیم می
کل فرهنگی و اجتماعی کارفرمایان تهیه و تنظیم شده است. پیشاپیش از هرگونه نقصی
برداران جهت بهبود کیفیت متن
در مطالب ارائه شده پوزش طلبیده، امیدواریم نظرات بهره
حاضر در اختیار معاونت فرهنگی و اجتماعی قرار گیرد.
شده که از آن
شایان ذکر است نوشتار حاضر با همکاری اداره کل درآمد حق بیمه تهیه
شود.قوانین
عزیزان تشکر می
با آرزوی توفیق الهی
معاونت امور فرهنگی و اجتماعی
1395
بهار
6
)
1
نکات کلیدی بیمه تامین اجتماعی (
فصل اول
قانون تامین اجتماعی:
38
-ماده
1قوانین
در موادری که انجام کار بطور مقاطعه به
شود
اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار می
کند
کارفرما باید در قراردادی که منعقد می
کار را متعهد نماید که کارکنان خود
مقاطعه
کاران فرعی را
و همچنین کارکنان مقاطعه
نزد سازمان تامین اجتماعی بیمه نماید و
28
بیمه را به ترتیب مقرر در ماده
کل حق
قانون تامین اجتماعی بپردازد. پرداخت پنج
درصد بهای کل کار مقاطعه از طرف کارفرما
موکول به ارائه مفاصاحساب از طرف سازمان
خواهد بود در مورد پیمانکارانی که صورت
مزد و حق بیمه کارکنان خود را در موعد
مقرر به سازمان تسلیم و پرداخت نماید
معادل حق بیمه پرداختی بنا به درخواست
سازمان از مبلغ مذکور آزاد خواهد شد. هرگاه
کار را بدون
کارفرما آخرین قسط مقاطعه
مطالبه مفاصاحساب سازمان بپردازد، مسئول
بیمه مقرر و خسارات مربوطه
پرداخت حق
خواهد بود و حق دارد وجوهی را که از این
نماید از مقاطعه
بابت به سازمان پرداخت می
هاقوانین
کار مطالبه و وصول نماید. کلیه وزارتخانه
و موسسات و شرکتهای دولتی همچنین
ها و اطاق اصناف و موسسات دولتی
شهرداری
و غیر دولتی و موسسات خیریه و عام المنفعه
باشند.
مشمول این ماده می
قانون تامین
38
تبصره الحاقی به ماده
72
/
2
/
26
اجتماعی مصوب جلسه مورخ
مجلس شورای اسلامی:
قانون
38
کلیه کارفرمایان موضوع ماده
قانون تامین اجتماعی
29
تامین اجتماعی و
(سابق) مکلفند مطالبات سازمان تامین
کاران و مهندسین
اجتماعی از مقاطعه
مشاوری که حداقل یک سال از تاریخ خاتمه،
تعلیق یا فسخ قرارداد آنان گذشته و در این
فاصله جهت پرداخت حق بیمه کارکنان
شاغل در اجرای قرارداد و ارائه مفاصا حساب
اند را
سازمان تامین اجتماعی مراجعه ننموده
کاران
ضمن اعلام فهرست مشخصات مقاطعه
و مهندسین مشاور از محل پنج درصد کل
کار و آخرین قسط نگهداری شده به این
سازمان پرداخت نمایند. میزان حق بیمه
پس از قطعی شدن طبق قانون و بر اساس
قانون
44
آراء هیئت تجدید نظر موضوع ماده
تامین اجتماعی و ابلاغ مجدد به پیمانکار
روز
20
جهت پرداخت بدهی حق بیمه ظرف
از تاریخ ابلاغ توسط سازمان تامین اجتماعی
اعلام خواهد شد. نحوه اجرای تبصره مذکور
ای خواهد بود که توسط
نامه
به موجب آیین
سازمان تامین اجتماعی تهیه و به تصویب
رسد.
هیات وزیران می
نام اجرایی تبصره الحاقی ماده
آیین
قانون تامین اجتماعی مصوب
38
هیات وزیران
73
/
3
/
18
:کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی
1
ماده
قانون تامین اجتماعی و
38
مشمول مواد
مواد قانونی مرتبط با پیمانکاران

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای مورد نیاز با * مشخص شده است

نوشتن دیدگاه

عضویت در خبر نامه

مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید آرمان پرداز خبره
خدمات مالی
مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید

در این نوشته برای شما توضیح می دهیم که چگونه یک مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید و به او اعتماد کنیم. در پایان اعتماد شما را به آرمان پرداز خبره جلب می کنیم. مشاور مالیاتی معتبر

ادامه مطلب »
اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره
خدمات مالی
اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و اهمیت مشاور مالیاتی در آن اهمیت مشاوره در زمینه مالیات کسب

ادامه مطلب »
انتخاب کارشناس حسابداری و مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت توسط آرمان پرداز خبره
خدمات مالی
مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت

در این نوشته می خواهیم در مورد نکاتی در خصوص انتخاب مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت و نحوه انتخاب کارشناس حسابداری بپردازیم. تا پایان با ما همراه باشید و جهت هرگونه نیاز به مشاور مالیاتی

ادامه مطلب »
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی
خدمات مالی
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی

در این نوشته میخواهیم به شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی در سازمان امور مالیاتی بپردازیم. جهت هرگونه سوال در خصوص مشاور مالیاتی با ما در ارتباط باشید. مشاور مالیاتی کیست؟ مشاور مالیاتی کسی است که

ادامه مطلب »
انواع هزینه ها در حسابداری و مالی توسط مشاور مالیاتی
حسابداری
انواع هزینه ها در حسابداری

در این نوشته میخواهیم در خصوص انواع هزینه ها در حسابداری و مالی ، بهبود هزینه ها توسط مشاور مالیاتی و همچنین در خصوص انواع هزینه بپردازیم انواع هزینه ها در حسابداری یکی از مهم‌ترین مفاهیم

ادامه مطلب »
مدارک مثبته
حسابداری
مدارک مثبته

در این نوشته به مفهوم مدارک مثبته و یا اسناد مثبته و نقش آن در حسابداری و چگونگی رسیدگی به آن توسط مشاور مالیاتی می پردازیم. مدارک مثبته یا اسناد مثبته مدارک مثبته اسناد نشان‌دهنده وقوع

ادامه مطلب »
مشاور مالیاتی کیست ؟
خدمات مالی
مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست؟ در این مطلب درباره مشاور مالیاتی کیست و خصوصیات یک وکیل مالیاتی خبره ، هم چنین میزان آشنایی او با قوانین مالیاتی و امور مالیاتی کشور به صورت مفصل صحبت می کنیم. با

ادامه مطلب »
اهمیت مشاوره مالیاتی
خدمات مالی
اهمیت مشاوره مالیاتی

اهمیت مشاوره مالیاتی تمامی مشاغل نیازمند دانش مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی و اهمیت مشاوره مالیاتی برای روبه رو شدن با قانون مالیات سازمان امور مالیاتی هستند. با ما باشید زیرا در این نوشته به این

ادامه مطلب »
مفاصا حساب مالیاتی
خدمات مالی
مفاصا حساب و نحوه دریافت مفاصا حساب

درخواست گواهی مفاصا اولین کاری است که مودی و یا مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی وی ملزم است برای دریافت گواهی مفاصا حساب مالیاتی انجام دهد. براساس ماده ۲۳۵ قانون مالیات های مستقیم، اداره امور مالیاتی

ادامه مطلب »
مشاور مالی را چگونه انتخاب کنیم
خدمات مالی
مشاور مالیاتی چه کاری انجام می دهد

اشخاص حسابرس و مشاور مالیاتی در هدایت مالیات دهندگان برای رعایت قوانین، در تمام امور مالی، حسابداری و پرداخت مالیات نقش مهمی دارد. بسته به وضعیت مالیات دهنده، خدماتی که یک مشاور مالیاتی ارائه می‌دهد، متفاوت

ادامه مطلب »
مالیات بر ارزش افزوده
خدمات مالی
مالیات املاک و مستغلات

مالیات املاک و مستغلات ، نوعی از مالیات می باشد، که از درآمدهای به دست آمده از ملک محسوب می شود. املاک و مستغلات شامل سه نوع مالیات می شوند: مالیات بر درآمد اجاره از املاک

ادامه مطلب »
تکنولوژی نرم افزار
حسابرسی
موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی

    موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی     جمع داراییهای شرکتی ۲۰۰ میلیارد ریال است. حسابرس معتقد است تحریف داراییها بالای ۲۰ درصد، منجر به اظهار نظر مردود می‌شود (برای پرهیز از تردیدهای احتمالی در

ادامه مطلب »
بیمه‌ای به کارفرمایان
حسابداری
مدیریت سود چیست؟

مدیریت سود چیست؟   در کسب و کار برای حفظ عملیات، ارائه خدمات بهتر، و ارائه محصولات جدید، آن نیاز به سود می باشد. در هر کسب و کار، سود همیشه با زیان های خاص همراه است. مهم

ادامه مطلب »

مقاله های مرتبط

اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره

اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و

ادامه مطلب »
درخواست خود را بنویسید ...
ما را در نقشه بیابید ...