09120754199-02188787589-46042254 مشاوره حضوری

اطلاعات مربوط به قسمت های تجاری شرکت آلفا به شرح زیر است

 

 

 اطلاعات مربوط به قسمت های تجاری شرکت آلفا به شرح زیر است (ارقام به میلیون ریال است) :

 

 قسمت الف  

درآمد عملیاتی برون سازمانی ۱۰۰۰

درآمد عملیاتی درون سازمانی ۱۵۰۰

 

 قسمت ب  

درآمد عملیاتی برون سازمانی ۳۵۰۰

درآمد عملیاتی درون سازمانی ۱۰۰۰

 

 قسمت پ  

درآمد عملیاتی برون سازمانی ۳۰۰۰

درآمد عملیاتی درون سازمانی ۲۰۰

 

 قسمت ت  

درآمد عملیاتی برون سازمانی ۰

درآمد عملیاتی درون سازمانی ۱۵۰۰

 

کدام قسمت های تجاری به عنوان قسمت های قابل گزارش انتخاب می شوند ؟

 

۱ب و ت

۲الف، ب و پ

۳ب و پ

۴الف، ب و ت

 

 

 پاسخ  

 مطابق بند ۱۴ و ۱۵ استاندارد حسابداری شماره ۲۵، قسمت تجاری يا قسمت جغرافيایی در صورتی بايد به عنوان قـسمت قابل گزارش مـشخص شود كه اكثر درآمد عملياتی آن از فروش به مشتريان برون سازمانی عايد گردد، و 

الف. درآمد عملياتی حاصل از فروش به مشتريان برون سازمانی و معاملات با ساير قسمتها، حداقل ۱۰ درصد جمع درآمد تمام قسمتها اعم از برون سازمانی يا داخلی باشد، يا 

ب. نتيجه عمليات قسمت اعم از سود يا زيان حـداقل ۱۰ درصـد مجمـوع سـود عملياتی قسمتهای سود ده يا مجموع زيان عملياتی قسمتهای زيان ده، هر كدام كه قدر مطلق آن بزرگتر است، باشد، يا 

ج. داراييهای آن حداقل ۱۰ درصد جمع داراييهای تمام قسمتها باشد. 

 

 اگر جمع درآمد عملياتی از فروش به مشتريان برون سازمانی كه قابل انتساب به قسمتهای قابل گزارش است كمتر از ۷۵ درصد جمع درآمد عملياتی تلفيقی يا درآمد عملياتی واحد تجاری باشد، بايد قسمتهای ديگری به عنوان قسمتهای قابل گزارش مشخص شود، حتی اگر آن قسمتها زير آستانه های ۱۰ درصد بند ۱۴ باشد. اين عمل تا آنجا ادامه می يابد كه مجموع درآمد عملياتی قسمتهای قابل گزارش حداقل ۷۵ درصد جمع درآمد عملياتی تلفيقی يا درآمد عملياتی واحد تجاری باشد.

 

 اولین شرط برای محسوب شدن یک قسمت به عنوان قسمت قابل گزارش، آن است که درآمدهای عملیاتی یک قسمت ناشی از فروش به مشتریان برون سازمانی بیشتر از درآمدهای عملیاتی درون سازمانی آن قسمت باشد. در میان این چهار قسمت، قسمت “الف” و قسمت “ت” این شرط را احراز نمی کنند. دو قسمت دیگر در ادامه بررسی می شود.

 

مجموع درآمد عملیاتی قسمتها ۱۱۷۰۰ می باشد.

مجموع درآمد عملیاتی برون سازمانی قسمتها ۷۵۰۰ می باشد.

 

۳۵۰۰ ÷ ۱۱۷۰۰ = %۲۹/۹

نسبت درآمد عملیاتی قسمت “ب” به مجموع درآمد عملیاتی قسمتها

 

۳۰۰۰ ÷ ۱۱۷۰۰ = %۲۵/۶

نسبت درآمد عملیاتی قسمت “پ” به مجموع درآمد عملیاتی قسمتها

 

قسمتهای “ب” و “پ” آستانه ۱۰ درصد درآمد عملیاتی را احراز می کنند.

 

۶۵۰۰ ÷ ۷۵۰۰ = %۸۶/۶

نسبت درآمدهای عملیاتی قسمتهای قابل گزارش به مجموع درآمد عملیاتی برون سازمانی قسمتها

 

از آنجا که ۸۶/۶% درآمدهای عملیاتی شرکت آلفا توسط دو قسمت تجاری “ب” و “پ” تامین می شود، نیازی به احتساب سایر قسمتها به عنوان قسمت قابل گزارش نیست. قسمت “الف” و “ت” تحت عنوان سایر قسمتها یا قسمتهای تخصیص نیافته ارائه خواهند شد.

  

با ما در ارتباط باشید