اطلاعات مربوط به قسمت های تجاری شرکت آلفا به شرح زیر است

 

 

 اطلاعات مربوط به قسمت های تجاری شرکت آلفا به شرح زیر است (ارقام به میلیون ریال است) :

 

 قسمت الف  

درآمد عملیاتی برون سازمانی 1000

درآمد عملیاتی درون سازمانی 1500

 

 قسمت ب  

درآمد عملیاتی برون سازمانی 3500

درآمد عملیاتی درون سازمانی 1000

 

 قسمت پ  

درآمد عملیاتی برون سازمانی 3000

درآمد عملیاتی درون سازمانی 200

 

 قسمت ت  

درآمد عملیاتی برون سازمانی 0

درآمد عملیاتی درون سازمانی 1500

 

کدام قسمت های تجاری به عنوان قسمت های قابل گزارش انتخاب می شوند ؟

 

1ب و ت

2الف، ب و پ

3ب و پ

4الف، ب و ت

 

 

 پاسخ  

 مطابق بند 14 و 15 استاندارد حسابداری شماره 25، قسمت تجاری يا قسمت جغرافيایی در صورتی بايد به عنوان قـسمت قابل گزارش مـشخص شود كه اكثر درآمد عملياتی آن از فروش به مشتريان برون سازمانی عايد گردد، و 

الف. درآمد عملياتی حاصل از فروش به مشتريان برون سازمانی و معاملات با ساير قسمتها، حداقل 10 درصد جمع درآمد تمام قسمتها اعم از برون سازمانی يا داخلی باشد، يا 

ب. نتيجه عمليات قسمت اعم از سود يا زيان حـداقل 10 درصـد مجمـوع سـود عملياتی قسمتهای سود ده يا مجموع زيان عملياتی قسمتهای زيان ده، هر كدام كه قدر مطلق آن بزرگتر است، باشد، يا 

ج. داراييهای آن حداقل 10 درصد جمع داراييهای تمام قسمتها باشد. 

 

 اگر جمع درآمد عملياتی از فروش به مشتريان برون سازمانی كه قابل انتساب به قسمتهای قابل گزارش است كمتر از 75 درصد جمع درآمد عملياتی تلفيقی يا درآمد عملياتی واحد تجاری باشد، بايد قسمتهای ديگری به عنوان قسمتهای قابل گزارش مشخص شود، حتی اگر آن قسمتها زير آستانه های 10 درصد بند 14 باشد. اين عمل تا آنجا ادامه می يابد كه مجموع درآمد عملياتی قسمتهای قابل گزارش حداقل 75 درصد جمع درآمد عملياتی تلفيقی يا درآمد عملياتی واحد تجاری باشد.

 

 اولین شرط برای محسوب شدن یک قسمت به عنوان قسمت قابل گزارش، آن است که درآمدهای عملیاتی یک قسمت ناشی از فروش به مشتریان برون سازمانی بیشتر از درآمدهای عملیاتی درون سازمانی آن قسمت باشد. در میان این چهار قسمت، قسمت “الف” و قسمت “ت” این شرط را احراز نمی کنند. دو قسمت دیگر در ادامه بررسی می شود.

 

مجموع درآمد عملیاتی قسمتها 11700 می باشد.

مجموع درآمد عملیاتی برون سازمانی قسمتها 7500 می باشد.

 

3500 ÷ 11700 = %29/9

نسبت درآمد عملیاتی قسمت “ب” به مجموع درآمد عملیاتی قسمتها

 

3000 ÷ 11700 = %25/6

نسبت درآمد عملیاتی قسمت “پ” به مجموع درآمد عملیاتی قسمتها

 

قسمتهای “ب” و “پ” آستانه 10 درصد درآمد عملیاتی را احراز می کنند.

 

6500 ÷ 7500 = %86/6

نسبت درآمدهای عملیاتی قسمتهای قابل گزارش به مجموع درآمد عملیاتی برون سازمانی قسمتها

 

از آنجا که 86/6% درآمدهای عملیاتی شرکت آلفا توسط دو قسمت تجاری “ب” و “پ” تامین می شود، نیازی به احتساب سایر قسمتها به عنوان قسمت قابل گزارش نیست. قسمت “الف” و “ت” تحت عنوان سایر قسمتها یا قسمتهای تخصیص نیافته ارائه خواهند شد.

  

اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در email
اشتراک گذاری در print

مقاله های مرتبط

مدارک مثبته

مدارک مثبته

در این نوشته به مفهوم مدارک مثبته و یا اسناد مثبته و نقش آن در حسابداری و چگونگی رسیدگی به آن توسط مشاور مالیاتی می

ادامه مطلب »
مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست؟ در این مطلب درباره مشاور مالیاتی کیست و خصوصیات یک وکیل مالیاتی خبره ، هم چنین میزان آشنایی او با قوانین مالیاتی

ادامه مطلب »
درخواست خود را بنویسید ...
ما را در نقشه بیابید ...