قراردادهای ضمانت مالی

قراردادهای ضمانت مالی قراردادهای ضمانت مالی منتشر شده توسط گروه،قراردادهای هستند که به موجب آنها در صورت عدم توانایی به پرداخت بدهی در سررسید مقرر طبق مفاد مندرج در ابزار بدهی،باید پرداختی به دارنده قرارداد با هدف جبران خسارت وارد شده به وی انجام شود. قراردادهای ضمانت مالی در ابتدا به عنوان بدهی و به ارزش منصفانه ،پس از تعدیل بابت مخارج معامله که مستقیما به صدور ضمانت قابل انتساب هستند ، شناسایی میشوند. پس از آن،بدهی با استفاده از بهترین برآورد از مخارج مورد نیاز برای تسویه تعهد فعلی در تاریخ گزارشگری ،یا مبلغ شناسایی شده پس از کسر استهلاک انباشته ،هرکدام که بیشتر باشد،اندازه گیری میشود. قطع شناخت بدهیهای مالی زمانی یک بدهی مالی قطع شناخت میشود که تعهد مربوط به آن انجام ،لغو یا منقضی شده باشد. هنگام جایگزینی بدهی مالی موجود با بدهی دیگری که وام دهنده آن یکی است اما مفاد آن تفاوت قابل ملاحظه ای با بدهی موجود دارد،یا هنگامی که مفاد بدهی موجود به طور قابل ملاحظه تعدیل میشود ،چنین معاوضه یا تعدیلی به عنوان قطع شناهت بدهی اولیه و شناخت یک بدهی جدید در نظر گرفته میشود و تفاوت میان مبالغ دفتری متناظر باهر یک آنها در صورت سود یا زیان شناسایی میشود.

قراردادهای ضمانت مالی

قراردادهای ضمانت مالی منتشر شده توسط گروه،قراردادهای هستند که به موجب آنها در صورت عدم توانایی به پرداخت بدهی در سررسید مقرر طبق مفاد مندرج در ابزار بدهی،باید پرداختی به دارنده قرارداد با هدف جبران خسارت وارد شده به وی انجام شود.

قراردادهای ضمانت مالی در ابتدا به عنوان بدهی و به ارزش منصفانه ،پس از تعدیل بابت مخارج معامله که مستقیما به صدور ضمانت قابل انتساب هستند ، شناسایی میشوند.

پس از آن،بدهی با استفاده از بهترین برآورد از مخارج مورد نیاز برای تسویه تعهد فعلی در تاریخ گزارشگری ،یا مبلغ شناسایی شده پس از کسر استهلاک انباشته ،هرکدام که بیشتر باشد،اندازه گیری میشود.

قطع شناخت بدهیهای مالی

زمانی یک بدهی مالی قطع شناخت میشود که تعهد مربوط به آن انجام ،لغو یا منقضی شده باشد.

هنگام جایگزینی بدهی مالی موجود  با بدهی دیگری که وام دهنده آن یکی است اما مفاد آن تفاوت قابل ملاحظه ای با بدهی موجود دارد،یا هنگامی که مفاد بدهی موجود به طور قابل ملاحظه تعدیل میشود ،چنین معاوضه یا تعدیلی به عنوان قطع شناهت بدهی اولیه و شناخت یک بدهی جدید در نظر گرفته میشود و تفاوت میان مبالغ دفتری متناظر باهر یک  آنها در صورت سود یا زیان شناسایی میشود

قراردادهای ضمانت مالی

قراردادهای ضمانت مالی منتشر شده توسط گروه،قراردادهای هستند که به موجب آنها در صورت عدم توانایی به پرداخت بدهی در سررسید مقرر طبق مفاد مندرج در ابزار بدهی،باید پرداختی به دارنده قرارداد با هدف جبران خسارت وارد شده به وی انجام شود.

قراردادهای ضمانت مالی در ابتدا به عنوان بدهی و به ارزش منصفانه ،پس از تعدیل بابت مخارج معامله که مستقیما به صدور ضمانت قابل انتساب هستند ، شناسایی میشوند.

پس از آن،بدهی با استفاده از بهترین برآورد از مخارج مورد نیاز برای تسویه تعهد فعلی در تاریخ گزارشگری ،یا مبلغ شناسایی شده پس از کسر استهلاک انباشته ،هرکدام که بیشتر باشد،اندازه گیری میشود.

قطع شناخت بدهیهای مالی

زمانی یک بدهی مالی قطع شناخت میشود که تعهد مربوط به آن انجام ،لغو یا منقضی شده باشد.

هنگام جایگزینی بدهی مالی موجود  با بدهی دیگری که وام دهنده آن یکی است اما مفاد آن تفاوت قابل ملاحظه ای با بدهی موجود دارد،یا هنگامی که مفاد بدهی موجود به طور قابل ملاحظه تعدیل میشود ،چنین معاوضه یا تعدیلی به عنوان قطع شناهت بدهی اولیه و شناخت یک بدهی جدید در نظر گرفته میشود و تفاوت میان مبالغ دفتری متناظر باهر یک  آنها در صورت سود یا زیان شناسایی میشود.

اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در email
اشتراک گذاری در print

مقاله های مرتبط

مدارک مثبته

مدارک مثبته

در این نوشته به مفهوم مدارک مثبته و یا اسناد مثبته و نقش آن در حسابداری و چگونگی رسیدگی به آن توسط مشاور مالیاتی می

ادامه مطلب »
مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست؟ در این مطلب درباره مشاور مالیاتی کیست و خصوصیات یک وکیل مالیاتی خبره ، هم چنین میزان آشنایی او با قوانین مالیاتی

ادامه مطلب »
اهمیت مشاوره مالیاتی

اهمیت مشاوره مالیاتی

اهمیت مشاوره مالیاتی تمامی مشاغل نیازمند دانش مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی و اهمیت مشاوره مالیاتی برای روبه رو شدن با قانون مالیات سازمان امور

ادامه مطلب »
درخواست خود را بنویسید ...
ما را در نقشه بیابید ...