حقوق خدمات آتی

قراردادهای سرمایه گذاری

حقوق خدمات آتی

در مواردی که یک پرتفوی از قراردادهای سرمایه گذاری بدون ویژگی اختیار  مشارکت در منافع ،یا به طور مستقیم از یک شرکت بیمه دیگر و یا به عنوان بخشی از یک ترکیب تجاری تحصیل میشود و به موجب آن،گروه خدما مدیریت  سرمایه گذاری را ارائه میدهد،ارزش منصفانه حقوق خدمات آتی به عنوان یک دارایی نامشهود شناسایی میشود.

متعاقب  با شناخت اولیه ،دارایی نامشهود به بهای تمام شده به بهای  تمام شده پس از کسر استهلاک انباشته  و زیان کاهش ارزش انباشته ،در دفاتر ثبت میشود. دارایی نامشهود ،طی دوره ارائه خدمات ،به روش خط مستقیم مستهلک میشود . استهلاک مربوطه در صورت سود یا زیان ثبت میشود.

در صورت وجود هرگونه نشانه ای از کاهش ارزش ، آزمون کاهش ارزش انجام میشود. در مواردی که مبلغ بازیافتنی  از ارزش  دفتری کمتر است ،زیان کاهش  ارزش در صورت سود یا زیان شناسایی میشود. هنگام ایجاد ذخیره برای یک قرارداد زیان بار در هر یک از دوره های مالی، حقوق خدمات آتی نیز مورد توجه قرار میگیرد.

هگامی از حقوق خدمات آتی قطع شناخت میشود که قراردادهای مرتبط باآن تسویه یا واگذار شده باشد.

حقوق خدمات آتی

حقوق خدمات آتی

حقوق خدمات آتی

حقوق خدمات آتی

حقوق خدمات آتی

حقوق خدمات آتی

حقوق خدمات آتی

حقوق خدمات آتی

حقوق خدمات آتی

در مواردی که یک پرتفوی از قراردادهای سرمایه گذاری بدون ویژگی اختیار  مشارکت در منافع ،یا به طور مستقیم از یک شرکت بیمه دیگر و یا به عنوان بخشی از یک ترکیب تجاری تحصیل میشود و به موجب آن،گروه خدما مدیریت  سرمایه گذاری را ارائه میدهد،ارزش منصفانه حقوق خدمات آتی به عنوان یک دارایی نامشهود شناسایی میشود.

متعاقب  با شناخت اولیه ،دارایی نامشهود به بهای تمام شده به بهای  تمام شده پس از کسر استهلاک انباشته  و زیان کاهش ارزش انباشته ،در دفاتر ثبت میشود. دارایی نامشهود ،طی دوره ارائه خدمات ،به روش خط مستقیم مستهلک میشود . استهلاک مربوطه در صورت سود یا زیان ثبت میشود.

در صورت وجود هرگونه نشانه ای از کاهش ارزش ، آزمون کاهش ارزش انجام میشود. در مواردی که مبلغ بازیافتنی  از ارزش  دفتری کمتر است ،زیان کاهش  ارزش در صورت سود یا زیان شناسایی میشود. هنگام ایجاد ذخیره برای یک قرارداد زیان بار در هر یک از دوره های مالی، حقوق خدمات آتی نیز مورد توجه قرار میگیرد.

هگامی از حقوق خدمات آتی قطع شناخت میشود که قراردادهای مرتبط باآن تسویه یا واگذار شده باشد.

 

اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در email
اشتراک گذاری در print

مقاله های مرتبط

مدارک مثبته

مدارک مثبته

در این نوشته به مفهوم مدارک مثبته و یا اسناد مثبته و نقش آن در حسابداری و چگونگی رسیدگی به آن توسط مشاور مالیاتی می

ادامه مطلب »
مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست؟ در این مطلب درباره مشاور مالیاتی کیست و خصوصیات یک وکیل مالیاتی خبره ، هم چنین میزان آشنایی او با قوانین مالیاتی

ادامه مطلب »
درخواست خود را بنویسید ...
ما را در نقشه بیابید ...