نحوه مشمول کارگاههای خانوادگی به قانون کار و بیمه بیکاری چگونه می باشد؟

چرا شرکتها و مؤسسات نیازمند نیروهای حسابداری

نحوه مشمول کارگاههای خانوادگی به قانون کار و بیمه بیکاری چگونه می باشد؟

پاسخ:

طبق ماده ١٨٨قانون کار کارگاههای خانوادگی از شمول قانون مزبور وبه تبع آن از شمول قانون بیمه بیکاری خارج می‌باشند لذا چنانچه در کارگاهی فقط همسر وخویشاوندان نسبی کارفرما به کار اشتغال داشته باشند صرفا در دوره‌های یادشده کارگاه مذکور از شمول قانون کار و به تبع آن از شمول قانون بیمه بیکاری خارج خواهند بود  ومشمول پرداخت ٣% بیمه‌بیکاری نمی‌باشند ودرصورت وصول می بایستی در حساب بستانکاری کارگاه منظور گردد. بدیهی است درصورت جذب فرد دیگری غیر از اعضاء خانواده کارفرما ،کارگاه از شمول کارگاه خانوادگی خارج می گردد.ضمناً دراینگونه کارگاهها می‌بایست چگونگی رابطه مزد بگیری بین کارفرما و همسر وپدر و مادر بررسی گردد.

نحوه کسر حق بیمه از مرخصی  استحقاقی ذخیره شده که در هنگام بازنشستگی وجه آن را به کارکنان پرداخت می‌نمایند چگونه است ؟

پاسخ:

طبق ماده ١٠١ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ٥٩ قانون برنامه پنجم توسعه کارکنان دستگاههای اجرائی تابع صندوق تأمین اجتماعی مشمول قانون تأمین اجتماعی هستند، لذا بیمه شده ائیکه از مرخصی استحقاقی مربوطه استفاده ننموده است در واقع در محل کار حضور داشته و طی لیست ارسالی برای وی کارکرد منظور و حق بیمه متعلقه پرداخت شده است. لذا کسر حق بیمه مجدد از ایام مزبور فاقد وجاهت قانونی می باشد. بدیهی است پرداخت مبلغی بابت ایام مرخصی استفاده نشده توسط دستگاه به کارگر (موضوع بند «الف» آئین نامه اجرائی مواد ٨٤، ٨٦، ٨٧، ٩٠، ٩١، ٩٣ قانون مدیریت خدمات کشوری) طبق ضوابط داخلی دستگاه مربوطه می باشد.

١٥- نحوه دریافت حق بیمه ایام بلاتکلیفی کارگرانی که بدون دریافت حق السعی بازگشت به کار می نمایند چگونه است ؟

پاسخ:

طبق ماده ٢ قانون کار، کارگر کسی است که در مقابل دریافت حق السعی در کارگاه کار می کند و چگونگی دریافت حق السعی طی ماده ٣ همان قانون مورد تأکید قرار گرفته است. لذا چنانچه هیأتهای محترم تشخیص اداره کار رأی به ابقاء کارگر بدون پرداخت حق السعی ایام بلاتکلیفی وی صادر نمایند بدلیل اینکه در کارگاه شاغل نبوده و حقوق دریافت نداشته امکان پذیر نخواهد بود .بدیهی است درصورت احراز دریافت حقوق ومزایای ایام بلاتکلیفی مراتب فوق قابل طرح در کمیته‌های ١٠٠٠/٥٣٩ می باشد.

پس از فوت کارفرمای کارگاه و اخذ گواهی انحصار وراثت ومتعاقباً دریافت پروانه کسب صنفی به نام یکی از وراث با درج “بارضایت وراث ” آیا سایر وراث شاغل در کارگاه بعنوان بیمه شده تلقی خواهند شد ؟

پاسخ:

باتوجه به قانون نظام صنفی وبخشنامه ١٩جدید درآمد چنانچه در پروانه صادره بنام احدی از وراث درج گردد(با رضایت شریک) درآنصورت هریک از وراث کارفرما محسوب و رابطه حقوق بگیری فیمابین آنان متصورنبوده وبیمه شده محسوب نمی گردند و بیمه پردازی آنان با رعایت تبصره ٥ قانون اصلاح قانون تامین اجتماعی و برخی قوانین مصوب ٨٧/٤/٨ موضوع بخشنامه شماره ٩مشترک فنی ودرآمد خواهد بود

آیا برای اعضای هیات مدیره شرکت می توان به عنوان کارگر،حق بیمه به سازمان تامین اجتماعی پرداخت کرد؟

پاسخ:

خیر،اعضای هیات مدیره کارگر محسوب نمی شوند و پرداخت حق بیمه آنان خلاف قانون است.

مگر این که این افراد جدای از سمت خود در هیات مدیره،در شرکت مشغول کار باشند و حقوق دریافت کنند و رابطه کارگری و کارفرمایی با شرکت داشته باشند.

خدمت سربازی جزو سوابق تامین اجتماعی محسوب می شود؟

پاسخ:

با پرداخت حق بیمه مربوطه،مدت خدمت نظام وظیفه(ضرورت،احتیاط،ذخیره)قبل از اشتغال یا حین اشتغال جزو سوابق بیمه شده منظور خواهد شد.(ماده ١٤ قانون کار و ماده ٩٥ قانون تامین اجتماعی)

در صورت امکان جزئیات ازکارافتادگی در تامین اجتماعی را بفرمائید.؟

پاسخ:

بر اساس قانون تأمین‌اجتماعی، هر نوع بیماری منجر به کاهش قدرت کار و بروز ازکارافتادگی نمی‌شود، بلکه این کاهش باید پایدار باشد. زیرا تأیید کاهش توانایی در کمیسیون‌های پزشکی پس از خاتمه درمان و غیرقابل علاج تشخیص داده شدن بیماری و به ثمر نرسیدن خدمات توانبخشی، انجام می‌شود.

براساس ماده ٧٠ قانون تأمین‌اجتماعی، بیمه‌شدگانی که طبق نظر پزشک معالج غیرعلاج تشخیص داده می‌شوند، پس از انجام خدمات توان بخشی و اعلام نتیجه توان‌بخشی یا اشتغال چنانچه طبق نظر کمیسیون‌های پزشکی در ماده ٩١ این قانون توانایی خود را کاملاً یا بعضاً از دست داده باشند به ٣ حالت ذیل تقسیم می‌شوند.

براین اساس، هرگاه درجه کاهش قدرت کار بیمه‌شده ٦٦ درصد و بیشتر باشد به نحوی که نتواند با اشتغال به کار سابق یا کار دیگری بیش از یک‌سوم از درآمد قبلی خود را به دست آورد ازکارافتاده کلی و چنانچه میزان کاهش قدرت کار بیمه‌شده بین ٣٣ درصد و ٦٦ درصد و به علت حادثه ناشی از کار باشد، به نحوی که اشتغال به کار سابق یا کار دیگر، فقط قسمتی از درآمد خود را به دست آورد ازکارافتاده جزئی شناخته می‌شود.

همچنین اگر درجه کاهش قدرت کار بیمه‌شده بین ١٠ تا ٣٣ درصد بوده و موجب آن حادثه ناشی از کار باشد مستحق دریافت غرامت نقص مقطوع می‌شود. شایان ذکر است، بیمه شده‌ای که در اثر حادثه ناشی از کار یا بیماری حرفه‌ای ازکارافتاده کلی شناخته شود، بدون درنظر گرفتن مدت پرداخت حق‌بیمه استحقاق دریافت مستمری ازکارافتادگی کلی ناشی از کار را خواهد داشت.

مدت زمان ارائه گوهی پزشکی به شعب تامین اجتماعی چند روز است؟

پاسخ:

بیمه شدگان باید گواهی پزشکی صادر شده توسط پزشک معالج را حداکثر ظرف یک هفته پس از تاریخ صدور به شعبه تامین اجتماعی مربوط ارائه کنند.

با عنایت به مفاد بند ١٢ و ١٤ بخشنامه ٢٩٤٨٩/٥١ مورخ ٧٤/١٠/١٦ سازمان تامین اجتماعی،لازم است گواهی پزشکی صادر شده توسط پزشک معالج حداکثر ظرف یک هفته از تاریخ تجویز،توسط بیمه شده به شعبه مربوطه ارائه گردد.

در صورت تجویز استراحت مطلق و عدم امکان مراجعه شخص بیمار، بستگان وی می توانند گواهی را در مدت زمان ذکر شده به شعبه تامین اجتماعی تحویل دهند.

اگر در فرصت یک هفته ای مقرر شده،گواهی پزشکی به شعبه تامین اجتماعی ارائه نشود سازمان هیچ مسئولیتی در قبال پیامدهای ناشی از عدم اقدام بموقع از قبیل عدم تمدید اعتبار دفترچه درمان و یا عدم صدور معرفی به کار بیمه شده نخواهد داشت.

ملاک محاسبه حقوق بازنشستگی ٢ سال آخر بیمه پردازی است یا ٥ سال آخر؟

پاسخ:

ملاک محاسبه پرداخت مستمری بازنشستگی میانگین ٢ سال آخر بیمه پردازی است.

اگر افزایش در ٢ سال آخر غیر متعارف باشد بر اساس آئین نامه سازمان تامین اجتماعی می تواند میانگین  ٥ سال آخر بیمه پردازی را مبنا قرار داده و برای بازنشستگی مورد نظر قرار دهد.

چه عواملی باعث میشــود مقرری بیمه بیکاری قطع شود ؟

*پاسخ:اشتغال به کار مجدد، عدم شــرکت در کلاسهای سوادآموزی و پایان دوره پرداخت مقرری، عدم پذیرش کار پیشنهادی متناسب با تخصص وی یا شغل مشابه،بازگشت به کار سابق، و یا قرار گرفتن جزو مستمری بگیران.

مدتی که کارگران از مقرری بیمه بیکاری اســتفاده میکنند جزو سوابق کار کارگاهی منظور میشود؟

*پاسخ:براساس تبصره یک ماده ٢ قانون بیمه بیکاری (مستند به تبصره ٢ ماده ٦ این قانون) مدت تعلیق قرارداد کار ناشی از استفاده کارگران مشمول قانون کار از مقرری بیمه بیکاری صرفا جزو سوابق پرداخت حق بیمه برای بازنشســتگی، فوت و ازکارافتادگی کلی محسوب میشود و از آن استناد قانونی مبنی بر احتساب این مدت جزو سابقه کار کارگر در کارگاه برداشت نمیشود.

صاحب یک کارگاه هستم. کارگری داشتم که به هیئت‌های حل اختلاف مراجعه کرد و برای مزایا و بیمه خود علیه من شکایت کرد و هیئت‌های حل اختلاف نیز به نفع او رای دادند. در رای مذکور حکم پرداخت ٧ میلیون تومان بابت سنوات، عیدی و مرخصی‌های استفاده‌نشده وی صادر شده بود که آن را پرداخت کردم، ولی در مورد بیمه هنوز اقدامی نکرده‌ام. نام‌برده می‌گوید مبلغی به من پرداخت کن تا موضوع بیمه را پیگیری نکنم. اگر این کار را انجام دهم و مبلغ درخواستی را پرداخت کنم، مشکلی پیش نمی‌آید؟ لطفا من را راهنمایی کنید.

پاسخ:بیمه کردن کارکنان امری اجباری است و کارفرما موظف است کارکنان خود را نزد سازمان تامین‌اجتماعی بیمه کند و این مسئولیت هیچ‌گاه از عهده کارفرما زایل نمی‌شود. پرداخت مبلغی به کارگر بابت حق‌بیمه پرداخت‌نشده، موجب ساقط شدن تعهدات قانونی و بیمه‌ای کارفرما نمی‌شود. اخذ دست‌خط یا تعهدنامه از نام‌برده نیز این وضعیت را تغییر نمی‌دهد. چه‌بسا پس از پرداخت مبلغ مذکور فرد مورد نظر برای پیگیری بیمه خود مجددا اقدام کند و مجبور شوید هزینه‌های مربوط به بیمه و جرائم مربوطه را نیز پرداخت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای مورد نیاز با * مشخص شده است

نوشتن دیدگاه

عضویت در خبر نامه

مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید آرمان پرداز خبره
خدمات مالی
مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید

در این نوشته برای شما توضیح می دهیم که چگونه یک مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید و به او اعتماد کنیم. در پایان اعتماد شما را به آرمان پرداز خبره جلب می کنیم. مشاور مالیاتی معتبر

ادامه مطلب »
اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره
خدمات مالی
اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و اهمیت مشاور مالیاتی در آن اهمیت مشاوره در زمینه مالیات کسب

ادامه مطلب »
انتخاب کارشناس حسابداری و مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت توسط آرمان پرداز خبره
خدمات مالی
مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت

در این نوشته می خواهیم در مورد نکاتی در خصوص انتخاب مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت و نحوه انتخاب کارشناس حسابداری بپردازیم. تا پایان با ما همراه باشید و جهت هرگونه نیاز به مشاور مالیاتی

ادامه مطلب »
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی
خدمات مالی
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی

در این نوشته میخواهیم به شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی در سازمان امور مالیاتی بپردازیم. جهت هرگونه سوال در خصوص مشاور مالیاتی با ما در ارتباط باشید. مشاور مالیاتی کیست؟ مشاور مالیاتی کسی است که

ادامه مطلب »
انواع هزینه ها در حسابداری و مالی توسط مشاور مالیاتی
حسابداری
انواع هزینه ها در حسابداری

در این نوشته میخواهیم در خصوص انواع هزینه ها در حسابداری و مالی ، بهبود هزینه ها توسط مشاور مالیاتی و همچنین در خصوص انواع هزینه بپردازیم انواع هزینه ها در حسابداری یکی از مهم‌ترین مفاهیم

ادامه مطلب »
مدارک مثبته
حسابداری
مدارک مثبته

در این نوشته به مفهوم مدارک مثبته و یا اسناد مثبته و نقش آن در حسابداری و چگونگی رسیدگی به آن توسط مشاور مالیاتی می پردازیم. مدارک مثبته یا اسناد مثبته مدارک مثبته اسناد نشان‌دهنده وقوع

ادامه مطلب »
مشاور مالیاتی کیست ؟
خدمات مالی
مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست؟ در این مطلب درباره مشاور مالیاتی کیست و خصوصیات یک وکیل مالیاتی خبره ، هم چنین میزان آشنایی او با قوانین مالیاتی و امور مالیاتی کشور به صورت مفصل صحبت می کنیم. با

ادامه مطلب »
اهمیت مشاوره مالیاتی
خدمات مالی
اهمیت مشاوره مالیاتی

اهمیت مشاوره مالیاتی تمامی مشاغل نیازمند دانش مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی و اهمیت مشاوره مالیاتی برای روبه رو شدن با قانون مالیات سازمان امور مالیاتی هستند. با ما باشید زیرا در این نوشته به این

ادامه مطلب »
مفاصا حساب مالیاتی
خدمات مالی
مفاصا حساب و نحوه دریافت مفاصا حساب

درخواست گواهی مفاصا اولین کاری است که مودی و یا مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی وی ملزم است برای دریافت گواهی مفاصا حساب مالیاتی انجام دهد. براساس ماده ۲۳۵ قانون مالیات های مستقیم، اداره امور مالیاتی

ادامه مطلب »
مشاور مالی را چگونه انتخاب کنیم
خدمات مالی
مشاور مالیاتی چه کاری انجام می دهد

اشخاص حسابرس و مشاور مالیاتی در هدایت مالیات دهندگان برای رعایت قوانین، در تمام امور مالی، حسابداری و پرداخت مالیات نقش مهمی دارد. بسته به وضعیت مالیات دهنده، خدماتی که یک مشاور مالیاتی ارائه می‌دهد، متفاوت

ادامه مطلب »
مالیات بر ارزش افزوده
خدمات مالی
مالیات املاک و مستغلات

مالیات املاک و مستغلات ، نوعی از مالیات می باشد، که از درآمدهای به دست آمده از ملک محسوب می شود. املاک و مستغلات شامل سه نوع مالیات می شوند: مالیات بر درآمد اجاره از املاک

ادامه مطلب »
تکنولوژی نرم افزار
حسابرسی
موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی

    موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی     جمع داراییهای شرکتی ۲۰۰ میلیارد ریال است. حسابرس معتقد است تحریف داراییها بالای ۲۰ درصد، منجر به اظهار نظر مردود می‌شود (برای پرهیز از تردیدهای احتمالی در

ادامه مطلب »
بیمه‌ای به کارفرمایان
حسابداری
مدیریت سود چیست؟

مدیریت سود چیست؟   در کسب و کار برای حفظ عملیات، ارائه خدمات بهتر، و ارائه محصولات جدید، آن نیاز به سود می باشد. در هر کسب و کار، سود همیشه با زیان های خاص همراه است. مهم

ادامه مطلب »

مقاله های مرتبط

اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره

اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و

ادامه مطلب »
درخواست خود را بنویسید ...
ما را در نقشه بیابید ...