قانون و آیین نامه بیمه بیکاری

قانون و آیین نامه بیمه بیکاری – ماده ١ کلیه مشمولین قانون تأمین اجتماعی که تابع قوانین کار و کار کشاورزی ھستند مشمول مقررات این قانون می باشند. تبصره – گروھھای زیر از شمول مقررات این قانون مستثنی ھستند: ١ – بازنشستگان و ازکارافتادگان کلی. ٢ – صاحبان حرف و مشاغل آزاد و بیمه شدگان اختیاری

قانون و آیین نامه بیمه بیکاری
– ماده ١

کلیه مشمولین قانون تأمین اجتماعی که تابع قوانین کار و کار کشاورزی ھستند مشمول مقررات این قانون می باشند.
تبصره – گروھھای زیر از شمول مقررات این قانون مستثنی ھستند:
١ – بازنشستگان و ازکارافتادگان کلی.
٢ – صاحبان حرف و مشاغل آزاد و بیمه شدگان اختیاری.
٣ – اتباع خارجی.
– ماده ٢
بیکار از نظر این قانون بیمه شده ای است که بدون میل و اراده بیکار شده و آماده کار باشد.
تبصره ١ – بیمه شدگانی که به علت تغییرات ساختار اقتصادی واحد مربوطه به تشخیص وزارتخانه ذیربط و تأیید شورای عالی
کار بیکار موقت شناخته شوند نیز مشمول مقررات این قانون خواھند بود.
تبصره ٢ – بیمه شدگانی که به علت بروز حوادث قھریه و غیر مترقبه از قبیل سیل، زلزله جنگ، آتش سوزی و… بیکار
می شوند با معرفی واحد کار و امور اجتماعی محل از مقرری بیمه بیکاری استفاده خواھند کرد.
– ماده ٣
بیمه بیکاری به عنوان یکی از حمایت ھای تأمین اجتماعی است و سازمان تأمین اجتماعی مکلف است با دریافت حق بیمه
مقرر، به بیمه شدگانی که طبق مقررات این قانون بیکار می شوند مقرری بیمه بیکاری پرداخت نماید.
– ماده ۴
بیمه شده بیکار با معرفی کتبی واحد کار و امور اجتماعی محل از مزایای این قانون منتفع خواھد شد.
تبصره – بیکاران مشمول این قانون کلیه حقوق و مزایا و خسارات مربوطه ( موضوع قانون کار) را دریافت خواھند کرد.
– ماده ۵
حق بیمه بیکاری به میزان (٪ ٣) مزد بیمه شده می باشد که کلاً توسط کارفرما تأمین و پرداخت خواھد شد.
تبصره – مزد بیمه شده و نحوه تشخیص تعیین حق بیمه بیکاری، چگونگی وصول آن، تکلیف بیمه شده و کارفرما و ھمچنین
نحوه رسیدگی به اعتراض، تخلفات و سایر مقررات مربوطه در این مورد بر اساس ضوابطی است که برای حق بیمه سایر
حمایتھای تأمین اجتماعی در قانون و مقررات تأمین اجتماعی پیش بینی شده است.
– ماده ۶
بیمه شدگان بیکار در صورت احراز شرایط زیر استحقاق دریافت مقرری بیمه بیکاری را خواھند داشت:
الف – بیمه شده قبل از بیکار شدن حداقل ( ۶) ماه سابقه پرداخت بیمه را داشته باشد. مشمولین تبصره ( ٢) ماده ( ٢) این
قانون از شمول این بند مستثنی می باشد.
توضیح سایت:
رای دیوان عدالت اداری مبنی بر تایید کفایت ۶ ماه سابقه برای دریافت بیمه بیکاری صادر شد.
ب – بیمه شده مکلف است ظرف ( ٣٠ ) روز از تاریخ بیکاری با اعلام مراتب بیکاری به واحدھای کار و امور اجتماعی آمادگی
خود را برای اشتغال به کار تخصصی و یا مشابه آن اطلاع دھد. مراجعه پس از سی روز با عذر موجه و با تشخیص ھیأت حل
اختلاف تا سه ماه امکان پذیر خواھد بود.
ج – بیمه شده بیکار مکلف است در دوره ھای کارآموزی و سوادآموزی که توسط واحد کار و امور اجتماعی و نھضت
سوادآموزی و یا سایر واحدھای ذیربط با تأیید وزارت کار و امور اجتماعی تعیین می شود شرکت نموده و ھر دو ماه یک بار
گواھی لازم در این مورد را به شعب تأمین اجتماعی تسلیم نماید.
تبصره ١ – کارگرانی که در زمان دریافت مقرری بیمه بیکاری به شغل یا مشاغلی گمارده می شوند که میزان حقوق و مزایای
آن از مقرری بیمه بیکاری متعلقه کمتر باشد مابه التفاوت دریافتی بیمه شده از حساب صندوق بیمه بیکاری پرداخت خواھد
شد.
تبصره ٢ – مدت دریافت مقرری بیمه بیکاری جزء سوابق پرداخت حق بیمه، بیمه شده از نظر بازنشستگی، ازکارافتادگی و
فوت محسوب خواھد شد.
– ماده ٧
مدت پرداخت مقرری بیمه بیکاری و میزان آن به شرح زیر است:
الف – جمع مدت پرداخت مقرری از زمان برخورداری از مزایای بیمه بیکاری اعم از دوره اجرای آزمایشی و یا دائمی آن برای
مجردین حداکثر( ٣۶ ) ماه و برای متأھلین یا متکلفین حداکثر ( ۵٠ ) ماه بر اساس سابقه کلی پرداخت حق بیمه و به شرح
جدول ذیل می باشد:
سابقه پرداخت حق بیمه حداکثر مدت استفاده از مقرری جمعاً با احتساب دوره ھای قبلی
—————————————————————————————————————-
مدت سابقه برای مجردین برای متأھلین یا متکفلین
—————————————————————————————————————-
از( ۶) ماه لغایت ( ٢۴ ) ماه ( ۶) ماه ( ١٢ ) ماه
از ( ٢۵ ) ماه لغایت ( ١٢٠ ) ماه ( ١٢ ) ماه ( ١٨ ) ماه
از ( ١٢١ ) ماه لغایت ( ١٨٠ ) ماه ( ١٨ ) ماه ( ٢۶ ) ماه
از ( ١٨١ ) ماه لغایت ( ٢۴٠ ) ماه ( ٢۶ ) ماه ( ٣۶ ) ماه
از ( ٢۴١ ) ماه به بالا ( ٣۶ ) ماه ( ۵٠ ) ماه
—————————————————————————————————————-
تبصره – افراد مسن مشمول این قانون که دارای ۵۵ سال سن و بیشتر می باشند مادامی که مشغول به کار نشده اند
می توانند تا رسیدن به سن بازنشستگی تحت پوشش بیمه بیکاری باقی بمانند.
ب – میزان مقرری روزانه بیمه شده بیکار معادل (٪ ۵۵ ) متوسط مزد یا حقوق و یا کارمزد روزانه بیمه شده می باشد. به
مقرری افراد متأھل ی امتکفل، تا حداکثر ( ۴) نفر از افراد تحت تکفل به ازاء ھر یک از آنھا به میزان (٪ ١٠ ) حداقل دستمزد افزوده
خواھد شد. در ھر حال مجموع دریافتی مقرری بگیر نباید از حداقل دستمزد، کمتر و از (٪ ٨٠ ) متوسط مزد یا حقوق وی بیشتر
باشد.
ج – مقرری بیمه بیکاری از روز اول بیکاری قابل پرداخت است.
تبصره ١ – متوسط مزد یا حقوق روزانه بیمه شده بیکار به منظور محاسبه مقرری بیمه بیکاری عبارت است از جمع کل
دریافتی بیمه شده که به مأخذ آن حق بیمه دریافت شده در آخرین ( ٩٠ ) روز قبل از شروع بیکاری تقسیم بر روزھای کار، و در
مورد بیمه شدگانی که کارمزد دریافت می کنند آخرین مزد عبارت است از جمع کل دریافتی بیمه شده که به مأخذ آن حق
بیمه دریافت شده در آخرین ( ٩٠ ) روز قبل از شروع بیکاری تقسیم بر ( ٩٠ ) در صورتی که بیمه شده کارمزد، ظرف ( ٣) ماه
مذکور مدتی از غرامت دستمزد استفاده نموده باشد متوسط مزدی که مبنای محاسبه غرامت دستمزد قرار گرفته به منزله
دستمزد ایام بیکاری تلقی و در محاسبه منظور خواھد شد.
تبصره ٢ – افراد تحت موضوع این ماده عبارتند از:
١ – ھمسر ( زن یا شوھر(
٢ – فرزندان اناث مادام که ازدواج ننموده و فاقد حرفه و شغل باشند.
٣ – فرزندان ذکور که سن آنان کمتر از ھجده سال تمام باشد و یا منحصراً به تحصیل اشتغال داشته و یا طبق نظر پزشک
معتمد سازمان تأمین اجتماعی، ازکارافتاده کلی باشند.
۴ – پدر و مادر که سن پدر از ( ۶٠ ) سال متجاوز باشد و یا طبق نظر پزشک معتمد سازمان تأمین اجتماعی ازکارافتاده کلی
باشند و در ھر حال معاش آنان منحصراً توسط بیمه شده تأمین گردد.
۵ – خواھر و برادر تحت تکفل در صورت داشتن شرایط مربوط به فرزندان اناث و ذکور، مذکور در بندھای ( ٢) و ( ٣) این تبصره.
تبصره ٣ – دریافت مقرری بیمه بیکاری مانع از دریافت مستمری جزئی نمی گردد.
تبصره ۴ – در صورت بیکاری زوجین فقط یکی از آنان ( زن یا شوھر) محق به استفاده از افزایش مقرری به ازاء ھر یک از
فرزندان خواھد بود.
تبصره ۵ – بیمه شده بیکار و افراد تحت تکفل، در مدت دریافت مقرری بیمه بیکاری از خدمات درمانی موضوع بندھای “ الف” و
“ب” ماده ( ٣) قانون تأمین اجتماعی استفاده خواھند کرد.
تبصره ۶ – مقرری بیمه بیکاری مانند سایر مستمریھای تأمین اجتماعی از پرداخت ھر گونه مالیات معاف خواھد بود.
– ماده ٨
در موارد زیر مقرری بیمه بیکاری قطع خواھد شد.
الف – زمانی که بیمه شده مجدداً اشتغال به کار یابد.
ب – بنا به اعلام واحد کار و امور اجتماعی محل و یا نھضت سوادآموزی و سایر واحدھای ذیربط از طریق وزارت کار و امور
اجتماعی، بیمه شده بیکار بدون عذر موجه از شرکت در دوره ھای کارآموزی یا سوادآموزی خودداری نماید.
ج – بیمه شده بیکار از قبول شغل تخصصی خود و یا شغل مشابه پیشنھادی خودداری ورزد.
د – بیمه شده بیکار ضمن دریافت مقرری بیمه بیکاری مشمول استفاده از مستمری بازنشستگی و یا ازکارافتادگی کلی
شود.
ه – بیمه شده به نحوی از انحاء با دریافت مزد ایام بلاتکلیفی به کار مربوطه اعاده گردد.
تبصره ١ – در صورتی که پس از پرداخت مقرری بیمه بیکاری محرز شود که بیکاری بیمه شده، ناشی از میل و اراده او بوده
است کارگر موظف به استرداد وجوه دریافتی به سازمان تأمین اجتماعی خواھد بود. مشمولین بند ( ه) این ماده نیز مکلف به
بازپرداخت مقرری بیمه بیکاری دریافتی، به سازمان مذکور می باشند.
تبصره ٢ – چنانچه بیمه شده بیکار اشتغال مجدد خود را مکتوم داشته و مقرری بیمه بیکاری را دریافت کرده باشد، ملزم به
بازپرداخت مقرری دریافتی از تاریخ اشتغال خواھد بود.
تبصره ٣ – دریافت کمک ھزینه حین کارآموزی مانع استفاده از مقرری بیمه بیکاری نخواھد بود.
– ماده ٩
کارفرمایان موظفند با ھماھنگی شوراھای اسلامی و یا نمایندگان کارگران، فھرست محلھای خالی شغل را که ایجاد
می شوند به مراکز خدمات اشتغال محل اعلام نمایند .محلھای شغلی مذکور ( به استثنای رده ھای شغلی کارشناسی به بالا)
منحصراً توسط مراکز خدمات اشتغال و ب امعرفی بیکاران تأمین می گردد.
تبصره ١ – دولت مکلف است ھمه ساله از طریق سیستم بانکی و منابع اعتباری سازمان تأمین اجتماعی و با استفاده از
اعتبارات قرض الحسنه، طرحھای اشتغال زای مشخصی را جھت اشتغال به کار بیکاران مشمول این قانون در بودجه سالانه
کشور پیش بینی و رأساً یا از طریق شرکتھای تعاونی و یا خصوصی و با نظارت وزارت کار و امور اجتماعی به مورد اجراء گذارد.
تبصره ٢ – بیکاران مشمول این قانون در اخذ پروانه ھای کسب و کار و موافقت اصولی و تأسیس واحدھای اقتصادی از
وزارتخانه ھای صنعتی، کشاورزی و خدماتی با معرفی وزارت کار و امور اجتماعی در اولویت قرار خواھند داشت.
تبصره ٣ – سازمان آموزش فنی و حرفه ای وزارت کار و امور اجتماعی مکلف است ھمزمان با اجرای قانون بیمه بیکاری،
( آموزش مھارتھای مورد نیاز بازار کار و نیز بازآموزی و تجدید مھارت کارگران تحت پوشش بیمه بیکاری موضوع بند “ج” ماده ( ٧
این قانون را در مراکز آموزش فنی و حرفه ای و یا مراکز آموزش جوار کارخانجات فراھم نماید. ھزینه ھای مربوط از محل اعتبارات
حساب صندوق بیمه بیکاری مطابق آیین نامه ای که به پیشنھاد سازمان ھای آموزش فنی و حرفه ای کشور و تأمین اجتماعی
تھیه و به تصویب وزرای کار و امور اجتماعی، و بھداشت و درمان و آموزش پزشکی خواھد رسید قابل پرداخت است.
تبصره ۴ – نھضت سوادآموزی موظف است با ھمکاری کارفرمایان و وزارتخانه ھای ذیربط نسبت به تشکیل کلاسھای
سوادآموزی برای بیسوادان مشمول این قانون اقدام نماید.
– ماده ١٠
سازمان تأمین اجتماعی مکلف است حسابھای درآمد حق بیمه بیکاری و پرداخت مقرری بیمه بیکاری موضوع این قانون را
جداگانه نگھداری و در صورت ھای مالی خود منعکس نماید و گزارش عملکرد مالی خود را ھر سال یک بار به وزیر بھداشت،
درمان و آموزش پزشکی و وزیر کار و امور اجتماعی و شورای اقتصاد ارائه نماید.
– ماده ١١
وزارت کار و امور اجتماعی و سازمان تأمین اجتماعی مجری این قانون خواھند بود.
– ماده ١٢
سازمان تأمین اجتماعی مکلف است ھزینه ھای موضوع این قانون را منحصراً از محل درآمدھای ناشی از آن تأمین نماید.
ھزینه ھای اداری و پرسنلی ھر دو دستگاه مجری قانون به طوری که از (٪ ١٠ ) میزان مقرری پرداختی به بیمه شدگان تجاوز
ننماید با تأیید وزیر بھداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزیر کار و امور اجتماعی تعیین و تخصیص داده می شود.
– ماده ١٣
زمان اجرای این قانون از زمان اتمام قانون آزمایشی بیمه بیکاری ( ١٣۵٩٫۵٫۶ ) لازم الاجرا است.
– ماده ١۴
آیین نامه اجرایی این قانون ظرف یک ماه توسط وزارت کار و امور اجتماعی و سازمان تأمین اجتماعی تھیه و به تصویب ھیأت
وزیران خواھد رسید.
قانون فوق مشتمل بر چھارده ماده و بیست و یک تبصره در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بیست و ششم شھریور ماه یک
ھزار و سیصد و شصت و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ١٣۶٩٫٧٫١٠ به تأیید شورای نگھبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی – مھدی کروبی
———————————————————————————————————————————————
آئین نامه اجرائی قانون بیمه بیکاری
شماره ١٢٢۶٢۶ /ت ۴٠۴ ه
١٩/١٠/١٣۶٩
وزارت کار و امور اجتماعی
١٢ بنا به پیشنھاد وزارت کار و امور اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی و به استناد /١٠/ ھیات وزیران در جلسه مورخ ١٣۶٩
٢۶ آئین نامه اجرائی قانون مزبور را به شرح زیر تصویب نمود: /۶/ ماده ١۴ قانون بیمه بیکاری مصوب ١٣۶٩
– ماده ١
٢۶ در این آئینامه اختصارا قانون نامیده میشود. /۶/ قانون بیمه بیکاری مصوب ١٣۶٩
– ماده ٢
کلیه مدیران و کارفرمایان کارگاھھا ، موسسات تولیدی ( صنعتی و کشاورزی ) خدمات فنی و خدماتی دارای کارکنان مشمول
قانون تامین اجتماعی که تابع قوانین کار یا کار کشاورزی ھستند موظف به اجرای مقررات این آئین نامه می باشند.
– ماده ٣
بیکار از نظر این آئین نامه بیمه شده ایست که بدون میل و اراده بیکار شده و آماده به کار باشد . تشخیص بیکاری بدون میل
و اراده و تاریخ وقوع بیکاری بعھده واحد کارو امور اجتماعی محل است.
– ماده ۴
ھرگونه تغییر یا بازسازی خط تولید ، جابجائی کارگاھھا و ماشین آلات به منظور کاھش وابستگی و بھینه کردن تولید که در
راستای سیاستھای اقتصادی و اجتماعی دولت صورت می گیرد تغییر ساختار اقتصادی تلقی م یگردد و تصمیم گیری در مورد
کارکنان این قبیل کارگاھھا که موقتا بیکار شناخته شده و در چھار چوب بند الف ماده ٧ قانون از مقرری بیکاری استفاده
خواھند نمود. به عھده شورای عالی کار می باشد.
تبصره ١- مدیران و کارفرمایان کارگاھھای موضوع این ماده موظفند طرح تغییر ساختار اقتصادی واحد خود را که به تصویب
وزارتخانه ذیربط ، (واحدھای تابعه در استانھا ) رسیده است ، ھمراه با تقاضای کتبی ، تعھدات لازم و فھرست اسامی
کارکنان مشمول طرح که موقتا بیکار خواھند شد با ذکر مدت زمان استفاده از مقرری بیمه بیکاری به واحد کار و امور
اجتماعی محل تسلیم نمایند و پس از تایید طرح توسط شورای عالی کار نسبت به اجرای آن اقدام کنند.
تبصره ٢- واحدھای کار و امور اجتماعی مکلفند حداکثر ظرف ١۵ روز پس از دریافت طرح و تقاضای کتبی ، مدرک مربوط را
ھمراه با گزارش بازرسی کار جھت اتخاذ تصمیم به شورای عالی کار ارسال نمایند.
شورای عالی کار ظرف یک ماه پس از دریافت مدارک مربوط تصمیم خود را اعلام خواھد نمود.
– ماده ۵
کلیه مدیران و کارفرمایان و مجریان پروژه ھا مکلفند حق بیمه بیکاری مشمولین قانون را به ترتیب مذکور در قانون تامین
۶ به شعب مربوط سازمان تامین اجتماعی پرداخت نمایند. /۵/ اجتماعی ، از تاریخ ١٣۶٩
تبصره ١- مبنای پرداخت حق بیمه بیکاری،مزده بیمه شده می باشد.
تبصره ٢- سازمان تامین اجتماعی مکلف است با دریافت حق بیمه بیکاری طبق ضوابط قانون تامین اجتماعی به بیمه
شدگانی که با توجه به مقررات این آئین نامه بیکار شناخته شده و از طریق واحدھای کار و امور اجتماعی معرفی میشوند ،
مقرری بیمه بیکاری پرداخت نماید.
– ماده ۶
بیمه شدگانی که بعلت بروز حوادث قھریه و غیر مترقبه ازقبیل سیل ،زلزله ،جنگ ،آتش سوزی و … بیکار میشوند ، در
صورتی که سابقه پرداخت حق بیمه آنان کمتر از ۶ ماه باشد ، مطابق با مشمولینی که دارای ۶ ماه سابقه پرداخت حق
بیمه می بشاند از مقرری بیمه بیکاری استفاده خواھند نمود.
– ماده ٧
بیمه شده بیکار موظف است ظرف ٣٠ روز از تاریخ بیکاری فرم تقاضای استفاده از مقرری بیمه بیکاری را تکمیل و به واحد کار
و امور اجتماعی محل ارائه نماید.
تبصره ١- چنانچه بیمه شده بیکار در فاصله زمانی ٣٠ روز بعد از بیکاری امکان مراجعه و یا اعلام بیکاری به واحد کار و امور
اجتماعی و ارائه یا ارسال تقاضای استفاده از مقرری بیمه بیکاری را پیدا نکند تا ٣ ماه از تاریخ وقوع بیکاری فرصت دارد مدارک
خود را مبنی بر عذر موجه ، ھمراه با تقاضای کتبی به واحد کار و امور اجتماعی محل بمنظور طرح در ھیات حل اختلاف ارائه
نماید . در صورتیکه ھیات حل اختلاف استان مربوط عذر متقاضی را موجه تشخیص دھد مراتب را اعلام خواھد نمود.
تبصره ٢- بیمه شده بیکار از تاریخ ارائه تقاضای استفاده از مقرری بیمه بیکاری آمادگی خود را برای اشتغال بکار تخصصی و یا
مشابه آن اعلام نموده است وموظف است در فاصله زمانھای معینی که توسط واحد کار وامور اجتماعی تعیین می گردد در
اداره کار وامور اجتماعی محل حضور یافته و دفاتر مربوط را امضا نماید.
– ماده ٨
واحدھای کار وامور اجتماعی موظفند حداکثر ظرف ٣٠ روز پس از اخذ مدارک تکمیل شده ( موضوع ماده ٧ این آئین نامه )
نسبت به غیر ارادی بودن بیکاری متقاضی اظھار نظرنموده و در صورت تایید ، وی را کتبا به سازمان تامین اجتماعی معرفی
نمایند. واحدھای اجرائی سازمان تامین اجتماعی مکلفند ظرف ١٠ روز پس از ثبت معرفی نامه فرد بیکار ، نسبت به احراز
شرایط مندرج در بند الف ماده ۶ قانون اظھار نظر و متعاقب آن مقرری بیمه بیکاری وی رابرقرار نمایند.
– ماده ٩
بیکارانی که در زمان دریافت مقرری بیمه بیکاری با معرفی واحدھای کار وامور اجتماعی به شغل یا مشاغلی گمارده شوند
که میزان حقوق ومزایای آنان کمتر از میزان مقرری بیمه بیکاری باشد ، مابه التفاوت حقوق ومزایای دریافتی تا میزان مقرری
بیمه بیکاری متعلقه توسط سازمان تامین اجتماعی به آنان پرداخت خواھد شد. در این گونه موارد اشتغال بیمه شده بیکار و
میزان حقوق و مزایای وی توسط واحد کار و امور اجتماعی محل به شعبه تامین اجتماعی پرداخت کننده مقرری بیمه بیکاری
،اعلام خواھدشد.
– ماده ١٠
پرداخت مقرری بیمه بیکاری به مقرری بگیران دارای ۵۵ سال سن و بیشتر در صورت عدم امکان اشتغال بکار آنان ،بدون
رعایت بند الف ماده ٧ قانون تا رسیدن به سن بازنشستگی موضوع ماده ٧۶ قانون تامین اجتماعی ادامه می یابد.
– ماده ١١
مقرری بیمه شدگانی که در حین استفاده از مقرری بیمه بیکاری به خدمت وظیفه عمومی اعزام می گردند در صورتی که
متاھل نباشند قطع می گردد وپس از پایان خدمت وظیفه عمومی در صورت عدم اشتغال ، با معرفی واحد کار و امور
اجتماعی مجددا نسبت به باقی مانده مدت استحقاقی ،مقرری آنان برقرار خواھد شد.
– ماده ١٢
در مورد کارگرانی که در حین استفاده از مقرری بیمه بیکاری براساس حکم صادره شده از سوی مراجع ذیصلاح بازداشت یا
زندانی میگردند در صورت صدور رای مراجع مذکور مبنی بر مجرمیت آنان ، مشروط بر آن که متاھل نباشند پرداخت مقرری
بیمه بیکاری متوقف می گردد و پس از گذراندن دور محکومیت بشرط عدم اشتغال ، با معرفی واحدکار و امور اجتماعی مجددا
برقرار خواھد شد.
– ماده ١٣
چنانچه دریافت کننده مقرری بیمه بیکاری حائز شرایط استفاده از مستمریھای بازنشستگی و یا ازکار افتادگی کلی گردد
مقرری بیمه بیکاری وی قطع و مستمریھای مذکور طبق قانون تامین اجتماعی برقرار می گردد.
تبصره – ملاک انجام حمایتھای موضوع قانون تامین اجتماعی در ایام دریافت مقرری بیمه بیکاری حقوق و مزایای ممبنای
کسر حق بیمه زمان اشتغال بیمه شده بیکار خواھد بود.
– ماده ١۴
در صورتی که در طول مدت دریافت مقرری بیمه بیکاری در تعداد افراد تحت تکفل بیمه شده تغییراتی حاصل شود ،میزان
مقرری وی طبق مقررات بند ب ماده ٧ قانون محاسبه و پرداخت خواھد شد.
بیمه شده مکلف است تغییرات تعداد عائله خود را با ارائه مدارک مثبته به شعبه پرداخت کننده مقرری وواحد کار وامور
اجتماعی محل اطلاع دھد.
تبصره – احراز کفالت خواھد و برادر بیمه شده بیکار بعھده وزارت کار و امور اجتماعی خواھد بود.
– ماده ١۵
دریافت کننده مقرری بیمه بیکاری در صورت اشتغال مجدد مکلف است حداکثر ظرف ١۵ روز از تاریخ اشتغال مراتب را به واحد
کار و امور اجتماعی و شعبه پرداخت کننده مقرری کتبا اعلام نماید.
– ماده ١۶
واحدھای کار و امور اجتماعی مکلفند مشخصات مقرری بگیرانی را که بدون عذر موجه از شرکت در دوره ھای کارآموزی یا
سواد آموزی و یا قبول تخصصی یا شغل مشابه پیشنھادی خودداری می نمایند با ذکر تاریخ امتناع ، به سازمان تامین
اجتماعی اعلام نمایند.
سازمان تامین اجتماعی موظف است مقرری بیمه بیکاری این قبیل افراد را از تاریخ امتناع ، قطع نماید.
– ماده ١٧
واحد کار وامور اجتماعی محل مکلف است در صورت اطلاع از اشتغال بکار بیمه شده که مقرری بیمه بیکاری دریافت می
نماید ،فورا بررسی نموده و پس از احراز اشتغال بکار مقرری بگیر مراتب را به شعبه پرداخت کننده مقرری جھت قطع مقرری
،اعلام نماید.
چنانچه سازمان تامین اجتماعی نیز به نحوی از انحا از اشتغال بکار مقرری بگیر مطلع گردد ، لازم است ضمن قطع مقرری
بیمه شده مراتب را به واحد کار وامور اجتماعی محل اعلام نماید.
تبصره – در صورت اعتراض کارگر نسبت به قطع مقرری توسط سازمان تامین اجتماعی ، واحد کار وامور اجتماعی مکلف است
مراتب را بررسی و اعلام نظر نماید. نظر واحد کار وامور اجتماعی قطعی و لازم الاجراست.
– ماده ١٨
مقرری بیمه بیکاری بیمه شدگانی که با دریافت مزد ایام بلاتکلیفی به کار اعاده می گردند قطع میشود و این قبیل افراد
مکلفند مقرری دریافتی در دوران مزبور را طبق اعلام سازمان تامین اجتماعی مسترد نمایند. مدیران وکارفرمایان بیمه شدگان
موضوع این ماده وواحدھای کار وامور اجتماعی مکلفند مراتب اعاده بکار مقرری بگیر را کتبا به شعبه پرداخت کننده مقرری
اطلاع دھند.
تبصره – مدیران وکارفرمایان بیمه شدگان موضوع این ماده مکلفند حق بیمه ھای موضوع ماده ٢٨ قانون تامین اجتماعی و
ماده ۵ قانون بیمه بیکاری ،مربوط به ایام بلا تکلیفی را طبق ضوابط مقرر به سازمان تامین اجتماعی پرداخت نمایند.
– ماده ١٩
در مواردی که بیمه شده بیکار تحت ھر عنوان من غیر حق مبالغی را از صندوق بیمه بیکاری دریافت نموده باشد ، ملزم به
بازپرداخت وجوه دریافتی مذکور خواھد بود.
سازمان تامین اجتماعی با استفاده از اختیارات اجرائی ناشی از قانون تامین اجتماعی نسبت به وصول وجوه موضوع این
ماده اقدام می نماید.
– ماده ٢٠
در اجرای ماده ٩ قانون کلیه مدیران و کارفرمایان موظفند فرصتھای اشتغال واحد خود را با ھماھنگی شوراھای اسلامی کار
یا نمایندگان کارگران به مراکزخدمات اشتغال محل اعلام نمایند.
تبصره – مراکز خدمات اشتغال مکلفند ظرف ٣٠ روز نسبت به تامین و معرفی نیروی کار مورد نیاز که از طرف مدیران و
کارفرمایان به آنان اعلام میشود اقدام نمایند و در غیر این صورت مراتب عدم امکان تامین نیروی مذکور را کتبا به واحد
درخواست کننده اطلاع دھند.
– ماده ٢١
کلیه وزارتخانه ھا وسازمانھای دولتی که به نحوی از انحا پروانه کسب کار وموافقت اصولی و اجازه تاسیس واحدھای تولیدی
و صنعتی و کشاورزی و خدمات فنی را صادر مینمایند موظفند بیمه شدگانی را که مقرری بیمه بیکاری دریافت می نمایند
براساس معرفی واحدھای کار وامور اجتماعی جھت اخذ مجوزھای کسب وکار وموافقت اصولی ، در اولویت قرار دھند.
تبصره – مقرری بیمه شدگان بیکاری که با استفاده از مزایای قانون بیمه بیکاری و این آئین نامه موفق به اخذ پروانه کسب
وکار و یا موافقت اصولی می شوند از تاریخ آغاز بھره برداری و کسب وکار طبق اعلام وزارت کار و امور اجتماعی قطع می
گردد.
– ماده ٢٢
۶ باشد از ھر حیث مشمول قانون ومقررات و /۵/ آن دسته از بیمه شدگانی که تاریخ وقوع بیکاری آنان قبل از تاریخ ١٣۶٩
دستور العملھای مربوط به قانون دوره آزمایشی بیمه بیکاری خواھند بود.
– ماده ٢٣
در اجرای ماده ١٢ قانون ، اعتبار لازم جھت ھزینه ھای اداری و پرسنلی وزارت کار وامور اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی
در اجرای قانون بیمه بیکاری و این آئین نامه براساس توافق وزرای بھداشت ، درمان وآموزش پزشکی و کار وامور اجتماعی از
محل درآمدھای ناشی از قانون بیمه بیکاری تعیین می گردد و به مصرف میرسد.
– ماده ٢۴
۶)لازم الاجراست. /۵/ مقررات این آئین نامه از تاریخ اتمام دوره قانون آزمایشی بیمه بیکاری ( ١٣۶٩
معاون اول رئیس جمھور – حسن حبیبی

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای مورد نیاز با * مشخص شده است

نوشتن دیدگاه

عضویت در خبر نامه

مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید آرمان پرداز خبره
خدمات مالی
مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید

در این نوشته برای شما توضیح می دهیم که چگونه یک مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید و به او اعتماد کنیم. در پایان اعتماد شما را به آرمان پرداز خبره جلب می کنیم. مشاور مالیاتی معتبر

ادامه مطلب »
اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره
خدمات مالی
اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و اهمیت مشاور مالیاتی در آن اهمیت مشاوره در زمینه مالیات کسب

ادامه مطلب »
انتخاب کارشناس حسابداری و مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت توسط آرمان پرداز خبره
خدمات مالی
مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت

در این نوشته می خواهیم در مورد نکاتی در خصوص انتخاب مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت و نحوه انتخاب کارشناس حسابداری بپردازیم. تا پایان با ما همراه باشید و جهت هرگونه نیاز به مشاور مالیاتی

ادامه مطلب »
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی
خدمات مالی
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی

در این نوشته میخواهیم به شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی در سازمان امور مالیاتی بپردازیم. جهت هرگونه سوال در خصوص مشاور مالیاتی با ما در ارتباط باشید. مشاور مالیاتی کیست؟ مشاور مالیاتی کسی است که

ادامه مطلب »
انواع هزینه ها در حسابداری و مالی توسط مشاور مالیاتی
حسابداری
انواع هزینه ها در حسابداری

در این نوشته میخواهیم در خصوص انواع هزینه ها در حسابداری و مالی ، بهبود هزینه ها توسط مشاور مالیاتی و همچنین در خصوص انواع هزینه بپردازیم انواع هزینه ها در حسابداری یکی از مهم‌ترین مفاهیم

ادامه مطلب »
مدارک مثبته
حسابداری
مدارک مثبته

در این نوشته به مفهوم مدارک مثبته و یا اسناد مثبته و نقش آن در حسابداری و چگونگی رسیدگی به آن توسط مشاور مالیاتی می پردازیم. مدارک مثبته یا اسناد مثبته مدارک مثبته اسناد نشان‌دهنده وقوع

ادامه مطلب »
مشاور مالیاتی کیست ؟
خدمات مالی
مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست؟ در این مطلب درباره مشاور مالیاتی کیست و خصوصیات یک وکیل مالیاتی خبره ، هم چنین میزان آشنایی او با قوانین مالیاتی و امور مالیاتی کشور به صورت مفصل صحبت می کنیم. با

ادامه مطلب »
اهمیت مشاوره مالیاتی
خدمات مالی
اهمیت مشاوره مالیاتی

اهمیت مشاوره مالیاتی تمامی مشاغل نیازمند دانش مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی و اهمیت مشاوره مالیاتی برای روبه رو شدن با قانون مالیات سازمان امور مالیاتی هستند. با ما باشید زیرا در این نوشته به این

ادامه مطلب »
مفاصا حساب مالیاتی
خدمات مالی
مفاصا حساب و نحوه دریافت مفاصا حساب

درخواست گواهی مفاصا اولین کاری است که مودی و یا مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی وی ملزم است برای دریافت گواهی مفاصا حساب مالیاتی انجام دهد. براساس ماده ۲۳۵ قانون مالیات های مستقیم، اداره امور مالیاتی

ادامه مطلب »
مشاور مالی را چگونه انتخاب کنیم
خدمات مالی
مشاور مالیاتی چه کاری انجام می دهد

اشخاص حسابرس و مشاور مالیاتی در هدایت مالیات دهندگان برای رعایت قوانین، در تمام امور مالی، حسابداری و پرداخت مالیات نقش مهمی دارد. بسته به وضعیت مالیات دهنده، خدماتی که یک مشاور مالیاتی ارائه می‌دهد، متفاوت

ادامه مطلب »
مالیات بر ارزش افزوده
خدمات مالی
مالیات املاک و مستغلات

مالیات املاک و مستغلات ، نوعی از مالیات می باشد، که از درآمدهای به دست آمده از ملک محسوب می شود. املاک و مستغلات شامل سه نوع مالیات می شوند: مالیات بر درآمد اجاره از املاک

ادامه مطلب »
تکنولوژی نرم افزار
حسابرسی
موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی

    موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی     جمع داراییهای شرکتی ۲۰۰ میلیارد ریال است. حسابرس معتقد است تحریف داراییها بالای ۲۰ درصد، منجر به اظهار نظر مردود می‌شود (برای پرهیز از تردیدهای احتمالی در

ادامه مطلب »
بیمه‌ای به کارفرمایان
حسابداری
مدیریت سود چیست؟

مدیریت سود چیست؟   در کسب و کار برای حفظ عملیات، ارائه خدمات بهتر، و ارائه محصولات جدید، آن نیاز به سود می باشد. در هر کسب و کار، سود همیشه با زیان های خاص همراه است. مهم

ادامه مطلب »

مقاله های مرتبط

اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره

اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و

ادامه مطلب »
درخواست خود را بنویسید ...
ما را در نقشه بیابید ...