فلسفه مشاور مالیاتی خود را بهتر بشناسیم

مشاوران مالیاتی

در روزگار حاضر که ما در آن هستیم در اکثر کار ها باید به متخصصین آن رجوع شود، زیرا با توجه به پیچیدگی هایی که در عصر جدید با آن مواجه هستیم راهی جز این برای انجام کارها نداریم و اگر در یک حوزه ای که در آن تخصصی نداریم وارد شویم بدون شک چیزی جز شکست نصیبمان نمی شود. مثلا وقتی اتومبیل ما نیاز به تعمیر دارد به علت پیچیدگی های طراحی آن، به فردی که از نظر فنی و تخصص دارد مراجعه می کنیم و نمونه های مراجعه به افراد متخصص کم نیستند و در این میان مراجعه به وکیل و فلسفه مشاور مالیاتی نیز چنین مبنایی را دارند.

برای آن که بهتر متوجه شوید چرا به مشاور مالیاتی نیاز دارید، نخست باید کمی در مورد مالیات و مفهوم و چیستی آن بدانید.

 

آرمان پرداز-مشاور مالیاتی-مالیات

 

فلسفه مالیات

یکی از مهمترین نقاط رابطه حاکمان و مردم از دیرباز تا حال حاضر مالیات است و می توان چنین ادعا کرد که از مهمترین دستاورد های بشر برای پیشبرد تمدن بوده است. در تعریف مالیات سخن بسیار است لیکن ما برای فهم رابطه آن بافلسفه  مشاور مالیاتی به چند مورد اکتفا می کنیم.

  1. شارل دومنتسکیو فیلسوف فرانسوی: مالیات قسمتی از دارایی است که شخص برای امنیت بقیه دارایی خود یا برای اینکه بتواند از بقیه دارایی با آسایش بهره مند شود پرداخت می کند.
  2. کتاب بریتانیکا اثر چارلز ای. مک لور: پرداخت مالی اجباری و یا انواع دیگری از هزینه های تحمیلی از سوی دولت به پرداخت کنندگان مالیات جهت هزینه کردن درمخارج خدمات عمومی.
  3. دکتر حسین پیرنیا در کتاب مالیه عمومی: برداشت قسمتی از دارایی یا درامد افراد برحسب توانایی پرداخت آنان برای تامین مخارج دولتی.

شاید ساده ترین تعریف این باشد که مالیات هزینه ای است که افراد یک جامعه برای هزینه های عمومی می پردازند.

 

آرمان پرداز-مشاور مالیاتی-مالیات و فلسفه آن

 

مالیات و فلسفه آن

فلسفه مالیات را می توان از تعاریفی که ارائه شد فهمید ولیکن نحوه اخذ مالیات و نرخ مالیات در نظام های اقتصادی مختلف و محل خرج آن تعیین کننده فلسفه آن است.

برخی فلسفه مالیات را اینگونه شرح می دهند که مالیات مشارکت همگانی درتامین هزینه های عمومی است. برخی دیگر فلسفه ایجاد مالیات را عدالت اجتماعی می دانند، در این نگاه بیشتر مالیات از افراد دارای درامد بیشتر اخذ می شود تا برای افراد دارای درامد پایین هزینه شود و عده ای از اندیشمندان اسلامی فلسفه مالیات از دیدگاه اسلام راچنین برمی شمارند.

فلسفه مشاور مالیاتی

انواع مالیات

مالیات شامل دودسته کلی مستقیم و غیر مستقیم می شود. مالیات مستقیم، مالیاتی است که اشخاص به ازای مایملک خاصی پرداخت می کنند و مالیات غیرمستقیم، مالیاتی است که به طور غیرمستقیم برروی کالا و خدمات اعمال می گردد و پرداخت کننده آن برای دولت مشخص نیست.

منابع مالیاتی در مالیات مستقیم شامل مالیات بردارایی که منقسم در مالیات بر ارث و حق تمبر است و دوم مالیات بر درامد که شامل مالیات بر درامد املاک، مشاورزی، حقوق و مزایا، مشاغل، درامد اشخاص حقوقی، درامد اتفاقی و مالیات بر جمع درامد ناشی از منابع مختلف است و مالیات غیرمستقیم شامل مالیات بر ارزش افزوده می شود.

فلسفه مشاور مالیاتی

حال که مفهوم مالیات را متوجه شدیم به سراغ رابطه آن با مشاور مالیاتی می رویم.

 

آرمان پرداز-مشاور مالیاتی-نکاتی پیرامون دادرسی مالیاتی

 

نکاتی پیرامون فلسفه مشاور مالیاتی در دادرسی مالیاتی

همانطور که می دانید چرخه دادرسی مالیاتی به ترتیب زیراست:

1- رئیس اداره امورمالیاتی مربوطه / 2- هیئت حل اختلاف مالیاتی / 3- شورای عالی مالیاتی / 4- هیئت 3 نفری وزارت اقتصاد / 5- دیوان عدالت اداری

فلسفه مشاور مالیاتی

مرحله 1:

بیشتر پرونده های مالیاتی کوچک در این مرحله به سرانجام می رسند.

طبق قانون مودی یا وکیل و مشاور مالیاتی وی از تاریخ ابلاغ مالیات 30 روز مهلت دارند تا با مدارک مستدل، درخواست تعدیل نمایند.

مرحله 2:

هیئت حل اختلاف مالیاتی متشکل از: قاضی، نماینده سازمان امورمالیاتی، نماینده صنف اتحادیه یا تشکل حرفه ای به نمایندگی از مودی یا وکیل و مشاور مالیاتی او.

مودی یا مشاور مالیاتی می توانند تا 30 روز پس از صدور حکم، به شورای عالی مالیاتی اعتراض نمایند.

مرحله 3:

– درموردی که رای شورای حل اختلاف در این مرحله رد شود پرونده به اداره مالیاتی برگشته و مجددا در یک هیئت دیگر مورد بررسی قرار می گیرد.

مرحله 4:

– این مرحله بیشتر برای جلوگیری از خروج پرونده از اداره مالیات و دولت قرارداده شده است.

مرحله 5:

– مودی یا وکیل و مشاور وی می توانند طی 3 ماه پس از تاریخ صدور اخرین رای شکایت خود را از اداره امور مالیات تسلیم دیوان عدالت اداری کنند.

– مودی یا مشاور مالیاتی وی می توانند مستقیم از هیئت حل اختلاف شکایت خود را به دیوان عدالت اداری بکنند اما پروسه ای زمان بر و دارای پیچیدگی است.

فلسفه مشاور مالیاتی

 

آرمان پرداز-مشاور مالیاتی-ویژگی مشاور مالیاتی حرفه ای

 

فلسفه مشاور مالیاتی حرفه ای چیست؟

فلسفه مشاور مالیاتی  حرفه ای با تسلط بالا بر فنون مذاکره درجلسات، پیروزی خود را تضمین می نماید. وی با تسلطی که بر نحوه ی استفاده از قوانین مالیاتی و بخشنامه های آن دارد در برابر نماینده اداره امورمالیات به محاجّه می پردازد و او را به چالش می کشاند. مطالعه روزانه قوانین با توجه به انواع پرونده های دفاعی ازعادات یک مشاور مالیاتی باتجربه است.

مشاور مالیاتی هرروز به اداره مالیات و دارایی و هیات های مختلف می رود تا پیگیر مسائل مربوط به پرونده ها باشد. تجربه زیاد درکوتاه کردن مسیر پرونده ها و تسلط برقوانین بیمه تامین اجتماعی از جمله خصوصیات مشاور  متخصص است. بروزرسانی رزومه طی کمتر از یک ماه با سوابق اجرایی جدید و داشتن حداقل مدرک تحصیلی لیسانس در رشته های مالی و اقتصاد و همچنین برقراری ارتباط تنگاتنگ قانونی با انواع حوزه های مالیاتی از دیگر موارد ممیز مشاور مالیاتی حرفه ای است.

حدود و اختیارات وکیل و مشاور مالیاتی

تصمیم گیری و اجرای امورمالیاتی در مواردی مانند تمکین، اعتراض، توافق، مصالحه، تقسیط، درخواست احاله، طرح پرونده در هیئت های حل اختلاف بدوی و تجدید نظر، شورای عالی مالیاتی، دیوان عدالت اداری، طراحی انواع لایحه نسبت به آرای صادره، توضیح و دفاع در پرونده های مودی، توافق با کلیه واحد های اجرایی اداره دارایی، اختیار لازم در مورد پرداخت یا دریافت وجه بایت اصل بدهی و جرائم، موارد سپرده های موقت یا استرداد مالیاتی و ارائه انواع چک و یا ضمانت که به وکیل یا مشاور مالیاتی در ادارات امورمالیات و هیات های حل اختلاف مالیات داده می شود و وکیل یا مشاور مالیاتی می تواند تمام اختیارات راجع به دادرسی را داشته باشد مگر مودی یا موکل اختیاری را از مشاور مالیاتی خود سلب نماید.

 

آرمان پرداز-مشاور مالیاتی-دستمزد وکیل و مشاور مالیاتی

 

دستمزد وکیل و فلسفه مشاور مالیاتی در دادرسی مالیاتی

طبق بند (د) ماده 103 قانون مالیات های مستقیم در مورد دعاوی و اختلافات مالی که در مراجع اختصاصی غیرقضایی رسیدگی می شود، برای حق الوکاله وکیل یا مشاور مالیاتی تعرفه خاصی وضع نشده است. ولیکن میزان حق الوکاله صرفا از لحاظ مالیاتی برای وکیل و مشاور مالیاتی به قرار زیر است:

تا ده ميليون (۱۰,۰۰۰,۰۰۰) ريال مابه‌الاختلاف‌، پنج درصد؛

تا سی ميليون (۳۰,۰۰۰,۰۰۰) ريال مابه‌الاختلاف‌، چهار درصد نسبت به مازاد ده ميليون (۱۰,۰۰۰,۰۰۰) ريال‌.

از سی ميليون‌ (۳۰,۰۰۰,۰۰۰) ريال مابه‌الاختلاف به بالا سه درصد نسبت به ‌مازاد سی ميليون (۳۰,۰۰۰,۰۰۰) ريال منظور می ‌شود و معادل پنج درصد آن تمبر باطل خواهد شد.

فلسفه مشاور مالیاتی

نتیجه شناخت فلسفه مشاور مالیاتی

از آنجا که تعداد مشاور مالیاتی و وکلا افزایش یافته نکته ای که قابل توجه است این است که برای پیگیری پرونده های مالیاتی نیازی به مراجعه به وکیل پایه یک دادگستری نیست.

زیرا اکثر وکلا درچند رسته کاری مختلف فعالیت می کنند و کمتر وکیلی تخصصا در رسته کاری “امورمالیاتی” فعالیت می کند. برای شناخت بهتر از وکیل و مشاور مالیاتی مناسب، باید از مشورت یا مشاوره با چند وکیل و مشاور مالیاتی بهره برد و راهنمایی های آنان را مقایسه کرد تا وکیل یا مشاور مالیاتی مربوطه که آگاهی و تجربه بیشتری در پرونده های موفق داشته را انتخاب کنیم.

این نکته نیز حائز اهمیت است که تجربه و آگاهی در امر وکالت و مشاور مالیاتی اصلا به سن و سال برنمی گردد. چه بسا وکیل یا مشاور مالیاتی جوانی که در این حرفه اند و آگاهی آنان از وکیل یا مشاور مالیاتی باسابقه بسیار بیشتر باشد خصوصا با روندی که در تغییر قوانین مالیاتی وجود دارد.

درنتیجه، مهمترین عامل برگزیدن یک وکیل یا مشاور مالیاتی، فارغ از مسائل فنی و حقوقی، خصوصیت اخلاقی، حسن شهرت و اعتمادی است که افراد گوناگون به وکیل یا مشاور مالیاتی دارند و به این مهم همواره باید توجه داشت.

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای مورد نیاز با * مشخص شده است

نوشتن دیدگاه

عضویت در خبر نامه

مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید آرمان پرداز خبره
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید

در این نوشته برای شما توضیح می دهیم که چگونه یک مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید و به او اعتماد کنیم. در پایان اعتماد شما را به آرمان پرداز خبره جلب می کنیم. مشاور مالیاتی معتبر

ادامه مطلب »
اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره
مشاور مالیاتی
اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و اهمیت مشاور مالیاتی در آن اهمیت مشاوره در زمینه مالیات کسب

ادامه مطلب »
انتخاب کارشناس حسابداری و مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت توسط آرمان پرداز خبره
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت

در این نوشته می خواهیم در مورد نکاتی در خصوص انتخاب مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت و نحوه انتخاب کارشناس حسابداری بپردازیم. تا پایان با ما همراه باشید و جهت هرگونه نیاز به مشاور مالیاتی

ادامه مطلب »
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی

در این نوشته میخواهیم به شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی در سازمان امور مالیاتی بپردازیم. جهت هرگونه سوال در خصوص مشاور مالیاتی با ما در ارتباط باشید. مشاور مالیاتی کیست؟ مشاور مالیاتی کسی است که

ادامه مطلب »
انواع هزینه ها در حسابداری و مالی توسط مشاور مالیاتی
شرکت حسابداری
انواع هزینه ها در حسابداری

در این نوشته میخواهیم در خصوص انواع هزینه ها در حسابداری و مالی ، بهبود هزینه ها توسط مشاور مالیاتی و همچنین در خصوص انواع هزینه بپردازیم انواع هزینه ها در حسابداری یکی از مهم‌ترین مفاهیم

ادامه مطلب »
مدارک مثبته
شرکت حسابداری
مدارک مثبته

در این نوشته به مفهوم مدارک مثبته و یا اسناد مثبته و نقش آن در حسابداری و چگونگی رسیدگی به آن توسط مشاور مالیاتی می پردازیم. مدارک مثبته یا اسناد مثبته مدارک مثبته اسناد نشان‌دهنده وقوع

ادامه مطلب »
مشاور مالیاتی کیست ؟
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست؟ در این مطلب درباره مشاور مالیاتی کیست و خصوصیات یک وکیل مالیاتی خبره ، هم چنین میزان آشنایی او با قوانین مالیاتی و امور مالیاتی کشور به صورت مفصل صحبت می کنیم. با

ادامه مطلب »
اهمیت مشاوره مالیاتی
مشاور مالیاتی
اهمیت مشاوره مالیاتی

اهمیت مشاوره مالیاتی تمامی مشاغل نیازمند دانش مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی و اهمیت مشاوره مالیاتی برای روبه رو شدن با قانون مالیات سازمان امور مالیاتی هستند. با ما باشید زیرا در این نوشته به این

ادامه مطلب »
مفاصا حساب مالیاتی
مشاور مالیاتی
مفاصا حساب و نحوه دریافت مفاصا حساب

درخواست گواهی مفاصا اولین کاری است که مودی و یا مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی وی ملزم است برای دریافت گواهی مفاصا حساب مالیاتی انجام دهد. براساس ماده ۲۳۵ قانون مالیات های مستقیم، اداره امور مالیاتی

ادامه مطلب »
مشاور مالی را چگونه انتخاب کنیم
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی چه کاری انجام می دهد

اشخاص حسابرس و مشاور مالیاتی در هدایت مالیات دهندگان برای رعایت قوانین، در تمام امور مالی، حسابداری و پرداخت مالیات نقش مهمی دارد. بسته به وضعیت مالیات دهنده، خدماتی که یک مشاور مالیاتی ارائه می‌دهد، متفاوت

ادامه مطلب »
مالیات بر ارزش افزوده
مشاور مالیاتی
مالیات املاک و مستغلات

مالیات املاک و مستغلات ، نوعی از مالیات می باشد، که از درآمدهای به دست آمده از ملک محسوب می شود. املاک و مستغلات شامل سه نوع مالیات می شوند: مالیات بر درآمد اجاره از املاک

ادامه مطلب »
تکنولوژی نرم افزار
شرکت حسابرسی
موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی

    موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی     جمع داراییهای شرکتی ۲۰۰ میلیارد ریال است. حسابرس معتقد است تحریف داراییها بالای ۲۰ درصد، منجر به اظهار نظر مردود می‌شود (برای پرهیز از تردیدهای احتمالی در

ادامه مطلب »
بیمه‌ای به کارفرمایان
شرکت حسابداری
مدیریت سود چیست؟

مدیریت سود چیست؟   در کسب و کار برای حفظ عملیات، ارائه خدمات بهتر، و ارائه محصولات جدید، آن نیاز به سود می باشد. در هر کسب و کار، سود همیشه با زیان های خاص همراه است. مهم

ادامه مطلب »

مقاله های مرتبط

اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره

اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و

ادامه مطلب »
درخواست خود را بنویسید ...
ما را در نقشه بیابید ...