حل مسائل فصل یک حسابداری و کنترلهای مالی دولتی

کاهش اسناد هزینه پرداختنی ) 120 - 280 ( ) 160 ( محاسبه هزینه در مبنای تعهدی تعدیل شده 280

حل مسائل فصل یک حسابداری
و کنترلهای مالی دولتی

فصل یک حسابداری

2 فصل یک حسابداری
1 صفحه 58 – حل تمرین 1
] 4750 – ) 750+500( [= دریافت نقدی خالص 3500
دریافت نقدی تشخیص نشده 750 مبنای نقدی
پیش دریافت نقدی 500
جمع درآمد مبنای نقدی 4750
الف( دریافت نقدی خالص 3500
ب( درآمد تشخیص وصول نشده 1000 مبنای تعهدی کامل
ج( درآمد تشخیص وصول نشده با احتمال کم 250
جمع درآمد مبنای تعهدی کامل 4750
3500 الف( دریافت نقدی خالص 77
ب( درآمد تشخیص وصول نشده 1000 مبنای تعهدی تعدیل شده
750 ج( دریافت نقدی درآمد تشخیص نشده 77
جمع درآمد مبنای تعهدی تعدیل شده 5250 فصل یک حسابداری
* **********************************************************************************************
1 صفحه 58 – حل تمرین 2
الف(خالص پرداخت نقدی امسال 2600
الف(پرداخت نقدی سال قبل 250 هزینه برمبنای نقدی
الف( پیش پرداخت سال بعد 400
جمع هزینه ها برمبنای نقدی کامل 3250
3250- = نحوه محاسبه خالص پرداخت نقدی امسال*** )250+400(=2600
Maryam-sabri.blogfa.com 1394
3
ادامه حل تمرین 2 – 1 صفحه 58
الف(خالص پرداخت نقدی امسال 2600
ب( دریافت کالا بدون پرداخت 1200 هزینه ها برمبنای تعهدی
جمع هزینه ها بر مبنای تعهدی 3800
الف(خالص پرداخت نقدی امسال 2600
الف( پرداخت نقدی هزینه سال قبل 250 مبنای نقدی تعدیل شده
جمع هزینه ها بر مبنای نقدی تعدیل شده 2850
* ***********************************************************************************************
حل تمرین 3 – 1 صفحه 58
سازمان دولتی XX
حساب مستقل وجوه عمومی
صورت دریافت و پرداخت ،درآمد و هزینه ،و تغییرات در مازاد تخصیص نیافته
نقدی نقدی تعدیل شده تعهدی تعهدی تعدیل شده
درآمد یا دریافتها 4750 4750 4750 5250
هزینه یا پرداختها ) 3250 ( ) 2850 ( ) 3800 ( ) 3800 )
1500 1900 950 1450
Maryam-sabri.blogfa.com 1394
4
حل تمرین 4 – 1 صفحه 59
حل تمرین 5 – 1 صفحه 60
محاسبه درآمد بر مبنای تعهدی تعدیل شده )مبالغ به میلیارد ریال (
درآمد وصولی بر مبنای نقدی 4050
1 (درآمد دریافتی در پایان سال 810
درآمد دریافتی در ابتدای سال ) 600 )
خالص افزایش یا کاهش 210
درآمد برمبنای تعهدی تعدیل شده 4260
محاسبه هزینه در مبنای تعهدی تعدیل شده )مبالغ به میلیارد ریال (
هزینه ها و سایر پرداختها در مبنای نقدی 3150
حسابهای پرداختنی در پایان سال 480
هزینه مطالبات مشکوک الوصول 30
510
حسابهای پرداختنی ابتدای سال 360
مانده پیش پرداختهای تسویه نشده 330
( 690 )
( 180 )
هزینه ها در مبنای تعهدی تعدیل شده 2970
شرح فصل یک حسابداری
عطف
نقدی کامل دریافتها
تعهدی تعدیل شده
درآمدها
نقدی تعدیل شده
دریافتها
درآمدهای وصول شده سال 77
1 -الف
8500
8500
8500
وصول درآمدهای سال 76
1 -ب
2500

2500
پیش دریافت درآمد
1 -ج
2000

2000
درآمدهای تشخیص با احتمال وصول
بالا
2

10000

جمع
13000
18500
13000
پرداخت ها
هزینه ها
پرداختها
هزینه های تحقق یافته پرداخت شده
سال 77
3 -الف
7000
7000
7000
پرداخت هزینه های سال 76
3 -ب
1500

1500
پیش پرداخت خرید کالا
3 -ج
1200


هزینه های تحقق یافته بدون پرداخت
سال 77
4

2300

جمع
9700
9300
8500
مازاد ) کسری( سال 77
3300
9200
4500
Maryam-sabri.blogfa.com 1394
5
ادامه حل تمرین 5 – 1 صفحه 60
2820 = 330 – 3150 =محاسبه هزینه سال 75 در مبنای نقدی تعدیل شده
)ج( 700 = 50 – 750 = مانده دوره در مبنای نقدی
هزینه پرداختی اول دوره – )مالیاتهای دریافتی +بانک اول دوره(=مازاد اول دوره در مبنای تعهدی تعدیل شده
940 = 360 ( – 600 + 700 = )
صورت تغییرات در مازاد تخصیص نیافته در سال 75 ) مبالغ به میلیارد ریال (
شرح
محاسبات
مبنای نقدی
مبنای تعهدی تعدیل شده
دریافت نقدی مربوط به سال 75
4050
4050
درآمد تحقق یافته بدون وصول
600 – 810
210
جمع افزایش
4050
4260
هزینه های تحقق یافته پرداخت شده
330 – 3150
2820
2820
هزینه مطالبات مشکوک الوصول


30
هزینه تحقق یافته بدون پرداخت
360 – 480

120
جمع کاهش

( 3150 )
( 2970 )
خالص افزایش

900
1290
مازاد ابتدای دوره

700
940
برگشتی اضافه پرداختی سال قبل

50
50
مازاد انتهای دوره
13
1650
2280
**************************************************************************************************************
حل تمرین 6 – 1 صفحه 61
الف( محاسبه هزینه در مبنای نقدی و نقدی تعدیل شده
شرح
مبنای نقدی
مبنای نقدی تعدیل شده
هزینه سال جاری بر مبنای تعهدی تعدیل شده
)+( اسناد هزینه پرداختنی اول دوره
)+( پیش پرداخت سال جاری
)+( علی الحساب سال جاری
جمع افزایش
)-( اسناد هزینه پرداختنی پایان دوره
)-( هزینه مطالبات مشکوک الوصول
395
120
35
10
165
( 160 )
( 10 )
395
120
-فصل یک حسابداری

120
( 160 )
( 10 )
جمع کاهش
( 170 )
( 170 )
هزینه سال جاری
390
345

6
ادامه حل تمرین 6 – 1 صفحه 61
ب(
درآمد در مبنای تعهدی تعدیل شده 465
)-( افزایش مانده مالیات دریافتنی ) 24 ( = محاسبه درآمد در مبنای نقدی
خالص درآمد نقدی 241
ج( 60 = 30 – 90 = مازاد اول دوره در مبنای تعهدی تعدیل شده
تراز اول دوره در مبنای تعهدی تعدیل شده
بانک 30 = X
مالیات دریافتنی 150
اسناد هزینه پرداختنی 120
مازاد 60
180
180
30 = مانده بانک اول دوره = مازاد اول دوره در مبنای نقدی تعدیل شده
صورت تغییرات در مازاد تخصیص نیافته سال 1375 )ارقام به میلیارد ریال (
شرح
محاسبات
مبنای نقدی تعدیل شده
مبنای تعهدی تعدیل شده
دریافت نقدی مربوط به درآمدهای سال قبل

150
-فصل یک حسابداری
دریافت نقدی مربوط به درآمدهای سال 75
174 – 465
291
2981
درآمد تحقق یافته بدون دریافت


174
جمع افزایش

441
465
پرداخت هزینه های سال قبل
( 10 + 160 – ) 395
( 120 )

پرداخت هزینه های سال 75

( 225 )
( 225 )
هزینه غیر نقدی- هزینه م .م

( 10 )
هزینه تحقق یافته بدون پرداخت

( 160 )
جمع کاهش
( 345 )
( 395 )
خالص افزایش
مازاد ابتدای دوره
برگشتی اضافه پرداخت سال قبل
96
30
30فصل یک حسابداری
70
60
30
مازاد انتهای دوره
156
160

7
حل تمرین 7 – 1 صفحه 62
محاسبه درآمد در مبنای تعهدی تعدیل شده ) ارقام به میلیارد ریال (
درآمد وصولی و سایر دریافتها در مبنای نقدی 285
)+( افزایش حساب مالیاتهای دریافتنی ) 25 – 35 ) 10
)-( پیش دریافت مالیاتی ) 20 )
درآمد در مبنای تعهدی تعدیل شده 275
هزینه در مبنای تعهدی تعدیل شده ) ارقام به میلیارد ریال (
هزینه و سایر پرداختها در مبنای نقدی 275
افزایش اسناد هزینه پرداختنی ) 15 – 27 ) 12
هزینه مطالبات مشکوک الوصول 20 × % 20 4
تعهدات قطعی نشده بابت خرید کالا ) 15 )
مانده موجودی کالای مصرف نشده ) 17 )
هزینه در مبنای تعهدی تعدیل شده 259
ب( فصل یک حسابداری
دریافتی اضافه پرداختی سال قبل – مانده مازاد در تراز = مانده اول دوره بانک = مازاد دوره در مبنای نقدی
25 = 10 – 35 =
35 = 15 ( – 25 + 25 ( = اسناد هزینه پرداختنی – ) مالیات دریافتی + بانک ( = مازاد دوره در مبنای نقد
تراز اول دوره در مبنای نقدی تراز اول دوره در مبنای تعهدی تعدیل شده
بانک 25 مازاد 25 بانک 15 اسناد هزینه پرداختنی 15
مالیات دریافتی 25 مازاد 35
50 50
فصل یک حسابداری
8
ادامه حل تمرین 7 – 1 صفحه 62
صورت تغییرات در مازاد تخصیص نیافته سال 78 ) ارقام به میلیارد ریال (
شرح
محاسبات
مبنای نقدی
مبنای تعهدی تعدیل شده
دریافتی بابت درآمد فاقد قابلیت اندازه گیری
دریافتی بابت پیش دریافت درآمد
دریافتی بابت صورتحساب ارسالی
درآمد تحقق یافته دریافت نشده
( 25 – 35 – ) 180
25 – 35
95
20
170
95

170
10
جمع افزایش
285
275
پرداخت بابت تعهدات قطعی نشده
پرداختی بابت موجودی کالا
پرداختی بابت هزینه های سال
هزینه های تحقق یافته پرداخت نشده
هزینه مطالبات مشکوک الوصول
10
( 17 + 15 -) 275
15 – 27

15
17
243
-فصل یک حسابداری


-فصل یک حسابداری
243
12
4
جمع کاهش
( 275 )
( 259 )
خالص افزایش
مازاد ابتدای دوره
دریافتی بابت اضافه پرداختی سال قبل
10
25
10فصل یک حسابداری
16
35فصل یک حسابداری
10
مازاد در انتهای دوره
15
61

9
حل تمرین 8 – 1 صفحه 64
درآمد تعهدی تعدیل شده ح.دریافتنی
درآمد نقدی 8000 اول دوره 520
+ درآمد تحقق یافته وصول نشده 160 160
درآمد تعهدی تعدیل شده 8160 پایان دوره 680
پرداختهای نقدی 6400 ح. پرداختنی
کاهش اسناد هزینه پرداختنی ) 120 – 280 ( ) 160 ( محاسبه هزینه در مبنای تعهدی تعدیل شده 280
مانده پیش پرداختها و علی الحسابها ) 400 ) 160
هزینه در مبنای تعهدی تعدیل شده 5840 120
ب( 800 = جمع دریافتها = درآمد در مبنای نقدی تعدیل شده
6000 = 400 – 6400 = هزینه ها در مبنای نقدی تعدیل شده
ج ( 6400 = جمع پرداختها = هزینه در مبنای نقدی کامل

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای مورد نیاز با * مشخص شده است

نوشتن دیدگاه

عضویت در خبر نامه

مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید آرمان پرداز خبره
خدمات مالی
مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید

در این نوشته برای شما توضیح می دهیم که چگونه یک مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید و به او اعتماد کنیم. در پایان اعتماد شما را به آرمان پرداز خبره جلب می کنیم. مشاور مالیاتی معتبر

ادامه مطلب »
اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره
خدمات مالی
اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و اهمیت مشاور مالیاتی در آن اهمیت مشاوره در زمینه مالیات کسب

ادامه مطلب »
انتخاب کارشناس حسابداری و مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت توسط آرمان پرداز خبره
خدمات مالی
مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت

در این نوشته می خواهیم در مورد نکاتی در خصوص انتخاب مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت و نحوه انتخاب کارشناس حسابداری بپردازیم. تا پایان با ما همراه باشید و جهت هرگونه نیاز به مشاور مالیاتی

ادامه مطلب »
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی
خدمات مالی
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی

در این نوشته میخواهیم به شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی در سازمان امور مالیاتی بپردازیم. جهت هرگونه سوال در خصوص مشاور مالیاتی با ما در ارتباط باشید. مشاور مالیاتی کیست؟ مشاور مالیاتی کسی است که

ادامه مطلب »
انواع هزینه ها در حسابداری و مالی توسط مشاور مالیاتی
حسابداری
انواع هزینه ها در حسابداری

در این نوشته میخواهیم در خصوص انواع هزینه ها در حسابداری و مالی ، بهبود هزینه ها توسط مشاور مالیاتی و همچنین در خصوص انواع هزینه بپردازیم انواع هزینه ها در حسابداری یکی از مهم‌ترین مفاهیم

ادامه مطلب »
مدارک مثبته
حسابداری
مدارک مثبته

در این نوشته به مفهوم مدارک مثبته و یا اسناد مثبته و نقش آن در حسابداری و چگونگی رسیدگی به آن توسط مشاور مالیاتی می پردازیم. مدارک مثبته یا اسناد مثبته مدارک مثبته اسناد نشان‌دهنده وقوع

ادامه مطلب »
مشاور مالیاتی کیست ؟
خدمات مالی
مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست؟ در این مطلب درباره مشاور مالیاتی کیست و خصوصیات یک وکیل مالیاتی خبره ، هم چنین میزان آشنایی او با قوانین مالیاتی و امور مالیاتی کشور به صورت مفصل صحبت می کنیم. با

ادامه مطلب »
اهمیت مشاوره مالیاتی
خدمات مالی
اهمیت مشاوره مالیاتی

اهمیت مشاوره مالیاتی تمامی مشاغل نیازمند دانش مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی و اهمیت مشاوره مالیاتی برای روبه رو شدن با قانون مالیات سازمان امور مالیاتی هستند. با ما باشید زیرا در این نوشته به این

ادامه مطلب »
مفاصا حساب مالیاتی
مشاور مالیاتی
مفاصا حساب و نحوه دریافت مفاصا حساب

درخواست گواهی مفاصا اولین کاری است که مودی و یا مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی وی ملزم است برای دریافت گواهی مفاصا حساب مالیاتی انجام دهد. براساس ماده ۲۳۵ قانون مالیات های مستقیم، اداره امور مالیاتی

ادامه مطلب »
مشاور مالی را چگونه انتخاب کنیم
خدمات مالی
مشاور مالیاتی چه کاری انجام می دهد

اشخاص حسابرس و مشاور مالیاتی در هدایت مالیات دهندگان برای رعایت قوانین، در تمام امور مالی، حسابداری و پرداخت مالیات نقش مهمی دارد. بسته به وضعیت مالیات دهنده، خدماتی که یک مشاور مالیاتی ارائه می‌دهد، متفاوت

ادامه مطلب »
مالیات بر ارزش افزوده
خدمات مالی
مالیات املاک و مستغلات

مالیات املاک و مستغلات ، نوعی از مالیات می باشد، که از درآمدهای به دست آمده از ملک محسوب می شود. املاک و مستغلات شامل سه نوع مالیات می شوند: مالیات بر درآمد اجاره از املاک

ادامه مطلب »
تکنولوژی نرم افزار
حسابرسی
موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی

    موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی     جمع داراییهای شرکتی ۲۰۰ میلیارد ریال است. حسابرس معتقد است تحریف داراییها بالای ۲۰ درصد، منجر به اظهار نظر مردود می‌شود (برای پرهیز از تردیدهای احتمالی در

ادامه مطلب »
بیمه‌ای به کارفرمایان
شرکت حسابداری
مدیریت سود چیست؟

مدیریت سود چیست؟   در کسب و کار برای حفظ عملیات، ارائه خدمات بهتر، و ارائه محصولات جدید، آن نیاز به سود می باشد. در هر کسب و کار، سود همیشه با زیان های خاص همراه است. مهم

ادامه مطلب »

مقاله های مرتبط

اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره

اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و

ادامه مطلب »
درخواست خود را بنویسید ...
ما را در نقشه بیابید ...