فاکتورچیست

سرمایه‌گذاری
  •   فاکتور برگه ای است   حاوی فهرس  و قیم  اجناس فروخته شده یا خدمات ارائ ه شده کته  توسط فروشنده یا ارائ ه دهنده خدمات به خریدار یتا  دریافت   کننتده  خدم  ارائه م ی گردد . در واقع یک نوع صورتحساب یا برگ خری  است .بنابراین، با همین فهم ساده از فاکتور به این نتیجه میرسیم که تا کالایی فروخته نشود یا خ ماتی ارائه نگردد چیزی به نیا   فیاکتور  موضیوعیت  نی ارد . متأسفانه از دیرباز افراد سودجو با سوءنیت و به منظور استیفا ناروا از فاکتور در غیر از کاربرد صحیح آن استفاده نموده ان  که این نحوه استفاده اشکال گوناگون دارد.  در یک جا خری ار جنسی را برای دیگران خری  میکن  و از فروشن ه درخواست میکن  کیه  مبلی   منی ر   در فاکتور را بیشتر از مبل  واقعی قی  نمای  تا از این راه پول بیشتری از مالک اصلی طلیب  نمایی   در جیای  دیگیر  ب ون اینکه خری  کالایی مطرح باش  خری ار از فروشن ه میخواه  تا صرفاً به وی فاکتور ارائه نمای  که بعضیی  مواقع در اخذ تسهیلات بانکی این نوع تهیه فاکتور ظهور می نمای  و در بعضیی  مواقیع  افیراد  سیودجو،  مؤدییان  مالیاتی را راهنمایی می نماین  تا از این گونه فاکتورها تهیه نموده و به گونهای در حسابهای خود اعمال نماین  تا سازمان هایی مانن  سازمان امورمالیاتی آن را به عنوان یک سن  واقعی پذیرفته و ارائیه  دهنی ه  از مزاییای  آن بهرهمن  شود . ب یهی است قبل از آنکه دلیل قانونی مبنی بر ممنوعیت آن بیان گردد به راحتی و با دلیل عقلی خواهیم یافیت  که اق ا  مذکور خلاف موازین و اصول حاکم بر معاملات می باش . چرا که فاکتور یا همان بیرگ  خریی   زمیانی  صادر می شود که واقعاً معامله صورت پذیرفته باش  و ب ینوسیله فاکتور به منزله سن  انجیا   آن معاملیه  تلقیی            می شود. ولی زمانی که مؤدیان مالیاتی بهصورت غیرواقعی اق ا  به تهیه اینگونه  اسناد و م ارک می نماین  تا با ارائه به واح های مالیاتی به ویژه واح های مالیات برارزش افزوده اینطیور  وانمیود  نماینی   کیه  در ییک  دوره مالیاتی خری هایی به مراتب بیشتر از فروش داشته ان  و ب ینوسیله امتیازی تحت عنوان اعتبار مالیاتی کسب که بتوانن  با ب هی دوره های بع ی خود تهاتر و یا استرداد نماین  وارد فرآین ی ش ه ان  که نظا  حقوقی کشور به   “قانون ارتقاء سلامت 42 تبعیت از خواست اجتماعی از خود واکنش نشان داده و اق ا  مذکور را به استناد” ماده نظا  اداری و مقابله با فساد جر  محسوب نموده و مرتکب را علاوه  بر مجازات به جبران زیان های وارده محکو  می نمای .  ب یهی است بعضاً افراد سودجو در این مسیر اق ا  به ساختن فاکتور با مشخصات غیرواقعی و ساختن مهر و یا استفاده از مهر شرکت ها ب ون مجوز آنان نموده و این گونه اسناد را ضمیمه سایر م ارک بیه  سیازمان  امورمالیاتی ارائه و به آن استناد می نماین که اق ا  میذکور  مطیاب   “میواد  345 ، 345 ، 345 ،355 ،  354 ،      ” و 355  ” همیان  قیانون  اسیتفاده  از سین   مجعیول 353 … قانون مجازات اسلامی جعل و به اسیتناد ” میاده

  • محسوب گردی ه که دوعنوان مستقل کیفری بوده و جاعل و استفاده کنن ه از سن مجعول مستقلاً قابل تعقیب کیفری می باشن  با توجه به آثار و پیام های سوء اجتماعی و اقتصادی ناشی از فاکتورهای صوری و جعلی و یا اصیطلاحاً  فیاکتور  فروشی اراده جامعه بر آن تعل  گرفت که با این پ ی ه برخورد مناسب صورت گیردکه حسب مقررات” ماده 42  “قانون ارتقاء سلامت نظا  اداری و مقابله با فساد ارائه اسناد و م ارک غیر واقعی که موجب تضییع حقوق دولت   برهمین اساس و با توجه به اهمیت موضوع، قانونگذار برای اولین بار در نظا  حقوقی ، گردد جر  تلقی ش ه است   “اصلاحیه قانون مالیات هیای  مسیتقیم  در سیال 472 و مالیاتی مصادی  جر  مالیاتی را به موجب مفاد” ماده 3 به موجب” بن 4552   تنظیم معاملات و قراردادهیا ی خیود  بی ه نیا   دیگیران،  ییا  معی املات و «    “ماده مذکور  جر  تلقی و مرتکب یا مرتکبان آن را قابل مجازات نسبت » قراردادهای مؤدیان دیگر به نا  خود را برخلاف واقع به مجازاتهای درجه شش دانسته است .بنابراین ملاحظه می شود قانگذار با حساسیت ویژه به این موضوع نگاه کرده چرا که اق امات خلاف قانون فوق الذکر علاوه بر اینکه باعث تضییع حقوق حقه دولیت  میی گیردد  موجیب  سلب آسایش عمومی ازجهت غیر واقعی بودن یا مجعول بودن اسناد مذکور نیز می شود. اما نکته دیگری که در   ماده” این راستا قابل طرح میباش آن است که جر  موصوف که از این پس به موجب مفاد  “قانون اصلاح 472  قانون مالیات های مستقیم از مصادی  جرائم مالیاتی تلقی میگردد گاهی مواقع بوسیله اشخاص حقیقیی  واقیع  می شود و در بعضی مواقع بوسیله اشخاص حقوقی ارتکاب می یاب   با توجه به اینکه قانونگذار برای اولیین  بیار  تصریحا به موجب “مواد     ” قانون مجازات اسلامی مصوب 425و45 قائل به مسئولیت کیفری و مجیازات 4554 473 برای اشخاص حقوقی گردی ه قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم نیز به تبعییت  از آن و در میاده    آن قانون ارتکاب جرائم مالیاتی از ناحیه اشخاص حقوقی را پذیرفته و برای آن مجازات تعیین نموده است. بنابراین شرکت هایی که بصورت صوری تشکیل گردی ه و اصطلاحاً به آنان کاغیذی  و در بعضیی  از کشیورها  حبیابی  ییا  مفقودالاثر هم میگوین  چنانچه اق ا  به انجا  معاملات غیر واقعی (صوری) نماین  و به اسناد و م ارکی که بیه  صورت غیرواقعی و برخلاف حقیقت تنظیم گردی ه است در نظا  مالیاتی استناد نماین  مرتکیب  جیر   مالییاتی  473 ش ه و به مجازات های مقرر در “ماده    “قانون فوق الذکر محکو  می گردن . البته این محکومیت مانع از  ” قانون مجازات اسیلامی 425 مسئولیت کیفری شخص حقیقی مرتکب جر  نمی باش  چرا که به موجب “ماده در مسئولیت کیفری اصل بر مسئولیت شخص حقیقی است و چنانچه نماین ه قانونی شخص حقوقی مانن  م یر عامل یا اعضاء هیأت م یره در راستای منیافع  شیخص  حقیوقی  مرتکیب  جرمیی  شیون   شیخص  حقیوقی  دارای مسئولیت کیفری خواه بود. لیکن مسئولیت کیفری شخص حقوقی مانع از مسئولیت کیفری اشخاص حقیقیی  مرتکب جر  نخواه  بود. از  است در خصوص مجازات های درجه شش به این نکته اشاره نمیاییم  کیه  یکیی  از نوآوری های قانون مجازات اسلامی مصوب 45 درجه بن ی  مجازاتها به هشت درجه در” ماده 4554   “همیان  قانون است که بخشی از مجازاتهای درجه شش قابل اجراء در خصوص جرائم مالییاتی  موضیوع ” میاده   472  ” قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم بوده و عبارتان  از:  . حبس بیش از شش ماه تا دو سال . جزای نق ی بیش از بیست میلیون ریال تا هشتاد میلیون ریال

  • . شلاق از سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه و تا نود و نه ضربه در جرائم منافی عفت . محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از شش ماه تا پنج سال . انتشار حکم قطعی در رسانه ها . ممنوعیت از یک یا چن فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی ح اکثر به م ت پنج سال . ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی ح اکثر تا م ت پنج سال . ممنوعیت از اص ار برخی از اسناد تجاری توسط شخص حقوقی ح اکثر تا م ت پنج سال

  • لاز به ذکر است اعلا  جرائم واقامیه  دعیوی  علییه  مرتکبیان  جیرائم  موضیوع  میاده  قیانون  اصیلاح  قیانون                        472  مالیات های مستقیم نزد مراجع قضیائی  ازطریی   دادسیتانی  انتظیامی  مالییاتی  وسیایر  مراجیع  قیانونی  صیورت                   می پذیرد.     

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای مورد نیاز با * مشخص شده است

نوشتن دیدگاه

عضویت در خبر نامه

مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید آرمان پرداز خبره
خدمات مالی
مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید

در این نوشته برای شما توضیح می دهیم که چگونه یک مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید و به او اعتماد کنیم. در پایان اعتماد شما را به آرمان پرداز خبره جلب می کنیم. مشاور مالیاتی معتبر

ادامه مطلب »
اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره
خدمات مالی
اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و اهمیت مشاور مالیاتی در آن اهمیت مشاوره در زمینه مالیات کسب

ادامه مطلب »
انتخاب کارشناس حسابداری و مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت توسط آرمان پرداز خبره
خدمات مالی
مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت

در این نوشته می خواهیم در مورد نکاتی در خصوص انتخاب مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت و نحوه انتخاب کارشناس حسابداری بپردازیم. تا پایان با ما همراه باشید و جهت هرگونه نیاز به مشاور مالیاتی

ادامه مطلب »
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی
خدمات مالی
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی

در این نوشته میخواهیم به شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی در سازمان امور مالیاتی بپردازیم. جهت هرگونه سوال در خصوص مشاور مالیاتی با ما در ارتباط باشید. مشاور مالیاتی کیست؟ مشاور مالیاتی کسی است که

ادامه مطلب »
انواع هزینه ها در حسابداری و مالی توسط مشاور مالیاتی
حسابداری
انواع هزینه ها در حسابداری

در این نوشته میخواهیم در خصوص انواع هزینه ها در حسابداری و مالی ، بهبود هزینه ها توسط مشاور مالیاتی و همچنین در خصوص انواع هزینه بپردازیم انواع هزینه ها در حسابداری یکی از مهم‌ترین مفاهیم

ادامه مطلب »
مدارک مثبته
حسابداری
مدارک مثبته

در این نوشته به مفهوم مدارک مثبته و یا اسناد مثبته و نقش آن در حسابداری و چگونگی رسیدگی به آن توسط مشاور مالیاتی می پردازیم. مدارک مثبته یا اسناد مثبته مدارک مثبته اسناد نشان‌دهنده وقوع

ادامه مطلب »
مشاور مالیاتی کیست ؟
خدمات مالی
مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست؟ در این مطلب درباره مشاور مالیاتی کیست و خصوصیات یک وکیل مالیاتی خبره ، هم چنین میزان آشنایی او با قوانین مالیاتی و امور مالیاتی کشور به صورت مفصل صحبت می کنیم. با

ادامه مطلب »
اهمیت مشاوره مالیاتی
خدمات مالی
اهمیت مشاوره مالیاتی

اهمیت مشاوره مالیاتی تمامی مشاغل نیازمند دانش مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی و اهمیت مشاوره مالیاتی برای روبه رو شدن با قانون مالیات سازمان امور مالیاتی هستند. با ما باشید زیرا در این نوشته به این

ادامه مطلب »
مفاصا حساب مالیاتی
مشاور مالیاتی
مفاصا حساب و نحوه دریافت مفاصا حساب

درخواست گواهی مفاصا اولین کاری است که مودی و یا مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی وی ملزم است برای دریافت گواهی مفاصا حساب مالیاتی انجام دهد. براساس ماده ۲۳۵ قانون مالیات های مستقیم، اداره امور مالیاتی

ادامه مطلب »
مشاور مالی را چگونه انتخاب کنیم
خدمات مالی
مشاور مالیاتی چه کاری انجام می دهد

اشخاص حسابرس و مشاور مالیاتی در هدایت مالیات دهندگان برای رعایت قوانین، در تمام امور مالی، حسابداری و پرداخت مالیات نقش مهمی دارد. بسته به وضعیت مالیات دهنده، خدماتی که یک مشاور مالیاتی ارائه می‌دهد، متفاوت

ادامه مطلب »
مالیات بر ارزش افزوده
خدمات مالی
مالیات املاک و مستغلات

مالیات املاک و مستغلات ، نوعی از مالیات می باشد، که از درآمدهای به دست آمده از ملک محسوب می شود. املاک و مستغلات شامل سه نوع مالیات می شوند: مالیات بر درآمد اجاره از املاک

ادامه مطلب »
تکنولوژی نرم افزار
حسابرسی
موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی

    موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی     جمع داراییهای شرکتی ۲۰۰ میلیارد ریال است. حسابرس معتقد است تحریف داراییها بالای ۲۰ درصد، منجر به اظهار نظر مردود می‌شود (برای پرهیز از تردیدهای احتمالی در

ادامه مطلب »
بیمه‌ای به کارفرمایان
شرکت حسابداری
مدیریت سود چیست؟

مدیریت سود چیست؟   در کسب و کار برای حفظ عملیات، ارائه خدمات بهتر، و ارائه محصولات جدید، آن نیاز به سود می باشد. در هر کسب و کار، سود همیشه با زیان های خاص همراه است. مهم

ادامه مطلب »

مقاله های مرتبط

اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره

اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و

ادامه مطلب »
درخواست خود را بنویسید ...
ما را در نقشه بیابید ...