غرامت بیماری

آزمون محتوا

تأمیناجتماعی ارائه کنند. گواهی پزشــکی حسب مورد و با توجه به مدت استراحت بیمهشده، باید توسط یکی از مراجع زیر تأیید شود: روز بیشتر نباشد یا در طول چنانچه مدت استراحت بیمهشده در هر نوبت از 7 سال 15 روز یا کمتر باشد، تأیید آن توسط پزشک معالج کافی خواهد بود. چنانچه مدت اســتراحت بیش از 15 روز در ســال و کمتر از 60 روز باشد، باید به تأیید پزشک معتمد سازمان برسد. در صورتی که مدت استراحت بیمهشده 60 روز و بیشتر در سال باشد، باید به تأیید شورای پزشکی تأمیناجتماعی برسد. نحوه محاسبه غرامت دستمزد ایام بیماری میزان غرامت دستمزد ایام بیماری بیمهشدگان براساس آخرین مزد یا حقوق روزانه آنان پیش از وقوع بیماری و با توجه به شرایط زیر محاسبه میشود: غرامت دســتمزد ایام بیماری بیمهشــده متأهل یا بیمهشدهای که پدر و مادرش در تکفل او هستند، برمبنای سه / چهارم آخرین مزد یا حقوق روزانه وی محاسبه میشود. غرامت دستمزد ایام بیماری بیمهشده مجرد و غیرمتکفل در صورتی که به هزینه سازمان بستری شود برمبنای یک / دوم آخرین مزد یا حقوق روزانه وی و در صورتی که بستری نگردد برمبنای دو/ سوم آن محاسبه میشود. آخرین مزد یا حقوق روزانه بیمهشــده که مبنای تعیین غرامت دســتمزد ایام بیماری است، از تقسیم مجموع مزد یا حقوق مبنای کسر حقبیمه وی در آخرین 90 روز پیش از استراحت، بر روزهای کارکرد وی در این 90 روز محاسبه میشود. به خاطر داشته باشید برای دریافت غرامت دستمزد ایام بیماری، بیمهشده باید با در دست داشتن اصل دفترچه درمانی و گواهی پزشکی معتبر به شعبه سازمان تأمیناجتماعی مراجعه کند. مدت دریافت غرامت دستمزد، جزو سابقه پرداخت حقبیمه محاسبه میشود. ب اســامی و جنگ تحمیلی، میزان غرامت دســتمزد جانبازان انقال معادل صددرصد حقوق و مزایای زمان اشتغال آنان است. غرامت دستمزد ایا م بیمـار ی حق تـأمین آینده دارد ویژه بیمه شدگان تأمین اجتماعی ا جتماعی که دلگرم کار است تدوین و گردآوری: معاونت فرهنگی و اجتماعی با همکاری معاونت فنی و درآمد )ادارهکل امور فنی بیمهشدگان( زندگی عزتمند با برخوردار ی از پوشش ir.tamin.www تـأمیناجتماعی ادارهکل فرهنگی و اجتماعی بیمه شدگان آدرس: تهران، خیابان کارگر شمالی، نرسیده به فاطمی، نبش کوچه ستاره، پالک یک تأمیناجتماعی، طبقه چهارم، کدپستی: 1418654718 ساختمان شماره 4 تلفن: 64028119 سایت معاونت فرهنگی و اجتماعی: ir.tamin.farhangi.www سایت سازمان تأمیناجتماعی: ir.tamin.www طرح و اجرا: مؤسسه فرهنگی هنری آهنگ آتیه رسیدن به توسعه و رشد متوازن و همهجانبه از اهداف اقتصادیـ اجتـماعی اغلب کشورهای پیشــرفته و در حال توسعه محسوب میشود. در این بین حفاظت و صیانت از نیروی انسانی جایگاهی ارزشمند در نظامهای تولیدی در حوزههای صنعتی، بازرگانی و خدماتی دارد. تأمیناجتماعی بنا بــه تعریف خود، وظیفه حمایت از نیروی انسانی در مقابل پریشانیهای اقتصادی یا اجتماعی حاصل از قطع یا کاهش درآمد بر اثر سالمندی، ازکارافتادگی، فوت، بیکاری، بیماری و… همچنین جبران هزینههای درمانی را برعهده دارد. این حمایتها در چهارچوب قانون به افراد تحت پوشش تعلق میگیرد. یکی از وظـایف اصـلی و اولـیه سازمـان تأمـیناجتـماعی، آگـاهسـازی خـیل عظـیم بیمهشدگان نسبت به کارکردها و فرآیندهای خدمات ســازمان است. در همین چهارچوب، نوشتار حاضر بهمنظور ارائه اطالعات مختصر و درعین حال مفید به عزیزان بیمهشده توسط معاونت فرهنگی و اجتماعی ـ ادارهکل فرهنگی و اجتماعی بیمهشــدگان ـ تهیه شده اســت. امید اســت با مطالعه متن حاضــر، وظیفه خطیر اطالعرسانی در حوزه موصوف ایفا شده باشد. انتظار میرود خوانندگان نظرات ارزشمند و اصالحی خود را پیرامون متن تقدیم شــده، جهت بهبود فرایند فــوق و برقراری ارتباط دوطرفه دراختیار معاونت فرهنگی و اجتماعی قرار دهند. شایان ذکر است نوشتار حاضر با همکاری اداراتکل تخصصی مرتبط در معاونت فنی و درآمد سازمان تأمیناجتماعی تهیه شده که از آن عزیزان تشکر میشود. با آرزوی توفیق الهی معاونت فرهنگی و اجتماعی گســترش فنآوری و تســخیر صنایع و کارخانهها به وسیله انواع ماشینآالت کوچک و بزرگ صنعتی، شاغالن عرصههای تولید و ســازندگی را در معرض انــواع مخاطرات و آســیبها قرار داده است. در چنین شرایطی، برای مراقبت از نیروهای مولد جامعــه در برابر کاهش یــا قطع احتمالی درآمد بــر اثر حوادث و بیماریهای ناشی از کار و غیرناشــی از کار، بیمههای اجتماعی به یاری کارفرمایان و دولتها شتافتهاند. پرداخت غرامت دســتمزد، یکی از انواع حمایتهای سازمان تأمیناجتماعی اســت. هر بیمهشدهای ممکن است در طول سالهای متمادی کار و تالش و خدمت، به دالیل شــغلی یا غیر از آن، دچار حادثه و بیماری شــود و به طور موقت قادر به کار نباشد. غرامت دستمزد به وجوهی اطالق میشود که از سوی ســازمان تأمیناجتماعی به بیمهشدگانی که به سبب بیماری یا آسیبهای ناشی از حادثه، به طور موقت قادر به کار نیستند، پرداخت میشود. شرایط دریافت غرامت دستمزد ایام بیماری بیمهشــدگانی که تحت معالجات پزشــکی یا درمانهای توانبخشی قرار میگیرند، چنانچه برحسب تشخیص پزشک معالج، به طور موقت قادر به کار نباشند، استحقاق دریافت غرامت دستمزد را خواهند داشت. برای دریافت این غرامت، بیمهشده باید شرایط ذیل را داشته باشد: نداشــتن اشــتغال به کار در ایام بیماری: چنانچه بیمهشده باوجود بیماری، به کار ادامه دهد، غرامت دستمزد به وی پرداخت نمیشود. دریافــت نکردن مزد یا حقوق: چنانچه بیمهشــده در ایام بیماری، از کارفرما مزد یا حقوق دریافت کند، سازمان تأمیناجتماعی تنها خدمات درمانی را به بیمهشده ارائه میدهد و غرامت دستمزد نمیپردازد. قبل از شروع بیماری، رابطه کارگر و کارفرما قطع نشده باشد. مدت استراحت بیمهشــده به تأیید پزشک معالج یا شورای پزشکی تأمیناجتماعی برسد. بیمهشده در ایام بیماری بازخرید نشده، استعفا نداده یا اخراج نشده باشد. پرداخت غرامت دستمزد، محدودیت زمانی ندارد برای مدت پرداخت غرامت دستمزد، محدودیت زمانی و تعداد دفعات وجود ندارد و تا زمانی که بیمهشده برحسب تشخیص سازمان قادر به کار نباشد و به موجب مقررات تأمیناجتماعی، ازکارافتاده شــناخته نشــده باشد، پرداخت غرامت دستمزد ادامه مییابد. دوره زمانی که بابت آن غرامت دستمزد پرداخت میشود با توجه به وضعیت بیمهشده، تابع یکی از این شرایط است: غرامت دســتمزد از اولین روزی که بیمهشده براثر حادثه یا بیماری حرفهای قادر به کار نباشد، پرداخت میشود. غرامت دستمزد بیمهشــدهای که براثر بیماری عادی در بیمارستان بستری شود، از اولین روز محاسبه و پرداخت میشود. غرامت دستمزد بیمهشدهای که براثر بیماری عادی قادر به کار نباشد و به صورت سرپایی درمان شود، از روز چهارم محاسبه و پرداخت میشود. غرامت دستمزد بیمهشدگانی که براثر بیماری عادی قادر به کار نیستند و در بیمارستان نیز بستری نمیشوند، در چند مورد از روز اول محاسبه و پرداخت میشود: در صورتی که بیماری بیمهشده در ادامه بیماری قبلی باشد. بیمهشده ابتدا به صورت سرپایی درمان و بعد بستری شود. بیمهشده در زمره جانبازان جان برکف انقالب اسالمی باشد. گواهی پزشکی فراموش نشود بیمهشدگانی که به سبب بیماریهای عادی یا بیماریهای حرفهای و حوادث ناشی یا غیرناشی از کار، برای مدتی قادر به انجام کار نیستند، برای دریافــت غرامت دســتمزد ایــام بیماری باید گواهی پزشــکی به شــعب ir.tamin.farhangi.www با همکاری معاونت فنی و درآمد سازمان تأمین اجتماعی ir.tamin.www

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای مورد نیاز با * مشخص شده است

نوشتن دیدگاه

عضویت در خبر نامه

مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید آرمان پرداز خبره
خدمات مالی
مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید

در این نوشته برای شما توضیح می دهیم که چگونه یک مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید و به او اعتماد کنیم. در پایان اعتماد شما را به آرمان پرداز خبره جلب می کنیم. مشاور مالیاتی معتبر

ادامه مطلب »
اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره
خدمات مالی
اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و اهمیت مشاور مالیاتی در آن اهمیت مشاوره در زمینه مالیات کسب

ادامه مطلب »
انتخاب کارشناس حسابداری و مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت توسط آرمان پرداز خبره
خدمات مالی
مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت

در این نوشته می خواهیم در مورد نکاتی در خصوص انتخاب مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت و نحوه انتخاب کارشناس حسابداری بپردازیم. تا پایان با ما همراه باشید و جهت هرگونه نیاز به مشاور مالیاتی

ادامه مطلب »
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی
خدمات مالی
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی

در این نوشته میخواهیم به شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی در سازمان امور مالیاتی بپردازیم. جهت هرگونه سوال در خصوص مشاور مالیاتی با ما در ارتباط باشید. مشاور مالیاتی کیست؟ مشاور مالیاتی کسی است که

ادامه مطلب »
انواع هزینه ها در حسابداری و مالی توسط مشاور مالیاتی
حسابداری
انواع هزینه ها در حسابداری

در این نوشته میخواهیم در خصوص انواع هزینه ها در حسابداری و مالی ، بهبود هزینه ها توسط مشاور مالیاتی و همچنین در خصوص انواع هزینه بپردازیم انواع هزینه ها در حسابداری یکی از مهم‌ترین مفاهیم

ادامه مطلب »
مدارک مثبته
حسابداری
مدارک مثبته

در این نوشته به مفهوم مدارک مثبته و یا اسناد مثبته و نقش آن در حسابداری و چگونگی رسیدگی به آن توسط مشاور مالیاتی می پردازیم. مدارک مثبته یا اسناد مثبته مدارک مثبته اسناد نشان‌دهنده وقوع

ادامه مطلب »
مشاور مالیاتی کیست ؟
خدمات مالی
مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست؟ در این مطلب درباره مشاور مالیاتی کیست و خصوصیات یک وکیل مالیاتی خبره ، هم چنین میزان آشنایی او با قوانین مالیاتی و امور مالیاتی کشور به صورت مفصل صحبت می کنیم. با

ادامه مطلب »
اهمیت مشاوره مالیاتی
خدمات مالی
اهمیت مشاوره مالیاتی

اهمیت مشاوره مالیاتی تمامی مشاغل نیازمند دانش مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی و اهمیت مشاوره مالیاتی برای روبه رو شدن با قانون مالیات سازمان امور مالیاتی هستند. با ما باشید زیرا در این نوشته به این

ادامه مطلب »
مفاصا حساب مالیاتی
خدمات مالی
مفاصا حساب و نحوه دریافت مفاصا حساب

درخواست گواهی مفاصا اولین کاری است که مودی و یا مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی وی ملزم است برای دریافت گواهی مفاصا حساب مالیاتی انجام دهد. براساس ماده ۲۳۵ قانون مالیات های مستقیم، اداره امور مالیاتی

ادامه مطلب »
مشاور مالی را چگونه انتخاب کنیم
خدمات مالی
مشاور مالیاتی چه کاری انجام می دهد

اشخاص حسابرس و مشاور مالیاتی در هدایت مالیات دهندگان برای رعایت قوانین، در تمام امور مالی، حسابداری و پرداخت مالیات نقش مهمی دارد. بسته به وضعیت مالیات دهنده، خدماتی که یک مشاور مالیاتی ارائه می‌دهد، متفاوت

ادامه مطلب »
مالیات بر ارزش افزوده
خدمات مالی
مالیات املاک و مستغلات

مالیات املاک و مستغلات ، نوعی از مالیات می باشد، که از درآمدهای به دست آمده از ملک محسوب می شود. املاک و مستغلات شامل سه نوع مالیات می شوند: مالیات بر درآمد اجاره از املاک

ادامه مطلب »
تکنولوژی نرم افزار
حسابرسی
موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی

    موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی     جمع داراییهای شرکتی ۲۰۰ میلیارد ریال است. حسابرس معتقد است تحریف داراییها بالای ۲۰ درصد، منجر به اظهار نظر مردود می‌شود (برای پرهیز از تردیدهای احتمالی در

ادامه مطلب »
بیمه‌ای به کارفرمایان
حسابداری
مدیریت سود چیست؟

مدیریت سود چیست؟   در کسب و کار برای حفظ عملیات، ارائه خدمات بهتر، و ارائه محصولات جدید، آن نیاز به سود می باشد. در هر کسب و کار، سود همیشه با زیان های خاص همراه است. مهم

ادامه مطلب »

مقاله های مرتبط

اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره

اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و

ادامه مطلب »
درخواست خود را بنویسید ...
ما را در نقشه بیابید ...