بررسی عملکردمالی شرکت (سهامی خاص)طی 3سال مالی منتهی به30/9/1389″

عملکردمالی

 

“بررسی عملکردمالی شرکت (سهامی خاص)طی 3سال مالی منتهی به30/9/1389”

نحوه انجام معاملات و عدم رعایت قوانین و مقررات مرتبط با آنها و همچنین سایر آیین نامه های داخلی و یا نبود آنها ،         از جمله موارد تخلف زا و مفسده آمیز محسوب می گردد و آثار این مهم در دستگاهها با عنایت به اینکه منابع مالی وضرر وزیان آن مستقیماَ متوجه افراد ذیمدخل در انجام آن نمیگردد ،از شدت بیشتری برخوردار است. با توجه به وظیفه نظارتی سازمان بازرسی کل کشور و با عنایت به انجام مناقصات مختلف در شرکت ناواکو  (سهامی خاص)  در سالهای مالی منتهی     به 30/9/1387،1388و1389 به عنوان یک برنامه نظارتی در دستورکار سازمان بازرسی قرار گرفت .قبل از بررسی انجام شده در ارتباط با موضوعات گزارش ،به موارد اشاره شده طی دستور العمل مربوط به بررسی عملکرد سه ساله پرداخته میشود :

الف) بررسی تحلیلی عملکرد 3 ساله شرکت با توجه به نسبتهای مالی (جدول پیوست شماره 1 گزارش)

1-نسبتهای نقدینگی –هر چند نسبت جاری از سال 1387به سال 1389 بتدریج کاهش یافته و دارایهای جاری ،بدهیهای جاری را پوشش داده،لیکن انباشت موجودی کالا ،پروژه ساختمانی و نرم افزاری و عدم بهره برداری از آنها ، عملکرد مثبتی را نشان نمیدهد و نسبت داراییهای جاری به کل داراییها نیز گویای این موضوع است که داراییهای جاری بخش عمده دارایها را تشکیل داده است.

2-نسبتهای فعالیت –هر چند نسبت گردش داراییها طی سه سال تقریباَ روند افزایشی  داشته و بخشی از داراییها باعث ایچاد درآمد شده ، لیکن با توجه به انباشته پروژه های ساختمانی و نرم افزاری نسبت کالا به سرمایه درگردش نسبت نسبت بالای را نشان میدهدوافزایش روند نسبت گردش سرمایه جاری حاکی از کمبود سرمایه در گردش میباشد .

3-نسبتهای سرمایه گذاری –نسبت دارایی ثابت به ارزش ویژه و بدهی بلند مدت به ارزش ویژه ،نسبت پایینی را تشکیل داده و نشان دهنده افزایش نقدینگی میباشد ،نسبت بالای کل بدهی به ارزش ویژه ، نشان دهنده بدهی به پیمانکاران در قبال کارهای انجام شده بوده هر چنده در سال 89 با افزایش سرمایه این نسبت کاهش یافته است .

4-نسبتهای سود آوری – در سال 1387 با توجه به بالا بودن قیمت تمام شده ،نسبتهای نسبتهای فوق منفی بوده ،لیکن در سال 1388 روند بهتری داشته است و در سال 1389 با توجه به افزایش بهای تمام شده ،هزینه های اداری عمومی و هزینه های مالی موجب کاهش نسبتهای فوق گردیده است .

ب)بررسی سرفصل درآمد هزینه های پرداختی توسط شرکت و تطبیق آن با دفاتر اشخاص طرف حساب

1-شناسایی حداقل 3 مورد از مشتریان عمده شرکت و بررسی وضعیت آنها و تطبیق درآمد با مبالغ ثبت شده در حسابها و انجام آزمون  انقطاع  زمانی در خصوص فروش ها کلیه فروشها و خدمات ارائه شده طی سالها ی مورد گزارش با بانک مسکن بوده که طی بخش سوم صفحه 10 گزارش درج شده است.

2-در یافت تاییدیه خاص از مشتریان  انتخابی مورد مزبور طی بند 2-1-3 صفحه 10 گزارش منعکس میباشد .

3-بررسی هزینه های عمده صورت گرفته توسط شرکت و انطباق آن با آیین نامه ها و مجموع قوانین،مورد اشاره شده در بخش اول قصل دوم گزارش بصورت مشروح عنوان گردیده است

4-بررسی سرفصل های خاص هزینه ماننده هزینه های حقوق و دستمزد و سایر هزینه ها ، متفرقه و…..موارد مزبور در بخش دوم فصل دوم گزارش ارائه شده است.

5-بررسی استخدام های صورت گرفته در سنوات فوق و تطبیق آنها با قوانین و مقررات – توضیحات مربوط به رسیدگیهای فوق در قسمت بند 10 صفحه 6 و بند 1-1-2 صفحه 9 گزارش درج گردیده است

ج- بررسی خریدها و هزینه های صورت گرفته توسط شرکت :

موارد مربوط به بندهای مذکور طی بخش اول فصل دوم گزارش ارائه گردیده است.

د- یررسی میزان سود شرکت و تقسیم آن ،پاداش و سایر مبالغ پرداختی :موارد مذکور بر اساس مصوبات جامع عمومی سالیانه صورت پذیرفته ،در سال 1387 با توجه به زیان خالص ،سود تقسیم نشده ، در سال 1388، پاداش پرداختی به هیات مدیره بیش از 10 درصد سود تقسیم شده بوده .هر چند در صورتجلسه مجمع مذکور ،میلغ پرداختی به اعضای  هیات مدیره تحت موضوع حق السعی عنوان گردیده است . بر اساس بررسی های بعمل آمده ،شواهدی دال بر دریافت وام توسط اعضای هیات مدیره مشاهده نگردیده است .

و-بررسی وضعیت مالیاتی 3 ساله شرکت

با بررسی پرونده مالیاتی شرکت،در سال منتهی به 30/9/1387 ،زان عملکرد پذیرفته شده توسط سازمان امور مالیاتی 1.632.725.801ريال و در سال مالی منتهی به 30/9/1388 مالیات عملکرد 246.867.678ريال تشخیص داده شده و موترد قابل ذکر دیگری در این خصوص وجود ندارد.

فصل اول شرح بررسی های انجام گرفته

بخش اول آیین نامه معاملات در خصوص نحوه برگزاری مناقصات:

11آیین نامه معاملات مشتمل بر سه ماده و ده تبصره در تاریخ 9/4/1387 به تصویب هیات مدیره شرکت رسیده و از تاریخ 10/4/1387 قابل اجرا بوده است .بموجب ماده یک آیین نامه مذکور، موضوع معاملات در خصوص خرید و فروش کالا(اموال منقول ،غیر منقول)و خدمات میباشد . مطابق ماده 2 آیین نامه ،معاملات از نظر مبلغ به چهار دسته تقسیم میشوندکه آیین نامه یادشده در”شماره صفحه 5پرونده” موجودمی باشد.

بخش دوم-سایر آیین نامه ها:

12-آیین نامه تنخواه:آیین نامه تنخواه شامل2ماده و4تبصره درتاریخ 9/4/1387به تصویب هیات مدیره شرکت رسیده وازتاریخ10/4/1387قابل اجرابوده است.تصویرآیین نامه مزبورطی” شماره صفحه 6پرونده” ارائه شده است.

22-آیین نامه استخدامی:شرکت فاقد آیین نامه استخدامی میباشد”شماره صفحه 7پرونده” .

3-2- آیین نامه وام ضروری کارکنان : ایین نامه وام ضروری کارکنان شامل5ماده بوده وطی “شماره صفحه 8پرونده” ارائه شده است.آیین نامه مزبورفاقدتاریخ تصویب واجرا میباشد.

4-2- آیین نامه ماموریت : آیین نامه ماموریت کارکنان شامل3ماده و7تبصره بوده،درتاریخ 6/5/1388به تصویب هیات مدیره شرکت رسیده وازتاریخ 1/1/1387قابل اجرابوده است”شماره صفحه 9پرونده”.

بخش سوم : آیین نامه معاملات درخصوص فروش :

1-3- مواردمربوط به آیین نامه معاملات درخصوص فروش کالاوارائه خدمات طی” شماره صفحه5پرونده”میباشد.

فصل دوم – عملکرد شرکت ناواکو (سهامی خاص) پیرامون معاملات انجام گرفته بشرح ذیل می باشد :

بخش اول – معاملات درخصوص خرید و انجام هزینه

1-1-کلیه معاملات شرکت (مناقصات)براساس آیین نامه معاملات مصوب هیئت مدیره شرکت بوده و از قوانین و مقررات مربوط به معاملات دولتی تبعیت نمی نماید. با توجه به انحصاری بودن فعالیتهای عملیاتی شرکت و اجرای قرارداد فروش با بانک مسکن (دارنده 96 درصد سهام شرکت)،مزایده ای برگزار نشده است.

2-1- موضوعات مطروحه درکمسیون معاملات عمدتاً شامل پروژه سایت اصفهان،پروژه برج ستاره بندرعباس،خرید تجهیزات NCC ، دستگاههای پایانه فروش (pos)و رایانه و متعلقات مربوط بوده است.

3-1-با توجه به بررسی های به عمل آمده درخصوص انجام معاملات ، مناقصه ای برگزار نشده و موارد مربوط به خریدهای انجام شده وخدمات ارائه شده دیگران جهت شرکت ،براساس اخذ استعلام ( عمدتاً از سه محل ) و تصمیم اعضای کمیسیون معاملات صورت پذیرفته که در این خصوص،مفاد مواد آیین نامه معاملات رعایت نشده است.

41– اعضاء کمیسیون معاملات شامل مدیرعامل یا نماینده ایشان،معاونت مالی و اداری،معاونت بازرگانی، مسئول فنی و نماینده واحد سفارش دهنده   می باشند.

5-1– نوع تضمین شرکت در مناقصات شامل چک،سفته،ضمانتنامه بانکی و یا فیش واریز به حساب بانکی شرکت می باشد.

6-1-فهرست عمده کمیسیونهای معاملات برگزارشده در سه سال اخیر طی جدول شماره 1 پیوست ارائه شده است.

7-1-علاوه بر موارد مندرج در بند 3-1 بالا ، طی بررسی های انجام شده،نواقص مربوط به مدارک ومستندات در جدول شماره 1 منعکس بوده و در خصوص سایر ایردات وارد بر نحوه انتخاب پیمانکار ، پرداخت وجوه ، اخذ تضمین و …. موارد ذیل قابل ذکر می باشد.

الف- در کل موارد مربوط به انجام خدمات توسط پیمانکاران،گواهی احرازصلاحیت درزمینه کارانجام شده مشاهده نشده است.(شماره صفحه 7پرونده).

ب-درخصوص پروژه ستاره بندرعباس موارد ذیل قابل ذکر می باشد:

-1 در تاریخ 23/11/1385، قراردادی جهت اجرای عملیات تاسیسات برقی پروژه بندرعباس به مبلغ 419.874.580 ریال با آقای مجتبی جعفری سامانی منعقد گردیده ، بررسیهای بعمل آمده گویای این موضوع است که دراین خصوص استعلام بها از افراد دیگر اخذ نشده و کمیسیون معاملات نیز برگزار نشده است . ضمن اینکه در تاریخ 01/05/1387 قرارداد متممی به مبلغ 445.000.000 ریال با فرد مذکور منعقد گردیده که علت آن افزایش مقادیر کار به دلیل اشتباه در برآورد اولیه عنوان شده است.مضافاً در تاریخ 21/07/1389 نیز قراردادی به مبلغ 800.345.727 ریال با فرد یاد شده درخصوص کارهای باقیمانده منعقد شده است(شماره صفحه 10پرونده).براساس گزارش ارائه شده توسط مدیر پروژه در تاریخ 07/06/1390 درصد پیشرفت عملیات الکتریکال 70درصد اعلام شده است(شماره صفحه11پرونده).

 2 –مواردقابل ذکردرخصوص خریدونصب دربهای ساختمان پروژه بشرح زیراست:

1-2 –بموجب قرارداد شماره 1379تاریخ28/05/1387 منعقده باآقای فریدقاضی طباطبایی به مبلغمقررگردیده تعداد741لنگه درب چوبی ازایشان خریداری گردد،لیکن بدلیل نقص بخشی ازدربهای یادشده،تعداد650لنگه تحویل ومبلغ1.137.500.000ریال ازاین بابت پرداخت گردیده وتاتاریخ تهیه این گزارش،کاردرهمین وضعیت باقی مانده است(شماره صفحه12پرونده).

2-2-ازبابت ساخت کابینت،دیوارپوش،سقف کاذب وپوشش روی لوله های اتاق وحمل ونصب آنها،دوقراردادبه شماره های1667و1668به تاریخ04/10/1387به مبالغ1.860.970.000ریال(ساخت)و224.930.000ریال (حمل ونصب)باآقای فریدقاضی طباطبایی منعقد گردیده که بموجب متمم قراردادهای مزبور،مهلت اتمام کارها30/09/1388بوده است. براساس مدارک موجود،صورت وضعیت انجام کارجهت ساخت،مبلغ820.775.000ریال وجهت نصب،65.980.000ریال بوده که ازاین بابت مبالغ819.000.000ریال و50.000.000ریال به ایشان پرداخت گردیده وکاردرهمین حالت متوقف مانده است (شماره صفحه 13پرونده).

3-براساس تاییدیه کتبی دریافتی ازمدیرپروژه ،برآورداولیه درخصوص رنگ سطوح فلزی برج،1.000مترمربع بوده که پس ازچندین ماه خریدرنگ وانجام کار،به توصیه مهندس مشاور (شرکت مهندسین مشاور بهین شهر)،استفاده ازشیشه درنرده حفاظ منتفی شده وبجای آن ازپروفیل فلزی استفاده شده که مقداراولیه به3.000مترمربع افزایش یافته است.باتوجه به تاییدیه یادشده(شماره صفحه11پرونده)،عملیات رنگ آمیزی داخل واحدهابطورکامل انجام شده وبه دلیل کمبودمنابع مالی،رنگ آمیزی بیرونی تکمیل نشده ودرتاریخ تهیه گزارش،میزان پیشرفت کاردراین خصوص حدود85درصد است.مواردمربوط به رنگ آمیزی وقراردادهای منعقده باشرکت طیف ماندگارازاین بابت به شرح زیرمیباشد:

1-3– قرارداداول درتاریخ21/2/1388ازبابت رنگ آمیزی نماوداخل واحدها1.505.155.000 ریال ومهلت قرارداد210روزبوده که طی دومتمم نهایتا تا31/6/1390تمدیدشده است.درقرارداداولیه به ازای هرروزتاخیر درانجام کارمبلغ5.000.000ریال به عنوان جریمه درنظرگرفته شده است(شماره صفحه14پرونده).طبق اظهارات مدیرپروژه  علت تاخیردرانجام کار،عدم وجودنقدینگی توسط شرکت موردگزارش بوده است.مبلغ علی الحساب پرداختی به پیمانکارازاین بابت400.000.000ریال بوده که چک صادره دروجه پیمانکاربوده،لکن تحویل گیرنده چک،مدیرپروژه شده است(صفحه15پرونده).صورت وضعیت های ارائه شده توسط پیمانکار که به مهروامضاء وی رسیده روی سربرگ شرکت ناواکوتنظیم شده که طبق اظهارات مدیرپروژه ،بدلیل عدم تسلط پیمانکار،تهیه صورت وضعیت توسط شرکت انجام شده است(شماره صفحه16پرونده).

2-3 بدلیل عدم برآورداولیه صحیح درخصوص خریدرنگ،طی قراردادهای مورخ29/1/1388،13/5/1389و31/1/1390بترتیب مبالغ 1.541.300.000ریال،1.218.922.821ریال و990.080.000ریال باشرکت یادشده منعقدگردیده که نحوه انتخاب پیمانکارصحیح نبوده ،همچنین صورتجلسه کمیسیون معاملات فاقدامضاء مدیرعامل ویکی ازاعضاء هیات مدیره بوده(شماره صفحه 17پرونده) است،مضافاَ مدیرپروژه طی نامه کتبی به ……………………………………………………..اعلام نموده که رنگهای مورداستفاده میبایست بارنگهای استفاده شده قبلی که جزء محصولات سان مارکوایتالیا(که دیگررنگ خودراعرضه نمیدارد) بوده همخوانی داشته باشدوشرکت کیش پارس دیزاین تنهاعرضه کننده محصولات شرکت سان مارکودرایران بوده وشرکت طیف ماندگارنماینده انحصاری کیش پارس دیزاین دراستان هرمزگان است،لکن بعداَ مشخص شده که شرکت کیش پارس دیزاین تنهانماینده شرکت سان مارکو نیست(شماره صفحه18پرونده).

4– درتاریخ 18/8/1389قراردادی به مبلغ231.490.000ریال درخصوص خریدتجهیزات واجرای آنتن مرکزی برج ستاره باشرکت الکتروپیشتاز منعقدگردیده که مدت اجرای قرارداد45روزبوده است.60درصدمبلغ قرارداددرتاریخ15/9/1389به عنوان پیش پرداخت به شرکت یادشده پرداخت گردیده(شماره صفحه 19پرونده)،لیکن تاتاریخ تهیه این گزارش اقدامی دراین خصوص انجام نشده است(شماره صفحه 11پرونده).

5– شرکت موردگزارش طی11فقره قرارداد،به مبلغ10.929.689.490ریال عملیات ترمیم بتن هاوتقویت آرماتورها (بشرح جدول شماره2 پیوست )رابه شرکت آذرمهرسپنتامحول نموده که ضمن برشمردن ایرادات مربوط به نحوه انتخاب پیمانکاردرجدول ارائه شده ذیل، اشاره می نماید که قراردادبرنامه ریزی ونظارت برعملیات تخریب نقاط آسیب دیده بتن هابه مبلغ197.189.490ریال( انعکاس یافته درجدول فوق)نیزبعهده شرکت مزبوربوده (شماره صفحه20پرونده)که صحیح بنظرنمیرسدوازبابت دوقرارداد( قراردادهای 215 و 261 ) ،مبلغ 660.393.000ریال بیشترازمبلغ قرارداد،صورت وضعیت تنظیم شده که توجیهی جهت آن ارائه نشده است(شماره صفحه21پرونده).مضافا همانگونه که درجدول منعکس است تاریخ اتمام یک قراردادتاریخ شروع قرارداددیگری بوده که کل قراردادبه چندین قراردادجزء تقسیم شده ومفادآیین نامه معاملات رعایت نشده است.

6– براساس مستندات ارائه شده توسط شرکت موردگزارش قسمتی ازعرصه واعیان برج مذکوربه مساحت 4219مترمربع(26واحدازساختمان برج) درمسیراصلاحات تعریض خیابان وفضای سبزحاشیه بلوارقراردارد(شماره صفحه22پرونده)،همپنین بموجب مجوزارائه شده توسط شهرداری منطقه یک بندرعباس درتاریخ8/9/1385 مدت 6ماه به شرکت فرصت داده که نسبت به تعمیرات داخلی،نصب درب وپنجره وزیباسازی وتعمیرات داخلی…، اقدام نماید (شماره صفحه23پرونده)،لکن شواهدی دال برصدورمجوزدرخصوص ادامه کار(باتوجه به پایان مهلت مجوزقبلی)موجودنبوده است. زمین پروژه ازسال1356تاکنون دررهن ساختمان بانک بوده واقدامی جهت فک رهن آن بعمل نیامده است.

7– علاوه برمواردمندرج درقسمتهای 1تا6،براساس تاییدیه دریافتی ازمدیرپروژه ،مواردتکمیل نشده ساختمان عبارتندازخریدونصب دربهای اتاقک شوت زباله ها،اصلاح وتکمیل سیستم صائقه گیر،خریدونصب سیستم آنتن مرکزی،خریدونصب سیستم برق اضطراری ودیزل ژنراتور،خریدونصب سیستم اعلام حریق برج،اجرای سیستم ذخیره وپمپاژ آب آتش نشانی ومصرفی،اجرای سنگ فرش راهروهای زیرزمین وساخت ونصب تابلوهای زیرزمین که مبلغ برآوردشده جهت اجرای آنها5میلیاردریال اعلام گردیده است(شماره صفحه 11پرونده).

8– باتوجه به مواردیادشده دربند7فوق،بغیر از بهای اولیه ساختمان تحویلی،هزینه های انجام شده جهت ترمیم وتکمیل ساختمان مبلغ65.408.046.749ریال (درصورت اضافه نمودن هزینه های برآوردی جهت تکمیل70.408.046.749ریال )بوده وبراساس نظریه کارشناس رسمی دادگستری به تاریخ4/4/1390 ومحاسبات انجام شده،مبلغ پایه فروش 74.532.700.000ریال تعیین شده است(شماره صفحه 24پرونده).

9-شرکت دارای ناظر متخصص در پروژه بندرعباس نبوده و عملیات نظارت بر اجرای کار توسط مدیر پروژه و تعدادی از پرسنل شرکت که دارای تجربه کافی نبوده اند انجام می شود .نمونه ان یک نفر دارای گواهی درجه 2 از سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور در رشته سفت کاری و دیگری لیسانس مهندسی عمران میباشد(شماره صفحه25پرونده).

10-استخدام کارگران روز مزدی و فصلی ،تایید ورود و خروج آنان و همچنین تایید پرداخت دستمزد در بندرعباس توسط مدیر پروژه انجام می شود(شماره صفحه26پرونده).

ج- موارد قابل ذکردرارتباط باسایت اصفهان بشرح زیراست:

1-درتاریخ31/5/1388جهت اجرای عملیات ابنیه،تاسیسات برقی ومکانیکی،پیاده روسازی،محوطه سازی وسایر عملیات مربوط، قراردادی به مبلغ7.057.600.000ریال باشرکت رویین بنامنعقدگردیده که با25درصدافزایش به مبلغ8.647.044.664ریال بالغ گردیده است.براساس الحاقیه قراردادمزبور،درتاریخ1389.4.14 مبلغ قراردادبه 10.395.911.027ریال افزایش یافته است(شماره صفحه 27پرونده).

2-در ارتباط با انجام مشاوره ونظارت براجرای مرکزداده بانک مسکن،درتاریخ1/03/1388قراردادی به مبلغ 1.580.000.000ریال باشرکت هوشمندنسیم(به مدیریت آقای مجتبی طبری)منعقدگردیده که باتوجه به عدم اخذاستعلام ازشرکتهای دیگر،عدم اخذتضمین و…هیچگونه توجیهی مبنی برگزینش شرکت یادشده دراینخصوص ارائه نشده است.طی دومرحله جمعامبلغ960.000.000ریال وبراساس61درصدپیشرفت کار به شرکت مورداشاره پرداخت گردیده(براساس تاییدآقای محقق قائم مقام مدیرعامل وقت)،لکن براساس مستندات موجود،درصدپیشرفت کار30درصدبوده است(شماره صفحه 28پرونده).بابررسی مدارک موجود،یکی ازاعضاء هیات مدیره شرکت مذکور ،آقای هوشنگ بشارتیان ودارنده250سهم شرکت هوشمندنسیم بوده که عضوهیات مدیره شرکت موردگزارش نیزبوده است(شماره صفحه 29پرونده).لازم به ذکراست،آقای طبری ازطرف شرکت هوشمندنسیم بعنوان ناظرپروژه بوده ،لکن دربرخی مواردهزینه های سفرایشان درحدود5میلیون ریال جداگانه به ایشان پرداخت شده است.

3-درخردادماه1388،آقای آریایی بعنوان کارشناس پروژه طی قراردادی بانرخ ساعتی 250.000ریال کارخودراشروع نموده وماهانه120ساعت جهت حضورایشان درنظرگرفته شده است.کل مبلغ پرداختی به ایشان 403.405.000ریال بوده(شماره صفحه 30پرونده)،لکن شواهدی دال برحضورایشان درمحل پروژه موجودنبوده است.طبق اظهارات مدیر پروژه ، فرد یاد شده از طرف اداره ساختمان بانک معرفی شده است.

4– مبلغ116.666.666ریال بشرح اشخاص ذیل ازبابت حق الزحمه حضوردرجلسات کارشناسی پروژه پرداخت گردیده که ازاین بابت مدارکی ارائه نشده وتاییدحضورآنان درجلسات کارشناسی توسط قائم مقام مدیرعامل وقت(آقای محقق)صورت پذیرفته است(شماره صفحه31پرونده).براساس اظهارات مدیرپروژه،اشخاص یادشده ازطرف اداره ساختمان بانک مسکن معرفی شده وبدلیل تخصص آنهادرزمینه کارهای پروژه وهمچنین مسائل امنیتی ،بکارگرفته شده اند.

شرح                                              مبلغ-ریال                                         شرح                                مبلغ-ریال

5- درتاریخ16/09/1388قراردادی باشرکت توسعه نیروگاهی پارسیان دیزل درخصوص خرید،نصب وراه اندازی یک دستگاه دیزل به مبلغ 1.967.500.000ریال منعقدگردیده است.کارهای انجام شده توسط شرکت مذکور که توسط ناظرپروژه(آقای مجتبی طبری)تاییدشده درمرحله 90درصدپیشرفت بوده،لیکن کل مبلغ به شرکت یادشده پرداخت گردیده است(شماره صفحه32پرونده).

6- براساس قراردادمنعقده باشرکت توان سرما درخصوص خریدپروژه کلید دردست تجهیزات تهویه وسرمایش مرکزداده بانک مسکن به مبلغ6.496.707.000ریال مقررگردیده مبلغ قراردادمنعقده باایشان با5درصدتخفیف اعمال گردد(6.171.871.650ریال)،لکن این کارانجام نشده است.لازم به ذکراست فاکتورجداگانه ای به مبلغ288.400.000ریال ازاین بابت ضمیمه قراردادگردیده که جزء موضوع قراردادنبوده است(شماره صفحه33پرونده).

7- ازبابت خریدسقف کاذب جهت پروژه ،مناقصه ای باحضورسه شرکت برگزارشده که استعلام دوشرکت دیگرپیوست نبوده ومشخصات فنی آن دوشرکت که توسط آزمایشگاه های مقاومت سنجی بررسی شده ،گویای مردودبودن مشخصات فنی آنهانبوده است،لکن کمیسیون معاملات مشخصات فنی دوشرکت دیگرراردکرده وشرکت تکال گستررابرنده مناقصه اعلام نموده است(شماره صفحه34پرونده).طبق اظهارات کارشناسان،بهای خریدهرمترمربع حدود600.000ریال بیشترازقیمت روز (براساس استعلامهای جدید)فاکتورشده است.کارانجام شده توسط شرکت تگال گستربه میزان500مترمربع وبه مبلغ1.089.225.000ریال بوده است(شماره صفحه35پرونده).

8- جهت کارهای انجام شده مربوط به سایت اصفهان مبالغ 2.850.000.000ریال و 1.648.360.000ریال توسط بانک مسکن به شرکتهای بهینه سازان وتوان سرما پرداخت شده درصورتی که طرف شرکتهای مذکور،شرکت ناواکو بوده است(شماره صفحه 36پرونده).

9- بموجب آیین نامه معاملات ، سقف ریالی که در معاملات در حیطه اختیارات مدیرعامل قرار داشته ، مبلغ 500.000.000 ریال بوده لیکن طی صورتجلسه مورخ 25/03/1388 مصوب هیئت مدیره ، این اختیارات درخصوص پروژه سایت اصفهان به مبلغ 1.000.000.000 ریال افزایش یافته است (شماره صفحه37پرونده).

10- شرکت مهندسین مشاور پلشیر به عنوان طراحی و نظارت بر اجرای کارهای شرکت رویین بنا انتخاب شده است     (طبق اظهارات مدیر پروژه ، شرکت مذکور از طرف بانک مسکن به شرکت مورد گزارش معرفی شده است). طی قرارداد منعقده با شرکت مذکور، در تاریخ 24/03/1388 مبلغ قرارداد 465.000.000 ریال و زمان اجرای قرارداد 21 هفته بوده است. بموجب الحاقیه قرارداد در تاریخ 11/06/1389 مبلغ قرارداد به 537.775.168 ریال افزایش و زمان قرارداد نیز 8 هفته تمدید گردیده است. و بر اساس قرارداد متمم در تاریخ 28/01/1390 مبلغ قرارداد به 742.125.168 ریال افزایش یافته و مدت قرارداد دو ماه و 10 روز تمدید گردیده که علت آن تغییرات و اصلاحات و افزایش تجهیزات مربوطه عنوان شده است(شماره صفحه38پرونده).

د- موارد قابل ذکر درخصوص سایر خریدهای انجام شده به شرح ذیل می باشد:

1-در تاریخ 01/06/1388 قراردادی با شرکت اطلاعات فناوری جهانی پارس درخصوص خرید 5028 دستگاه پایانه فروش (pos) با مارک انجنیکو به مبلغ 10.730.400.000 ریال منعقد گردیده که در این خصوص از شرکتهای مشابه استعلام اخذ نشده و فاقد صورتجلسه کمیسیون معاملات بوده که براساس اطلاعات ارائه شده ،شرکت مورداشاره نماینده انحصاری شرکت انجنیکوبوده است.(شماره صفحه39پرونده).

2-از بابت قرارداد خرید دستگاههای متمرکز ncc به تاریخ 23/04/1389 به مبلغ 10.181.492.350 ریال از شرکت اطلاعات فن آوری جهانی پارس، استعلام بهای شرکتهای مشابه ارائه نگردیده و صورتجلسه کمیسیون معاملات ، فاقد امضای مدیرعامل و یک عضو هیئت مدیره می باشد(شماره صفحه40پرونده).

3-بموجب قرارداد منعقده در تاریخ 12/08/1389 با شرکت فن آفرین حصین قشم ، تعداد 5000 دستگاه پایانه فروش (posفروشگاهی) با مارک کاتلس  به مبلغ 6.750.000.000 ریال طی فاکتور مورخ 20/09/1389 خریداری شده که از این بابت استعلام اخذ نگردیده و جلسه کمیسیون معاملات نیز برگزار نشده است.(کل تعداد دستگاهها در قرارداد 50000 دستگاه بوده که مابقی دستگاهها در سال 90 تحویل شرکت شده است.)

4-بموجب قرارداد منعقده با شرکت بهسازان ملت به تاریخ 07/10/1388 ، مقرر گردیده شرکت مزبور ، حق بهره برداری از سامانه نرم افزاری سپرده جاری و ….. (بصورت استیجاری) ، بومی سازی و آماده سازی جهت اجرا و پشتیبانی در طول اجرا را دراختیار شرکت مورد گزارش قرار دهد.مبلغ قرارداد 9.870.000.000 ریال بوده و طی متمم به 10.011.000.000 ریال افزایش یافته است.درخصوص مورد یاد شده ، استعلام از شرکتهای مشابه اخذ نشده و فاقد صورتجلسه کمیسیون معاملات بوده ،لیکن در جلسه هیئت مدیره تصویب شده است(شماره صفحه41پرونده)، طبق اظهارات مسئول پروژه های نرم افزاری و سخت افزاری ، شرکت بهسازان ملت وابسته به بانک ملت بوده و خدمات مربوط به نرم افزار و سخت افزار آن بانک را بعهده دارد و توسط اداره ساختمان بانک مسکن به شرکت مورد گزارش (با توجه به اینکه پروژه جهت بانک مسکن اجرا شده) معرفی شده ،لیکن اطلاعات مکتوبی در این خصوص ارائه نشده است.

 

بخش دوم : موارد مربوط به هزینه های حقوق و دستمزد و سایر هزینه ها و سایر حسابهای مرتبط با آنها

1-2- همانگونه که در بند 2-2 بخش دوم ، فصل اول این گزارش منعکس است،شرکت فاقد آیین نامه استخدامی بوده است. موارد قابل ذکر درخصوص هزینه های حقوق و دستمزد و سایر موارد مرتبط با آن بشرح ذیل می باشد :

1-1-2- بموجب مصوب هیئت مدیره مورخ 13/09/1387 اختیارات مربوط به استخدام و یا برکناری پرسنل ، کلاً به مدیرعامل محول شده است(شماره صفحه42پرونده). طی سالهای مالی منتهی به 30/09/1387 ، تعداد 29 نفر افزایش و 2 نفر کاهش ، 30/09/1388 تعداد 61 نفر افزایش و 5 نفر کاهش و 30/09/1389 تعداد 76 نفر افزایش و 46 نفر کاهش یافته اند (شماره صفحه 43پرونده). با توجه به اینکه عمده پرسنل جذب شده طی سه سال اخیر ، جهت کارهای مربوط به پروژه های نرم افزاری استخدام شده و کل هزینه های مربوط به پروژه های مزبور در ارتباط با حقوق و دستمزد می باشد و پروژه های مذکور نیز بعضاً با زیان مواجه بوده اند . توجیهی در خصوص استخدام مازاد بر نیاز پرسنل ارائه نشده است. اطلاعات مربوط به درآمد و بهای تمام شده و سود (زیان) ناشی از بخش خاتمه یافته پروژه ها طی جدول شماره 3 پیوست و پروژه های درجریان طی جدول شماره 4 پیوست ارائه می گردد. لازم به ذکر است با توجه به مستندات اخذ شده و همچنین اظهارات مسئول پروژه های نرم افزاری ،  موارد مندرج در ردیفهای 1،4و6(جدول شماره 4 پیوست) جمعاً به مبلغ 6.978.148.618 ریال منجر به  عقد قرارداد نشده ، قابلیت بازیافت نداشته و می بایست بحساب هزینه منظور گردد و وضعیت مورد ردیف 5(جدول شماره 4 پیوست) در ارتباط با پروژه های نرم افزاری سیستم امور بین الملل فاز یک  به مبلغ 1.371.216.282 ریال نیز بدلیل عملیاتی نشدن سیستم و خاتمه قرارداد ،نامشخص بوده وقابلیت بازیافت آن موردتردیدمیباشد(شماره صفحه7پرونده).

2-1-2- با توجه به افزایش هزینه ایاب و ذهاب پرسنل در سال 1389، صورتجلسه هیئت مدیره در ارتباط با تصویب افزایش مزبور ارائه نشده ،همچنین در سال 1388 مبنای محاسبه اضافه کار از 220 به 192 تغییر یافته که مصوبه ای در این خصوص مشاهده نگردیده است.

3-2-2- در محاسبات بازخرید مرخصی کارکنان ضریب 1.4 اعمال شده که مغایر قانون کار می باشد . مضافاً محاسبات مربوط به کارانه و بازخرید سنوات خدمت کارکنان از رویه های یکسانی برخوردار نبوده اند.

4-2-2- از بابت اقلام غیر مستمر که به صورت نقدی به پرسنل پرداخت می گردد از قبیل ایاب و ذهاب ، ناهاری و بن کارگری کسورات قانونی کسر نگردیده است، همچنین از بابت کارگران روزمزد حق بیمه کسر نشده است.

5-2-2- معافیت مالیاتی سال 1387 مبلغ 2.450.000 ریال بوده  ، لیکن در محاسبات مربوط به عیدی کارکنان مبلغ 2.270.000 ریال مبنای معافیت قرار گرفته ، مضافاً مالیات عیدی و بازخرید مرخصی طی سه سال اخیر جهت کلیه پرسنل با نرخ 10درصد محاسبه شده ،در صورتی که می بایست بر اساس مجموع درآمد محاسبه شود.

6-2-2- مفاد آیین نامه وام شرکت درخصوص میزان وام پرداختی ، مدت بازپرداخت ، عدم پرداخت وام مجدد قبل از تسویه کامل وام قبلی و اخذ تضمین از شخص وام گیرنده بعضاً مورد رعایت قرار نگرفته و در مواردی به پرسنل ساعتی وام پرداخت شده است.

7-2-2- در برخی از ماموریتهای انجام شده حکم ماموریت صادر نگردیده و در مواردی نیز گزارش ماموریت توسط شخص مامور ارائه نشده است.

بخش سوم : موارد مربوط به فروش و درآمدها

فروش کالا و درآمد حاصل از ارائه خدمات مربوط به سه سال اخیر  بشرح جدول شماره 5 پیوست ،می باشد.

1-3- با توجه به اینکه بانک مسکن دارنده 96 درصد از سهام شرکت ناواکو بوده ،کلیه فروشهای کالاوارائه خدمات منحصر به اجرای قرارداد با بانک مسکن بوده است. در خصوص حساب فروش،موارد ذیل قابل ذکر میباشد:

1-1-3بر اساس قرارداد مورخ 31/2/1388،شرکت ناواکو بعنوان مباشر بانک مسکن در اجرای قرارداد ساخت و تجهیز مرکز اطلاعاتی سایت اصفهان انتخاب شده است که بابت ارائه صورت وضعیت های مربوط به سایت (انجام شده توسط پیمانکاران)8 درصد بالاسری به شرکت پرداخت می شود. متعاقباً 5/2 درصد از سهم هزینه های ستادی نیزبه درآمد فوق  اضافه شده که در قرارداد به آن اشاره ای نشده است(شماره صفحه44پرونده). قرارداد اولیه در تاریخ  31/2/1388  منعقد گردیده . مبلغ قرارداد   35.080.000.000 ریال و مدت آن 9 ماه بوده است. طی الحاقیه مورخ 2/3/1389 مبلغ آن به 45.680.000.000ريال افزایش و مدت قرارداد نیز به 18 ماه رسیده است ،طی الحاقیه بعدی مبلغ قرارداد به 87.665.444.972ريال و مدت آن به 36 ماه افزایش یافته که در تاریخ 22/3/1390 جهت بانک ارسال گردیده ودرتاریخ15/6/1390به تصویب رسیده است (شماره صفحه45پرونده).علت افزایش مبلغ قرارداد،عدم برآوردصحیح درابتدای کاروهمچنین افزایش آیتمهای کاری بوده است.

2-1-3- در تطبیق حسابهای فیمابین با بانک مسکن مبلغ 2.513.480.413ریال مغایرت نامشخص بشرح جدول شماره 6 وجود دارد که تا تاریخ تهیه این گزارش مستنداتی درخصوص حل و فصل موارد مذکور به این سازمان ارائه نشده است.

بخش چهارم : سایر موارد

1-4- شرکت در تاریخ 22/10/1385 اقدام به انعقاد قرارداد با  بانک مسکن جهت اخذ تسهیلات به مبلغ 38.000.000.000 ريال نموده که بانک طی سه مرحله این تسهیلات را به شرکت پرداخت نموده است (تسهیلات مذکور از بابت تعمیر و بازسازی برج ستاره بندر عباس اخذ گردیده است ) مهلت باز پرداخت تسهیلات یاد شده 23/10/1389 و هزینه سود و کارمزد مربوط 13.268.514.540ريال بوده است در تاریخ 12/8/1389 ، بانک طی نامه ای خواستار تعین تکلیف در خصوص تسویه  وام مذکور گردیده که تا تاریخ تهیه این گزارش شواهدی دال بر تسویه آن مشاهده نشده است.

2-4-صورت ریز اسناد تضمینی دریافتی ،با دفاتر شرکت مطابقت نداشته ، بدین جهت مشاهده کامل اسناد مزبور مقدور نگردیده است(شماره صفحه7پرونده).

3-4-شرکت،آیین نامه تنخواه رادرخصوص اخذتضمین معادل120درصدسقف پرداختی به تنخواه داران رعایت ننموده ووثایق دریافتی کمترازمیزان سقف تنخواه است،مضافاَ سفته های دریافتی ،جهت استفاده مجددلاک گیری شده اند.

 

فصل سوم : نتایج و پیشنهادات

 

 

بخش اول: نتایج

با توجه به موارد اشاره شده در فصل دوم این گزارش ، نتایج حاصله به طور خلاصه بشرح ذیل می باشد:

  • درخصوص خریدهای انجام شده و همچنین قراردادهای پیمانکاری انجام خدمات ، مفاد آیین نامه معاملات به حیطه اجرا درنیامده و عمدتاً نحوه انتخاب پیمانکاران مشخص نبوده و صرفه و صلاح شرکت رعایت نگردیده است.علاوه بر موارد ذکر شده ، عدم برآورد صحیح مخارج انجام کار و عدم وجود دستگاه نظارت قوی براجرای پروژه ها منجر به تحمیل هزینه های اضافی به شرکت شده است.

  • شرکت فاقد آیین نامه استخدامی بوده،مفاد آیین نامه های ماموریت و وام پرسنل نیز بطور کامل به حیطه اجرا درنیامده ،استخدام پرسنل دارای مبانی مشخصی نبوده و هزینه های پرسنلی (که بخش عمده آن فعالیتهای نرم افزاری است) عمدتاً در قالب بهای تمام شده خدمات نرم افزاری بوده ودر مواردی منجر به زیان گردیده که علت آن عدم برآورد صحیح پروژه های تعریف شده بوده است.همچنین بخشی از پروژه های نرم افزاری اجرا شده که تحت سرفصل پروژه های درجریان می باشد به نظر قابل بازیافت نبوده و برای شرکت هزینه بوده که درآمدی برای آن وجود ندارد.

  • مفاد مواد آیین نامه تنخواه گردان بدرستی مورد رعایت قرار نگرفته است.

  • با توجه به اینکه فروش و درآمدهای حاصل از ارائه خدمات کلاً منحصر به قراردادهای منعقده با بانک مسکن می باشد،عملاً امکان برگزاری مزایده وجود ندارد (موضوع بخشی از آیین نامه معاملات)،عدم پیش بینی صحیح و همچنین تغییرات انجام شده در نوع خدمات ارائه شده،موجب تغییر در مبلغ قرارداد می گردد.

بخش دوم : پیشنهادات

با عنایت به بررسی های انجام شده و نتایج حاصل از آنها و به منظور اصلاح نحوه عملکرد مسئولین مربوطه در اجرای کامل قوانین تدوین شده ، پیشنهادهای ذیل ارائه می گردد:

  • با عنایت به بند 1 بخش نتایج و اینکه آیین نامه معاملات شرکت فاقد شرح مکانیزم اجرایی از جمله نحوه برگزاری کمیسیون معاملات ، انجام مناقصات ، نحوه اخذ تضمین و تهیه گزارش توجیهی درخصوص ترک تشریفات بوده و در مواردی بخشی از ماده آیین نامه موجب نقض آن ماده شده (به عنوان مثال در ماده 3 آیین نامه عنوان شده تقسیم و تجزیه مبالغ مربوط به یک معامله و انجام آن به دفعات به نحویکه یک معامله به معامله پایین تر تبدیل گردد، ممنوع می باشد. اما در ذیل همان ماده یکی از شرایط نقض ماده فوق ، تایید مدیرعامل درخصوص انجام معامله می باشد) بدینوسیله اصلاح آیین نامه موجود پیشنهاد می گردد.

  • با عنایت به بند 2 بخش نتایج ضمن پیشنهاد تدوین آیین نامه استخدامی ، رعایت سایر آیین نامه های پرسنلی توصیه می گردد.

  • باتوجه به بند3بخش نتایج،ضمن پیشنهادبه شرکت جهت رعایت آیین نامه تنخواه گردان،بازنگری درآیین نامه فوق،موردتوصیه میباشد.

  • باعنایت به بند4بخش نتایج،ضمن پیشنهاداصلاح آیین نامه فروش،باتوجه به توانایی شرکت درزمینه خدمات نرم افزاری توصیه مینمایدتدابیری جهت بازاریابی،برنامه ریزی وتبلیغات جهت جذب مشتریان جدید ودرراستای برون رفت ازحالت فروش به “منحصراَ یک شرکت”اتخاذ گردد .

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای مورد نیاز با * مشخص شده است

نوشتن دیدگاه

عضویت در خبر نامه

مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید آرمان پرداز خبره
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید

در این نوشته برای شما توضیح می دهیم که چگونه یک مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید و به او اعتماد کنیم. در پایان اعتماد شما را به آرمان پرداز خبره جلب می کنیم. مشاور مالیاتی معتبر

ادامه مطلب »
اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره
مشاور مالیاتی
اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و اهمیت مشاور مالیاتی در آن اهمیت مشاوره در زمینه مالیات کسب

ادامه مطلب »
انتخاب کارشناس حسابداری و مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت توسط آرمان پرداز خبره
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت

در این نوشته می خواهیم در مورد نکاتی در خصوص انتخاب مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت و نحوه انتخاب کارشناس حسابداری بپردازیم. تا پایان با ما همراه باشید و جهت هرگونه نیاز به مشاور مالیاتی

ادامه مطلب »
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی

در این نوشته میخواهیم به شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی در سازمان امور مالیاتی بپردازیم. جهت هرگونه سوال در خصوص مشاور مالیاتی با ما در ارتباط باشید. مشاور مالیاتی کیست؟ مشاور مالیاتی کسی است که

ادامه مطلب »
انواع هزینه ها در حسابداری و مالی توسط مشاور مالیاتی
شرکت حسابداری
انواع هزینه ها در حسابداری

در این نوشته میخواهیم در خصوص انواع هزینه ها در حسابداری و مالی ، بهبود هزینه ها توسط مشاور مالیاتی و همچنین در خصوص انواع هزینه بپردازیم انواع هزینه ها در حسابداری یکی از مهم‌ترین مفاهیم

ادامه مطلب »
مدارک مثبته
شرکت حسابداری
مدارک مثبته

در این نوشته به مفهوم مدارک مثبته و یا اسناد مثبته و نقش آن در حسابداری و چگونگی رسیدگی به آن توسط مشاور مالیاتی می پردازیم. مدارک مثبته یا اسناد مثبته مدارک مثبته اسناد نشان‌دهنده وقوع

ادامه مطلب »
مشاور مالیاتی کیست ؟
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست؟ در این مطلب درباره مشاور مالیاتی کیست و خصوصیات یک وکیل مالیاتی خبره ، هم چنین میزان آشنایی او با قوانین مالیاتی و امور مالیاتی کشور به صورت مفصل صحبت می کنیم. با

ادامه مطلب »
اهمیت مشاوره مالیاتی
مشاور مالیاتی
اهمیت مشاوره مالیاتی

اهمیت مشاوره مالیاتی تمامی مشاغل نیازمند دانش مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی و اهمیت مشاوره مالیاتی برای روبه رو شدن با قانون مالیات سازمان امور مالیاتی هستند. با ما باشید زیرا در این نوشته به این

ادامه مطلب »
مفاصا حساب مالیاتی
مشاور مالیاتی
مفاصا حساب و نحوه دریافت مفاصا حساب

درخواست گواهی مفاصا اولین کاری است که مودی و یا مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی وی ملزم است برای دریافت گواهی مفاصا حساب مالیاتی انجام دهد. براساس ماده ۲۳۵ قانون مالیات های مستقیم، اداره امور مالیاتی

ادامه مطلب »
مشاور مالی را چگونه انتخاب کنیم
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی چه کاری انجام می دهد

اشخاص حسابرس و مشاور مالیاتی در هدایت مالیات دهندگان برای رعایت قوانین، در تمام امور مالی، حسابداری و پرداخت مالیات نقش مهمی دارد. بسته به وضعیت مالیات دهنده، خدماتی که یک مشاور مالیاتی ارائه می‌دهد، متفاوت

ادامه مطلب »
مالیات بر ارزش افزوده
مشاور مالیاتی
مالیات املاک و مستغلات

مالیات املاک و مستغلات ، نوعی از مالیات می باشد، که از درآمدهای به دست آمده از ملک محسوب می شود. املاک و مستغلات شامل سه نوع مالیات می شوند: مالیات بر درآمد اجاره از املاک

ادامه مطلب »
تکنولوژی نرم افزار
شرکت حسابرسی
موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی

    موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی     جمع داراییهای شرکتی ۲۰۰ میلیارد ریال است. حسابرس معتقد است تحریف داراییها بالای ۲۰ درصد، منجر به اظهار نظر مردود می‌شود (برای پرهیز از تردیدهای احتمالی در

ادامه مطلب »
بیمه‌ای به کارفرمایان
شرکت حسابداری
مدیریت سود چیست؟

مدیریت سود چیست؟   در کسب و کار برای حفظ عملیات، ارائه خدمات بهتر، و ارائه محصولات جدید، آن نیاز به سود می باشد. در هر کسب و کار، سود همیشه با زیان های خاص همراه است. مهم

ادامه مطلب »

مقاله های مرتبط

اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره

اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و

ادامه مطلب »
درخواست خود را بنویسید ...
ما را در نقشه بیابید ...