آموزش صورت مغایرت بانکی

صورت مغایرت بانکی

آموزش صورت مغایرت بانکی

براي درك صورت مغایرت بانکی ابتدا باید مفاهیم زیر را به هنرجویان توضیح دهیم

اعلامیه بدهکار : گاهی اوقات بانک مبالغی را از حساب مشتري مانند هزینه کارمزد، هزینه واخواست و … برداشت

میکند و اعلامیه اي به مشتري ارسال میکند که به اعلامیه بدهکار مشهور است.

اعلامیه بستانکار: گاهی اوقات بانک مبالغی مانند واریزي مشتریان به حساب موسسه و……. را به حساب موسسه واریز

مینماید و اعلامیه اي به موسسه ارسال میکند که به اعلامیه بستانکار مشهور است.

در مرحله دوم باید به هنرجویان این نکته تفهیم شود که:

موسسه یا شرکت طبق اصول حسابداري چنانچه بخواهد مبلغی را به حساب شرکت یا موسسه اضافه نماید باید 

آن را بدهکار و درصورتیکه بخواهد آن را کسر نماید باید آن را بستانکار نماید به خاطر اینکه موجودي نقد

(بانک) که یک دارایی است افزایش آن بدهکار و کاهش آن بستانکار میشود.

بانک چنانچه بخواهد مبلغی را به حساب شرکت یا موسسه واریز یا اضافه نماید باید آن را در ستون بسانکار 

حساب خود و بر عکس چنانچه مبالغی را از حساب شرکت یا موسسه برداشت نماید باید آن را در ستون بدهکار

خود وارد نماید علت این امر آن است که مبالغی که به حساب شرکت یا موسسه واریز میشود براي شرکت به

عنوان دارایی و براي بانک سپرده محسوب میشود که نوعی بدهی تلقی میشود و افزایش بدهی را طبق اصول

حسابداري بستانکار و کاهش آن را بدهکار مینماییم.

تهیه کننده : جواد عابدي صدقیانی

4

مغایرت در اصطلاح به معناي اختلاف میباشد و تهیه صورت مغایرت بانکی به این دلیل است که گاهی بین صورتحساب

بانک با صورت حساب بانک در دفتر کل شرکت اختلاف پیش میآید این اختلاف میتواند ناشی از عوامل زیر باشد.

هنرآموزان عزیز توجه فرمایند که یک جلسه یا بیشتر به ذکر عوامل مغایرت بپردازند و در جلسه بعدي از دانش آموزان

این عوامل پرسیده شود زیرا مبناي تهیه صورت مغایرت بانکی را همین عوامل تشکیل میدهد.

عوامل مغایرت بین صورتحساب بانک با مانده حساب بانک دفاتر موسسه

این اختلاف را میتوان به دو دسته تقسیم کرد:

-1 عملیاتی که در دفاتر موسسه انجام گرفته ولی هنوز در دفاتر بانک ثبت نشده:

الف) چک معوق(چکهاي صادره که براي وصول به بانک ارایه نشده،چکهاي بین راهی):

یعنی چکی که دارنده حساب آن را صادر نموده(در وجه بستانکاران) و در دفتر خود ثبت نموده ولی

دارنده چک به بانک جهت وصول مراجعه نکرده، بنابراین ، این چکها از حساب بانک دفتر موسسه کم شده

اما در بانک ثبت کاهش انجام نشده است و در نتیجه مانده بانک بیشتر از مانده موسسه خواهد بود.

تهیه کننده : جواد عابدي صدقیانی

5

ب) سپرده بین راهی ( واریزيهاي موسسه) :

شامل وجوهی است که در ساعات پایانی روز توسط موسسه به حساب بانک واریز شده یا مبالغی که به

منظور واریز به حساب جاري بانک ارسال میگردد، این مبالغ به محض واریز در دفاتر شرکت ثبت میگردد

ولی ممکن است در دفاتر بانک ثبت نشود. در نتیجه در دفتر کل موسسه به حساب بانک اضافه شده ولی

بانک به تاریخ چند روز بعد حساب موسسه را اضافه میکند.در نتیجه در صورتحساب بانک مبلغ واریزي

به حساب اضافه نشده است و مبلغ صورتحساب بانک کمتر از مانده حساب بانک دفتر کل موسسه است.

ج) چک لاوصول: گاهی موسسات چکهاي خود را جهت وصول نزد بانکی که در آن حساب جاري دارند

میسپارند تا بانک اقدام به وصول وجه چک نماید حال واحد تجاري چنانچه به محض ارسال چک به بانک

جهت وصول حساب بانک را در دفاتر خود بدهکار نماید اگر وجه آن توسط بانک دریاقت نشود(چک

برگشت داده شود)یا مثلا موجودي نداشته باشد بانک طی اعلامیه اي به موسسه باید اطلاع دهد که این

مبلغ را در حساب خود بستانکار نماید(حساب بانک را در دفاتر کاهش دهد)در نتیجه این چکها به حساب

بانک اضافه نشده و بین صورتحساب بانک و مانده حساب بانک در دفاتر اختلاف وجود دارد.

د) اشتباهات: هنگام ثبت عملیات در دفاتر موسسه ممکن است اشتباه در ثبت بدهکار و بستانکار حساب

یا در جابجایی ارقام و یا صفر کم یا زیاد گذاشتن توسط حسابدار شرکت انجام شود.

تهیه کننده : جواد عابدي صدقیانی

6

-2 عملیاتی که در دفاتر بانک ثبت شده ولی هنوز در دفاتر واحد تجاري ثبت نشده:

الف) برداشت هاي بانک از حساب موسسه: بانک مبالغی بابت کارمزد خود در قبال وصول وجه چک-

برات،سفته-کارمزد دیرکرد و هزینه واخواست(تنزیل)از حساب موسسه برداشت میکند(کم)میکند و جهت

اطلاع موسسه اعلامیه بدهکار ارسال مینماید حال اگر اعلامیه بدهکار تا تاریخ تهیه صورتحساب به

موسسه نرسیده باشد موسسه این کاهش را ثبت نکرده زیرا موسسه بعد از دریافت اعلامیه ثبت لازم را

انجام میدهد.در نتیجه بین دو صورتحساب مغایرت وجود دارد.

ب) وجوه دریافتی توسط بانک به حساب موسسه:گاهی بانک مبالغی را به حساب موسسه واریز

میکند و جهت اطلاع موسسه اعلامیه بستانکار ارسال میکند از این نوع مبالغ میتوان وجوهی که مشتریان

موسسه به حساب جاري بانک واریز میکنند یا وصول وجه سفته هایی که توسط موسسه جهت وصول در

اختیار بانک قرار گرفته نام برد به این دلیل که اعلامیه بستانکار به موسسه نرسیده در نتیجه در دفاتر

موسسه ثبت لازم انجام نشده

ج) اشتباهات: همانند دفاتر موسسه حسابدار بانک نیز ممکن است طی عملیات ثبت اشتباهی نظیر

اعداد و ارقام و یا اشتباه در برداشت از حساب و ثبت در حساب دیگر را انجام دهد این نوع اشتباهات

بایستی توسط بانک اصلاح شود.

تهیه کننده : جواد عابدي صدقیانی

7

براي تهیه صورت مغایرت بانکی دو روش وجود دارد

-1 روش رسیدن از یک مانده به مانده دیگر

-2 روش رسیدن به مانده واقعی

روش رسیدن از یک مانده به مانده دیگر

براي رسیدن از یک مانده یک صورتحساب به مانده صورتحساب دیگر به روش زیر عمل مینماییم:

اقلام مندرج در ستون بدهکار در دفاتر واحد تجاري با اقلام مندرج در ستون بستانکار صورتحساب بانک و

اقلام مندرج در ستون بستانکار حساب بانک در دفاتر با اقلام مندرج در ستون بدهکار صورتحساب بانک

مطابقت داده میشود اقلامی که مورد اختلاف می باشند خط کشیده به این اقلام، اقلام باز گفته میشود.

مثلاً براي رسیدن از مانده دفاتر به مانده صورتحساب بانک:

١- اثر عکس اقلام باز دفتر بر مانده آن:یعنی چنانچه اقلام باز موجب افزایش موجودي بانک شده از

مانده دفتر کسر و هر گاه اقلام باز موجب کاهش موجودي بانک شده به مانده دفاتر اضافه می شود

٢- اثر مستقیم اقلام باز بانک:یعنی هر گاه اقلام باز بانک موجب افزایش موجودي بانک شده به مانده

دفاتر اضافه شده و اگر اقلام باز بانک موجب کاهش موجودي بانک شده از مانده دفاتر کسر می

شود

تهیه کننده : جواد عابدي صدقیانی

8

براي رسیدن از مانده صورتحساب بانک به مانده

دفاتر شرکت

هر آنچه بانک انجام داده عکس آن

انجام میدهیم و هر انچه دفاتر شرکت انجام داده

ما هم آن را انجام میدهیم

براي رسیدن از مانده دفاتر شرکت به مانده بانک

دفاتر شرکت هر آنچه کرده اثر عکس و بانک

هر آنچه کرده طبق آن انجام میدهیم

مثلا به دو صورتحساب زیر توجه کنید :

براي تشخیص اینکه از کجا بفهمیم کدام صورتحساب به دفاتر شرکت تعلق دارد و کدام صورتحساب به دفاتر

بانک میتوانیم از ستون تشخیص به این نکته پی ببریم چنانچه بدهکار باشد مربوط به دفاتر شرکت و

چنانچه بستانکار باشد مربوط به صورتحساب بانک است. سمت راست مربوط به صورتحساب بانک و سمت

چپ مربوط به دفاتر کل شرکت هست.

تهیه کننده : جواد عابدي صدقیانی

9

D C B A

صورتحساب بانک دفتر کل شرکت

سایر اطلاعات :

-1 مبلغ چک شماره 26 که بابت خرید ملزومات صادر کردیده است 130000 صحیح است .

-2 چک شماره 525 مربوط به شرکت دیگري است که بانک اشتباها” از حساب فروشگاه برداشت کرده

است.

تاریخ شرح بدهکار بستانکار ت مانده تاریخ شرح بدهکار بستانکار ت مانده

2 مانده بد 600000 /1 2/1 مانده بس 600000

2 واریزوجه نقد 450000 بد 1050000 /2 2/2 واریزوجه نقد 450000 بس 1050000

170000 بد 880000 2 چک صادره 20 /3 240000 بس 810000 2/4 چک صادره 21

240000 بد 640000 2 چک صادره 21 /4 2/8 برداشت قسط وام 175000 بس 635000

2 واریزوجه نقد 890000 بد 1530000 /5 2/10 واریزوجه نقد 890000 بس 1525000

260000 بد 1270000 2 چک صادره 22 /8 700000 بس 825000 2/12 چک صادره 525

420000 بد 850000 2 چک صادره 23 /12 2/14 کارمزد 25000 بس 800000

250000 بد 600000 2 چک صادره 24 /15 420000 بس 380000 2/16 چک صادره 23

2 واریزوجه نقد 140000 بد 740000 /16 250000 بس 130000 2/18 چک صادره 24

220000 بد 520000 2 چک صادره 25 /17 2/20 واریزي 45000 بس 175000

2 واریزوجه نقد 200000 بد 720000 /20 2/22 واریزوجه نقد 140000 بس 315000

310000 بد 410000 2 چک صادره 26 /21 220000 بس 95000 2/23 چک صادره 25

185000 بد 225000 2 چک صادره 27 /27 2/25 آبونمان مجلات 30000 بس 65000

2 واریزي مشتري 165000 بد 390000 /30 2/28 واریزي 165000 بس 230000

130000 بس 100000 2/30 چک صادره 26

تهیه کننده : جواد عابدي صدقیانی

10

مطلوبست: تهیه صورت مغایرت بانکی به روش رسیدن از یک ماند ه به مانده دیگر

براي حل این مسئله ما ستونهاي مربوط به دو صورتحساب را با حروف لاتین نامگذاري کردیم و اقلامی که با رنگ قرمز

مشخص شده اقلام باز دو صورتحساب هستند.

ستون بدهکار صورتحساب بانک میباشد یعنی ستونی است که بانک این مبالغ رو از حساب موسسه کسر A ستون

ستون بستانکار صورتحساب بانک میباشد یعنی ستونی است که بانک این مبالغ رو به B یا برداشت نموده است و ستون

حساب موسسه اضافه یا واریز نموده است.

ستون بدهکار دفاتر کل شرکت است یعنی ستونی است که شرکت این مبالغ رو به حساب موسسه اضافه یا C ستون

ستون بستانکار دفاتر کل شرکت است یعنی ستونی است که شرکت این مبالغ رو از حساب D واریز نموده است و ستون

موسسه کسر یا برداشت نموده است.

طبق توضیحاتی که در بالا ذکر شد حالا به حل مسئله میپردازیم:

تهیه کننده : جواد عابدي صدقیانی

11

صورت مغایرت بانکی به تاریخ……

شرکت

100/ 390 مانده طبق صورت حساب بانک 000 / مانده طبق دفاتر شرکت 000

اضافه میشود: واریز وجه نقد

واریز وجه نقد

140/000

200/000

چک صادره 20

چک صادره 22

چک صادره 26

چک صادره 27

واریز وجه نقد

واریز وجه نقد

170/000

260/000

310/000

185/000

45/000

140/000

برداشت قسط وام

چک صادره 525

کارمزد

آبونمان مجلات

چک صادره 26

175/000

700/000

25/000

30/000

130/000

1/110/000

1/400/000

کسر میشود:

واریز وجه نقد

واریز وجه نقد

140/000

200/000

کسر میشود:

برداشت قسط وام

چک صادره 525

کارمزد

آبونمان مجلات

چک صادره 26

175/000

700/000

25/000

30/000

130/000

چک صادره 20

چک صادره 22

چک صادره 26

چک صادره 27

واریز وجه نقد

واریز وجه نقد

170/000

260/000

310/000

185/000

45/000

140/000

(1/110/000) (1/400/000)

390/ 100 مانده طبق دفاتر شرکت 000 / مانده طبق صورتحساب بانک 000

تهیه کننده : جواد عابدي صدقیانی

12

همانطور که گفتیم براي حل مسئله مثلاَ براي رسیدن از مانده دفاتر شرکت به صورتحساب بانک هر آنچه دفاتر شرکت

انجام داده عکس آن انجام میدهیم ( افزایش داده باشد کاهش و بالعکس) و هر آنچه بانک انجام داده مثل آن رفتار

میکنیم یعنی اگر بستانکار کرده به عبارتی افزایش داده باشد ما هم اضافه میکنیم و اگر کاهش یا برداشت کرده ( حساب

بانک را بدهکار نموده) ما هم کاهش میدهیم.

چنانچه طرف راست صورت مغایرت را تهیه نمودیم طرف چپ آن راحت و آسان خواهد بود هر آنچه را در سمت راست

اضافه نمودهایم در سمت چپ در قسمت کسر شود و بالعکس یعنی هر آنچه را درسمت راست در قسمت کسر شود

نوشته ایم در قسمت اضافه شود به مانده طبق صورتحساب بانک به ترتیب کسر و اضافه مینماییم.

روش رسیدن به مانده واقعی

در این روش براي رسیدن به مانده واقعی بانک ماهیت اقلام به شرح زیر تعیین میشود:

الف: اقلام باز دفتر وجوه بین راهی بوده که به مانده صورتحساب بانک اضافه میشود.

ب: اقلام باز بستانکار دفتر چک معوق بوده که از مانده صورتحساب بانک کسر میشود.

ج: اقلام باز بستانکار صورتحساب بانک وصولی بانک بوده که به مانده دفتر اضافه میشود.

د: اقلام باز بدهکار صورتحساب بانک برداشت هاي بانک بوده که به مانده دفتر اضافه میشود.

ه: هر گونه اشتباه در دفاتر واحد تجاري و یا صورتحساب بانک بر حسب مورد به مانده دفتر یا

صورتحساب بانک اضافه یا کسر میشود.

به طور کلی صورت مغایرت بانکی براي رسیدن به مانده واقعی به شکل زیر تهیه میشود:

تهیه کننده : جواد عابدي صدقیانی

13

صورت مغایرت بانکی به روش مانده واقعی

مانده طبق دفاتر شرکت : ***

اضافه میشود:

-1 وجوه واریزي به حساب بانکی که در دفاتر ثبت

نشده یا وجوهی که در بستانکار صورتحساب بانک

هست ( واریزي هاي مشتریان)

-2 واریزیهاي نامشخص

-3 واریز سود سهام و یا مبلغ سفته وصولی

-4 مبالغی که اشتباهاً در موسسه در بستانکار حساب

بانک ثبت شده است.

-5 اشتباه در ثبت چک صادره موسسه که بیشتر از

مبلغ اصلی است.

-6 اشتباه موسسه درثبت واریزي که کمتر از مبلغ

اصلی است.

کسر میشود:

-1 مبالغی که توسط بانک کسر شده ولی در موسسه

ثبت نشده است ( برداشتهاي بانک).

-2 مبالغی که در موسسه اشتباهاً در بدهکار حساب

ثبت شده است.

-3 اشتباه موسسه در ثبت چک صادره که کمتر از

مبلغ اصلی است.

-4 اشتباه موسسه در ثبت واریزي که بیشتر از مبلغ

اصلی است.

-5 چک لاوصول

-6 برداشت بانک بابت سفته تنزیلی واخواست شده

مانده طبق صورتحساب بانک: ***

اضافه میشود:

-1 سپرده بین راهی یا مبالغ واریز شده که در

صورتحساب بانک ثبت نشده است.

-2 مبالغی که توسط بانک اشتباهاً از حساب

موسسه کسر ( بدهکار) شده است.

-3 واریزي پایان وقت

کسر میشود:

-1 چکهاي معوق

-2 مبالغی که توسط بانک اشتباهاً به حساب

موسسه اضافه ( بستانکار) شده است.

مانده واقعی ***

مانده واقعی ***

تهیه کننده : جواد عابدي صدقیانی

14

موارد فوق براي هنرجویان با ذکر دلیل قابل فهم و آسان است. اکثر دانش آموزان تنها در موارد مربوط به اشتباهات به

مشکل برمیخورند که در ذیل با مثال توضیح داده میشود.

اشتباهات حسابدار شرکت.

چنانچه حسابدار شرکت در ثبت چک صادره یا مبلغ واریزي چک و …… اشتباه نماید این اشتباهات باید رفع گردیده و به

خاطر اینکه حسابدار شرکت آن را انجام داده در سمت راست صورت مغایرت بانکی به مانده دفتر حسب مورد اضافه یا

کسر میشود.

اشتباهات حسابدار شرکت را میتوان به چهار گروه تقسیم کرد.

-1 اشتباه در ثبت چک صادره

-2 اشتباه در ثبت مبلغ واریزي چک

-3 اشتباه حسابدار شرکت ناشی از بدهکار نمودن حساب بانک و بالعکس

-4 اشتباه حسابدار شرکت ناشی از واریز یا برداشت نمودن مبالغی از حساب شرکت

اشتباه در ثبت چک صادره

109 در دفاتر ثبت / 190 اشتباهاً مبلغ 000 / مثال اول: حسابدار شرکت در ثبت چک صادره به جاي مبلغ 000 

نموده است.

81 ( مابه التفاوت) از مانده دفتر کسر میشود به خاطر اینکه با اشتباه حسابدار / براي رفع این اشتباه مبلغ 000

81 مانده بانک در دفتر کل شرکت اضافی میباشد که باید کسر شود. / شرکت، مبلغ 000

تهیه کننده : جواد عابدي صدقیانی

15

240 در دفاتر ثبت / 24 اشتباهاً مبلغ 000 / مثال دوم : حسابدار شرکت در ثبت چک صادره به جاي مبلغ 000 

نموده است.

216 ( مابه التفاوت) به مانده دفتر اضافه میشود به خاطر اینکه با این اشتباه / براي رفع این اشتباه مبلغ 000

216 مانده بانک در دفتر کل شرکت کاهش یافته که باید به مانده فوق اضافه شود. / حسابدار شرکت، مبلغ 000

100 در دفاتر ثبت / 10 اشتباهاً مبلغ 000 / مثال سوم : : حسابدار شرکت در ثبت چک صادره به جاي مبلغ 000 

نموده است.

90 ( مابه التفاوت) به مانده دفتر اضافه میشود به خاطر اینکه با این اشتباه / براي رفع این اشتباه مبلغ 000

90 مانده بانک در دفتر کل شرکت کاهش یافته که باید به مانده فوق اضافه شود. / حسابدار شرکت، مبلغ 000

18 در دفاتر ثبت / 81 اشتباهاً مبلغ 000 / مثال چهارم: حسابدار شرکت در ثبت چک صادره به جاي مبلغ 000 

نموده است.

63 ( مابه التفاوت) از مانده دفتر کسر میشود به خاطر اینکه با اشتباه حسابدار / براي رفع این اشتباه مبلغ 000

63 مانده بانک در دفتر کل شرکت اضافی میباشد که باید کسر شود. / شرکت ، مبلغ 000

تهیه کننده : جواد عابدي صدقیانی

16

اشتباه در ثبت مبلغ واریزي چک

160 در دفاتر / 106 اشتباهاً مبلغ 000 / مثال اول: حسابدار شرکت در ثبت مبلغ واریزي چک به جاي مبلغ 000 

ثبت نموده است.

54 ( مابه التفاوت) از مانده دفترکسر میشود به خاطر اینکه با این اشتباه حسابدار / براي رفع این اشتباه مبلغ 000

شرکت، مبلغ 54000 مانده بانک در دفتر کل شرکت بیشتر از مبلغ واقعی است به همین خاطر باید از مانده دفتر کسر

شود.

120 در دفاتر / 210 اشتباهاً مبلغ 000 / مثال دوم: حسابدار شرکت در ثبت مبلغ واریزي چک به جاي مبلغ 000 

ثبت نموده است.

90 ( مابه التفاوت) به مانده دفتراضافه میشود به خاطر اینکه با این اشتباه حسابدار / براي رفع این اشتباه مبلغ 000

90 مانده بانک در دفتر کل شرکت کمتر از مبلغ واقعی است به همین خاطر باید به مانده دفتر اضافه / شرکت، مبلغ 000

شود.

اشتباه حسابدار شرکت ناشی از بدهکار نمودن حساب بانک و بالعکس

گاهی اوقات حسابدار شرکت به جاي اینکه مبلغی را در دفاتر شرکت به حساب بانک بدهکار نماید( اضافه) اشتباهاً آن را

بستانکار نموده است و بالعکس در این شرایط براي رفع اشتباه فوق مبلغ را در دو برابر آن ضرب نموده و به مانده دفتر

اضافه (کسر) میشود.

تهیه کننده : جواد عابدي صدقیانی

17

30 را اشتباهاً به جاي اینکه در دفاتر شرکت بدهکار نماید بستانکار / مثال اول: حسابدار شرکت مبلغ 000 

نموده است.

30/000 ) به مانده دفتر اضافه میشود تا اشتباه فوق رفع گردد. ×2) = 60/ براي رفع این اشتباه مبلغ 000

75 را اشتباهاً به جاي اینکه در دفاتر شرکت بستانکار نماید بدهکار / مثال دوم: حسابدار شرکت مبلغ 000 

نموده است.

75/000 ) از مانده دفتر کسر میشود تا اشتباه فوق رفع گردد زیرا مفهوم ×2)=150/ براي رفع این اشتباه مبلغ 000

بستانکار در دفاتر شرکت به معناي کاهش دادن حساب بانک میباشد.

اشتباه حسابدار شرکت ناشی از واریز یا برداشت نمودن مبالغی از حساب شرکت

چنانچه حسابدار شرکت اشتباهاً مبالغی را به حساب شرکت واریز یا (کسر) نماید براي رفع این اشتباهات مبالغ فوق باید

100 مربوط به حساب شخصی صاحب موسسه را / به ترتیب کسر یا اضافه شود. مثلاً حسابدار شرکت واریز مبلغ 000

100 براي رفع اشتباه از مانده دفاتر شرکت باید کسر / اشتباهاً به حساب شرکت واریز نماید که در این صورت مبلغ 000

شود.

تهیه کننده : جواد عابدي صدقیانی

18

اشتباهات حسابدار بانک

چنانچه حسابدار بانک مبالغی را اشتباهاً به حساب شرکت واریز یا برداشت نماید یا ثبت اشتباهی نظیر اعداد و ارقام

و یا اشتباه در برداشت از حساب و ثبت در حساب دیگر را انجام دهد این نوع اشتباهات باید اصلاح گردیده و

به خاطر اینکه حسابدار بانک آن را انجام داده در سمت چپ صورت مغایرت بانکی به مانده صورتحساب بانک حسب مورد

اضافه یا کسر میشود.

8 را در ستون بستانکار حساب خود / 80 اشتباهاً مبلغ 000 / مثال اول: حسابدار بانک به جاي اینکه مبلغ 000 

ثبت نموده است.

72 (مابه التفاوت) به مانده طبق صورتحساب بانک اضافه میشود. / براي رفع این اشتباه مبلغ 000

50 را در ستون بدهکار حساب خود / 500 اشتباهاً مبلغ 000 / مثال دوم: حسابدار بانک به جاي اینکه مبلغ 000 

ثبت نموده است.

450 (مابه التفاوت) از مانده طبق صورتحساب بانک کسر میشود. / براي رفع این اشتباه مبلغ 000

54 را در / 450 به حساب مشتري خود اشتباهاً مبلغ 000 / مثال سوم: حسابدار بانک به جاي واریز مبلغ 000 

ستون بدهکار حساب خود ثبت نموده است.

504 (مابه التفاوت)به مانده طبق صورتحساب بانک اضافه میشود علت این امر آنست که / براي رفع این اشتباه مبلغ 000

54 را در ستون بدهکار خود ثبت نموده که براي رفع این اشتباه مبلغ 108000 را / اولا حسابدار بانک اشتباهاً مبلغ 000

450 ریال را نیز باید بستانکار نماید( واریزنماید) که روي / باید بستانکار ( اضافه) نماید تا اصلاح گردد از طرفی مبلغ 000

.504/ 450 ) میشود 000 /000+108/ هم رفته ( 000

تهیه کننده : جواد عابدي صدقیانی

19

حال برگردیم به حل مسئله صفحه 10 به روش مانده واقعی

صورت مغایرت بانکی به تاریخ……

شرکت

100/ 390 مانده طبق صورت حساب بانک 000 / مانده طبق دفاتر شرکت 000

700/000 اضافه میشود: اشتباه چک 525

45/ واري 000

140/ واریزي 000

180/000 اشتباه ثبت چک 26

140/ سپرده بین راهی 000

200/ سپرده بین راهی 000

365/000

1/040/000

کسر میشود:

175/ برداشت اقساط 000

30/ آبونمان 000

25/ کارمزد 000

کسر میشود:

185/000 چک معوق 27

260/000 چک معوق 22

170/000 چک معوق 20

(615/000) (230/000)

525/ 525 مانده طبق دفاتر شرکت 000 / مانده واقعی 000

تهیه کننده : جواد عابدي صدقیانی

20

مسئله دوم

24 میباشد ولی مانده آن طبق صورتحساب / مانده حساب جاري 1000 شرکت سرمد در پایان اسفند 1390 مبلغ 800

95 ریال است. عوامل مغایرت پس از بررسی دو صورتحساب به شرح زیر است. / بانک 800

40 که جهت خرید به مشتریان تحویل داده شده بود توسط بانک در / -1 چک 2020 شرکت سرمد به مبلغ 000

بستانکار جاري 1000 ثبت شده است.

182 که توسط بانک به همان مبلغ پرداخت شده در دفاتر / -2 چک 2030 شرکت سرمد بابت اثاثیه به مبلغ 000

128 ثبت شده. / شرکت 000

349 ریال به حساب شرکت واریز گردیده که در صورتحساب بانک منعکس نگردیده. / -3 در تاریخ 30 بهمن 600

84 به دلیل عدم موجودي توسط بانک برگشت داده شد. / -4 چک یکی از مشتریان به مبلغ 000

442 تا پایان مهرماه جهت وصول به بانک ارائه نشده است. / -5 تعداد 2 فقره چک صادره به مبلغ 000

780 از بدهی خود را به حساب شرکت واریز نمودند که بدلیل نرسیدن اعلامیه / -6 بدهکاران شرکت مبلغ 000

بستانکار در دفاتر ثبت نشده است.

240 اشتباها از حساب شرکت پرداخت نموده است. / -7 بانک چک آقاي سرمد را به مبلغ 000

500 نکول گردیده و بانک مبلغ مذکور را از حساب شرکت برداشت نموده / -8 سفته یکی از مشتریان به مبلغ 500

است.

2 ریال از حساب شرکت برداشت گردیده که اعلامیه بدهکار آن به شرکت / -9 هزینه هاي بانک به مبلغ 900

نرسیده است.

مطلوبست تهیه صورت مغایرت بانکی به روش مانده واقعی

تهیه کننده : جواد عابدي صدقیانی

21

صورت مغایرت بانکی به تاریخ……

شرکت سرمد

95/ 24 مانده طبق صورت حساب بانک 800 / مانده طبق دفاتر شرکت 800

240/ اضافه میشود: اشتباه حسابدار 000

780/ واریزي بدهکاران 000

349/ سپرده بین راهی 600

780/000

589/600

کسر میشود:

2/ هزینه هاي بانکی 900

500/ سفته نکولی 500

84/ چک لاوصول 000

کسر میشود:

442/ چکهاي معوق 000

80/ اشتباه حسابدار بانک 000

54/ اشتباه در ثبت صدور چک 000

(522/000) (641/400)

163/ 163 مانده طبق دفاتر شرکت 400 / مانده واقعی 400

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای مورد نیاز با * مشخص شده است

نوشتن دیدگاه

عضویت در خبر نامه

مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید آرمان پرداز خبره
خدمات مالی
مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید

در این نوشته برای شما توضیح می دهیم که چگونه یک مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید و به او اعتماد کنیم. در پایان اعتماد شما را به آرمان پرداز خبره جلب می کنیم. مشاور مالیاتی معتبر

ادامه مطلب »
اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره
خدمات مالی
اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و اهمیت مشاور مالیاتی در آن اهمیت مشاوره در زمینه مالیات کسب

ادامه مطلب »
انتخاب کارشناس حسابداری و مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت توسط آرمان پرداز خبره
خدمات مالی
مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت

در این نوشته می خواهیم در مورد نکاتی در خصوص انتخاب مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت و نحوه انتخاب کارشناس حسابداری بپردازیم. تا پایان با ما همراه باشید و جهت هرگونه نیاز به مشاور مالیاتی

ادامه مطلب »
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی
خدمات مالی
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی

در این نوشته میخواهیم به شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی در سازمان امور مالیاتی بپردازیم. جهت هرگونه سوال در خصوص مشاور مالیاتی با ما در ارتباط باشید. مشاور مالیاتی کیست؟ مشاور مالیاتی کسی است که

ادامه مطلب »
انواع هزینه ها در حسابداری و مالی توسط مشاور مالیاتی
حسابداری
انواع هزینه ها در حسابداری

در این نوشته میخواهیم در خصوص انواع هزینه ها در حسابداری و مالی ، بهبود هزینه ها توسط مشاور مالیاتی و همچنین در خصوص انواع هزینه بپردازیم انواع هزینه ها در حسابداری یکی از مهم‌ترین مفاهیم

ادامه مطلب »
مدارک مثبته
حسابداری
مدارک مثبته

در این نوشته به مفهوم مدارک مثبته و یا اسناد مثبته و نقش آن در حسابداری و چگونگی رسیدگی به آن توسط مشاور مالیاتی می پردازیم. مدارک مثبته یا اسناد مثبته مدارک مثبته اسناد نشان‌دهنده وقوع

ادامه مطلب »
مشاور مالیاتی کیست ؟
خدمات مالی
مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست؟ در این مطلب درباره مشاور مالیاتی کیست و خصوصیات یک وکیل مالیاتی خبره ، هم چنین میزان آشنایی او با قوانین مالیاتی و امور مالیاتی کشور به صورت مفصل صحبت می کنیم. با

ادامه مطلب »
اهمیت مشاوره مالیاتی
خدمات مالی
اهمیت مشاوره مالیاتی

اهمیت مشاوره مالیاتی تمامی مشاغل نیازمند دانش مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی و اهمیت مشاوره مالیاتی برای روبه رو شدن با قانون مالیات سازمان امور مالیاتی هستند. با ما باشید زیرا در این نوشته به این

ادامه مطلب »
مفاصا حساب مالیاتی
مشاور مالیاتی
مفاصا حساب و نحوه دریافت مفاصا حساب

درخواست گواهی مفاصا اولین کاری است که مودی و یا مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی وی ملزم است برای دریافت گواهی مفاصا حساب مالیاتی انجام دهد. براساس ماده ۲۳۵ قانون مالیات های مستقیم، اداره امور مالیاتی

ادامه مطلب »
مشاور مالی را چگونه انتخاب کنیم
خدمات مالی
مشاور مالیاتی چه کاری انجام می دهد

اشخاص حسابرس و مشاور مالیاتی در هدایت مالیات دهندگان برای رعایت قوانین، در تمام امور مالی، حسابداری و پرداخت مالیات نقش مهمی دارد. بسته به وضعیت مالیات دهنده، خدماتی که یک مشاور مالیاتی ارائه می‌دهد، متفاوت

ادامه مطلب »
مالیات بر ارزش افزوده
خدمات مالی
مالیات املاک و مستغلات

مالیات املاک و مستغلات ، نوعی از مالیات می باشد، که از درآمدهای به دست آمده از ملک محسوب می شود. املاک و مستغلات شامل سه نوع مالیات می شوند: مالیات بر درآمد اجاره از املاک

ادامه مطلب »
تکنولوژی نرم افزار
حسابرسی
موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی

    موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی     جمع داراییهای شرکتی ۲۰۰ میلیارد ریال است. حسابرس معتقد است تحریف داراییها بالای ۲۰ درصد، منجر به اظهار نظر مردود می‌شود (برای پرهیز از تردیدهای احتمالی در

ادامه مطلب »
بیمه‌ای به کارفرمایان
شرکت حسابداری
مدیریت سود چیست؟

مدیریت سود چیست؟   در کسب و کار برای حفظ عملیات، ارائه خدمات بهتر، و ارائه محصولات جدید، آن نیاز به سود می باشد. در هر کسب و کار، سود همیشه با زیان های خاص همراه است. مهم

ادامه مطلب »

مقاله های مرتبط

اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره

اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و

ادامه مطلب »
درخواست خود را بنویسید ...
ما را در نقشه بیابید ...