صورتهای مالی نمونه بانکها

)بانک نمونه(

صورتهای مالی

سال مالی 31X2

بهمن 4931

فهرست

گزارش حسابرس مستقل بازرس قانونی الف

مصوبه تایید صورتهای مالی 1

ترازنامه 2

صورت عملکرد سپردههای سرمایهگذاری 3

صورت سود و زیان 4

صورت سود و زیان جامع 5

صورت تغییرات در حقوق صاحبان سهام 6

صورت جریان وجوه نقد 8

یادداشتهای توضیحی

1 .معرفی بانک 9

2 .مبانی تهیه صورتهای مالی 11

3 .واحد پولی عملیاتی و گزارشگری 11

4 .مفروضات، تخمینها و قضاوتهای حسابرس 11

5 .مبانی اندازهگیری 11

6 .تغییر در رویههای حسابداری 11

7 .خالصه اهم رویههای حسابداری 12

8″ .سایر اقالم” در یادداشتهای صورتهای مالی 17

9 .موجودی نقد 18

11 .مطالبات از بانکها و موسسات اعتباری 19

11 .مطالبات از دولت 21

12 .تسهیالت اعطائی و مطالبات از اشخاص دولتی 21

13 .تسهیالت اعطائی و مطالبات از اشخاص غیردولتی 26

14 .سرمایهگذاری در سهام و سایر اوراق بهادار 32

15 .مطالبات از شرکتهای فرعی و وابسته 34

16 .سایر حسابهای دریافتنی 36

17 .داراییهای ثابت مشهود 37

18 .داراییهای نامشهود 38

19 .سپرده قانونی 39

21 .سایر داراییها 39

21 .بدهی به بانکها و سایر موسسات اعتباری 41

22 .سپردههای مشتریان 42

23 .سود سهام پرداختنی 43

24 .اوراق بدهی 43

25 .ذخیره مالیات عملکرد 44

26 .ذخایر و سایر بدهیها 45

27 .ذخیره مزایای پایان خدمت و تعهدات بازنشستگی 46

28 .سپردههای سرمایهگذاری مدتدار 46

29 .سود پرداختنی سپردههای سرمایهگذاری مدتدار 48

49 سرمایه. 31

31 .افزایش سرمایه در جریان 51

32 .اندوخته صرف سهام 51

33 .اندوخته قانونی 51

34 .سایر اندوختهها 51

35 .مازاد تجدید ارزیابی داراییها 51

36 .تفاوت تسعیر ارز 51

37 .سهام خزانه 51

38 .درآمد تسهیالت اعطایی و سپردهگذاری 52

39 .خالص سود )زیان( سرمایهگذاریها 53

41 .سهم منابع بانک از درآمدهای مشاع 55

56 حقالوکاله. 41

42 .جبران هزینه مازاد منابع آزاد سپردهگذاران به مصارف مشاع 57

43 .سود علیالحساب پرداختی به سپردههای سرمایهگذاری 57

44 .هزینه سود سپردهها 58

45 .درآمد کارمزد 58

46 .هزینه کارمزد 59

47 .خالص سود )زیان( مبادالت و معامالت ارزی 59

48 .سایر درآمدهای عملیاتی 61

49 .سایر درآمدها 61

51 .هزینههای اداری و عمومی 61

51 .هزینه مطالبات مشکوک الوصول 62

52 .هزینههای مالی 63

53 .هزینه استهالک 63

54 .سایر هزینهها 63

55 .تعدیالت سنواتی 64

56 .صورت تطبیق سود قبل از کسر مالیات بر درآمد 65

57 .مبادالت غیرنقدی 66

58 .اقالم زیرخط 68

59 .تعهدات سرمایهای و بدهیهای احتمالی 71

61 .سود هر سهم 71

61 .رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه 71

62 .مطالبات سوخت شده 71

63 .تشریح ریسکهای بانک 72

-ریسک اعتباری 74

-ریسک نقدینگی 84

-ریسک بازار 91

-ریسک عملیاتی 95

64 .بخشهای عملیاتی 98

65 .معامالت با اشخاص مرتبط 112

66 .سود انباشته در پایان سال 113

67 .صورت عملکرد عملیات قرضالحسنه پسانداز 114

68 .اطالعات تسهیالت و تعهدات اشخاص مرتبط 116

69 .اطالعات تسهیالت و تعهدات کالن 117

مطالب مندرج در کادرهای با زمینه آبی صرفاً جنبه راهنما و توضیحی دارد.

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی

……………………………..

………………………………

……………………………..

………………………………

)نام موسسه حسابرسی(

)تاریخ گزارش(

الف

نمونه بانک

صورت هاي مالی

سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 13×2

مجمع عمومی عادی صاحبان سهام

احترام،با

به پيوست صورتهای مالی بانک نمونه مربوط به سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 13×2 تقدیم میشود.

اجزای تشکيل دهنده صورتهای مالی به قرار زیر است:

ترازنامه شماره صفحه

صورت عملکرد سپرده های سرمایه گذاری

صورت سود و زیان

صورت سود و زیان جامع

صورت تغييرات حقوق صاحبان سهام

صورت جریان وجوه نقد

یادداشتهای توضيحی

صورت های مالی بر اساس استانداردهای حسابداری و مقررات بانک مرکزی تهيه و در تاریخ ../../13×3 به تأیيد

هيأت مدیره بانک رسيده است.

اعضاي

هیئت مدیره

نماینده سمت

موظف /

غیرموظف

امضاء

…………………. …………………. …………………. ………………….

…………………. …………………. …………………. ………………….

…………………. …………………. …………………. ………………….

…………………. …………………. …………………. ………………….

…………………. …………………. …………………. ………………….

…………………. …………………. …………………. ………………….

…………………. …………………. مدیر عامل

روي کاغذ سربرگ دار بانک تايپ شود

1

(تجدید ارائه شده) (تجدید ارائه شده)

13X1/12/29 13X2/12/29 ها‌دارایی

بدهی‌ها‌،‌حقوق‌صاحبان‌سپرده‌های‌سرمایه‌گذاری‌و‌

حقوق‌صاحبان‌سهام

13X1/12/29 13X2/12/29

دارایی‌ها ميليون ریال ميليون ریال بدهی‌ها ميليون ریال ميليون ریال

موجودي نقد 9 xx xx بدهي به بانكها و سایر موسسات اعتباري 21 xx xx

مطالبات از بانک ها و سایر موسسات اعتباري 10 xx xx سپرده هاي مشتریان 22 xx xx

مطالبات از دولت 11 xx xx سود سهام پرداختني 23 xx xx

تسهيالت اعطایي و مطالبات از اشخاص دولتي 12 xx xx اوراق بدهي 24 xx xx

تسهيالت اعطایي و مطالبات از اشخاص غير دولتي 13 xx xx ذخيره ماليات عملكرد 25 xx xx

سرمایه گذاري در سهام و سایر اوراق بهادار 14 xx xx ذخایر و سایر بدهي ها 26 xx xx

مطالبات از شرکت هاي فرعي و وابسته 15 xx xx ذخيره مزایاي پایان خدمت و تعهدات بازنشستگي کارکنان 27 xx xx

سایر حسابهاي دریافتني 16 xx xx جمع بدهي ها xx xx

دارایي هاي ثابت مشهود 17 xx xx

دارایي هاي نا مشهود 18 xx xx حقوق‌صاحبان‌سپرده‌های‌سرمایه‌گذاری‌

سپرده قانوني 19 xx xx سپرده هاي سرمایه گذاري مدت دار 28 xx xx

سایر دارایي ها 20 xx xx سود پرداختني سپرده هاي سرمایه گذاري مدت دار 29 xx xx

جمع حقوق صاحبان سپرده هاي سرمایه گذاري xx xx

جمع‌بدهی‌ها‌و‌حقوق‌صاحبان‌سپرده‌های‌سرمایه‌گذاری xx xx

حقوق‌صاحبان‌سهام

xx xx 30 سرمایه

افزایش سرمایه در جریان 31 xx xx

اندوخته صرف سهام 32 xx xx

xx xx 33 قانوني اندوخته

سایر اندوخته ها 34 xx xx

مازاد تجدید ارزیابي دارایي ها 35 xx xx

تفاوت تسعير ارز 36 xx xx

سود انباشته xx xx

(xx) (xx) 37 خزانه سهام

جمع حقوق صاحبان سهام xx xx

جمع‌دارایی‌ها xx xx

جمع‌بدهی‌ها‌،‌حقوق‌صاحبان‌سپرده‌های‌سرمایه‌گذاری‌‌و‌

حقوق‌صاحبان‌سهام

xx xx

تعهدات مشتریان بابت اعتبار اسنادي 1-58 xx xx تعهدات بانک بابت اعتبار اسنادي 1-58 xx xx

تعهدات مشتریان بابت ضمانت نامه هاي صادره 2-58 xx xx تعهدات بانک بابت ضمانت نامه هاي صادره 2-58 xx xx

xx xx 58-3 بانک تعهدات سایر xx xx 58-3 مشتریان تعهدات سایر

طرف وجوه اداره شده و موارد مشابه 4-58 xx xx وجوه اداره شده و موارد مشابه 4-58 xx xx

بانک‌نمونه

ترازنامه

در‌تاریخ‌29‌اسفند‌‌13X2

یادداشت هاي توضيحي همراه، بخش جدایي ناپذیر صورتهاي مالي است.

2

(تجدید ارائه شده)

شرح سال 13X1

ميليون ریال

درآمدهاي مشاع

درآمد تسهيالت اعطایي 38 xx xx

درآمد سپرده گذاري 38 xx xx

خالص سود )زیان( سرمایه گذاري ها 39 xx xx

جمع درآمدهاي مشاع xx xx

سهم منابع بانک از درآمدهاي مشاع 40) xx) (xx(

سهم سپرده گذاران از درآمدهاي مشاع قبل از کسر حق الوکاله xx xx

(xx) (xx) 41 الوکاله حق

سهم سپرده گذاران از درآمدهاي مشاع xx xx

جایزه سپرده قانوني سپرده هاي سرمایه گذاري 40 xx xx

جبران هزینه مازاد منابع آزاد سپرده گذاران به مصارف مشاع 42 xx xx

سود قطعي تعلق گرفته به سپرده هاي سرمایه گذاري xx xx

سود علي الحساب پرداختي به سپرده هاي سرمایه گذاري 43) xx) (xx(

مابه التفاوت سود قابل پرداخت )مازاد سود پرداختی( به

سپرده گذاران

(xx) xx

یادداشت هاي توضيحي همراه، بخش جدایي ناپذیر صورت هاي مالي است.

بانک نمونه

صورت عملکرد سپرده هاي سرمایه گذاري

براي سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 13X2

سال 13X2

ميليون ریال

3

(تجدید ارائه شده)

شرح سال 13X1

ميليون ریال

درآمد تسهيالت اعطایي و سپرده گذاری 38 xx xx

هزینه سود سپرده ها 44) xx) (xx(

خالص درآمد تسهيالت و سپرده گذاری xx xx

xx xx 45 کارمزد درآمد

(xx) (xx) 46 کارمزد هزینه

خالص درآمد کارمزد xx xx

خالص سود )زیان( سرمایه گذاری ها 39 xx xx

خالص سود )زیان( مبادالت و معامالت ارزی 47 xx xx

سایر درآمدهای عملياتي 48 xx xx

جمع درآمدهای عملياتي xx xx

xx xx 49 درآمدها سایر

هزینه های اداری و عمومي 50) xx) (xx(

هزینه مطالبات مشکوک الوصول 51) xx) (xx(

هزینه های مالي 52) xx) (xx(

(xx) (xx) 53 استهالک هزینه

سایر هزینه ها 54) xx) (xx(

سود )زیان( قبل از ماليات بر درآمد xx xx

ماليات بر درآمد 25) xx) (xx(

سود )زيان( خالص xx xx

سود هر سهم )ريال( 60

سود پایه هر سهم )ریال( x x

سود تقليل یافته هر سهم )ریال( x x

در صورتي که سهام عادی بالقوه وجود نداشته باشد، صرفاً از عنوان “سود هر سهم” .استفاده شود

یادداشت های توضيحي همراه، بخش جدایي ناپذیر صورتهای مالي است.

بانک نمونه

صورت سود و زيان

برای سال مالي منتهي به 29 اسفند ماه 13X2

سال 13X2

ميليون ریال

4

شرح

سال مالي منتهي به

13X2/12/29

سال مالي منتهي به

13X1/12/29

ميليون ريال ميليون ريال

خالص (زيان)سود xx xx

مازاد تجديد ارزيابي دارايي ها 35 xx xx

تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي 36 xx xx

سود جامع سال مالي xx xx

xx xx 55 سنواتي تعديالت

سود جامع شناسايي شده از تاريخ گزارشگري سال قبل xx xx

بانک نمونه

صورت سود و زيان جامع

براي سال مالي منتهي به 29 اسفند 13X2

يادداشتهاي توضيحي همراه، بخش جدايي ناپذير صورتهاي مالي است.

چنانچه اجزاي صورت سود و زيان جامع محدود به سود يا زيان خالص سال و تعديالت سنواتي باشد، ارائه صورت سود و زيان جامع ضرورتي ندارد در .

چنين حالتي بايد در يادداشتي ذيل صورت سود و زيان ، نبود الزام ارائه صورت سود و زيان جامع افشاء شود.

5

سرمايه

افزايش سرمايه

در جريان

اندوخته

صرف سهام

اندوخته

قانوني

ساير

اندوخته ها

مازاد تجديد

ارزيابي دارايي ها

تفاوت تسعیر ارز

عملیات خارجي

سود

انباشته

سهام خزانه

جمع حقوق

صاحبان سهام

ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال

xx (xx) xx xx xx xx xx xx xx xx 13X2/01/01 در مانده

سود خالص xx xx

xx xx 55 سنواتي تعديالت

ساير سود )زيان( هاي جامع پس از کسر مالیات

مازاد تجديد ارزيابي دارايي ها 35 xx xx

تفاوت تسعير ارز 36 xx

ماليات ساير سود هاي جامع (xx) (xx) (xx) (xx(

جمع ساير سود هاي جامع xx xx xx xx

xx xx xx xx جامع سود جمع

افزايش سرمايه

افزايش سرمايه ثبت شده 31 xx) xx- (

افزايش سرمايه ثبت نشده 31 xx xx xx

سهام خزانه

خريد سهام خزانه 37) xx) (xx(

xx/(xx) xx (xx) xx 37 خزانه سهام فروش

توزيع و تخصیص

xx (xx) xx 33 قانوني اندوخته

xx (xx) xx 34 ها اندوخته ساير

سود سهمي xx) xx- (

سود سهام مصوب 23) xx) (xx(

(xx) (xx) (xx) xx xx xx xx xx جمع

xx xx xx xx xx xx xx xx 13X2/12/29 در مانده xx (xx)

بانک نمونه

صورت تغییرات در حقوق صاحبان سهام

براي سال مالي منتهي به 29 اسفند 13X2

13X2

6

ادامه

سرمايه

افزايش سرمايه

در جريان

اندوخته

صرف سهام

اندوخته

قانوني

ساير

اندوخته ها

مازاد تجديد

ارزيابي دارايي ها

تفاوت تسعیر ارز

عملیات خارجي

سود

انباشته

سهام خزانه

جمع حقوق

صاحبان سهام

ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال

xx (xx) xx xx xx xx xx xx xx xx 13X1/01/01 در مانده

سود خالص xx xx

xx xx 55 سنواتي تعديالت

ساير سود )زيان( هاي جامع پس از کسر مالیات

مازاد تجديد ارزيابي دارايي ها 35 xx xx

تفاوت تسعير ارز 36 xx

ماليات ساير سود هاي جامع (xx) (xx) (xx) (xx(

جمع ساير سود هاي جامع xx xx xx xx

xx xx xx xx جامع سود جمع

افزايش سرمايه

افزايش سرمايه ثبت شده 31 xx) xx- (

افزايش سرمايه ثبت نشده 31 xx xx xx

سهام خزانه

خريد سهام خزانه 37) xx) (xx(

xx/(xx) xx (xx) xx 37 خزانه سهام فروش

توزيع و تخصیص

xx (xx) xx 33 قانوني اندوخته

xx (xx) xx 34 ها اندوخته ساير

سود سهمي xx) xx- (

سود سهام مصوب 23) xx) (xx(

(xx) (xx) (xx) xx xx xx xx xx جمع

xx xx xx xx xx xx xx xx 13X1/12/29 در مانده xx (xx)

بانک نمونه

صورت تغییرات در حقوق صاحبان سهام

براي سال مالي منتهي به 29 اسفند 13X2

13X 1

7

(تجدید ارائه شده)

شرح سال 13X1

ميليون ریال

فعاليتهاي عملياتي

جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشي از فعاليتهاي عملياتي 56 xx xx

سود پرداختي بابت تأمين مالي

سود پرداختي بابت تسهيالت مالي (xx) (xx(

سود سهام پرداختي (xx) (xx(

جریان خالص خروج وجه نقد ناشي از سود پرداختي بابت تامين مالي (xx) (xx(

ماليات بر درآمد

ماليات بر درآمد پرداختي )xx( )xx)

فعاليتهاي سرمایه گذاري

وجوه پرداختي بابت تحصيل دارایي هاي ثابت مشهود (xx) (xx(

وجوه دریافتي بابت فروش دارایي هاي ثابت مشهود xx xx

وجوه پرداختي بابت تحصيل دارایي هاي نامشهود (xx) (xx(

وجوه دریافتي بابت فروش دارایي هاي نامشهود xx xx

جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشي از فعاليتهاي سرمایه گذاري (xx) (xx(

جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعاليتهاي تامين مالي xx xx

فعاليتهاي تأمين مالي

افزایش سرمایه نقدي xx xx

معامالت سهام خزانه xx xx

وجوه حاصل از صرف سهام xx xx

دریافت تسهيالت مالي xx xx

باز پرداخت اصل تسهيالت مالي (xx) (xx(

خالص جریان ورود (خروج) وجه نقد ناشي از فعاليت هاي تامين مالي xx xx

در وجه نقد (کاهش)خالص افزایش xx xx

موجودي نقد در ابتداي سال xx xx

تاثير تغييرات نرخ ارز xx xx

موجودي نقد در پایان سال xx xx

xx xx 57 غيرنقدي مبادالت

بانک نمونه

صورت جریان وجوه نقد

براي سال مالي منتهي به 29 اسفند ماه 13X2

یادداشت هاي توضيحي همراه، بخش جدایي ناپذیر صورتهاي مالي است.

سال 13X2

ميليون ریال

8

بانک نمونه

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 13×2

1 -معرفی بانک

1-1 -تاریخچه فعالیت

بانک نمونه به موجب مجوز شماره ….. مورخ …/…/..13 صادره توسط بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران در تاریخ

…/…/..13 تحت شماره …… نزد اداره ثبت شرکتها و موسسات غيرتجاری تهران و در تاریخ …/…/..13 در بورس اوراق

بهادار تهران / فرابورس ایران پذیرفته شد و از تاریخ …/../13 در فهرست قيمتهای بورس اوراق بهادار تهران /

فرابورس ایران قرار گرفته است. مرکز اصلی بانک در …….. واقع است.

2-1 -فعالیت اصلی بانک

موضوع فعاليت بانک طبق ماده …. اساسنامه ………… است.

3-1 -تعداد شعب

تعداد شعب بانک در پایان سال به شرح زیر بوده است:

13X1 13X2

شعب استان تهران ……….. ………..

شعب سایر استان ها ……….. ………..

شعب مناطق آزاد ……….. ………..

شعب خارج از کشور ……….. ………..

……….. ………..

9

بانک نمونه

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 13×2

4-1 -وضعیت اشتغال

ميانگين تعداد کارکنان بانک طی سال به شرح زیر بوده است:

13X1 13X2

دفتر مرکزی و سرپرستی ها ……….. ………..

شعب استان تهران ……….. ………..

شعب سایر استان ها ……….. ………..

شعب مناطق ازاد ……….. ………..

شعب خارج از کشور ……….. ………..

……….. ………..

2 -مبانی تهیه صورتهاي مالی

صورتهای مالی طبق حسابداری های داستاندار و مقررات بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران تهيه شده است. جزئيات

رویههای حسابداری شامل تغييرات صورت گرفته طی سال در یادداشت شماره 5 و 6 ارائه گردیده است.

 

3 –واحد پولی عملیاتی و گزارشگري

اقالم صورتهای مالی با استفاده از واحد پول محيط اقتصادی اصلی محل فعاليت بانک که ریال است اندازه گيری شده

است. این اقالم به منظور قابليت فهم بيشتر بر اساس ميليون ریال ارائه شده است که در صورت مگر در مواردی مالی های

و یا یادداشتهای توضيحی صریحاً ذکر گردیده اشد.ب

 

 

10

بانک نمونه

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 13×2

4 – استفاده از قضاوتها و برآوردها

در تهيه صورتهای مالی، مدیریت بانک، قضاوتها، برآوردها و مفروضاتی را در تعيين مبالغ شناسایی شده در صورتهای

مالی بهکار گرفته است. نتایج واقعی ممکن است متفاوت از برآوردها باشد. این برآوردها و مفروضات زیربنای آن مبتنی بر

سوابق تاریخی است و مدیریت به طور مستمر آنها را از طریق مقایسه با رخدادهای واقعی بازنگری می ایی هاهم حوزهنماید.

که مدیریت از قضاوت استفاده می برآوردهاها و نماید به شرح زیر است:

…………………………. -4-1

…………………………. -4-2

5 -مبانی اندازهگیري

به استثنای موارد با اهميت زیر صورت ، های مالی بر مبنای بهای تمام شده تاریخی تهيه گردیده است.

………………………….

………………………….

6 -تغییر در رویههاي حسابداري

به استثنای موارد زیر بانک رویه های حسابداری ذکر شده در یادداشت 7 را با رعایت ثبات رویه در تمامی دورههای

گزارش شده در صورتهای مالی ارائه کرده است.

………………………….

………………………….

ماهيت و اثر تغييرات به شرح زیر ارائه شده است:

………………………….

………………………….

به عنوان مثال کنترل بر شرکتهای سرمایهپذیر، اندازهگيری تعهدات مزایای بازنشستگی )مفروضات اصلی اکچوئری(، شناسایی

و اندازهگيری ذخایر و بدهیهای احتمالی، محاسبات ذخيره مطالبات مشکوک الوصول مازاد بر عامل زمان از طریق بررسی

وضعيت مشتری و صنعت درگير در آن و …

11

بانک نمونه

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 13×2

7 -خالصه اهم رویه هاي حسابداري

سرمایهگذاريها- 7-1

ارزیابی نحوه- 7-1-1

گذاریسرمایه های بلند مدت به بهای تمام شده پس از کسر هر گونه کاهش ارزش انباشته هر یک از سرمایهگذاریها

و سرمایهگذاریهای جاری سریعالمعامله به ارزش بازار و سایر سرمایهگذاریهای جاری به اقل بهای تمام شده و

خالص ارزش فروش هر یک از سرمایهگذاریها ارزشيابی میشود.

2-1-7 -نحوه شناسایی درآمد

درآمد سرمایهگذاری در سهام شرکتهای فرعی و وابسته، در زمان تصویب سود سهام توسط مجمع عمومی صاحبان

سهام شرکت سرمایهپذیر )تا تاریخ تایيد صورتهای مالی( و درآمد سایر گذاریسرمایه های بلند مدت و جاری، در

زمان تصویب سود توسط مجم سهام ع عمومی صاحبان سهام شرکت سرمایهپذیر )تا تاریخ ترازنامه( شناسایی

میشود.

2-7 -داراییهاي ثابت مشهود

1-2-7 -داراییهای ثابت مشهود بر مبنای بهای تمام شده در حسابها ثبت میشود. مخارج بهسازی و تعميرات اساسی

که باعث افزایش قابل مالحظه در ظرفيت یا عمر مفيد داراییهای ثابت یا بهبود اساسی در کيفيت بازدهی آنها

میگردد، به عنوان مخارج سرمایهای محسوب و طی عمر مفيد باقيمانده داراییهای مربوطه مستهلک میشود.

هزینههای نگهداری و تعميرات جزیی که به منظور حفظ یا ترميم منافع اقتصادی مورد انتظار واحد تجاری در حد

استانداردهای عملکرد ارزیابی شده اوليه دارایی انجام میشود، هنگام وقوع به عنوان هزینههای جاری تلقی و به

حساب سود و زیان دوره منظور میگردد.

2-2-7 -استهالک داراییهای ثابت طبق جدول استهالکات موضوع ماده 151 قانون مالياتهای مستقيم براساس نرخها

و روشهای زیر محاسبه و در حسابها منظور میگردد.

 

12

بانک نمونه

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 13×2

نوع دارایی نرخ استهالك روش استهالك

ساختمان ……… ………

تاسيسات ……… ………

اثاثيه وتجهيزات اداری ……… ………

تجهيزات رایانهای ……… ………

وسایط نقليه ……… ………

3-2-7 -برای داراییهای ثابتی که طی ماه تحصيل میشود و مورد بهرهبرداری قرار میگيرد، استهالک از اول ماه بعد

محاسبه و در حسابها منظور میشود. در مواردی که هر یک از داراییهای استهالکپذیر پس از آمادگی جهت

بهرهبرداری به علت تعطيل کار یا علل دیگر برای مدتی مورد استفاده قرار نگيرد، ميزان استهالک آن برای مدت

یادشده معادل 30 درصد نرخ استهالک منعکس در جدول باال است.

3-7 -داراییهاي نامشهود

داراییهای نامشهود به استثنای سرقفلی محل کسب و پيشه بر مبنای بهای تمام شده در حساب ود. شها ثبت می

سرقفلی محل کسب و پيشه مستهلک نمیگردد و آزمون کاهش ارزش در پایان هر سال مالی انجام و در صورت شده

نياز ذخيره الزم در نظر گرفته میشود. نرمافزارهای عملياتی و اداری نيز به روش ….. مستهلک میگردد.

4-7 -شناسائی درآمد تسهیالت اعطایی، کارمزد و وجه التزام

به استناد مصوبه جلسه شماره 1044 مورخ 25/4/1384 شورای پول و اعتبار ابالغی طی بخشنامه مب/772 مورخ

27/04/1384بانک مرکزی ج .ا. ا. شناسایی سود تسهيالت اعطایی به روش تعهدی میباشد. همچنين بر اساس

بخشنامه شماره 258020/94 مورخ 09/09/1394 برای طبقه مشکوکالوصول درآمد تعهدی شناسایی نشده است.

بر این اساس نحوه شناسایی درآمدهای بانک به شرح زیر است:

13

بانک نمونه

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 13×2

سود و وجهالتزام تسهیالت اعطایی، کارمزد نحوه شناسایی

سود تسهیالت اعطایی

جاری تعهدی/ نقدی

سررسيدگذشته تعهدی/ نقدی

معوق تعهدی/ نقدی

مشکوکالوصول تعهدی/ نقدی

وجه التزام

جاری تعهدی/ نقدی

سررسيدگذشته تعهدی/ نقدی

معوق تعهدی/ نقدی

مشکوکالوصول تعهدی/ نقدی

کارمزد

کارمزد ضمانتنامههای صادره نقدی

کارمزد سایر خدمات بانکی نقدی

کارمزد تسهيالت اعطایی قرضالحسنه تعهدی/ نقدی

5-7 -مبناي تعیین سهم سپردهگذاران از درآمد مشاع

در اجرای قانون عمليات بانکی بدون ربا مصوب مورخ 8/6/1362 و آئين نامهها و دستورالعملهای اجرائی قانون مذکور،

و با توجه به بخشنامه شماره 69643/94 مورخ 20/03/1394 بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران، درآمد مشاع،

مصارف منابع مشاع و سهم سپردهگذاران از درآمد مشاع محاسبه و نتایج آن در صورت عملکرد سپردههای

سرمایهگذاری گزارش میگردد.

14

بانک نمونه

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 13×2

6-7 -طبقهبندي تسهیالت اعطایی

تسهيالت اعطایی بانک بر اساس “دستورالعمل طبقهبندی داراییهای موسسات اعتباری” مصوب شورای پول و اعتبار

)موضوع بخشنامه شماره مب/2823 مورخ 05/12/1385 بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران( با توجه به عوامل

زمان تاخير پرداخت به شرح زیر، وضعيت مالی مشتری و صنعت یا رشته فعاليت مربوط ارزیابی و در یکی از طبقات

زیر قرار میگيرد.

1 .طبقه جاري )حداکثر تا دو ماه از تاریخ سررسید و یا تاریخ قطع پرداخت(

2 .طبقه سررسید گذشته )بین 2 تا 6 ماه از تاریخ سررسید و یا تاریخ قطع پرداخت(

3 .طبقه معوق )بین 6 تا 18 ماه از تاریخ سررسید و یا تاریخ قطع پرداخت(

4 .طبقه مشکوكالوصول )بیش از 18 ماه از تاریخ سررسید و یا تاریخ قطع پرداخت(

* مدیریت هيچگونه قضاوتی خارج از چ بخشنامه فوق ارچوب در صورت الذکر های مالی اعمال ننموده است.

7-7 -ذخیره مطالبات مشکوكالوصول

طبق اعطایی تسهيالتبرای “دستورالعمل نحوه محاسبه ذخيره مطالبات موسسات اعتباری” مصوب شورای پول و اعتبار

)موضوع بخشنامه شماره 21270/91 مورخ 31/01/1391 بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران( ذخيره به شرح زیر محاسبه

و در حسابها منظور میگردد.

1 -ذخيره عمومی معادل 5/1 درصد مانده کل تسهيالت در پایان هر سال، به استثنای مانده تسهيالتی که جهت آنها

ذخيره اختصاصی منظور گردیده است، محاسبه میشود.

2 -ذخيره اختصاصی نسبت به مانده طبقات سررسيد گذشته، معوق و مشکوک الوصول، پس از کسر نمودن ارزش

روزآوری شده وثایق هر مورد با اعمال ضرایب تعيين شده به شرح زیر محاسبه میگردد.

طبقه ضریب

طبقه سررسيد گذشته 10 درصد

طبقه معوق 20 درصد

طبقه مشکوک الوصول )با توجه به ارزیابی توان ایفای بازپرداخت مشتری( 50 تا 100 درصد

15

بانک نمونه

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 13×2

3 -برای تسهيالتی که 5 سال یا بيشتر از سررسيد پرداخت اصل و سود آنها سپری شده باشد، ذخيره اختصاصی معادل

100 درصد )بدون لحاظ ارزش وثایق( در نظر گرفته میشود.

* مدیریت هيچگونه قضاوتی خارج از چارچوب در صورت الذکرفوقبخشنامه های مالی اعمال ننموده است.

8-7 -ذخیره مزایاي پایان خدمت کارکنان

ذخيره مزایای پایان خدمت کارکنان بر اساس یک ماه آخرین حقوق ثابت و مزایای مستمر برای هر سال خدمت آنان

محاسبه و در حسابها منظور میشود.

9-7 -تعهدات مزایاي بازنشستگی کارکنان

کارکنان بانک تحت پوشش صندوق بازنشستگی ، وظيفه و از کار افتادگی بانک باشندا میه و حقوق بازنشستگی وظيفه ،

و از کار افتادگی کارکنان از طریق صندوق مذکور پرداخت میشود. طبق ماده 29 صندوق مذکور، تامين کسری

صندوق به عهده بانکها است. بر این اساس تعهدات از بابت مزایای بازنشستگی کارکنان که بر اساس اکچوئری در

مقاطع ….. )یا در صورت تغييرات با اهميت در مفروضات اکچوئری در زمان انجام تغيير( محاسبه میشود، تعيين و

ذخيره الزم در حسابها منظور میگردد.

 کارکنان بانک تحت پوشش صندوق تامين اجتماعی و … ….. هستند لذا ذخيرهای از بابت تعهدات مزایای بازنشستگی

در حسابها لحاظ نشده است.

10-7 -تسعیر ارز

1-10-7 -حسابهای داخل کشور

اقالم پولی ارزی با نرخ رسمی ارز )تعيين شده توسط بانک مرکزی( در تاریخ ترازنامه و اقالم غيرپولی که به بهای

تمام شده تاریخی بر حسب ارز ثبت شده است با نرخ رسمی ارز در تاریخ انجام معامله تسعير می های شود. تفاوت

ناشی از تسویه یا تسعير اقالم پولی ارزی به عنوان درآمد یا هزینه دوره وقوع شناسایی و در صورت سود و زیان

شود.گزارش می

بسته به نوع صندوق بازنشستگی، بانک از یک یا هردو رویه فوق استفاده مینماید.

16

بانک نمونه

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 13×2

2-10-7 -حسابهای ناشی از عمليات خارجی

دارایی ها و بدهی های شعب خارج از کشور به نرخ ارز در تاریخ ترازنامه و درآمدها و هزینههای آنها به نرخ ارز در

تاریخ انجام معامله تسعير میشود. تمام تفاوتهای تسعير حاصل ،ه در صورت سود و زیان جامع شناسایی و تحت

سرفصل حقوق صاحبان سهام در ترازنامه طبقه بندی می تفاوت شود. مضافاً های تسعير اقالم پولی که ماهيتاً خشی ب

از خالص سرمایهگذاری در عمليات خارجی را تشکيل میدهد در صورت سود و زیان جامع شناسایی و تا زمان

واگذاری سرمایه گذاری ، تحت سرفصل حقوق صاحبان سهام در ترازنامه طبقه .شودبندی می

11-7 -سهام خزانه

بر اساس قانون رفع موانع توليد رقابت پذیر و ارتقاء نظام مال ی و دستور العمل اجرایی انک ببورس یعال یشوا

میتواند تا 10 درصد سهام خود را خزانه نماید. سهام خزانه بانک بر اساس بهای تمام شده در تاریخ تحصيل

گزارش میشود. هرگونه مابه التفاوت ناشی از خرید و فروش سهام خزانه در بخش حقوق صاحبان سهام گزارش

میشود.

8″ -سایر اقالم” در یادداشتهاي صورتهاي مالی

با توجه به تعدد اقالم حساببرخی ها، بخشی از اقالم هر یادداشت تحت عنوان “سایر” گزارش گردیده

عنوان تحت مندرج . موارداست “سایر” ، به لحاظ محتوایی، شامل اقالم کم اهميت سقف مبلغی است و

این عنوان تا 10 درصد مجموع مبلغ آن یادداشت می باشد. همچنين تعداد اقالم این عنوان نيز افشاء

شده است.

17

9 -موجودي نقد

13X1 13X2

ميليون ريال ميليون ريال

موجودي صندوق – ريال xx xx

موجودي صندوق – ارز xx xx

وجوه در راه – ريال xx xx

وجوه در راه – ارز xx xx

سپرده ديداري نزد بانک مرکزي )محدود نشده( 3-9 xx xx

سپرده هاي نزد ساير بانکها و موسسات اعتباري )محدود نشده( 4-9 xx xx

xx xx

-9-1

2-9 -موجودي ارزي صندوق شامل … دالر آمريکا،….. يورو و … يوان و ……. مي باشد.

3-9 -سپرده ديداري نزد بانک مرکزي )محدود نشده(

13X1 13X2

ميليون ريال ميليون ريال

سپرده ديداري نزد بانک مرکزي – ريال )محدود نشده( xx xx

سپرده ديداري نزد بانک مرکزي – ارز )محدود نشده( xx xx

سپرده ديداري نزد بانک مرکزي ساير کشورها )محدود نشده( xx xx

xx xx

4-9 -سپرده هاي نزد ساير بانکها و موسسات اعتباري )محدود نشده(

13X1 13X2

ميليون ريال ميليون ريال

سپرده هاي ديداري نزد ساير بانکها و موسسات اعتباري داخلي-ريال )محدود نشده( xx xx

سپرده هاي ديداري نزد ساير بانکها و موسسات اعتباري داخلي-ارز )محدود نشده( xx xx

سپرده هاي مدت دار نزد ساير بانکها و موسسات اعتباري داخلي-ريال )محدود نشده( xx xx

سپرده هاي مدت دار نزد ساير بانکها و موسسات اعتباري داخلي- ارز )محدود نشده( xx xx

سپرده هاي ديداري نزد بانکهاي خارجي-ارز )محدود نشده( xx xx

سپرده هاي مدت دار نزد بانکهاي خارجي-ارز )محدود نشده( xx xx

xx xx

5-9 -موجودي نزد بانکها که داراي محدوديت برداشت )محدوديت زماني و ساير محدوديت ها( است در قسمت مطالبات از بانکها طبقه بندي شده است.

بانک نمونه

يادداشتهاي توضيحي صورتهاي مالي

سال مالي منتهي به 29 اسفند ماه 13X2

موجودي صندوق ريالي و ارزي نزد شعب بانک تا سقف …… در برابر خطرات احتمالي ناشي از سرقت و آتش سوزي تحت پوشش بيمه اي کافي

.قرار گرفته است

18

10 -مطالبات از بانک ها و موسسات اعتباري

13X1 13X2

ميليون ريال ميليون ريال

مطالبات از بانک مرکزی 2-10 xx xx

مطالبات از ساير بانکها و موسسات اعتباری 3-10 xx xx

xx xx جمع

1-10 -موجودی نزد بانکها که دارای محدوديت برداشت نيست در قسمت نقد طبقه بندی شده است.

2-10 -مطالبات از بانک مرکزی

13X1 13X2

ميليون ريال ميليون ريال

سپرده ديداری نزد بانک مرکزی – ريال )محدود شده( xx xx

سپرده ديداری نزد بانک مرکزی – ارز )محدود شده( xx xx

سپرده ديداری نزد بانک مرکزی ساير کشورها )محدود شده( xx xx

جايزه سپرده قانوني دريافتني xx xx

xx xx 10-2-1 )قلم…شامل )مطالبات ساير

xx xx

1-2-10 -ساير مطالبات از بانک مرکزی شامل ……………… مي باشد.

3-10 -مطالبات از ساير بانکها و موسسات اعتباری

13X1 13X2

ميليون ريال ميليون ريال

سپرده های ديداری نزد ساير بانکها و موسسات اعتباری داخلي-ريال )محدود شده( xx xx

سپرده های ديداری نزد ساير بانکها و موسسات اعتباری داخلي-ارز )محدود شده( xx xx

سپرده های مدت دار نزد ساير بانکها و موسسات اعتباری داخلي-ريال )محدود شده( xx xx

سپرده های مدت دار نزد ساير بانکها و موسسات اعتباری داخلي- ارز )محدود شده( xx xx

سپرده های ديداری نزد بانکهای خارجي-ارز )محدود شده( xx xx

سپرده های مدت دارنزد بانکهای خارجي-ارز )محدود شده( xx xx

تسهيالت اعطايي به ساير بانک ها و موسسات اعتباری 1-3-10 xx xx

پرداخت چک های صادره ساير بانک ها xx xx

ساير مطالبات )شامل……قلم( xx xx

xx xx

بانک نمونه

يادداشتهاي توضيحي صورتهاي مالي

سال مالي منتهي به 29 اسفند ماه 13X2

19

1-3-10 -تسهيالت اعطايي به ساير بانک ها و موسسات اعتباري شامل موارد زير است:

نام بانک / موسسه اعتباری نوع قرارداد نرخ سود تاريخ سررسيد نوع وثيقه 13X2 13X1

ميليون ريال ميليون ريال

xx xx ………. ………. xx ………. ….. بانک

xx xx ………. ………. xx ………. ….. بانک

(xx) (xx) 10-3-1-1 الوصول مشکوک مطالبات ذخيره

xx xx

1-1-3-10 -ذخيره مطالبات مشکوک الوصول

13X1 13X2

ميليون ريال ميليون ريال

مانده ابتداي سال xx xx

بازيافت شده xx xx

سوخت شده (xx) (xx(

ذخيره سال جاري xx xx

مانده در پايان سال xx xx

11 -مطالبات از دولت

13X1 13X2

ميليون ريال ميليون ريال

اصل و سود معوق تسهيالت تبصره اي به تعهد دولت xx xx

اصل و سود معوق تسهيالت تبصره اي به تضمين دولت xx xx

xx xx ………………….

xx xx …………………..

xx xx ……………………

xx xx جمع

بدهي به دولت: کسر مي شود (xx) (xx(

xx xx

مانده تسهيالت

سال مالي منتهي به 29 اسفند ماه 13X2

يادداشتهای توضيحي صورتهای مالي

بانک نمونه

20

-12

13X1

مانده اصل

مانده سود و

کارمزد

دريافتني

مانده وجه

التزام دريافتني

وجوه دريافتي مضاربه

و حساب مشترک

مشارکت مدني

سود سالهاي

آتي

سود و کارمزد

معوق

جمع

ذخيره مطالبات

مشکوک الوصول

خالص خالص

ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال

xx xx xx اقساطي فروش xx xx (xx) xx (xx) (xx)

xx xx (xx) xx (xx) (xx) xx xx xx جعاله

xx xx (xx) xx (xx) (xx) xx xx xx تمليک شرط به اجاره

xx xx (xx) xx (xx) xx xx xx سلف

xx xx (xx) xx (xx) (xx) xx xx xx مضاربه

xx xx xx مدني مشارکت xx xx (xx) xx (xx) (xx)

xx xx (xx) xx (xx) xx xx xx دين خريد

xx xx xx مرابحه xx xx (xx) xx (xx)

xx xx (xx) xx (xx) xx xx xx استصناع

xx xx (xx) xx (xx) xx xx xx الحسنه قرض

xx xx (xx) xx (xx) (xx) xx xx xx ريال به اعطايي تسهيالت ساير

xx xx (xx) xx (xx) (xx) (xx) xx xx xx ارز به اعطايي تسهيالت

بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده xx xx xx) xx (xx xx

xx xx xx) xx (xx xx بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده

xx xx xx xx) xx (xx xx بدهکاران بابت کارت هاي اعتباري پرداخت شده

xx xx (xx) xx (xx) (xx) (xx) xx xx xx

تسهيالت اعطايي و مطالبات از اشخاص دولتي

13X 2

سال مالي منتهي به 29 اسفند ماه 13X2

يادداشتهاي توضيحي صورتهاي مالي

بانک نمونه

21

1-12 -طبقه بندي تسهيالت اعطايي و مطالبات از اشخاص دولتي بر اساس دستورالعمل مصوب شوراي پول و اعتبار به شرح زير است:

جاري سررسيد گذشته معوق مشکوک الوصول جمع

ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال

xx xx xx xx xx اقساطي فروش

xx xx xx xx xx جعاله

xx xx xx xx xx تمليک شرط به اجاره

xx xx xx xx xx سلف

xx xx xx xx xx مضاربه

xx xx xx xx xx مدني مشارکت

xx xx xx xx xx دين خريد

xx xx xx xx xx مرابحه

xx xx xx xx xx استصناع

xx xx xx xx xx الحسنه قرض

ساير تسهيالت اعطايي به ريال xx xx xx xx xx

xx xx xx xx xx ارز به اعطايي تسهيالت

بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده xx xx xx

بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده xx xx xx

بدهکاران بابت کارت هاي اعتباري پرداخت شده xx xx xx xx xx

xx xx xx xx xx

کسر مي شود

سود سال هاي آتي (xx) (xx(

سود و کارمزد معوق (xx) (xx) (xx) (xx(

(xx) (xx) (xx) (xx) (xx) مضاربه بابت دريافتي وجوه

(xx) (xx) (xx) (xx) (xx) مدني مشارکت مشترک حساب

خالص تسهيالت اعطايي قبل از کسر ذخيره مطالبات مشکوک الوصول xx xx xx xx xx

ذخيره عمومي مطالبات مشکوک الوصول (xx) (xx) (xx) (xx) (xx(

ذخيره اختصاصي مطالبات مشکوک الوصول (xx) (xx) (xx) (xx(

xx xx xx xx xx

سال مالي منتهي به 29 اسفند ماه 13X2

يادداشتهاي توضيحي صورتهاي مالي

بانک نمونه

13X 2

22

2-12 -گردش ذخیره مطالبات مشکوک الوصل به شرح جدول زیر می باشد:

ذخيره عمومي

ذخيره

اختصاصي

جمع ذخيره عمومي

ذخيره

اختصاصي

جمع

میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال

xx xx xx xx xx xx سال ابتدای در مانده

(xx) (xx) (xx) (xx) (xx) (xx) شده سوخت

xx xx xx xx xx xx جاری سال ذخیره

xx xx xx xx xx xx سال پایان در مانده

3-12 -تسهیالت اعطایی به ارز به تفکیک منابع پرداختی

13X1

جاری سررسيد گذشته معوق مشکوک الوصول جمع جمع

میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال

xx xx xx xx xx xx داخلی منابع

xx xx xx xx xx xx ارزی ذخیره حساب

xx xx xx xx xx xx ملی توسعه صندوق

xx xx xx xx xx xx

4-12 -تسهیالت اعطایی و مطالبات از اشخاص دولتی بر حسب زمان سررسید و نرخ سود

13X1

24 درصد و

بيشتر

24 تا 21

درصد

21 تا 18

درصد

18 تا 15

درصد

15 تا 12

درصد

کمتر از 12

درصد

جمع جمع

میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال

xx xx xx xx xx xx xx xx ازآن قبل و 13×2

xx xx xx xx xx xx xx xx 13×3

xx xx xx xx xx xx xx xx 13×4

xx xx xx xx xx xx xx xx 13×5

xx xx xx xx xx xx xx xx آن از وپس13×6

xx xx xx xx xx xx xx xx

xx xx xx xx xx xx xx 13×1/12/29

5-12 -تسهیالت اعطایی و مطالبات از اشخاص دولتی به تفکیک نوع وثیقه

13X1 13X2

میلیون ریال میلیون ریال

xx xx سپرده

اوراق مشارکت و سهام xx xx

قراردادهای الزم االجرا xx xx

زمین، ساختمان و ماشین آالت xx xx

چک و سفته xx xx

xx xx سایر

تسهیالت و مطالبات بدون وثیقه xx xx

xx xx

يادداشتهای توضيحي صورتهای مالي

بانک نمونه

13X 2

13X 2

13×1 13×2

سال مالي منتهي به 29 اسفند ماه 13X2

23

6-12 -گردش تسهيالت اعطايي و مطالبات از اشخاص دولتي

فروش

اقساطي

جعاله

اجاره به شرط

تمليک

سلف مضاربه مشارکت مدني خريد دين مرابحه استصناع قرض الحسنه

ساير تسهيالت

اعطايي به ريال

تسهيالت

اعطايي به ارز

بدهکاران بابت

اعتبار اسنادي

پرداخت شده

بدهکاران بابت

ضمانت نامه هاي

پرداخت شده

بدهکاران بابت کارت

هاي اعتباري

پرداخت شده

جمع

ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال

اصل تسهيالت اعطايي

xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx 13X1/12/29در مانده

xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx سال طي اعطايي

(xx) (xx) (xx) (xx) (xx) (xx) (xx) (xx) (xx) (xx) (xx) (xx) (xx) (xx) (xx) (xx) سال طي وصولي

xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx 13X2/12/29در مانده

فرع تسهيالت اعطايي

xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx 13X1/12/29در مانده

xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx سال طي افزايش

(xx) (xx) (xx) (xx) (xx) (xx) (xx) (xx) (xx) (xx) (xx) (xx) (xx) (xx) (xx) (xx) سال طي وصولي

xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx 13X2/12/29در مانده

ذخيره مطالبات مشکوک الوصول

(xx) (xx) (xx) (xx) (xx) (xx) (xx) (xx) (xx) (xx) (xx) (xx) (xx) (xx) (xx) (xx) 13X1/12/29در مانده

(xx) (xx) (xx) (xx) (xx) (xx) (xx) (xx) (xx) (xx) (xx) (xx) (xx) (xx) (xx) (xx) جاری سال ذخيره

xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx شده سوخت

(xx) (xx) (xx) (xx) (xx) (xx) (xx) (xx) (xx) (xx) (xx) (xx) (xx) (xx) (xx) (xx) 13X2/12/29در مانده

خالص تسهيالت اعطايي

xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx 13X1/12/29در مانده

xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx 13X2/12/29در مانده

* فرع تسهيالت شامل سود تسهيالت اعطايي و وجه التزام تاخير تاديه دين مي باشد.

بانک نمونه

يادداشتهاي توضيحي صورتهاي مالي

سال مالي منتهي به 29 اسفند ماه 13X2

24

1-6-12 -گردش فرع تسهيالت اعطايي و مطالبات از اشخاص دولتي

فروش

اقساطي

جعاله

اجاره به شرط

تمليک

سلف مضاربه مشارکت مدني خريد دين مرابحه استصناع قرض الحسنه

ساير تسهيالت

اعطايي به ريال

تسهيالت

اعطايي به ارز

بدهکاران بابت

اعتبار اسنادي

پرداخت شده

بدهکاران بابت

ضمانت نامه هاي

پرداخت شده

بدهکاران بابت کارت

هاي اعتباري

پرداخت شده

جمع

ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال

سود دريافتني تسهيالت اعطايي

xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx 13X1/12/29در مانده

xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx سال طي افزايش

(xx) (xx) (xx) (xx) (xx) (xx) (xx) (xx) (xx) (xx) (xx) (xx) (xx) (xx) (xx) (xx) سال طي وصولي

xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx 13X2/12/29در مانده

وجه التزام دريافتني تسهيالت اعطايي

xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx 13X1/12/29در مانده

xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx سال طي افزايش

(xx) (xx) (xx) (xx) (xx) (xx) (xx) (xx) (xx) (xx) (xx) (xx) (xx) (xx) (xx) (xx) سال طي وصولي

xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx 13X2/12/29در مانده

فرع تسهيالت اعطايي

xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx 13X1/12/29در مانده

xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx 13X2/12/29در مانده

بانک نمونه

يادداشتهاي توضيحي صورتهاي مالي

سال مالي منتهي به 29 اسفند ماه 13X2

25

-13

13X1

مانده اصل

مانده سود و

کارمزد

دريافتني

مانده وجه

التزام دريافتني

وجوه دريافتي مضاربه

و حساب مشترک

مشارکت مدني

سود سالهاي

آتي

سود و کارمزد

معوق

جمع

ذخيره مطالبات

مشکوک الوصول

خالص خالص

ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال

xx xx (xx) xx (xx) (xx) xx xx xx اقساطي فروش

xx xx (xx) xx (xx) (xx) xx xx xx جعاله

xx xx (xx) xx (xx) (xx) xx xx xx تمليک شرط به اجاره

xx xx (xx) xx (xx) xx xx xx سلف

xx xx (xx) xx (xx) (xx) xx xx xx مضاربه

xx xx (xx) xx (xx) (xx) xx xx xx مدني مشارکت

xx xx (xx) xx (xx) xx xx xx دين خريد

xx xx (xx) xx (xx) xx xx xx مرابحه

xx xx (xx) xx (xx) xx xx xx استصناع

xx xx (xx) xx (xx) xx xx xx الحسنه قرض

xx xx (xx) xx (xx) (xx) xx xx xx ريال به اعطايي تسهيالت ساير

xx xx (xx) xx (xx) (xx) (xx) xx xx xx ارز به اعطايي تسهيالت

بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده xx xx xx) xx (xx xx

بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده xx xx xx) xx (xx xx

بدهکاران بابت کارت هاي اعتباري پرداخت شده xx xx xx xx) xx (xx xx

xx xx (xx) xx (xx) (xx) (xx) xx xx xx

تسهيالت اعطايي و مطالبات از اشخاص غيردولتي

13X 2

بانک نمونه

يادداشتهاي توضيحي صورتهاي مالي

سال مالي منتهي به 29 اسفند ماه 13X2

26

-13-1

جاري سررسيد گذشته معوق مشکوک الوصول جمع

ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال

xx xx xx xx xx اقساطي فروش

xx xx xx xx xx جعاله

xx xx xx xx xx تمليک شرط به اجاره

xx xx xx xx xx سلف

xx xx xx xx xx مضاربه

xx xx xx xx xx مدني مشارکت

xx xx xx xx xx دين خريد

xx xx xx xx xx مرابحه

xx xx xx xx xx استصناع

xx xx xx xx xx الحسنه قرض

ساير تسهيالت اعطايي به ريال xx xx xx xx xx

xx xx xx xx xx ارز به اعطايي تسهيالت

بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده xx xx xx

بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده xx xx xx

بدهکاران بابت کارت هاي اعتباري پرداخت شده xx xx xx xx xx

xx xx xx xx xx

کسر مي شود

سود سال هاي آتي (xx) (xx(

سود و کارمزد معوق (xx) (xx) (xx) (xx(

(xx) (xx) (xx) (xx) (xx) مضاربه بابت دريافتي وجوه

(xx) (xx) (xx) (xx) (xx) مدني مشارکت مشترک حساب

خالص تسهيالت اعطايي قبل از کسر ذخيره مطالبات مشکوک الوصول xx xx xx xx xx

ذخيره عمومي مطالبات مشکوک الوصول (xx) (xx) (xx) (xx) (xx(

ذخيره اختصاصي مطالبات مشکوک الوصول (xx) (xx) (xx) (xx(

xx xx xx xx xx

بانک نمونه

يادداشتهاي توضيحي صورتهاي مالي

سال مالي منتهي به 29 اسفند ماه 13X2

13X 2

طبقه بندي تسهيالت اعطايي و مطالبات از اشخاص غير دولتي بر اساس دستور العمل مصوب شوراي پول و اعتبار )موضوع يادداشت توضيحي 6-7 به شرح زير (

:است

27

2-13 -گردش ذخیره مطالبات مشکوک الوصول به شرح جدول زیر می باشد:

ذخيره عمومي

ذخيره

اختصاصي

جمع ذخيره عمومي

ذخيره

اختصاصي

جمع

میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال

xx xx xx xx xx xx سال ابتدای مانده

(xx) (xx) (xx) (xx) (xx) (xx) شده سوخت

xx xx xx xx xx xx جاری سال ذخیره

xx xx xx xx xx xx سال پایان مانده

3-13 -تسهیالت اعطایی به ارز به تفکیک منابع پرداختی

13X 1

جاری سررسيد گذشته معوق مشکوک الوصول جمع جمع

میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال

xx xx xx xx xx xx داخلی منابع

xx xx xx xx xx xx ارزی ذخیره حساب

xx xx xx xx xx xx ملی توسعه صندوق

xx xx xx xx xx xx

4-13 -تسهیالت اعطایی و مطالبات از اشخاص غیر دولتی بر حسب زمان سررسید و نرخ سود

13X 1

24 درصد و

بيشتر

24 تا 21

درصد

21 تا 18

درصد

18 تا 15

درصد

15 تا 12

درصد

کمتر از 12

درصد

جمع جمع

میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال

xx xx xx xx xx xx xx xx ازآن قبل و 13×2

xx xx xx xx xx xx xx xx 13×3

xx xx xx xx xx xx xx xx 13×4

xx xx xx xx xx xx xx xx 13×5

xx xx xx xx xx xx xx xx آن از وپس13×6

xx xx xx xx xx xx xx xx

xx xx xx xx xx xx xx 13×1/12/29

5-13 -تسهیالت اعطایی و مطالبات از اشخاص غیر دولتی به تفکیک نوع وثیقه

13X 1 13X 2

میلیون ریال میلیون ریال

xx xx سپرده

اوراق مشارکت و سهام xx xx

قراردادهای الزم االجرا xx xx

زمین، ساختمان و ماشین آالت xx xx

چک و سفته xx xx

xx xx سایر

تسهیالت و مطالبات بدون وثیقه xx xx

xx xx

13X 2

بانک نمونه

يادداشتهای توضيحي صورتهای مالي

سال مالي منتهي به 29 اسفند ماه 13X2

13X 1 13X 2

13X 2

28

6-13 -گردش تسهيالت اعطايي و مطالبات از اشخاص غير دولتي

فروش

اقساطي

جعاله

اجاره به شرط

تمليک

سلف مضاربه مشارکت مدني خريد دين مرابحه استصناع قرض الحسنه

ساير تسهيالت

اعطايي به ريال

تسهيالت

اعطايي به ارز

بدهکاران بابت

اعتبار اسنادي

پرداخت شده

بدهکاران بابت

ضمانت نامه هاي

پرداخت شده

بدهکاران بابت کارت

هاي اعتباري

پرداخت شده

جمع

ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال

اصل تسهيالت اعطايي

xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx 13X1/12/29در مانده

xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx سال طي اعطايي

(xx) (xx) (xx) (xx) (xx) (xx) (xx) (xx) (xx) (xx) (xx) (xx) (xx) (xx) (xx) (xx) سال طي وصولي

xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx 13X2/12/29در مانده

فرع تسهيالت اعطايي

xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx 13X1/12/29در مانده

xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx سال طي افزايش

(xx) (xx) (xx) (xx) (xx) (xx) (xx) (xx) (xx) (xx) (xx) (xx) (xx) (xx) (xx) (xx) سال طي وصولي

xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx 13X2/12/29در مانده

ذخيره مطالبات مشکوک الوصول

(xx) (xx) (xx) (xx) (xx) (xx) (xx) (xx) (xx) (xx) (xx) (xx) (xx) (xx) (xx) (xx) 13X1/12/29در مانده

(xx) (xx) (xx) (xx) (xx) (xx) (xx) (xx) (xx) (xx) (xx) (xx) (xx) (xx) (xx) (xx) سال طي افزايش

xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx شده سوخت

(xx) (xx) (xx) (xx) (xx) (xx) (xx) (xx) (xx) (xx) (xx) (xx) (xx) (xx) (xx) (xx) 13X2/12/29در مانده

خالص تسهيالت اعطايي

xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx 13X1/12/29در مانده

xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx 13X2/12/29در مانده

* فرع تسهيالت شامل سود تسهيالت اعطايي و وجه التزام تاخير تاديه دين مي باشد.

بانک نمونه

يادداشتهاي توضيحي صورتهاي مالي

سال مالي منتهي به 29 اسفند ماه 13X2

29

1-6-13 -گردش فرع تسهيالت اعطايي و مطالبات از اشخاص غيردولتي

فروش

اقساطي

جعاله

اجاره به شرط

تمليک

سلف مضاربه مشارکت مدني خريد دين مرابحه استصناع قرض الحسنه

ساير تسهيالت

اعطايي به ريال

تسهيالت

اعطايي به ارز

بدهکاران بابت

اعتبار اسنادي

پرداخت شده

بدهکاران بابت

ضمانت نامه هاي

پرداخت شده

بدهکاران بابت کارت

هاي اعتباري

پرداخت شده

جمع

ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال

سود دريافتني تسهيالت اعطايي

xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx 13X1/12/29در مانده

xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx سال طي افزايش

(xx) (xx) (xx) (xx) (xx) (xx) (xx) (xx) (xx) (xx) (xx) (xx) (xx) (xx) (xx) (xx) سال طي وصولي

xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx 13X2/12/29در مانده

وجه التزام دريافتني تسهيالت اعطايي

xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx 13X1/12/29در مانده

xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx سال طي افزايش

(xx) (xx) (xx) (xx) (xx) (xx) (xx) (xx) (xx) (xx) (xx) (xx) (xx) (xx) (xx) (xx) سال طي وصولي

xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx 13X2/12/29در مانده

فرع تسهيالت اعطايي

xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx 13X1/12/29در مانده

xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx 13X2/12/29در مانده

بانک نمونه

يادداشتهاي توضيحي صورتهاي مالي

سال مالي منتهي به 29 اسفند ماه 13X2

30

7-13 -تسهيالت اعطايي و مطالبات از اشخاص غير دولتي به تفکيک نوع مشتری

مبلغ

ناخالص

ذخيره مطالبات

مشکوک الوصول

خالص

مبلغ

ناخالص

ذخيره مطالبات

مشکوک الوصول

خالص

ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال

xx (xx) xx xx (xx) xx حقيقي مشتريان

xx (xx) xx xx (xx) xx حقوقي مشتريان

xx (xx) xx xx (xx) xx کارکنان

xx (xx) xx xx (xx) xx

8-13 -تسهيالت اعطايي به شرکت های فرعي و وابسته به شرح زير است:

13X1

نرخ سود جاري غيرجاري

ذخيره مطالبات

مشکوک الوصول

جمع جمع

درصد ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال

xx xx (xx) xx xx xx گروه عضو هاي شرکت

xx xx (xx) xx xx xx شرکت…..

xx xx (xx) xx xx xx شرکت…..

xx xx (xx) xx xx xx وابسته اشخاص ساير

xx xx (xx) xx xx xx شرکت…..

xx xx (xx) xx xx xx شرکت…..

xx xx (xx) xx xx

13X2

بانک نمونه

يادداشتهاي توضيحي صورتهاي مالي

سال مالي منتهي به 29 اسفند ماه 13X2

13X1 13X2

31

14 -سرمایه‌گذاری‌در‌سهام‌و‌سایر‌اوراق‌بهادار

جاری بلند‌مدت جمع جاری بلند‌مدت جمع

میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال

سرمایه گذاری جاری در سهام سریع المعامله در بازار 1-14 xx xx xx xx xx xx

xx xx xx xx xx xx 14-2 سهام سایر در گذاری سرمایه

xx xx xx xx xx xx 14-3 بهادار اوراق سایر در گذاری سرمایه

xx xx xx xx xx xx

1-14 -سرمایه گذاری در سهام سریع المعامله در بازار به شرح زیر است:

1-1-14 -سرمایه گذاری جاری در سهام سریع المعامله در بازار

تعداد‌سهام

‌‌‌‌‌‌‌‌‌درصد‌‌‌‌‌‌‌

‌سرمایه‌گذاری

بهای‌تمام‌

شده

‌‌‌‌‌خالص‌‌‌‌‌

ارزش‌فروش

بهای‌تمام‌شده

خالص‌ارزش‌

فروش

درصد میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال

سهام‌شرکت‌های‌پذیرفته‌شده‌در‌بورس‌

xx xx xx xx x xx شرکت….

xx xx xx xx x xx شرکت….

xx xx xx xx

سهام‌شرکت‌های‌پذیرفته‌شده‌در‌فرابورس

xx xx xx xx x xx شرکت….

xx xx xx xx x xx شرکت….

xx xx xx xx

جمع

مي شود (کسر)اضافه

تعدیل بهای تمام شده xx – xx-

xx xx xx xx

13X1 13X2

بانک‌نمونه

یادداشتهای‌توضيحي‌صورتهای‌مالي

سال‌مالي‌منتهي‌به‌29‌اسفند‌ماه‌‌13X2

13X1 13X2

32

2-1-14 -سرمایه‌گذاری‌بلند‌مدت‌در‌سهام‌سریع‌المعامله‌در‌بازار‌

تعداد سهام

درصد

سرمایه گذاری

بهای تمام شده

کاهش ارزش

انباشته

خالص

مبلغ دفتری

ارزش بازار

خالص مبلغ

دفتری

ارزش بازار

درصد‌ ميليون‌ریال ميليون‌ریال ميليون‌ریال ميليون‌ریال ميليون‌ریال ميليون‌ریال

سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس

xx xx xx xx (xx) xx x xx ….شرکت

xx xx xx xx (xx) xx x xx ….شرکت

xx xx xx xx (xx) xx

سهام شرکت های پذیرفته شده در فرابورس

xx xx xx xx (xx) xx x xx ….شرکت

xx xx xx xx (xx) xx x xx ….شرکت

xx xx xx xx (xx) xx

xx xx xx xx (xx) xx

2-14 -سرمایه‌گذاری‌در‌سایر‌سهام‌به‌شرح‌زیر‌است:

1-2-14 -سرمایه‌گذاری‌جاری‌در‌سایر‌سهام‌

تعداد سهام

درصد

سرمایه گذاری

بهای تمام شده

کاهش ارزش

انباشته

خالص

مبلغ دفتری

ارزش بازار

خالص مبلغ

دفتری

ارزش بازار

درصد ميليون‌ریال ميليون‌ریال ميليون‌ریال ميليون‌ریال ميليون‌ریال ميليون‌ریال

xx xx xx xx (xx) xx x xx ….شرکت

xx xx xx xx (xx) xx x xx ….شرکت

xx xx xx xx (xx) xx

2-2-14 -سرمایه‌گذاری‌بلند‌مدت‌در‌سایر‌سهام‌

تعداد سهام

درصد

سرمایه گذاری

بهای تمام شده

کاهش ارزش

انباشته

خالص

مبلغ دفتری

ارزش بازار

خالص مبلغ

دفتری

ارزش بازار

درصد ميليون‌ریال ميليون‌ریال ميليون‌ریال ميليون‌ریال ميليون‌ریال ميليون‌ریال

xx xx xx xx (xx) xx x xx شرکت….

xx xx xx xx (xx) xx x xx شرکت….

xx xx xx xx (xx) xx

13X1

بانک نمونه

یادداشتهای توضيحي صورتهای مالي

سال مالي منتهي به 29 اسفند ماه 13X2

13X1 13X2

13X1 13X2

13X2

33

3-14 -سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار به شرح زیر است:

ناشر نوع اوراق نرخ سود 13X2 13X1

درصد ميليون ریال ميليون ریال

شرکت هاي دولتي

xx xx x مشارکت…….. شرکت

xx xx x ……..شرکت

بانک ها

xx xx x مرابحه….. بانک

xx xx x …..بانک

ساير شرکت ها

xx xx x صکوک…….. شرکت

xx xx x ……..شرکت

xx xx

15 -مطالبات از شرکت هاي فرعي و وابسته

13X1

مانده طلب

ذخيره مطالبات

مشکوک الوصول

خالص خالص

ميليون ریال ميليون ریال ميليون ریال ميليون ریال

مطالبات از شرکت های فرعی xx) xx (xx xx

مطالبات از شرکت های وابسته xx) xx (xx xx

xx xx (xx) xx

بانک نمونه

يادداشتهاي توضيحي صورتهاي مالي

سال مالي منتهي به 29 اسفند ماه 13X2

13X2

34

1-15 -مانده مطالبات از شرکت های فرعی و وابسته بر اساس موضوع معامله فی مابین به شرح زیر می باشد:

نام شرکت فرعی / وابسته

فروش داراییها و

سرمایه گذاری ها

خرید داراییها و

سرمایه گذاری ها

خرید

خدمات

علی الحساب

دریافتی

علی الحساب

پرداختی

قرض الحسنه

فیمابین

سود سهام

دریافتنی

سود سهام

پرداختنی

جمع

میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال

xx (xx) xx xx xx (xx) (xx) (xx) xx …………….. شرکت

xx (xx) xx xx xx (xx) (xx) (xx) xx …………….. شرکت

xx (xx) xx xx xx (xx) (xx) (xx) xx …………….. شرکت

xx (xx) xx xx xx (xx) (xx) (xx) xx …………….. شرکت

xx (xx) xx xx xx (xx) (xx) (xx) xx …………….. شرکت

xx (xx) xx xx xx (xx) (xx) (xx) xx

خالص سود )زیان( معامالت xx

نام شرکت فرعی /

وابسته

فروش داراییها و

سرمایه گذاری ها

خرید داراییها و

سرمایه گذاری ها

خرید

خدمات

علی الحساب

دریافتی

علی الحساب

پرداختی

قرض الحسنه

فیمابین

سود سهام

دریافتنی

سود سهام

پرداختنی

جمع

میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال

xx (xx) xx xx xx (xx) (xx) (xx) xx …………….. شرکت

xx (xx) xx xx xx (xx) (xx) (xx) xx …………….. شرکت

xx (xx) xx xx xx (xx) (xx) (xx) xx …………….. شرکت

xx (xx) xx xx xx (xx) (xx) (xx) xx …………….. شرکت

xx (xx) xx xx xx (xx) (xx) (xx) xx …………….. شرکت

xx (xx) xx xx xx (xx) (xx) (xx) xx

معامالت (زیان)خالص سود xx

-15-1-1

13×2

13×1

بانک نمونه

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 13X2

سود و زیان معامالت با شرکت های فرعی و وابسته به تفکیک در یادداشت های ………. و ………. .افشا شده است

35

16 -ساير حساب های دريافتني

13X1

مانده طلب

ذخيره مطالبات

مشکوک الوصول

خالص خالص

ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال

xx xx (xx) xx 16-1 دريافتني سهام سود

سود تحقق يافته اوراق مشارکت xx) xx (xx xx

xx xx (xx) xx کارکنان از مطالبات

xx xx (xx) xx 16-2 موقت بدهکاران

xx xx (xx) xx ……………………

xx xx (xx) xx ……………………

xx xx (xx) xx )قلم…شامل )ساير

xx xx (xx) xx

1-16 -مانده سود سهام دريافتني به استثنای سود شرکت های فرعي و وابسته به شرح زير مي باشد:

13X1 13X2

شرکت های بورسي و فرابورسي ميليون ريال ميليون ريال

xx xx ….شرکت

xx xx ….شرکت

xx xx ….شرکت

xx xx

ساير شرکتها

xx xx ….شرکت

xx xx ….شرکت

xx xx ….شرکت

xx xx

xx xx

2-16 -مانده بدهکاران موقت به شرح زير مي باشد:

13X1 13X2

اقالم مرتبط با تسهيالت ميليون ريال ميليون ريال

هزينه های دادرسي و وصول مطالبات xx xx

xx xx ………………

xx xx …………….

xx xx

اقالم غيرمرتبط با تسهيالت

بدهکاران بابت فروش دارايي ها xx xx

بدهکاران بابت فروش سرمايه گذاری ها xx xx

بدهکاران بابت سوء استفاده های مالي xx xx

xx xx شرکت….

xx xx ……………

xx xx …………….

xx xx

xx xx

بانک نمونه

يادداشتهای توضيحي صورتهای مالي

سال مالي منتهي به 29 اسفند ماه 13X2

13X2

36

17 -دارایی هاي ثابت مشهود

زمين ساختمان تاسيسات وسایل نقليه

اثاثه و

منصوبات

بهسازي و

نوسازي امالک

استيجاري

دارایی هاي

در دست

تکميل

سفارشات و

پيش پرداختهاي

سرمایه اي

اقالم

سرمایه اي

در انبار

جمع

ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال

بهاي تمام شده

xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx 13X1/01/01 در مانده

xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx مالي سال طي افزايش

xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx ارزيابي تجديد از ناشي( کاهش )افزايش

(xx) (xx) (xx) (xx) (xx) (xx) (xx) (xx) (xx) (xx) رفته فروش

xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx تغييرات ساير و وانتقاالت نقل

xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx 13X1/12/29 در مانده

xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx مالي سال طي افزايش

xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx ارزيابي تجديد از ناشي( کاهش )افزايش

(xx) (xx) (xx) (xx) (xx) (xx) (xx) (xx) (xx) (xx) رفته فروش

xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx تغييرات ساير و وانتقاالت نقل

xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx 13X2/12/29 در مانده

استهالک انباشته و کاهش ارزش انباشته

xx xx xx xx xx xx xx 13X1/01/01 در مانده

xx xx xx xx xx xx xx ارزش کاهش و سال استهالک

(xx) (xx) (xx) (xx) (xx) (xx) (xx) رفته فروش

xx xx xx xx xx xx xx تغييرات ساير و وانتقاالت نقل

xx xx xx xx xx xx xx 13X1/12/29 در مانده

xx xx xx xx xx xx xx ارزش کاهش و سال استهالک

xx xx xx xx xx xx xx رفته فروش

xx xx xx xx xx xx xx تغييرات ساير و وانتقاالت نقل

xx xx xx xx xx xx xx 13X2/12/29 در مانده

ارزش دفتري

xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx 13X1/01/01 در

xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx 13X1/12/29 در

xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx 13X2/12/29 در

شرح اقالم

بر مبناي

بهاي تمام

شده

بر مبناي

تجدید

ارزیابی

بر مبناي

بهاي تمام

شده

بر مبناي

تجدید

ارزیابی

ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال

xx xx xx xx زمين

xx xx xx xx ساختمان

xx xx xx xx

3-17 -دارايي هاي ثابت مشهود بانک تا ارزش …… ميليون ريال در مقابل خطرات احتمالي ناشي از حريق، سيل و زلزله از پوشش بيمه اي برخوردار است.

-17-1

2-17 -مبلغ دفتري زمين و ساختمان هاي تجديد ارزيابي شده بر مبناي روش بهاي تمام شده به شرح زير است:

بانک نمونه

یادداشتهاي توضيحی صورتهاي مالی

سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 13X2

13X1 13X2

زمين و ساختمانهاي بانک، طي سال 2×13 مورد تجديد ارزيابي قرار گرفته و تفاوت آن به مبلغ ….. ميليون ريال تحت عنوان مازاد تجديد ارزيابي در سرفصل حقوق صاحبان سهام طبقه بندي

شده و در صورت سود و زيان جامع نيز انعکاس يافته است.مازاد تجديد ارزيابي پس از طي مراحل قانوني به سرمايه منتقل خواهد شد.

37

18 -دارایی هاي نامشهود

سرقفلی محل

کسب و پيشه

نرم افزار توسعه نرم افزار

حق امتياز استفاده از

خدمات عمومی

جمع

ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال

بهاي تمام شده

xx xx xx xx xx 13X1/01/01 در مانده

xx xx xx xx xx مالي سال طي افزايش

xx xx xx xx xx داخلي توسعه

افزايش )کاهش( ناشي از تجديد ارزيابي xx xx xx xx xx

(xx) (xx) (xx) (xx) (xx) رفته فروش

نقل وانتقاالت و ساير تغييرات xx xx xx xx xx

xx xx xx xx xx 13X1/12/29 در مانده

xx xx xx xx xx 13X2/01/01 در مانده

xx xx xx xx xx مالي سال طي افزايش

xx xx xx xx xx داخلي توسعه

افزايش )کاهش( ناشي از تجديد ارزيابي xx xx xx xx xx

(xx) (xx) (xx) (xx) (xx) رفته فروش

نقل وانتقاالت و ساير تغييرات xx xx xx xx xx

xx xx xx xx xx 13X2/12/29 در مانده

استهالک انباشته و کاهش ارزش انباشته

xx xx xx xx 13X1/01/01 در مانده

xx xx xx xx سال استهالک

(xx) (xx) (xx) (xx) (xx) ارزش کاهش زيان

(xx) (xx) (xx) (xx) (xx) رفته فروش

نقل وانتقاالت و ساير تغييرات xx xx xx xx

xx xx xx xx xx 13X1/12/29 در مانده

xx xx xx xx 13X2/01/01 در مانده

xx xx xx xx سال استهالک

(xx) (xx) (xx) (xx) (xx) ارزش کاهش زيان

(xx) (xx) (xx) (xx) (xx) رفته فروش

نقل وانتقاالت و ساير تغييرات xx xx xx xx

xx xx xx xx xx 13X2/12/29 در مانده

ارزش دفتري

xx xx xx xx xx 13X1/01/01 در

xx xx xx xx xx 13X1/12/29 در

xx xx xx xx xx 13X2/12/29 در

-18-2

شرح اقالم

بر مبناي بهاي

تمام شده

بر مبناي تجدید

ارزیابی

بر مبناي بهاي تمام

شده

بر مبناي تجدید

ارزیابی

ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال

سرقفلي محل کسب و پيشه xx xx xx xx

xx xx xx xx

13X1 13X2

بانک نمونه

یادداشتهاي توضيحی صورتهاي مالی

سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 13X2

-18-1

مبلغ دفتري سرقفلي محل کسب و پيشه تجديد ارزيابي شده بر مبناي روش بهاي تمام شده به شرح زير است:

سر قفلي محل کسب و پيشه، طي سال 13X2 بر اساس نظر کارشناسان ….. مورد تجديد ارزيابي قرار گرفته و تفاوت آن مبلغ …. ميليون ريال تحت

عنوان مازاد تجديد ارزيابي در سر فصل حقوق صاحبان سهام طبقه بندي شده و در صورت سود و زيان جامع نيز انعکاس يافته است مازاد تجديد .

ارزيابي پس از طي مراحل قانوني به سرمايه منتقل خواهد شد.

38

19 -سپرده قانوني

13X1 13X2

ميليون ريال ميليون ريال

سپرده قانوني – سپرده هاي شعب سرزمين اصلي xx xx

سپرده قانوني – سپرده هاي شعب مناطق آزاد xx xx

سپرده قانوني نزد بانک مرکزي ساير کشورها xx xx

xx xx

-19-1

20 -ساير دارايي ها

13X1 13X2

ميليون ريال ميليون ريال

بدهي مشتريان بابت اعتبارات اسنادي مدت دار (ريال) xx xx

بدهي مشتريان بابت اعتبارات اسنادي و بروات مدت دار (ارز) xx xx

امالک و مستغالت غير عملياتي 1-20 xx xx

xx xx 20-2 تمليکي وثايق

وديعه ساختمانهاي استيجاري xx xx

پيش پرداخت بيمه دارايي ها xx xx

پيش پرداخت اجاره شعب xx xx

موجودي ملزومات xx xx

xx xx 20-3 راه در اقالم

طال و نقره xx xx

تمبر مالياتي xx xx

xx xx ……………..

xx xx ……………..

(قلم…شامل)ساير xx xx

xx xx

بانک نمونه

يادداشتهاي توضيحي صورتهاي مالي

سال مالي منتهي به 29 اسفند ماه 13X2

سپرده قانوني توديع شده نزد بانک مرکزي در اجراي بند 3 ماده 14 قانون پولي و بانکي و براساس نرخ هاي تعيين شده توسط

شوراي پول و اعتبار، محاسبه گرديده و مورد تاييد بانک مرکزي قرار گرفته است.

39

1-20 -امالک و مستغالت غیر عملیاتی

13X1 13X2

میلیون ريال میلیون ريال

xx xx 13X2/01/01 در مانده

xx xx خريد

(xx) (xx) فروش

xx xx

کاهش ارزش انباشته (xx) (xx(

استهالک انباشته (xx) (xx(

xx xx 13X2/12/29 در مانده

-20-1-1

-20-1-2

2-20 -وثايق تملیکی

ترکیب مانده وثايق تملیکی به شرح زير است:

ماهیت 13X1 تملیک شده طی دوره فروش / واگذاری طی دوره 13X2

میلیون ريال میلیون ريال میلیون ريال میلیون ريال

منقول

xx (xx) xx xx اثاثه

xx (xx) xx xx تجهیزات

xx (xx) xx xx کاال

xx (xx) xx xx نقلیه وسايط

xx (xx) xx xx سهام

xx (xx) xx xx بهادار اوراق ساير

xx (xx) xx xx

غیر منقول

xx (xx) xx xx مسکونی

xx (xx) xx xx تجاری/ اداری

xx (xx) xx xx کارخانه

xx (xx) xx xx زمین

xx (xx) xx xx ….

xx (xx) xx xx

xx (xx) xx xx

کاهش ارزش انباشته (xx) (xx(

xx xx

(زیان)سود ناشی از فروش xx xx

-20-2-1

3-20 -چنانچه مانده اقالم در راه بستانکار باشد در يادداشت ساير بدهی ها ارائه می شود.

بانک نمونه

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 13X2

امالک و مستغالتی که در راستای موضع فعالیت بانک طبق اساسنامه نبوده و در يادداشت دارايیهای ثابت و وثايق تملیکی نیز طبقه بندی نشده اند، در اين

بخش گزارش می شود. اين دارايیها فارغ از زمان تحصیل در محاسبات حد مجاز دارايیهای ثابت بانک منظور گرديده است.

درآمد اجاره ناشی از سرما يه گذاری در امالک به مبلغ . . . . میلیون ريال در ساير درآمدها )يادداشت شماره (…. شناسايی شده است.

(زيان)سود ناشی از فروش وثايق تملیکی در صورت سود و زيان منظور و در يادداشت شماره …….. .افشا شده است

40

21 -بدهي به بانكها و ساير موسسات اعتباري

13X1 13X2

ميليون ريال ميليون ريال

بانک مرکزي

ارز- سپرده ديداري xx xx

سپرده مدت دار ارز- xx xx

بدهي بابت اضافه برداشت در حساب جاري xx xx

بدهي بابت مابه التفاوت نرخ ارز xx xx

xx xx 21-1 -ريال دريافتي تسهيالت

xx xx 21-2 -ارز دريافتي تسهيالت

xx xx

بانک ها و موسسات اعتباري داخلي

سپرده هاي ديداري ريال- xx xx

سپرده هاي ديداري ارز- xx xx

پرداخت چک هاي صادره بانک توسط ساير بانک ها xx xx

xx xx 21-3 -ريال دريافتي تسهيالت

xx xx 21-4 -ارز دريافتي تسهيالت

xx xx

بانک هاي خارجي

ارز-سپرده ديداري xx xx

ارز-سپرده دريافتي xx xx

xx xx

xx xx

1-21 -تسهيالت دريافتي ريالي از بانک مرکزي شامل …… فقره تسهيالت با نرخ سود از … درصد تا …. .درصد مي باشد

2-21 -تسهيالت دريافتي ارزي از بانک مرکزي شامل …… فقره تسهيالت با نرخ سود از … درصد تا …. .درصد مي باشد

3-21 -تسهيالت دريافتي ريالي از بانکها شامل …… فقره تسهيالت با نرخ سود از … درصد تا …. .درصد مي باشد

-21-4

*

بانک نمونه

يادداشتهاي توضيحي صورتهاي مالي

سال مالي منتهي به 29 اسفند ماه 13X2

سپرده هاي سرمايه گذاري دريافتي از بانکها (ريال و ارز) همانند ساير سپرده هاي سرمايه گذاري در بخش حقوق

صاحبان سپرده هاي سرمايه گذاري بسته به سررسيد طبقه بندي مي شود.

تسهيالت دريافتي ارزي از بانکهاي …… شامل ……….. و ……… فقره تسهيالت با نرخ سود از درصد و … درصد تا ….

.مي باشد…… يورو و …… دالر و …. معادل

41

22 -سپرده‌های‌مشتريان

13X1 13X2

ميليون ريال ميليون ريال

مشتريان‌حقیقی

سپرده هاي ديداري و مشابه 1-22 xx xx

سپرده هاي پس انداز و مشابه 2-22 xx xx

ساير سپرده ها و پيش دريافت ها 3-22 xx xx

xx xx

مشتريان‌حقوقی

سپرده هاي ديداري و مشابه 1-22 xx xx

سپرده هاي پس انداز و مشابه 2-22 xx xx

ساير سپرده ها و پيش دريافت ها 3-22 xx xx

xx xx

xx xx

1-22 -سپرده هاي ديداري و مشابه

13X1 13X2

ميليون ريال ميليون ريال

سپرده هاي قرض الحسنه جاري – ريال xx xx

سپرده هاي قرض الحسنه جاري -ارز xx xx

انواع چکهاي بانکي فروخته شده xx xx

حساب جاري مشتريان xx xx

حواله هاي عهده بانک – ريال xx xx

حواله هاي عهده بانک – ارز xx xx

وجوه اداره شده مصرف نشده xx xx

بستانکاران موقت – ريال xx xx

بستانکاران موقت -ارز xx xx

مانده مطالبه نشده – ريال xx xx

مانده مطالبه نشده -ارز xx xx

کسر مي شود:

حساب پرداخت چک هاي فروخته شده بانک )تسويه نشده( (xx) (xx(

xx xx

2-22 -سپرده هاي پس انداز و مشابه

13X1 13X2

ميليون ريال ميليون ريال

سپرده هاي پس انداز xx xx

سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريال- xx xx

سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارز- xx xx

سپرده پس انداز شعب خارج- xx xx

سپرده هاي قرض الحسنه ويژه جوانان xx xx

سپرده هاي قرض الحسنه ويژه مصرف نشده xx xx

سپرده قرض الحسنه پس انداز ويژه خريد مسکن xx xx

حساب پس انداز کارکنان xx xx

صندوق بازنشستگي کارکنان xx xx

سپرده خريد مسکن xx xx

xx xx

بانک‌نمونه

يادداشتهای‌توضیحی‌صورتهای‌مالی

سال‌مالی‌منتهی‌به‌29‌اسفند‌ماه‌‌13X2

42

3-22 -ساير سپرده ها و پيش دريافت ها

13X1 13X2

ميليون ريال ميليون ريال

سپرده نقدي ضمانتنامه ها – ريال xx xx

سپرده نقدي ضمانتنامه ها- ارز xx xx

پيش دريافت اعتبارات اسنادي – ريال xx xx

پيش دريافت اعتبارات اسنادي – ارز xx xx

ساير )شامل…قلم( xx xx

xx xx جمع

23 -سود سهام پرداختني

سود نقدي هر

سهم

سود سهام مصوب

مانده در

13X1/12/29

سود سهام پرداختي

طي سال 13X2

افزايش سرمايه از

محل مطالبات

مانده در

13X2/12/29

ريال ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال

xx (xx) (xx) xx xx قبل سنوات

xx (xx) (xx) xx xx xx 13X0/12/29 به منتهي سال

xx (xx) (xx) xx xx xx 13X1/12/29 به منتهي سال

xx (xx) (xx) xx جمع

24 -اوراق بدهي

تاريخ انتشار تاريخ سررسيد

نرخ سود علي الحساب

/ قطعي

مبلغ اسمي کسر اوراق 13X2 13X1

درصد ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال

xx xx (xx) xx x x/x/x x/x/x مشارکت اوراق

xx xx (xx) xx x x/x/x x/x/x صکوک اوراق

xx xx (xx) xx x x/x/x x/x/x …………….

xx xx (xx) xx

يادداشتهاي توضيحي صورتهاي مالي

سال مالي منتهي به 29 اسفند ماه 13X2

مانده در پايان سال

بانک نمونه

43

25 -ذخیره مالیات عملکرد

13X1 13X2

ميليون ريال ميليون ريال

مانده در ابتداي سال xx xx

ذخيره ماليات عملکرد سال xx xx

اصالح ماليات عملکرد سنوات قبل xx xx

تاديه شده طي سال (xx) (xx(

xx xx

پيش پرداخت هاي مالياتي (xx) (xx(

مانده در پايان سال xx xx

-25-1

13X1

میلیون ریال

ابرازي تشخیصي قطعي *تأدیه شده مانده ذخیره مانده ذخیره

علي الراس

دفاتر به رسيدگي xx xx xx xx xx xx xx xx 13×0

نشده رسيدگي xx xx xx xx xx xx xx xx 13×1

xx xx xx xx xx xx xx xx 13×2

xx xx

پيش پرداخت هاي مالياتي (xx) (xx(

xx xx

1-1-25 -بانک نسبت به ماليات تشخيصي براي عملکرد سال مالي …13 اعتراض کرده و موضوع توسط هيات حل اختالف مالياتي در حال رسيدگي است.

* منظور از تاديه شده ، مبالغ پرداختي به وزارت امور اقتصادي و دارايي است.

بانک نمونه

یادداشتهاي توضیحي صورتهاي مالي

سال مالي منتهي به 29 اسفند ماه 13X2

سال مالي درآمد مشمول نحوه تشخیص

مالیات

مالیات

13X2 – میلیون ریال

ابرازي (زیان)سود

ماليات بردرآمد بانک براي کليه سالهاي قبل از 13X2 قطعي و تسويه شده است و خالصه وضعيت ماليات پرداختني براي سالهاي 13X0 تا 13X2 به شرح زير مي باشد:

44

26 -ذخاير و ساير بدهی ها

13X1 13X2

ميليون ريال ميليون ريال

تسهيالت دريافتی از صندوق توسعه ملی 1-26 xx xx

بدهی بانک بابت اعتبارات اسنادي مدت دار – ريال xx xx

بدهی بانک بابت اعتبارات اسنادي و بروات مدت دار- ارز xx xx

سود و کارمزد پرداختنی xx xx

حق بيمه پرداختنی xx xx

مالياتهاي تکليفی پرداختنی xx xx

اسناد پرداختنی xx xx

ذخيره بازخريد مرخصی xx xx

ذخيره هزينه هاي پرداختنی xx xx

اقالم در راه xx xx

xx xx …………..

xx xx …………..

xx xx

1-26 -تسهيالت دريافتی از صندوق توسعه ملی در تاريخ ترازنامه به شرح زير است:

مبلغ دريافتی نوع ارز تاريخ دريافت سررسید نهايی

تعداد

اقساط

نرخ سود

مانده تسهیالت

به ارز

مانده

تسهیالت

درصد ميليون ريال

تسهیالت ارزی

xx xx x xx 13xx/x/xx 13xx/x/xx دالر xx

xx xx x xx 13xx/x/xx 13xx/x/xx يورو xx

xx xx x xx 13xx/x/xx 13xx/x/xx ….. xx

xx

تسهیالت ريالی

ميليون ريال

xx x xx 13xx/x/xx 13xx/x/xx ريال xx

xx x xx 13xx/x/xx 13xx/x/xx ريال xx

xx x xx 13xx/x/xx 13xx/x/xx ريال xx

xx

بانک نمونه

يادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 13X2

45

-27

شرح

ذخيره مزاياي

پايان خدمت

ذخيره تعهدات

بازنشستگي کارکنان

جمع

ذخيره مزاياي

پايان خدمت

ذخيره تعهدات

بازنشستگي کارکنان

جمع

ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال

xx xx xx xx xx xx سال ابتدای در مانده

(xx) (xx) (xx) (xx) (xx) (xx) سال طي شده پرداخت

xx xx xx xx xx xx سال طي شده تامين ذخيره

xx xx xx xx xx xx سال درپايان مانده

28 -سپرده هاي سرمايه گذاري مدت دار

13X1 13X2

ميليون ريال ميليون ريال

سپرده های سرمايه گذاری بلندمدت 1-28 xx xx

سپرده های سرمايه گذاری کوتاه مدت 1-28 xx xx

سپرده های سرمايه گذاری کوتاه مدت ويژه 1-28 xx xx

سپرده های سرمايه گذاری دريافتي از بانک ها 1-28 xx xx

xx xx

1-28 -سپرده های سرمايه گذاری مدت دار به تفکيک ريال و ارز

ريال ارز جمع ريال ارز جمع

ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال

سپرده های سرمايه گذاری کوتاه مدت xx xx xx xx xx xx

xx xx xx xx xx xx ماهه سه

xx xx xx xx xx xx ماهه شش

xx xx xx xx xx xx ماهه نه

xx xx xx xx xx xx سپرده گواهي

xx xx xx xx xx xx ساله يک

xx xx xx xx xx xx ساله دو

xx xx xx xx xx xx ساله سه

xx xx xx xx xx xx ساله چهار

xx xx xx xx xx xx ساله پنج

xx xx xx xx xx xx

*

بانک نمونه

يادداشتهاي توضيحي صورتهاي مالي

سال مالي منتهي به 29 اسفند ماه 13X2

13X1 13X2

رشد سپرده های يکساله بدليل ممنوعيت سپرده گذاری بيش از يکسال طبق بخشنامه 96593/93 مورخ 11/04/1393 . مي باشد مانده سپرده های بيش از يکسال مربوط به

سنوات گذشته مي باشد.

سپرده هاي سرمايه گذاري کوتاه مدت ويژه

سپرده هاي سرمايه گذاري بلندمدت

ذخيره مزاياي پايان خدمت و تعهدات بازنشستگي کارکنان

13X1 13X2

46

2-28 -سپرده هاي سرمایه گذاري بلند مدت برحسب زمان سررسيد و نرخ سود

13X 1

بيش از 22درصد 19تا22 درصد 16تا19 درصد 13تا16 درصد 10تا13 درصد 10درصد و کمتر جمع جمع

ميليون ریال ميليون ریال ميليون ریال ميليون ریال ميليون ریال ميليون ریال ميليون ریال ميليون ریال

xx xx xx xx xx xx xx xx شده سررسيد

xx xx xx xx xx xx xx xx 13X2

xx xx xx xx xx xx xx xx 13X3

xx xx xx xx xx xx xx xx 13X4

xx xx xx xx xx xx xx xx 13X5

xx xx xx xx xx xx xx xx آن از پس و13X6

xx xx xx xx xx xx xx xx

xx xx xx xx xx xx xx 13X1/12/29

3-28 -گردش سپرده هاي سرمایه گذاري ریالي

مانده در

13X1/12/29

سپرده هاي جذب شده

طي سال

بازپرداخت

سپرده ها

مانده در

13X2/12/29

ميليون ریال ميليون ریال ميليون ریال ميليون ریال

سپرده هاي بلند مدت

xx (xx) xx xx سپرده گواهي

xx (xx) xx xx ساله یک

xx (xx) xx xx ساله دو

xx (xx) xx xx ساله سه

xx (xx) xx xx ساله چهار

xx (xx) xx xx ساله پنج

سپرده هاي کوتاه مدت xx xx) xx (xx

سپرده هاي کوتاه مدت ویژه xx xx) xx (xx

xx xx xx xx

13X 2

سال مالي منتهي به 29 اسفند ماه 13X2

يادداشتهاي توضيحي صورتهاي مالي

بانک نمونه

47

29 -سود پرداختني سپرده هاي سرمایه گذاري مدت دار

مانده در

13×1/12/29

سود علي الحساب

طي سال

تفاوت سود قطعي

و علي الحساب

سود پرداختي طي

سال

مانده در

13×2/12/29

میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال

xx (xx) xx xx xx مدت کوتاه های سپرده

سپرده های کوتاه مدت ویژه xx xx xx) xx (xx

xx (xx) xx xx xx یکساله های سپرده

xx (xx) xx xx xx دوساله های سپرده

xx (xx) xx xx xx ساله سه های سپرده

xx (xx) xx xx xx چهارساله های سپرده

xx (xx) xx xx xx ساله پنج های سپرده

xx (xx) xx xx xx سپرده گواهی

xx (xx) xx xx ارزی های سپرده

xx (xx) xx xx xx

-29-1

نسبت تسهیم مابه

التفاوت سود قطعي و

علي الحساب

متوسط نرخ سود

علي الحساب طي

سال*

مابه التفاوت نرخ

قطعي تخصیص

داده شده

نرخ قطعي

درصد درصد درصد درصد

سپرده های کوتاه مدت xx xx xx xx

سپرده های کوتاه مدت ویژه xx xx xx xx

xx xx xx xx یکساله های سپرده

xx xx xx xx دوساله های سپرده

سپرده های سه ساله xx xx xx xx

xx xx xx xx چهارساله های سپرده

سپرده های پنج ساله xx xx xx xx

xx xx xx xx سپرده گواهی

100

* براساس میانگین 52 هفته مانده سپرده های سرمایه گذاری

بانک نمونه

یادداشتهاي توضیحي صورتهاي مالي

سال مالي منتهي به 29 اسفند ماه 13X2

با توجه به بخشنامه شماره 69383/94 مورخ 20/03/1394 رویه تعیین سهم هر یک از انواع سپرده های سرمایه گذاری از مابه التفاوت سود قطعی و علی

الحساب در جلسه شماره …… مورخ ……… هیئت مدیره به شرح زیر مصوب و در جدول فوق اعمال گردیده است.

48

30 -سرمايه

تاريخ ثبت افزايش سرمايه درصد افزايش سرمايه

مبلغ افزايش

سرمايه

مبلغ سرمايه

جديد

محل افزايش سرمايه

درصد ميليون ريال ميليون ريال

نقدی آورده xx xx x x/x/x

نقدی آورده و مطالبات xx xx x x/x/x

)جايزه سهام )سهمی سود xx xx x x/x/x

ها دارايی ارزيابی تجديد مازاد xx xx x x/x/x

1-30 -ترکيب سهامداران در تاريخ ترازنامه به شرح زير است:

تعداد سهام درصد سهام تعداد سهام درصد سهام

يک درصد و باالتر درصد درصد

x xx x xx …………………………..

x xx x xx …………………………..

x xx x xx …………………………..

x xx x xx …………………………..

x xx x xx …………………………..

x xx x xx …………………………..

سايرين)کمتر از يک درصد(

اشخاص حقوقی )تعداد…سهامدار( xx x xx x

اشخاص حقيقی )تعداد…سهامدار( xx x xx x

x xx x xx

بانک نمونه

يادداشتهاي توضيحي صورتهاي مالي

سال مالي منتهي به 29 اسفند ماه 13X2

13X1 13X2

سرمايه بانک در بدو تاسيس مبلغ ………. شامل تعداد )ميليون ريال ……… ميليون سهم به ارزش اسمی هر سهم بوده است که (ريال………

طی چند مرحله به شرح زير به مبلغ ……… شامل تعداد )ميليون ريال ……… ميليون سهم به ارزش اسمی هرسهم در پايان سال (ريال………

مالی منتهی به 29/12/13X2 افزايش يافته است.

49

31 -افزایش سرمایه در جریان

32 -اندوخته صرف سهام

33 -اندوخته قانوني

13X 1 13X 2

ميليون ريال ميليون ريال

مانده در ابتداي سال xx xx

انتقال از سود قابل تخصيص xx xx

مانده در پايان سال xx xx

-33-1

34 -سایر اندوخته ها

13X 1 13X 2

ميليون ريال ميليون ريال

مانده در ابتداي سال xx xx

(xx) (xx) کاهش

انتقال از سود قابل تخصيص xx xx

مانده در پايان سال xx xx

-34-1

2-34 -کاهش اندوخته به مبلغ ….. ميليون ريال بابت تخصيص به .بوده است…

بانک نمونه

طبق مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ …./…./13X1 ، افزايش سرمايه بانک با سلب حق تقدم صاحبان سهام به ميزان ….. درصد از محل

فروش سهام تصويب و مقرر گرديد هر سهم به قيمت ….. ريال به فروش برسد و مابه التفاوت مبلغ فروش و مبلغ اسمی سهام جمعاّ به ميزان ….

ميليون ريال به حساب اندوخته صرف سهام منظور شود.

طبق مفاد بند الف ماده 33 قانون پولی و بانکی و ماده ……… اساسنامه بانک، معادل … درصد سود خالص هر سال پس از کسر زيان هاي وارده در

سال هاي قبل به عنوان اندوخته قانونی در نظر گرفته می شود. منظور نمودن اندوخته قانونی تا زمانی که معادل سرمايه بانک شود، الزامی بوده و

پس از آن اختياري می باشد.

به موجب ماده / اساسنامه…….. پيشنهاد هيئت مديره و مصوبه مجمع مورخ ….. ، معادل ……… درصد از سود خالص به اندوخته تخصيص ………

.داده شده است

سال مالي منتهي به 29 اسفند ماه 13X2

یادداشتهاي توضيحي صورتهاي مالي

طی سال مالی مورد گزارش، سرمايه بانک به موجب مصوبه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام مورخ و به منظور … به مبلغ …. از ……………

… ميليون ريال افزايش يافته و از اين بابت مبلغ … ميليون ريال در سرفصل افزايش سرمايه درجريان انعکاس يافته است . مراحل ثبت افزايش

سرمايه در دست اقدام می باشد.

50

35 -مازاد تجديد ارزيابي دارايي ها

13X 1

تاريخ

مبلغ تجديد ارزيابي

دارايي ها

واگذاري، مستهلک و

کنارگذاري شده افزايش /

سرمايه

مانده تجديد

ارزيابي دارايي ها

مانده تجديد

ارزيابي دارايي ها

ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال

xx xx (xx) xx x/x/x

xx xx (xx) xx x/x/x

xx xx (xx) xx x/x/x

xx xx (xx) xx x/x/x

xx xx (xx) xx x/x/x

36 -تفاوت تسعیر ارز

13X 1 13X 2

ميليون ريال ميليون ريال

تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي

……در کشور…. عمليات xx xx

……در کشور…. عمليات xx xx

xx xx

نتیجه تغییرات قانوني نرخ ارز xx xx

xx xx

-36-1

37 -سهام خزانه

تاريخ فروش/تعداد خريد فروش/ مبلغ خريد

صرف سهام ناشي

از فروش

کسر سهام ناشي

از فروش

ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال

xx xx 13xx/xx/xx

(xx) xx (xx) (xx) 13xx/xx/xx

(xx) xx xx xx

مانده در ابتدای سال xx xx xx

مانده در پايان سال xx xx xx

بانک نمونه

يادداشتهاي توضیحي صورتهاي مالي

سال مالي منتهي به 29 اسفند ماه 13X2

13X 2

بر اساس بخشنامه مب / 1844 مورخ 29/10/1382 بانک مرکزی جمهوری اسالمی ايران ، به منظور يکسان سازی نرخ ارز ، تفاوت تسعير قانونی نرخ

ارز در سال 1382 تحت سرفصل نتيجه تغييرات قانونی نرخ ارز انعکاس يافته است.

طی سال مالی مورد گزارش، بر اساس قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاء نظام مالی و دستور العمل اجرايی شوای عالی بورس، بانک دارای …

سهم خزانه می باشد که گردش آن به شرح جدول زير است. ماحصل خريد و فروش اين تعداد سهام مبالغ ….. صرف سهام و …… کسر سهام بوده که

مبلغ کسر به حساب سود و زيان انباشته منظور گرديده است.

51

38 -درآمد تسهيالت اعطايي و سپرده گذاری

مشاع غیرمشاع جمع مشاع غیرمشاع جمع

میلیون ريال میلیون ريال میلیون ريال میلیون ريال میلیون ريال میلیون ريال

xx xx xx xx xx xx 38-1 اعطايی تسهیالت درآمد

xx xx xx xx xx xx 38-2 گذاری سپرده درآمد

جمع درآمد تسهيالت اعطايي و سپرده گذاری xx xx xx xx xx xx

1-38 -درآمد تسهیالت اعطايی

جمع مشاع غیر مشاع جمع مشاع غیر مشاع

میلیون ريال میلیون ريال میلیون ريال میلیون ريال میلیون ريال میلیون ريال میلیون ريال میلیون ريال میلیون ريال میلیون ريال

xx xx xx xx xx xx xx xx اقساطی فروش

xx xx xx xx xx xx xx xx جعاله

xx xx xx xx xx xx xx xx تملیک شرط به اجاره

xx xx xx xx xx xx xx xx مضاربه

xx xx xx xx xx xx xx xx مدنی مشارکت

xx xx xx xx xx xx xx xx سلف

xx xx xx xx xx xx xx xx دين خريد

xx xx xx xx xx xx xx xx مرابحه

xx xx xx xx xx xx xx xx استصناع

xx xx xx xx xx xx xx xx التزام وجه

xx xx xx xx xx xx xx xx اسنادی اعتبارات بدهکاران التزام وچه

وچه التزام بدهکاران ضمانت نامه های پرداخت شده xx xx xx xx xx xx xx xx

xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx ساير

xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx

2-38 -درآمد سپرده گذاری

مشاع غیر مشاع جمع مشاع غیر مشاع جمع

میلیون ريال میلیون ريال میلیون ريال میلیون ريال میلیون ريال میلیون ريال میلیون ريال میلیون ريال میلیون ريال میلیون ريال

جايزه سپرده قانونی )سهم سپرده گذاران و بانک( xx xx xx xx xx xx xx xx

xx xx xx xx xx xx xx xx بانکها نزد دار مدت های سپرده سود

xx xx xx xx xx xx xx xx سپرده گواهی و صکوک، مشارکت اوراق سود

xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx

ارز

(غیر مشاع)

جمع

13X 1 13X 2

ريال ارز ريال

(غیر مشاع)

جمع

بانک نمونه

يادداشتهای توضيحي صورتهای مالي

سال مالي منتهي به 29 اسفند ماه 13X2

ارز

(غیرمشاع)

13X 1 13X 2

13X 1 13X 2

ريال ريال

جمع

ارز

(غیر مشاع)

جمع

52

39 -خالص سود )زیان( سرمایه گذاری ها

ريال )مشاع( ارز )غیر مشاع( جمع ريال )مشاع( ارز )غیر مشاع( جمع

میلیون ريال میلیون ريال میلیون ريال میلیون ريال میلیون ريال میلیون ريال

سود )زیان( تحقق یافته سرمایه گذاری ها

xx xx xx xx xx xx 39-1 شرکتها سهام سود

xx xx xx xx xx xx 39-2 شرکتها سهام فروش از حاصل( زيان )سود

جمع سود )زیان( تحقق یافته سرمایه گذاری ها xx xx xx xx xx xx

سود )زیان( افزایش )کاهش( ارزش سرمایه گذاری ها

خالص سود )زيان( افزايش )کاهش( ارزش سرمايه گذاريها 3-39 xx xx xx xx xx xx

خالص سود )زیان( سرمایه گذاری ها xx xx xx xx xx xx

1-39 -سود سهام شرکتها به شرح زير تفکیک مي شود:

(مشاع) ريال (غیر مشاع)ارز جمع (مشاع) ريال (غیر مشاع)ارز جمع

میلیون ريال میلیون ريال میلیون ريال میلیون ريال میلیون ريال میلیون ريال

xx xx xx xx xx xx شرکت……….

xx xx xx xx xx xx شرکت……….

xx xx xx xx xx xx شرکت……….

سود سهام سرمايه گذاري هاي بلندمدت xx xx xx xx xx xx

xx xx xx xx xx xx شرکت……….

xx xx xx xx xx xx شرکت……….

xx xx xx xx xx xx شرکت……….

سود سهام سرمايه گذاري هاي کوتاه مدت xx xx xx xx xx xx

xx xx xx xx xx xx شرکتها سهام سود

13X1 13X2

سال مالي منتهي به 29 اسفند ماه 13X2

یادداشتهای توضيحي صورتهای مالي

بانک نمونه

13X1 13X2

53

2-39) -زیان)سود حاصل از فروش سهام شرکت ها به شرح زیر است:

13X 1

تعداد سهام فروش بهاي تمام شده (زیان)سود (زیان)سود

سهم ميليون ریال ميليون ریال ميليون ریال ميليون ریال

xx xx xx xx xx شرکت……….

xx xx xx xx xx شرکت……….

xx xx xx xx xx شرکت……….

xx xx xx xx xx

xx xx xx xx xx شرکت……….

xx xx xx xx xx شرکت……….

xx xx xx xx xx شرکت……….

xx xx xx xx xx

xx xx xx xx xx

3-39) -کاهش)افزایش (زیان)خالص سود ارزش سرمایه گذاري ها به شرح زیر است:

13X 1

تعداد سهام بهاي تمام شده ارزش بازار (زیان)سود (زیان)سود

سهم ميليون ریال ميليون ریال ميليون ریال ميليون ریال

xx xx xx xx xx شرکت……….

xx xx xx xx xx شرکت……….

xx xx xx xx xx شرکت……….

xx xx xx xx xx

xx xx xx xx xx شرکت……….

xx xx xx xx xx شرکت……….

xx xx xx xx xx شرکت……….

xx xx xx xx xx

xx xx xx xx xx

بانک نمونه

(زیان )سود حاصل از فروش سهام شرکت ها (غیرمشاع)ارز –

13X 2

(کاهش)افزایش (زیان)سود ارزش سرمایه گذاری ها (مشاع)ریال –

(کاهش )افزایش (زیان )سود ارزش سرمایه گذاری ها (غیرمشاع)ارز-

13X 2

(زیان )سود حاصل از فروش سهام شرکت ها (مشاع)ریال –

سال مالي منتهي به 29 اسفند ماه 13X2

یادداشتهای توضیحي صورتهای مالي

54

40 -سهم منابع بانک از درآمدهاي مشاع

سهم منابع بانک از درآمدهاي مشاع به شرح ذيل محاسبه شده است:

1-40 -سهم منابع بانک از درآمدهاي مشاع

نسبت منابع بانک به جمع مصارف )2-40 )

درآمدهاي

مشاع

سهم منابع بانک از

درآمدهاي مشاع

درصد میلیون ريال میلیون ريال

xx xx xx

*

2-40 -توزيع منابع و مصارف مشاع بین سپرده گذاران و بانک

توضيحات

میانگین مصارف مشاع ) 1-2-40 ) xx xx میانگین 52 هفته اي

میانگین مانده سپرده هاي سرمايه گذاري )2-2-40 )xx xx میانگین 52 هفته اي

کسر مي شود سپرده قانوني سپرده هاي سرمايه گذاري (xx) (xx (میانگین 52 هفته اي

منابع آزاد سپرده هاي سرمايه گذاري (xx) (xx(

سهم منابع بانک از مصارف مشاع )مازاد منابع آزاد

سپرده هاي سرمايه گذاري(

(xx) xx

*

1-2-40 -میانگین مصارف مشاع

13X 1/12/29 13X 2/12/29

اقالم مصارف مشاع (ميانگين) مبلغ (ميانگين) مبلغ

میلیون ريال میلیون ريال

خالص مصارف مربوط به تسهیالت xx xx

خالص مصارف مربوط به اوراق مشارکت xx xx

خالص مصارف مربوط به سپرده نزدسايربانكها xx xx

خالص مصارف مربوط به سرمايه گذاريها xx xx

جمع مصارف مربوط به عملیات مشاع xx xx

يادداشتهاي توضيحي صورتهاي مالي

بانک نمونه

13X 1

میلیون ريال

شرح

سهم منابع بانک از مصارف مشاع عبارتست از مصارف مشاع به کسر منابع آزاد سپرده هاي سرمايه گذاري. در صورتي که مجموع منابع آزاد سپرده هاي

سرمايه گذاري بیش از مصارف مشاع باشد، به مازاد آن، مازاد منابع آزاد سپرده هاي سرمايه گذاري اطالق مي گردد.

13X 2

میلیون ريال

در صورتي که مصارف مشاع از مجموع منابع آزاد سپرده هاي سرمايه گذاري کمتر باشد، منابع بانک و به تبع آن سهم بانک از

درآمدهاي مشاع صفر خواهد بود.

سال مالي منتهي به 29 اسفند ماه 13X2

55

2-2-40 -میانگین سپرده های سرمایه گذاری

13X 1/12/29 13X 2/12/29

سپرده‌های‌سرمایه‌گذاری (ميانگين)‌‌مبلغ‌ (ميانگين)‌‌مبلغ‌

میلیون ریال میلیون ریال

xx xx یکساله

دو ساله xx xx

سه ساله xx xx

چهار ساله xx xx

پنج ساله xx xx

گواهي سپرده xx xx

سپرده های کوتاه مدت xx xx

سپرده های مدت دار بانکها و سایر موسسات اعتباری xx xx

سپرده های کوتاه مدت ویژه xx xx

میانگین سپرده های سرمایه گذاری xx xx

3-40 -جایزه سپرده قانوني سپرده های سرمایه گذاری به شرح زیر مي باشد:

13X 1 13X 2 شرح

‌‌ميليون‌ریال ‌‌ميليون‌ریال

میانگین سپرده قانوني سپرده های سرمایه گذاری xx xx

جایزه سپرده قانوني )به نرخ یک درصد میانگین منابع(

xx xx

*41 -حق‌الوکاله

*41 -حق‌الوکاله

1-41 -حق الوکاله اعالم شده

حد‌پایين حد‌باال

x x x نرخ- درصد

میلیون ریال- مبلغ xx xx xx

* طبق بخشنامه شماره 69383/94 مورخ 20/03/1394 حسب مورد یکي از دو یادداشت 41 مورد استفاده قرار مي گیرد.

بانک‌نمونه

یادداشتهای‌توضيحي‌صورتهای‌مالي

سال‌مالي‌منتهي‌به‌29‌اسفند‌ماه‌‌13X2

حق‌الوکاله‌اعالم‌شده حق‌الوکاله‌

اعمال‌شده

حق الوکاله بانک برای سال مالي 13×2 بر اساس صورتجلسه مورخ xx / xx/ 13xx که معادل xx درصد اعالم گردیده بود

محاسبه شده است .

حق الوکاله بانک برای سال مالي 13xx بر اساس صورتجلسه مورخ xx / xx/ 13xx که معادل xx درصد اعالم گردیده بود

محاسبه شده است.

ميانگين‌منابع‌آزاد‌سپرده‌گذاران‌*‌نرخ‌حق‌الوکاله‌=‌مبلغ‌حق‌الوکاله

ميانگين‌مصارف‌مشاع‌*‌نرخ‌حق‌الوکاله‌=‌مبلغ‌حق‌الوکاله

56

42 -جبران هزینه مازاد منابع آزاد سپرده گذاران به مصارف مشاع

طبق بخشنامه شماره 69383/94 مورخ 20/03/1394 جبران هزینه مازاد منابع سپرده گذاران به شرح زیر محاسبه می شود:

43 -سود علي الحساب پرداختي به سپرده هاي سرمایه گذاري

13X 1 13X 2

ميليون ریال ميليون ریال

کوتاه مدت xx xx

کوتاه مدت ویژه xx xx

سپرده هاي بلندمدت

یک ساله xx xx

دو ساله xx xx

سه ساله xx xx

چهار ساله xx xx

پنج ساله xx xx

گواهی سپرده xx xx

سپرده هاي مدت دار بانک ها و سایر موسسات اعتباري xx xx

سایر سپرده ها xx xx

xx xx

سال مالي منتهي به 29 اسفند ماه 13X2

یادداشتهاي توضيحي صورتهاي مالي

بانک نمونه

درآمدهاي مشاع

ميانگين مصارف مشاع

× مازاد منابع آزاد سپرده هاي سرمایه گذاري به مصارف مشاع

57

44 -هزينه سود سپرده ها

13X 1 13X 2

ميليون ريال ميليون ريال

سود سپرده هاي سرمايه گذاري ريالی 1-44 xx xx

سود سپرده هاي ارزي xx xx

xx xx

1-44 -صورت تطبيق سود علی الحساب پرداختی سپرده هاي سرمايه گذاري (ريالی) با هزينه سود سپرده هاي سرمايه گذاري

13X 1 13X 2

ميليون ريال ميليون ريال

سود علی الحساب پرداختی به سپرده هاي سرمايه گذاري يادداشت ) 43 )xx xx

(کسر)اضافه می شود مابه التفاوت سود قابل پرداخت به سپرده گذاران مازاد )

سود پرداختی به سپرده گذاران – ( نقل از صورت عملکرد سپرده هاي سرمايه گذاري

xx/(xx) xx/(xx)

سود قطعی تعلق گرفته به سپرده هاي سرمايه گذاري xx xx

اضافه می شود سود هبه شده به سپرده گذاران )معادل مازاد سود پرداختی به

(سپرده گذاران

xx xx

سود سپرده هاي سرمايه گذاري ريالی xx xx

45 -درآمد کارمزد

13X 1 13X 2

ميليون ريال ميليون ريال

خالص کارمزد عمليات قرض الحسنه 1-45 xx xx

اعتبارات اسنادي گشايش يافته xx xx

ضمانتنامه هاي صادره xx xx

عمليات ارزي xx xx

وجوه اداره شده xx xx

حواله هاي بانکی xx xx

ارزيابی وثايق xx xx

بررسی پرونده هاي اعتباري مشتريان xx xx

آبونمان کارت اعتباري xx xx

طرح شتاب xx xx

ساير خدمات xx xx

xx xx

بانک نمونه

يادداشتهاي توضيحی صورتهاي مالی

سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 13X2

58

1-45 -خالص کارمزد عملیات قرض الحسنه به شرح ذیل می باشد:

13X 1 13X 2

میلیون ریال میلیون ریال

کارمزد دریافتی تسهیالت اعطایی قرض الحسنه xx xx

هزینه جوایز تجهیز سپرده هاي قرض الحسنه (xx) (xx(

خالص کارمزد عملیات قرض الحسنه xx xx

46 -هزینه کارمزد

13X 1 13X 2

میلیون ریال میلیون ریال

کارمزد طرح شتاب xx xx

xx xx POS بابت کارمزد

کارمزد اتاق پایاپاي xx xx

xx xx …………….

xx xx …………….

xx xx

47) -زیان)خالص سود مبادالت و معامالت ارزي

13X 1 13X 2

میلیون ریال میلیون ریال

(زیان)سود خرید و فروش ارز xx xx

تسعیر ارز (زیان)سود xx xx

xx xx

سال مالي منتهي به 29 اسفند ماه 13X2

یادداشتهاي توضيحي صورتهاي مالي

بانک نمونه

59

48 -ساير درآمدهای عملیاتی

13X 1 13X 2

ميليون ريال ميليون ريال

(زيان)سود شعب خارج از کشور xx xx

xx xx ……….

xx xx ………..

xx xx

49 -ساير درآمدها

13X 1 13X 2

ميليون ريال ميليون ريال

سود حاصل از فروش دارايی هاي ثابت مشهود و نامشهود 1-49 xx xx

سود حاصل از فروش وثايق تمليکی xx xx

xx xx 49-2 ………..

xx xx 49-2 ………..

xx xx

1-49 -سود حاصل از فروش دارايی هاي ثابت به شرح زير است:

13X 1

بهاي تمام شده ارزش دفتري مبلغ فروش (زيان)سود (زيان)سود

ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال

xx xx xx xx xx زمين

xx xx xx xx xx ساختمان

xx xx xx xx xx اثاثه

xx xx xx xx xx نقليه وسائط

xx xx xx xx xx االمتياز حق

xx xx xx xx xx

2-49 -عناوين به طور جداگانه با مبلغ افشاء گردند.

13X 2

سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 13X2

يادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

بانک نمونه

60

50 -هزينه هاي اداري و عمومي

13X 1 13X 2

ميليون ريال ميليون ريال

xx xx 50-1 کارکنان هاي هزينه

xx xx 50-2 اداري هاي هزينه

xx xx

1-50 -هزينه هاي کارکنان به شرح زير تفکيک مي شود:

13X 1 13X 2

ميليون ريال ميليون ريال

حقوق و دستمزد و مزايا xx xx

بيمه سهم کارفرما xx xx

مزاياي پايان خدمت و بازنشستگي کارکنان xx xx

سفر و فوق العاده ماموريت xx xx

xx xx ساير

xx xx

2-50 -هزينه هاي اداري شامل اقالم زير است:

13X 1 13X 2

ميليون ريال ميليون ريال

xx xx اجاره

انتشارات و تبليغات xx xx

آموزش و تحقيقات xx xx

ارتباطات و مخابرات xx xx

هزينه بيمه xx xx

حق الزحمه حسابرسي و حق المشاوره xx xx

حمل و نقل xx xx

انرژي و آب xx xx

تعمير و نگهداري دارايي هاي ثابت مشهود xx xx

ملزومات مصرفي xx xx

xx xx ساير

xx xx

يادداشتهاي توضيحي صورتهاي مالي

بانک نمونه

سال مالي منتهي به 29 اسفند ماه 13X2

61

51 -هزينه مطالبات مشکوک الوصول

13X 1 13X 2

ميليون ريال ميليون ريال

هزينه مطالبات مشکوک الوصول اختصاصي 1-51 xx xx

هزينه مطالبات مشکوک الوصول عمومي 2-51 xx xx

xx xx

1-51 -ذخيره مطالبات مشکوک الوصول اختصاصي به شرح زير محاسبه شده است:

13X 1

سررسيد گذشته معوق مشکوک الوصول جمع جمع

ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال

xx xx xx xx xx 13X2/12/29 در مانده

کسر ميشود ارزش وثايق با اعمال ضريب

سپرده هاي پس انداز و سرمايه گذاري (xx) (xx) (xx) (xx) (xx(

(xx) (xx) (xx) (xx) (xx) دولتي مشارکت اوراق

اوراق مشارکت تضمين شده سيستم بانکي (xx) (xx) (xx) (xx) (xx(

(xx) (xx) (xx) (xx) (xx) مستغالت و امالک

(xx) (xx) (xx) (xx) (xx) بورسي هاي شرکت سهام

(xx) (xx) (xx) (xx) (xx)

مانده مبناي محاسبه ذخيره اختصاصي xx xx xx xx

ضريب مبناي احتساب ذخيره اختصاصي درصد- 10 درصد 20 درصد 50 تا 100 درصد

ذخيره مطالبات مشکوک الوصول اختصاصي xx xx xx xx xx

2-51 -هزينه مطالبات مشکوک الوصول عمومي سال منتهي به 29/12/13X2 به شرح زير محاسبه شده است:

مبلغ

ميليون ريال

مانده تسهيالت اعطايي در 29/12/13X2 xx

کسر مي شود

مانده تسهيالت اعطايي که براي آنها ذخيره اختصاصي

منظور شده

(xx)

مانده مبناي محاسبه ذخيره عمومي xx

ضريب مبناي احتساب ذخيره عمومي درصد- 5/1

هزينه مطالبات مشکوک الوصول عمومي xx

13X 2

سال مالي منتهي به 29 اسفند ماه 13X2

يادداشتهاي توضيحي صورتهاي مالي

62

52 -هزينه‌هاي‌مالي

13X 1 13X 2

ميليون ريال ميليون ريال

سود تسهيالت دريافتي از ساير بانک ها و موسسات اعتباري xx xx

سود تسهيالت دريافتي از بانک مرکزي xx xx

وجه التزام پرداختي xx xx

هزينه مالي اوراق بدهي xx xx

جريمه اضافه برداشت از بانک مرکزي xx xx

xx xx

53 -هزينه‌استهالک

13X 1 13X 2

ميليون ريال ميليون ريال

استهالک دارايي هاي ثابت مشهود xx xx

استهالک دارايي هاي نامشهود xx xx

xx xx

54 -ساير‌هزينه‌ها

13X 1 13X 2

ميليون ريال ميليون ريال

xx xx …….

xx xx ……

(قلم…شامل)ساير xx xx

xx xx

عناوين به طور جداگانه با مبلغ افشاء گردد.

سال‌مالي‌منتهي‌به‌29‌اسفند‌ماه‌‌13X2

يادداشتهاي‌توضيحي‌صورتهاي‌مالي

بانک‌نمونه

63

55 -تعديالت سنواتي

13X 1 13X 2

ميليون ريال ميليون ريال

آثار انباشته تغيير در روش حسابداري 1-55) xx/(xx) xx/(xx

xx 55-2 اشتباهات اصالح xx/(xx) /(xx)

xx/(xx) xx/(xx)

-55-1

2-55 -اصالح اشتباهات شامل اقالم زير است:

13X 1 13X 2

ميليون ريال ميليون ريال

اصالح هزينه استهالک نرم افزار هاي رايانه اي در سال … xx xx

اصالح ذخيره ماليات عملکرد سال … xx xx

xx xx اصالح…

xx xx

3-55 -به منظور ارائه تصويري مناسب از وضعيت مالی و نتايج عمليات، کليه اقالم مقايسه اي مربوط در صورتهاي

مالی مقايسه اي اصالح و ارائه مجدد شده است و به همين دليل اقالم مقايسه اي بعضاً با صورتهاي مالی ارائه

شده در سال مالی قبل مطابقت ندارد.

سال مالي منتهي به 29 اسفند ماه 13X2

يادداشتهاي توضيحي صورتهاي مالي

بانک نمونه

در سال 13X2 … به … از … به دليل … روش تغيير يافته است. اتخاذ روش جديد سود سال 13X2 را به مبلغ

… ميليون ريال افزايش/ کاهش داده است.

64

56 -صورت تطبيق سود قبل از کسر ماليات بر درآمد

13X1

ميليون ريال

سود )زيان( قبل از کسر ماليات بر درآمد xx xx

هزينه استهالک xx xx

خالص افزايش )کاهش( ذخيره مزاياي پايان خدمت و تعهدات

بازنشستگي کارکنان

xx xx

سود )زيان( فروش دارايي هاي ثابت مشهود و دارايي هاي

نامشهود xx xx

هزينه مالي xx xx

خالص )سود( زيان تسعير ارز وجه نقد xx xx

xx xx

خالص افزايش )کاهش( بدهی هاي عملياتی

بدهي به بانكها و ساير موسسات اعتباري (xx) (xx(

سپرده هاي مشتريان xx xx

سود سهام پرداختني xx xx

اوراق بدهي (xx) (xx(

ذخيره ماليات عملكرد (xx) (xx(

حصه عملياتي ذخاير و ساير بدهي ها (xx) (xx(

سپرده هاي سرمايه گذاري مدت دار xx xx

سود پرداختني سپرده هاي سرمايه گذاري مدت دار xx xx

xx xx

خالص )افزايش( کاهش دارايی هاي عملياتی

مطالبات از بانک ها و ساير موسسات اعتباري (xx) (xx(

(xx) (xx) 56-1 دولت از مطالبات

تسهيالت اعطايي و مطالبات از اشخاص دولتي 1-56) xx) (xx(

تسهيالت اعطايي و مطالبات از اشخاص غيردولتي 1-56) xx) (xx(

سرمايه گذاري در سهام و ساير اوراق بهادار (xx) (xx(

مطالبات از شرکت هاي فرعي و وابسته xx xx

ساير حسابهاي دريافتني xx xx

سپرده قانوني xx xx

حصه عملياتي ساير دارايي ها xx xx

xx xx

جريان خالص ورود )خروج( وجه نقد ناشي از فعاليتهاي عملياتي xx xx

1-56 تسهيالت اعطايي براي تسويه تسهيالت قبلي در رديف مبادالت غير نقدي يادداشت ) 57 ) گزارش شده است.

ميليون ريال

13X2

صورت تطبيق سود قبل از کسر ماليات بر درآمد با جريان خالص ورود وجه نقد ناشي از فعاليت هاي عملياتي به شرح زير مي باشد:

بانک نمونه

يادداشتهاي توضيحی صورتهاي مالی

سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 13X2

65

57 -مبادالت غيرنقدي

مبادالت غيرنقدي عمده طي سال به شرح زير است:

13X1 13X2

ميليون ريال ميليون ريال

تمليک دارايي در قبال تسهيالت اعطايي 1-57 xx xx

تهاتر دارايي با تسهيالت اعطايي 2-57 xx xx

تسهيالت اعطائي براي تسويه تسهيالت قبلي )تمديد( 3-57 xx xx

xx xx 57-4 ها دارايي معاوضه

افزايش سرمايه از محل مطالبات حال شده سهامداران xx xx

افزايش سرمايه از محل مازاد تجديد ارزيابي داراييها xx xx

xx xx

1-57 -در سال مالي مورد گزارش دارايي هاي زير به تمليک بانک درآمده است.

نوع دارایی تمليکی نوع رابطه مشتري

مبلغ بدهی در

زمان تمليک

ارزش کارشناسی

دارایی تمليک شده

مبلغ پرداختی/

بخشودگی

مانده بدهی

پس از تمليک

ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال

ملک مسکوني شرکت فرعي xx) xx (xx xx

ملک تجاري / اداري

شرکت وابسته/ شرکت

سرمايه گذاري کارکنان بانک

xx xx (xx) xx

xx (xx) (xx) xx سهامدار سهام

اوراق مشارکت ساير اشخاص مرتبط xx) xx) (xx (xx

کارخانه و تجهيزات مشتري غير مرتبط xx) xx) (xx (xx

xx (xx) (xx) xx ……………. ……………………

xx xx xx xx

سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 13X2

بانک نمونه

یادداشتهاي توضيحی صورتهاي مالی

66

2-57 -در سال مالی مورد گزارش دارایی های زیر تهاتر شده است:

نوع دارایی تهاتر شده نوع رابطه مشتری

مبلغ بدهی در

زمان تهاتر

ارزش کارشناسی

دارایی تهاتر شده

مبلغ پرداختی/

بخشودگی

مانده بدهی پس از

تهاتر

ميليون ریال ميليون ریال ميليون ریال ميليون ریال

ملک مسکونی شرکت فرعی xx) xx (xx xx

ملک تجاری / اداری

شرکت وابسته/ شرکت

سرمایه گذاری کارکنان بانک

xx xx (xx) xx

xx (xx) (xx) xx سهامدار سهام

اوراق مشارکت سایر اشخاص مرتبط xx) xx) (xx (xx

کارخانه و تجهيزات مشتری غير مرتبط xx) xx) (xx (xx

xx (xx) (xx) ……………. ……………………

xx xx xx xx

3-57 -درصورت تطبيق سود قبل از کسر ماليات بر درآمد، مانده این تسهيالت از محاسبات کاهش )افزایش( تسهيالت اعطایی کسر می شود.

4-57 -در سال مالی مورد گزارش دارایی های زیر معاوضه شده است:

نوع دارایی واگذار شده نوع رابطه طرف معامله

نوع دارایی

تحصیل شده

ارزش دفتری دارایی

واگذار شده

ارزش کارشناسی

دارایی تحصیل شده

ما به التفاوت

دریافتی / پرداختی

ميليون ریال ميليون ریال ميليون ریال

ملک مسکونی شرکت فرعی ملک مسکونی xx xx xx

ملک تجاری

شرکت وابسته/ شرکت

سرمایه گذاری کارکنان بانک

xx xx xx تجاری ملک

سهام سهامدار سهام xx xx xx

اوراق مشارکت سایر اشخاص مرتبط اوراق مشارکت xx xx xx

کارخانه و تجهيزات مشتری غير مرتبط کارخانه و تجهيزات xx xx xx

xx xx xx ……………. ……………. ……………………

xx xx xx

بانک نمونه

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 13X2

67

58 -اقالم زير خط

1-58 -تعهدات بابت اعتبار اسنادي

1-1-58 -صورت وضعيت تعهدات بانک بابت اعتبارات اسنادي ارزي به شرح زيرمي باشد:

اثر تغييرات

نرخ طي دوره

نوع ارز تعداد مبلغ ارزي معادل ريالي تعداد مبلغ ارزي معادل ريالي تعداد مبلغ ارزي معادل ريالي معادل ريالي تعداد مبلغ ارزي معادل ريالي

ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال

ديداري

xx xx xx xx (xx) (xx) (xx) xx xx xx xx xx xx يورو

xx xx xx xx (xx) (xx) (xx) xx xx xx xx xx xx سوئيس فرانک

xx xx xx xx (xx) (xx) (xx) xx xx xx xx xx xx ترکيه لير

xx xx xx (xx) (xx) (xx) (xx) xx xx xx xx xx xx جنوبي کره ون

xx xx xx (xx) (xx) (xx) (xx) xx xx xx xx xx xx ژاپن ين

xx xx xx (xx) (xx) (xx) (xx) xx xx xx xx xx xx چين يوان

xx xx xx (xx) (xx) (xx) (xx) xx xx xx xx xx xx امارات درهم

xx xx xx (xx) (xx) (xx) (xx) xx xx xx xx xx xx هند روپيه

xx xx (xx) xx xx

مدت دار

xx xx xx xx (xx) (xx) (xx) xx xx xx xx xx xx يورو

xx xx xx xx (xx) (xx) (xx) xx xx xx xx xx xx سوئيس فرانک

xx xx xx xx (xx) (xx) (xx) xx xx xx xx xx xx ترکيه لير

xx xx xx xx (xx) (xx) (xx) xx xx xx xx xx xx جنوبي کره ون

xx xx xx xx (xx) (xx) (xx) xx xx xx xx xx xx ژاپن ين

xx xx xx (xx) (xx) (xx) (xx) xx xx xx xx xx xx چين يوان

xx xx xx (xx) (xx) (xx) (xx) xx xx xx xx xx xx امارات درهم

xx xx xx (xx) (xx) (xx) (xx) xx xx xx xx xx xx هند روپيه

xx (xx) (xx) xx xx

2-1-58 -تعهدات بانک بابت اعتبار اسنادي ريالي به شرح زير مي باشد:

شرح

مانده در پايان سال

13X1

ميليون ريال

(xx)

xx

xx

xx

13X2

ميليون ريال

xx

xx

(xx)

xx

مانده در ابتداي سال

گشايش شده طي سال

شده طي سال (ابطال)واريز

سال مالي منتهي به 29 اسفند ماه 13X2

بانک نمونه

يادداشتهاي توضيحي صورتهاي مالي

مانده در ابتداي سال گشايش شده طي سال شده طي سال (ابطال )واريز مانده در پايان سال

68

2-58 -تعهدات بانک بابت ضمانت نامه هاي صادره

1-2-58 -صورت وضعيت تعهدات بانک بابت ضمانت نامه هاي ارزي به شرح زير مي باشد:

مبلغ ارزي معادل ريالي مبلغ ارزي معادل ريالي

ميليون ريال ميليون ريال

xx xx xx xx يورو

xx xx xx xx امارات درهم

xx xx xx xx آمريکا دالر

xx xx xx xx هند روپيه

xx xx xx xx ترکيه لير

xx xx xx xx ژاپن ين

xx xx xx xx جنوبي کره ون

xx xx

2-2-58 -تعهدات بانک بابت ضمانتنامه هاي صادره ريالي به شرح زير است:

13X1 13X2

ميليون ريال ميليون ريال

تعهدات بابت ضمانتنامه هاي صادره xx xx

3-58 -ساير تعهدات بانک به شرح زير مي باشد:

13X1 13X2

ميليون ريال ميليون ريال

تعهدات بابت تضمين اوراق مشارکت و ساير اوراق بهادار مشابه xx xx

تعهدات بابت کارت هاي اعتباري xx xx

تعهدات بابت …. xx xx

xx xx

4-58 -وجوه اداره شده و موارد مشابه به شرح زير مي باشد:

13X1 13X2

ميليون ريال ميليون ريال

تسهيالت اعطايي از محل وجوه اداره شده xx xx

وجوه اداره شده مصرف نشده xx xx

تسهيالت اعطايي از محل سپرده قرض الحسنه ويژه xx xx

سپرده قرض الحسنه ويژه مصرف نشده xx xx

xx xx

13X1 13X2

سال مالي منتهي به 29 اسفند ماه 13X2

يادداشتهاي توضيحي صورتهاي مالي

بانک نمونه

69

5-58 -تعهدات ايجاد شده بابت اعتبارات اسنادی و ضمانتنامه ها به تفکيک نوع وثيقه

13X1 13X2

ميليون ريال ميليون ريال

سپرده بلند مدت xx xx

اوراق مشارکت و سهام xx xx

قرارداد های الزم االجرا xx xx

زمين، ساختمان و ماشين آالت xx xx

چک و سفته xx xx

xx xx ساير

xx xx

تعهدات ايجاد شده بدون وثيقه xx xx

xx xx

59 -تعهدات سرمايه اي و بدهی هاي احتمالی

1-59 -تعهدات سرمايه ای ناشي از قراردادهای منعقده و مصوب در تاريخ ترازنامه به شرح زير است:

ميليون ريال

احداث ساختمان شعبه …… xx

خريد وسيله نقليه از شرکت ……. xx

xx …….

xx

2-59 -بدهي های احتمالي در تاريخ ترازنامه به شرح زير است:

ميليون ريال

فروش دين به ساير بانکها xx

دعاوی حقوقي مطروحه عليه بانک در خصوص ….. xx

xx …….

xx

بانک نمونه

سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 13X2

يادداشتهاي توضيحی صورتهاي مالی

70

60 -سود هر سهم

1-60 -سود پايه هر سهم

2-60 -سود تقليل يافته هر سهم

61 -رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه

1-61 -هرگونه تغيير در سرمايه ثبتی موسات اعتباری

2-61 -تغيير در ترکيب اعضای هيئت مديره و هيئت عامل

3-61 -تغيير مدير عامل و رئيس هيئت مديره

4-61 -مجازات های انتظامی و محدوديت های اعمال شده توسط بانک مرکزی در خصوص موسسه اعتباری

5-61 -هرگونه تحصيل، ادغام يا تجزيه

6-61 -ميزان خسارات وارده ناشی از سرقت، اختالس و حوادث غيرمترقبه

………………… -61-7

62 -مطالبات سوخت شده

مطالبات سوخت شده طی سال مالی به شرح زير می باشد:

اصل سود وجه التزام اصل سود وجه التزام

ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال

xx xx xx (xx) (xx) xx xx xx حقیقی

xx xx xx (xx) (xx) xx xx xx حقوقی

xx xx xx (xx) (xx) xx xx xx جمع

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

بانک نمونه

مبلغ سوخت شده

سود تقليل يافته پايه هر سهم از تقسيم سود متعلق به سهامداران عادی به ميانگين موزون تعداد سهام عادی در دست سهامداران پس از تعديل تاثير تقليل

دهندگی تمامی سهام عادی بالقوه به دست می آيد. ميانگين موزون تعداد سهام عادی (تقليل يافته) ……………… .سهم می باشد

سود پايه هر سهم از تقسيم سود متعلق به سهامداران عادی به ميانگين موزون تعداد سهام عادی در دست سهامداران به دست می آيد. ميانگين موزون

تعداد سهام عادی (پايه) ……………… .سهم می باشد

رويدادهايی که در دوره بعد از تاريخ ترازنامه تا تاريخ تاييد صورت های مالی اتفاق افتاده و مستلزم افشا در صورتهای مالی بوده )طبق بخش پنجم ضوابط

ناظر بر حداقل استانداردهای شفافيت و انتشار عمومی اطالعات توسط موسسات اعتباری ( به شرح زير است:

سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 13X2

نوع مشتری

ذخیره

مطالبات در

ابتدای سال

هزینه ذخیره

مطالبات طی

سال

مبلغ مطالبات

71

بانک نمونه

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 13×2

63 -تشریح ریسکهاي بانک

بانک در معرض ریسکهاي زیر قرار دارد:

– ریسک اعتباري

– ریسک نقدینگی

– ریسک بازار

– ریسک عملیاتی

ميزان تاثير پذیری بخشهای مختلف کسب و کار بانک از ریسکهای مالی تاثيرگذار به شرح نمودار ذیل می :باشد

در بخش یادداشتهاي ریسک، اهم ریسکهاي موجود در صنعت بانکداري، وضعیت بانک از نظر ساختار و

شیوههاي مدیریت ریسک و تحلیلهاي انجام شده در خصوص تاثیر هر یک از ریسکها بر اقالم صورتهاي

مالی بانک افشاء میشود.

ساختار این بخش از گزارشگري بانک با توجه به مجموعه رهنمودهاي مدیریت ریسک صادره از کمیته بال )بال

II )و استانداردهاي بین المللی گزارشگري مالی )IFRS )تنظیم گردیده است.

ضروري است ریسکهاي ناشی از مدل فعالیت و عملیات بانکداري و چگونگی مدیریت این ریسکها توسط

بانک توصیف شود. این اطالعات استفاده کنندگان را قادر میسازد تا ضمن درك نحوه انعکاس معیار ریسک

ناشی از فعالیت بانک از تاثیر ریسک بر اقالم ترازنامه و صورت سود و زیان آگاهی یابند.

72

بانک نمونه

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 13×2

1-63 -نمودار رابطه بین بخشهاي مختلف کسب و کار و ریسکهاي اصلی که هر واحد با آنها مواجه است.

8-2 -چارچوب مدیریت ریسک

2-63 -چارچوب و نمودار ساختار مدیریت ریسک

کم ریسک اعتباری زیاد ریسک اعتباری کم ریسک اعتباری کم ریسک اعتباری

متوسط ریسک بازار متوسط ریسک بازار متوسط ریسک بازار متوسط ریسک بازار

زیاد ریسک نقدینگی زیاد ریسک نقدینگی زیاد ریسک نقدینگی متوسط ریسک نقدینگی

کم ریسک عملياتی کم ریسک عملياتی زیاد ریسک عملياتی کم ریسک عملياتی

بخش بانکداري خرد بانکداري شرکتی بانکداري …… بانکداري …

بانک نمونه

در این بخش واحد اصلی مدیریت ریسک که مسئول توسعه و کنترل سياستهای مدیریت ریسک بانک است و نيز واحدهای

اجرایی درگير در مدیریت ریسک معرفی و ساختار مدیریت ریسک ترسيم و روابط فيمابين این واحدها افشاء میشود.

73

بانک نمونه

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 13×2

3-63 -ریسک اعتباري

 

7-3-63 -تحليل کيفيت اعتباری

کيفيت داراییهای بانک شامل تسهيالت و تعهدات و گذاریسرمایه ها، نوع و مبلغ وثایق اخذ شده و کفایت وثایق

اخذ شده )نسبت مانده تسهيالت اعطایی به ارزش روزآوری شده وثایق-LTV )از منظر ریسک اعتباری در جداول

.است شده داده نمایش 63-3-7-4 الی 63-3-7-1

در این بخش موضوعات مربوط به ریسک اعتباری تشریح میشود به نحوی که سرفصلهای ذیل بطور کامل پوشش داده شود.

1-3-63 -تعریف ریسک اعتباری

2-3-63 -سياستها و خط مشیهای اعتباری

4-3-63 -واحدهای اجرایی مدیریت ریسک اعتباری

4-3-63 -حدود اختيارات سطوح مختلف سازمانی برای تصویب تسهيالت و تعهدات

5-3-63 -روشهای کاهش ریسک اعتباری

6-3-63 -فرآیند اعتبارسنجی مشتریان

74

بانک نمونه

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 13×2

1-7-3-63 -جدول تحليل کيفيت اعتباری تسهيالت و تعهدات اعطایی و سرمایهگذاریها بر اساس رتبهبندی اعتباری

داخلی بانک

2-7-3-63 -جدول تحليل کيفيت اعتباری تسهيالت و تعهدات اعطایی و سرمایهگذاریها بر اساس طبقات داراییها

تسهیالت اعطایی به بانکها تسهیالت اعطایی به مشتریان تعهدات بابت ضمانتها و اعتبار اسنادي

13X1 13X2 13X1 13X2 13X1 13X2

ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال

xx xx xx xx xx xx جاری

xx xx xx xx xx گذشته سررسيد

xx xx xx xx xx معوق

xx xx xx xx xx مشکوک

xx xx xx xx xx xx ناخالص مبلغ جمع

(xx) (xx) (xx) (xx) (xx) (xx) ارزش کاهش ذخيره

xx xx xx xx xx xx دفتری مبلغ خالص

تحلیل کیفیت اعتباري

تسهیالت اعطایی

به بانکها

تسهیالت اعطایی به

مشتریان

سرمایهگذاريها

تعهدات بابت ضمانتها

و اعتبار اسنادي

13X1 13X2 13X1 13X2 13X1 13X2 13X1 13X2

xx xx xx xx xx xx xx xx کم ریسک- 1 درجه

xx xx xx xx xx xx xx xx متوسط ریسک- 2 درجه

xx xx xx xx xx xx xx xx زیاد ریسک- 3 درجه

xx xx xx xx xx xx xx xx شدن سوخت درآستانه- 4 درجه

xx xx xx xx xx xx xx xx ناخالص مبلغ جمع

(xx) (xx) (xx) (xx) (xx) (xx) (xx) (xx) ارزش کاهش ذخيره

xx xx xx xx xx xx xx xx دفتری مبلغ خالص

* سرمایهگذاریها شامل هر نوع اواق بهادار با ویژگی حقوق مالکيت نظير انواع سهام میباشد.

در این جدول مانده تسهيالت و سرمایهگذاریها بر اساس درجات حاصل از سيستم رتبهبندی داخلی، طبقهبندی و افشاء

میشود. در صورت عدم وجود سيستم رتبه بندی داخلی موضوع باید افشاء شود.

75

بانک نمونه

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 13×2

3-7-3-63 -کيفيت اعتباری اوراق مشارکت و نظایر آن

تحليل کيفيت اعتباری

13×1 13×2

ميليون ریال ميليون ریال

اوراق دولتی و اسناد خزانه دولت

xx xx طرح

xx xx شرکت

xx xx ..

xx xx

اوراق شرکتهاي دولتی

xx xx طرح

xx xx شرکت

xx xx ..

xx xx

اوراق شرکتهاي غیردولتی

xx xx طرح

xx xx شرکت

xx xx ..

xx xx

xx xx

76

بانک نمونه

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 13×2

4-7-3-63 -نوع و مبلغ وثایق اخذشده از مشتریان اعتباری

انواع اصلی وثایق 13×2 13×1

ميليون ريال ميليون ريال

تسهیالت اعطایی به مشتریان حقیقی

xx xx نقد

اوراق مشارکت/ صکوک xx xx

اوراق سهام سریع المعامله xx xx

اوراق سهام غيربورسی xx xx

xx xx سپرده

امالک و مستغالت xx xx

کارخانه و تجهيزات xx xx

xx xx ضمانتنامه

xx xx چک

xx xx سفته

قرارداد الزماالجرا xx xx

xx xx …

تسهیالت اعطایی به مشتریان حقوقی

xx xx نقد

اوراق مشارکت/ صکوک xx xx

اوراق سهام سریع المعامله xx xx

اوراق سهام غيربورسی xx xx

xx xx سپرده

امالک و مستغالت xx xx

کارخانه و تجهيزات xx xx

xx xx ضمانتنامه

xx xx چک

xx xx سفته

قرارداد الزماالجرا xx xx

xx xx …

xx xx

،مبلغ ذکر شده * ارزش ترهينی وثایق بر اساس کارشناس بانک گزارش کتبی میباشد.

77

بانک نمونه

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 13×2

5-7-3-63 -مانده تسهيالت بر اساس نسبت مانده تسهيالت )به کسر ذخایر( به ارزش نقد روزآوری شده وثایق

13×1 13×2 شرح

ميليون ریال ميليون ریال

تسهیالت اعطایی به بانک ها

کمتر از 50 درصد xx xx

xx xx 70 تا 51

xx xx 90 تا 71

xx xx 100 تا 91

باالتر از 100 درصد xx xx

تسهیالت اعطایی به مشتریان حقیقی

کمتر از 50 درصد xx xx

xx xx 70 تا 51

xx xx 90 تا 71

xx xx 100 تا 91

باالتر از 100 درصد xx xx

تسهیالت اعطایی به مشتریان حقوقی

کمتر از 50 درصد xx xx

xx xx 70 تا 51

xx xx 90 تا 71

xx xx 100 تا 91

باالتر از 100 درصد xx xx

xx xx

*مبلغ مورد نظر در محاسبات روزآوری شده ارزش ترهينی ، وثایق و با در نظر گرفتن ضرایب نقدشوندگی ذکر شده در بخشنامه

طبقه بندی دارای ها و ذخيرهی گيری می باشد.

8-3-63 – تمرکز ریسک اعتباری

در این بخش سياست بانک در خصوص توزیع ریسک اعتباری از منظر بخشهای اقتصادی، بخشهای داخل و خارج

کشور و انواع عقود بيان میشود و نتایج حاصل از اعمال این سياستها به شرح جداول1-8-8-63 الی 2-8-3-63

ارائه میشود.

78

بانک نمونه

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 13×2

1-8-3-63 -جدول توزیع بخش اقتصادی تسهيالت و سرمایه گذاریها و تمرکز درون یا برون مرزی آن

تسهیالت اعطایی سرمایهگذاريها

تعهدات بابت ضمانتها

و اعتبار اسنادي

13×1 13×2 13×1 13×2 13×1 13×2

ميليون

ریال

ميليون

ریال

ميليون

ریال

ميليون

ریال

ميليون

ریال

ميليون

ریال

xx xx xx xx xx xx دفتری مبلغ

میزان تسهیالت/ تعهدات بر اساس بخشهاي اقتصادي

xx xx xx xx xx xx 63-3-8-1-1 صنعت

xx xx xx xx xx xx مسکن

xx xx xx xx xx xx بازرگانی

xx xx xx xx xx xx خدمات

xx xx xx xx xx xx کشاورزی

xx xx xx xx xx xx بانکها

xx xx xx xx xx xx …

xx xx xx xx xx xx

میزان تسهیالت /تعهدات بر اساس داخل و خارج از کشور

xx xx xx xx xx xx کشور داخل

xx xx xx xx xx xx کشور خارج

xx xx xx xx xx xx

79

بانک نمونه

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 13×2

1-1-8-3-63 -توزیع تسهيالت، تعهدات و سرمایهگذاریها بر اساس نوع صنعت به شرح زیر است:

13×1 13×2 شرح

ميليون ریال ميليون ریال

تسهیالت

خودرو و قطعات xx xx

xx xx صنایع معدنی و فلزی

xx xx صنایع پتروشيمی، شيميایی و فرآوردههای نفتی

xx xx غذایی و دارویی

انرژی xx xx

پيمانکاری xx xx

xx xx مخابرات، رایانه و صنایع وابسته

xx xx واسطهگری مالی

سایر xx xx

سرمایهگذاريها

خودرو و قطعات xx xx

xx xx صنایع معدنی و فلزی

xx xx صنایع پتروشيمی، شيميایی و فرآوردههای نفتی

xx xx غذایی و دارویی

انرژی xx xx

پيمانکاری xx xx

xx xx مخابرات، رایانه و صنایع وابسته

xx xx واسطهگری مالی

سایر xx xx

تعهدات

خودرو و قطعات xx xx

xx xx صنایع معدنی و فلزی

xx xx صنایع پتروشيمی، شيميایی و فرآوردههای نفتی

xx xx غذایی و دارویی

انرژی xx xx

پيمانکاری xx xx

xx xx مخابرات، رایانه و صنایع وابسته

xx xx واسطهگری مالی

سایر xx xx

جمع xx xx

80

بانک نمونه

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 13×2

2-8-3-63 -جدول توزیع تسهيالت بر اساس عقود مشارکتی و مبادلهای و نوع مشتری

تسهیالت اعطایی طی دوره مانده تسهیالت در پایان دوره

مبلغ نسبت به کل مبلغ نسبت به کل

ميليون ریال درصد ميليون ریال درصد

عقود مبادلهای

xx xx xx xx حقيقی مشتریان

xx xx xx xx حقوقی مشتریان

عقود مشارکتی

xx xx xx xx حقيقی مشتریان

xx xx xx xx حقوقی مشتریان

9-3-63 – نحوه مدیریت تسهيالت غيرجاری

در این بخش سياستهای بانک اعم از بازدارندگی و پيگيری در زمينه مدیریت تسهيالت غيرجاری و همچنين سياستهای

خود در تمليک داراییها و شيوه نقد نمودن آنها افشاء و جداول 1-9-3-63 الی 2-9-3-63 تکميل میشود.

81

بانک نمونه

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 13×2

1-9-3-63 -جدول گردش تسهيالت غيرجاری

13×1 13×2 شرح

ميليون ریال ميليون ریال

مانده تسهیالت غیرجاري در ابتداي سال xx xx

انتقال یافته به غيرجاری در طی سال xx xx

تسهیالت غیرجاري تسویه شده طی سال

وصول نقدی (xx) (xx(

وصول شده با تمليک دارایی (xx) (xx(

تسویه با تسهيالت جدید (xx) (xx(

(xx) (xx) استمهال

سوخت شده (xx) (xx(

انتقال دین (xx) (xx(

بخشش جرائم (xx) (xx(

(xx) (xx) …………………

(xx) (xx) …………………

مانده تسهیالت غیرجاري در پایان سال xx xx

2-9-3-63 -توزیع تسهيالت غيرجاری بر اساس بخشهای اقتصادی

مانده غیرجاري تسهیالت

اعطایی

ذخیره خاص مطالبات

مشکوك الوصول

خالص تسهیالت و

مطالبات غیرجاري

13×1 13×2 13×1 13×2 13×1 13×2

ميليون ریال ميليون ریال ميليون ریال ميليون ریال ميليون ریال ميليون ریال

توزیع بخشی تسهیالت غیرجاري

xx xx (xx) (xx) xx xx صنعت

xx xx (xx) (xx) xx xx مسکن

xx xx (xx) (xx) xx xx بازرگانی

xx xx (xx) (xx) xx xx خدمات

xx xx (xx) (xx) xx xx کشاورزی

xx xx (xx) (xx) xx xx بانکها

xx xx (xx) (xx) xx xx …

xx xx (xx) (xx) xx xx جمع

82

بانک نمونه

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 13×2

تمليکی داراییهای مانده- 63-3-9-3

13×1 13×2 شرح

ميليون ریال ميليون ریال

اموال منقول xx xx

امالک و مستغالت مسکونی xx xx

امالک و مستغالت اداری/ تجاری xx xx

کارخانه و تجهيزات xx xx

xx xx سرمایهگذاریها

اوراق بدهی xx xx

xx xx ………………………

xx xx

10-3-63 -ميزان سرمایه الزم برای پوشش ریسک اعتباری

ميزان سرمایه الزم برای پوشش ریسک اعتباری دارا یی های بانک مبلغ …………. ميليون ریال میباشد. محاسبات این ميزان

سرمایه در جدول 1-10-3-63 ارائه شده است.

1-10-3-63 -جدول محاسبه ميزان سرمایه الزم برای پوشش ریسک اعتباری

در این جدول مصرف سرمایه برای پوشش ریسکهای اعتباری با هدف دستيابی کفایت سرمایه 8 درصد بيان

میشود.)ميزان ریسک * 8 = %سرمایه اختصاص یافته(

83

بانک نمونه

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 13×2

نوع دارايي

13×2

داراييها و تعهدات

ضريب

ريسک

ميزان

ريسک

سرمايه

اختصاصيافته

ميليون ريال درصد ميليون ريال ميليون ريال

مطالبات از ساير بانكها و ساير موسسات اعتباري xx 20 xx xx

xx xx 100 xx غيردولتي مشاركت اوراق

xx xx 100 xx سهام در سرمايهگذاري

xx xx 100 xx دريافتني حسابهاي

تسهيالت اجاره به شرط تمليك و تسهيالت مسکن xx 50 xx xx

ساير تسهيالت اعطايي و مطالبات xx 100 xx xx

xx xx 100 xx داراييها ساير

تضمين اوراق مشاركت بخش غيردولتي ) مشمول ضريب 50 )%xx 100 xx xx

تعهدات بابت ضمانتنامههاي صادرشده )مشمول ضريب تبديل 20 )%xx 100 xx xx

تعهدات بابت اعتبارات اسنادي صادرشده )مشمول ضريب تبديل 20 )%xx 100 xx xx

xx xx xx جمع

4-63 -ریسک نقدینگی

در این بخش موارد توضيحی و کمی مرتبط با ریسک نقدینگی تشریح میشود به نحوی که سرفصلهای ذیل بطور کامل

پوشش داده شود.

1-4-63 -تعریف ریسک نقدینگی

2-4-63 -سياستها و خط مشیهای مدیریت ریسک نقدینگی

3-4-63 -واحدهای اجرایی مدیریت ریسک نقدینگی

4-4-63 -روش سنجش ریسک نقدینگی )شامل مبانی و مفروضات(

5-4-63 -سازوکارهای کنترل و پایش ریسک نقدینگی

84

بانک نمونه

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 13×2

نقدینگی ذخایر- 63-4-5-1

جدول زیر ترکيب ذخایر نقدینگی بانک را نشان می :دهد

13×1 13×2 شرح

ميليون ریال ميليون ریال

مانده نزد بانک مرکزی xx xx

نقد و مانده نزد سایر بانکها xx xx

اوراق منتشر شده توسط دولت xx xx

xx xx …………

xx xx …………..

xx xx ………….

xx xx

نقدینگی نسبتهای جدول- 63-4-5-2

ابتداي سال میانگین دوره حداکثر طی دوره حداقل طی دوره پایان دوره

درصد درصد درصد درصد درصد

دارایی نقد و معادل نقد به کل داراییها xx xx xx xx xx

دارایی نقد و معادل نقد به کل سپردهها xx xx xx xx xx

خالص داراییهای نقدی به کل سپردهها * xx xx xx xx xx

xx xx xx xx xx سپردهها کل به تسهيالت

تسهيالت به سپردههای یکساله و باالتر xx xx xx xx xx

سپردههای فرار به کل سپردهها ** xx xx xx xx xx

– نقد و معادل نقد عبارتست از موجودی نقد، اوراق مشارکت و مشابه آن که دارای بازار معامله نقدی فعال می .باشد

دارایی خالص * های نقدی عبارتست از نقد و معادل نقد، اوراق سرمایهگذاری که دارای بازار فعال معامله نقدی هستند منهای ده سپر

بانک انتشار ها، اوراق بدهی یافته، سایر استقراضها و تعهداتی که تا یک ماه بعد سررسيد میشوند.

سپرده ** ها ی فرار شامل سپرده ییها یم باشد که سررسيد ندارند نظ یقرارداد ير سپرده قرض الحسنه جار ی و پس انداز و …..

85

بانک نمونه

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 13×2

3-5-4-63 -تحليل سررسيد داراییها و بدهیها

جدول زیر سررسيد داراییها بانکمالی هایو بدهی را که احتمال می تاریخیبر اساس رود مطالبه و یا تسویه شوند شان ن

میدهد.

13X2

مبلغ دفتری

کمتر از یک

ماه

بين 1 الی 3

ماه

بين 3 ماه الی

1 سال

1 الی 5 سال باالتر از 5 سال

بدون سررسيد

مشخص

ميليون ریال ميليون ریال ميليون ریال ميليون ریال ميليون ریال ميليون ریال ميليون ریال

داراییها

xx xx xx xx xx xx نقد موجودی

مطالبات از بانکها و سایر موسسات اعتباری xx xx xx xx xx xx

xx xx xx xx xx xx xx دولت از مطالبات

تسهيالت اعطایی و مطالبات از اشخاص دولتی xx xx xx xx xx xx xx

تسهيالت اعطایی و مطالبات از اشخاص غيردولتی xx xx xx xx xx xx xx

سرمایه گذاری در سهام و سایر اوراق بهادار xx xx xx xx xx xx xx

xx xx xx xx xx xx xx وابسته و فرعی شرکتهای از مطالبات

xx xx xx xx xx xx xx دریافتنی حسابهای سایر

داراییهای ثابت مشهود xx

داراییهای نامشهود xx

xx xx xx xx xx xx xx قانونی سپرده

xx xx xx xx xx xx xx داراییها سایر

xx xx xx xx xx xx xx

بدهیها

بدهی به بانکها و سایر موسسات اعتباری (xx) (xx) (xx) (xx) (xx) (xx( (xx)

)xx( )xx( )xx( )xx( )xx( )xx( )xx( مشتریان سپردههای

)xx( )xx( )xx( )xx( )xx( )xx( )xx( پرداختنی سهام سود

)xx( )xx( )xx( )xx( )xx( )xx( )xx( بدهی اوراق

)xx( )xx( )xx( )xx( )xx( )xx( )xx( عملکرد ماليات ذخيره

)xx( )xx( )xx( )xx( )xx( )xx( )xx( بدهیها سایر و ذخایر

ذخيره مزایای پایان خدمت و تعهدات بازنشستگی کارکنان )xx( )xx( )xx( )xx( )xx( )xx( )xx)

)xx( )xx( )xx( )xx( )xx( )xx( )xx( مدتدار سرمایهگذاری های سپرده

)xx( )xx( )xx( )xx( )xx( )xx( )xx( مدتدار سرمایهگذاری سپردههای پرداختنی سود

)xx( )xx( )xx( )xx( )xx( )xx( )xx( بدهیها جمع

جمع حقوق صاحبان سهام )xx( )xx)

)xx( )xx( )xx( )xx( )xx( )xx( )xx( سهام صاحبان حقوق و بدهیها جمع

xx xx )xx( xx )xx( xx شکاف

)xx( )xx( xx )xx( xx xx انباشته شکاف

٪xx ٪xx )٪xx( ٪xx )٪xx( ٪xx پایه سرمایه به شکاف نسبت

نسبت شکاف انباشته به سرمایه پایه xx ٪xx( ٪xx )٪xx( ٪xx( )٪xx)٪

86

بانک نمونه

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 13×2

13X1

مبلغ دفتری

کمتر از یک

ماه

بين 1 الی 3

ماه

بين 3 ماه الی

1 سال

1 الی 5 سال باالتر از 5 سال

بدون سررسيد

مشخص

ميليون ریال ميليون ریال ميليون ریال ميليون ریال ميليون ریال ميليون ریال ميليون ریال

داراییها

xx xx xx xx xx xx نقد موجودی

مطالبات از بانکها و سایر موسسات اعتباری xx xx xx xx xx xx

xx xx xx xx xx xx xx دولت از مطالبات

تسهيالت اعطایی و مطالبات از اشخاص دولتی xx xx xx xx xx xx xx

تسهيالت اعطایی و مطالبات از اشخاص غيردولتی xx xx xx xx xx xx xx

سرمایهگذاری در سهام و سایر اوراق بهادار xx xx xx xx xx xx xx

xx xx xx xx xx xx xx وابسته و فرعی شرکتهای از مطالبات

xx xx xx xx xx xx xx دریافتنی حسابهای سایر

داراییهای ثابت مشهود xx

داراییهای نامشهود xx

xx xx xx xx xx xx xx قانونی سپرده

xx xx xx xx xx xx xx داراییها سایر

xx xx xx xx xx xx xx

بدهی ها

بدهی به بانکها و سایر موسسات اعتباری (xx) (xx) (xx) (xx) (xx) (xx( (xx)

)xx( )xx( )xx( )xx( )xx( )xx( )xx( مشتریان سپردههای

)xx( )xx( )xx( )xx( )xx( )xx( )xx( پرداختنی سهام سود

)xx( )xx( )xx( )xx( )xx( )xx( )xx( بدهی اوراق

)xx( )xx( )xx( )xx( )xx( )xx( )xx( عملکرد ماليات ذخيره

)xx( )xx( )xx( )xx( )xx( )xx( )xx( بدهیها سایر و ذخایر

ذخيره مزایای پایان خدمت و تعهدات بازنشستگی کارکنان )xx( )xx( )xx( )xx( )xx( )xx( )xx)

)xx( )xx( )xx( )xx( )xx( )xx( )xx( مدتدار سرمایهگذاری سپردههای

)xx( )xx( )xx( )xx( )xx( )xx( )xx( مدتدار سرمایهگذاری سپردههای پرداختنی سود

)xx( )xx( )xx( )xx( )xx( )xx( )xx( بدهیها جمع

جمع حقوق صاحبان سهام )xx( )xx)

)xx( )xx( )xx( )xx( )xx( )xx( )xx( سهام صاحبان حقوق و بدهیها جمع

xx xx )xx( xx )xx( xx شکاف

)xx( )xx( xx )xx( xx xx انباشته شکاف

٪xx ٪xx )٪xx( ٪xx )٪xx( ٪xx پایه سرمایه به شکاف نسبت

نسبت شکاف انباشته به سرمایه پایه xx ٪xx( ٪xx )٪xx( ٪xx( )٪xx)٪

87

بانک نمونه

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 13×2

4-5-4-63 -تحليل سررسيد قراردادی بدهیهای مالی

1-4-5-4-63 -جدول زیر سررسيد بدهیهای مالی را بر اساس سررسيد قيدشده در قرارداد نشان میدهد.

13×2

مبلغ دفتري

کمتر از یک

ماه

بین 1 الی 3

ماه

بین 3 ماه

الی 1 سال

5 الی 1

سال

باالتر از 5

سال

بدون سررسید

مشخص

ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال

بدهیها

بدهی به بانکها و سایر موسسات

اعتباری

(xx) (xx) (xx) (xx) (xx) (xx) (xx)

)xx( )xx( )xx( )xx( )xx( )xx( )xx( مشتریان سپردههای

)xx( )xx( )xx( )xx( )xx( )xx( )xx( بدهی اوراق

)xx( )xx( )xx( )xx( )xx( )xx( )xx( مدتدار سرمایهگذاری سپردههای

سود پرداختنی سپردههای

سرمایهگذاری مدتدار

)xx( )xx( )xx( )xx( )xx( )xx( )xx(

)xx( )xx( )xx( )xx( )xx( )xx( )xx( جمع

13×1

مبلغ دفتري

کمتر از یک

ماه

بین 1 الی 3

ماه

بین 3 ماه

الی 1 سال

5 الی 1

سال

باالتر از 5

سال

بدون سررسید

مشخص

ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال

بدهیها

بدهی به بانکها و سایر موسسات

اعتباری

(xx) (xx) (xx) (xx) (xx) (xx) (xx)

)xx( )xx( )xx( )xx( )xx( )xx( )xx( مشتریان سپردههای

)xx( )xx( )xx( )xx( )xx( )xx( )xx( بدهی اوراق

)xx( )xx( )xx( )xx( )xx( )xx( )xx( مدتدار سرمایهگذاری سپردههای

سود پرداختنی سپردههای

سرمایهگذاری مدتدار

)xx( )xx( )xx( )xx( )xx( )xx( )xx(

)xx( )xx( )xx( )xx( )xx( )xx( )xx( جمع

88

بانک نمونه

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 13×2

2-4-5-4-63 -جدول زیر سررسيد بدهیهای مالی ارزی را بر اساس سررسيد قيدشده در قرارداد نشان میدهد.

13×2

مبلغ

دفتري

کمتر از

یک ماه

بین 1 الی

3 ماه

بین 3 ماه

الی 1 سال

5 الی 1

سال

باالتر از 5

سال

بدون سررسید

مشخص

ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال

بدهیها

بدهی به بانکها و سایر موسسات اعتباری (xx) (xx) (xx) (xx) (xx) (xx) (xx(

)xx( )xx( )xx( )xx( )xx( )xx( )xx( مشتریان سپردههای

)xx( )xx( )xx( )xx( )xx( )xx( )xx( بدهی اوراق

)xx( )xx( )xx( )xx( )xx( )xx( )xx( مدتدار سرمایهگذاری سپردههای

سود پرداختنی سپردههای سرمایهگذاری

مدت دار

)xx( )xx( )xx( )xx( )xx( )xx( )xx(

)xx( )xx( )xx( )xx( )xx( )xx( )xx( جمع

13×1

مبلغ

دفتري

کمتر از

یک ماه

بین 1 الی

3 ماه

بین 3 ماه

الی 1 سال

5 الی 1

سال

باالتر از 5

سال

بدون سررسید

مشخص

ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال

بدهیها

بدهی به بانکها و سایر موسسات اعتباری (xx) (xx) (xx) (xx) (xx) (xx) (xx(

)xx( )xx( )xx( )xx( )xx( )xx( )xx( مشتریان سپردههای

)xx( )xx( )xx( )xx( )xx( )xx( )xx( بدهی اوراق

)xx( )xx( )xx( )xx( )xx( )xx( )xx( مدتدار گذاری سرمایه سپردههای

سود پرداختنی سپردههای سرمایهگذاری

مدت دار

)xx( )xx( )xx( )xx( )xx( )xx( )xx(

)xx( )xx( )xx( )xx( )xx( )xx( )xx( جمع

89

بانک نمونه

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 13×2

6-4-63 -برنامه مقابله با بحران )آزمون تنش کفایت نقدینگی(

5-63 -ریسک بازار

4-5-63 -تحليل ارزش در معرض خطر سرمایهگذاری در سهام و سایر سرمایهگذاریهای دارای بازار

با توجه به روش ……… )روش / روشهای سنجش ریسک بازار منتخب بانک( و درصد تغيير احتمالی حاصل از آن در ارزش

بازار، ميزان ارزش در معرض خطر برای سرمایهگذاری در سهام و سایر سرمایهگذاری باز قيمت های دارای ار در جدول زیر

ارائه شده است:

نوع سرمایهگذاري

13×1 13×2

تغيير

احتمالي در

قيمت بازار

تاثير در سود

و زيان

تغيير

احتمالي در

قيمت بازار

تاثير در سود

و زيان

درصد ميليون ريال درصد ميليون ريال

سرمايهگذاري در سهام سريع المعامله (x -و x (+xx) x -و x) (+xx(

ساير سرمايهگذاريها )با ذكر عنوان( (x -و x) (+xx) (x -و x (+xx

این آزمون جهت بررسی توان مقابله بانک با تکانههای نقدینگی )حاصل از نظر خبرگان و یا مستند به شواهد تاریخی

بانک( است. بانک باید برنامههای احتياطی خود را برای مقابله با این بحرانها و نتایج حاصل از شبيهسازی را افشاء

نماید. الزم است به همراه ارائه نتایج آزمون، روش و مفروضات آن نيز افشاء شود.

در این بخش موارد توضيحی و کمی مرتبط با ریسک بازار تشریح می شود به نحوی که سرفصلهای ذیل بطور کامل پوشش

داده شود.

1-5-63 -تعریف ریسک بازار

2-5-63 -واحدهای اجرایی مدیریت ریسک بازار

3-5-63 -روش سنجش ریسک بازار

90

بانک نمونه

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 13×2

5-5-63 -تحليل ارزش در معرض خطر نرخ ارز

داراوضعيت یی یها و بده ها و تعهدات ارز سال به شرح ز یاندر پا ی یر :است

دالر

آمریکا

یورو

پوند

انگلستان

درهم

امارات

……

xx xx xx xx xx نقد موجودی

مطالبات از بانکها و سایر موسسات اعتباری xx xx xx xx xx

xx xx xx xx xx دولت از مطالبات

تسهيالت اعطایی و مطالبات از اشخاص دولتی xx xx xx xx xx

سرمایهگذاری در سهام و سایر اوراق بهادار xx xx xx xx xx

مطالبات از شرکتهای فرعی و وابسته xx xx xx xx xx

xx xx xx xx xx دریافتنی حسابهای سایر

xx xx xx xx xx مشهود ثابت داراییهای

xx xx xx xx xx نامشهود داراییهای

xx xx xx xx xx قانونی سپرده

xx xx xx xx xx داراییها سایر

xx xx xx xx xx ارزی داراییهای جمع

بدهی به بانکها و سایر موسسات اعتباری )xx( )xx( )xx( )xx( )xx)

)xx( )xx( )xx( )xx( )xx( مشتریان های سپرده

)xx( )xx( )xx( )xx( )xx( پرداختنی سهام سود

)xx( )xx( )xx( )xx( )xx( بدهی اوراق

)xx( )xx( )xx( )xx( )xx( عملکرد ماليات ذخيره

)xx( )xx( )xx( )xx( )xx( بدهیها سایر و ذخایر

)xx( )xx( )xx( )xx( )xx( مدتدار سرمایهگذاری سپردههای

جمع بدهیها و حقوق سپرده گذاران ارزی )xx( )xx( )xx( )xx( )xx)

xx )xx( xx )xx( xx 13×2/12/29 تاریخ در( بدهیها )داراییها خالص

معادل ریالی وضعيت باز ارزی xx( xx )xx( xx )xx

درصد وضعيت باز ارزی نسبت به سرمایه پایه xx( xx )xx( xx )xx

xx )xx( xx )xx( xx 13×1/12/29 تاریخ در( بدهیها )داراییها خالص

تعهدات بابت اعتبارات اسنادی گشایش یافته xx xx xx xx xx

xx xx xx xx xx صادره ضمانتنامههای بابت تعهدات

تعهدات بابت مبالغ دریافتی از صندوق توسعه ملی xx xx xx xx xx

91

بانک نمونه

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 13×2

با توجه به روش ……… )روش / روشهای سنجش ریسک بازار منتخب بانک( و درصد تغيير احتمالی حاصل از آن در نرخ

ارز، ميزان ارزش در معرض خطر برای سرمایهگذاری در سهام و سایر سرمایهگذاریهای دارای بقيمت ازار در جدول زیر

ارائه شده است:

نوع ارز

13×1 13×2

تغيير

احتمالي در

قيمت بازار

تاثير در

سود و

زيان

تغيير

احتمالي در

قيمت بازار

تاثير در

سود و زيان

درصد ميليون ريال درصد ميليون ريال

xx (+x و- x) xx (+x و- x) آمريکا دالر

xx (+x و- x) (xx) (+x و- x) يورو

(xx) (+x و- x) xx (+x و- x) انگلستان پوند

xx (+x و- x) xx (+x و- x) امارات درهم

(xx) (+x و- x) xx (+x و- x) ژاپن ين

xx (+x و- x) (xx) (+x و- x) …………………….

6-5-63 -ميزان سرمایه مورد نياز برای پوشش ریسک بازار

روش اندازه گیري

ریسک سهام ریسک ارز مجموع ذخيره

سرمايه براي

ريسک بازار

ارزش در

معرض خطر

ذخيره

سرمايه الزم

ارزش در

معرض خطر

ذخيره

سرمايه الزم

ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال

xx xx xx xx xx تاريخي شبيهسازي مدل

xx xx xx xx xx * روشها ساير

* سایر روش هایی که مورد استفاده بانک است نظير شبيه کارلومونت یساز

92

بانک نمونه

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 13×2

7-5-63 -تحليل شکاف بين داراییها و بدهیهای حساس به نرخ سود

13X2

مبلغ

دفتری

کمتر از

یک ماه

بين 1 الی

3 ماه

بين 3 ماه الی

1 سال

5 الی 1

سال

باالتر از 5

سال

غير حساس

به نرخ

ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال

داراییها

xx xx xx نقد موجودی

مطالبات از بانکها و سایر موسسات اعتباری xx xx xx xx xx xx xx

xx xx xx xx xx xx xx دولت از مطالبات

تسهيالت اعطایی و مطالبات از اشخاص دولتی xx xx xx xx xx xx xx

تسهيالت اعطایی و مطالبات از اشخاص غيردولتی xx xx xx xx xx xx xx

سرمایه گذاری در سهام و سایر اوراق بهادار xx xx xx xx xx xx xx

xx xx xx xx xx xx xx وابسته و فرعی شرکتهای از مطالبات

سایر حسابهای دریافتنی xx

دارایيهای ثابت مشهود xx

دارایيهای نامشهود xx

xx xx xx xx xx xx xx قانونی سپرده

سایر داراییها xx

xx xx xx xx xx xx xx

بدهیها

بدهی به بانکها و سایر موسسات اعتباری (xx) (xx) (xx) (xx) (xx) (xx( (xx)

)xx( )xx( )xx( )xx( )xx( )xx( )xx( مشتریان سپردههای

سود سهام پرداختنی )xx( )xx)

)xx( )xx( )xx( )xx( )xx( )xx( )xx( بدهی اوراق

ذخيره ماليات عملکرد )xx)

ذخایر و سایر بدهیها )xx)

)xx( )xx( )xx( )xx( )xx( )xx( )xx( مدتدار گذاری سرمایه سپردههای

سود پرداختنی سپرده های سرمایه گذاری مدتدار )xx( )xx( )xx( )xx( )xx( )xx( )xx)

)xx( )xx( )xx( )xx( )xx( )xx( )xx( بدهیها جمع

جمع حقوق صاحبان سهام )xx( )xx)

)xx( )xx( )xx( )xx( )xx( )xx( )xx( سهام صاحبان حقوق و بدهیها جمع

xx xx )xx( xx )xx( xx شکاف

)xx( )xx( xx )xx( xx xx انباشته شکاف

تفاوت این جدول با جدول تحليل شکاف سررسيد زمانی بين داراییها و بدهیها، لحاظ کردن عامل نرخ سود در کنار طبقه بندی

سررسيدی داراییها و بدهیها میباشد.

93

بانک نمونه

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 13×2

13X1

مبلغ

دفتری

کمتر از

یک ماه

بين 1 الی

3 ماه

بين 3 ماه الی

1 سال

5 الی 1

سال

باالتر از 5

سال

غير حساس

به نرخ

ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال

داراییها

xx xx xx نقد موجودی

مطالبات از بانکها و سایر موسسات اعتباری xx xx xx xx xx xx xx

xx xx xx xx xx xx xx دولت از مطالبات

تسهيالت اعطایی و مطالبات از اشخاص دولتی xx xx xx xx xx xx xx

تسهيالت اعطایی و مطالبات از اشخاص غيردولتی xx xx xx xx xx xx xx

سرمایه گذاری در سهام و سایر اوراق بهادار xx xx xx xx xx xx xx

xx xx xx xx xx xx xx وابسته و فرعی شرکتهای از مطالبات

سایر حسابهای دریافتنی xx

دارایيهای ثابت مشهود xx

دارایيهای نا مشهود xx

xx xx xx xx xx xx xx قانونی سپرده

سایر دارایيها xx

xx xx xx xx xx xx xx

بدهی ها

بدهی به بانکها و سایر موسسات اعتباری (xx) (xx) (xx) (xx) (xx) (xx( (xx)

)xx( )xx( )xx( )xx( )xx( )xx( )xx( مشتریان های سپرده

سود سهام پرداختنی )xx( )xx)

)xx( )xx( )xx( )xx( )xx( )xx( )xx( بدهی اوراق

ذخيره ماليات عملکرد )xx)

ذخایر و سایر بدهيها )xx)

)xx( )xx( )xx( )xx( )xx( )xx( )xx( دار مدت گذاری سرمایه های سپرده

سود پرداختنی سپرده های سرمایه گذاری مدتدار )xx( )xx( )xx( )xx( )xx( )xx( )xx)

)xx( )xx( )xx( )xx( )xx( )xx( )xx( ها بدهی جمع

جمع حقوق صاحبان سهام )xx( )xx)

جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سهام )xx( )xx( )xx( )xx( )xx( )xx( )xx)

xx xx )xx( xx )xx( xx شکاف

)xx( )xx( xx )xx( xx xx انباشته شکاف

94

بانک نمونه

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 13×2

6-63 -ریسک عملیاتی

7-6-63 -ميزان سرمایه الزم برای پوشش ریسک عملياتی

با توجه به روش مورد عمل بانک در سنجش ریسک عملياتی سرمایه در معرض خطر این ریسک به شرح جدول ذیل

می :باشد

روش اندازه گيري

سرمايه در

معرض ريسک

عملياتي

ميليون ريال

روش شاخص پايه xx

روش استاندارد xx

روش پيشرفته xx

در این بخش موارد توضيحی و کمی مرتبط با ریسک عملياتی تشرح میشود به نحوی که سرفصلهای ذیل بطور کامل

پوشش داده شود.

1-6-63 -تعریف ریسک عملياتی

2-6-63 -واحدهای اجرایی مدیریت ریسک عملياتی

3-6-63 -تدابير پيشگيرانه از وقوع خطاهای عمدی و سهوی انسانی

4-6-63 -تمهيدات مقابله با بحران

5-6-63 -روش سنجش ریسک عملياتی

6-6-63 -سازوکارهای کنترل و پایش ریسک عملياتی

95

بانک نمونه

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 13×2

7-63 -مدیریت سرمایه

پایه سرمایه- 63-7-1

سرمایه پایه بانک در پایان سال مالی منتهی به 29/12/13X2 مبلغ …………… ميلون ریال میباشد.

13×1 13×2 شرح

ميليون ريال ميليون ريال

الف ( سرمايه اصلي

سرمايه به كسر سرمايه تامين شده از محل مازاد تجديد

ارزيابي

xx xx

اندوخته قانوني xx xx

ساير اندوختهها xx xx

صرف سهام xx xx

سود )زيان( انباشته xx xx

سهام خزانه (xx) (xx(

xx xx

ب ( سرمايه تکميلي

ذخيره عمومي مطالبات و سرمايهگذاري ها xx xx

مازاد تجديد ارزيابي داراييهاي ثابت xx xx

اندوخته ناشي از تجديد ارزيابي سهام xx xx

xx xx

كسر ميشود فزوني سرمايه تکميلي به سرمايه اصلي (xx) (xx(

سرمايه تکميلي xx xx

سرمايه پايه قبل از کسور xx xx

ج ( کسور از سرمايه پايه

سرمايهگذاري در بانكها و موسسات اعتباري فرعي (xx) (xx(

سرمايهگذاري در ساير بانكها و موسسات اعتباري (xx) (xx(

(xx) (xx)

سرمايه پايه xx xx

مبلغ سرمایه پایه و نسبت کفایت سرمایه در تاریخ .. ….. به تایيد بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران رسيده است.

96

بانک نمونه

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 13×2

سرمایه تخصيص- 63-7-2

جمع داراییهای موزون شده به ریسک بانک در پایان سال مالی منتهی به 29/12/13X2 مبلغ …………… ميليون ریال میباشد.

شرح

13X1 13X2

داراييها و تعهدات

ضريب

ريسک

دارايي ها و تعهدات تعديل

شده بر حسب ريسک

داراييها و

تعهدات

ضريب

ريسک

دارايي ها و تعهدات تعديل

شده بر حسب ريسک

ميليون ريال درصد ميليون ريال ميليون ريال درصد ميليون ريال

xx – xx xx – xx نقد موجودي

xx – xx xx – xx قانوني سپرده

مطالبات از بانك مركزي xx – xx xx – xx

مطالبات از بانكها و ساير موسسات اعتباري xx 20 xx xx 20 xx

xx – xx xx – xx دولت از مطالبات

xx – xx xx – xx دولتي مشاركت اوراق

xx 100 xx xx 100 xx غيردولتي مشاركت اوراق

xx 100 xx xx 100 xx سهام در سرمايهگذاري

xx 100 xx xx 100 xx دريافتني حسابهاي

وام ها و تسهيالت اجاره به شرط تمليك و تسهيالت مسکن xx 50 xx xx 50 xx

ساير وامها و تسهيالت پرداختي و مطالبات xx 100 xx xx 100 xx

خالص دارايي هاي ثابت و سرقفلي xx 100 xx xx 100 xx

xx 100 xx xx 100 xx داراييها ساير

تضمين اوراق مشاركت بخش غير دولتي )مشمول ضريب50 )٪xx 100 xx xx 100 xx

تعهدات بابت ضمانتنامههاي صادر شده )مشمول ضريب تبديل20 )%xx 100 xx xx 100 xx

تعهدات بابت اعتبارات اسنادي صادر شده )مشمول ضريب تبديل20 )%xx 100 xx xx 100 xx

جمع دارايي ها و تعهدات موزون شده بر حسب ريسک xx xx

97

بانک نمونه

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 13×2

3-7-63 -نسبت کفایت سرمایه

نسبت کفایت سرمایه بانک در پایان سال مالی منتهی به 29/12/13X2 …. درصد میباشد.

13X1 13X2

ميليون ريال ميليون ريال

xx xx سرمايه پايه

xx جمع داراييها و تعهدات موزون شده برحسب ريسك xx

نسبت كفايت سرمايه ……درصد ……درصد

اهرمی درجه- 63-7-4

اهرمی درجه عبارتست از جمع دارا های بانکیی به حقوق صاحبان سهام اهرمیدرجه . بانک در پایان سال مالی منتهی به

.میباشد درصد …. 13X2/12/29

13X1 13X2

ميليون ريال ميليون ريال

xx xx جمع داراييها

xx جمع حقوق صاحبان سهام xx

xx درجه اهرمي xx

64 -بخش هاي عملیاتی

1-64 -مبناي تقسیم بندي بخش ها

در این قسمت بانک مبناى خود در گزارشگرى بخشى، شامل بخش هاى مختلف کسب و کار نظیر بانکدارى خرد،

بانکدارى شرکتى و …. را بیان مى کند.

98

بانک نمونه

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 13×2

2-64 -اطالعات درباره بخش هاي عملیاتی قابل گزارش

اطالعات مرتبط با هر یک از بخش های قابل گزارش در جدول زیر ارائه گردیده است. سود قبل از به عنوان ماليات بخش

معيار عملکرد بخش مورد استفاده قرار گرفته است .

شرح بخش 1 بخش 2 بخش 3 جمع

ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال

درآمد تسهيالت اعطايي و سپردهگذاري xx xx xx xx

هزينه سود سپرده ها (xx) (xx) (xx) (xx(

خالص درآمد تسهيالت و سپردهگذاري xx xx xx xx

xx xx xx xx كارمزد درامد

(xx) (xx) (xx) (xx) كارمزد هزينه

xx xx xx xx كارمزد درآمد خالص

خالص سود )زيان( سرمايهگذاري ها xx xx xx xx

خالص سود )زيان( مبادالت و معامالت ارزي xx xx xx xx

xx xx xx xx عملياتي درآمدهاي ساير

هزينه هاي مستقيم قابل انتساب به بخش عملياتي (xx) (xx) (xx) (xx(

سود )زيان( هر بخش قبل از هزينه هاي عمومي غير قابل انتساب xx xx xx xx

هزينه هاي عمومي غير قابل انتساب به بخش ها (xx(

سود قبل از ماليات xx

99

بانک نمونه

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 13×2

3-64 -تمرکز جغرافیایی اقالم عمده داراییها و بدهیها و درآمدها

در ارائه اطالعات جغرافيایی ، اقالم عمده داراییها بر مبنای محل استقرار، درآمدها طرف اقامت محل مبنایها بر و بدهی

حساب بانک در نواحی جغرافيایی .شودگزارش می

13X2

ایران عراق امارات … … سایر جمع

ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال

داراییها

xx xx xx xx xx xx xx نقد موجودی

مطالبات از بانکها و سایر موسسات اعتباری xx xx xx xx xx xx xx

xx xx xx xx xx xx xx دولت از مطالبات

تسهيالت اعطایی و مطالبات از اشخاص دولتی xx xx xx xx xx xx xx

تسهيالت اعطایی و مطالبات از اشخاص غيردولتی xx xx xx xx xx xx xx

سرمایهگذاری در سهام و سایر اوراق بهادار xx xx xx xx xx xx xx

xx xx xx xx xx xx xx وابسته و فرعی شرکتهای از مطالبات

xx xx xx xx xx xx xx قانونی سپرده

xx xx xx xx xx xx xx مشهود ثابت داراییهای

xx xx xx xx xx xx xx نامشهود داراییهای

xx xx xx xx xx xx xx جمع

بدهی ها

بدهی به بانکها و سایر موسسات اعتباری (xx) (xx) (xx) (xx) (xx) (xx( (xx)

)xx( )xx( )xx( )xx( )xx( )xx( )xx( مشتریان های سپرده

)xx( )xx( )xx( )xx( )xx( )xx( )xx( بدهی اوراق

)xx( )xx( )xx( )xx( )xx( )xx( )xx( دار مدت سرمایهگذاری های سپرده

)xx( )xx( )xx( )xx( )xx( )xx( )xx( مدتدار سرمایهگذاری سپردههای پرداختنی سود

)xx( )xx( )xx( )xx( )xx( )xx( )xx( جمع

xx xx xx xx xx xx xx درآمدها

100

بانک نمونه

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 13×2

13X1

ایران عراق امارات … … سایر جمع

ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال

داراییها

xx xx xx xx xx xx xx نقد موجودی

مطالبات از بانک ها و سایر موسسات اعتباری xx xx xx xx xx xx xx

xx xx xx xx xx xx xx دولت از مطالبات

تسهيالت اعطایی و مطالبات از اشخاص دولتی xx xx xx xx xx xx xx

تسهيالت اعطایی و مطالبات از اشخاص غيردولتی xx xx xx xx xx xx xx

سرمایهگذاری در سهام و سایر اوراق بهادار xx xx xx xx xx xx xx

xx xx xx xx xx xx xx وابسته و فرعی شرکتهای از مطالبات

xx xx xx xx xx xx xx قانونی سپرده

xx xx xx xx xx xx xx مشهود ثابت داراییهای

xx xx xx xx xx xx xx نامشهود داراییهای

xx xx xx xx xx xx xx جمع

بدهی ها

بدهی به بانکها و سایر موسسات اعتباری (xx) (xx) (xx) (xx) (xx) (xx( (xx)

)xx( )xx( )xx( )xx( )xx( )xx( )xx( مشتریان سپردههای

)xx( )xx( )xx( )xx( )xx( )xx( )xx( بدهی اوراق

)xx( )xx( )xx( )xx( )xx( )xx( )xx( دار مدت سرمایهگذاری سپردههای

)xx( )xx( )xx( )xx( )xx( )xx( )xx( مدتدار سرمایهگذاری های سپرده پرداختنی سود

)xx( )xx( )xx( )xx( )xx( )xx( )xx( جمع

xx xx xx xx xx xx xx درآمدها

101

65 -معامالت با اشخاص مرتبط

1-65 -تغییرات سهامداران عمده )باالی یک درصد(

2-65 -معامالت با مدیران

)مدیران شامل مدیر عامل، اعضای هیئت مدیره و هیئت عامل بانک می باشد(

1-2-65 -حقوق و مزایا

حقوق و مزایای دریافتی مدیران از بانک، مجموعه شرکت های گروه، شعب و بانکهای خارج از کشور به شرح زیر است:

نوع تعداد / نفر

تعداد شرکت های

پرداخت کننده

حقوق و مزایا

)ناخالص(

حق حضور* پاداش*

پاداش پایان

خدمت

تعداد مبلغ

میلیون ریال

xx xx xx xx xx xx xx xx عامل مدیر و موظف مدیره هیئت اعضای

xx xx xx xx xx xx xx xx موظف غیر مدیره هیئت اعضای

معاونین مدیر عامل )غیر از اعضای هیئت مدیره( xx xx xx xx xx xx xx xx

اعضای کمیته های مرتبط با هیئت مدیره )غیر

از اعضای هیئت مدیره(

xx xx xx xx xx xx xx xx

xx xx xx xx xx xx xx

* پاداش و حق حضور پرداخت شده به عضو هیئت مدیره اعم از حقوقی یا حقیقی

معامالت- 65-2-2

معامالت مدیران با مجموعه شرکت های گروه به تفکیک هر شرکت به شرح زیر است:

نام شرکت

طرف معامله

نوع معامله

مبلغ معامله

در سال

حداکثر مانده

طی سال

مانده در

پایان سال

نوع وثیقه مبلغ وثیقه

سود وزیان

معامله

میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال

تسهیالت مسکن xx xx xx امالک و مستغالت xx xx

xx xx چک xx xx xx ضروری تسهیالت

xx xx سفته xx xx xx مسکن تعمیر تسهیالت

xx xx … xx xx xx تسهیالت سایر

xx xx xx xx xx اعتباری کارت

(xx) (xx) (xx) (xx) گذاری سپرده

تسهیالت مسکن xx xx xx امالک و مستغالت xx xx

xx xx چک xx xx xx ضروری تسهیالت

xx xx سفته xx xx xx مسکن تعمیر تسهیالت

xx xx … xx xx xx تسهیالت سایر

xx xx xx xx xx اعتباری کارت

(xx) (xx) (xx) (xx) گذاری سپرده

تسهیالت مسکن xx xx xx امالک و مستغالت xx xx

xx xx چک xx xx xx ضروری تسهیالت

xx xx سفته xx xx xx مسکن تعمیر تسهیالت

xx xx … xx xx xx تسهیالت سایر

xx xx xx xx xx اعتباری کارت

(xx) (xx) (xx) (xx) گذاری سپرده

تسهیالت مسکن xx xx xx امالک و مستغالت xx xx

xx xx چک xx xx xx ضروری تسهیالت

xx xx سفته xx xx xx مسکن تعمیر تسهیالت

xx xx … xx xx xx تسهیالت سایر

xx xx xx xx xx اعتباری کارت

(xx) (xx) (xx) (xx) گذاری سپرده

xx xx xx xx xx خالص

اعضای هیئت مدیره موظف

اعضای هیئت مدیره غیر موظف

معاونین مدیر عامل ) غیر از اعضای هیئت مدیره (

اعضای کمیته های مرتبط با هیئت مدیره

) غیر از اعضای هیئت مدیره (

در طی سال مالی منتهی 29/12/13X2 …… با خرید ……… شرکت سهم در زمره سهامداران باالی یک درصد قرار گرفت. همچنین شرکت ……. با فروش ….. سهم از ردیف سهامداران باالی یک درصد

.خارج گردید

بانک نمونه

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 13X2

سهام

میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال

102

3-65 -معامالت با اشخاص وابسته در طي سال، به شرح ذيل است:

نام شخص وابسته

نوع

وابستگي

موضوع معامله

آيا مشمول مفاد ماده

129 ق.ت مي باشد؟

نحوه تعين قيمت مبلغ معامله

سود )زيان(

ناخالص معامله

مانده طلب

)بدهي(

13X2/12/29

میلیون ريال میلیون ريال میلیون ريال

شرکت مادر/ سهامدار کنترل کننده بلي / خیر

قیمت بازار/ کارشناس

رسمي/ هیئت مديره

xx xx xx

اشخاص دارای کنترل مشترک يا نفوذ قابل

مالحظه بر بانک

xx xx xx

شرکت های همگروه / تحت کنترل واحد xx xx xx

واحد تجاری فرعي xx xx xx

واحد تجاری وابسته xx xx xx

xx xx xx خاص مشارکتهای

ساير اشخاص وابسته xx xx xx

4-65 -مانده حساب اشخاص وابسته که طي سال، معامله ای با آنها انجام نشده، به شرح ذيل است:

نام شخص وابسته

نوع

وابستگي

(دريافت)پرداخت

تعديالت )هزينه

مطالبات

مشکوک الوصول و …(

مانده طلب )بدهي(

13X2/12/29

مانده طلب

)بدهي(

13X1/12/29

میلیون ريال میلیون ريال میلیون ريال میلیون ريال

xx xx (xx) xx …………………

xx xx (xx) xx …………………

xx xx (xx) xx …………………

* ذخیره مطالبات مشکوک الوصول پايان سال ……….. بابت طلب از شخص مزبور بالغ بر … میلیون ريال مي باشد که به دلیل … تعديل گرديده است.

** طلب مزبور به دلیل ……….. تعديل گرديده است.

66 -سود انباشته در پايان سال

مبلغ

تکاليف قانوني میلیون ريال

تقسیم حداقل 10 درصد سود خالص سال 13×2 طبق ماده 90 اصالحیه قانون تجارت xx

پيشنهاد هيئت مديره

سود سهام پیشنهادی هیئت مديره xx

13X2

سال مالي منتهي به 29 اسفند ماه 13X2

يادداشتهاي توضيحي صورتهاي مالي

بانک نمونه

تخصیص سود انباشته پايان سال در موارد زير موکول به تصويب مجمع عمومي عادی صاحبان سهام مي باشد:

103

67 -صورت عملکرد عمليات قرض الحسنه پس انداز

1-67 -وضعيت مانده منابع و مصارف قرض الحسنه

منابع قرض الحسنه پس انداز

13X1 13X2

ميليون ريال ميليون ريال

سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز – ريال 2-22 xx xx

سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز – ارز 2-22 xx xx

جمع سپرده هاي پس انداز* xx xx

جمع منابع قرض الحسنه xx xx

مصارف قرض الحسنه

تسهيالت اعطايي و مطالبات از اشخاص دولتي )قبل از ذخيره(

تسهيالت عادي (xx) (xx(

تسهيالت تبصره … بودجه (xx) (xx(

تسهيالت تبصره … بودجه (xx) (xx(

جمع تسهيالت اعطايي و مطالبات از اشخاص دولتي 11و12) xx) (xx(

تسهيالت اعطايي و مطالبات از اشخاص غيردولتي )قبل از ذخيره(

تسهيالت عادي (xx) (xx(

تسهيالت کارمندي (xx) (xx(

تسهيالت تبصره … بودجه (xx) (xx(

تسهيالت تبصره … بودجه (xx) (xx(

جمع تسهيالت اعطايي و مطالبات از اشخاص غيردولتي 13) xx) (xx(

جمع مصارف قرض الحسنه (xx) (xx(

سپرده قانوني منابع قرض الحسنه پس انداز (xx) (xx(

ذخيره نقدينگي سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز)5 درصد( (xx) (xx(

مازاد )کسري( منابع به مصارف قرض الحسنه (xx/(xx) xx/(xx

*

بانک نمونه

يادداشتهاي توضيحي صورتهاي مالي

سال مالي منتهي به 29 اسفند ماه 13X2

سپرده هاي قرض الحسنه ويژه (وجوه اداره شده) در اين بخش قيد نمي شوند.

104

2-67 -خالص کارمزد عمليات قرض الحسنه

13X1 13X2

ميليون ريال ميليون ريال

کارمزد دريافتي تسهيالت اعطايي قرض الحسنه xx xx

هزينه جوايز تجهيز سپرده هاي قرض الحسنه (xx) (xx(

خالص کارمزد عمليات قرض الحسنه 1-45 xx xx

3-67 -طبقه بندي تسهيالت قرض الحسنه اعطايي بر اساس موضوع تسهيالت

13X1 13X2

ميليون ريال ميليون ريال

xx xx ازدواج

xx xx درمان

xx xx تحصيل

xx xx اشتغال

xx xx …………

xx xx …………

xx xx

4-67 -طبقه بندي تسهيالت قرض الحسنه اعطايي بر اساس نوع مشتري

13X1 13X2

ميليون ريال ميليون ريال

اشخاص حقيقي xx xx

اشخاص حقوقي – تعاوني xx xx

اشخاص حقوقي -ساير xx xx

xx xx

بانک نمونه

يادداشتهاي توضيحي صورتهاي مالي

سال مالي منتهي به 29 اسفند ماه 13X2

105

68 -اطالعات تسهيالت و تعهدات اشخاص مرتبط

اطالعات تسهيالت و تعهدات اشخاص مرتبط مطابق بخشنامه شماره 241742/94مورخ 25/08/94 بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران به شرح زير است:

جاري

غير جاري

ميليون ريال

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

نام شخص

رديف

محل ثبت

شرکت

سهامداران

بستگان

شناسه/ شماره ملي

ارزش

بانک نمونه

سال مالي منتهي به 29 اسفند ماه 13X2

يادداشتهاي توضيحي صورتهاي مالي

مشخصات شرکت نوع ارتباط با موسسه اعتباري درصد مالکيت مانده خالص تسهيالت وثيقه

مبلغ

جمع

باواسطه

بي واسطه

بازرسي/مديريتي

تاريخ ثبت

شماره ثبت

نوع

جمع مانده خالص تسهيالت و

تعهدات و قيمت تمام شده سهام

مانده خالص تعهدات

سمت

منصب مديريتي

ميليون ريال

تاريخ تصويب

نوع عقد

(ماه)مدت

نرخ

ساير

شرکت همگروه

106

69 -اطالعات تسهيالت و تعهدات کالن

مجموع تسهيالت،

تعهدات بعالوه قيمت

تمام شده سهام)گروه

ذينفع واحد(

5=1+2+3+4 )3(خالص ناخالص( 2( جاري غير خالص( 1(جاري خالص

1

2

3

4

5

6

7

8

9

ميليون ريال

ميليون ريال

ميليون ريال

نوع

مانده تسهيالت و تعهدات کالن

– ارزش

ميليون ريال

شماره

واحد سازماني مرتبط با آيين نامه:

آستانه گزارش دهي تسهيالت و تعهدات کالن شعب بانکهاي خارجي(3درصد مجموع دارايي هاي شعبه)

آستانه گزارش دهي تسهيالت و تعهدات کالن موسسات اعتباري(10درصد سرمايه پايه و باالتر)

سرمايه پايه بانک در مقطع مورد گزارش

اطالعات تسهيالت و تعهدات کالن مطابق مصوبه 166 جلسه مورخ 07/08/1392 شورای پول و اعتبار )بخشنامه شماره 242553/92 مورخ 16/08/1392 بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران ( به شرح زیر است:

تاريخ

سال مالي منتهي به 29 اسفند ماه 13X2

يادداشتهاي توضيحي صورتهاي مالي

بانک نمونه

رديف

نام گروه

ذينفع

واحد

نوع روابط نام مشتري شناسه ملي/کدملي

وضعيت وثيقه مصوبه هيات مديره

خالص تسهيالت ميليون ريال- ميليون ريال- تعهدات

قيمت تمام شده

ميليون – سهام

ريال

)4(

تاريخ

ايجاد/اعطا

107

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای مورد نیاز با * مشخص شده است

نوشتن دیدگاه

عضویت در خبر نامه

مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید آرمان پرداز خبره
خدمات مالی
مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید

در این نوشته برای شما توضیح می دهیم که چگونه یک مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید و به او اعتماد کنیم. در پایان اعتماد شما را به آرمان پرداز خبره جلب می کنیم. مشاور مالیاتی معتبر

ادامه مطلب »
اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره
خدمات مالی
اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و اهمیت مشاور مالیاتی در آن اهمیت مشاوره در زمینه مالیات کسب

ادامه مطلب »
انتخاب کارشناس حسابداری و مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت توسط آرمان پرداز خبره
خدمات مالی
مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت

در این نوشته می خواهیم در مورد نکاتی در خصوص انتخاب مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت و نحوه انتخاب کارشناس حسابداری بپردازیم. تا پایان با ما همراه باشید و جهت هرگونه نیاز به مشاور مالیاتی

ادامه مطلب »
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی
خدمات مالی
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی

در این نوشته میخواهیم به شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی در سازمان امور مالیاتی بپردازیم. جهت هرگونه سوال در خصوص مشاور مالیاتی با ما در ارتباط باشید. مشاور مالیاتی کیست؟ مشاور مالیاتی کسی است که

ادامه مطلب »
انواع هزینه ها در حسابداری و مالی توسط مشاور مالیاتی
حسابداری
انواع هزینه ها در حسابداری

در این نوشته میخواهیم در خصوص انواع هزینه ها در حسابداری و مالی ، بهبود هزینه ها توسط مشاور مالیاتی و همچنین در خصوص انواع هزینه بپردازیم انواع هزینه ها در حسابداری یکی از مهم‌ترین مفاهیم

ادامه مطلب »
مدارک مثبته
شرکت حسابداری
مدارک مثبته

در این نوشته به مفهوم مدارک مثبته و یا اسناد مثبته و نقش آن در حسابداری و چگونگی رسیدگی به آن توسط مشاور مالیاتی می پردازیم. مدارک مثبته یا اسناد مثبته مدارک مثبته اسناد نشان‌دهنده وقوع

ادامه مطلب »
مشاور مالیاتی کیست ؟
خدمات مالی
مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست؟ در این مطلب درباره مشاور مالیاتی کیست و خصوصیات یک وکیل مالیاتی خبره ، هم چنین میزان آشنایی او با قوانین مالیاتی و امور مالیاتی کشور به صورت مفصل صحبت می کنیم. با

ادامه مطلب »
اهمیت مشاوره مالیاتی
خدمات مالی
اهمیت مشاوره مالیاتی

اهمیت مشاوره مالیاتی تمامی مشاغل نیازمند دانش مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی و اهمیت مشاوره مالیاتی برای روبه رو شدن با قانون مالیات سازمان امور مالیاتی هستند. با ما باشید زیرا در این نوشته به این

ادامه مطلب »
مفاصا حساب مالیاتی
مشاور مالیاتی
مفاصا حساب و نحوه دریافت مفاصا حساب

درخواست گواهی مفاصا اولین کاری است که مودی و یا مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی وی ملزم است برای دریافت گواهی مفاصا حساب مالیاتی انجام دهد. براساس ماده ۲۳۵ قانون مالیات های مستقیم، اداره امور مالیاتی

ادامه مطلب »
مشاور مالی را چگونه انتخاب کنیم
خدمات مالی
مشاور مالیاتی چه کاری انجام می دهد

اشخاص حسابرس و مشاور مالیاتی در هدایت مالیات دهندگان برای رعایت قوانین، در تمام امور مالی، حسابداری و پرداخت مالیات نقش مهمی دارد. بسته به وضعیت مالیات دهنده، خدماتی که یک مشاور مالیاتی ارائه می‌دهد، متفاوت

ادامه مطلب »
مالیات بر ارزش افزوده
خدمات مالی
مالیات املاک و مستغلات

مالیات املاک و مستغلات ، نوعی از مالیات می باشد، که از درآمدهای به دست آمده از ملک محسوب می شود. املاک و مستغلات شامل سه نوع مالیات می شوند: مالیات بر درآمد اجاره از املاک

ادامه مطلب »
تکنولوژی نرم افزار
حسابرسی
موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی

    موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی     جمع داراییهای شرکتی ۲۰۰ میلیارد ریال است. حسابرس معتقد است تحریف داراییها بالای ۲۰ درصد، منجر به اظهار نظر مردود می‌شود (برای پرهیز از تردیدهای احتمالی در

ادامه مطلب »
بیمه‌ای به کارفرمایان
شرکت حسابداری
مدیریت سود چیست؟

مدیریت سود چیست؟   در کسب و کار برای حفظ عملیات، ارائه خدمات بهتر، و ارائه محصولات جدید، آن نیاز به سود می باشد. در هر کسب و کار، سود همیشه با زیان های خاص همراه است. مهم

ادامه مطلب »

مقاله های مرتبط

اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره

اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و

ادامه مطلب »
درخواست خود را بنویسید ...
ما را در نقشه بیابید ...