در اجراي بند2 ماده 97 سازمان امورمالیاتی کشورجمهوري اسلامی ایران وزارت اموراقتصادي ودارایی صورتمجلس در اجراي بند2 ماده 97 سازمان امورمالیاتی کشور

بخشنامه

در اجراي بند2 ماده 97 سازمان امورمالیاتی کشور

جمهوري اسلامی ایران وزارت اموراقتصادي ودارایی صورتمجلس در اجراي بند2 ماده 97 سازمان امورمالیاتی کشور

اصلاحیه قانون مالیاتهاي مستقیم مصوب 27/11/1380 دراجراي بند (2 (ماده 97 قانون مالیاتهاي مستقیم اینجانب کارشناس ارشد مالیاتی اداره کل ساعت روز مورخ به اقامتگاه قانونی/ محل کارواقع در خانم امور مالیاتی به اتفاق ـــــــ پست سازمانی در آقاي شماره پستی مراجعه ودفاتر و اسنادو مداركمربوط به دوره مالی تا شرکت/ مودي راکه درتاریخ . به موجب نامه شماره درخواست شده بود، جهت رسیدگی درمحل مطالبه گردید، تعطیل بودن بعـــــلت ــــــــــ ارائه نگردید. الف- دفاترواسناد ومدارك ازطرف مدیرعامل/ حسابدارشرکت/ مودي استنکاف ارائه گردید. که بشرح ذیل صورتمجلس میگردد: ب- دفاتر واسناد ومدارك ارائه شده بشرح زیر میباشد، سایر دفاتر واسناد ومدارك خواسته شده در ردیفهاي …………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………….. نامه فوقالذکر ارائه نگردید. ……………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………… …… … … مدیرعامل/ مودي حسابدار شرکت کارشناس ارشد مالیاتی نام ونام خانوادگی نام ونام خانوادگی نام ونام خانوادگی مهروامضاء مهر وامضاء مهر وامضاء فرم 9) ت-83 (دفتر خدمات مالیاتی

بند 3 ماده 97 قانون مالیات های مستقیم

احتمالاً این روزها زیاد شنیدی که شرکت ها از طرف سازمان امور مالیاتی بند 3 شده اند. یعنی چه؟
ماده 97 : در موارد زير درآمد مشمول ماليات مودي از طريق علي الرأس تشخيص خواهد شد:

بند 1: درصورتي كه تا موعد مقرر ترازنامه و حساب سود و زيان و يا حساب درآمد و هزينه و حساب سود و زيان، حسب مورد، تسليم نشده باشد.

بند 2: درصورتي كه مودي به درخواست كتبي اداره امور مالياتي مربوط ازارائه دفاتر و يا مدارك حساب در محل كار خود خودداري نمايد (منظور از محل کار در مورد اشخاص حقوقي نيز همان اقامتگاه قانوني آنها مي باشد مگر اين كه مودي قبلاً مركز عمليات خود را براي ارائه دفاتر و اسناد و مدارك كتباً به اداره امور مالياتي مربوط اعلام نموده باشد).
در اجراي اين بند هرگاه مودي از ارائه قسمتي از مدارك حساب خودداري نمايد چنانچه مربوط به هزينه باشد از احتساب آن جزء هزينه هاي قابل قبول خودداري مي شود و در صورتي كه مربوط به درآمد باشد درآمد مشمول ماليات اين قسمت از طريق علي الرأس تعيين خواهد شد.

بند 3: در صورتي كه دفاتر و اسناد و مدارك ابرازي براي محاسبه درآمد مشمول ماليات به نظر اداره امور مالياتي غيرقابل رسيدگي تشخيص شود و يا به علت عدم رعايت موازين قانوني و آيين نامه مربوط مورد قبول واقع نشود كه در اين صورت مراتب بايد با ذكر دلايل كافي كتباً به مودي ابلاغ و پرونده براي رسيدگي به هيأتي متشكل از سه نفر حسابرس منتخب رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور احاله گردد. مودي مي تواند ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ با مراجعه به هيأت مزبور نسبت به رفع اشكال رسيدگي و اداي توضيح كتبي در مورد نحوه رعايت موازين قانوني و آئين نامه حسب مورد اقدام نمايد و در هر حال هيأت مكلف است ظرف ده روز پس از انقضاي يك ماه فوق نظر خود را با توجيهات و دلايل لازم و كافي به اداره امور مالياتي اعلام نمايد تا براساس آن اقدام گردد. نظر هيأت با اكثريت مناط اعتبار است و نظر عضوي كه در اقليت قرار گيرد بايد در صورت جلسه درج گردد. در مواردي كه هيأت نظر اداره امور مالياتي را در مورد غيرقابل رسيدگي بودن دفاتر مودي مردود اعلام مي كند بايد مراتب را به دادستاني انتظامي مالياتي نيز اعلام نمايد.

تبصره 1: در اجراي بند (3) اين ماده دو ماه به مهلت رسيدگي موضوع ماده (156) اين قانون اضافه مي شود.
تبصره 2: هرگاه طبق اسناد و مدارك ابرازي يا به دست آمده امكان تعيين درآمد واقعي مودي وجود داشته باشد، اداره امور مالياتي مكلف است درآمد مشمول ماليات را براساس رسيدگي به اسناد و مدارك مزبور يا دفاتر، حسب مورد، تعيين كند، در صورت داشتن درآمد ناشي از فعاليت هاي مكتوم كه مستند به دلايل و قراين كافي باشد، درآمد مشمول ماليات آن فعاليت ها همواره از طريق علي الرأس تشخيص داده و به درآمد مشمول ماليات مشخص شده قبلي افزوده و مأخذ مطالبه ماليات واقع خواهد شد.

قابل توجه :
از زمان ابلاغ برگ تشخیص به مودی، مودی ۳۰ روز مهلت دارد اعتراض خود را به اداره سازمان امور مالیاتی ارسال کند.
۱ درصورت قبولی موارد و مدارک اعتراض از طرف دارایی و نهایتا” پس از قبولی مودی موارد مورد اعتراض در برگ تشخیص احاظ و برگ قطعی صادر می شود و مودی ۱۰ روز فرصت دارد مالیات برگ قطعی را تسویه کند.
۲ در صورت عدم قبولی موارد و مدارک اعتراض از طرف سازمان امور مالیاتی و نهایتاً قبولی برگ تشخیص از طرف مودی برگ قطعی صادر و مودی ۱۰ روز فرصت دارد تسویه حساب کند.
۳ در صورت عدم قبولی موارد و مدارک اعتراض از طرف سازمان امور مالیاتی و نهایتاً عدم قبولی از طرف مودی پرونده جهت تعیین حل اختلاف ظرف ۵ روز جهت تعیین وقت به حل اختلاف ارسال و پس از تعیین وقت از آن زمان مودی ۱۰ روز فرصت دارد فرم ها و اسناد مربوطه را به هیات حل اختلاف ارسال کند.

منبع: مجموعه قوانین مالیات های مستقیم به اهتمام غلامحسین دوانی

در اجراي بند2 ماده 97 سازمان امورمالیاتی کشور

جمهوري اسلامی ایران وزارت اموراقتصادي ودارایی صورتمجلس در اجراي بند2 ماده 97 سازمان امورمالیاتی کشور

اصلاحیه قانون مالیاتهاي مستقیم مصوب 27/11/1380 دراجراي بند (2 (ماده 97 قانون مالیاتهاي مستقیم اینجانب کارشناس ارشد مالیاتی اداره کل ساعت روز مورخ به اقامتگاه قانونی/ محل کارواقع در خانم امور مالیاتی به اتفاق ـــــــ پست سازمانی در آقاي شماره پستی مراجعه ودفاتر و اسنادو مداركمربوط به دوره مالی تا شرکت/ مودي راکه درتاریخ . به موجب نامه شماره درخواست شده بود، جهت رسیدگی درمحل مطالبه گردید، تعطیل بودن بعـــــلت ــــــــــ ارائه نگردید. الف- دفاترواسناد ومدارك ازطرف مدیرعامل/ حسابدارشرکت/ مودي استنکاف ارائه گردید. که بشرح ذیل صورتمجلس میگردد: ب- دفاتر واسناد ومدارك ارائه شده بشرح زیر میباشد، سایر دفاتر واسناد ومدارك خواسته شده در ردیفهاي …………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………….. نامه فوقالذکر ارائه نگردید. ……………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………… …… … … مدیرعامل/ مودي حسابدار شرکت کارشناس ارشد مالیاتی نام ونام خانوادگی نام ونام خانوادگی نام ونام خانوادگی مهروامضاء مهر وامضاء مهر وامضاء فرم 9) ت-83 (دفتر خدمات مالیاتی

بند 3 ماده 97 قانون مالیات های مستقیم

احتمالاً این روزها زیاد شنیدی که شرکت ها از طرف سازمان امور مالیاتی بند 3 شده اند. یعنی چه؟
ماده 97 : در موارد زير درآمد مشمول ماليات مودي از طريق علي الرأس تشخيص خواهد شد:

بند 1: درصورتي كه تا موعد مقرر ترازنامه و حساب سود و زيان و يا حساب درآمد و هزينه و حساب سود و زيان، حسب مورد، تسليم نشده باشد.

بند 2: درصورتي كه مودي به درخواست كتبي اداره امور مالياتي مربوط ازارائه دفاتر و يا مدارك حساب در محل كار خود خودداري نمايد (منظور از محل کار در مورد اشخاص حقوقي نيز همان اقامتگاه قانوني آنها مي باشد مگر اين كه مودي قبلاً مركز عمليات خود را براي ارائه دفاتر و اسناد و مدارك كتباً به اداره امور مالياتي مربوط اعلام نموده باشد).
در اجراي اين بند هرگاه مودي از ارائه قسمتي از مدارك حساب خودداري نمايد چنانچه مربوط به هزينه باشد از احتساب آن جزء هزينه هاي قابل قبول خودداري مي شود و در صورتي كه مربوط به درآمد باشد درآمد مشمول ماليات اين قسمت از طريق علي الرأس تعيين خواهد شد.

بند 3: در صورتي كه دفاتر و اسناد و مدارك ابرازي براي محاسبه درآمد مشمول ماليات به نظر اداره امور مالياتي غيرقابل رسيدگي تشخيص شود و يا به علت عدم رعايت موازين قانوني و آيين نامه مربوط مورد قبول واقع نشود كه در اين صورت مراتب بايد با ذكر دلايل كافي كتباً به مودي ابلاغ و پرونده براي رسيدگي به هيأتي متشكل از سه نفر حسابرس منتخب رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور احاله گردد. مودي مي تواند ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ با مراجعه به هيأت مزبور نسبت به رفع اشكال رسيدگي و اداي توضيح كتبي در مورد نحوه رعايت موازين قانوني و آئين نامه حسب مورد اقدام نمايد و در هر حال هيأت مكلف است ظرف ده روز پس از انقضاي يك ماه فوق نظر خود را با توجيهات و دلايل لازم و كافي به اداره امور مالياتي اعلام نمايد تا براساس آن اقدام گردد. نظر هيأت با اكثريت مناط اعتبار است و نظر عضوي كه در اقليت قرار گيرد بايد در صورت جلسه درج گردد. در مواردي كه هيأت نظر اداره امور مالياتي را در مورد غيرقابل رسيدگي بودن دفاتر مودي مردود اعلام مي كند بايد مراتب را به دادستاني انتظامي مالياتي نيز اعلام نمايد.

تبصره 1: در اجراي بند (3) اين ماده دو ماه به مهلت رسيدگي موضوع ماده (156) اين قانون اضافه مي شود.
تبصره 2: هرگاه طبق اسناد و مدارك ابرازي يا به دست آمده امكان تعيين درآمد واقعي مودي وجود داشته باشد، اداره امور مالياتي مكلف است درآمد مشمول ماليات را براساس رسيدگي به اسناد و مدارك مزبور يا دفاتر، حسب مورد، تعيين كند، در صورت داشتن درآمد ناشي از فعاليت هاي مكتوم كه مستند به دلايل و قراين كافي باشد، درآمد مشمول ماليات آن فعاليت ها همواره از طريق علي الرأس تشخيص داده و به درآمد مشمول ماليات مشخص شده قبلي افزوده و مأخذ مطالبه ماليات واقع خواهد شد.

قابل توجه :
از زمان ابلاغ برگ تشخیص به مودی، مودی ۳۰ روز مهلت دارد اعتراض خود را به اداره سازمان امور مالیاتی ارسال کند.
۱ – درصورت قبولی موارد و مدارک اعتراض از طرف دارایی و نهایتا” پس از قبولی مودی موارد مورد اعتراض در برگ تشخیص احاظ و برگ قطعی صادر می شود و مودی ۱۰ روز فرصت دارد مالیات برگ قطعی را تسویه کند.
۲ – در صورت عدم قبولی موارد و مدارک اعتراض از طرف سازمان امور مالیاتی و نهایتاً قبولی برگ تشخیص از طرف مودی برگ قطعی صادر و مودی ۱۰ روز فرصت دارد تسویه حساب کند.
۳ – در صورت عدم قبولی موارد و مدارک اعتراض از طرف سازمان امور مالیاتی و نهایتاً عدم قبولی از طرف مودی پرونده جهت تعیین حل اختلاف ظرف ۵ روز جهت تعیین وقت به حل اختلاف ارسال و پس از تعیین وقت از آن زمان مودی ۱۰ روز فرصت دارد فرم ها و اسناد مربوطه را به هیات حل اختلاف ارسال کند.

منبع: مجموعه قوانین مالیات های مستقیم به اهتمام غلامحسین دوانی

 

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای مورد نیاز با * مشخص شده است

نوشتن دیدگاه

اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در email
اشتراک گذاری در print

مقاله های مرتبط

مدارک مثبته

مدارک مثبته

در این نوشته به مفهوم مدارک مثبته و یا اسناد مثبته و نقش آن در حسابداری و چگونگی رسیدگی به آن توسط مشاور مالیاتی می

ادامه مطلب »
مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست؟ در این مطلب درباره مشاور مالیاتی کیست و خصوصیات یک وکیل مالیاتی خبره ، هم چنین میزان آشنایی او با قوانین مالیاتی

ادامه مطلب »
درخواست خود را بنویسید ...
ما را در نقشه بیابید ...