عواقب عدم انجام تکالیف در موعد مقرر

ترکیبهای-تجاری-سرقفلی
  • عواقب عدم انجام تکالیف در موعد مقرر

  • عواقب عدم انجام تکالیف در موعد مقرر : چنانچه صاحبان مشاغل تکالیف قانونی خود را در موعد مقرر انجام ندهند مرتکب جرم مالیاتی شده به مجازاتهای درجه شش محکوم می گردند در ذیل به مواردی که جرم مالیاتی محسوب می گردد اشاره می شود. جرائم مالیاتی صاحبان مشاغل : قانونگذار برای استقرار عدالت و رعایت انصاف میان مودیانی که به تکالیف و وظایف خود عمل نموده و فعالان اقتصادی که از مسئولیت های خویش سرپیچی می کنند تفاوت قائل است بدین معنی که برای دسته اول امتیازات و تسهیلات خاصی را در نظر گرفته و در مقابل برای گروه دوم جرائم سختی را پیش بینی نموده است. در بخش معافیتها به اجمال به برخی از تسهیلات و امتیازات در نظر گرفته شده برای مودیان گروه نخست اشاره گردید در ادامه جرائم پیش بینی شده صاحبان مشاغل مطرح می گردد. جریمه دیرکرد : در صورتیکه فعالان اقتصادی پس از موعد مقرر مالیات خویش را پرداخت نمایند، موجب تعلق جریمه ای معادل ) % مالیات به ازای هر ماه تأخیر خواهد بود. 2.5 دو نیم درصد ( مبدأ احتساب جریمه در مورد مودیانی که مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی هستند نسبت به مبلغ مندرج در اظهارنامه از تاریخ انقضای مهلت تسلیم آن و نسبت به مابه الاختلاف از تاریخ مطالبه و در مورد مودیانی که از تسلیم اظهارنامه خودداری نموده یا اصولا مکلف به تسلیم اظهارنامه نیستند، تاریخ انقضای مهلت تسلیم  )۱۹۰ اظهارنامه یا سررسید پرداخت مالیات حسب مورد می باشد.( ماده جریمه عدم تسلیم اظهارنامه : در کلیه مواردی که مودی یا نماینده او که بموجب مقررات قانون مالیاتها از بابت پرداخت مالیات مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی است. چنانچه نسبت به تسلیم آن در موعد مقرر اقدام نکند، مشمول جریمه غیرقابل %) مالیات متعلق برای اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع قانون ۳۰ بخشودگی معادل سی درصد ( )۱۹2 %) مالیات متعلق برای سایر مودیان می باشد. (ماده ۱۰ مالیاتهای مستقیم و ده درصد ( جریمه عدم ارائه دفاتر و اسناد حسابداری : نسبت به مودیانی که به موجب این قانون و مقررات مربوط به آن مکلف به نگهداری دفاتر قانونی هستند در صورت عدم تسلیم ترازنامه و حساب سود و زیان یا عدم ارائه دفاتر مشمول جریمه ای معادل بیست درصد  )۱۹۳ ) مالیات برای هر یک از موارد مذکور خواهند بود. (ماده 2۰%(

  • جریمه تخلف در قبال اشخاص ثالث : هر شخص حقیقی یا حقوقی که بهموجب مقررات این قانون مکلف به کسر و ایصال مالیات مودیان دیگر است درصورت تخلف از انجام وظایف مقرره علاوه بر مسوولیت تضامنی که با مودی در پرداخت مالیات خواهد داشت، ) %مالیات به 2.5 مشمول جریمهای معادل ده درصد مالیات پرداخت نشده در موعد مقرر و دو و نیم درصد ( ازای هر ماه نسبت به مدت تأخیر از سررسید پرداخت، خواهد بود.  ) % موضوع 2.5 ( چنانچه مالیات توسط دریافتکننده وجوه پرداخت شود، در این صورت جریمه دو و نیم درصد این ماده تا تاریخ پرداخت مالیات توسط مودی مزبور از مکلفین به کسر و ایصال مالیات، مطالبه و وصول خواهد  )۱۹۹شد. (ماده همچنین علاوه بر جرائم پیش بینی شده چنانچه صاحبان مشاغل تکالیف قانونی خود را در موعد مقرر انجام ندهند مرتکب جرم مالیاتی شده به مجازاتهای درجه شش محکوم می گردند در ذیل به مواردی که جرم مالیاتی محسوب می گردد اشاره می شود.  – تنظیم دفاتر، اسناد و مدارک خلاف واقع و استناد به آن ۱ – اختفای فعالیت اقتصادی و کتمان درآمد حاصل از آن 2 – ممانعت از دسترسی مأموران مالیاتی به اطلاعات مالیاتی و اقتصادی خود یا اشخاص ثالث در اجرای ماده ۳ مکرر) ۱۶۹) و (۱۶۹( ) این قانون و امتناع از انجام تکالیف قانونی مبنیبر ارسال اطلاعات مالی موضوع مواد ۱۸۱( به سازمان امور مالیاتی کشور و وارد کردن زیان به دولت با این اقدام – عدم انجام تکالیف قانونی مربوط به مالیاتهای مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده در رابطه با وصول یا کسر ۴ مالیات مودیان دیگر و ایصال آن به سازمان امور مالیاتی در مواعد قانونی تعیینشده  تنظیم معاملات و قراردادهای خود به نام دیگران، یا معاملات و قراردادهای مودیان دیگر به نام خود برخلاف 5 واقع  خودداری از انجام تکالیف قانونی در خصوص تنظیم و تسلیم اظهارنامه مالیاتی حاوی اطلاعات درآمدی و ۶ هزینهای در سه سال متوالی  – استفاده از کارت بازرگانی اشخاص دیگر بهمنظور فرار مالیاتی ۷ اعمال این مجازات نافی اعمال محرومیتهای مندرج در قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصب  . مجمع تشخیص مصلحت نظام نیست ۱۳۹۰.۰۸.۰۷ اعلام جرائم و اقامه دعوی علیه مرتکبان جرائم مزبور نزد مراجع قضائی از طریق دادستانی انتظامی مالیاتی و سایر مراجع قانونی صورت میپذیرد.

اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در email
اشتراک گذاری در print

مقاله های مرتبط

مدارک مثبته

مدارک مثبته

در این نوشته به مفهوم مدارک مثبته و یا اسناد مثبته و نقش آن در حسابداری و چگونگی رسیدگی به آن توسط مشاور مالیاتی می

ادامه مطلب »
مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست؟ در این مطلب درباره مشاور مالیاتی کیست و خصوصیات یک وکیل مالیاتی خبره ، هم چنین میزان آشنایی او با قوانین مالیاتی

ادامه مطلب »
درخواست خود را بنویسید ...
ما را در نقشه بیابید ...