09120754199-02188787589-46042254 مشاوره حضوری

شناخت و ثبت سیستم حسابداری

شناخت و ثبت سیستم حسابداری

شناخت و ثبت سیستم حسابداری عبارتست بررسی سیستم حقوق ودستمزد و قیمت تمام شده نحوه تولید وتسهیم هزینه ضایعات نامشهود در مرحله شناخت و ثبت سیستم حسابداری انجام می گیرددر شناخت وثبت سیستم حسابداری مراحل مختلف شناسایی ضایعات وقابلیت تولید در شناخت وثبت سیستم حسابداری بحث می شود وهچنین قابلیت تفکیک واحدهای تولیدی مصرف استانداردوروشهای ارزشگذاری مواد در مرحله شناخت وثبت سیستم حسابداری بحث می گرددونحوه تسهیم هزینه ها یک طرفه یا دوطرفه وهمچنین اولویت تسهیم هزینه ها به درستی رعایت میشود یا نه درمرحله شناخت وثبت سیستم حسابداری پاسخ داده می شودشناخت و ثبت سیستم حسابداری شناسایی دوایر تولیدی وپشتیبانی واداری در مرحله شناخت و ثبت سیستم حسابداری انجام می گیرد

۱- شناخت از نحوه تولید، ماشین آلات تولیدی و انواع محصولات
۱-۱- آیا محصولات تولیدی متنوع می باشد.
۲-۱- آیا شرکت قابلیت تولید انواع مختلف محصولات دیگری راد دارد
۳-۱- آیا واحدهای مختلف تولیدی قابل تفکیک از هم می باشند.
۴-۱- آیا شرکت در تولید محصولات از پیمانکار استفاده می نماید.
۵-۱- آیا محصولات تولیدی سفارش کار می باشند.
۶-۱- آیا ضایعات در مراحل مختلف شناسایی می شود.
۷-۱- آیا ضایعات غیر مشهود وجود دارد.
۸-۱- آیا مصرف استاندارد برای محصولات وجود دارد.

۲- کسب شناخت نسبت به سیستم انبارها و نحوه نگهداری موجودیها
۱-۲- مصرف مواد اولیه بصورت زیر در گروههای مختلف صادر و ثبت می شود.
در گروه ……………………………… بصورت روزانه ماهانه سالانه و غیر
در گروه ……………………………… بصورت روزانه ماهانه سالانه و غیر
۲-۲- مصرف مواد براساس توزیع و سایر روشها اندازه گیری می شود:
۳-۲- گردش کاردکس انبار مقداری ریالی جهت مواد اولیه قطعات فنی و محصولات وجود دارد.
۴-۲- گردش مواد اولیه و کار در جریان در خطوط تولید بوسیله فرمهای نقل و انتقال انجام می شود. بله خیر
۵-۲- روش ارزشگذاری مصرف مواد و قطعات
مواد اولیه: میانگین موزون میانگین متحرک سایر
مصرف قطعات فنی: میانگین موزون میانگین متحرک سایر

۳- بررسی سیستم حقوق و دستمزد
۱-۳- آیا هزینه های حقوق و دستمزد به دوایر مختلف منظور می شود. بله خیر
۲-۳- آیا نقل و انتقال پرسنل به دوایر ثبت می شود.
۳-۳- آیا کارکرد پرسنل در تایم شیت ثبت می شود.

۴- بررسی و شناخت مراکز هزینه شرکت
۱-۴- آیا شرکت از سیستم هزینه های A.B.C هزینه یابی بر مبنای فعالیت استفاده می نماید.
۲-۴- آیا دوایر مختلف تولیدی، پشتیبانی، خدماتی و … شناسایی شده است.
۳-۴- آیا تسهیم هزینه ها به دوایر تولیدی انجام می شود.
۴-۴- روش تسهیم هزینه ها مستقیم یکطرفه دو طرفه
۵-۴- آیا الویت در تسهیم به درستی رعایت می شود. بله خیر
۶-۴- آیا هزینه ها به ثابت و متغیر تفکیک می شوند. بله خیر

۵- شناخت سیستم قیمت تمام شده
۱-۵- آیا هزینه های دوایر تولیدی به تفکیک مواد، و دستمزد و سربار به آحاد محصولات تسهیم می شود. بله خیر
۲-۵- روش تسهیم و مبنای آن مناسب است:

با ما در ارتباط باشید