بر شمارش موجودی‌ها نظارت و موجودی‌ها را به طور آزمایشی در حسابرسی شمارش کنید.

رای مالیاتی

بر شمارش موجودی‌ها نظارت و موجودی‌ها را به طور آزمایشی در حسابرسی شمارش کنید.

شمارش موجودی‌ها یا کنترل شمارش موجودی‌ها یا سرپرستی آن، وظیفه حسابرسان نیست؛ بلکه، این وظیفه مدیریت صاحبکار است. حسابرسان بر شمارش موجودی‌ها نظارت می‌کنند تا شواهد کافی و قابل اطمینان در باره هدف‌های حسابرسی، یعنی اثبات وجود و کامل بودن، را گردآوری نمایند. به طور خلاصه، نظارت بر شمارش موجودی‌ها، مبنایی را برای اظهار نظر حسابرسان نسبت به اعتبار گزاره‌های مدیریت درباره مقادیر موجودی‌ها برای حسابرسان فراهم می‌آورد.

نظارت بر شمارش موجودی‌ها، نقشی بس فراتر از نقش یک تماشاگر است. نظارت حسابرسان، تعیین این که تمام موجودی‌های متعلق به صاحبکار در شمارش منظور شده است و کارکنان صاحبکار، از دستورالعمل‌های کتبی مدیریتی پیروی کرده‌اند را نیز شامل می‌شود. حسابرسان به عنوان بخشی از نظارت خود بر شمارش موجودی‌ها باید نسبت به منظور نشدن هر گونه کالای ناباب یا آسیب دیده در موجودی‌ها کاملاً هوشیار باشند. این گونه کالاها را صاحبکار باید جدا کرده و ارزش آنها را به خالص ارزش بازیافتنی کاهش داده باشد. به طور خلاصه، حسابرسان در طول نظارت بر شمارش موجودی‌ها نسبت به هر گونه مشکل پیش‌بینی نشده در دستورالعمل‌های صاحبکار یا هر گونه برخورد نادرست شمارشگران با دستورالعمل‌ها هشیارند و در جهت رفع آنها باید کوشش کنند. حسابرسان شماره آخرین مدارک دریافت کالا و تحویل کالا را که پیش از شمارش موجودی‌ها صادر شده است، یادداشت می‌کنند تا در آینده بتوانند از درستی انقطاع عملیات مربوط به موجودی‌ها مطمئن شوند. هر گونه کالای دریافتی یا صادر شده از انبار در طول شمارش موجودی‌ها باید به دقت مورد توجّه قرار گیرد و هر گونه صورت مغایرت لازم نیز تهیه شود. حصول اطمینان از این که صاحبکار، نسبت به برگه‌های شمارش موجودی‌ها یا صورت‌های شمارش،‌ کنترل کافی اعمال می‌کند یکی دیگر از جنبه‌های نظارت بر شمارش موجودی‌هاست. برگه‌های شمارش موجودی‌ها نیز باید از پیش شماره‌گذاری شده باشد تا بتوان حساب تمام آنها را پس داد.

حسابرسان در طول نظارت بر شمارش موجودی‌ها، تعدادی از اقلام موجودی را انتخاب و به طور آزمایشی شمارش می‌کنند. میزان شمارش‌های آزمایشی بسته به خطر ذاتی و اهمیت موجودی‌های صاحبکار و همچنین، میزان کنترل‌های داخلی صاحبکار بر موجودی‌ها، بسیار متفاوت خواهد بود. شمارش‌های آزمایشی باید به تعدادی صورت گیرد که معرف تمام موجودی‌ها باشد و باید در کاربرگ‌ها ثبت گردد تا مقایسه آنها را با صورت‌های شمارش موجودی‌ها امکان‌پذیر سازد.

پس از شمارش هر قلم از کالا، معمولاً برگه شمارشی روی آن چسبانده می‌شود که دارای شماره ردیف است. برگه‌های شمارش و لزوم استفاده از آنها به منظور پیشگیری از دو مشکل: (الف) عدم شمارش تصادفی یک قلم کالا و (ب) دو بار منظور شدن یک قلم کالا در شمارش، طراحی می‌شود.

بسیاری از شرکت‌ها از تیم‌های شمارشگر دو نفره استفاده می‌کنند. تعدادی برگه‌های شمارش با شماره ردیف پشت سر هم در اختیار هر تیم شمارشگر گذارده می‌شود و آنان باید برگه‌های شمارش استفاده نشده و باطل شده را تحویل سرپرست تیم بدهند.

شمارش کردن موجودی‌ها، تنظیم برگه‌های شمارش و جمع‌آوری برگه‌ها در اپیان شمارش موجودی‌ها، توسط کارکنان صاحبکار انجام می‌شود. حسابرسان شمارش‌های آزمایشی خود را با توجّه به شرایط موجود، زمانی انجام می‌دهند که برگه‌های شمارش هنوز جمعآوری نشده است. حسابرسان شماره برگه‌ شمارش مربوط به هر شمارش آزمایشی خود را در کاربرگ‌هایشان ثابت می‌کنند. کارکنان صاحبکار تا زمانی که حسابرسان نسبت به درستی و دقت شمارش موجودی‌ها اطمینان نیابند، برگه‌های شمارش موجودی‌ها را جمع‌آوری نمی‌کنند.

حسابرسان هنگام مقایسه شمارش‌های آزمایشی خود با برگه‌های شمارش موجودی‌ها نه تنها به اشتباهات مربوط به مقادیر کالاها، بلکه به اشتباهات مربوط به شماره کالا، مشخصات کالا، مبنای اندازه‌گیری و سایر جنبه‌های هر قلم موجودی کالا توجّه می‌کنند. حسابرسان در شمارش آزمایشی موجودی‌های کالا در جریان ساخت باید درستی درصد یا مرحله تکمیل مندرج در برگه شمارش کالا را تعیین کنند.

چنانچه شمارش آزمایشی حسابرسان را آشکار سازد، کالای مزبور باید بیدرنگ توسط کارکنان صاحبکار دوباره شماره واقع و رفع ایراد شود. چنانچه موارد اختلاف فراوانی یافت شود، تمام موجودی‌های انبار مربوط یا حتی تمام موجودی‌های شرکت باید دوباره شمارش گردد.

اطلاعات مندرج در برگه‌های شمارش‌ عیناً به صورت‌های شمارش دارای شماره ردیف نقل می‌شود. این صورت‌ها به منظور قیمت‌گذاری‌ هر قلم موجودی و تعیین مبلغ کل موجودی‌ها به کار می‌رود. پس از جمع‌آوری برگه‌های شمارش، سرپرستان شمارشگران باید حساب تمام برگه‌های شمارش را طبق شماره ردیف آنها پس بدهند. حسابرسان باید از وجود کنترل کافی نسبت به شماره ردیف برگه‌های شمارش موجودی‌ها و صورت‌های شمارش، اطمینان یابند.

صاحبکارانی که از کامپیوتر استفاده می‌کنند می‌توانند کار شمارش موجودی‌ها را با تهیه برگه‌های شمارش قابل خواندن توسط کامپیوتر، تسهیل نمایند. شماره برگه، شماره کالا، مشخصات کالا و قیمت واحد آن می‌تواند پیش‌ از شمارش موجودی‌ها توسط کامپیوتر روی هر برگه کدگذاری شود. اطلاعات مندرج در برگه‌های شمارش پس از اتمام شمارش موجودی‌ها به کامپیوتر داده می‌شود که حاصل ضرب مقادیر در قیمت واحد را محاسبه و سپس صورت خلاصه موجودی‌ها را چاپ می‌کند.

شمارش‌های آزمایشی حسابرسان و شماره برگه‌های شمارش که حسابرسان یادداشت کرده‌اند سپس به صورت خلاصه‌های موجودی‌های صاحبکار ردیابی می‌شود. با هر گونه اختلاف مشاهده شده،‌ نه به عنوان یک اشتباه ناشی از شمارش، بلکه به عنوان اشتباه در انتقال اطلاعات از روی برگه‌های شمارش، ایجاد تغییر عمدی در برگه‌های شمارش یا به وجود آوردن یک برگه شمارش واهی برخورد خواهد شد.

حسابرسان در طول نظارت بر شمارش موجودی‌ها باید در مورد وجود کالاهای متعلق به دیگران در انبار، مانند کالاهای امانی یا کالاهای متعلق به مشتریان که برای ماشینکاری یا پردازش‌های دیگری به شرکت داده‌اند، پرس و جو کنند.

روش‌های حسابرسی کالاهای امانی دیگران نزد صاحبکار می‌تواند شامل مقایسه عین کالاها با مدارک موجودی‌های امانی، بررسی قرار داد و مکاتبات با فرستندگان کالا و مکاتبه مستقیم با فرستندگان کالا به منظور تأیید مقدار و مبلغ کالاهای امانی و روشن شدن هر گونه مسئولیت صاحبکار نسبت به مبالغ فروش تسویه نشده یا ناتوانی صاحبکار در وصول مطالبات مربوط به فروش کالاهای امانی باشد.

هر یک از حسابرسان دست‌اندرکار شمارش موجودی‌ها، کاربرگ‌هایی را تهیه می‌کنند. این کاربرگ‌ها باید میزان شمارش‌ها، هر گونه اختلاف مشاهده شده و نظر وی نسبت به منطبق بودن یا نبودن شمارش موجودی‌ها با دستورالعمل‌های کتبی صاحبکار را نشان دهد. حسابرس مسئول رسیدگی‌ها باید یادداشت خلاصه‌ای حاوی میزان نظارت کلی و درصد ارزش موجودی‌های شمارش شده، تهیه کند. این یاداشت می‌تواند اطلاعاتی را نیز درباره کیفیت ووضعیت موجودی‌ها، نحوه برخورد با موجودی کالاهای امانی دیگران نزد صاحبکار و کنترل‌های مربوط به کالاهای دریافتی یا ارسالی در طول شمارش موجودی‌ها بیان دارد. نمونه‌ای از یادداشت مزبور در شکل 5-13 نشان داده می‌شود

بر شمارش موجودی‌ها نظارت و موجودی‌ها را به طور آزمایشی در حسابرسی شمارش کنید.

شمارش موجودی‌ها یا کنترل شمارش موجودی‌ها یا سرپرستی آن، وظیفه حسابرسان نیست؛ بلکه، این وظیفه مدیریت صاحبکار است. حسابرسان بر شمارش موجودی‌ها نظارت می‌کنند تا شواهد کافی و قابل اطمینان در باره هدف‌های حسابرسی، یعنی اثبات وجود و کامل بودن، را گردآوری نمایند. به طور خلاصه، نظارت بر شمارش موجودی‌ها، مبنایی را برای اظهار نظر حسابرسان نسبت به اعتبار گزاره‌های مدیریت درباره مقادیر موجودی‌ها برای حسابرسان فراهم می‌آورد.

نظارت بر شمارش موجودی‌ها، نقشی بس فراتر از نقش یک تماشاگر است. نظارت حسابرسان، تعیین این که تمام موجودی‌های متعلق به صاحبکار در شمارش منظور شده است و کارکنان صاحبکار، از دستورالعمل‌های کتبی مدیریتی پیروی کرده‌اند را نیز شامل می‌شود. حسابرسان به عنوان بخشی از نظارت خود بر شمارش موجودی‌ها باید نسبت به منظور نشدن هر گونه کالای ناباب یا آسیب دیده در موجودی‌ها کاملاً هوشیار باشند. این گونه کالاها را صاحبکار باید جدا کرده و ارزش آنها را به خالص ارزش بازیافتنی کاهش داده باشد. به طور خلاصه، حسابرسان در طول نظارت بر شمارش موجودی‌ها نسبت به هر گونه مشکل پیش‌بینی نشده در دستورالعمل‌های صاحبکار یا هر گونه برخورد نادرست شمارشگران با دستورالعمل‌ها هشیارند و در جهت رفع آنها باید کوشش کنند. حسابرسان شماره آخرین مدارک دریافت کالا و تحویل کالا را که پیش از شمارش موجودی‌ها صادر شده است، یادداشت می‌کنند تا در آینده بتوانند از درستی انقطاع عملیات مربوط به موجودی‌ها مطمئن شوند. هر گونه کالای دریافتی یا صادر شده از انبار در طول شمارش موجودی‌ها باید به دقت مورد توجّه قرار گیرد و هر گونه صورت مغایرت لازم نیز تهیه شود. حصول اطمینان از این که صاحبکار، نسبت به برگه‌های شمارش موجودی‌ها یا صورت‌های شمارش،‌ کنترل کافی اعمال می‌کند یکی دیگر از جنبه‌های نظارت بر شمارش موجودی‌هاست. برگه‌های شمارش موجودی‌ها نیز باید از پیش شماره‌گذاری شده باشد تا بتوان حساب تمام آنها را پس داد.

حسابرسان در طول نظارت بر شمارش موجودی‌ها، تعدادی از اقلام موجودی را انتخاب و به طور آزمایشی شمارش می‌کنند. میزان شمارش‌های آزمایشی بسته به خطر ذاتی و اهمیت موجودی‌های صاحبکار و همچنین، میزان کنترل‌های داخلی صاحبکار بر موجودی‌ها، بسیار متفاوت خواهد بود. شمارش‌های آزمایشی باید به تعدادی صورت گیرد که معرف تمام موجودی‌ها باشد و باید در کاربرگ‌ها ثبت گردد تا مقایسه آنها را با صورت‌های شمارش موجودی‌ها امکان‌پذیر سازد.

پس از شمارش هر قلم از کالا، معمولاً برگه شمارشی روی آن چسبانده می‌شود که دارای شماره ردیف است. برگه‌های شمارش و لزوم استفاده از آنها به منظور پیشگیری از دو مشکل: (الف) عدم شمارش تصادفی یک قلم کالا و (ب) دو بار منظور شدن یک قلم کالا در شمارش، طراحی می‌شود.

بسیاری از شرکت‌ها از تیم‌های شمارشگر دو نفره استفاده می‌کنند. تعدادی برگه‌های شمارش با شماره ردیف پشت سر هم در اختیار هر تیم شمارشگر گذارده می‌شود و آنان باید برگه‌های شمارش استفاده نشده و باطل شده را تحویل سرپرست تیم بدهند.

شمارش کردن موجودی‌ها، تنظیم برگه‌های شمارش و جمع‌آوری برگه‌ها در اپیان شمارش موجودی‌ها، توسط کارکنان صاحبکار انجام می‌شود. حسابرسان شمارش‌های آزمایشی خود را با توجّه به شرایط موجود، زمانی انجام می‌دهند که برگه‌های شمارش هنوز جمعآوری نشده است. حسابرسان شماره برگه‌ شمارش مربوط به هر شمارش آزمایشی خود را در کاربرگ‌هایشان ثابت می‌کنند. کارکنان صاحبکار تا زمانی که حسابرسان نسبت به درستی و دقت شمارش موجودی‌ها اطمینان نیابند، برگه‌های شمارش موجودی‌ها را جمع‌آوری نمی‌کنند.

حسابرسان هنگام مقایسه شمارش‌های آزمایشی خود با برگه‌های شمارش موجودی‌ها نه تنها به اشتباهات مربوط به مقادیر کالاها، بلکه به اشتباهات مربوط به شماره کالا، مشخصات کالا، مبنای اندازه‌گیری و سایر جنبه‌های هر قلم موجودی کالا توجّه می‌کنند. حسابرسان در شمارش آزمایشی موجودی‌های کالا در جریان ساخت باید درستی درصد یا مرحله تکمیل مندرج در برگه شمارش کالا را تعیین کنند.

چنانچه شمارش آزمایشی حسابرسان را آشکار سازد، کالای مزبور باید بیدرنگ توسط کارکنان صاحبکار دوباره شماره واقع و رفع ایراد شود. چنانچه موارد اختلاف فراوانی یافت شود، تمام موجودی‌های انبار مربوط یا حتی تمام موجودی‌های شرکت باید دوباره شمارش گردد.

اطلاعات مندرج در برگه‌های شمارش‌ عیناً به صورت‌های شمارش دارای شماره ردیف نقل می‌شود. این صورت‌ها به منظور قیمت‌گذاری‌ هر قلم موجودی و تعیین مبلغ کل موجودی‌ها به کار می‌رود. پس از جمع‌آوری برگه‌های شمارش، سرپرستان شمارشگران باید حساب تمام برگه‌های شمارش را طبق شماره ردیف آنها پس بدهند. حسابرسان باید از وجود کنترل کافی نسبت به شماره ردیف برگه‌های شمارش موجودی‌ها و صورت‌های شمارش، اطمینان یابند.

صاحبکارانی که از کامپیوتر استفاده می‌کنند می‌توانند کار شمارش موجودی‌ها را با تهیه برگه‌های شمارش قابل خواندن توسط کامپیوتر، تسهیل نمایند. شماره برگه، شماره کالا، مشخصات کالا و قیمت واحد آن می‌تواند پیش‌ از شمارش موجودی‌ها توسط کامپیوتر روی هر برگه کدگذاری شود. اطلاعات مندرج در برگه‌های شمارش پس از اتمام شمارش موجودی‌ها به کامپیوتر داده می‌شود که حاصل ضرب مقادیر در قیمت واحد را محاسبه و سپس صورت خلاصه موجودی‌ها را چاپ می‌کند.

شمارش‌های آزمایشی حسابرسان و شماره برگه‌های شمارش که حسابرسان یادداشت کرده‌اند سپس به صورت خلاصه‌های موجودی‌های صاحبکار ردیابی می‌شود. با هر گونه اختلاف مشاهده شده،‌ نه به عنوان یک اشتباه ناشی از شمارش، بلکه به عنوان اشتباه در انتقال اطلاعات از روی برگه‌های شمارش، ایجاد تغییر عمدی در برگه‌های شمارش یا به وجود آوردن یک برگه شمارش واهی برخورد خواهد شد.

حسابرسان در طول نظارت بر شمارش موجودی‌ها باید در مورد وجود کالاهای متعلق به دیگران در انبار، مانند کالاهای امانی یا کالاهای متعلق به مشتریان که برای ماشینکاری یا پردازش‌های دیگری به شرکت داده‌اند، پرس و جو کنند.

روش‌های حسابرسی کالاهای امانی دیگران نزد صاحبکار می‌تواند شامل مقایسه عین کالاها با مدارک موجودی‌های امانی، بررسی قرار داد و مکاتبات با فرستندگان کالا و مکاتبه مستقیم با فرستندگان کالا به منظور تأیید مقدار و مبلغ کالاهای امانی و روشن شدن هر گونه مسئولیت صاحبکار نسبت به مبالغ فروش تسویه نشده یا ناتوانی صاحبکار در وصول مطالبات مربوط به فروش کالاهای امانی باشد.

هر یک از حسابرسان دست‌اندرکار شمارش موجودی‌ها، کاربرگ‌هایی را تهیه می‌کنند. این کاربرگ‌ها باید میزان شمارش‌ها، هر گونه اختلاف مشاهده شده و نظر وی نسبت به منطبق بودن یا نبودن شمارش موجودی‌ها با دستورالعمل‌های کتبی صاحبکار را نشان دهد. حسابرس مسئول رسیدگی‌ها باید یادداشت خلاصه‌ای حاوی میزان نظارت کلی و درصد ارزش موجودی‌های شمارش شده، تهیه کند. این یاداشت می‌تواند اطلاعاتی را نیز درباره کیفیت ووضعیت موجودی‌ها، نحوه برخورد با موجودی کالاهای امانی دیگران نزد صاحبکار و کنترل‌های مربوط به کالاهای دریافتی یا ارسالی در طول شمارش موجودی‌ها بیان دارد. نمونه‌ای از یادداشت مزبور در شکل 5-13 نشان داده می‌شود

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای مورد نیاز با * مشخص شده است

نوشتن دیدگاه

عضویت در خبر نامه

مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید آرمان پرداز خبره
خدمات مالی
مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید

در این نوشته برای شما توضیح می دهیم که چگونه یک مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید و به او اعتماد کنیم. در پایان اعتماد شما را به آرمان پرداز خبره جلب می کنیم. مشاور مالیاتی معتبر

ادامه مطلب »
اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره
خدمات مالی
اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و اهمیت مشاور مالیاتی در آن اهمیت مشاوره در زمینه مالیات کسب

ادامه مطلب »
انتخاب کارشناس حسابداری و مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت توسط آرمان پرداز خبره
خدمات مالی
مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت

در این نوشته می خواهیم در مورد نکاتی در خصوص انتخاب مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت و نحوه انتخاب کارشناس حسابداری بپردازیم. تا پایان با ما همراه باشید و جهت هرگونه نیاز به مشاور مالیاتی

ادامه مطلب »
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی
خدمات مالی
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی

در این نوشته میخواهیم به شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی در سازمان امور مالیاتی بپردازیم. جهت هرگونه سوال در خصوص مشاور مالیاتی با ما در ارتباط باشید. مشاور مالیاتی کیست؟ مشاور مالیاتی کسی است که

ادامه مطلب »
انواع هزینه ها در حسابداری و مالی توسط مشاور مالیاتی
حسابداری
انواع هزینه ها در حسابداری

در این نوشته میخواهیم در خصوص انواع هزینه ها در حسابداری و مالی ، بهبود هزینه ها توسط مشاور مالیاتی و همچنین در خصوص انواع هزینه بپردازیم انواع هزینه ها در حسابداری یکی از مهم‌ترین مفاهیم

ادامه مطلب »
مدارک مثبته
حسابداری
مدارک مثبته

در این نوشته به مفهوم مدارک مثبته و یا اسناد مثبته و نقش آن در حسابداری و چگونگی رسیدگی به آن توسط مشاور مالیاتی می پردازیم. مدارک مثبته یا اسناد مثبته مدارک مثبته اسناد نشان‌دهنده وقوع

ادامه مطلب »
مشاور مالیاتی کیست ؟
خدمات مالی
مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست؟ در این مطلب درباره مشاور مالیاتی کیست و خصوصیات یک وکیل مالیاتی خبره ، هم چنین میزان آشنایی او با قوانین مالیاتی و امور مالیاتی کشور به صورت مفصل صحبت می کنیم. با

ادامه مطلب »
اهمیت مشاوره مالیاتی
خدمات مالی
اهمیت مشاوره مالیاتی

اهمیت مشاوره مالیاتی تمامی مشاغل نیازمند دانش مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی و اهمیت مشاوره مالیاتی برای روبه رو شدن با قانون مالیات سازمان امور مالیاتی هستند. با ما باشید زیرا در این نوشته به این

ادامه مطلب »
مفاصا حساب مالیاتی
مشاور مالیاتی
مفاصا حساب و نحوه دریافت مفاصا حساب

درخواست گواهی مفاصا اولین کاری است که مودی و یا مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی وی ملزم است برای دریافت گواهی مفاصا حساب مالیاتی انجام دهد. براساس ماده ۲۳۵ قانون مالیات های مستقیم، اداره امور مالیاتی

ادامه مطلب »
مشاور مالی را چگونه انتخاب کنیم
خدمات مالی
مشاور مالیاتی چه کاری انجام می دهد

اشخاص حسابرس و مشاور مالیاتی در هدایت مالیات دهندگان برای رعایت قوانین، در تمام امور مالی، حسابداری و پرداخت مالیات نقش مهمی دارد. بسته به وضعیت مالیات دهنده، خدماتی که یک مشاور مالیاتی ارائه می‌دهد، متفاوت

ادامه مطلب »
مالیات بر ارزش افزوده
خدمات مالی
مالیات املاک و مستغلات

مالیات املاک و مستغلات ، نوعی از مالیات می باشد، که از درآمدهای به دست آمده از ملک محسوب می شود. املاک و مستغلات شامل سه نوع مالیات می شوند: مالیات بر درآمد اجاره از املاک

ادامه مطلب »
تکنولوژی نرم افزار
حسابرسی
موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی

    موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی     جمع داراییهای شرکتی ۲۰۰ میلیارد ریال است. حسابرس معتقد است تحریف داراییها بالای ۲۰ درصد، منجر به اظهار نظر مردود می‌شود (برای پرهیز از تردیدهای احتمالی در

ادامه مطلب »
بیمه‌ای به کارفرمایان
شرکت حسابداری
مدیریت سود چیست؟

مدیریت سود چیست؟   در کسب و کار برای حفظ عملیات، ارائه خدمات بهتر، و ارائه محصولات جدید، آن نیاز به سود می باشد. در هر کسب و کار، سود همیشه با زیان های خاص همراه است. مهم

ادامه مطلب »

مقاله های مرتبط

اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره

اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و

ادامه مطلب »
درخواست خود را بنویسید ...
ما را در نقشه بیابید ...