شرکت سهامي عام نمونه صورت‌هاي مالي تلفیقی گروه و شرکت اصلی سال مالي منتهی به 29 اسفند 2X13

تئوری حسابداری

شرکت سهامي عام نمونه
صورت‌هاي مالي تلفیقی گروه و شرکت اصلی
سال مالي منتهی به 29 اسفند 2X13

1394

پیشگفتار

وجود اطلاعات مالی شفاف یکی از الزامات اساسی کارآیی بازار سرمایه است و در قانون بازار اوراق بهادار در راستای حمایت از حقوق سرمایه‌گذاران، و با هدف ساماندهی، حفظ و توسعه بازار شفاف، منصفانه و کارآی اوراق بهادار، وظایف و اختیاراتی برای سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص تهیه و انتشار اطلاعات توسط اشخاص تحت نظارت درنظر گرفته شده است.
همچنین طبق مواد 41 و 42 قانون بازار اوراق بهادار (مصوب 01/09/1384)، “سازمان موظف است بورس‌ها، ناشران اوراق ‌بهادار، کارگزاران، معامله‌گران، بازارگردانان، مشاوران سرمایه‌گذاری و کلیه تشکل‌های فعال در بازار سرمایه را ملزم نماید تا براساس استانداردهای حسابداری و حسابرسی ملی کشور اطلاعات جامع فعالیت خود را انتشار دهند.” و “ناشر اوراق بهادار موظف است صورت‌های مالی را طبق مقررات قانونی، استانداردهای ‌حسابداری و گزارش‌دهی مالی و آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی که توسط سازمان ابلاغ می‌شود، تهیه نماید.”
با توجه به تغییرات بعمل آمده در استانداردهای حسابداری و در جهت بهبود افشای اطلاعات در صورت‌های مالی شرکت‌های تولیدی، سازمان بورس و اوراق بهادار در چارچوب وظایف و اختیارات قانونی خود و به منظور تامین نیازهای اطلاعاتی سرمایه‌گذاران و ساير ذينفعان، صورت‌های مالی نمونه تلفیقی گروه و شرکت اصلی برای شرکت‌های تولیدی را با همکاری کمیته فنی سازمان حسابرسی و برخی اعضای جامعه حسابداران رسمی ایران و مدیران شرکت‌های تولیدی و هلدینگ تهیه نموده و سعی شده است که صورت‌های مالی مذکور حاوی اطلاعات لازم برای کلیه ذینفعان جهت انجام ارزیابی‌های مختلف باشد. در این خصوص، توجه استفاده‌کنندگان محترم را به نکات زیر جلب می‌نماید:
• این صورت‌های مالی در برگیرنده حداقل الزامات ارائه و افشا توسط شرکت‌هاست و در صورتی‌که سازمان بورس و اوراق بهادار، الزامات بیشتری برای ارائه و افشا در صورت‌های مالی اعلام نماید، شرکت‌ها مکلف به ارائه اطلاعات موردنیاز می‌باشند.
• در تهیه صورت‌های مالی نمونه، به افشای مناسب و کافی اطلاعات تحت شرایط عمومی و کلی تاکید گردیده و از پرداختن به اطلاعات مرتبط با شرایط خاص، خودداری شده است. در موارد بااهمیت، اطلاعات مرتبط با شرایط خاص نیز باید حسب مورد و ضرورت طبق استانداردهای حسابداری گزارش شود.
• در برخی شرکت‌هتا ممکن است سرفصل‌هایی وجود داشته باشد که در این مجموعه پیش‌بینی نگردیده است. در چنین شرایطی، سرفصل‌های مذکور باید حسب مورد در جای مناسب خود به این مجموعه اضافه شود.
• در صورتیکه یک قلم در یادداشت‌های توضیحی حداقل برابر 10 درصد مجموع اقلام در آن یادداشت باشد، باید افشای کافی در مورد آن صورت گیرد.
مفروضات بکار رفته در تهیه این صورت‌های مالی به شرح زیر است:
– شرکت اصلی شرکتی غیردولتی است و علاوه بر فعالیت‌های تولیدی و خدماتی، از طریق شرکت‌های فرعی و وابسته به فعالیت‌های تولیدی، خدماتی و ساخت املاک می‌پردازد.
– هیچیک از شرکت‌های فرعی، فعالیت خرید و فروش سرمایه‌گذاری ندارد.
در پایان، از اعضای محترم کمیته استانداردها و آموزش سازمان بورس و اوراق بهادار و کميته فنی سازمان حسابرسی و سایر صاحبنظرانی که در تهیه این صورت‌های مالی نقش داشته‌اند قدردانی می‌شود.

شركت سهامى عام نمونه
صورت‌هاى مالى تلفيقى گروه و شركت اصلى
سال مالى منتهى به 29 اسفند 2×13

مجمع عمومى عادى صاحبان سهام
با احترام
به پيوست صورت‌هاى مالى تلفيقى گروه به همراه صورت‌هاى مالى شركت سهامى عام نمونه (شركت اصلى) مربوط به سال مالى منتهى به 29 اسفند 2×13 تقديم مى‏شود. اجزاى تشكيل‏دهنده صورت‌هاى مالى به قرار زير است:
شماره صفحه
الف – صورت‌هاى مالى اساسى تلفيقى گروه:
ترازنامه تلفيقى 2
صورت سود و زيان تلفيقى 3
گردش حساب سود(زيان) انباشته تلفيقى 3
صورت سود و زيان جامع تلفيقى 4
صورت جريان وجوه نقد تلفيقى 5
ب – صورت‌هاى مالى اساسى شركت سهامى عام نمونه:
ترازنامه 6
صورت سود و زيان 7
گردش حساب سود (زيان) انباشته 7
صورت سود و زيان جامع 8
صورت جريان وجوه نقد 9
پ – يادداشت‌هاى توضيحى:
تاريخچه و فعاليت 10
اهم رويه‏هاى حسابدارى 17-10
يادداشت‌هاى مربوط به اقلام مندرج در صورت‌هاى مالى و ساير اطلاعات مالى 61-18
صورت‌هاى مالى تلفيقى گروه و صورت‌هاى مالى شركت سهامى عام نمونه طبق استانداردهاى حسابدارى تهيه شده و در تاريخ …../…../3×13 به تأييد هيئت مديره رسيده است.

اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل نام نماینده اشخاص حقوقی سمت امضا
……… ……… رئیس هیئت مدیره ………
……… ……… نایب رئیس هیئت مدیره ………
……… ……… عضو هیئت مدیره و مدیر عامل ………
……… ……… عضو هیئت مدیره و مدیر فروش ………
……… ……… عضو هیئت مدیره ………
……… ……… ……… ………

شرکت سهامی عام نمونه
ترازنامه تلفیقی
در تاریخ 29 اسفند 2×13
(تجدید ارائه شده) (تجدید ارائه شده)
دارایی‌ها یادداشت 29/12/2×13 29/12/1×13 بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام یادداشت 29/12/2×13 29/12/1×13
میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال
دارایی‌های جاری بدهی‌های جاری
موجودی نقد 3 ………. ………. پرداختنی‌های تجاری و غیرتجاری 15 ………. ……….
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت 4 ………. ………. مالیات پرداختنی 16 ………. ……….
دریافتنی‌های تجاری و غیرتجاری 5 ………. ………. سود سهام پرداختنی 17 ………. ……….
موجودی مواد و کالا 6 ………. ………. تسهیلات مالی 18 ………. ……….
پیش‌پرداخت‌ها 7 ………. ………. ذخایر 19 ………. ……….
دارایی‌های‌ نگهداری‌شده برای فروش 8 ………. ………. پیش‌دریافت‌ها 20 ………. ……….
جمع دارایی‌های جاری ………. ………. بدهی‌های‌ مرتبط با دارایی‌های‌ نگهداری‌شده برای فروش 8 ………. ……….
دارایی‌های غیرجاری جمع بدهی‌های جاری ………. ……….
دریافتنی‌های بلندمدت 5 ………. ………. بدهی‌های غیرجاری
سرمایه‌گذاری‌‌های بلندمدت 9 ………. ………. پرداختنی‌های بلندمدت 15 ………. ……….
سرمایه‌گذاری در املاک 10 ………. ………. تسهیلات مالی بلندمدت 18 ………. ……….
دارایی‌های نامشهود 11 ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان 21 ………. ……….
سرقفلی 12 ………. ………. جمع بدهی‌های غیرجاری ………. ……….
دارایی‌های ثابت مشهود 13 ………. ………. جمع بدهی‌ها ………. ……….
سایر دارایی‌ها 14 ………. ………. حقوق صاحبان سهام
جمع دارایی‌های غیرجاری ………. ………. سرمایه 22 ………. ……….
افزایش سرمایه در جریان 23 ………. ……….
صرف سهام 24 ………. ……….
صرف سهام خزانه 25 ………. ……….
اندوخته قانونی 26 ………. ……….
سایر اندوخته‌ها 27 ………. ……….
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها 28 ………. –
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی 29 ………. ……….
سود انباشته ………. ……….
سهام شرکت اصلی در مالکیت شرکت‌های فرعی 30 (……….) (……….)
سهام خزانه 31 (……….) (……….)
جمع حقوق قابل‌انتساب به صاحبان سهام شرکت اصلی ………. ……….
سهم اقلیت 32 ………. ……….
جمع حقوق صاحبان سهام ………. ……….
جمع دارایی‌ها ………. ………. جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام ………. ……….

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی است.

شركت سهامى عام نمونه
صورت سود و زيان تلفيقي
سال مالى منتهى به 29 اسفند 2×13
يادداشت سال 2×13 (تجديدارائه‏شده)
سال1×13
ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال
درآمدهای عملیاتی 33 ………. ……….
بهاى تمام شده درآمدهای عملیاتی 34 (……….) (……….)
سود ناخالص ………. ……….
هزينه‏هاى فروش، ادارى و عمومى 35 (……….) (……….)
هزینه مطالبات مشکوک‌الوصول (هزینه استثنایی) 36 (……….) –
سایر اقلام عملياتى 37 ………. ……….
(……….) (……….)
سود عملياتى ………. ……….
هزينه‏هاى مالى 38 (……….) (……….)
ساير درآمدها و هزينه‏هاى غيرعملياتى 39 ………. ……….
………. ……….
سود قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته ………. ……….
سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته 1-1-9 ………. ……….
سود عملیات در حال تداوم قبل از ماليات ………. ……….
ماليات بر درآمد (……….) (……….)
سود خالص عملیات در حال تداوم ………. ……….
سود خالص (زیان) عملیات متوقف شده 40 ………. (……….)
سود خالص ………. ……….
سهم اقليت از سود خالص ………. ……….
سود خالص قابل‌انتساب به صاحبان سهام شرکت اصلی ………. ……….
سود پایه هر سهم:
ناشی از عملیات در حال تداوم:
عملیاتی ………. ……….
غیرعملیاتی ………. ……….
………. ……….
ناشی از عملیات متوقف شده ………. (……….)
سود پایه هر سهم 41 ………. ……….
گردش حساب سود (زیان) انباشته تلفيقي

سود خالص ………. ……….
سود انباشته ابتدای سال ………. ……….
تعديلات سنواتى 43 ………. (……….)
سود انباشته ابتدای سال- تعديل‌شده ………. ……….
سود سهام مصوب 17 (……….) (……….)
افزایش سرمایه 22 (……….) (……….)
………. ……….
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام 28 ………. –
سود قابل تخصیص ………. ……….
اندوخته قانونى 26 (……….) (……….)
ساير اندوخته‏ها 27 (……….) (……….)
(……….) (……….)
سود انباشته پايان سال ………. ……….
سهم اقليت از سود انباشته 32 ………. ……….
سود انباشته قابل‌انتساب به صاحبان سهام شرکت اصلی ………. ……….

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی است.

شركت سهامى عام نمونه
صورت سود و زيان جامع تلفيقي
سال مالى منتهى به 29 اسفند 2×13
(تجديد ارائه شده)
يادداشت سال 2×13 سال 1×13
ميليون ريال ميليون ريال
سود خالص سال ………. ……….
مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌هاي ثابت مشهود 28 ………. –
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی 29 ………. ……….
سود جامع سال ………. ……….
تعديلات سنواتي 43 ………. (……….)
سود جامع شناسايي شده از تاريخ گزارشگري سال قبل ………. ……….
سهم اقليت از سود جامع سال ………. ……….
سود جامع قابل‌انتساب به صاحبان سهام شرکت اصلی ………. ……….

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی است.

شركت سهامى عام نمونه
صورت جريان وجوه نقد تلفيقي
سال مالى منتهى به 29 اسفند 2×13

(تجديد ارائه شده)
يادداشت سال 2×13 سال 1×13
ميليون‌ريال ميليون‌ريال ميليون‌ريال
فعاليت‌هاى عملياتى:
جريان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشى ازفعاليت‌هاى عملياتى 44 ………. (……….)
بازده سرمايه‏گذاري‌ها و سود پرداختى بابت تأمين مالى:
سود سهام دريافتى ………. ……….
سود دريافتى بابت سایر سرمايه‏گذارى‌ها ………. (……….)
سود پرداختى بابت تسهیلات (……….) ……….
سود پرداختی بابت اوراق مشارکت (……….) (……….)
سود پرداختی بابت اجاره سرمایه‌ای (……….) (……….)
سود سهام پرداختى به سهامداران شركت اصلي (……….) (……….)
سود سهام پرداختي به سهامداران اقليت (……….) (……….)
جريان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشى از بازده سرمايه‏گذاري‌ها و سود پرداختى بابت تأمين مالى ………. (……….)
ماليات بردرآمد:
ماليات بر درآمد پرداختى (……….) (……….)
فعاليت‌هاى سرمايه‏گذارى:
وجوه دریافتی بابت فروش دارايي‌هاى ثابت مشهود ………. ……….
وجوه پرداختى بابت خريد دارايي‌هاى ثابت مشهود (……….) (……….)
وجوه دریافتی بابت فروش دارايي‌هاي نگهداری‌شده برای فروش ………. ……….
وجوه دریافتی بابت فروش دارايي‌هاى نامشهود ………. ……….
وجوه پرداختى بابت خريد دارايي‌هاى نامشهود (……….) (……….)
وجوه دریافتی بابت فروش شرکت فرعی ………. ……….
وجوه پرداختي بابت خريد شرکت فرعي پس از کسر وجوه نقد تحصيل شده (……….) (……….)
وجوه دریافتی بابت فروش ساير سرمايه‏گذاري‌هاي بلندمدت ………. ……….
وجوه پرداختی بابت تحصیل ساير سرمايه‏گذاري‌هاي بلندمدت (……….) (……….)
تسهیلات اعطایی به اشخاص (……….) (……….)
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص ………. ……….
وجوه دریافتی بابت فروش سرمايه‏گذاري‌هاى كوتاه‏مدت ………. ……….
وجوه پرداختی بابت تحصیل سرمايه‏گذاري‌هاى كوتاه‏مدت (……….) (……….)
وجوه دریافتی بابت فروش سرمايه‏گذاري‌ در املاک ………. ……….
وجوه پرداختی بابت تحصیل سرمايه‏گذاري‌ در املاک (……….) (……….)
جريان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشى از فعاليت‌هاى سرمايه‏گذارى (……….) ……….
جريان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعاليت‌هاي تأمين مالي ………. (……….)
فعاليت‌هاى تأمين مالى:
وجوه حاصل از افزايش سرمايه شرکت اصلي ………. ……….
وجوه حاصل از صرف سهام – ……….
وجوه حاصل از افزايش سرمايه شرکت‌هاي فرعي- سهم اقليت ………. ……….
وجوه پرداختي بابت تحصيل سهام شرکت اصلي توسط شرکت‌هاي فرعي / سهام خزانه (……….) (……….)
وجوه دریافتی بابت فروش سهام شرکت اصلی در مالکیت شرکت‌های فرعی / سهام خزانه ………. ……….
دریافت تسهیلات ………. ……….
بازپرداخت اصل تسهیلات (……….) (……….)
وجوه حاصل از اوراق مشارکت ………. ……….
بازپرداخت اصل اوراق مشارکت (……….) (……….)
بازپرداخت اقساط اجاره سرمایه‌ای (اصل) (……….) (……….)
جريان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشى از فعاليت‌هاى تأمين مالى ………. (……….)
خالص افزايش (كاهش) در وجه نقد ………. (……….)
موجودی نقد در ابتدای سال ………. ……….
تأثير تغييرات نرخ ارز ………. ……….
موجودی نقد در پایان سال ………. ……….
مبادلات غيرنقدي 45 ………. ……….
یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی است.

شرکت سهامی عام نمونه
ترازنامه
در تاریخ 29 اسفند 2×13
(تجدید ارائه شده) (تجدید ارائه شده)
دارایی‌ها یادداشت 29/12/2×13 29/12/1×13 بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام یادداشت 29/12/2×13 29/12/1×13
میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال
دارایی‌های جاری بدهی‌های جاری
موجودی نقد 3 ………. ………. پرداختنی‌های تجاری و غیرتجاری 15 ………. ……….
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت 4 ………. ………. مالیات پرداختنی 16 ………. ……….
دریافتنی‌های تجاری و غیرتجاری 5 ………. ………. سود سهام پرداختنی 17 ………. ……….
موجودی مواد و کالا 6 ………. ………. تسهیلات مالی 18 ………. ……….
پیش‌پرداخت‌ها 7 ………. ………. ذخایر 19 ………. ……….
دارایی‌های‌ نگهداری‌شده برای فروش 8 ………. ………. پیش‌دریافت‌ها 20 ………. ……….
جمع دارایی‌های جاری ………. ………. بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش 8 ………. ……….
دارایی‌های غیرجاری جمع بدهی‌های جاری ………. ……….
دریافتنی‌های بلندمدت 5 ………. ………. بدهی‌های غیرجاری
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت 9 ………. ………. پرداختنی‌های بلندمدت 15 ………. ……….
سرمایه‌گذاری در املاک 10 ………. ………. تسهیلات مالی بلندمدت 18 ………. ……….
دارایی‌های نامشهود 11 ………. ………. ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان 21 ………. ……….
دارایی‌های ثابت مشهود 13 ………. ………. جمع بدهی‌های غیرجاری ………. ……….
سایر دارایی‌ها 14 ………. ………. جمع بدهی‌ها ………. ……….
جمع دارایی‌های غیرجاری ………. ………. حقوق صاحبان سهام
سرمایه 22 ………. ……….
افزایش سرمایه در جریان 23 ………. ……….
صرف سهام 24 ………. ……….
صرف سهام خزانه 25 ………. –
اندوخته قانونی 26 ………. ……….
سایر اندوخته‌ها 27 ………. ……….
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها 28 ………. –
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی 29 ………. ……….
سود انباشته ………. ……….
سهام خزانه 31 (……….) (……….)
جمع حقوق صاحبان سهام ………. ……….
جمع دارایی‌ها ………. ………. جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام ………. ……….
یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی است.

شركت سهامى عام نمونه
صورت سود و زيان
سال مالى منتهى به 29 اسفند 2×13
يادداشت سال 2×13 (تجديدارائه‏شده)
سال1×13
ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال
درآمدهای عملیاتی 33 ………. ……….
بهاى تمام شده درآمدهای عملیاتی 34 (……….) (……….)
سود ناخالص ………. ……….
هزينه‏هاى فروش، ادارى و عمومى 35 (……….) (……….)
هزینه مطالبات مشکوک‌الوصول (هزینه استثنایی) 36 (……….) –
ساير اقلام عملياتى 37 ………. ……….
(……….) (……….)
سود عملياتى ………. ……….
هزينه‏هاى مالى 38 (……….) (……….)
ساير درآمدها و هزينه‏هاى غيرعملياتى 39 ………. ……….
………. ……….
سود عملیات در حال تداوم قبل از ماليات ………. ……….
ماليات بر درآمد (……….) (……….)
سود خالص عملیات در حال تداوم ………. ……….
سود خالص (زیان) عملیات متوقف شده 40 ………. (……….)
سود خالص ………. ……….
سود پایه هر سهم:
ناشی از عملیات در حال تداوم:
عملیاتی ………. ……….
غیرعملیاتی ………. ……….
………. ……….
ناشی از عملیات متوقف شده ………. (……….)
سود پایه هر سهم 41 ………. ……….
گردش حساب سود (زیان) انباشته

سود خالص ………. ……….
سود انباشته ابتدای سال ………. ……….
تعديلات سنواتى 43 ………. (……….)
سود انباشته ابتدای سال- تعديل‌شده ………. ……….
سود سهام مصوب 17 (……….) (……….)
افزایش سرمایه 22 (……….) (……….)
………. ……….
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام 28 ………. –
سود قابل تخصیص ………. ……….
اندوخته قانونى 26 (……….) (……….)
ساير اندوخته‏ها 27 (……….) (……….)
(……….) (……….)
سود انباشته پايان سال ………. ……….

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی است.

شركت سهامى عام نمونه
صورت سود و زيان جامع
سال مالى منتهى به 29 اسفند 2×13
(تجديد ارائه شده)
يادداشت سال 2×13 سال 1×13
ميليون ريال ميليون ريال
سود خالص سال ………. ……….
مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌هاي ثابت مشهود 28 ………. –
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی 29 ………. ……….
سود جامع سال ………. ……….
تعديلات سنواتي 43 ………. (……….)
سود جامع شناسايي شده از تاريخ گزارشگري سال قبل ………. ……….

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی است.

شرکت سهامي عام نمونه
صورت جريان وجوه نقد
سال مالي منتهي به 29 اسفند 2×13
(تجديد ارائه شده)
يادداشت سال 2×13 سال 1×13
ميليون‌ريال ميليون‌ريال ميليون‌ريال
فعاليت‌هاى عملياتى:
جريان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشى ازفعاليت‌هاى عملياتى 44 ………. (……….)
بازده سرمايه‏گذاري‌ها و سود پرداختى بابت تأمين مالى:
سود سهام دريافتى ………. ……….
سود دريافتى بابت سایر سرمايه‏گذارى‌ها ………. ……….
سود پرداختى بابت تسهیلات (……….) (……….)
سود پرداختی بابت اوراق مشارکت (……….) (……….)
سود پرداختی بابت اجاره سرمایه‌ای (……….) (……….)
سود سهام پرداختي (……….) (……….)
جريان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشى از بازده سرمايه‏گذاري‌ها و سود پرداختى بابت تأمين مالى ………. (……….)
ماليات بردرآمد:
ماليات بر درآمد پرداختى (……….) (……….)
فعاليت‌هاى سرمايه‏گذارى:
وجوه دریافتی بابت فروش دارايي‌هاى ثابت مشهود ………. ……….
وجوه پرداختى بابت خريد دارايي‌هاى ثابت مشهود (……….) (……….)
وجوه دریافتی بابت فروش دارايي‌هاي نگهداری‌شده برای فروش ………. ……….
وجوه دریافتی بابت فروش دارايي‌هاى نامشهود ………. ……….
وجوه پرداختى بابت خريد دارايي‌هاى نامشهود (……….) (……….)
وجوه دریافتی بابت فروش سرمايه‏گذاري‌هاي بلندمدت ………. ……….
وجوه پرداختی بابت تحصیل سرمايه‏گذاري‌هاي بلندمدت (……….) (……….)
تسهیلات اعطایی به اشخاص (……….) (……….)
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص ………. ……….
وجوه دریافتی بابت فروش سرمايه‏گذاري‌هاى كوتاه‏مدت ………. ……….
وجوه پرداختی بابت تحصیل سرمايه‏گذاري‌هاى كوتاه‏مدت (……….) (……….)
وجوه دریافتی بابت فروش سرمايه‏گذاري‌ در املاک ………. ……….
وجوه پرداختی بابت تحصیل سرمايه‏گذاري‌ در املاک (……….) (……….)
جريان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشى از فعاليت‌هاى سرمايه‏گذارى (……….) ……….
جريان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعاليت‌هاي تأمين مالي ………. (……….)
فعاليت‌هاى تأمين مالى:
وجوه حاصل از افزايش سرمايه ………. ……….
وجوه حاصل از صرف سهام – ……….
وجوه دریافتی بابت فروش سهام خزانه ………. ……….
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه (……….) (……….)
دریافت تسهیلات ………. ……….
بازپرداخت اصل تسهیلات (……….) (……….)
وجوه حاصل از اوراق مشارکت ………. ……….
بازپرداخت اصل اوراق مشارکت (……….) (……….)
بازپرداخت اقساط اجاره سرمایه‌ای (اصل) (……….) (……….)
جريان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشى از فعاليت‌هاى تأمين مالى ………. (……….)
خالص افزايش (كاهش) در وجه نقد ………. (……….)
موجودی نقد در ابتدای سال ………. ……….
تأثير تغييرات نرخ ارز ………. ……….
موجودی نقد در پایان سال ………. ……….
مبادلات غيرنقدي 45 ………. ……….

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی است.

1- تاريخچه و فعاليت
1-1- تاریخچه
گروه شامل شركت سهامى عام نمونه (شركت اصلى) و شركت‌هاى فرعى آن است. شركت سهامى عام نمونه در تاريخ …….. به صورت شركت سهامى خاص تأسيس شده و طى شماره …….. مورخ …….. در اداره ثبت شركت‌ها و مالكيت صنعتى ……… (محل ثبت) به ثبت رسيد و متعاقبا از تاریخ ……….، شروع به بهره‌برداری نموده است. شرکت در تاريخ ………. به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ………. به شركت سهامى عام تبديل و در تاريخ ……… در بورس اوراق بهادار پذيرفته شده است. در حال حاضر، شركت نمونه جزء واحدهاى تجارى فرعى شركت ………. است و واحد تجارى نهايى گروه، شركت ………. مي‌باشد. نشانی مركز اصلى شركت ………. و محل فعالیت اصلی آن در شهر ………. واقع است.

2-1- فعاليت‌هاى اصلى
موضوع فعاليت شركت طبق ماده ……. اساسنامه، ……. می‌باشد. فعالیت اصلی شرکت نمونه طی سال مورد گزارش ……. و شركت‌هاى فرعى آن عمدتا در زمينه‌هاى ……، …… و …… به شرح يادداشت 4-9 است.

3-1- تعداد كاركنان
ميانگين ماهانه تعداد كاركنان در استخدام و نیز تعداد کارکنان شرکت‌های خدماتی که بخشی از امور خدماتی گروه و شرکت اصلی را به عهده دارند، طى سال به شرح زير بوده است:
گروه شرکت اصلي
2×13 1×13 2×13 1×13
نفر نفر نفر نفر
کارکنان رسمی ….. ….. ….. …..
کارکنان قراردادی ….. ….. ….. …..
….. ….. ….. …..
کارکنان شرکت‌های خدماتی ….. ….. ….. …..
….. ….. ….. …..

2- اهم رويه‌هاي حسابدارى
1-2- مبناى تهيه صورت‌هاى مالى
صورت‌هاى مالى تلفيقى گروه و شركت اصلى برمبناى بهاى تمام شده تاريخى تهيه و در موارد زیر از ارزش‌هاى جارى استفاده شده است:
الف) سرمایه‌گذاری‌های جاری سریع‌المعامله با استفاده از روش ارزش بازار (یادداشت 4)
ب) ماشین‌آلات و تجهیزات با استفاده از روش تجدیدارزیابی (یادداشت 5-13)
2-2- مبانى تلفيق
1-2-2- صورت‌هاى مالى تلفيقى حاصل تجميع اقلام صورت‌هاى مالى شركت اصلی و شركت‌هاى فرعى (شرکت‌های تحت کنترل شرکت اصلی) آن پس از حذف معاملات و مانده حساب‌هاى درون گروهى و سود و زيان تحقق‌نيافته ناشى از معاملات فيمابين است.
2-2-2- در مورد شركت‌هاى فرعى تحصيل شده طى سال، نتايج عمليات آنها از تاريخى كه كنترل آنها به طور مؤثر به شركت اصلى منتقل مي‌شود و در مورد شركت‌هاى فرعى واگذار شده، نتايج عمليات آنها تا زمان واگذارى، در صورت سود و زيان تلفيقى منظور مي‌گردد.
3-2-2- سهام تحصيل شده شركت اصلى توسط شركت‌هاى فرعى، به بهاى تمام شده در حساب‌ها منظور و در ترازنامه تلفيقى به عنوان كاهنده حقوق صاحبان سهام تحت سرفصل «سهام شركت اصلى در مالكيت شركت‌هاى فرعى» منعكس مي‌گردد.
4-2-2- سال مالى شركت فرعى ….. در 30 آذر ماه هر سال خاتمه مى‌يابد. با اين حال، صورت‌هاى مالى شركت مذكور به همان ترتيب در تلفيق مورد استفاده قرار مى‏گيرد. با اين وجود، در صورت وقوع هر گونه رويدادى تا تاريخ صورت‌هاى مالى شركت اصلى كه تأثير عمده‌اى بر كليت صورت‌هاى مالى تلفيقى داشته باشد آثار آن از طريق اعمال تعديلات لازم در اقلام صورت‌هاى مالى شركت فرعى ….. به حساب گرفته مي‌شود.
5-2-2- صورت‌های مالی تلفیقی با استفاده از رویه‌های حسابداری یکسان در مورد معاملات و سایر رویدادهای مشابهی که تحت شرایط یکسان رخ داده‌اند، تهیه می‌شود.

3-2- موجودى مواد و كالا
1-3-2- موجودى مواد و كالا به «اقل بهاى تمام شده و خالص ارزش فروش» هر یک از اقلام/گروه‌هاى اقلام مشابه ارزشيابى مي‌شود. در صورت فزونى بهاى تمام شده نسبت به خالص ارزش فروش، مابه‌التفاوت به عنوان زیان كاهش ارزش موجودى شناسايى مي‌شود. بهاى تمام شده موجودي‌ها با بكارگيرى روش‌هاى زير تعيين مي‌شود:

روش مورد استفاده
مواد اوليه و بسته‌بندى اولين صادره از اولين وارده
كالاى در جريان ساخت اولين صادره از اولين وارده
كالاى ساخته شده ميانگين موزون
قطعات و لوازم يدكى ميانگين موزون

2-3-2- موجودى مواد اوليه و بسته‌بندى در شركت‌هاى عضو گروه تا قبل از سال مالى 2×13 با بكارگيرى روش ميانگين موزون اندازه‌گیری مي‌شد، اما به دلیل ……… از ابتداى سال 2×13 روش مزبور به روش «اولين صادره از اولين وارده» تغيير یافته و روش جديد با فرض تسرى به سال‌هاى قبل اعمال شده است (يادداشت 1-43).

4-2- سرمايه‌گذاري‌ها
تلفيقى گروه شركت اصلى
اندازه‌گیری:
سرمايه‌گذاري‌هاى بلندمدت:
سرمايه‌گذاري در شركت‌هاى فرعى مشمول تلفيق بهـاى تمـام شــده به كسـر کاهش ارزش انباشته هر یک از سرمایه‌گذاری‌ها
سرمايه‌گذاري در شركت‌هاى وابسته ارزش ويژه بهـاى تمـام شــده به كسـر کاهش ارزش انباشته هر یک از سرمایه‌گذاری‌ها
ساير سرمايه‌گذاري‌هاى بلندمدت بهـاى تمـام شــده به كسـر کاهش ارزش انباشته هر یک از سرمایه‌گذاری‌ها بهـاى تمـام شــده به كسـر کاهش ارزش انباشته هر یک از سرمایه‌گذاری‌ها
سرمایه‌گذاری در املاک بهـاى تمـام شــده به كسـر کاهش ارزش انباشته هر یک از سرمایه‌گذاری‌ها بهـاى تمـام شــده به كسـر کاهش ارزش انباشته هر یک از سرمایه‌گذاری‌ها
سرمايه‌گذاري‌هاى جارى:
سرمايه‌گذاري سريع‏المعامله در بازار ارزش بازار ارزش بازار
ساير سرمايه‌گذاري‌هاى جارى اقل بهاى تمام شده و خالص ارزش فروش هر یک از سرمايه‌گذاري‌ها اقل بهاى تمام شده و خالص ارزش فروش هر یک از سرمايه‌گذاري‌ها
شناخت درآمد:
سرمايه‌گذاري در شركت‌هاى فرعى مشمول تلفيق در زمان تصويب سود توسط مجمع عمومى صاحبان سهام شركت سرمايه‌پذير (تا تاريخ تصويب صورت‌هاى مالى)
سرمايه‌گذاري در شركت‌هاى وابسته روش ارزش ويژه در زمان تصويب سود توسط مجمع عمومى صاحبان سهام شركت سرمايه‏پذير (تا تاريخ تصويب صورت‌هاى مالى)
ساير سرمايه‌گذاري‌هاى جاری و بلندمدت در سهام شرکت‌ها در زمان تصويب سود توسط مجمع عمومى صاحبان سهام شركت سرمايه‏پذير (تا تاريخ ترازنامه) در زمان تصويب سود توسط مجمع عمومى صاحبان سهام شركت سرمايه‏پذير (تا تاريخ ترازنامه)
سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار در زمان تحقق سود تضمین شده در زمان تحقق سود تضمین شده

5-2- دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
1-5-2- دارایی‌های غیرجاری (مجموعه‌های واحد) که مبلغ دفتری آنها، عمدتا از طریق فروش و نه استفاده مستمر بازیافت می‌گردد، به عنوان «نگهداری‌شده برای فروش» طبقه‌بندی می‌شود. این شرایط تنها زمانی احراز می‌شود که دارایی‌های غیرجاری (مجموعه‌های واحد) جهت فروش فوری در وضعیت فعلی آن، فقط برحسب شرایطی که برای فروش چنین دارایی‌هایی مرسوم و معمول است، آماده بوده و فروش آن بسیار محتمل باشد و سطح مناسبی از مدیریت، متعهد به اجرای طرح فروش دارایی‌های غیرجاری (مجموعه‌های واحد) باشد به گونه‌ای که انتظار رود شرایط تکمیل فروش طی یکسال از تاریخ طبقه‌بندی، به استثنای مواردی که خارج از حیطه اختیار مدیریت شرکت است، احراز گردد.
2-5-2- دارایی‌های غیرجاری (مجموعه‌های واحد) نگهداری‌شده برای فروش، به «اقل مبلغ دفتری و خالص ارزش فروش» اندازه‌گیری می‌گردد.

6-2- سرقفلی
حسابدارى تركيب واحدهاى تجارى از نوع تحصيل براساس روش خريد انجام مي‌شود. مازاد بهاى تمام شده تحصيل سرمايه‌گذاري در شركت‌هاى فرعى مشمول تلفيق و شركت‌هاى وابسته مشمول اعمال روش ارزش ويژه بر سهم گروه از خالص ارزش منصفانه خالص دارايي‌هاى قابل تشخيص آنها در زمان تحصيل به عنوان سرقفلى شناسايى و طى 20 سال به روش خط مستقيم مستهلك مي‌شود. سرقفلى ناشى از تحصيل شركت‌هاى وابسته، جزء مبلغ دفترى سرمايه‌گذاري بلندمدت در شركت‌هاى وابسته، در ترازنامه تلفيقى منعكس مي‌شود. علاوه بر این، سرقفلی به بهای تمام شده پس از کسر استهلاک انباشته و کاهش ارزش انباشته منعکس می‌شود.

7-2- دارایی‌های نامشهود
1-7-2- دارایی‌های نامشهود، بر مبناى بهاى تمام شده اندازه‌گیری و در حساب‌ها ثبت مى‏شود. مخارجی از قبیل مخارج معرفي يک محصول يا خدمت جديد مانند مخارج تبليغات، مخارج انجام فعاليت تجاري در يک محل جديد يا با يک گروه جديد از مشتريان مانند مخارج آموزش کارکنان، و مخارج اداري، عمومي و فروش در بهاي تمام شده دارايي نامشهود منظور نمي‌شود. شناسايي مخارج در مبلغ دفتري يک دارايي نامشهود، هنگامي که دارايي آماده بهره‌برداري است، متوقف مي‌شود. بنابراين، مخارج تحمل شده براي استفاده يا بکارگيري مجدد يک دارايي نامشهود، در مبلغ دفتري آن منظور نمي‌شود.
2-7-2- استهلاک دارایی‌های نامشهود با عمر مفید معین، با توجه به الگوی مصرف منافع اقتصادی آتی مورد انتظار مربوط و براساس نرخ‌ها و روش‌های زیر محاسبه می‌شود:

نوع دارایی نرخ استهلاک روش استهلاک
دانش فنی ….. …..
نرم‌افزارهای رایانه‌ای ….. …..
….. ….. …..
3-7-2- سرقفلی محل کسب به دلیل داشتن عمر مفید نامعین، مستهلک نمی‌شود.

8-2- دارايي‌هاى ثابت مشهود
1-8-2- دارايي‌هاى ثابت مشهود، به استثناى موارد مندرج در يادداشت‌های 2-8-2 و 3-8-2، بر مبناى بهاى تمام شده اندازه‌گیری مي‌شود. مخارج بعدی مرتبط با دارايي‌هاى ثابت مشهود که موجب بهبود وضعیت دارایی در مقایسه با استاندارد عملکرد ارزیابی‌شده اولیه آن گردد و منجر به افزایش منافع اقتصادی حاصل از دارایی شود، به مبلغ دفتری دارایی اضافه و طی عمر مفید باقیمانده دارایی‌های مربوط مستهلک می‌شود. مخارج روزمره تعمیر و نگهداری دارایی‌ها که به منظور حفظ وضعیت دارایی در مقایسه با استاندارد عملکرد ارزیابی‌شده اولیه دارایی انجام می‌شود، در زمان وقوع به عنوان هزینه شناسایی می‌گردد.
2-8-2- ماشين‌آلات و تجهیزات بر مبناى مبلغ تجديد ارزيابى در حساب‌ها انعکاس یافته است. تجدید ارزیابی در تاریخ ……. و با استفاده از كارشناسان مستقل، صورت پذیرفته است. تناوب تجديد ارزيابي به تغييرات ارزش منصفانه دارايي‌هاي تجديد ارزيابي شده بستگي دارد. چنانچه ارزش منصفانه دارايي‌هاي تجديد ارزيابي‌شده، تفاوت بااهميتي با مبلغ دفتري آن داشته باشد، تجديد ارزيابي بعدي ضرورت دارد. دوره تناوب تجدید ارزیابی …… ساله می‌باشد.
3-8-2- دارایی‌های ثابت مشهود تحصیل شده از طریق قرارداد اجاره به شرط تملیک، به «اقل ارزش منصفانه دارایی در آغاز اجاره و ارزش فعلی حداقل مبالغ اجاره» اندازه‌گیری می‌شود. جهت محاسبه ارزش فعلی حداقل مبالغ اجاره، از نرخ ضمنی سود تضمین‌شده اجاره استفاده می‌گردد.
4-8-2- استهلاك دارايي‌هاى ثابت مشهود، مشتمل بر دارایی‌های ناشی از اجاره سرمایه‌ای، با توجه به الگوی مصرف منافع اقتصادی آتی مورد انتظار (شامل عمر مفيد برآوردى) دارايي‌هاى مربوط و با در نظر گرفتن آيين‌نامه استهلاكات موضوع ماده 151 قانون ماليات‌هاى مستقيم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه‌های بعدی آن و براساس نرخ‌ها و روش‌هاى زير محاسبه مي‌شود:

نوع دارایی نرخ استهلاک روش استهلاک
ساختمان ….. …..
تاسیسات ….. …..
ماشین‌آلات و تجهیزات ….. …..
وسایل نقلیه ….. …..
اثاثه و منصوبات ….. …..
ابزارآلات ….. …..
….. ….. …..
1-4-8-2- براى دارايي‌هاى ثابتى كه طى ماه تحصيل مي‌شود و مورد بهره‏بردارى قرار مى‏گيرد، استهلاك از اول ماه بعد محاسبه و در حساب‌ها منظور مي‌شود. در مواردى كه هر يك از دارايي‌هاى استهلاك‌پذير پس از آمادگى جهت بهره‌بردارى به علت تعطيل كار يا علل ديگر براى مدتى مورد استفاده قرار نگيرد، ميزان استهلاك آن براى مدت ياد شده معادل 30 درصد نرخ استهلاك منعكس در جدول بالاست.
2-4-8-2- استهلاک دارایی‌های تجدیدارزیابی‌شده با توجه به مبلغ دفتری جدید (پس از تجدیدارزیابی)، طی عمر مفید باقیمانده محاسبه و در حساب‌ها منظور می‌شود.

9-2- مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها
1-9-2- افزايش‌ مبلغ‌ دفتري‌ يك‌ دارايي‌ ثابت‌ مشهود در نتيجه‌ تجديد ارزيابي‌ آن‌ (درآمد غيرعملياتي‌ تحقق‌‌نيافته‌ ناشي از تجديد ارزيابي‌) مستقيماً تحت‌ عنوان‌ مازاد تجديد ارزيابي‌ ثبت‌ و در ترازنامه‌ به ‌عنوان‌ بخشي‌ از حقوق‌ صاحبان‌ سرمايه‌ طبقه‌بندي‌ مي‌شود و در صورت‌ سود و زيان‌ جامع‌ انعكاس‌ مي‌يابد. هرگاه‌ افزايش‌ مزبور عكس‌ يك‌ كاهش‌ قبلي‌ ناشي از تجديد ارزيابي‌ باشد كه‌ به‌ عنوان‌ هزينه‌ شناسايي‌ گرديده‌ است‌، در اين ‌صورت،‌ اين‌ افزايش‌ تا ميزان‌ هزينه‌ قبلي‌ شناسايي‌ شده‌ در رابطه‌ با همان‌ دارايي‌ بايد به‌عنوان‌ درآمد به‌ سود و زيان‌ دوره‌ منظور شود.
2-9-2- كاهش‌ مبلغ‌ دفتري‌ يك‌ دارايي‌ ثابت‌ مشهود در نتيجه‌ تجديد ارزيابي‌ آن‌ به ‌عنوان‌ هزينه‌ شناسايي‌ مي‌شود. هرگاه‌ كاهش‌ مزبور عكس‌ يك‌ افزايش‌ قبلي‌ ناشي از تجديد ارزيابي‌ باشد كه‌ به‌ حساب‌ مازاد تجديد ارزيابي‌ منظور شده‌ است‌، در اين ‌صورت، اين‌ كاهش‌ بايد تا ميزان‌ مازاد تجديد ارزيابي‌ مربوط‌ به‌ همان‌ دارايي‌ به‌ بدهکار حساب‌ مازاد تجديد ارزيابي‌ منظور گردد و در صورت‌ سود و زيان‌ جامع‌ انعكاس‌ يابد و باقيمانده‌ به‌عنوان‌ هزينه‌ شناسايي‌ شود.
3-9-2- مازاد تجديد ارزيابي منعکس شده در سرفصل حقوق صاحبان سرمايه، در زمان برکناري يا واگذاري دارايي مربوط يا به موازات استفاده از آن توسط واحد تجاري، مستقيماً به حساب سود (زيان) انباشته منظور شود. مبلغ مازاد قابل انتقال معادل تفاوت بين استهلاک مبتني بر مبلغ تجديد ارزيابي دارايي و استهلاک مبتني بر بهاي تمام شده تاريخي آن است. افزايش سرمايه به طور مستقيم، از محل مازاد تجدید ارزیابی مجاز نيست، مگر در مواردي که به‌موجب قانون تجويز شده باشد.

10-2- زیان کاهش ارزش دارایی‌های غیرجاری
1-10-2- در پایان هر دوره گزارشگری، در صورت وجود هرگونه نشانه‌ای دال بر امکان کاهش ارزش دارایی‌ها، آزمون کاهش ارزش انجام می‌گیرد. در این صورت مبلغ بازیافتنی دارایی، برآورد و با ارزش دفتری آن مقایسه می‌گردد. چنانچه برآورد مبلغ بازیافتنی یک دارایی منفرد ممکن نباشد، مبلغ بازیافتنی واحد مولد وجه نقدی که دارایی متعلق به آن است تعیین می‌گردد.
2-10-2- آزمون کاهش ارزش دارایی‌های نامشهود با عمر مفید نامعین، بدون توجه به وجود یا عدم‌وجود هرگونه نشانه‌ای دال بر امکان کاهش ارزش، به طور سالانه انجام می‌شود.
3-10-2- مبلغ بازیافتنی یک دارایی (یا واحد مولد وجه نقد)، ارزش فروش به کسر مخارج فروش یا ارزش اقتصادی، هر کدام بیشتر است می‌باشد. ارزش اقتصادی برابر با ارزش فعلی جریان‌های نقدی آتی ناشی از دارایی با استفاده از نرخ تنزیل قبل از مالیات که بیانگر ارزش زمانی پول و ریسک‌های مختص دارایی که جریان‌های نقدی آتی برآوردی بابت آن تعدیل نشده است، می‌باشد.
4-10-2- تنها در صورتیکه مبلغ بازیافتنی یک دارایی از مبلغ دفتری آن کمتر باشد، مبلغ دفتری دارایی (یا واحد مولد وجه نقد) تا مبلغ بازیافتنی آن کاهش یافته و تفاوت به عنوان زیان کاهش ارزش بلافاصله در صورت سود و زیان شناسایی می‌گردد، مگر اینکه دارایی تجدیدارزیابی‌شده باشد که در این صورت منجر به کاهش مبلغ مازاد تجدیدارزیابی می‌گردد.
5-10-2- در صورت افزایش مبلغ بازیافتنی از زمان شناسایی آخرین زیان که بیانگر برگشت زیان کاهش ارزش دارایی (واحد مولد وجه نقد) می‌باشد، مبلغ دفتری دارایی تا مبلغ بازیافتنی جدید حداکثر تا مبلغ دفتری با فرض عدم‌شناسایی زیان کاهش ارزش در سال‌های قبل، افزایش می‌یابد. برگشت زیان کاهش ارزش دارایی (واحد مولد وجه نقد) نیز بلافاصله در صورت سود و زیان شناسایی می‌گردد مگر اینکه دارایی تجدیدارزیابی‌شده باشد که در این صورت منجر به افزایش مبلغ مازاد تجدیدارزیابی می‌گردد.

11-2- اوراق مشارکت
اوراق‌ مشارکت منتشر شده به کسر، بر مبنای «روش ناخالص» در حساب‌ها ثبت می‌گردد. مبلغ کسر اوراق مشارکت و همچنین مخارج انتشار آن در مقاطع سررسید پرداخت سود و کارمزد بر اساس روش «نرخ سود تضمین‌شده موثر» مستهلک می‌گردد.

12-2- ذخایر
1-12-2- ذخیره تضمین محصولات (گارانتی)
ذخیره تضمین محصولات (گارانتی) بر مبنای ………. درصد فروش سالانه محصولات مشمول تضمین، برآورد و به حساب گرفته می‌شود.

2-12-2- ذخيره مزاياى پايان خدمت كاركنان
ذخيره مزاياى پايان خدمت كاركنان براساس يك ماه آخرين حقوق ثابت و مزاياى مستمر براى هر سال خدمت آنان محاسبه و در حساب‌ها منظور مي‌شود.

13-2- درآمد عملیاتی
1-13-2- درآمد عملیاتی به ارزش منصفانه مابه‌ازای دریافتی یا دریافتنی و به کسر مبالغ برآوردی از بابت برگشت از فروش و تخفیفات اندازه‌گیری می‌شود.
2-13-2- درآمد عملياتي‌ حاصل‌ از فروش‌ كالا، در زمان تحویل کالا به مشتری، شناسايي‌ می‌گردد.
3-13-2- درآمد ارائه خدمات، در زمان ارائه خدمات، شناسایی می‌گردد.1
4-13-2- درآمد املاک فروخته شده که حداقل 20 درصد مبلغ آن نقداً وصول شده باشد، بر اساس درصد تکمیل پروژه شناسایی می‌شود. درصد تکمیل پروژه بر اساس نسبت مخارج تحمل شده برای کار انجام شده تا تایخ ترازنامه به کل مخارج برآوردی ساخت تعیین می‌شود. هرگونه زیان موردانتظار پروژه (شامل مخارج رفع نقص) بلافاصله به سود و زیان دوره منظور می‌شود.

14-2- مخارج تأمين مالى
مخارج تأمين مالى در دوره وقوع به عنوان هزينه شناسايى مي‌شود به استثناى مخارجى كه مستقيماً قابل‌انتساب به تحصيل «دارايي‌هاى واجد شرايط» است.

15-2- تسعير ارز
1-15-2- اقلام پولی ارزی با نرخ رسمی ارز در تاریخ ترازنامه و اقلام غیرپولی که به بهای تمام شده تاریخی بر حسب ارز ثبت شده است، با نرخ رسمی1 ارز در تاریخ انجام معامله، تسعیر می‌شود. تفاوت‌های ناشی از تسویه یا تسعیر اقلام پولی ارزی حسب مورد به شرح زیر در حساب‌ها منظور می‌شود:
الف) تفاوت‌های تسعیر بدهی‌های ارزی مربوط به “دارایی‌های واجد شرایط”، به بهاي تمام شده دارایی منظور می‌شود.
ب) در سایر موارد، به عنوان درآمد یا هزینه دوره وقوع شناسایی و در صورت سود و زیان گزارش می‌شود.
2-15-2- دارایی‌ها و بدهی‌های عملیات خارجی به نرخ رسمی1 ارز در تاریخ ترازنامه و درآمدها و هزینه‌های آنها به نرخ ارز در تاریخ انجام معامله تسعیر می‌شود. تمام تفاوت‌های تسعیر حاصل، در صورت سود و زیان جامع شناسایی و تحت سرفصل حقوق صاحبان سهام در ترازنامه طبقه‌بندی می‌شود. مضافا تفاوت‌های تسعیر اقلام پولی که ماهیتا بخشی از خالص سرمایه‌گذاری در عملیات خارجی را تشکیل می‌دهد، در صورت سود و زیان جامع شناسایی و تا زمان واگذاری سرمایه‌گذاری، تحت سرفصل حقوق صاحبان سهام در ترازنامه طبقه‌بندی می‌شود.

16-2- سهام خزانه
1-16-2- سهام خزانه به روش بهای تمام شده در دفاتر شناسایی و ثبت می‌شود و به عنوان یک رقم کاهنده در بخش حقوق صاحبان سهام در ترازنامه ارائه می‌شود.
2-16-2- هنگام فروش سهام خزانه، هیچگونه مبلغی در صورت سود و زیان و صورت سود و زیان جامع شناسایی نمی‌شود و مابه‌التفاوت خالص مبلغ فروش و مبلغ دفتری تحت عنوان «صرف (کسر) سهام خزانه» شناسایی و ثبت می‌شود.
3-16-2- در تاریخ گزارشگری، مانده بدهکار «صرف (کسر) سهام خزانه» به حساب سود (زیان) انباشته منتقل می‌شود. مانده بستانکار حساب مزبور تا میزان کسر سهام خزانه منظور شده قبلی به حساب سود (زیان) انباشته، به آن حساب منظور و باقیمانده به عنوان «صرف سهام خزانه» در ترازنامه در بخش حقوق صاحبان سهام ارائه و در زمان فروش کل سهام خزانه، به حساب سود (زیان) انباشته منتقل می‌شود.
4-16-2- هرگاه‌ تنها بخشي‌ از مجموع‌ سهام خزانه‌، واگذار شود، مبلغ‌ دفتري‌ هر سهم خزانه بر مبناي‌ ميانگين‌ بهاي‌ تمام‌ شده‌ مجموع‌ سهام خزانه محاسبه‌ می‌شود.

17-2- گزارشگرى برحسب قسمت‌هاى مختلف
1-17-2- قسمت‌هاى گروه در صورتى به عنوان قسمت قابل گزارش مشخص مي‌شود كه اكثر درآمد عملياتى آنها از فروش به مشتريان برون سازمانى عايد گردد و درآمد عملياتى حاصل از فروش به مشتريان برون‌سازمانى و معاملات با ساير قسمت‌ها، حداقل 10 درصد جمع درآمد تمام قسمت‌ها اعم از برون‌سازمانى يا داخلى باشد، يا نتيجه عمليات قسمت، اعم از سود يا زيان، حداقل 10 درصد مجموع سود عملياتى قسمت‌هاى سود ده يا مجموع زيان‌هاى عملياتى قسمت‌هاى زيان ده، هركدام كه قدرمطلق آن بزرگتر است باشد؛ يا دارايي‌هاى آن حداقل 10 درصد جمع دارايي‌هاى تمام قسمت‌ها باشد. توضيح اين كه جمع درآمد عملياتى حاصل از فروش به مشتريان برون‌سازمانى كه قابل‌انتساب به قسمت‌هاى قابل‌گزارش است، باید بيش از 75 درصد جمع درآمد عملياتى گروه ‌باشد.
2-17-2- اطلاعات قسمت‌های قابل‌گزارش بر اساس همان رویه‌های حسابداری مورد استفاده در تهیه صورت‌های مالی گروه، تهیه شده است.
3-17-2- درآمد عملیاتی قسمت ناشی از معاملات با سایر قسمت‌ها (انتقالات بین قسمت‌ها)، بر مبنای همان رویه مورد عمل گروه برای قیمت‌گذاری آن انتقالات، اندازه‌گیری می‌شود. هزینه‌های عملیاتی قسمت شامل هزینه‌های مرتبط با فعالیت اصلی و مستمر قسمت، سایر هزینه‌های مستقیم قابل‌انتساب به قسمت و نیز آن بخش از هزینه‌های مشترک می‌باشد که بر مبنای نسبت درآمد عملیاتی قسمت به کل درآمد عملیاتی گروه، به قسمت قابل‌گزارش تخصیص می‌یابد.

3- موجودى نقد
گروه شركت اصلي
2×13 1×13 2×13 1×13
ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال
موجودي نزد بانك‌ها ………. ………. ………. ……….
موجودي صندوق و تنخواه‌گردان‌ها ………. ………. ………. ……….
وجوه در راه ………. ………. ………. ……….
………. ………. ………. ……….
1-3- موجودى نقد گروه و شركت اصلى در تاريخ ترازنامه شامل وجوه ارزى به ترتيب معادل ….. و ….. ميليون ريال (سال قبل به ترتیب ….. و ….. میلیون ریال) است.
2-3- مبلغ ….. میلیون ریال از موجودی نزد بانک‌های گروه به دلیل ….. توسط …..، مسدود شده است که انتظار می‌رود ظرف چند ماه آینده حل و فصل شود.
3-3- وجوه در راه، مربوط به چک‌های به تاریخ تا 29/12/2×13 می‌باشد که برای وصول به بانک ارائه شده است.

4- سرمايه‌گذاري‌هاى كوتاه‌مدت
2×13 1×13
بهای تمام شده کاهش ارزش خالص خالص
گروه: ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال
سرمايه‌گذاري‌هاي سريع‌المعامله در بازار:
سهام شركت‌هاي پذيرفته‌شده در بورس/فرابورس -** -** ………. ……….
سایر اوراق بهادار -** -** ………. ……….
– – ………. ……….
سرمايه‌گذاري در سهام ساير شركت‌ها ………. (……….) ………. ……….
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار ………. (……….) ………. ……….
سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري كوتاه‌مدت بانکی ………. – ………. ……….
………. ………. ………. ……….
شركت اصلي:
سرمايه‌گذاري‌هاي سريع‌المعامله در بازار:
سهام شركت‌هاي پذيرفته‌شده در بورس/فرابورس -** -** ………. ……….
سایر اوراق بهادار -** -** ………. ……….
– – ………. ……….
سرمايه‌گذاري در سهام ساير شركت‌ها ………. (……….) ………. ……….
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار ………. (……….) ………. ……….
سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري كوتاه‌مدت بانکی ………. – ………. ……….
………. (……….) ………. ……….

5- دريافتنى‌های تجارى و غیرتجاری
1-5- دريافتنى‌های کوتاه‌مدت
2×13 1×13
ريالي ارزي جمع ذخيره مطالبات مشكوك‌الوصول خالص خالص
ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال
گروه:
تجاری:
اسناد دريافتني:
اشخاص وابسته ………. ………. ………. – ………. ……….
ساير مشتریان ………. ………. ………. (……….) ………. ……….
………. ………. ………. (……….) ………. ……….
حساب‌هاي دريافتني:
اشخاص وابسته ………. ………. ………. (……….) ………. ……….
ساير مشتریان ………. ………. ………. (……….) ………. ……….
………. ………. ………. (……….) ………. ……….
………. ………. ………. (……….) ………. ……….
غیرتجاری:
اسناد دريافتني ………. ………. ………. – ………. ……….
كاركنان (وام و مساعده) ………. – ………. (……….) ………. ……….
سپرده‌هاي موقت ………. – ………. – ………. ……….
سود سهام دريافتني ………. – ………. – ………. ……….
سود تحقق‌یافته اوراق مشارکت ………. – ………. – ………. ……….
اشخاص وابسته ………. ………. ………. – ………. ……….
سایر ………. ………. ………. (……….) ………. ……….
………. ………. ………. (……….) ………. ……….
………. ………. ………. (……….) ………. ……….
شركت اصلي:
تجاری:
اسناد دريافتني:
شركت‌هاي گروه ………. ………. ………. – ………. ……….
ساير اشخاص وابسته ………. ………. ………. – ………. ……….
ساير مشتریان ………. ………. ………. (……….) ………. ……….
………. ………. ………. (……….) ………. ……….
حساب‌هاي دريافتني:
شركت‌هاي گروه ………. ………. ………. (……….) ………. ……….
ساير اشخاص وابسته ………. ………. ………. (……….) ………. ……….
ساير مشتریان ………. ………. ………. (……….) ………. ……….
………. ………. ………. (……….) ………. ……….
………. ………. ………. (……….) ………. ……….
غیرتجاری:
اسناد دريافتني ………. ………. ………. – ………. ……….
كاركنان (وام و مساعده) ………. – ………. (……….) ………. ……….
سپرده‌هاي موقت ………. – ………. – ………. ……….
سود سهام دريافتني ………. – ………. – ………. ……….
سود تحقق‌یافته اوراق مشارکت ………. – ………. – ………. ……….
شركت‌هاي گروه ………. ………. ………. – ………. ……….
ساير اشخاص وابسته ………. ………. ………. – ………. ……….
سایر ………. ………. ………. (……….) ………. ……….
………. ………. ………. (……….) ………. ……….
………. ………. ………. (……….) ………. ……….

2-5- دريافتنى‌های بلند‌مدت
2×13 1×13
ريالي ارزي جمع ذخيره مطالبات مشكوك‌الوصول خالص خالص
ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال
گروه:
تجاری:
اسناد دريافتني:
اشخاص وابسته ………. ………. ………. – ………. ……….
ساير مشتریان ………. ………. ………. (……….) ………. ……….
………. ………. ………. (……….) ………. ……….
حساب‌هاي دريافتني:
اشخاص وابسته ………. ………. ………. (……….) ………. ……….
ساير مشتریان ………. ………. ………. (……….) ………. ……….
………. ………. ………. (……….) ………. ……….
………. ………. ………. (……….) ………. ……….
غیرتجاری:
اسناد دريافتني ………. ………. ………. – ………. ……….
كاركنان (وام و مساعده) ………. – ………. (……….) ………. ……….
اشخاص وابسته ………. ………. ………. – ………. ……….
سایر ………. ………. ………. (……….) ………. ……….
………. ………. ………. (……….) ………. ……….
شركت اصلي:
تجاری:
اسناد دريافتني:
شركت‌هاي گروه ………. ………. ………. – ………. ……….
ساير اشخاص وابسته ………. ………. ………. – ………. ……….
ساير مشتریان ………. ………. ………. (……….) ………. ……….
………. ………. ………. (……….) ………. ……….
حساب‌هاي دريافتني:
شركت‌هاي گروه ………. ………. ………. (……….) ………. ……….
ساير اشخاص وابسته ………. ………. ………. (……….) ………. ……….
ساير مشتریان ………. ………. ………. (……….) ………. ……….
………. ………. ………. (……….) ………. ……….
………. ………. ………. (……….) ………. ……….
غیرتجاری:
اسناد دريافتني ………. ………. ………. – ………. ……….
كاركنان (وام و مساعده) ………. – ………. (……….) ………. ……….
شركت‌هاي گروه ………. ………. ………. – ………. ……….
ساير اشخاص وابسته ………. ………. ………. – ………. ……….
سایر ………. ………. ………. (……….) ………. ……….
………. ………. ………. (……….) ………. ……….
………. ………. ………. (……….) ………. ……….

6- موجودى مواد و كالا
2×13 1×13
بهاي تمام‌شده ذخيره كاهش ‌ارزش خالص خالص
ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال
گروه:
كالاي ساخته‌شده ………. – ………. ……….
واحدهای ساختمانی تکمیل‌شده ………. – ………. ……….
كالاي در جريان ساخت ………. – ………. ……….
املاک در جریان ساخت ………. – ………. ……….
مواد اوليه و بسته‌بندي ………. – ………. ……….
قطعات و لوازم يدكي ………. (……….) ………. ……….
ساير موجودي‌ها ………. (……….) ………. ……….
………. (……….) ………. ……….
كالاي در راه ………. (……….) ………. ……….
………. (……….) ………. ……….
شركت اصلي:
كالاي ساخته‌شده ………. – ………. ……….
كالاي در جريان ساخت ………. – ………. ……….
مواد اوليه و بسته‌بندي ………. – ………. ……….
قطعات و لوازم يدكي ………. (……….) ………. ……….
ساير موجودي‌ها ………. (……….) ………. ……….
………. (……….) ………. ……….
كالاي در راه ………. (……….) ………. ……….
………. (……….) ………. ……….

1-6- موجودى مواد اوليه و بسته‏بندى، كالاى ساخته شده، قطعات و لوازم يدكى گروه تا مبلغ ….. ميليون ريال و شركت اصلى تا مبلغ ….. ميليون ريال در مقابل خطرات ناشى از ….. بيمه شده است.
2-6- بخشی از موجودی‌های شرکت به شرح زیر نزد دیگران نگهداری می‌شود:
نوع موجودی محل نگهداری علت گروه شرکت اصلي
2×13 1×13 2×13 1×13
میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال
مواد اولیه قطعه‌سازان ساخت قطعه ….. ….. ….. …..
کالای ساخته شده انبارهای عمومی نگهداری ….. ….. ….. …..
………. ………. ………. ….. ….. ….. …..
….. ….. ….. …..

3-6- موجودی مواد اولیه، کالای ساخته شده و ….. به بهاي تمام شده ….. میلیون ریال در وثیقه بانک‌ها می‌باشد.
4-6- اطلاعات مربوط به واحدهای ساختمانی تکمیل‌شده و املاک در جریان ساخت (مبالغ به میلیون ریال):
واحدهای ساختمانی تکمیل‌شده املاک در جریان ساخت
پروژه ….. پروژه ….. پروژه ….. پروژه ….. پروژه ….. پروژه …..
مخارج انباشته در ابتدای سال:
زمین …… …… …… …… …… ……
تامین مالی …… …… …… …… …… ……
سایر …… …… …… …… …… ……
…… …… …… …… …… ……
مخارج سال:
زمین …… …… …… …… …… ……
تامین مالی …… …… …… …… …… ……
سایر …… …… …… …… …… ……
…… …… …… …… …… ……
مخارج شناسایی‌شده به عنوان هزینه:
طی سال (……) (……) (……) (……) (……) (……)
سال‌های گذشته (……) (……) (……) (……) (……) (……)
(……) (……) (……) (……) (……) (……)
مبلغ دفتری پایان سال …… …… …… …… …… ……
مبلغ دفتری پایان سال 1×13 …… …… …… …… …… ……
تعداد واحد …… …… …… …… …… ……
متراژ …… …… …… …… …… ……
برآورد زمان تکمیل – – – …… …… ……
برآورد مخارج تکمیل – – – …… …… ……
درصد تکمیل:
2×13 100 100 100 …… …… ……
1×13 …… …… …… …… …… ……

7- پيش‏پرداخت‌ها
گروه شركت اصلي
2×13 1×13 2×13 1×13
ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال
پیش‌پرداخت‌های خارجي:
سفارشات مواد اوليه ………. ………. ………. ……….
سفارشات قطعات و لوازم يدكي ………. ………. ………. ……….
……. ………. ………. ………. ……….
سایر ………. ………. ………. ……….
………. ………. ………. ……….
پيش‌پرداخت‌های داخلی:
خريد مواد اوليه ………. ………. ………. ……….
بيمه دارايي‌ها ………. ………. ………. ……….
……. ………. ………. ………. ……….
سایر ………. ………. ………. ……….
………. ………. ………. ……….
………. ………. ………. ……….

1-7- پیش‌پرداخت‌های گروه و شرکت اصلی به ترتیب شامل …….. و …….. میلیون ریال پیش‌پرداخت به اشخاص وابسته طبق یادداشت 3-45 می‌باشد.

8- دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش و بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
گروه شركت اصلي
2×13 1×13 2×13 1×13
ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال
زمین و ساختمان انبار ………. ………. ………. ……….
دارایی‌های مرتبط با کارخانه تولید محصولات غذایی ….. ………. ………. ………. ……….
دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش ………. ………. ………. ……….
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش ………. ………. ………. ……….

1-8- شرکت اصلی در سال مالی 2×13 تصمیم گرفته است یک باب انبار واقع در ….. را واگذار نماید. برای فروش انبار به قیمت منطقی، بازاریابی موثری انجام شده است.
2-8- شرکت اصلی مصمم است کارخانه تولید محصولات غذایی ….. را به منظور ….. واگذار نماید و پیش‌بینی می‌گردد که فرآیند واگذاری تا تاریخ …../…../3×13 تکمیل شود. به همین منظور، فعالیت این کارخانه از تاریخ ….. متوقف گردیده است (یادداشت 40). گروه‌های اصلی دارایی‌ها و بدهی‌های کارخانه قابل‌واگذاری در پایان دوره گزارشگری به شرح زیر است:
2×13
ميليون ريال
دارایی‌های ثابت مشهود ……….
موجودی کالا ……….
دریافتنی‌های تجاری ……….
دارایی‌های کارخانه ……….
پرداختنی‌های تجاری ……….
………. ……….
بدهی‌های کارخانه ……….

9- سرمايه‌گذاري‌های بلندمدت
2×13 1×13
بهای تمام شده/ ارزش ویژه کاهش ارزش انباشته مبلغ دفتری مبلغ دفتری
گروه: میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال
سرمایه‌گذاری در شرکت‌های وابسته (یادداشت 1-1-9) ………. (……….) ………. ……….
سرمايه‌گذاري در سایر شرکت‌ها ………. (……….) ………. ……….
سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌ها (یادداشت 1-9) ………. (……….) ………. ……….
سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار ………. (……….) ………. ……….
سپرده سرمايه‌گذاري بلندمدت بانكي ………. – ………. ……….
………. (……….) ………. ……….
شرکت اصلی:
سرمايه‌گذاري در شرکت‌های فرعی ………. (……….) ………. ……….
سرمايه‌گذاري در شرکت‌های وابسته ………. (……….) ………. ……….
سرمايه‌گذاري در سایر شرکت‌ها ………. (……….) ………. ……….
سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌ها (یادداشت 1-9) ………. (……….) ………. ……….
سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار ………. (……….) ………. ……….
سپرده سرمايه‌گذاري بلندمدت بانكي ………. – ………. ……….
………. (……….) ………. ……….

1-9- سرمايه‌گذاري در سهام شرکت‌ها
شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس/فرابورس 2×13 1×13
تعداد سهام درصد سرمایه‌گذاری بهای تمام شده/ ارزش ویژه کاهش ارزش انباشته مبلغ دفتری ارزش بازار مبلغ دفتری ارزش بازار
گروه: میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال
سرمایه‌گذاری در شرکت‌های وابسته:
شرکت ……… √ ….. ….. ………. (……….) ………. ………. ………. ……….
شرکت ……… √ ….. ….. ………. (……….) ………. ………. ………. ……….
………. (……….) ………. ………. ………. ……….
سرمایه‌گذاری در سایر شرکت‌ها:
شرکت ……… √ ….. ….. ………. (……….) ………. ………. ………. –
شرکت ……… – ….. ….. ………. (……….) ………. – ………. –
………. (……….) ………. ………. ………. ……….
………. (……….) ………. ………. ………. ……….
شرکت اصلی:
سرمایه‌گذاری در شرکت‌های فرعی:
شرکت ……… √ ….. ….. ………. (……….) ………. ………. ………. ……….
شرکت ……… √ ….. ….. ………. (……….) ………. ………. ………. ……….
………. (……….) ………. ………. ………. ……….
سرمایه‌گذاری در شرکت‌های وابسته:
شرکت ……… √ ….. ….. ………. (……….) ………. ………. ………. –
شرکت ……… – ….. ….. ………. (……….) ………. – ………. –
………. (……….) ………. ………. ………. ……….
سرمایه‌گذاری در سایر شرکت‌ها:
شرکت ……… – ….. ….. ………. (……….) ………. – ………. –
شرکت ……… √ ….. ….. ………. (……….) ………. ………. ………. –
………. (……….) ………. ………. ………. ……….
………. (……….) ………. ………. ………. ……….

1-1-9- سرمايه‌گذاري‌ گروه در شركت‌هاى وابسته
سهم از خالص دارايي‌ها سرقفلي سهم از خالص كل دارايي‌ها
ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال
مانده در اول سال ………. ………. ……….
تحصيل طي سال ………. ………. ……….
سهم از سود شركت‌هاي وابسته طي سال قبل از استهلاك سرقفلي ………. – ……….
سود سهام دريافتي يا دريافتني طي سال (……….) – (……….)
استهلاك سرقفلي – (……….) (……….)
………. ………. ……….

2-9- سرمايه‌گذاري در سایر اوراق بهادار
ناشر نوع اوراق نرخ سود 2×13 1×13
گروه: درصد میلیون ریال میلیون ریال
شرکت ……. مشارکت ………. ………. ……….
شرکت ……. مرابحه ………. ………. ……….
شرکت …… صکوک ………. ………. ……….
شرکت ……. ………. ………. ………. ……….
………. ……….
شرکت اصلی:
شرکت ……. مشارکت ………. ………. ……….
شرکت ……. مرابحه ………. ………. ……….
شرکت …… صکوک ………. ………. ……….
شرکت ……. ………. ………. ………. ……….
………. ……….

3-9- شركت اصلى در تاريخ … اقدام به تحصيل 70 درصد سهام داراى حق رأى شركت …… نموده است. بهاى تمام شده تحصيل و مابه‏ازاى واگذار شده به قرار زير است:
ميليون ريال
دارايي‌هاي ثابت مشهود ……….
سرمايه‌گذاري ……….
موجودي مواد و كالا ……….
دريافتني‌ها ……….
موجودي نقد ……….
پرداختني‌ها (……….)
سهم اقليت (……….)
خالص دارايي‌هاي قابل‌تشخيص ……….
سرقفلي ……….
ناخالص مابه‌ازاي نقدي پرداختي ……….
موجودي نقدي تحصيل شده (……….)
جريان خالص خروج وجه نقد ……….

4-9- مشخصات شركت‌هاى فرعى و وابسته گروه به قرار زير است:
اقامتگاه درصد سرمايه‌گذاري فعاليت اصلي
2×13 1×13
گروه شركت اصلي گروه شركت اصلي
شركت‌هاي فرعي:
شركت …… ايران 100 100 100 100 ……….
شركت …… ايران 75 55 60 45 ……….
شركت‌هاي وابسته:
شركت …… ايران 35 25 30 20 ……….
شركت …… آلمان 40 30 30 25 ……….

10- سرمايه‌گذاري‌ در املاک
گروه شرکت اصلی
2×13 1×13 2×13 1×13
میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال
یک قطعه زمین به مساحت ….. مترمربع واقع در ….. ………. ………. ………. ……….
…… ………. ………. ………. ……….
………. ………. ………. ……….

11- دارايي‌هاى نامشهود
مبالغ به میلیون ریال
بهای تمام شده استهلاک انباشته و کاهش ارزش انباشته مبلغ دفتری
مانده در ابتدای ‌سال افزایش فروخته‌شده مانده در پایان‌ سال مانده‌ در ابتدای ‌سال استهلاک و کاهش ارزش فروخته‌شده مانده در پایان‌ سال 2×13 1×13
گروه:
دانش فنی ………. ………. (……….) ………. ………. ………. (……….) ………. ………. ……….
نرم‌افزار رایانه‌ای ………. ………. (……….) ………. ………. ………. (……….) ………. ………. ……….
سرقفلی محل کسب ………. ………. (……….) ………. – – – – ………. ……….
حق امتیاز خدمات عمومی ………. ………. (……….) ………. – – – ………. ……….
………. ………. (……….) ………. ………. ………. (……….) ………. ………. ……….
شرکت اصلی:
دانش فنی ………. ………. (……….) ………. ………. ………. (……….) ………. ………. ……….
نرم‌افزار رایانه‌ای ………. ………. (……….) ………. ………. ………. (……….) ………. ………. ……….
سرقفلی محل کسب ………. ………. (……….) ………. – – – – ………. ……….
حق امتیاز خدمات عمومی ………. ………. (……….) ………. – – – – ………. ……….
………. ………. (……….) ………. ………. ………. (……….) ………. ………. ……….
12- سرقفلى
2×13 1×13
ميليون ريال ميليون ريال
بهاي تمام شده در ابتداي سال ………. ……….
سرقفلي تحصيل شده طي سال ………. ……….
تعديلات ………. ……….
بهاي تمام شده در پايان سال ………. ……….
استهلاك انباشته در ابتداي سال ………. ……….
استهلاك سال ………. ……….
تعديلات ………. ……….
استهلاك انباشته در پايان سال ………. ……….
مبلغ دفتري ………. ……….

13- دارايي‌هاى ثابت مشهود
1-13- گروه
مبالغ به میلیون ریال
بهای تمام شده یا مبلغ تجدیدارزیابی استهلاک انباشته و کاهش ارزش انباشته مبلغ دفتری
مانده در ابتدای ‌سال افزایش افزایش (کاهش) ناشی از تجدیدارزیابی فروخته‌‌شده نقل‌ و انتقالات و سایر تغییرات مانده در پایان‌ سال مانده‌ در ابتدای ‌سال استهلاک و کاهش ارزش فروخته‌شده نقل‌ و انتقالات و سایر تغییرات مانده در پایان‌ سال 2×13 1×13
زمین ………. ………. – (……….) (……….) ………. ـ ـ ـ ـ ـ ………. ……….
ساختمان ………. ………. – (……….) (……….) ………. ………. ………. (……….) (……….) ………. ………. ……….
ساختمان (اجاره سرمایه‌ای) – ………. – – – ………. – ………. – (……….) ………. ………. ……….
تاسیسات ………. ………. – (……….) (……….) ………. ………. ………. (……….) (……….) ………. ………. ……….
ماشین‌آلات و تجهیزات ………. ………. ………. (……….) (……….) ………. ………. ………. (……….) (……….) ………. ………. ……….
وسایل نقلیه ………. ………. – (……….) (……….) ………. ………. ………. (……….) (……….) ………. ………. ……….
اثاثه و منصوبات ………. ………. – (……….) (……….) ………. ………. ………. (……….) (……….) ………. ………. ……….
ابزارآلات ………. ………. – (……….) (……….) ………. ………. ………. (……….) (……….) ………. ………. ……….
………. ………. ………. (……….) (……….) ………. ………. ………. (……….) (……….) ………. ………. ……….
دارایی‌های در جریان تکمیل ………. ………. – – (……….) ………. ………. ……….
پیش‌پرداخت‌های سرمایه‌ای ………. ………. – – (……….) ………. ………. ……….
اقلام سرمایه‌ای در انبار ………. ………. – (……….) (……….) ………. ………. ……….
………. ………. ………. (……….) (……….) ………. ………. ………. (……….) (……….) ………. ………. ……….

2-13- شرکت اصلي
مبالغ به میلیون ریال
بهای تمام شده یا مبلغ تجدیدارزیابی استهلاک انباشته و کاهش ارزش انباشته مبلغ دفتری
مانده در ابتدای ‌سال افزایش افزایش (کاهش) ناشی از تجدیدارزیابی فروخته‌شده نقل‌ و انتقالات و سایر تغییرات مانده در پایان‌ سال مانده‌ در ابتدای ‌سال استهلاک و کاهش ارزش فروخته‌شده نقل‌ و انتقالات و سایر تغییرات مانده در پایان‌ سال 2×13 1×13
زمین ………. ………. – (……….) (……….) ………. ـ ـ ـ ـ ـ ………. ……….
ساختمان ………. ………. – (……….) (……….) ………. ………. ………. (……….) (……….) ………. ………. ……….
تاسیسات ………. ………. – (……….) (……….) ………. ………. ………. (……….) (……….) ………. ………. ……….
ماشین‌آلات و تجهیزات ………. ………. ………. (……….) (……….) ………. ………. ………. (……….) (……….) ………. ………. ……….
وسایل نقلیه ………. ………. – (……….) (……….) ………. ………. ………. (……….) (……….) ………. ………. ……….
اثاثه و منصوبات ………. ………. – (……….) (……….) ………. ………. ………. (……….) (……….) ………. ………. ……….
ابزارآلات ………. ………. – (……….) (……….) ………. ………. ………. (……….) (……….) ………. ………. ……….
………. ………. ………. (……….) (……….) ………. ………. ………. (……….) (……….) ………. ………. ……….
دارایی‌های در جریان تکمیل ………. ………. – – (……….) ………. ………. ……….
پیش‌پرداخت‌های سرمایه‌ای ………. ………. – – (……….) ………. ………. ……….
اقلام سرمایه‌ای در انبار ………. ………. – (……….) (……….) ………. ………. ……….
………. ………. ………. (……….) (……….) ………. ………. ………. (……….) (……….) ………. ………. ……….

3-13- نقل و انتقالات و سایر تغییرات شامل موارد زیر است:
گروه شرکت اصلی
بهای تمام شده استهلاک انباشته مبلغ دفتری بهای تمام شده استهلاک انباشته مبلغ دفتری
میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال
دارایی‌های کارخانه تولید محصولات غذایی ….. ………. (……….) ………. ………. (……….) ……….
زمین و ساختمان انبار ………. (……….) ………. ………. (……….) ……….
جمع دارایی‌های طبقه‌بندی‌شده به عنوان نگهداری‌شده برای فروش ………. (……….) ………. ………. (……….) ……….
سایر نقل و انتقالات ………. (……….) ………. ………. (……….) ……….
………. (……….) ………. ………. (……….) ……….

4-13- دارايي‌هاى ثابت مشهود گروه تا ارزش ….. ميليون ريال و شركت اصلى تا ارزش … ميليون ريال در مقابل خطرات احتمالى ناشى از حريق، سيل و زلزله از پوشش بيمه‏اى برخوردار است.
5-13- ماشين‏آلات و تجهیزات گروه و شركت اصلى، در سال 2×13 مورد تجديدارزيابى قرار گرفته و تفاوت آن به ترتيب به مبلغ ….. و ….. ميليون ريال تحت عنوان مازاد تجديدارزيابى در سرفصل حقوق صاحبان سهام طبقه‏بندى شده و در صورت سود و زيان جامع نيز انعكاس يافته است. مقایسه مبلغ دفتری ماشين‏آلات و تجهیزات مبتنی بر روش تجدیدارزیابی با مبلغ دفتری مبتنی بر روش بهای تمام شده به شرح زیر است:

2×13 1×13
بر مبنای بهای تمام شده بر مبنای تجدیدارزیابی بر مبنای بهای تمام شده بر مبنای تجدیدارزیابی
میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال
گروه:
ماشين‏آلات و تجهیزات ………. ………. ………. –
………. ………. ………. –
شرکت اصلی:
ماشين‏آلات و تجهیزات ………. ………. ………. –
………. ………. ………. –

6-13- زمين و بخشى از ساختمان‌ها و ماشين‏آلات گروه و شركت اصلى در قبال تسهيلات مالى دريافتى در وثیقه بانك‌ها می‌باشد.
7-13- مالکیت قانونی دارایی‌های مورد استفاده زیر به گروه/شرکت منتقل نشده یا گروه/شرکت در اعمال حقوق قانونی خود نسبت به آنها با محدودیت مواجه می‌باشد:
گروه شرکت اصلی
مبلغ دفتری مبلغ دفتری
2×13 1×13 2×13 1×13
میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال
زمین ….. ………. ………. ………. ……….
ساختمان ….. ………. ………. ………. ……….
…… ………. ………. ………. ……….
………. ………. ………. ……….

8-13- دارايي‌هاى در جریان تكميل به شرح زیر است:
درصد تکمیل برآورد تاریخ بهره‌برداری برآورد مخارج تکمیل مخارج انباشته تاثیر پروژه بر عملیات
2×13 1×13 2×13 1×13
گروه: میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال
احداث خط توليد ….. …… …… …… …… …… …… افزایش ظرفیت
احداث كارخانه توليد ….. …… …… …… …… …… …… ……
…… …… ……
شرکت اصلی:
احداث خط توليد ….. …… …… …… …… …… …… افزایش ظرفیت
احداث كارخانه توليد ….. …… …… …… …… …… …… ……
…… …… ……

1-8-13- بخشی از منابع برای پروژه احداث خط تولید ….. از محل انتشار اوراق مشارکت به مبلغ ….. میلیون ریال تامین شده است.
2-8-13- مبالغ زیر به حساب دارایی‌های در جریان تکمیل منظور شده است:

گروه- مخارج انباشته شرکت اصلی- مخارج انباشته
2×13 1×13 2×13 1×13
میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال
مخارج تامین مالی ………. ………. ………. ……….
سود اوراق مشارکت ………. ………. ………. ……….
زیان تسعیر ارز تسهیلات مالی دریافتی ………. ………. ………. ……….
………. ………. ………. ……….
14- ساير دارايي‌ها
گروه شركت اصلي
2×13 1×13 2×13 1×13
ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال
وجوه بانکی مسدودشده* ………. ………. ………. ……….
سپرده نزد صندوق دادگستری ………. ………. ………. ……….
ساير ………. ………. ………. ……….
………. ………. ………. ……….

15- پرداختنى‌های تجارى و غیرتجاری
1-15- پرداختنی‌های کوتاه‌مدت
2×13 1×13
ريالي ارزي جمع جمع
گروه: ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال
تجاری:
اسناد پرداختنی:
اشخاص وابسته ………. ………. ………. ……….
ساير اشخاص ………. ………. ………. ……….
………. ………. ………. ……….
حساب‌هاي پرداختنی:
اشخاص وابسته ………. ………. ………. ……….
ساير اشخاص ………. ………. ………. ……….
………. ………. ………. ……….
………. ………. ………. ……….
غیرتجاری:
اسناد پرداختنی ………. ………. ………. ……….
حق‌بیمه‌های پرداختنی ………. ………. ………. ……….
سپرده‌ حسن انجام کار ………. ………. ………. ……….
هزینه‌های پرداختنی ………. ………. ………. ……….
اشخاص وابسته ………. ………. ………. ……….
سایر ………. ………. ………. ……….
………. ………. ………. ……….
………. ………. ………. ……….
شركت اصلي:
تجاری:
اسناد پرداختنی:
شركت‌هاي گروه ………. ………. ………. ……….
ساير اشخاص وابسته ………. ………. ………. ……….
ساير اشخاص ………. ………. ………. ……….
………. ………. ………. ……….
حساب‌هاي پرداختنی:
شركت‌هاي گروه ………. ………. ………. ……….
ساير اشخاص وابسته ………. ………. ………. ……….
ساير اشخاص ………. ………. ………. ……….
………. ………. ………. ……….
………. ………. ………. ……….
غیرتجاری:
اسناد پرداختنی ………. ………. ………. ……….
حق‌بیمه‌های پرداختنی ………. ………. ………. ……….
سپرده‌ حسن انجام کار ………. ………. ………. ……….
هزینه‌های پرداختنی ………. ………. ………. ……….
شركت‌هاي گروه ………. ………. ………. ……….
ساير اشخاص وابسته ………. ………. ………. ……….
سایر ………. ………. ………. ……….
………. ………. ………. ……….
………. ………. ………. ……….

2-15- پرداختنی‌های بلندمدت
2×13 1×13
ريالي ارزي جمع جمع
گروه: ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال
تجاری:
اسناد پرداختنی:
اشخاص وابسته ………. ………. ………. ……….
ساير اشخاص ………. ………. ………. ……….
………. ………. ………. ……….
حساب‌هاي پرداختنی:
اشخاص وابسته ………. ………. ………. ……….
ساير اشخاص ………. ………. ………. ……….
………. ………. ………. ……….
………. ………. ………. ……….
غیرتجاری:
اسناد پرداختنی ………. ………. ………. ……….
اشخاص وابسته ………. ………. ………. ……….
….. ………. ………. ………. ……….
سایر ………. ………. ………. ……….
………. ………. ………. ……….
………. ………. ………. ……….
شركت اصلي:
تجاری:
اسناد پرداختنی:
شركت‌هاي گروه ………. ………. ………. ……….
ساير اشخاص وابسته ………. ………. ………. ……….
ساير اشخاص ………. ………. ………. ……….
………. ………. ………. ……….
حساب‌هاي پرداختنی:
شركت‌هاي گروه ………. ………. ………. ……….
ساير اشخاص وابسته ………. ………. ………. ……….
ساير اشخاص ………. ………. ………. ……….
………. ………. ………. ……….
………. ………. ………. ……….
غیرتجاری:
اسناد پرداختنی ………. ………. ………. ……….
شركت‌هاي گروه ………. ………. ………. ……….
ساير اشخاص وابسته ………. ………. ………. ……….
….. ………. ………. ………. ……….
سایر ………. ………. ………. ……….
………. ………. ………. ……….
………. ………. ………. ……….

3-15- سررسيد اسناد پرداختنى بلندمدت در تاريخ ترازنامه به شرح زير است:
سال گروه شركت اصلي
ميليون ريال ميليون ريال
4×13 ………. ……….
5×13 ………. ……….
6×13 ………. ……….
7×13 ………. –
………. ……….

16- ماليات پرداختنی
2×13 1×13
ذخیره اسناد پرداختنی جمع ذخیره اسناد پرداختنی جمع
ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال
گروه ………. ………. ………. ………. ………. ……….
شرکت اصلی ………. ………. ………. ………. ………. ……….
………. ………. ………. ………. ………. ……….

1-16- گردش حساب ماليات پرداختنی گروه به قرار زير است:
2×13 1×13
ميليون ريال ميليون ريال
مانده در ابتداي سال ………. ……….
ذخيره ماليات عملكرد سال ………. ……….
تعديل ذخيره ماليات عملكرد سال‌هاي قبل ………. ……….
پرداختی طی سال (……….) (……….)
………. ……….
پيش‌پرداخت‌هاي مالياتي (……….) (……….)
………. ……….

2-16- خلاصه وضعيت ماليات پرداختنی شركت اصلى
2×13- ميليون ريال 1×13- ميليون ريال نحوه تشخيص
سال مالي سود (زيان) ابرازي درآمد مشمول ماليات ابرازی ماليات مانده پرداختنی
ابرازي تشخيصي قطعي پرداختی مانده پرداختنی
0x13 ……. ……. ……. ……. ……. ……. ……. ……. علي‌الرأس
1×13 ……. ……. ……. ……. ……. ……. ……. ……. رسيدگي‌ به‌ دفاتر
2×13 ……. ……. ……. – – – ……. ……. رسيدگي‌نشده
……. …….
پيش‌پرداخت‌هاي مالياتي (……….) (……….)
……. …….

1-2-16- ماليات بر درآمد شركت اصلی براى كليه سال‌هاى قبل از 0x13 قطعى و تسويه شده است.
2-2-16- شركت نسبت به ماليات تشخيصى براى عملكرد سال مالى 0x13 اعتراض كرده و موضوع توسط هيئت حل‌اختلاف مالياتى در دست رسيدگى است.
3-16- جمع مبالغ پرداختی شامل اسناد پرداختنی و ماليات پرداختنی گروه و شركت اصلى در پايان سال مورد گزارش به ترتيب بالغ بر ….. و ….. ميليون ريال كمتر از مجموع برگ‌هاى تشخيص يا قطعى مالياتى صادره توسط ادارات مالياتى مربوط است كه مورد اعتراض قرار گرفته لذا ذخيره‏اى بابت آنها در حساب‌ها منظور نشده است.

مانده مالیات پرداختنی مالیات تشخیصی/قطعی مبالغ پرداختی شامل اسناد پرداختنی مازاد مورد مطالبه حوزه‌های مالیاتی
ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال
شرکت اصلی ………. ………. ………. ……….
شرکت‌های فرعی ………. ………. ………. ……….
گروه ………. ………. ………. ……….
17- سود سهام پرداختنى
2×13 1×13
مانده پرداخت نشده اسناد پرداختنی جمع مانده پرداخت نشده اسناد پرداختنی جمع
میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال
شرکت اصلی:
سنوات قبل 0×13 ………. ………. ………. ………. ………. ……….
سال 0x13 ………. ………. ………. ………. ………. ……….
سال 1×13 ………. ………. ………. ………. ………. ……….
………. ………. ………. ………. ………. ……….
گروه:
شركت‌هاي فرعي- متعلق به اقليت ………. ………. ………. ………. ………. ……….
………. ………. ………. ………. ………. ……….

1-17- سود نقدی هر سهم در سال 1×13 مبلغ ….. ریال و در سال 0x13 مبلغ ….. ریال است.

18- تسهيلات مالى
2×13 1×13
جاری بلندمدت جمع جاری بلندمدت جمع
میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال
گروه:
تسهیلات دریافتی ………. ………. ………. ………. ………. ……….
اوراق مشارکت ………. ………. ………. ………. ………. ……….
تعهدات اجاره سرمایه‌ای ………. ………. ………. ………. ………. ……….
….. ………. ………. ………. ………. ………. ……….
………. ………. ………. ………. ………. ……….
شرکت اصلی:
تسهیلات دریافتی ………. ………. ………. ………. ………. ……….
اوراق مشارکت ………. ………. ………. ………. ………. ……….
….. ………. ………. ………. ………. ………. ……….
………. ………. ………. ………. ………. ……….

1-18- تسهيلات دریافتی بر حسب مبانى مختلف به شرح زیر است:
1-1-18- به تفكيك تأمين‏كنندگان تسهيلات
گروه شركت اصلي
2×13 1×13 2×13 1×13
ريالي ارزي جمع جمع ريالي ارزي جمع جمع
ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال
بانک‌ها ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ……….
شركت‌هاي گروه – – – – ………. ………. ………. ……….
ساير اشخاص وابسته ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ……….
ساير اشخاص ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ……….
………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ……….
سود و كارمزد سال‌هاي آتي (……….) (……….) (……….) (……….) (……….) (……….) (……….) (……….)
………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ……….
حصه بلندمدت (……….) (……….) (……….) (……….) (……….) (……….) (……….) (……….)
حصه جاري ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ……….
سود، كارمزد و جرائم معوق ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ……….
………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ……….

2-1-18- به تفكيك نرخ سود و كارمزد
گروه شركت اصلي
2×13 1×13 2×13 1×13
ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال
25 درصد به بالا ………. ………. ………. ……….
20 تا 25 درصد ………. ………. ………. ……….
15 تا 20 درصد ………. ………. ………. ……….
10 تا 15 درصد ………. ………. ………. ……….
1 تا 10 درصد ………. ………. ………. ……….
بدون سود و كارمزد ………. ………. ………. ……….
………. ………. ………. ……….
3-1-18- به تفكيك زمان‌بندي پرداخت
گروه شركت اصلي
2×13 2×13
ميليون ريال ميليون ريال
3×13 ………. ……….
4×13 ………. ……….
5×13 ………. ……….
6×13 ………. –
7×13 و پس از آن ………. –
………. ……….
4-1-18- به تفكيك نوع وثيقه
گروه شركت اصلي
2×13 2×13
ميليون ريال ميليون ريال
زمين، ساختمان و ماشين‌آلات ………. ……….
چك و سفته ………. ……….
موجودی مواد وکالا ………. ……….
………. ………. ……….
………. ……….
تسهيلات بدون وثيقه ………. ……….
………. ……….

2-18- به منظور احداث خط تولید …..، بر اساس مجوز شماره ….. مورخ ……. صادره توسط سازمان بورس و اوراق بهادار، شرکت اصلی مبلغ ….. میلیون ریال اوراق مشارکت به سررسید سال ….. و نرخ سود علی‌الحساب ….. درصد، در تاریخ ….. صادر نموده که وضعیت آن در تاریخ ترازنامه به شرح زیر است:
2×13 1×13
میلیون ریال میلیون ریال
ارزش اسمی ………. ……….
کسر اوراق (……….) (……….)
ناخالص ………. ……….
استهلاک کسر ………. ……….
مبلغ دفتری ………. ……….
1-2-18- سود علی‌الحساب در مقاطع ….. ماهه به دارندگان اوراق پرداخت می‌شود. سود قطعی پروژه در سررسید طبق ضوابط انتشار اوراق مشارکت، محاسبه و در صورت فزونی آن نسبت به سودهای علی‌الحساب پرداختی، مابه‌التفاوت به دارندگان اوراق پرداخت می‌شود. بر اساس برآورد مدیریت تا تاریخ ترازنامه، سود قطعی پروژه کمتر از مبالغ سود علی‌الحساب متعلقه می‌باشد.
3-18- تعهدات اجاره سرمایه‌ای مرتبط با تحصیل ساختمان دفتر مرکزی شرکت فرعی ….. از طریق اجاره به شرط تملیک می‌باشد. طبق قرارداد اجاره، مدت قرارداد ….. سال، مبلغ اجاره سالانه ….. میلیون ریال می‌باشد و ضمنا اختیار خرید دارایی با پرداخت مبلغ ….. میلیون ریال در پایان قرارداد به آن شرکت اعطا شده است.

19- ذخایر
2×13 1×13
مانده ابتدای سال افزایش مصرف برگشت ذخیره استفاده نشده مانده پایان سال مانده پایان سال
میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال
گروه:
ذخیره تضمین محصولات (گارانتی) ………. ………. (……….) (……….) ………. ……….
………. ………. ………. (……….) (……….) ………. ……….
………. ………. ………. (……….) (……….) ………. ……….
………. ………. (……….) (……….) ………. ……….
شرکت اصلی:
ذخیره تضمین محصولات (گارانتی) ………. ………. (……….) (……….) ………. ……….
………. ………. ………. (……….) (……….) ………. ……….
………. ………. ………. (……….) (……….) ………. ……….
………. ………. (……….) (……….) ………. ……….
20- پيش‌دريافت‌ها
گروه شركت اصلي
2×13 1×13 2×13 1×13
ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال
پيش‌دريافت از مشتريان:
نمايندگي‌هاي فروش ………. ………. ………. ……….
شركت‌هاي گروه – – ………. ……….
ساير اشخاص وابسته ………. ………. ………. ……….
ساير مشتريان ………. ………. ………. ……….
………. ………. ………. ……….
ساير پيش‌دريافت‌ها ………. ………. ………. ……….
………. ………. ………. ……….
مبلغ ….. میلیون ریال از پیش‌دریافت‌های گروه (سال قبل ….. میلیون ریال) مربوط به پیش‌فروش واحدهای ساختمانی می‌باشد.

21- ذخيره مزاياى پايان خدمت كاركنان
گروه شركت اصلي
2×13 1×13 2×13 1×13
ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال
مانده در ابتداي سال ………. ………. ………. ……….
پرداخت شده طي سال (……….) (……….) (……….) (……….)
ذخيره تأمين شده ………. ………. ………. ……….
مانده در پايان سال ………. ………. ………. ……….

22- سرمايه
سرمایه شرکت در تاریخ 29/12/2×13 مبلغ ….. میلیون ریال، شامل ….. سهم ….. ریالی با نام تمام پرداخت شده می‌باشد.
1-22- ترکیب سهامداران در تاریخ ترازنامه به شرح زیر است:

2×13 1×13
تعداد سهام درصد مالکیت تعداد سهام درصد مالکیت
………. ………. ….. ………. …..
………. ………. ….. ………. …..
سایرین (کمتر از پنج درصد) ………. ….. ………. …..
………. 100 ………. 100

2-22- طی سال مورد گزارش، سرمایه شرکت از مبلغ ….. میلیون ریال به مبلغ ….. میلیون ریال (معادل ….. درصد) از محل سود انباشته، افزایش یافته که در تاریخ …../…../2X13 به ثبت رسیده است.

23- افزایش سرمایه در جریان
طی سال مالی مورد گزارش، سرمایه شرکت به موجب مصوبه مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام مورخ ….. از محل آورده نقدی و مطالبات سهامداران به مبلغ ….. میلیون ریال افزایش یافته و از این بابت مبلغ ….. میلیون ریال در سرفصل افزایش سرمایه در جریان انعکاس یافته است. مراحل ثبت افزایش سرمایه در جریان می‌باشد.

24- صرف سهام
طبق مصوبه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ …../…../1X13، افزایش سرمایه شرکت نمونه با سلب حق‌تقدم صاحبان سهام به میزان ….. درصد از محل فروش سهام تصویب و مقرر گردید هر سهم به قیمت ….. ریال به فروش برسد و مابه‌التفاوت مبلغ فروش و مبلغ اسمی سهام جمعا به میزان ….. میلیون ریال به حساب صرف سهام منظور شود.

25- صرف سهام خزانه
2×13 1×13
میلیون ریال میلیون ریال
مانده ابتدای دوره – ………..
سود حاصل از فروش ……….. ………..
زیان حاصل از فروش – (………..)
مانده انتقالی (………..) ………..
مانده پایان دوره ……….. –

26- اندوخته قانونى
در اجراى مفاد مواد 140 و 238 اصلاحيه قانون تجارت مصوب سال 1347 مبلغ …. میلیون ریال از محل سود قابل‌تخصيص شركت اصلى و شركت‌هاى فرعى به اندوخته قانونى منتقل شده است. به موجب مفاد مواد ياد شده تا رسيدن اندوخته قانونى هر شركت به ده درصد سرمايه همان شركت، انتقال یک بیستم از سود خالص هر سال به اندوخته فوق‏الذكر الزامى است. اندوخته قانونى، قابل انتقال به سرمايه نمي‌باشد و جز در هنگام انحلال شركت، قابل‌تقسيم بين سهامداران نيست.

27- ساير اندوخته‌ها
2×13 1×13
مانده در
ابتداي سال افزايش كاهش مانده در پايان سال مانده در پايان سال
ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال
گروه:
اندوخته توسعه و تكميل ………. – – ………. ……….
اندوخته عمومي ………. ………. – ………. ……….
افزايش سرمايه شركت‌هاي فرعي از محل سود انباشته ………. ………. – ………. ……….
………. ………. – ………. ……….
شركت اصلي:
اندوخته توسعه و تكميل ………. – – ………. ……….
اندوخته عمومي ………. ………. – ………. ……….
………. ………. – ………. ……….

28- مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها
گروه شركت اصلي
2×13 1×13 2×13 1×13
ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال
مانده در ابتداي سال – – – –
افزایش ………. ………. ………. ……….
انتقال به سود انباشته (………) (-) (………) (-)
مانده در پايان سال ………. ………. ………. ……….

29- تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی به شرح زیر است:
گروه شركت اصلي
2×13 1×13 2×13 1×13
ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال
عملیات ….. در کشور ….. ………. ………. ………. ……….
عملیات ….. در کشور ….. ………. ………. ………. ……….
………. ………. ………. ……….
مبلغ منظور شده به سود و زیان جامع ………. ………. ………. ……….

30- سهام شركت اصلى در مالكيت شركت‌هاى فرعى
2×13 1×13
شركت فرعي سرمايه‌گذار درصد مالكيت تعداد سهام بهاي تمام شده بهاي تمام شده
ميليون ريال ميليون ريال
شركت … ………. ………. ………. ……….
شركت … ………. ………. ………. –
………. ……….

31- سهام خزانه
2×13 1×13
تعداد مبلغ تعداد مبلغ
سهم میلیون ریال سهم میلیون ریال
مانده ابتدای دوره ………. ………. ………. ……….
خرید طی دوره ………. ………. ………. ……….
فروش طی دوره ………. ………. ………. ……….
مانده پایان دوره ………. ………. ………. ……….

طبق ماده 28 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، شرکت‌ می‌تواند براساس میزان سهام شناور، تا سقف ده درصد (10%) از سهام خود را خریداری و تحت عنوان سهام خزانه در شرکت نگهداری کنند. خرید و فروش سهام خزانه طبق آیین‌نامه و دستورالعمل اجرایی خرید، نگهداری و عرضه سهام خزانه صورت می‌گیرد. شرکت نسبت به سهام خزانه، فاقد حق رای در مجامع بوده و حق‌تقدم در خرید سهام جدید را ندارد و در زمان انحلال حق دریافت هیچ گونه دارایی ندارد. به سهام خزانه در موقع تقسیم سود، سودی تعلق نمی‌گیرد.

1-31- صورت تطبیق برنامه خرید و فروش سهام خزانه با عملکرد واقعی:
……

32- سهم اقلیت
2×13 1×13
میلیون ریال میلیون ریال
سرمایه ………. ……….
افزایش سرمایه در جریان ………. ……….
اندوخته قانونی ………. ……….
سایر اندوخته‌ها ………. ……….
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها ………. ……….
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی ………. ……….
سود انباشته ………. ……….
………. ……….

33- درآمدهای عملیاتی
گروه شركت اصلي
2×13 1×13 2×13 1×13
ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال
فروش خالص ………. ………. ………. ……….
ارائه خدمات ………. ………. ………. ……….
سود سرمایه‌گذاری‌ها – – ………. ……….
ساخت املاک ………. ………. – –
………. ………. ………. ……….
1-33- فروش خالص

2×13 1×13
مقدار ميليون ريال مقدار ميليون ريال
گروه:
داخلي:
گروه محصولات/محصول …… ………. ………. ………. ……….
گروه محصولات/محصول …… ………. ………. ………. ……….
سایر (کمتر از 10 درصد فروش ناخالص) ………. ……….
………. ……….
صادراتي:
گروه محصولات/محصول …… ………. ………. ………. ……….
گروه محصولات/محصول …… ………. ………. ………. ……….
سایر (کمتر از 10 درصد فروش ناخالص) ………. ……….
………. ……….
………. ……….
برگشت از فروش و تخفیفات (……….) (……….)
فروش خالص ………. ……….
شركت اصلي:
داخلي:
گروه محصولات/محصول ….. ………. ………. ………. ……….
گروه محصولات/محصول …… ………. ………. ………. ……….
سایر (کمتر از 10 درصد فروش ناخالص) ………. ……….
………. ……….
صادراتي:
گروه محصولات/محصول ….. ………. ………. ………. ……….
گروه محصولات/محصول …… ………. ………. ………. ……….
سایر (کمتر از 10 درصد فروش ناخالص) ………. ……….
………. ……….
………. ……….
برگشت از فروش و تخفیفات (……….) (……….)
فروش خالص ………. ……….

2-33- درآمد ارائه خدمات
گروه شرکت اصلی
2×13 1×13 2×13 1×13
میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال
خدمات کارمزدی ………. ………. ………. ……….
………. ………. ………. ………. ……….
سایر (کمتر از 10 درصد درآمد ارائه خدمات) ………. ………. ………. ……….
………. ………. ………. ……….
3-33- سود سرمايه‌گذاري‌ها
شركت اصلي
2×13 1×13
ميليون ريال ميليون ريال
سود سهام شركت‌هاي فرعي ………. ……….
سود سهام شركت‌هاي وابسته ………. ……….
………. ……….
4-33- درآمد ساخت املاک
گروه
2×13 1×13
میلیون ریال میلیون ریال
پروژه …. ………. ……….
پروژه …. ………. ……….
سایر (کمتر از 10 درصد درآمد ساخت املاک) ………. ……….
………. ……….
5-33- فروش خالص، درآمد ارائه خدمات و درآمد ساخت املاک، به تفكيك وابستگى اشخاص:
2×13 1×13
مبلغ درصد نسبت به كل مبلغ درصد نسبت به كل
ميليون ريال ميليون ريال
گروه:
اشخاص وابسته ………. ………. ………. ……….
ساير اشخاص ………. ………. ………. ……….
………. ……….
شركت اصلي:
شركت‌هاي گروه ………. ………. ………. ……….
ساير اشخاص وابسته ………. ……….
ساير اشخاص ………. ………. ………. ……….
………. ……….

6-33- جدول مقايسه‌اى درآمدهای عملیاتی و بهاى تمام شده درآمدهای عملیاتی:
درآمد عملیاتی بهاي تمام شده درآمد عملیاتی سود ناخالص درصد سود ناخالص به درآمد عملیاتی
ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال
فروش خالص:
گروه محصولات/محصول ….. ………. (……….) ………. ……….
گروه محصولات/محصول ….. ………. (……….) ………. ……….
سایر (کمتر از 10 درصد درآمد عملیاتی) ………. (……….) ………. ……….
………. (……….) ………. ……….
ارائه خدمات:
خدمات کارمزدی ………. (……….) ………. ……….
………. ………. (……….) ………. ……….
سایر (کمتر از 10 درصد درآمد عملیاتی) ………. (……….) ………. ……….
………. (……….) ………. ……….
ساخت املاک:
پروژه ….. ………. (……….) ………. ……….
پروژه ….. ………. (……….) ………. ……….
سایر (کمتر از 10 درصد درآمد عملیاتی) ………. (……….) ………. ……….
………. (……….) ………. ……….
………. (……….) ………. ……….

34- بهاى تمام شده درآمدهای عملیاتی
2×13 1×13
فروش ارائه خدمات ساخت املاک جمع فروش ارائه خدمات ساخت املاک جمع
ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال
گروه:
مواد مستقيم مصرفي ………. – ………. ………. ………. – ………. ……….
دستمزد مستقيم ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ……….
سربار ساخت:
دستمزد غیرمستقیم ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ……….
مواد غیرمستقیم ………. – ………. ………. ………. – ………. ……….
استهلاک ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ……….
………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ……….
سایر (کمتر از 10 درصد سربار تولید) ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ……….
………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ……….
هزينه‌هاي جذب‌نشده (……….) (……….) (……….) (……….) (……….) (……….) (……….) (……….)
جمع هزينه‌های ساخت ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ……….
(افزايش) كاهش موجودي‌های در جريان ساخت ………. – ………. ………. (……….) – ………. ……….
ضايعات غيرعادي (……….) – – (……….) (……….) – – (……….)
بهاي تمام شده ساخت ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ……….
(افزايش) كاهش موجودي‌های ساخته‌شده ………. – (……….) ………. ………. – ………. ……….
بهاي تمام شده درآمدهای عملیاتی ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ……….
شرکت اصلی:
مواد مستقيم مصرفي ………. – – ………. ………. – – ……….
دستمزد مستقيم ………. ………. – ………. ………. ………. – ……….
سربار ساخت:
دستمزد غیرمستقیم ………. ………. – ………. ………. ………. – ……….
مواد غیرمستقیم ………. – – ………. ………. – – ……….
استهلاک ………. ………. – ………. ………. ………. – ……….
………. ………. ………. – ………. ………. ………. – ……….
سایر (کمتر از 10 درصد سربار تولید) ………. ………. – ………. ………. ………. – ……….
………. ………. – ………. ………. ………. – ……….
هزينه‌هاي جذب‌نشده (……….) (……….) – (……….) (……….) (……….) – (……….)
جمع هزينه‌های ساخت ………. ………. – ………. ………. ………. – ……….
(افزايش) كاهش موجودي‌های در جريان ساخت ………. – – ………. (……….) – – ……….
ضايعات غيرعادي (……….) – – (……….) (……….) – – (……….)
بهاي تمام شده ساخت ………. ………. – ………. ………. ………. – ……….
(افزايش) كاهش موجودي‌های ساخته‌شده* ………. – – ………. ………. – – ……….
بهاي تمام شده درآمدهای عملیاتی ………. ………. – ………. ………. ………. – ……….

1-34- در سال مورد گزارش مبلغ ….. ميليون ريال (سال قبل ….. ميليون ريال) مواد اوليه توسط گروه و مبلغ ….. ميليون ريال (سال قبل ….. ميليون ريال) توسط شركت اصلى خريدارى شده است. تأمين‌كنندگان اصلى مواد اوليه (بيش از ده درصد خريد) به تفكيك کشور و مبلغ خريد از هر يك به شرح زير است:
گروه شركت اصلي
2×13 1×13 2×13 1×13
نوع مواد اوليه كشور ميليون ريال درصد نسبت به كل خريد سال ميليون ريال درصد نسبت به كل خريد سال ميليون ريال درصد نسبت به كل خريد سال ميليون ريال درصد نسبت به كل خريد سال
………. انگلستان ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ……….
………. آلمان ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ……….
………. ايران ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ……….
………. ايران ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ……….
………. ايران ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ……….

2-34- مقايسه مقدار توليد اصلی گروه در سال مالى مورد گزارش با ظرفيت اسمى و ظرفيت معمول (عملى)، نتايج زير را نشان مى‌دهد:
واحد اندازه‌گيري ظرفيت اسمي ظرفيت‌ معمول (عملي) توليد واقعي سال
گروه محصولات/محصول ….. ………. ………. ………. ……….
گروه محصولات/محصول ….. ………. ………. ………. ……….

35- هزينه‌هاي فروش، ادارى و عمومى
گروه شركت اصلي
2×13 1×13 2×13 1×13
ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال
حقوق و دستمزد و مزايا ………. ………. ………. ……….
پاداش هیئت مدیره ………. ………. ………. ……….
حمل و نقل ………. ………. ………. ……….
حق‌العملكاري و كميسيون فروش ………. ………. ………. ……….
استهلاك ………. ………. ………. ……….
………. ………. ………. ………. ……….
ساير (اقلام کمتر از 10 درصد هزینه‌های فروش، اداری و عمومی) ………. ………. ………. ……….
………. ………. ………. ……….

36- هزینه مطالبات مشکوک‌الوصول (هزینه استثنایی)
در سال مورد گزارش مبلغ ….. میلیون ریال از مطالبات در نتیجه ورشکستگی یکی از مشتریان عمده شرکت اصلی، مشکوک‌الوصول شده است.

37- سایر اقلام عملياتى
گروه شركت اصلي
2×13 1×13 2×13 1×13
ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال
استهلاك سرقفلي (……….) (……….) – –
فروش ضايعات ………. ………. ………. ……….
سود (زيان) ناشي از تسعير یا تسویه دارايي‌ها و بدهي‌هاي ارزي عملياتي (……….) ………. ………. ……….
هزينه‌هاي جذب‌نشده در‌ توليد (……….) (……….) – –
ضايعات غيرعادي توليد (……….) (……….) (……….) (……….)
درآمد اجاره ………. ………. ………. ……….
زيان كاهش ارزش موجودي‌ها (……….) (……….) (……….) (……….)
خالص كسري و اضافي انبار ………. (……….) ………. ……….
………. ………. ………. ……….
1-37- مبلغ ….. میلیون ریال ضایعات غیرعادی تولید، ناشی از ….. است.

38- هزينه‌هاي مالى
گروه شركت اصلي
2×13 1×13 2×13 1×13
ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال
وام‌های دريافتي:
بانک‌ها ………. ………. ………. ……….
شرکت‌های گروه – – ………. ……….
سایر اشخاص وابسته ………. ………. ………. ……….
سایر اشخاص ………. ………. ………. ……….
………. ………. ………. ……….
اوراق مشارکت ………. ………. ………. ……….
تعهدات اجاره سرمایه‌ای ………. ………. – –
…… ………. ………. ………. ……….
………. ………. ………. ……….

39- ساير درآمدها و هزينه‌هاي غيرعملياتى
گروه شركت اصلي
2×13 1×13 2×13 1×13
ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال
سود (زيان) ناشي از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود ………. (……….) ………. (……….)
سود (زيان) ناشي از فروش دارايي‌هاي ثابت نامشهود ………. (……….) ………. (……….)
سود حاصل از فروش مواد اوليه ………. ………. ………. ……….
سود حاصل از سایر اوراق بهادار و سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري بانکی ………. ………. ………. ……….
سود سهام ………. ………. ………. ……….
زيان كاهش ارزش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت (……….) (……….) (……….) (……….)
سود ناشي از فروش سرمايه‌گذاري‌ها ………. ………. ………. ……….
درآمد (هزینه) ناشی از ارزیابی سرمایه‌گذاری‌های جاری سریع‌المعامله به ارزش بازار ………. (……….) ………. (……….)
سود (زيان) تسعیر یا تسویه دارايي‌ها و بدهي‌هاي ارزي غيرمرتبط با عمليات ………. (……….) ………. (……….)
………. ………. ………. ……….
40- سود خالص (زیان) عملیات متوقف شده
نتایج عملیات متوقف‌شده کارخانه تولید محصولات غذایی ….. طبق یادداشت 2-8 در سود و زیان سال جاری به شرح زیر است. اثرات این تصمیم بر نتایج عملیات و جریان وجوه نقد سال 1×13 ارائه مجدد شده است.
سال 2×13 (تجديدارائه‏شده)
سال1×13
ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال
درآمدهای عملیاتی ………. ……….
بهاى تمام شده درآمدهای عملیاتی (……….) (……….)
سود ناخالص ………. ……….
هزينه‏هاى فروش، ادارى و عمومى (……….) (……….)
ساير اقلام عملياتى ………. ……….
(……….) (……….)
سود عملياتى ………. ……….
ساير درآمدها و هزينه‏هاى غيرعملياتى ………. ……….
سود عملیات متوقف‌شده قبل از مالیات (زیان) ………. (……….)
اثر مالياتی (……….) ……….
سود خالص (زیان) عملیات متوقف‌شده ………. (……….)

2×13 1×13
ميليون ريال ميليون ريال
جریان‌های نقدی حاصل از عملیات متوقف‌شده:
جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی ………. ……….
جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تامین مالی ………. ……….
مالیات بر درآمد (……….) (……….)
جریان‌خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری ………. ……….
جریان‌خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تامین مالی ………. ……….
خالص افزایش (کاهش) وجه نقد ………. ……….

41- مبنای محاسبه سود (زیان) پایه هر سهم
گروه شركت اصلي
2×13 1×13 2×13 1×13
ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال
سود ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی ………. ………. ………. ……….
اثر مالیاتی (……….) (……….) (……….) (……….)
سهم اقلیت از سود ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی (……….) (……….) – –
………. ………. ………. ……….
سود ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی ………. ………. ………. ……….
اثر مالیاتی (……….) (……….) (……….) (……….)
سهم اقلیت از سود ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی (……….) (……….) – –
………. ………. ………. ……….
سود (زیان) ناشی از عملیات متوقف شده ………. (……….) ………. (……….)
اثر مالیاتی (……….) ………. (……….) ……….
سهم اقلیت از سود (زیان) ناشی از عملیات متوقف‌شده (……….) ………. – –
………. (……….) ………. (……….)
سود خالص ………. ………. ………. ……….
اثر مالیاتی (……….) (……….) (……….) (……….)
سهم اقلیت از سود خالص (……….) (……….) – –
………. ………. ………. ……….
گروه شركت اصلي
2×13 1×13 2×13 1×13
تعداد تعداد تعداد تعداد
میانگین موزون تعداد سهام عادی ………. ………. ………. ……….
میانگین موزون تعداد سهام شرکت اصلی در مالکیت شرکت‌های فرعی (……….) (……….) – –
میانگین موزون تعداد سهام عادی ………. ………. ………. ……….

42- گزارشگرى برحسب قسمت‌هاى مختلف(1)
اطلاعات مربوط به قسمت‌هاى تجاري گروه به ‌شرح زير است (مبالغ به ميليون ريال):
گروه محصولات/ محصول ….. گروه محصولات/ محصول ….. ساير عمليات حذف‌ها تلفيقي
2×13 1×13 2×13 1×13 2×13 1×13 2×13 1×13 2×13 1×13
درآمد عملياتي:
فروش به مشتريان برون‌سازماني … … … … … … … … … …
فروش به ساير قسمت‌ها … … … … … … … … … …
جمع درآمد عملياتي … … … … … … … … … …
نتيجه عمليات قسمت … … … … … … … … … …
هزينه‌هاي مشترك تخصيص‌نيافته (…) (…)
سود عملياتي … …
ساير اطلاعات:
دارايي‌هاي قسمت … … … … … … … … … …
دارايي‌هاي مشترك تخصيص‌نيافته … …
جمع دارايي‌هاي تلفيقي … …
بدهي‌هاي قسمت … … … … … … … … … …
بدهي‌هاي مشترك تخصيص‌نيافته … …
جمع بدهي‌هاي تلفيقي … …
مخارج سرمايه‌اي … … … … … …
استهلاك … … … … … …
ساير هزينه‌هاي غيرنقدي به‌استثناي استهلاك … … … … … …

1-42- گروه داراى دو قسمت عمليات اصلى شامل توليد گروه محصولات/محصول ….. و ….. در سطح ايران مي‌باشد. مسئوليت هر يك از قسمت‌هاى فوق بعهده مدير توليد جداگانه و با نظارت مديرعامل است. اين قسمت‌ها مبنايى براى گزارش اطلاعات قسمت‌هاى گروه مي‌باشد. محصولات عمده توليدى هر دو قسمت به شرح زير است:
قسمت نام محصولات عمده
گروه محصولات/ محصول ….. ……….
گروه محصولات/ محصول ….. ……….
2-42- دارايي‌هاى هر قسمت شامل تمام دارايي‌هاى عملياتى استفاده شده توسط قسمت است كه عمدتاً وجه نقد، مطالبات، موجودى مواد و كالا و دارايي‌هاى ثابت مشهود (پس از كسر اقلام كاهنده مربوط) را در برمى‏گيرد. با وجود اينكه بيشتر اين دارايي‌ها مى‏تواند مستقيماً به هر يك از قسمت‌ها منتسب شود اما مبلغ دفترى برخى از دارايي‌هايى كه به طور مشترك توسط دو يا چند قسمت استفاده مي‌شود بر مبنايى منطقى به آن قسمت‌ها تخصيص مى‏يابد. بدهي‌هاى قسمت شامل تمام بدهي‌هاى عملياتى است و به طور عمده دربرگيرنده حساب‌ها و اسناد پرداختنى، پيش‌دريافت‌ها و ساير اقلام پرداختنى است. بدهي‌هاى قسمت، ماليات بر درآمد را در بر نمى‏گيرد.
3-42- درآمد عملياتى قسمت، هزينه‌هاي عملياتى قسمت و نتيجه عمليات قسمت شامل انتقالات بين قسمت‌هاى تجارى است. چنين انتقالاتى، به قيمت‌هاى بازار رقابتى براى مشتريان برون سازمانى منظور مي‌شود. اين انتقالات در تلفيق حذف مي‌شود.

43- تعديلات سنواتى
گروه شركت اصلي
2×13 1×13 2×13 1×13
ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال
آثار انباشته تغيير در رويه حسابداري ………. ………. ………. ……….
اصلاح اشتباهات ………. (……….) ………. (……….)
………. (……….) ………. (……….)

1-43- در سال 2×13 روش ارزيابى موجودى مواد اوليه و بسته‏بندى شركت‌هاى عضو گروه به دليل ….. از روش ميانگين موزون به روش اولين صادره از اولين وارده تغيير يافته است. اتخاذ روش جديد سود سال 2×13 را به مبلغ ….. ميليون ريال افزايش داده است.

‍‍‍‍‍2-43- اصلاح اشتباهات شامل اقلام زير است:
گروه شركت اصلي
2×13 1×13 2×13 1×13
ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال
اصلاح هزينه استهلاك ماشين‌آلات در سال 1×13 ………. – ………. –
اصلاح ذخيره ماليات عملكرد سال ××13 – (……….) – (……….)
………. (……….) ………. (……….)

3-43- به منظور ارائه تصويرى مناسب از وضعيت مالى و نتايج عمليات، كليه اقلام مقايسه‏اى مربوط در صورت‌هاى مالى مقايسه‏اى اصلاح و ارائه مجدد شده است و به همين دليل اقلام مقايسه‌اى بعضاً با صورت‌هاى مالى ارائه شده در سال مالى قبل مطابقت ندارد.

44- صورت تطبيق سود عملياتى
صورت تطبيق سود عملياتى با جريان خالص ورود وجه نقد ناشى از فعاليت‌هاى عملياتى به شرح زير است:
گروه شركت اصلي
2×13 1×13 2×13 1×13
ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال
سود عملياتي ………. ………. ………. ……….
استهلاك دارايي‌هاي ثابت مشهود و دارایی‌های نامشهود ………. ………. ………. ……….
استهلاك سرقفلي ………. ………. – –
خالص افزايش در ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان ………. ………. ………. ……….
افزايش دريافتني‌های عملياتي (……….) (……….) (……….) (……….)
كاهش موجودي مواد و كالا* ………. ………. ………. ……….
افزايش پيش‌پرداخت‌ها (……….) (……….) (……….) (……….)
افزايش پرداختني‌های عملياتي* ………. ………. ………. ……….
كاهش پيش‌دريافت‌هاي عملياتي (……….) (……….) (……….) (……….)
سود سهام دريافتي از شركت‌هاي وابسته ………. ………. – –
ساير درآمدها و هزينه‌هاي غيرعملياتي * ………. ………. ………. ……….
………. ………. ………. ……….
45- مبادلات غيرنقدى
گروه شركت اصلي
2×13 1×13 2×13 1×13
ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال
افزایش سرمایه از محل مطالبات حال‌شده بستانکاران ………. ………. ………. ……….
تحصيل دارايي‌های ثابت مشهود در قبال تسهیلات مالی ………. ………. ………. ……….
اجاره سرمایه‌ای ساختمان ………. ………. – –
جایگزینی وام‌های بلندمدت با وام‌های بلندمدت ………. ………. ………. ……….
………. ………. ………. ……….

46- تعهدات، بدهي‌هاى احتمالى و دارایی‌های احتمالی
1-46- تعهدات سرمايه‌اى ناشى از قراردادهاى منعقده و مصوب در تاريخ ترازنامه به شرح زير است:
گروه شركت اصلي
ميليون ريال ميليون ريال
احداث ساختمان خط توليد … ………. ……….
خريد ماشين‌آلات خط توليد … ………. ……….
مبلغ تعهدشده سرمايه‌گذاري در شركت ….. ………. ……….
………. ……….
2-46- بدهی‌های احتمالی به شرح زیر است:
گروه شركت اصلي
ميليون ريال ميليون ريال
بدهي‌هاى احتمالى موضوع ماده 235 اصلاحيه قانون تجارت:
تضمين وام شركت ….. ………. ……….
تضمين بدهي كاركنان به بانك‌ها ………. ……….
………. ……….
ساير بدهي‌هاى احتمالى:
فروش دين به بانك‌ها ………. ……….
دعاوي حقوقي مطروحه عليه شركت در خصوص ….. ………. ……….
………. ……….
………. ……….
1-2-46- دعوی حقوقی در تاریخ ….. توسط ….. علیه شرکت به مبلغ ….. میلیون ریال در دادگاه مطرح گردیده که پیامدهای ناشی از آن در شرایط حاضر مشخص نمی‌باشد.
3-46- در تاریخ ….. ادعایی بر علیه شرکت ….. مبنی بر ورود خسارت به مبلغ ….. میلیون ریال به ساختمان شرکت، مطرح شده است که در حال بررسی است و وصول خسارت از این بابت محتمل می‌باشد.

47- رويدادهاى بعد از تاريخ ترازنامه
رويدادهايى كه در دوره بعد از تاريخ ترازنامه تا تاريخ تأييد صورت‌هاى مالى اتفاق افتاده اما مستلزم تعديل اقلام صورت‌هاى مالى نبوده، به شرح زير است:
1-47- مجمع عمومى فوق‏العاده شركت اصلى در تاريخ 31/03/3×13 تشكيل و به منظور تأمين وجوه لازم جهت …..، افزايش سرمايه شركت را به ميزان ….. ميليون ريال تصويب كرده است.
2-47- در تاريخ …..، انبار شركت ….. دچار آتش‏سوزى شده كه از اين بابت در حدود ….. ميليون ريال به آن شركت خسارت وارد گرديده است. لازم به ذكر است كه موجودي‌هاى مزبور در قبال آتش‏سوزى تحت پوشش بیمه‌ای قرار داشته است.

48- معاملات با اشخاص وابسته
1-48- معاملات گروه با اشخاص وابسته طی سال مورد گزارش
مبالغ به میلیون‌ ریال
شرح نام شخص وابسته نوع وابستگی خرید کالا و خدمات فروش کالا و خدمات تسهیلات دریافتی تسهیلات پرداختی خرید ….. فروش ….. تضامین اعطایی/ دریافتی ….. …..
واحدهای تجاری اصلی و نهایی شرکت ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. …..
شرکت ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. …..
جمع ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. …..
شرکت‌های وابسته شرکت ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. …..
شرکت ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. …..
جمع ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. …..
شرکت‌های تحت کنترل مشترک شرکت ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. …..
شرکت ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. …..
جمع ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. …..
سهامداران دارای نفوذ قابل‌ملاحظه شرکت ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. …..
شرکت ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. …..
مدیران اصلی شرکت و واحدهای تجاری اصلی آن ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. …..
….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. …..
سایر اشخاص وابسته شرکت ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. …..
شرکت ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. …..
جمع ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. …..
جمع کل ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. …..

2-48- مانده حساب‌های نهایی اشخاص وابسته گروه
مبالغ به میلیون‌ ریال
شرح نام شخص وابسته دریافتنی‌های تجاری دریافتنی‌های غیرتجاری تسهیلات پرداختی پیش پرداخت‌ها پرداختنی‌های تجاری پرداختنی‌های غیرتجاری تسهیلات دریافتی پیش‌ دریافت‌ها سود سهام پرداختنی ….. 2×13 1×13
خالص خالص
طلب بدهی طلب بدهی
واحدهای تجاری اصلی و نهایی شرکت ….. ….. ….. ….. ….. (…..) (…..) (…..) (…..) (…..) ….. ….. ….. ….. …..
شرکت ….. ….. ….. ….. ….. (…..) (…..) (…..) (…..) (…..) ….. ….. ….. ….. …..
جمع ….. ….. ….. ….. (…..) (…..) (…..) (…..) (…..) ….. ….. ….. ….. …..
شرکت‌های وابسته شرکت ….. ….. ….. ….. ….. (…..) (…..) (…..) (…..) (…..) ….. ….. ….. ….. …..
شرکت ….. ….. ….. ….. ….. (…..) (…..) (…..) (…..) (…..) ….. ….. ….. ….. …..
جمع ….. ….. ….. ….. (…..) (…..) (…..) (…..) (…..) ….. ….. ….. ….. …..
شرکت‌های تحت کنترل مشترک شرکت ….. ….. ….. ….. ….. (…..) (…..) (…..) (…..) (…..) ….. ….. ….. ….. …..
شرکت ….. ….. ….. ….. ….. (…..) (…..) (…..) (…..) (…..) ….. ….. ….. ….. …..
جمع ….. ….. ….. ….. (…..) (…..) (…..) (…..) (…..) ….. ….. ….. ….. …..
سهامداران دارای نفوذ قابل‌ملاحظه شرکت ….. ….. ….. ….. ….. (…..) (…..) (…..) (…..) (…..) ….. ….. ….. ….. …..
شرکت ….. ….. ….. ….. ….. (…..) (…..) (…..) (…..) (…..) ….. ….. ….. ….. …..
مدیران اصلی شرکت و واحدهای تجاری اصلی آن ….. ….. ….. ….. ….. (…..) (…..) (…..) (…..) (…..) ….. ….. ….. ….. …..
….. ….. ….. ….. ….. (…..) (…..) (…..) (…..) (…..) ….. ….. ….. ….. …..
سایر اشخاص وابسته شرکت ….. ….. ….. ….. ….. (…..) (…..) (…..) (…..) (…..) ….. ….. ….. ….. …..
شرکت ….. ….. ….. ….. ….. (…..) (…..) (…..) (…..) (…..) ….. ….. ….. ….. …..
جمع ….. ….. ….. ….. (…..) (…..) (…..) (…..) (…..) ….. ….. ….. ….. …..
جمع کل ….. ….. ….. ….. (…..) (…..) (…..) (…..) (…..) ….. ….. ….. ….. …..

3-48- معاملات شركت اصلي با اشخاص وابسته طی سال مورد گزارش
مبالغ به میلیون‌ ریال
شرح نام شخص وابسته نوع وابستگی مشمول ماده 129 خرید کالا و خدمات فروش کالا و خدمات تسهیلات دریافتی تسهیلات پرداختی خرید ….. فروش ….. تضامین اعطایی/ دریافتی ….. …..
شرکت‌های گروه شرکت‌های فرعی شرکت ….. ….. √ ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. …..
شرکت ….. ….. – ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. …..
جمع ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. …..
سایر اشخاص وابسته واحدهای تجاری اصلی و نهایی شرکت ….. ….. √ ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. …..
شرکت ….. ….. – ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. …..
جمع ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. …..
شرکت‌های وابسته شرکت ….. ….. √ ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. …..
شرکت ….. ….. – ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. …..
جمع ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. …..
شرکت‌های تحت کنترل مشترک شرکت ….. ….. √ ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. …..
شرکت ….. ….. – ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. …..
جمع ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. …..
سهامداران دارای نفوذ قابل‌ملاحظه شرکت ….. ….. √ ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. …..
شرکت ….. ….. – ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. …..
مدیران اصلی شرکت و واحدهای تجاری اصلی آن ….. ….. √ ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. …..
….. ….. √ ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. …..
سایر اشخاص وابسته شرکت ….. ….. √ ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. …..
شرکت ….. ….. – ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. …..
جمع ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. …..
جمع کل ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. …..

4-48- مانده حساب‌های نهایی اشخاص وابسته شرکت اصلی
مبالغ به میلیون‌ ریال
شرح نام شخص وابسته دریافتنی‌های تجاری دریافتنی‌های غیرتجاری تسهیلات پرداختی پیش پرداخت‌ها پرداختنی‌های تجاری پرداختنی‌های غیرتجاری تسهیلات دریافتی پیش‌ دریافت‌ها سود سهام پرداختنی ….. 2×13 1×13
خالص خالص
طلب بدهی طلب بدهی
شرکت‌های گروه شرکت‌های فرعی شرکت ….. ….. ….. ….. ….. (…..) (…..) (…..) (…..) (…..) ….. ….. ….. ….. …..
شرکت ….. ….. ….. ….. ….. (…..) (…..) (…..) (…..) (…..) ….. ….. ….. ….. …..
جمع ….. ….. (…..) (…..) (…..) (…..) (…..) ….. ….. ….. ….. …..
سایر اشخاص وابسته واحدهای تجاری اصلی و نهایی شرکت ….. ….. ….. ….. ….. (…..) (…..) (…..) (…..) (…..) ….. ….. ….. ….. …..
شرکت ….. ….. ….. ….. ….. (…..) (…..) (…..) (…..) (…..) ….. ….. ….. ….. …..
جمع ….. ….. ….. ….. (…..) (…..) (…..) (…..) (…..) ….. ….. ….. ….. …..
شرکت‌های وابسته شرکت ….. ….. ….. ….. ….. (…..) (…..) (…..) (…..) (…..) ….. ….. ….. ….. …..
شرکت ….. ….. ….. ….. ….. (…..) (…..) (…..) (…..) (…..) ….. ….. ….. ….. …..
جمع ….. ….. ….. ….. (…..) (…..) (…..) (…..) (…..) ….. ….. ….. ….. …..
شرکت‌های تحت کنترل مشترک شرکت ….. ….. ….. ….. ….. (…..) (…..) (…..) (…..) (…..) ….. ….. ….. ….. …..
شرکت ….. ….. ….. ….. ….. (…..) (…..) (…..) (…..) (…..) ….. ….. ….. ….. …..
جمع ….. ….. ….. ….. (…..) (…..) (…..) (…..) (…..) ….. ….. ….. ….. …..
سهامداران دارای نفوذ قابل‌ملاحظه شرکت ….. ….. ….. ….. ….. (…..) (…..) (…..) (…..) (…..) ….. ….. ….. ….. …..
شرکت ….. ….. ….. ….. ….. (…..) (…..) (…..) (…..) (…..) ….. ….. ….. ….. …..
مدیران اصلی شرکت و واحدهای تجاری اصلی آن ….. ….. ….. ….. ….. (…..) (…..) (…..) (…..) (…..) ….. ….. ….. ….. …..
….. ….. ….. ….. ….. (…..) (…..) (…..) (…..) (…..) ….. ….. ….. ….. …..
سایر اشخاص وابسته شرکت ….. ….. ….. ….. ….. (…..) (…..) (…..) (…..) (…..) ….. ….. ….. ….. …..
شرکت ….. ….. ….. ….. ….. (…..) (…..) (…..) (…..) (…..) ….. ….. ….. ….. …..
جمع ….. ….. ….. ….. (…..) (…..) (…..) (…..) (…..) ….. ….. ….. ….. …..
جمع کل ….. ….. ….. ….. (…..) (…..) (…..) (…..) (…..) ….. ….. ….. ….. …..

5-48- به استثنای موارد زیر، سایر معاملات با اشخاص وابسته با شرایط حاکم بر معاملات حقیقی تفاوت بااهمیتی نداشته است:
1-5-48- فروش ساختمان به شرکت ….. بدون انجام کارشناسی و مزایده به مبلغ ….. میلیون ریال صورت گرفته است.
2-5-48- تسهیلات به شرکت ….. با نرخ ترجیحی 10 درصد بدون دریافت وثیقه پرداخت شده است.
6-48- به استثنای مورد زیر هیچگونه هزینه یا ذخیره‌ای در رابطه با مطالبات از اشخاص وابسته در سال‌های 2×13 و 1×13 شناسایی نشده است.
1-6-48- ذخیره مطالبات مشکوک‌الوصول در پایان سال مالی 1×13 بابت طلب از شرکت ….. بالغ بر ….. میلیون‌ ریال می‌باشد که به دلیل ….. تعدیل گردیده است.

49- سود انباشته در پايان سال
تخصيص سود انباشته پايان سال در موارد زير موكول به تصويب مجمع عمومى عادى صاحبان سهام مي‌باشد:
مبلغ کل هر سهم
تکلیف قانونی (طبق ماده 90 اصلاحیه قانون تجارت):
تقسیم حداقل 10 درصد سود خالص سال 2×13 میلیون ریال ریال
…………. ………….
پیشنهاد هیئت مدیره:
سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره
………… ………….

50- وضعيت ارزى
دارايي‌ها و بدهي‌هاى پولى ارزى و تعهدات ارزی در پايان سال به شرح زير است:
شماره یادداشت دلار آمریکا یورو پوند انگلستان درهم امارات ……..
گروه:
موجودی نقد 3 ………. ………. ………. ………. ……….
دریافتنی‌های تجاری و غیرتجاری 5 ………. ………. ………. ………. ……….
دریافتنی‌های بلندمدت 5 ………. ………. ………. ………. ……….
جمع دارایی‌های پولی ارزی ………. ………. ………. ………. ……….
پرداختنی‌های تجاری و غیرتجاری 14 (……….) ………. ………. ………. ……….
تسهیلات مالی 17 (……….) (……….) (……….) (……….) (……….)
پرداختنی‌های بلندمدت 14 (……….) (……….) (……….) (……….) (……….)
جمع بدهی‌های پولی ارزی (……….) (……….) (……….) (……….) (……….)
خالص دارایی‌ها (بدهی‌های) پولی ارزی ………. (……….) ………. (……….) ……….
خالص دارایی‌ها (بدهی‌های) پولی ارزی در تاریخ 29/12/1×13 ………. (……….) ………. (……….) ……….
تعهدات سرمایه‌ای ارزی 43 ………. ………. ………. ………. ……….
شرکت اصلی:
موجودی نقد 3 ………. ………. ………. ………. ……….
دریافتنی‌های تجاری و غیرتجاری 5 ………. ………. ………. ………. ……….
دریافتنی‌های بلندمدت 5 ………. ………. ………. ………. ……….
جمع دارایی‌های پولی ارزی ………. ………. ………. ………. ……….
پرداختنی‌های تجاری و غیرتجاری 14 (……….) ………. ………. ………. ……….
تسهیلات مالی 17 (……….) (……….) (……….) (……….) (……….)
پرداختنی‌های بلندمدت 14 (……….) (……….) (……….) (……….) (……….)
جمع بدهی‌های پولی ارزی (……….) (……….) (……….) (……….) (……….)
خالص دارایی‌ها (بدهی‌های) پولی ارزی ………. (……….) ………. (……….) ……….
خالص دارایی‌ها (بدهی‌های) پولی ارزی در تاریخ 29/12/1×13 ………. (……….) ………. (……….) ……….
تعهدات سرمایه‌ای ارزی 43 ………. ………. ………. ………. ……….
1-50- ارز حاصل از صادرات و ارز مصرفی براى واردات و سایر پرداخت‌ها طی سال به شرح زير است:
گروه شركت اصلي
دلار يورو دلار يورو
فروش و ارائه خدمات ………. ………. ………. ……….
خريد مواد اوليه ………. ………. ………. ……….
سایر پرداخت‌ها ………. ………. ………. ……….

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای مورد نیاز با * مشخص شده است

نوشتن دیدگاه

عضویت در خبر نامه

مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید آرمان پرداز خبره
خدمات مالی
مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید

در این نوشته برای شما توضیح می دهیم که چگونه یک مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید و به او اعتماد کنیم. در پایان اعتماد شما را به آرمان پرداز خبره جلب می کنیم. مشاور مالیاتی معتبر

ادامه مطلب »
اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره
خدمات مالی
اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و اهمیت مشاور مالیاتی در آن اهمیت مشاوره در زمینه مالیات کسب

ادامه مطلب »
انتخاب کارشناس حسابداری و مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت توسط آرمان پرداز خبره
خدمات مالی
مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت

در این نوشته می خواهیم در مورد نکاتی در خصوص انتخاب مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت و نحوه انتخاب کارشناس حسابداری بپردازیم. تا پایان با ما همراه باشید و جهت هرگونه نیاز به مشاور مالیاتی

ادامه مطلب »
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی
خدمات مالی
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی

در این نوشته میخواهیم به شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی در سازمان امور مالیاتی بپردازیم. جهت هرگونه سوال در خصوص مشاور مالیاتی با ما در ارتباط باشید. مشاور مالیاتی کیست؟ مشاور مالیاتی کسی است که

ادامه مطلب »
انواع هزینه ها در حسابداری و مالی توسط مشاور مالیاتی
حسابداری
انواع هزینه ها در حسابداری

در این نوشته میخواهیم در خصوص انواع هزینه ها در حسابداری و مالی ، بهبود هزینه ها توسط مشاور مالیاتی و همچنین در خصوص انواع هزینه بپردازیم انواع هزینه ها در حسابداری یکی از مهم‌ترین مفاهیم

ادامه مطلب »
مدارک مثبته
حسابداری
مدارک مثبته

در این نوشته به مفهوم مدارک مثبته و یا اسناد مثبته و نقش آن در حسابداری و چگونگی رسیدگی به آن توسط مشاور مالیاتی می پردازیم. مدارک مثبته یا اسناد مثبته مدارک مثبته اسناد نشان‌دهنده وقوع

ادامه مطلب »
مشاور مالیاتی کیست ؟
خدمات مالی
مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست؟ در این مطلب درباره مشاور مالیاتی کیست و خصوصیات یک وکیل مالیاتی خبره ، هم چنین میزان آشنایی او با قوانین مالیاتی و امور مالیاتی کشور به صورت مفصل صحبت می کنیم. با

ادامه مطلب »
اهمیت مشاوره مالیاتی
خدمات مالی
اهمیت مشاوره مالیاتی

اهمیت مشاوره مالیاتی تمامی مشاغل نیازمند دانش مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی و اهمیت مشاوره مالیاتی برای روبه رو شدن با قانون مالیات سازمان امور مالیاتی هستند. با ما باشید زیرا در این نوشته به این

ادامه مطلب »
مفاصا حساب مالیاتی
خدمات مالی
مفاصا حساب و نحوه دریافت مفاصا حساب

درخواست گواهی مفاصا اولین کاری است که مودی و یا مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی وی ملزم است برای دریافت گواهی مفاصا حساب مالیاتی انجام دهد. براساس ماده ۲۳۵ قانون مالیات های مستقیم، اداره امور مالیاتی

ادامه مطلب »
مشاور مالی را چگونه انتخاب کنیم
خدمات مالی
مشاور مالیاتی چه کاری انجام می دهد

اشخاص حسابرس و مشاور مالیاتی در هدایت مالیات دهندگان برای رعایت قوانین، در تمام امور مالی، حسابداری و پرداخت مالیات نقش مهمی دارد. بسته به وضعیت مالیات دهنده، خدماتی که یک مشاور مالیاتی ارائه می‌دهد، متفاوت

ادامه مطلب »
مالیات بر ارزش افزوده
خدمات مالی
مالیات املاک و مستغلات

مالیات املاک و مستغلات ، نوعی از مالیات می باشد، که از درآمدهای به دست آمده از ملک محسوب می شود. املاک و مستغلات شامل سه نوع مالیات می شوند: مالیات بر درآمد اجاره از املاک

ادامه مطلب »
تکنولوژی نرم افزار
حسابرسی
موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی

    موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی     جمع داراییهای شرکتی ۲۰۰ میلیارد ریال است. حسابرس معتقد است تحریف داراییها بالای ۲۰ درصد، منجر به اظهار نظر مردود می‌شود (برای پرهیز از تردیدهای احتمالی در

ادامه مطلب »
بیمه‌ای به کارفرمایان
حسابداری
مدیریت سود چیست؟

مدیریت سود چیست؟   در کسب و کار برای حفظ عملیات، ارائه خدمات بهتر، و ارائه محصولات جدید، آن نیاز به سود می باشد. در هر کسب و کار، سود همیشه با زیان های خاص همراه است. مهم

ادامه مطلب »

مقاله های مرتبط

اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره

اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و

ادامه مطلب »
درخواست خود را بنویسید ...
ما را در نقشه بیابید ...