100 شرکت حسابداری برتر دنیا

خدمات حسابداری برتر


100
شرکت حسابداری برتر دنیا

 

 

در زیر لیست ۱۰۰ شرکت برتر حسابداری دنیا شرح داده شده است

۲۰۱۳ Rank

۲۰۱۲ Rank

Firm

Partners

Total Staff

($m)

($m)

Revenue growth

۱

۱

PwC

۴۵۰

۵۷۱۳

۱۴۷۸.۹

۱۴۷۰.۰

۰.۶%

۲

۲

Ernst & Young

۴۰۷

۵۲۵۵

۱۱۲۵.۴

۱۱۱۹.۹

۰.۵%

۳

۳

KPMG Australia

۴۱۴

۵۱۰۳

۱۱۲۰.۰

۱۱۱۳.۰

۰.۶%

۴

۴

Deloitteشرکت حسابداری برتر

۵۳۴

۵۲۴۰

۱۱۰۰.۰[۱]

۱۰۹۲.۰

۰.۷%

۵

۵

Crowe Horwath (formerly WHK)

۲۳۲

۲۱۰۰

۳۵۳.۹

۳۴۴.۵

۲.۶%

۶

۶

۱۰۰ شرکت حسابداری برتر دنیا

BDO

۱۵۹

۱۴۵۴

۲۳۲.۶

۲۴۳.۴

۴.۷%

۷

۷

Grant Thornton Australia

۱۴۰

۱۳۲۴

۲۳۲.۳

۲۲۳.۰

۴.۰%

۸

۸

Pitcher Partners

۸۲

۹۳۶

۱۵۳.۶

۱۶۱.۷

۵.۳%

۹

۱۰

RSM Bird Cameron

۸۳

۸۲۷

۱۳۵.۶

۱۴۱.۱

۴.۱%

۱۰

۱۲

KordaMentha

۳۷

۳۶۷

۱۱۵.۰

۱۱۵.۰[۲]

۰.۰%

۱۱

۹

Moore Stephens

۸۴

۶۸۲

۱۳۶.۰

۱۱۲.۰

۱۷.۶%

۱۲

۱۳

PPB Advisory

۳۵

۲۹۰

۹۶.۶

۹۹.۰[۳]

۲.۵%

۱۳

۱۴

McGrathNicol

۳۲

۳۲۸

۹۵.۰

۹۸.۰[۴]

۳.۲%

۱۴

۱۵

Ferrier Hodgson

۲۷[۵]

۲۶۵[۵]

۹۳.۰

۹۵.۴[۶]

۲.۵%

۱۵

۱۷

Countplusشرکت حسابداری برتر

۶۸

۵۸۷

۸۵.۳

۸۹.۴

۴.۸%

۱۶

۱۸

Nexia Australia

۸۰

۵۲۴

۸۴.۷

۸۹.۲

۵.۴%

۱۷

۱۶

HLB Mann Judd

۷۹

۵۴۴

۹۰.۵

۸۷.۱

۳.۷%

۱۸

۱۹

William Buck International

۶۶

۵۵۰

۷۸.۶

۸۵.۶

۹.۰%

۱۹

۲۰

H&R Block

NA

۹۴۲

۷۱.۹

۷۸.۶

۹.۲%

۲۰

۲۲

Bentleys Australia

۵۸

۴۱۰

۵۵.۹

۶۸.۳

۲۲.۰%

۲۱

۲۱

Lawler Chartered Accountants

۴۱

۳۶۷

۵۶.۹

۶۳.۵

۱۱.۶%

۲۲

۲۴

DFK Australiaشرکت حسابداری برتر

۵۲

۳۰۰

۴۳.۳

۵۹.۱

۳۶.۶%

۲۳

۲۳

Hall Chadwick (formerly Shine Wing Hall Chadwick)

۳۸

۲۹۶

۵۴.۳

۵۴.۹

۱.۲%

۲۴

۲۷

Walker Wayland Australasia

۵۰

۳۱۴

۳۶.۱

۴۹.۴

۳۷.۰%

۲۵

۱۱

PKFشرکت حسابداری برتر

۱۷

۱۰۲

۱۲۸.۳

۴۰.۰[۷]

۶۸.۸%

۲۶

۲۶

UHY Haines Norton

۳۶

۲۵۰

۳۷.۸

۳۷.۸

۰.۰%

۲۷

۲۸

Hayes Knight

۲۸

۱۹۱

۳۱.۵

۳۵.۴

۱۲.۳%

۲۸

۲۵

MGI Australasia

۳۰

۱۷۹

۴۱.۸

۳۴.۴

۱۷.۷%

۲۹

۳۹

MSI Global Alliance

۲۵

۲۷۸

۳۰.۱

۳۳.۵

۱۱.۳%

۳۰

۲۹

Accru

۲۸

۱۹۴

۲۹.۷

۳۱.۵

۶.۱%

۳۱

۳۰

Vincents Chartered Accountants

۲۸

۱۵۵

۲۶.۲

۲۶.۶

۱.۷%

۳۲

۳۳

Worrells Solvency and Forensic Accountants

۱۹

۱۳۷

۲۰.۰

۲۴.۹

۲۴.۱%

۳۳

۳۱

Sothertons Chartered Accountants

۲۴

۱۳۹

۲۴.۲

۲۳.۳

۳.۷%

۳۴

NA

Brentnalls

۲۴

۱۳۹

۲۲.۲

۲۳.۰

۳.۵%

۳۵

۳۲

Perksشرکت حسابداری برتر

۱۶

۱۲۸

۲۰.۵

۲۰.۳

۱.۰%

۳۶

۳۴

Australasian Solutions Group

۱۵

۱۲۹

۱۹.۹

۲۰.۲

۱.۶%

۳۷

۳۵

Bell Partners Accountant Advisors Auditors

۳

۹۸

۱۷.۸

۱۹.۶

۹.۹%

۳۸

۳۸

Kelly+ Partners

۲۲

۹۸

۱۶.۰

۱۹.۳

۲۰.۳%

۳۹

۴۷

Chan & Naylor

۱۸

۱۲۰

۱۳.۰

۱۸.۶

۴۲.۸%

۴۰

۳۷

Hood Sweeneyخدمات حسابداری

۱۱

۸۳

۱۶.۷

۱۷.۲

۲.۹%

۴۱

۳۶

Prosperity Advisers Group

۱۱

۹۸

۱۶.۸

۱۶.۹

۰.۷%

۴۲

۴۱

Lowe Lippmann Chartered Accountants & Business Advisors

۸

۹۶

۱۵.۵

۱۵.۹

۲.۶%

۴۳

۴۰

Boyce Chartered Accountants

۱۲

۱۰۹

۱۵.۷

۱۵.۷

۰.۲%

۴۴

۴۲

DKM Groupشرکت حسابداری برتر

۱۱

۷۹

۱۵.۰

۱۵.۵

۳.۴%

۴۵

۴۳

Crosbie Warren Sinclair

۱۳

۱۲۵

۱۴.۶

۱۵.۱

۳.۲%

۴۶

۴۵

Cutcher & Neale

۷

۹۴

۱۳.۹

۱۵.۰

۷.۷%

۴۷

۴۶

GMK Partners

۱۲

۸۲

۱۳.۷

۱۴.۰

۲.۲%

۴۸

۴۹

Hanrick Curran

۱۲

۱۰۰

۱۱.۶

۱۲.۴

۷.۰%

۴۹

۴۸

Pascoe Partnersخدمات حسابداری

۷

۸۲

۱۱.۶

۱۲.۰

۳.۷%

۵۰

۵۱

Allan Hall Business Advisors

۷

۸۱

۱۰.۹

۱۲.۰

۹.۷%

۵۱

NA

Bedford Titley

۵

۴۸

۹.۹

۱۱.۹

۱۹.۴%

۵۲

NA

Banks Group

۱۰

۷۰

۱۰.۵

۱۱.۶

۱۰.۵%

۵۳

۵۳

Roberts & Morrow

۱۱

۸۴

۱۰.۶

۱۱.۵

۸.۵%

۵۴

۵۲

Byfieldsشرکت حسابداری برتر

۸

۷۲

۱۰.۸

۱۱.۵

۵.۶%

۵۵

۵۴

Cor Cordis Chartered Accountants

۸

۵۵

۱۰.۵

۱۱.۳

۷.۷%

۵۶

۵۰

Forsyths Chartered Accountants

۱۲

۹۶

۱۱.۲

۱۱.۲

۰.۴%

۵۷

۵۵

Duncan Dovicoخدمات حسابداری

۹

۷۵

۱۰.۴

۱۰.۹

۴.۸%

۵۸

۵۷

Hill Rogers Spencer Steer

۱۰

۵۵

۹.۷

۹.۹

۲.۱%

۵۹

۵۸

ROCG Asia Pacific

۱۱

۶۸

۹.۴

۹.۹

۵.۱%

۶۰

۶۰

MOR Accountants

۶

۴۴

۹.۰

۹.۹

۹.۱%

۶۱

۶۱

Economos Group – Chartered Accountants

۵

۴۴

۸.۹

۹.۴

۵.۱%

۶۲

۵۶

ESV Chartered Accountantsشرکت حسابداری برتر

۸

۵۱

۱۰.۱

۹.۰

۱۰.۹%

۶۳

۶۲

Cummings Flavel McCormack

۸

۴۷

۸.۷

۸.۸

۱.۱%

۶۴

۶۴

Altus Financial Pty Ltd

۹

۴۲

۸.۲

۸.۴

۲.۰%

۶۵

۶۷

Marsh Tincknell

۱۰

۶۳

۷.۵

۸.۳

۱۰.۷%

۶۶

۷۴

Synergy Group Australia Pty Ltd

۵

۴۶

۶.۶

۸.۱

۲۲.۹%

۶۷

۶۸

StewartBrown

۴

۴۳

۷.۱

۷.۳

۲.۶%

۶۸

۶۵

WMS Chartered Accountants

۶

۴۹

۷.۹

۷.۲

۸.۴%

۶۹

۷۲

۱۰۰ شرکت حسابداری برتر دنیاBlaze Acumen

۵

۳۴

۶.۹

۷.۰

۱.۷%

۷۰

۶۹

Byrons

۹

۴۶

۷.۲

۷.۰

۲.۴%

۷۱

۷۰

SRJ Accountants

۴

۴۲

۷.۱

۶.۹

۲.۸%

۷۲

۷۵

LBW Chartered Accountants

۸

۵۱

۶.۵

۶.۹

۴.۹%

۷۳

۷۳

Haines Muir Hill

۸

۴۸

۶.۹

۶.۸

۱.۵%

۷۴

NA

Poole Group

۷

۴۱

۶.۸

۶.۷

۱.۳%

۷۵

۷۱

Richmond Sinnott & Delahunty (formerly RSD)

۶

۵۶

۷.۰

۶.۶

۵.۶%

۷۶

NA

SiDCORخدمات حسابداری

۱

۲۹

۶.۳

۶.۵

۳.۹%

۷۷

۷۷

Fortunityشرکت حسابداری برتر

۵

۳۶

۶.۲

۶.۴

۴.۲%

۷۸

۷۶

Bush & Campbell

۸

۴۴

۶.۴

۶.۴

۰.۴%

۷۹

۸۴

Logicca Chartered Accountants

۴

۳۸

۵.۱

۶.۳

۲۱.۸%

۸۰

۷۸

Kennedy & Co

۷

۳۷

۶.۲

۶.۲

۱.۱%

۸۱

۸۱

Rothsay Chartered Accountants

۷

۳۸

۵.۵

۵.۸

۵.۵%

۸۲

۸۶

Lomax Financial Group

۱

۳۵

۵.۰

۵.۶

۱۲.۱%

۸۳

۸۲

۱۰۰ شرکت حسابداری برتر دنیا

MUNRO’S

۳

۲۸

۵.۵

۵.۶

۲.۶%

۸۴

۸۵

Murray Nankivell

۶

۳۴

۵.۱

۵.۴

۷.۴%

۸۵

۸۰

Adams Kenneally White

۶

۴۲

۵.۵

۵.۴

۱.۸%

۸۶

۸۳

BMOخدمات حسابداری

۴

۵۰

۵.۲

۵.۴

۳.۸%

۸۷

۸۹

MGR Accountants

۴

۴۷

۴.۹

۵.۳

۹.۵%

۸۸

۹۰

Pinnacle Accounting Partners

۶

۳۹

۴.۸

۵.۲

۸.۱%

۸۹

۸۷

Collins & Co

۶

۴۲

۵.۰

۵.۲

۴.۰%

۹۰

NA

Rosenfeld Kant & Co

۴

۲۳

۵.۰

۵.۲

۳.۴%

۹۱

NA

Galpins Accountants, Auditors and Business Consultants

۹

۴۰

۴.۷

۵.۲

۱۰.۴%

۹۲

۸۸

Commercial Associates

۴

۳۷

۴.۹

۵.۱

۵.۰%

۹۳

NA

DLA Partnersخدمات حسابداری

۴

۳۲

۴.۸

۵.۰

۵.۲%

۹۴

۹۴

Clark & Jacobs

۳

۲۵

۴.۶

۵.۰

۶.۹%

۹۵

۹۸

Aspen Corporate

۴

۲۶

۴.۴

۴.۹

۱۱.۸%

۹۶

۹۵

AJBartlettCachia

۲

۲۶

۴.۵

۴.۸

۶.۶%

۹۷

۹۳

M V Anderso & Co

۵

۴۰

۴.۷

۴.۸

۱.۱%

۹۸

۹۶

BDJ Partnersخدمات حسابداری

۵

۲۲

۴.۵

۴.۷

۳.۷%

۹۹

۶۶

Rhodes Docherty & Co

۳

۲۹

۷.۶

۴.۷

۳۷.۸%

۱۰۰

۹۹

GeersSullivan100 شرکت حسابداری برتر دنیا

۱۰۰ شرکت حسابداری برتر دنیا

۳

۲۸

۴.۳

۴.۴

۱.۲%

نتیجه تصویری برای accounting

 

عضویت در خبر نامه

مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید آرمان پرداز خبره
حسابداری
مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید

در این نوشته برای شما توضیح می دهیم که چگونه یک مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید و به او اعتماد کنیم. در پایان اعتماد شما را به آرمان پرداز خبره جلب می کنیم. مشاور مالیاتی معتبر

ادامه مطلب »
اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره
حسابداری
اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و اهمیت مشاور مالیاتی در آن اهمیت مشاوره در زمینه مالیات کسب

ادامه مطلب »
همه چیز درباره مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره
حسابداری
همه چیز درباره مشاور مالیاتی

همه چیز درباره مشاور مالیاتی در این مقاله می‌خواهیم به تمام ابعاد و همه چیز درباره مشاور مالیاتی و یا وکیل مالیاتی پرداخته و با وظایف وی آشنا شویم. با آرمان پرداز خبره همراه باشید. تماس

ادامه مطلب »
انتخاب کارشناس حسابداری و مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت توسط آرمان پرداز خبره
مالیات حقوق
مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت

در این نوشته می خواهیم در مورد نکاتی در خصوص انتخاب مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت و نحوه انتخاب کارشناس حسابداری بپردازیم. تا پایان با ما همراه باشید و جهت هرگونه نیاز به مشاور مالیاتی

ادامه مطلب »
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی
حسابداری
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی

در این نوشته میخواهیم به شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی در سازمان امور مالیاتی بپردازیم. جهت هرگونه سوال در خصوص مشاور مالیاتی با ما در ارتباط باشید. مشاور مالیاتی کیست؟ مشاور مالیاتی کسی است که

ادامه مطلب »
انواع هزینه ها در حسابداری و مالی توسط مشاور مالیاتی
حسابداری
انواع هزینه ها در حسابداری

در این نوشته میخواهیم در خصوص انواع هزینه ها در حسابداری و مالی ، بهبود هزینه ها توسط مشاور مالیاتی و همچنین در خصوص انواع هزینه بپردازیم انواع هزینه ها در حسابداری یکی از مهم‌ترین مفاهیم

ادامه مطلب »
مدارک مثبته
دسته‌بندی نشده
مدارک مثبته

در این نوشته به مفهوم مدارک مثبته و یا اسناد مثبته و نقش آن در حسابداری و چگونگی رسیدگی به آن توسط مشاور مالیاتی می پردازیم. مدارک مثبته یا اسناد مثبته مدارک مثبته اسناد نشان‌دهنده وقوع

ادامه مطلب »
مشاور مالیاتی کیست ؟
حسابداری
مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست؟ در این مطلب درباره مشاور مالیاتی کیست و خصوصیات یک وکیل مالیاتی خبره ، هم چنین میزان آشنایی او با قوانین مالیاتی و امور مالیاتی کشور به صورت مفصل صحبت می کنیم. با

ادامه مطلب »
اهمیت مشاوره مالیاتی
حسابداری
اهمیت مشاوره مالیاتی

اهمیت مشاوره مالیاتی تمامی مشاغل نیازمند دانش مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی و اهمیت مشاوره مالیاتی برای روبه رو شدن با قانون مالیات سازمان امور مالیاتی هستند. با ما باشید زیرا در این نوشته به این

ادامه مطلب »
مفاصا حساب مالیاتی
حسابداری مالی
مفاصا حساب و نحوه دریافت مفاصا حساب

درخواست گواهی مفاصا اولین کاری است که مودی و یا مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی وی ملزم است برای دریافت گواهی مفاصا حساب مالیاتی انجام دهد. براساس ماده ۲۳۵ قانون مالیات های مستقیم، اداره امور مالیاتی

ادامه مطلب »
مشاور مالی را چگونه انتخاب کنیم
حسابداری
مشاور مالیاتی چه کاری انجام می دهد

اشخاص حسابرس و مشاور مالیاتی در هدایت مالیات دهندگان برای رعایت قوانین، در تمام امور مالی، حسابداری و پرداخت مالیات نقش مهمی دارد. بسته به وضعیت مالیات دهنده، خدماتی که یک مشاور مالیاتی ارائه می‌دهد، متفاوت

ادامه مطلب »
مالیات بر ارزش افزوده
حسابداری
مالیات املاک و مستغلات

مالیات املاک و مستغلات ، نوعی از مالیات می باشد، که از درآمدهای به دست آمده از ملک محسوب می شود. املاک و مستغلات شامل سه نوع مالیات می شوند: مالیات بر درآمد اجاره از املاک

ادامه مطلب »
تکنولوژی نرم افزار
حسابرسی
موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی

    موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی     جمع داراییهای شرکتی ۲۰۰ میلیارد ریال است. حسابرس معتقد است تحریف داراییها بالای ۲۰ درصد، منجر به اظهار نظر مردود می‌شود (برای پرهیز از تردیدهای احتمالی در

ادامه مطلب »
بیمه‌ای به کارفرمایان
حسابداری
مدیریت سود چیست؟

مدیریت سود چیست؟   در کسب و کار برای حفظ عملیات، ارائه خدمات بهتر، و ارائه محصولات جدید، آن نیاز به سود می باشد. در هر کسب و کار، سود همیشه با زیان های خاص همراه است. مهم

ادامه مطلب »

مقاله های مرتبط

اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره

اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و

ادامه مطلب »
درخواست خود را بنویسید ...
ما را در نقشه بیابید ...