شرکت تجاري

سرمایه گذاری در املاک سرمایه گذاری

 

 

شرکت تجاري

 

 

 – شرکت تجاري: شرکتها ی تجار ی خصوص ی، شرکتهایی هستند که از اشخاص حقیقی و حقوق ی غیردولت ی 5 %سرمایه شرکت را 49 تشکیل میشوند و یا اشخاص حقوق ی خصوص ی با سرمایه دولت ی به نحو ی که فقط تا دارا باشد و با مقاصد تجار ی در دفتر ثبت شرکتها خود را به شکل یکی از انواع شرکتها ی تجار ی در قانون تجارت بر هفت قسم به شرح ذیل طبقهبندی شدهاند:  20 میآورند. شرکتها ی تجار ی به موجب ماده .شرکتهای سهام ی 1 .شرکت تضامن ی 2 .شرکت با مسئولیت محدود 3 .شرکت مختلط غیر سهام ی 4 .شرکت مختلط سهام ی 5 .شرکت نسب ی 6 .شرکت تعاون ی تولید و مصرف 7 – شرکت فنّاور :شرکتهایی که فعالیتها ی آنها با محوریت نوآور ی و فناور ی (از قبیل مراکز رشد، شرکتها ی 6 . ) صورت میپذیرد 1 مستقر در پارکها ی علوم و فناور ی، بنگاهها ی صنعت ی و شرکتها ی دانشبنیان – آزمون شخصیتشناسی : شامل مجموعهای از سوالات با هدف شناخت بهتر ویژگیهای شخصیتی و 7 رفتاری افراد بر اساس شایستگیهای شغلی مطرح شده از سوی شرکتهای متقاضی میباشد. لازم به ذکر است نتیجه نهایی این آزمون در قالب یک کارنامه تشریحی به داوطلبان داده خواهد شد و در نمره نهایی آنان تاثیری نخواهد داشت.   – آزمون تخصصی: مجموعهای از سؤالات است که برای هر شغل بهصورت ویژه و اختصاصی طراحیشده تا 8 شایستگیهای شغلی مورد نظر بخش خصوصی مربوط به آن را بهطور متمرکز بسنجد.  – شایستگی شغلی: مجموعهای از دانش، مهارت و توانمندیهای مورد نیاز برای فعالیت به صورت مناسب و 9 کارا در یک عنوان شغلی میباشد. شرایط شرایط عمومی شرکت در آزمون اتسخدام بخش خصوصی کشور به شرح ذیل میباشد:   – اعتقاد به دین مبین اسلام و یا یکی از ادیان تصریحشده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران 1  – التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران 2  – داشتن تابعیت ایران 3  – عدم اشتهار به ارتکاب اعمال خلاف شئون شغلی و تحصیلی 4  – برخورداری از توانایی جسمی و روانی لازم و متناسب با شغل انتخابی 5

 

 

 

نکات مهم لازم است داوطلبان جهت ثبتنام در آزمون استخدام بخش خصوصی کشور نکات مهم زیر را مد نظر قرار دهند:  – افراد جذب شده توسط نخستین دوره آزمون استخدام بخش خصوصی نیز میتوانند با هدف ارتقا شغلی در 1 این آزمون ثبت نام نمایند. اما در فرایند معرفی به فرصتهای شغلی دومین دوره آزمون، نسبت به برگزیدگان دوره جدید در اولویت پایین تری قرار میگیرند. شرکت خصوصی و دانشبنیان در  1100 – طبق برآوردهای کنونی و بر اساس درخواستهای واصله از بیش از 2  عنوان برای استخدام از طریق این آزمون بهره برداری خواهدشد 222 فرصت شغلی در 6500 ،دوره اول آزمون که پراکندگی این فرصتهای شغلی، تمامی استانهای کشور را در بر میگیرد. از طرفی، مجموعههای خصوصی، صنعتی، تجاری و فنّاور عمدتاً در زمینههای مختلف پیشرو هستند و نحوه جذب و استخدامشان نیز از همین قاعده پیروی میکند؛ از این روی تقاضای نیروی انسانی این شرکتها به صورت مستمر و پیوسته در طول سال اضافه میگردد.  – از آنجایی که برای شرکتهای خصوصی و دانشبنیان پیشرو و موفق، میزان توانایی افراد در شایستگیهای 3 شغلی نسبت به شاخصهای رایج قدیمی نظیر معدل و مدرک دانشگاهی و سابقه کار از اهمیت بالاتری برخوردار است، لذا ارزیابی در این آزمون مبتنی بر شایستگیهای شغلی میباشد. بنابراین ثبتنام در این آزمون با هر مدرک تحصیلی و در هر مقطع تحصیلی بلامانع است.  .  خواهد بود 1397دهم مهرماه  24لغایت ساعت  1397صبح دهم شهریور ماه  8 – زمان ثبتنام از ساعت 4 و یا دفاتر پیشخوان دولت www.inre.ir – ثبتنام در آزمون صرفا از طریق مراجعه به سایت آزمون به نشانی 5 در سراسر کشور امکان پذیر میباشد.   – داوطلبان میبایست قبل از اقدام به ثبتنام به مطالعه کامل دفترچه راهنما و آگاه ی از شرایط و ضوابط آزمون، 6 مبادرت نمایند.           

 

6

 

مراحل ثبتنام داوطلبان جهت ثبتنام در آزمون بایستی مطابق دستورالعمل زیر اقدام نمایند:   استفاده نمایند. FireFox یا Google Chrome توجه: شایسته است داوطلبان جهت ثبت نام از آخرین نسخه مرورگر   شده و در بالای سمت راست سایت www.inre.ir – وارد سایت آزمون استخدام بخش خصوصی کشور به نشانی با فشردن دکمه “ثبت نام در آزمون” وارد صفحه ثبت نام شوید؛  

– در صفحه ثبت نام بخش مشخصات فردی داوطلب بایستی مشخصات فردی خود را مطابق عکس زیر تکمیل نماید و در انتها بر روی دکمه “ثبت و ادامه” کلیک کند: : نام و نام خانوادگی باید به صورت فارسی، کامل و مطابق شناسنامه و کارت ملی متقاضی تکمیل 1 توجه o گردد.  در قسمت مربوط به کد ملی، داوطلب باید کد ملی خود را که ده رقم است از چپ به راست در :2 توجه o محل مربوط درج نماید و از درج ممیز و یا خط تیره خودداری کند.  09  رقمی تلفن همراه خود را که با 11 در قسمت مربوط به تلفن همراه، داوطل ب باید شماره :3 توجه o 09123456789 شروع میشود، در محل مربوط وارد نماید. بهعنوانمثال : در قسمت بخش امنیتی داوطلب بایستی عدد داخل تصویر را در کادر مربوطه وارد نماید. 4 توجه o

 

 

    

– در قسمت انتخاب مشاغل، داوطلب میتواند از هشت دسته شغل ی موجود، مشاغل مد نظر خود را انتخاب نماید.  : جزئیات مربوط به هر دسته شغل ی و عناوین شغل ی را در جداول این دفترچه مطالعه نمایی د. 1 توجه o : به ازا ی هر دسته شغل ی میتوان حداکثر در چهار عنوان شغل ی آزمون، شرکت نمود. برای مثال 2 توجه o اگر به عناوین شغل ی دسته مدیریتی علاقهمند هستید تنها مجاز به انتخاب چهار عنوان شغل ی در این دسته هستید.  . : داوطلبان مجاز به انتخاب مشاغل از حداکثر دو دسته شغلی میباشند 3 توجه o در پایی ن صفحه را فشار دهید و وارد مرحله بعد ی  »ثبت و ادامه« پس از انتخاب عناوین شغل ی موردنظر، دکمه سبزرنگ شوید.  

 

 

  

داوطلب میتواند اطلاعات ثبت نامی خود نظیر مشخصات فردی و مشاغل  ، – در این قسمت و پس از ثبت مشاغل انتخاب شده را مشاهده کند در صورت مغایرت این اطلاعات داوطلب میتواند با انتخاب گزینه “ویرایش” مشخصات وارد  :1 تبصره o شده را اصلاح نماید.

 

 

   

– داوطلب بایستی پس از بررسی و تایید اطلاعات ثبتنامی بر روی گزینه ” تمام موارد بالا صحیح بوده و مورد تایید میباشد.” کلیک نماید. سپس امکان پرداخت به شیوههای مختلف فعال میشود و داوطلب میتواند نوع پرداخت خود را انتخاب نماید.  ” : داوطلب در صورت داشتن رمز دوم کارت بانکی خود میتواند پس از انتخاب “پرداخت آنلاین 1 توجه o و انتخاب درگاه بانک مورد نظر، دکمه سبز رنگ “پرداخت” را فشار دهد و وارد درگاه بانکی شود و با وارد کردن اطلاعات کارت بانکی خود عملیات پرداخت را انجام دهد. پذیرنده همه کارتهای بانکی عضو شبکه  ، هر یک از درگاههای پرداخت آنلاین موجود در سایت :2 توجه o شتاب (مانند بانکهای تجارت، صادرات، ملی، سپه، آینده، پارسیان و …) میباشد. 

 

  

داوطلب در صورت نداشتن رمز دوم کارت بانکی خود میتواند پرداخت خود را به صورت انتقال  :3 توجه o وجه کارت به کارت انجام دهد، داوطلب بایستی پس از انتقال به شماره کارت داده شده در قسمت “کارت به کارت” همین صفحه از طریق تمامی دستگاههای عابربانک، اطلاعات پرداخت خود شامل شماره کارت، شماره پیگیری، تاریخ و زمان کارت به کارت را وارد نماید و پس از آن دکمه سبز رنگ “ثبت” را فشار دهد.  

 یک پیامک حاوی کد تایید شماره تلفن همراه برای داوطلب ارسال میگردد که وی بایستی ، – پس از تایید پرداخت آن را در کادر مربوطه وارد نموده و دکمه سبز رنگ “تایید” را فشار دهد. : در صورت اشتباه وارد نمودن شماره تلفن همراه در مرحله “ثبت مشخصات فردی” بایست ی با 1 توجه o انتخاب گزینه “اصلاح شماره” شماره تلفن همراه خود را اصلاح نماید. داوطلب میبایست گزینه “ارسال مجدد کد  ،دقیقه 5 : در صورت عدم دریافت پیامک بعد از 2 توجه o تایید” را فشار دهد تا کد جدید را دریافت نماید.

 

   

– در این مرحله داوطلب میبایست رمز عبور برای ورود به پنل کاربری خود را انتخاب نماید. رمز عبور باید حداقل  کاراکتر( حرف یا عدد یا ترکیبی از آنها )باشد. 6 شامل . @ و # بلامانع است ،& ،%،/ در انتخاب رمز عبور استفاده از کاراکترهای خاص نظیر :1 توجه o داوطلب میبایست رمز عبور انتخابی خود را یادداشت نموده و تا پایان مراحل آزمون در حفظ و  :2 توجه o نگهداری آن کوشا باشد. رمز عبور باید به نحوی انتخاب گردد که فراموش نشود.  به زبان صفحهکلید خود توجه نمایید. ، در هنگام انتخاب رمز عبور :3 توجه o – در قسمت تکرار رمز عبور، داوطلب میبایست، رمز عبور انتخابی خود در قسمت قبلی را مجدداً وارد کند.  

 

 

 

جدول زمانبندی آزمون زمانبندی دومین دوره آزمون استخدام بخش خصوصی کشور مطابق جدول زیر میباشد. صرفا از طریق درگاه اینترنتی رسمی  ، توجه: هرگونه تغییر در زمانبندی آزمون نظیر تمدید مهلت ثبتنام و … o  اطلاع رسانی میگردد. www.inre.irآزمون به نشانی  

 زمانبندی آزمون 1 جدول  موضوع تاریخ  1397 شهریور ماه  10 شروع ثبتنام آزمون 1397 مهر ماه 10 پایان ثبتنام آزمون 1397 آزمون شخصیتشناسی  دهه دوم آبان ماه  1397 آزمون تخصصی دهه سوم آبان ماه  1397 اعلام نتایج مرحله غیر حضوری دهه دوم آذر ماه  1397 شروع مرحله حضوری دهه سوم آذر ماه 139 شروع معرفی برگزیدگان دهه سوم آذر ماه 7   

 

 

 

 

تعاریف و عناوین شغلی در این بخش، عناوین و تعاریف مختصر مشاغل دومین دوره آزمون استخدام بخش خصوصی کشور اشاره شده است: 

دسته بازاریابی و فروش -2 جدول  کد شغل عنوان شغلی تعریف  بازاریاب تلفنی 1001 بازاریاب تلفن ی از تلفن استفاده میکند تا با مشتر ی ارتباط برقرار نموده و بتواند به آنها اطلاعات ی ارائه کند، آنها را برا ی ارتباط با شرکت ترغیب نماید و نهایت اً بتواند محصول یا خدمتی را بفروشد.  بازاریاب حضوری 1002 (ویزیتور ) کسی است که برای فروش محصول یا خدمات ی به سراغ مشتریها رفته و آنها را به خرید ترغیب میکند. کار دیگر ویزیتور دریافت سفارش است .

 1003

صندوق دار و متصدی امور فروشگاهی

کسی است که کار دریافت و توزیع پول در فروشگاهها را انجام میدهد .این کار معمولا شامل استفاده از اسکنرها ی الکترونیکی، صندوقهای فروشگاه ی، یا تجهیزات مرتبط نیز میشود. پردازش عملیاتهای کارتهای اعتبار ی و نقد ی و تایی د چک ها نیز از جمله وظیف محول ه میباشد. فروشنده فروشنده کس ی است که توانایی تأثیر و قانع ساز ی مشتریان را دارد و میتواند آنان را برای  1004 خرید یک محصول یا خدمت مجاب کند.  کارشناس بازاریابی 1005 به کس ی گفته می شود که به دنبال روشهایی است که برا ی محصول/خدمات ارائه شده توسط  ، پل ارتباط ی مناسب ی میان نیاز مشتری ، بازار مناسب پیدا کند و با روشها ی مناسب ،شرکت بازار هدف و محصول/خدمات شرکت ایجاد کند. کارشناس بازرگانی  1006 خارجی کسی است که به بررسى بازار بین المللى از نظر عرضه و تقاضاى کالاها و قیمتها و شرایط اقتصادى، تهیه و تدوین برنامه بازرگانى، بررسى عملکرد بازرگانى، فعالیت هاى اجرایى مربوط به تدارکات، خرید خارجى و صادرات و واردات میپردازد . کارشناس بازرگانی  1007 داخلی فردی است که به بررسى بازار داخلی از نظر عرضه و تقاضاى کالاها و قیمتها و شرایط اقتصادى، تهیه و تدوین برنامه بازرگانى، بررسى عملکرد بازرگانى، فعالیت هاى اجرایى مربوط به تدارکات و خرید و فروش داخلى میپردازد . کارشناس  1008 برندینگ شخصی که ذیل سیاست گذاریهای کلان شرکت/سازمان، مسیری را در جهت پیشرفت و سوددهی برند آن طراحی و ارائه میکند. کارشناس  1009 تحقیقات بازار کارشناس تحقیقات بازار به مطالعه شرایط بازارها ی محل ی، منطقه ا ی و مل ی برای بررس ی فروش بالقوه یک محصول یا خدمت میپردازد. آنها به شرکتها در تعیی ن نوع محصول مورد نیاز مردم، بازار هدف و میزان قیمت آن کمک میکنند. کارشناس خدمات  1010 پس از فروش کارشناس خدمات پس از فروش کسی است که وظیفه انجام فعالیتهای پس از فروش کالا برای بدست آوردن رضایت مشتریان و کمک به آنها برای گرفتن بیشترین ارزش از محصولات یا خدماتی که دریافت نموده اند را بر عهده دارد.

 1011

کارشناس دیجیتال مارکتینگ

کارشناس دیجیتال مارکتینگ باید دارای درک قوی از استراتژیها و ابزارهای بازاریابی فعلی باشد، همچنین قادر به هدایت کمپینهای دیجیتال مارکتینگ یکپارچه( با هدف مشترک) از زمان شروع کار تا زمان اجرا با در نظر گرفتن بودجه اختصاصی باشد.

 

 

 

کد شغل عنوان شغلی تعریف  کارشناس فروش 1012 کارشناس فروش فرد ی است که وظیفه معرف ی محصول را به مشتریان بالقوه دارد. کارشناس فروش، در امر تسهیل فروش و افزایش میزان فروش فعالیت میکند، این کار از طریق بازاریاب ی و فروش حضور ی و یا تلفن ی انجام میشود . متصدی چیدمان  1013 فروشگاهی ایجاد و حفظ کند و  »تصویر«فروشگاه باید بتواند در ذهن مشتریان بالقوه و بالفعل خود، متصدی چیدمان فروشگاهی نقش موثری در تصویر سازی دارد. وی همچنین امکان فروش محصولات در فروشگاهها را با فراهم کردن پایانههای خرید و فروش و ارائه خدمات به وجود میآورد. مشاور تجاری  1014 سازی مشاور تجاریسازی فردی است که در فرآیند معرفی یک محصول و یا خدمت جدید به بازار تجارت و در دسترس قرار دادن آن در بازار مشارکت دارد و مشاوره میدهد.  مشاور کسب و کار 1015 (MBA ) مشاور کسبوکار بهمنظور کمک به بهبود عملکرد و بهرهوری هر سازمان به ارائه مشاوره مدیریت میپردازد. این متخصصان به تحلیل کسبوکار پرداخته و راهحلهایی برای بهبود و بازسازی ساختار ارائه میدهند.              

 

 

دسته فناوری اطلاعات -3 جدول  کد شغل عنوان شغلی تعریف

اپراتور رایانه  2001

فردی است مسلط به کار با رایانه که ضمن آماده ساز ی و راه انداز ی رایانههای سازمان، اقدام به فعالیت هایی از قبیل دریافت کلیه اطلاعات و آمار از مسئولان مربوطه جهت انتقال به رایانه، مراقبت از رایانه و تجهی زات و ارائه گزارش  ، بازبینی و رفع اشتباهات احتمال ی اطلاعات داده شده اشکالات فن ی به متصدیان مربوطه و به روز نگهداشتن اطلاعات و آمار مینماید.

 C برنامه نویس –  2002

مسلط میباشد .برنامه نویس فرآیند نوشتن، اشکال  C شخص ی است که به زبان برنامه نویسی ) برنامه را انجام میدهد. هدف برنامه source code( ) و نگهدار ی کد منبع debug( زدایی نویسی ساختن یک برنامه میباشد که یک رفتار خواسته شده را به نمایش بگذارد.

 2003

برنامه نویس – C#

مسلط میباشد .برنامه نویس فرآیند نوشتن، اشکال  C# شخص ی است که به زبان برنامه نویسی ) برنامه را انجام میدهد. هدف برنامه source code( ) و نگهدار ی کد منبع debug( زدایی نویسی ساختن یک برنامه میباشد که یک رفتار خواسته شده را به نمایش بگذارد.

 2004

برنامه نویس – C++

مسلط میباشد .برنامه نویس فرآیند نوشتن، اشکال  C++ شخص ی است که به زبان برنامه نویسی ) برنامه را انجام میدهد. هدف برنامه source code( ) و نگهدار ی کد منبع debug( زدایی نویسی ساختن یک برنامه میباشد که یک رفتار خواسته شده را به نمایش بگذارد.

 2005

برنامه نویس –  Erlang

 مسلط میباشد. برنامه نویس فرآیند نوشتن، Erlang شخص ی است که به زبان برنامه نویسی ) برنامه را انجام میدهد. هدف source code( ) و نگهدار ی کد منبع debug اشکال زدایی (  Distributed ( همزمان) و Concurrent ساختن سیستمهای ، Erlang برنامه نویسی (توزیع شده) میباشد.

 2006

برنامه نویس –  Java

مسلط میباشد .برنامه نویس فرآیند نوشتن، اشکال  Java شخص ی است که به زبان برنامه نویسی ) برنامه را انجام میدهد. هدف برنامه source code( ) و نگهدار ی کد منبع debug( زدایی نویسی ساختن یک برنامه میباشد که یک رفتار خواسته شده را به نمایش بگذارد.

 2007

برنامه نویس –  Laravel

 که برا ی توسعه اپلیکیشن  PHP  یکی از فریم ورکهای زبان Laravel شخص ی است که به ها ی وب در نظر گرفته شده است مسلط باشد .

 2008

برنامه نویس –  Matlab

که یک محیط نرمافزار ی برای انجام محاسبات عدد ی و یک زبان  Matlab شخص ی است که به برنامهنویسی نسل چهارم است مسلط میباشد.

 2009

برنامه نویس –  Perl

که یک زبان برنامهنویسی تفسیری و سطح بالا ، شیگرا و یک زبان  Perl شخص ی است که به سمت سرور قدرتمند است مسلط است .

 2010

برنامه نویس –  Qt / QML

که یک فریم ورک مولت ی پلتفرم برا ی توسعه نرم افزار میباشد مسلط  QT شخص ی است که به باشد . . مسلط میباشد R  شخص ی است که به زبان برنامه نویسی R برنامه نویس –  2011

www.inre.ir 

16

 

کد شغل عنوان شغلی تعریف

 2012

برنامه نویس –  VB

مسلط میباشد .برنامه نویس فرآیند نوشتن، اشکال  VB شخص ی است که به زبان برنامه نویسی ) برنامه را انجام میدهد. هدف برنامه source code( ) و نگهدار ی کد منبع debug( زدایی نویسی ساختن یک برنامه میباشد که یک رفتار خواسته شده را به نمایش بگذارد.

 2013

برنامه نویس Back End – Asp.net (C#)

افراد ی هستند که با ابزارها، تکنولوژیها و زبانها ی برنامهنویسی که در سمت سرور اجرا میشوند  .مسلط باشد Asp.net (C#)  آشنا هستند. در این شغل نیاز است شخص به

 2014

برنامه نویس Back End – Asp.net  (VB)

افراد ی هستند که با ابزارها، تکنولوژیها و زبانها ی برنامهنویسی که در سمت سرور اجرا میشوند  Asp.net ( آشنا هستند. در این شغل نیاز است شخص به .مسلط باشد VB

 2015

برنامه نویس Back End –  Java

افراد ی هستند که با ابزارها، تکنولوژیها و زبانها ی برنامهنویسی که در سمت سرور اجرا میشوند  .مسلط باشد Java آشنا هستند. در این شغل نیاز است شخص به

 2016

برنامه نویس Back End –  Node JS

افراد ی هستند که با ابزارها، تکنولوژیها و زبانها ی برنامهنویسی که در سمت سرور اجرا میشوند  .مسلط باشد Node JS  آشنا هستند. در این شغل نیاز است شخص به

 2017

برنامه نویس Back End –  PHP

افراد ی هستند که با ابزارها، تکنولوژیها و زبانها ی برنامهنویسی که در سمت سرور اجرا میشوند  .مسلط باشد PHP آشنا هستند. در این شغل نیاز است شخص به

 2018

برنامه نویس Back End – Python (Django – Flask –  Tornado)

افراد ی هستند که با ابزارها، تکنولوژیها و زبانها ی برنامهنویسی که در سمت سرور اجرا میشوند آشنا هستند. در این شغل نیاز است شخص به حداقل یک پلت فرم از زبان  مسلط Python باشد .

 2019

برنامه نویس  Front End

تمرکز  JavaScipt  و CSS و HTML عموما بر توسعه Front End یک برنامه نویس میکند. اطمینان از اینکه سایت به صورت کارآمد ارائه میشو د و اینکه تعامل کاربران با صفحات وب به میزان کاف ی روان است به عهده ی اوست .

 2020

برنامه نویس  Full Stack

کس ی است که درک قابل قبول ی از همه ی ملزومات تولید یک سایت/نرمافزار داشته، و این توانایی را دارا است تا یک سایت/نرمافزار را از صفر تا صد طراحی، اجرا و به بازار عرضه کند.

 2021

برنامه نویس تلفنهای هوشمند –  Android

  مسلط میباشد. برنامه نویس فرآیند Android شخص ی است که به زبان و محیط برنامه نویسی ) برنامه را انجام میدهد. source code( ) و نگهدار ی کد منبع debug( نوشتن، اشکال زدایی هدف برنامه نویس اندروید ساختن یک اپلیکیشن برای سیستم عامل اندروید میباشد که یک رفتار خواسته شده را به نمایش بگذارد.

www.inre.ir 

17

 

کد شغل عنوان شغلی تعریف

 2022

برنامه نویس تلفنهای  iOS – هوشمند

 مسلط میباشد. برنامه نویس فرآیند نوشتن، iOS شخص ی است که به زبان و محیط برنامه نویسی ) برنامه را انجام میدهد. هدف source code( ) و نگهدار ی کد منبع debug( اشکال زدایی میباشد که یک رفتار خواسته iOS ساختن یک اپلیکیشن برای سیستم عامل iOS برنامه نویس شده را به نمایش بگذارد.

 2023

برنامه نویس و متخصص CMS – Drupal

 CMS برنامه نویس و متخصص که یک سیستم مدیریت  Drupal کس ی است که بر Drupal محتوا ی متن باز است مسلط باشد.

 2024

برنامه نویس و متخصص CMS – Joomla

 CMS برنامه نویس و متخصص که یک سیستم Joomla کس ی است که بر Joomla مدیریت محتوا ی متن باز و رایگان است مسلط باشد.

 2025

برنامه نویس و متخصص CMS – Magento

 CMS برنامه نویس و متخصص که یک سیستم Magento کس ی است که بر Magento مدیریت محتوا ی متن باز و رایگان است مسلط باشد.

 2026

برنامه نویس و متخصص CMS – WordPress

 CMS برنامه نویس و متخصص (که یک نرم  WordPress کس ی است که بر WordPress )است و در دسته ی سیستمهای مدیریت محتوا یا open source( افزار تحت وب متن باز . ها قرار می گیرد )مسلط باشد CMSهمان

 2027

پژوهشگر علوم کامپیوتر

یک پژوهشگر کامپیوتر به کشف فناوریها ی نو و یافتن کاربردها ی جدید فناوریها ی موجود در حوزه کامپیوتر میپردازد. او مشکلات پیچیده محاسبات ی در حوزهها ی تجارت، علم، پزشک ی و سایر حوزهها را بررس ی و حل می کند.

 2028

پشتیبان سیستمها ی کامپیوتر ی

فراهم کردن کمکها ی فن ی برای سیستم کامپیوتر ی و پاسخ به پرسشها ی مشتریان و یا رفع مشکلات کامپیوتر ی آنها با تلفن و یا از راه دور از مهمترین وظایف و مهارتها ی موردنیاز یک کارشناس پشتیبان سیستمهای کامپیوتر ی است.

 تحلیلگر داده 2029

تحلیل گران داده، دادهها را پردازش و تجزیه و تحلیل کرده و از بین آنها روابط پنهان را کشف میکنند. به بیان سادهتر، وظیفه تحلیلگر داده، دریافت دادهها ی خام و تبدیل آنها به دانش ی است که بتواند در اختیار مدیران مشاغل و کسب و کارها ی مختلف ق رار گیرد . تعمیرکار رایانه کس ی که در صورت به وجود آمدن مشکل و نقص در قطعات و عملکرد رایانههای سازمان/شرکت، 2030 وظیفه تعمیر آن را بر عهده دارد.

 

 

کد شغل عنوان شغلی تعریف

 2031

طراح رابط/تجربه کاربر ی (UI/UX )

تمام تلاش خود را میکنند تا بهترین سناریو  UX Designers طراحان تجربه کارب ر یا همان برای آشنایی یک کاربر با یک محصول و یا خدمات را ایجاد نمایند .یک طراح تجربه کاربر میخواهد مشکلات کاربر را در مواجهه با سوژه مورد نظر خود مورد بررسی قرار دهد . میباشد که وظیفه آن چیدما ن و  UX )ادامه دهنده راه UI Designers( ط راح رابط کاربری معمولاً وظیفه یکپارچگ ی سبک طراح ی UI است. طراحان UX پیکربند ی ظاهر طراح ی های در کل روند محصول را نیز بر عهده دارند .

 2032

کارشناس  Linux

یک کارشناس لینوکس باید با مفاهیم سرورها ی لینوکس، شبکه، پشتیبانی، بروزرسان ی و رفع عیب آنها در محیط لینوکس آشنا باشد .

 2033

کارشناس استقرار نرم افزار

کارشناسان استقرار نرمافزار در استخدام شرکتها ی نرمافزار ی میباشند و وظیفه نصب، پیادهساز ی، اجرا و آموزش نرمافزارها ی تولیدی آن شرکت را در شرکتها و سازمانها ی خریدار ی کننده آن نرمافزارها بر عهده دارند.

 کارشناس امنیت 2034

متخصص امنیت اطلاعات، روشها، تکنیکها و ابزارها ی امنیتی لازم را برای حفاظت از دادهها و اطلاعات مهم یک شرکت، سازمان یا دولت در برابر دسترسیها ی غیرمجاز، حملات عمد ی و دزد ی ایجاد میکند.

 2035

کارشناس پایگاه داده – Microsoft  Access

به سازمانده ی و نگهدار ی  ،Microsoft Access شخصی است که  با استفاده از پایگاه دادهی دادهها میپردازد. او دادهها را برا ی برخ ی از کاربران، قابل دسترس و برا ی برخ ی غیر قابل دسترس می کند.

 2036

کارشناس پایگاه داده –  Mongo Db

به سازمانده ی و نگهدار ی دادهها  ، Mongo Db شخصی است که  با استفاده از پایگاه دادهی میپردازد. او دادهها را برا ی برخ ی از کاربران، قابل دسترس و برا ی برخ ی غیر قابل دسترس می کند.

 2037

کارشناس پایگاه MS  – داده SQL Server

به سازمانده ی و نگهدار ی  ، MS SQL Server شخصی است که  با استفاده از پایگاه دادهی دادهها میپردازد. او دادهها را برا ی برخ ی از کاربران، قابل دسترس و برا ی برخ ی غیر قابل دسترس می کند.

 2038

کارشناس پایگاه My – داده SQL

به سازمانده ی و نگهدار ی دادهها  ، My SQL شخصی است که  با استفاده از پایگاه دادهی میپردازد. او دادهها را برا ی برخ ی از کاربران، قابل دسترس و برا ی برخ ی غیر قابل دسترس می کند.

 2039

کارشناس پایگاه  Oracle – داده

به سازمانده ی و نگهدار ی دادهها  ، Oracle شخصی است که  با استفاده از پایگاه دادهی میپردازد. او دادهها را برا ی بر خی از کاربران، قابل دسترس و برا ی برخ ی غیر قابل دسترس می کند.

 2040

کارشناس پایگاه داده – Postgre SQL

به سازمانده ی و نگهداری  ، Postgre SQL شخصی است که  با استفاده از پایگاه دادهی دادهها میپردازد. او دادهها را برا ی برخ ی از کاربران، قابل دسترس و برا ی برخ ی غیر قابل دسترس می کند.

 

 

کد شغل عنوان شغلی تعریف

 2041

کارشناس پایگاه SQL  – داده Lite

به سازمانده ی و نگهدار ی دادهها  ، SQL Lite شخصی است که  با استفاده از پایگاه دادهی میپردازد. او دادهها را برا ی برخ ی از کاربران، قابل دسترس و برا ی برخ ی غیر قابل دسترس می کند.

 2042

کارشناس شبکه Active – Linux

 Active  کارشناس شبکه Linux ، ضمن آشنایی با اصول شبکه در سیستم عامل Linux شبکه ا ی را جهت اتصال کامپیوترها به یکدیگر ایجاد کرده و پشتیبانی آنها ، Active و قطعات را برعهده دارد.

 2043

کارشناس شبکه Active – Windows

 ، ضمن آشنایی با اصول شبکه در سیستم عامل Active – Windows کارشناس شبکه شبکه ا ی را جهت اتصال کامپیوترها به یکدیگر ایجاد کرده  ، Active  و قطعات Windows و پشتیبانی آنها را برعهده دارد.

 2044

کارشناس شبکه Pasive –  Cisco

، ضمن آشنایی با اصول شبکه در سیستم و تجهی زات  pasive – Cisco کارشناس شبکه شبکه ا ی را جهت اتصال کامپیوترها و تجهیزات  به یکدیگر ، pasive و قطعات Cisco  کمپانی ایجاد کرده و پشتیبانی آنها را برعهده دارد.

 2045

کارشناس شبکه   – سایر Pasive

شبکه ا ی را جهت  ، pasive  ، ضمن آشنایی با اصول شبکه و قطعات pasive کارشناس شبکه اتصال کامپیوترها و تجهیزات  به یکدیگر ایجاد کرده و پشتیبانی آنها را برعهده دارد.

 2046

کارشناس فناور ی اطلاعات

کسی است که وظیفه استفاده بهینه از اطلاعات سازمان برا ی کاربردها ی مختلف را برعهده دارد. مطالعه، طراح ی، ساخت، راهانداز ی، نگهدار ی سیستمهای سختافزار ی و نرم افزار ی، جمع آور ی، سازمانده ی، طبقهبندی و انتقال اطلاعات از جمله مهم ترین اهداف ی است که کارشناس فناور ی اطلاعات دنبال می کند.

 2047

کارشناس هوش مصنوعی

کارشناسان هوش مصنوع ی در پی طراحی و بهبود ماشینهایی هستند که دستورات موردنیاز را بهصورت هوشمندانه انجام دهند. بهعنوانمثال قابلیت کنترل، برنامهریزی و زمانبند ی، توانایی تشخیص جواب به سؤال مصرفکننده، دستنویس ها، زبانشناس ی، سخنران ی و شناسایی چهره را داشته باشد.

 2048

وبمستر و محتواگذار وبسایت

فرد ی است که مسئول مدیریت و نگهدار ی وبسایت سازمان/شرکت است. وب مستر نقش ناظر و یا سرپرست را ایفا کرده و کارمندان و بخشها ی زیردست خود از قبیل کارشناسان پشتیبانی، مسئول روابط عموم ی وبسایت، کارشناس فروشگاه اینترنت ی، مسئول طراح ی و گرافیک، گروه برنامهنویسی و سایر عوامل گروه را رهبر ی و هماهن گ میکند.  

 

 

دسته فنی و اجرایی -4 جدول  کد شغل عنوان شغلی تعریف  آبدارچی و 3001 نظافت چی شخص ی که خدماترسان ی و نظافت محوطهها ی عموم ی سازمان، شرکت، هتل و غیره را بر عهده دارد. همچنین وی کار تهیه چا ی، قهوه و … را به عهده دارد و اسباب آشپزخانه به او سپرده میشود.  آمارگیر و پرسشگر آمارگیران با بکار بردن دانش و مهارتهای مرتبط در طراح ی مطالعات وتحقیقات، به جمع 3002 آوری میدانی و تجزیه و تحلیل اطلاعات حاصل میپردازند.  برقکار کس ی است که نصب، نگهدار ی و تعمیر سیمکش ی برق، تجهیزات الکتریکی ساختمانها و 3003 پروژههای عمرانی را انجام می دهد.  تایپیست کس ی است که میتواند انواع نوشتار خط ی فارس ی را خوانده و وظیفه تایپ انواع نوشتار و 3004 نامهها ی ادار ی مانند مصوبات هیئت مدیره، دستورالعمل ها و  …را بر عهده دارد.  تحصیلدار تحصیلدار کس ی است که بتواند از عهده انجام امور مربوط به تحویل گرفتن وجوه اوراق بهادار 3005 و بردن آنها به بانکها و گذاشتن آنها بهحساب شرکت و نظایر آنها برآید.  تعمیرکار خودرو کس ی است که وظیفه تشخیص عیوب، تعمیر، تعویض قطعات، حفظ و نگهداری خودرو و سایر 3006 وسائل نقلیه سازمان/شرکت را بر عهده دارد . تعمیرکار وسایل 3007 الکت رونیکی کس ی است که وظیفه نظارت، تست، تعمیر، تنظیم و یا نصب انواع لوازم الکتریکی را انجام میدهد.  تکنسین فن ی و 3008 تاسیسات تکنسین تاسیسات وظیفه نصب و تعمیر تاسیسات حرارت ی، برودت ی، بهداشت ی، فاضلاب، تهویه مطبوع و گازرسان ی را در پروژههای مختلف برعهده دارد.  راننده خودرو و 3009 کامیونت کس ی است که وظیفه جابهجایی افراد، اجناس و یا اسناد سازمان/شرکت را برعهده دارد.  کارگر ساده کس ی است که وظیفه انجام فعالیتهای ساده سازمان/شرکت که نیاز به تخصص خاصی ندارند 3010 را مطابق درخواست کارفرما برعهده دارد.   نصاب/تعمیرکار 3011 لوازم خانگ ی بخاری و … را  ، فریزر ، کس ی است که کار نصب و تعمیر انواع لوازمخانگ ی مانند کولر، یخچال به عنوان نماینده برندهای معتبر لوازم خانگی انجام میدهد.  نگهبان کسی است که وظیفه حفاظت و حراست از داراییها، اسناد و یا افراد یک سازمان/شرکت را 3012 بر عهده دارد.      

 

 

 

دسته کارشناسی و ارائه خدمات -5 جدول  کد شغل عنوان شغلی تعریف

 4001

امدادگر، بهیار و اپراتور کمکها ی اولیه

کس ی است که با حضور سریع در محل حادثه، از پیشرفت صدمات و آسیب دیدگ ی جسم ی افراد جلوگیری میکند و آنها را به مراکز درمان ی و پزشک ی ارجاع میدهد. همچنین این افراد میتوانند در بیمارستان ها، درمانگاهها، آسایشگاه ها، اورژانسها و مراکز بهداشت ی درمان ی به مددجویان ارائه خدمات م ینمایند . پژوهشگر کسی است که با استفاده از روشهای مختلف جمع آور ی اطلاعات و دانش خود به دنبال 4002 پاسخ به سوالات علمی یک شرکت/سازمان است. تکنسین آزمایشگاه کسی اس ت که به انجام آزمایشها ی معمول پزشک ی در آزمایشگاه برای تشخیص و درمان و  4003 پیشگیری از بیمار ی میپردازد. 

 4004

راهنما ی گردشگر ی خارج ی (تور لیدر )

به کس ی که یک برنامه ی گردشگر ی خارج از کشور را اجرا و مدیریت میکند، راهنما ی گردشگر ی میگویند. راهنما، همراه گروه سفر میکند و رابط میان مسافران و شرکت برگزارکننده ی تور است.

 4005

راهنما ی گردشگر ی داخل ی (تور لیدر )

به کس ی که یک برنامه ی گردشگر ی داخل کشور را اجرا و مدیریت میکند، راهنما ی گردشگر ی میگویند. راهنما، همراه گروه سفر میکند و رابط میان مسافران و شرکت برگزارکننده ی تور است.

 روانشناس و مشاور 4006

کس ی است که رفتار، شخصیت، روابط بین فرد ی، یادگیری و انگیزش را در انسان به شکل حرفه ا ی مورد بررس ی قرار میدهد. وی از یک طرف رابطه بین عملکرد مغز و رفتار و از سو ی دیگر ارتباط بین محیط و رفتار را بررس ی می کند.

  HSEکارشناس 4007

شخصی است که وظیفه نظارت برعملکرد ایمن ی، بهداشت شغلی، محیط زیست و شناسایی مخاطرات ناش ی از فعالیتها و پیشگیری از حوادث و تلفات نیرو ی انسانی را در سازمان/شرکت بر عهده دارد.

کارشناس  4008 اقتصاد ی

کارشناس امور اقتصاد ی به شناخت مشکلات اقتصاد ی سازمان/شرکت پرداخته و وظیفه ارائه راهکارها ی مناسب برا ی حل این مشکلات جهت بهرهبردار ی از منابع محدود ما دی را بر عهده دارد.  کارشناس آمار کارشناس آمار شخص ی است که با آمارها ی نظر ی یا کاربرد ی سروکار دارد و آمار اطلاعات 4009 یک سازمان/شرکت را در یک زمینه جمعآور ی کرده و به تحلیل آن م یپردازد. کارشناس بهداشت  4010 محیط  ارزیاب ی و اصلاح معضلات زیست محیطی یک شرکت/واحد صنعتی ، کسی است که به شناسایی که تاثیر محسوس ی بر بهداشت عمومی دارد میپردازد. کارشناس تحقیق  4011 و توسعه کسی است که وظایفی مانند تحقیق در مورد محصولات شرکت، طراح ی و ایجاد محصولات جدید مناسب با خواسته بازار و یا حت ی فراتر از دید بازار، توجه به اصل تمایز و نوآور ی، ابلاغ تغیی رات مهندس ی، بهینهساز ی فرآیندها، انتقال و جذب فناوریها را بر عهده دارد.

 4012

کارشناس تعمیرات و نگهدار ی

 ، نوساز ی ماشین آلات ، کلیه فعالیتها ی تعمیرات و نگهدار ی پیشگیرانه، اتفاق ی و دوره ای نظارت بر اثربخش ی فعالیتها ی فوق و هماهنگ ی و انجام تعمی رات تجهی زات سازمان/شرکت از وظایف این شغل میباشد .

 4013

کارشناس سیستمها و روشها

کسی است که وظیفه مطالعه و بررس ی مستمر به منظور شناخت و یا مهندس ی مجدد فرآیندها ی سازمان، بازنگر ی و در صورت لزوم اصلاح آنها و نیز مستند و جار ی ساز ی دستور العملها و روشهای اجرایی مرتبط را بر عهده دارد.

 

 

کد شغل عنوان شغلی تعریف کارشناس صنایع  4014 غذایی کارشناس صنایع غذایی وظیفه کنترل کیفی مواد غذایی در فرایند تولید را بر عهده دارد و میتواند در بخش هایی مانند آزمایشگاه ها یا خط تولید کارخانجات مواد غذایی، موسسات   مشغول به کار شود. تحقیقاتی، دانشگاهها و کارشناس طراح ی  4015 صنعت ی طرا ح صنعت ی فرم یک محصول را مشخص میکند. او یک محصول را طور ی شکل میدهد تا برای مردم ی که از آن استفاده میکنند و برا ی پروسهها ی صنعت ی که آن را تولید میکنند مناسب باشد . کارشناس طراح ی  4016 و توسعه محصول کس ی است فهم دقیق و درک درست ی از ماهیت یک محصول دارد، چشمانداز یک محصول را در آینده میبیند، آن را با نیاز مشتر ی تطابق میدهد و یک محصول بهتر به بازار عرضه می کند. در واقع او آینده را با جزئیات امروز م یبیند. کارشناس علوم  4017 آزمایشگاه ی فرد ی که با آنالیز آزمایشگاه ی خون، بافت بدن انسان و سایر موارد، با هدف تشخیص بیمار ی سروکار دارد . کارشناس کنترل  4018 کیفیت وظیفه یک کارشناس کنترل کیفیت، بررسی محصولات و فرآیندها ی صنعت ی برا ی مطابق است. همچنین ممکن  ISO 9000  بودن با استانداردها ی کیفیت مل ی و بینالملل ی مانند است در راهانداز ی و مدیریت سیستمها ی کنترل کیفیت شرک ت کمک کند. کارشناس  4019 گردشگر ی کارشناس گردشگر ی، فعالیتهای مربوط به گردشگر ی و جذب گردشگر را از نظر بهبود اقتصاد ی یک منطقه یا جاذبه خاص بررسی و نتایج حاصله را در دسترس مدیران سازمان/شرکت قرار میدهد.

کارشناس و مشاور  4020 حقوق ی

کسی است که با تسلط ی که به قوانین و اصول حقوق ی دارد، وظیفه انجام امور حقوق ی سازمان یا شرکت ازجمله تهیه و تنظیم آییننامهها و دستورالعملها، انعقاد قراردادها ی داخل ی و خارج ی، رسیدگ ی و پیگیری پروندهها ی حقوق ی و دعاو ی ادار ی و استخدا می، شرکت در جلسات دادرس ی و دفاع از حق سازمان، ارائه مشاوره حقوق ی به کارکنان در صورت لزوم، انجام  را بر عهده دارد. امور حقوق ی مربوط به مناقصه، مزایده و کتابدار کتابدار کس ی است که وظیفه مدیریت، سازمانده ی، فهرستنویسی، ردهبند ی، دانششناس ی  4021 و اشاعه اطلاعات در حوزه علوم کتابدار ی و اطلاعرسان ی را بر عهده دارد.  ) مرب ی مهد کودک فرد ی که به مراقبت، شناخت استعدادها، پرورش عاطف ی، جسم ی، هوش ی، رفتار ی (اجتماعی 4022 گفتار ی و رشد خلاقیت کودکان در سن پیش از دبستان میپردازد. مشاور تغذیه فرد ی است که با علم تغذیه آشنایی داشته و از دانش خود برا ی کمک به افراد در تصمیم  4023 گیری در مورد تغذیه خود استفاده می کند. مهماندار( هتل،  4024 هواپیما و …) فردی اس ت که در جهت فراهم نمودن تضمین ایمن ی و آسایش مسافران هوایی و ریلی و نیز هتلها، به فعالیت میپردازد.  ویراستار 4025 ویراستار خطاها ی فن ی، ناهماهنگ یها، غلطها ی نگارش ی، املا ی کلمات و خطاها ی محتوایی را اصلاح می کند و چهار هدف اصل ی را دنبال میکند: وضوح، ارتباط منطق ی  درونمتن ی، ثبات و هماهنگ ی در متن و صحت.    

 

 

 

دسته مالی و اداری -6 جدول  کد شغل عنوان شغلی تعریف اپراتور ارتباط با  5001 مشتری کسی است که با فرایندها و فناوریهایی که در شرکتها و سازمانها برا ی شناسایی، ترغیب، گسترش، حفظ و ارائه خدمات بهتر به مشتریان به کار می رود آشنایی دارد. 5002 انباردار کسی است که وظیفه دریافت و ذخیرهسازی مواد و تجهیزات در انبار و ثبت آن در پرونده و ارسال گزارش را بر عهده دارد. 5003 پاسخگوی تلفنی شخصی است که وظیفه پاسخگویی و ساماندهی به تماسهای ورودی و خروجی یک سازمان/شرک ت را بر عهده دارد.

5004

تحلیل گر بورس

تحلیلگر بورس کسی است که بتواند از عهده تجزیه و تحلیل اوضاع اقتصادی، سیاسی، اجتماعی کشور، منطقه، تجزیه و تحلیل بازار سهام، تشخیص میزان ریسک و بازده بازار، صنایع، دارائی و همچنین تشکیل پرتفوی، سبد سهام، انتخاب صنعت برتر، تجزیه و تحلیل وضعیت مالی شرکت، انتخاب سهم از مدلهای رایج و صنایع برتر، تجزیه و تحلیل جو بازار، بهکارگیری نرمافزارهای کامپیوتری، ریاضیات و آمار و اطلاعات، انتخاب کارگزار، اداره سبد سهام و تطبیق تئوریهای جدید با فعالیتهای عملی برآید.

5005

تحلیل گر مالی

کسی است که با تجزیه و تحلیل اطلاعات آماری، شرایط تجاری، صنعتی و اقتصادی را پیشبینی کرده و در مورد زمینههای سرمایهگذاری و جریان مالی پروژههای سازمان/شرکت تصمیمگیری میکند.

5006

حسابدار

شخصی است که وظیفهی آمادهسازی، بررسی و یا تجزیه و تحلیل سوابق حسابداری، صورتهای مالی و یا سایر گزارشهای مالی را برای ارزیابی صحت، کامل بودن و انطباق با استانداردها انجام میدهد.

5007

حسابدار صنعتی

حسابدار صنعت ی کسی است که وظیفه جمع آور ی اطلاعات مربوط به عوامل هزینه و محاسبه بهای تمام شده محصولات و خدمات را بر عهده داشته و با تجزیه و تحلیل گزارشها و بررس ی راههای تولید، روشهای تقلیل بهای تمام شده تولیدات را بیان میکند.

5008

دفتردار/متصدی دبیرخانه

متصدیان این شغل تحت نظارت مقام مافوق عهده دار مطالعه و بررس ی و یا سرپرست ی فعالیتها ی مربوط به امور ادار ی و منابع انسان ی در شرکتها، سازمانها و نهادها میباشند .

5009

کارشناس امور اجرایی

متصدیان این شغل تحت نظارت کل ی، به ارائه خدمات اجرایی در سازمان/شرکت می پر دازند تا فعالیتهای اجرایی سازمان/شرکت به نحو احسن انجام پذیرد.

5010

کارشناس امور کارگزینی و منابع انسانی

کسی است که مسئولیت کلیه فعالیتهای مربوط به منابع انسانی سازمان همچون استخدام کارکنان جدید، آموزش کارکنان، ارزیابی عملکرد کارکنان و … را بر عهده دارد .

5011

کارشناس بیمه

کارشناس بیمه بهعنوان نماینده اصلی شرکت بیمه محسوب میشود و به ارائه خدمات بیمهای مطابق با مقررات و شرایط مربوطه میپردازد. او درخواستها و شرایط متقاضیان بیمه را ارزیابی کرده و مقدار پوشش بیمهای و حق بیمه آنها را تعیین میکند.

5012

کارشناس تدارکات و پشتیبانی

کسی است که با پیشبینی میزان مصرف ملزومات و تجهیزات و سپس با مقایسه قیمتها و کیفیت کالاها و خدمات، بهترین و مناسب ترین آنها را برای تأمین انبار شرکت درخواست میدهد.

5013

کارشناس حسابرسی

کسی است که وظیفهی ارزیابی اطلاعات و اسناد و بررسی سازگاری آنها با اصول حسابداری و قوانین را بر عهده دارد.

 

 

 

کد شغل عنوان شغلی تعریف 5014 کارشناس خرید کسی است که مسئول اصل ی خرید تجهیزات، کالا و خدمات برا ی شرکت میباشد. او با مقایسه قیمتها و کیفیت کالاها و خدمات، بهترین و ارزشمند ترین آنها را برا ی شرکت تهیه میکند.

5015

کارشناس روابط عمومی

فردی است که تحت نظارت مقام مافوق و مدیریت ارشد شرکت و با بهرهگیری از روشهای علمی، وظیفه طراحی و اجرای فعالیتهای مختلف از قبیل بررسی و تحلیل افکار عمومی و تهیه و تدوین و انتشار مطالب نشریا ت  ، طراحی و اجرای مصاحبهها و میزگردهای مطبوعاتی و رسانههای آنلاین و تبلیغات مربوط به اهداف و برنامههای سازمان خود را بر عهده دارد.

5016

کارگزار امور رفاهی

شاغل این پست سازمان ی به اجرا ی قوانین و مقررات مربوط به امور رفاه ی و تسهیلا ت در نظر گرفته شده برا ی کارکنان ، بیمه و اجرای برنامههای هماهنگ شده با سایر سازمانها در مورد امور رفاه ی اختصاص داده شده میپردازد .

5017

کارمند اداری کسی که وظیفه انجام فعالیتهای متداول در سیستمهای اداری شرکت یا سازمان( نظیر نامه نگاری، ارتباط با مشتریان شرکت، ثبت مستندات اداری و …) را برعهده دارد.

5018

متصدی امور بانکی

فردی است که در شعبههای بانکی و موسسات مالی معتبر وظیفه انجام امور مشتریان( مانند پرداخت قبوض، چک و …) را بر عهده دارد.

5019

متصدی بایگانی کسی است که با انجام فعالیتهای منظم، اسناد سازمان/شرکت را برای دسترسی آسان به آنها ساماندهی میکند.

5020

مسئول دفتر کسی است که وظیفه برقراری ارتباط با افراد، همکاران سازمان/شرکت، بایگانی اسناد و نامهها، هماهنگی فعالیتهای مدیر و همکاری جهت برگزاری جلسات را برعهده دارد.

5021

مسئول قراردادها

مسئول قراردادها کس ی است که وظیفه اخذ اطلاعات و اوراق مربوطه ، امور قراردادها، تهیه جدول فرجهها ی قراردادها و برگزار ی انواع مناقصه و مزایده و عقد قراردادها ی مربوطه را بر عهده دارد .

5022

منشی فردی است که وظایفی چون تنظیم برنامه روزانه مسئول، نامهنگاری، تنظیم انواع گزارشها از فعالیتهای مختلف و برخی اوقات مدیریت بودجه و حسابداری را عهدهدار است.        

 

 

دسته مدیریتی -7 جدول  کد شغل عنوان شغلی تعریف  مدیر اجرایی کسی است که برنامهریزی، هدایت یا هماهنگسازی عملیات سازمان/شرکت را بر عهده دارد. 6001 6002  HSEمدیر  به کمک به کارگیری دانش چگونگی شناسایی و کنترل خطرات و به کار HSEیک مدیر بردن اصول مدیریتی کلیدی در سازمان، موجب میشود که کارکنان به صورت ایمن و بی خطر کارشان را انجام دهند. 6003 مدیر اداری کسی که تصدی امور دفتری و اداری سازمان/شرکت را بر عهده دارد و با مدیریت در ارتباط مستقیم است. این مدیر در فضای مجموعه و در کنار کارکنان میباشد و نحوه کار آنان را مشاهده میکند و اگر اشتباهی رخ دهد به فرد مقابل تذکر میدهد. 6004 مدیر امور گردشگری مدیر گردشگر ی، فعالیتهای مربوط به گردشگر ی و جذب گردشگر را از نظر بهبود اقتصاد ی یک منطقه یا جاذبه خاص بررس ی و نتایج حاصله را ارزیابی و تصمیمات لازم را ات خاذ میکند.

6005

مدیر بازرگانی خارجی

کسی است که وظیفه مدیریت مجموعه فعالیتهای عقد قرارداد خرید و فروش با شخص خارجی( حقیقی یا حقوقی) و تبلیغات و بازاریابی بینالملل، صدور پیش فاکتور، بررسی هزینههای باربری به کشورهای خارجی و یا وارد نمودن آنها به کشور، بررسی مسائل مرتبط با گمرک، بررسی مسائل مرتبط با بیمه، ترخیص کالا، اجرای حملونقل، مسائل مرتبط با پرداختهای بانکی و … را بر عهده دارد.

6006

مدیر بازرگانی داخلی

کسی است که هماهنگی و برنامهریزی سیاستهای برنامههای بازاریابی مانند تعیین تقاضا برای محصولات و خدمات ارائهشده توسط سازمان و رقبا و شناسایی مشتریان بالقوه را بر عهده دارد. همچنین استراتژیهای قیمتگذاری را با هدف حداکثر سود شرکت یا سهم بازار تضمین میکند، درحالیکه اطمینان حاصل میکند که مشتریان شرکت راضی هستند و نظارت بر توسعه محصول یا نظارت بر روند که نشاندهنده نیاز به محصولات و خدمات جدید است.

6007

مدیر پروژه

کسی است که با بهکارگیری یک فرایند کارآمد بتواند از منابع مادی و انسانی از طریق یک برنامهریزی صحیح و کامل و جامع با توجه به امکانات و محدودیتهایش مجموعهای از فعالیتهای از پیش تعریفشده را در تاریخ موردنظر و با کیفیت مطلوب از پیش تعیینشده با توجه به بودجه در اختیارش به انجام برساند.

6008

مدیر پروژه فناوری اطلاعات

کسی که برنامهریزی، شروع و مدیریت پروژههای فناوری اطلاعات و رهبری و هدایت کارمندان و عاملان اجرای پروژه را بر عهده دارد. ارتباط برقرار کردن بین ابعاد فنی پروژه و مسائل مالی و تجاری، برنامهریزی مراحل پروژه، ارزیابی و پیشبینی مسائل مالی در هر مرحله، زیر نظر گرفتن پیشرفت در هر مرحله به جهت اطمینان از درستی معیارها و استانداردها و رسیدن به فرجهی پایان پروژه از دیگر وظایف مدیر پروژهی فناوری اطلاعات است.

6009

مدیر تبلیغات و بازاریابی

کسی است که برنامهها و سیاستهای بازاریابی مانند تعیین تقاضا برای محصولات و خدمات ارائهشده توسط سازمان و رقبا و شناسایی مشتریان بالقوه را اجرا میکند.

6010

مدیر تحقیق و توسعه

کس ی است که وظیفه راهبری و مدیریت اموری نظیر تحقیق در مورد محصولات شرکت، طراح ی و ایجاد محصولات جدید مناسب با خواسته بازار و یا حت ی فراتر از دید بازار، توجه به اصل تمایز و نوآور ی، ابلاغ تغیی رات مهندس ی، بهینهساز ی فرآیندها، انتقال و جذب فناوریها را بر عهده دارد.

6011

مدیر توسعه بازار وظایف کلی مدیر توسعه بازار، تحقیقات بازاریابی و فعالیتهای برندینگ و ترویج و بهرهگیری از ابزارهای پیشرفته بازاریابی است. زمینهسازی برای جذب مخاطبان( جدید) فروش،

 

 

 

کد شغل عنوان شغلی تعریف بسترسازی برای فعالیتهای فروش، گسترش قلمروی فروش محصولات و خدمات به مشتریان تازه و برقراری روابط و مناسبات حسنه کاری با مشتریان جدید و قدیمی ازجمله اهداف شغلی مدیر توسعه بازار است. 6012 مدیر تولید کسی است که مسئولیت برنامهریزی یا هماهنگی فعالیتهای کاری و منابع لازم برای تولید محصولات با توجه به مشخصات هزینه، کیفیت و کمیت را بر عهده دارد. 6013 مدیر خرید و تدارکات کسی است که وظیفه برنامهریزی و هماهنگ کردن فعالیتهای بخش انبار شرکت، خریداران، مسئولان خرید و کارگران مرتبط با خرید مواد، محصولات و خدمات شامل مدیران فروش، عمدهفروشی، خردهفروشی را بر عهده دارد. 6014 مدیر رسانه مدیر رسانه با اعضا ی تیم خود سرویسهای رسانه ای خلاقانه ای را ارائه می دهد. این مدیر یک تصویر عمومی در نظر گرفته شده برای افراد، گروهها و یا سازمانها را ترویج و یا ایجاد میکند و وظیفه مدیریت و راهبری انتشار خبر، تصویر و یا فیلم را بر عهده دارد.

6015

مدیر روابط عمومی

فردی است که با هماهنگی مدیریت شرکت/سازمان و با بهرهگیری از روشهای علمی، وظیفه طراحی و مدیریت فعالیتهای مختلف از قبیل بررسی و تحلیل افکار عمومی و طراحی و اجرای مصاحبهها و میزگردهای مطبوعاتی، تهیه و تدوین مطالب نشریات و تبلیغات مربوط به اهداف و برنامههای سازمان خود را بر عهده دارد.

6016

مدیر طراحی و توسعه محصول

کسی است که ضمن راهبری تیم طراحی و توسعه محصول، با فهم دقیق و درک درستی از ماهیت یک محصول دارد، چشمانداز یک محصول را در آینده میبیند، آن را با نیاز مشتری تطابق میدهد و یک محصول بهتر به بازار عرضه میکند.

6017

مدیر فروش

کسی است که برنامهریزی، هدایت مستقیم یا هماهنگ کردن توزیع یا انتقال محصول یا خدمات به مشتری، توزیع فروش هماهنگ با ایجاد مناطق فروش، مقررات و اهداف و ایجاد برنامههای آموزشی برای نمایندگان فروش و تجزیه و تحلیل آمار فروش جمعآوریشده توسط کارکنان برای تعیین پتانسیل فروش و نیازهای موجودی و نظارت بر تنظیمات مشتریان را بر عهده دارد.

6018

مدیر کنترل کیفیت

کسی است که مسئولیت برنامهریزی و هماهنگی برنامههای تضمین کیفیت، سیاستهای کنترل کیفیت و آزمایشگاههای کنترل کیفیت را بر عهده دارد.

6019

مدیر لجستیک / زنجیره تامین

کسی است که هماهنگی خرید، انبارداری، توزیع، برنامهریزی حملونقل، پیشبینی، خدمات مشتری یا خدمات برنامهریزی، مدیریت پرسنل لجستیک و سیستمهای تدارکات و عملیات روزانه را مدیریت کند.

6020

مدیر مالی کسی که برنامهریزی و هماهنگی حسابداری، سرمایهگذاری، امور بانکی، بیمه، اوراق بهادار و دیگر فعالیتهای مالی یک شعبه، اداره یا واحد تجاری را بر عهده دارد.

6021

مدیر منابع انسانی کسی است که برنامهریزی، هدایت و یا هماهنگ کردن فعالیتهای حوزه منابع انسانی یک سازمان نظیر جذب، ارزیابی، آموزش و غیره را بر عهده دارد.

6022

مدیرعامل

کسی است که تعیین و تدوین سیاستها و ارائه جهتگیری کلی شرکت یا سازمان را با توجه به دستورالعملهایی که توسط هیئتمدیره تصویب میشود اجرا میکند. وی با کمک مدیران زیردست و مدیریت کارکنان، فعالیتهای عملیاتی را در بالاترین سطح مدیریت میکند.  

 

 

دسته مهندسی -8 جدول  کد شغل عنوان شغلی تعریف  مهندس انرژ ی 7001 وظیفه ی مهندس انرژ ی طراح ی، توسعه و ارزیاب ی پروژهها و برنامهها ی مرتبط با بحث انرژ ی باهدف کاهش هزینه انرژ ی و بهبود بهرهور ی آن در ط ی طراح ی، ساختن و یا تغیی ر دادن مرحلهای از ساختار میباشد.   مهندس برق کس ی است که با فراگیری علوم و مهارتهای مختلف در حوزههای مهندس ی برق نظیر الکترونیک، 7002 مخابرات، قدرت، کنترل و …، به رفع مشکلات صنعت در حوزههای گوناگون میپردازد .

7003

مهندس برقالکترونیک

وظیفه ی مهندس برق الکترونیک، تحقیق، طراح ی، توسعه و یا تست اجزا و سیستمها ی الکترونیکی برای استفادههای تجار ی، صنعت ی، نظام ی و یا علم ی میباشد. طراح ی مدارات و عناصر الکترونیکی برای استفاده درزمینههایی مانند مخابرات، هوافضا و سیستمها ی صوت ی از دیگر زمینههای کار ی مهندس الکترونیک میباشد.

7004

مهندس برقسیستمها ی دیجیتال

مهندسین این حوزه با تجزیه و تحلیل و همچنین طراح ی مدارها و سیستمها ی دیجیتال در سطح تراشه، سیستمها ی نهفته و بیدرنگ دیجیتالی و سیستمها ی کامپیوتر ی پیشرفته، با تأکید بر بهکارگیری مغز افزار در کاربردها ی مختلف مهندس ی برق فعالیت دارند.

7005

مهندس برققدرت

مهندسین برق قدرت به افراد ی میگویند که با سیستمها ی قدرت به ویژه تولید، انتقال، توزیع توان الکتریکی، تبدیل انرژ ی الکتریکی به شکلها ی دیگر انرژ ی و تجهی زات الکترومکانیکی سر و کار دارند. از دیگر وظایف این مهندسین میتوان به راهانداز ی و تع میر و نگهدار ی سیستمها ی حرارت ی، برودت ی و تجهیزات تولید توان الکتریکی مانند ژنراتورها، پستها و دیگر تجهی زات الکتریکی مورد استفاده در صنایع و یا ساختمانها ی بزرگ نیز اشاره کرد.

7006

مهندس برقکنترل

یک متخصص کنترل به بررسی انواع سیستم ها، روشها ی کنترلکننده برای یک سیستم و شبیهساز ی سیستمها میپردازد. این سیستمها ممکن است برقی، مکانیکی، شیمیایی و حتی اقتصادی باشند. متخصصان این رشته فارغ از نوع سیستم به روشها ی بررسی سیستم میپردازند و بدین ترتیب بهشرط آشنایی با خصوصیات این سیستم موردنظر قادر به تجزیه و تحلیل و کنترل آن خواهند بود.

– مهندس برق 7007 مخابرات

مهندس مخابرات در زمینه هایی مانند طراح ی سیستمهای مخابرات ی جهت ارتباط اطلاعاتی (مانند شبکههای ارتباط ی بانک ها)، سیستمهای رادار و جنگ الکترونیک (به خصوص در طراح ی اجزا ی  ،) زمینههای نظامی) و نصب و راه انداز ی شبکههای ارتباط از راه دور( مانند موبایل گیرندههای مخابرات ی مانند طراح ی آنتنها ، طراح ی موج بر و شبیه ساز ی آنها، فرستنده تهیه پروتکلهای مخابرات امن، تست و ارزیاب ی میزان امنیت شبکهها ی مخابرات ی تخصص دارد.

  مهندس پزشکی 7008

وظیفه ی مهندس پزشک ی استفاده از دانش و معلومات مهندس ی، زیستشناس ی و اصول بیومکانیکی برای طراح ی، توسعه و ارزیاب ی سیستمها و محصولات زیست ی و سلامت مانند ارگانها ی مصنوع ی، پروتز، ابزار، سیستمها ی اطلاعات پزشک ی و مدیریت سلامت میباشد.

  مهندس رباتیک 7009

وظیفه ی مهندس رباتیک، تحقیق، توسعه، طراح ی و یا تست کردن کاربردها و برنامهها ی رباتیک است. مهندس رباتیک ارتباط زیاد ی با مهندس ی مکانیک، مهندس ی کامپیوتر و مهندس ی الکترونیک و علوم کامپیوتر دارد. وی باید برای ساخت رباتها در این علوم مهندس ی مرتبط

 

 

کد شغل عنوان شغلی تعریف مسلط باشد به عنوان مثال باید در برنامه نویسی و تنظیم الگوریتم بهینه، طراح ی مدارها ی الکتریکی و الکترونیکی، طراح ی کامپیوتر ی مدارها، طراح ی سیستم آئرودینامیکی و … تبحر و تسلط کاف ی داشته باشد. مهندس رباتیک به کسب و کارها ی مختلف راه حلهای خودکار و اتوماتیک ارائه میکند تا بتوانند کاراتر کار کنند. کار دیگر مهندس رباتیک رفع مشکلات نرم افزاری و سخت افزاری موجود در رباتها و ارائه خدمات فن ی به مشتریان است.

  مهندس شیمی 7010

مهندس شیمی فرد ی است که یافتههای شیمیدانها را به صورت عمل ی و کاربرد ی درآورده و در صنایع مختلف آنها را بکار می گیرد. در واقع مهندس ی شیمی، فرآیند بکارگیری علم شیمی است. وی میتواند مسئولیتهای مختلفی از مدیریت فرایند تا مدیریت کارخانه را بر عهده بگیرد.

7011

مهندس شیمیشیمیایی سلولزی

کس ی است که در زمینه فرآیندها ی تبدیل چوب به کاغذ تخصص دارد. متخصصان این حوزه سع ی دارند تا با شناسایی ساختار چوب و مواد ی از این دست که دارا ی سلولز میباشند، فرآیندها و دستگاههای مربوطه را طراح ی و ایجاد نمایند.

7012

مهندس شیمیصنایع پالایش

مهندسین این حوزه وظیفه ی طراح ی پالایشگاهها را به عهده دارند و نیز باید شیوه طراح ی دستگاههایی مثل برجها ی تقطیر، دستگاهها ی جداکننده مایعات از مایعات و گازها از مایعات را مسلط باشند.

7013

مهندس شیمیصنایع پتروشیمی

وظیفه مهندس ی پتروشیمی طراح ی دستگاهها و فرآیند تولید مواد مختلف ازجمله کودها ی  ) شویندهها و فرآوردهها ی پلیمر ی (مواد اولیه پلاستیک ها، لاستیکها و الیاف مصنوعی ، شیمیایی و مواد شیمیایی( اسیدها، حلالها) از نفت و برشها ی نفتی است.

7014

مهندس شیمیصنایع پلیمر

پوشش  ، مهندس پلیمر وظیفه ساخت فرآوردهها ی پلیمر ی مصنوع ی ازجمله رنگها ی شیمیایی کابلها، لاستیکها و پلاستیکها را از مواد نفت ی بر عهده دارد .

7015

مهندس شیمیصنایع شیمیایی معدن ی

این مهندسین آشنایی لازم جهت تبدیل مواد معدن ی و غیر آل ی را به فرآوردههایی مثل سیمان، لعاب، آجرها ی نسوز و … و همچنین تولید هر ماده معدن ی مثل کودها ی شیمیایی معدن ی، حشرهکشها، نمکها، رنگها ی معدن ی و حت ی لعاب رو ی کاشیها را دارا میباشند.

7016

مهندس شیمیصنایع گاز

یک مهندس صنایع گاز در زمینه تمام فرآیندهایی که بر رو ی گاز انجام میشود تا این ماده قابل به فعالیت میپردازد. برای مثال عمق چاه ی که برا ی استخراج گاز زده میشود،  ،مصرف گردد قطر لوله ا ی که گاز را از چاه به پالایشگاه و یا از پالایشگاه به شبکههای شهر ی منتقل میکند، نحوه شیرین  ، نحوه انتقال گاز از چاه به پالایشگاه، نحوه گرفتن گاز د ی اکسید کربن از این ماده کردن گاز همه در حیطه فعالیت یک مهندس شیمی گرایش گاز قرار دارد. 

7017

مهندس شیمیطراح ی فرایندها ی صنایع نفت

طراح ی صنایعی که بهطور مستقیم یا غیرمستقیم وابسته به نفت خام یا فرآوردهها ی پالایشگاه یا صنایع پتروشیمی است به مهندسان طراح ی فرآیندها ی صنعت نفت مربوط میشود.

 

 

کد شغل عنوان شغلی تعریف

7018

مهندس شیمینانوفناوری

فرد ی است که با توجه به اینکه در زمینه ی فناور ی نانو تخصص دارد، میتواند درزمینهها ی مختلف ی مانند سوخت، پلیمر، رنگ، ساختوساز، پوشاک، دارو، غذا و بهطورکل ی هرآن چه که به شیمی و مهندس ی شیمی مربوط میشود و در آن میتوان از این فناور ی بهره جست مشغول شود.

  مهندس صنایع 7019

مهندس صنایع میکوشد با تلفیق دانش مهندس ی، ریاضیات، اقتصاد و مدیریت، کارایی سیستمها ی تولیدی، فرایندها و سازمانها را بهبود دهد. مهندس ی صنایع به طراح ی، پیادهساز ی و بهبود سیستمها ی یکپارچهای از انسان، مواد، اطلاعات، تجهی زات و انرژ ی میپردازد.

7020

مهندس صنایع غذایی

زمینههای فعالیت متخصصین این حوزه، صنایع تولید مواد غذایی و بخشها ی صنایع غذایی مانند میکروبیولوژ ی غذا، شیمی غذا و کنترل کیفی صنایع غذایی است. همچنین طراح ی دستگاههای خشک کن، استریلیزه، پاستوریزه و یا منجمدکننده بر عهده متخصصین همین ر شته میباشد.

  مهندس عمران 7021

مهندس عمران به فرد ی اطلاق میگردد که توانایی لازم و حداقل ی در کلیه گرایشات زیرمجموعه ، از اصول اولیه طراح ی ساختمان یا سایر سازهها ، نحوه صحیح اجرا ، نظارت بر روند اجرا و تسلط کامل بر نقشههای اجرایی را دارا بوده و بتواند با مدیریت صحیح خو د بی شترین بازد هی را با حداقل هزینهها و آسیبهای زیست محیطی در پروژهها داشته باشد.

7022

مهندس عمرانآب و فاضلاب

متخصصین این حوزه در زمینه کنترل کیفیت منابع آب، فرآیندها ی مختلف تصفیه آب و فاضلاب،شبکههای انتقال و توزیع و تصفیه خانههای آب، شبکههای جمع آور ی آبهای سطح ی و فاضلاب و تصفیه خانه فاضلاب، استفاده از فاضلابهای تصفیه شده و تجزیه و تحلیل اثرات زیست محیطی ناش ی از آن و مدیریت ادارات آب و فاضلاب شهرها دارای فعالیت و مهارت میباشند.

7023

مهندس عمرانخاکشناسی 

کارشناس خاکشناس ی فرد ی است که علاوه بر تسلط بر دانش شیمی، دارا ی دانش فن ی کاف ی درزمینه  نقشهبردار ی و بررس ی تصاویر هوایی و ماهوارهای میباشد. کارشناسان خاکشناس ی مواد مغذ ی در خاکها ی مناطق مختلف را بررس ی و بهترین راه حل جهت تعدیل و بهینه ساز ی آنها را ارائه میدهند.

7024

مهندس عمرانراه آهن

وظیفه ی مهندس راهآهن طراح ی، راهانداز ی، توسعه، بهبود، حفاظت و نگهدار ی از سیستم حملونقل ریلی و همچنین برنامهریزی، مدیریت و طراح ی خطوط و ماشینآلات ریلی میباشد.

7025

مهندس عمرانمحیط زیست

مهمترین وظیفه متخصصین این رشته نظارت بر اجرا ی پروژههای زیست محیطی از جمله کنترل  ، طراح ی تأسیسات آب و فاضلاب ، شناخت و کنترل آلودگ ی منابع آب، خاک و هوا آلودگیهای حاصل از مواد زائد جامد کارخانجات و برنامه ریزی و مدیریت طرحهای زیست محیطی است.

7026

مهندس عمراننقشه بردار ی

وظیفه ی مهندس نقشهبردار ی اندازه گیری دقیق و تعیی ن حدود و احجام، پیاده ساز ی نقاط اصل ی و کمک ی جهت اجرا ی نقشه در کلیه مراحل پروژه، پیاده ساز ی و کنترل و مستندسازی آنها میباشد .

 

 

کد شغل عنوان شغلی تعریف

7027

مهندس فضا ی سبز

مهندسین فضا ی سبز توانایی لازم در خصوص تلفیق هنر معماری، رشته باغبان ی و مهندس ی عمران را دارا بوده و میتوانند در طراح ی فضاها ی شهر ی و محوطههای ویژه مثل محوطههای صنعت ی ، دانشگاه ی، شهرکهای مسکون ی و اتوبانها به یار ی ذوق و هنر خویش طرح هایی مناسب و زیبا ارائه دهند .

7028

مهندس کامپیوتر-سخت افزار

مهندس سختافزار کامپیوتر به تحقیق، طراح ی، توسعه، تعمیر و آزمایش تج هیزات کامپیوتر صفحه مدارها، مونیتورها یا روترها میپردازد. مهندس سختافزار متناسب بودن  ، مانند چیپها اجزا ی سختافزار با آخرین پیشرفتها ی نرمافزار ی را کنترل میکند و در جهت ارتقا ی قدرت و قابلیت سختافزارها تلاش میکند.

7029

مهندس کامپیوتر-فناور ی اطلاعات

مهندس فناور ی اطلاعات را میتوان استفاده بهینه از اطلاعات برا ی کاربردها ی مختلف دانست. مطالعه، طراح ی، ساخت، راهاندازی، نگهدار ی سیستمهای سختافزار ی و نرم افزار ی، جمع آور ی، سازمانده ی، طبقهبندی و انتقال اطلاعات مهم ترین اهداف ی است که در مهندس ی فناور ی اطلاعات دنبال میکند .مهندس فناور ی اطلاعات میتواند اطلاعات را جمع آور ی، دستهبند ی و پردازش کرده و به موقع از آن استفاده میکند.

7030

مهندس کامپیوتر-نرم افزار

یک مهندس نرم افزار وظایفی مانند توسعه، ایجاد و تغییر برنامه های نرم افزاری کامپیوتر و یا طراحی نرم افزار و  ، تحلیل نیازهای کاربردی و ایجاد راه حلهای نرم افزاری ، برنامه های تخصصی اصلاح نرم افزارها و ایجاد کارایی در حد مطلوب را بر عهده دارد. این افراد ممکن است تحلیل و طراحی پایگاه داده های برنامه های کاربردی را نیز بر عهده بگیرند و به تنهایی و یا گروهی عملیات توسعه و ایجاد پایگاه های داده را انجام دهند.

7031

مهندس کشاورزی

مهندس کشاورز ی به توسعه استفاده از ماشینآلات کشاورز ی و پیادهساز ی فرآیندها ی صحیح و علم ی کشاورز ی کمک نموده و میکوشد تا کشاورز ی با ثبات، امن و سازگار با محیطزیست شود. او روشها و فنآوریها ی مختلف را بهمنظور افزایش محصول، بهبود استفاده از زمین و مراقبت از منابع و مواد اولیه مثل بذر، کود، آب، آفتکشها و سوخت، تجزیه و تحلیل و بررس ی میکند.

7032

مهندس متالورژ ی و مواد

مهندس مواد دست اندر کار استخراج، عمل آور ی، و امتحان مواد ی است که در تولید فراوردههای گوناگون به کار میروند. مهندس مواد با فلزات، سرامیک ها، مواد پلاستیکی، نیمه هادیها، و ترکیباتی از مواد ی که به آنها کامپوزیت (مواد مرکب) میگویند، برا ی بوجود آوردن مواد ی که دارا ی خصوصیات خاص مکانیکی، الکتریکی و شیمیائ ی باشند کار میکند.

7033

مهندس متالورژ ی و مواداستخراج

متخصصین این حوزه با انجام یکسر ی فرآیندها مانند خرد کردن سنگ معدن ، تغلیظ سنگ معدن و شناورساز ی و عملیات ذوب و پالایش، عیار سنگ را بالا برده و سنگ را بهصورت شمش تحویل صنعت میدهند.

7034

مهندس متالورژ ی و موادجوشکاری

متخصصین این حوزه در زمینه اتصالات مواد مختلف اعم از فلز ی و غیرفلز ی دارا ی مهارت بوده و توانایی طراح ی و ارائه روشهای اتصالات مواد در ساخت و تولید، بررس ی علل تخریب در اتصالات و روشهای جلوگیری از آن و انجام آزمایشهای کنترل کیفی بهینه ساز ی شرایط جوشکار ی را دارا میباشد.

 

 

کد شغل عنوان شغلی تعریف

7035

مهندس متالورژ ی و موادحفاظت و خوردگ ی مواد

مهندسین این رشته آشنایی لازم در خصوص مقابله با اثرات زیانبار خوردگ ی را با استفاده از روشها ی نوین و تواناییهایی مانند اصلاح و بهبود خواص آلیاژها ی مورد استفاده در صنعت، حفاظت فلزات و آلیاژها در محیطها ی مورد استفاده، حفاظت کاتد ی و آند ی، کاربرد پوششها ی مختلف غیرفلز ی در صنایع و تهیه مواد کاهشدهنده ی خوردگ ی را دارند.

7036

مهندس متالورژ ی و موادریخته گری

مهندسین این رشته قادر به افزایش بهرهور ی واحدها ی ریختهگر ی کشور، طراح ی قطعات ریختهگر ی و انتخاب مواد و روش ریختهگر ی مناسب برا ی تولید آنها، طراح ی و برنامهریزی ذوب و ریختهگر ی آلیاژها ی پیشرفته و جدید مهندس ی هستند.

7037

مهندس متالورژ ی و موادسرامیک

مهندسان سرامیک با کنترل نوع و نسبت ترکیب مواد اولیه، فرآوردهها ی گوناگون ی همچون آجر و کاش ی، آجر نسوز، ظروف چینی و سفال ی، لعابها، شیشه، سی مان و … طراح ی و تولید میکنند.

7038

مهندس متالورژ ی و موادشکل دادن فلزات

 تحلیل ، مهندسین این حوزه آشنایی لازم در خصوص تحلیل و طراحی فرآیندهای شکل دادن اثر پارامترهای مختلف بر فرآیندها ی شکلده ی فلزات، تحلیل رفتار میکرو و ماکرو فلزات به هنگام شک ل دادن و کنترل ساختار و بهبود خواص مکانیکی، تحلیل قابلیت شکلپذیری و کارپذیری سرد و گرم فلزات و آلیاژها را دارا میباشند.

7039

مهندس متالورژ ی و موادشناسایی و انتخاب مواد مهندسی

این مهندسین در انتخاب مواد برا ی کاربرد و طراح ی فرایند تولید برا ی تهیه مواد مهندس ی، طراح ی جنس، انتخاب مواد، توسعه و نوآور ی مواد، تحقیق در روشها ی ساخت بهمنظور بهینهساز ی خواص فیزیکی و مکانیکی، تحلیل تخریب مواد و ارائه روشها ی مناسب برا ی جلوگیری از آن و در نهایت انجام فعالیتها ی آموزش ی و تحقیقاتی دارا ی توانایی میباشند

  مهندس معدن 7040

مهندسین این حوزه آشنایی لازم در خصوص شناخت کانیها و سنگ ها، اکتشاف و استخراج آنها را داشته و با علم ی که در این زمینه دارند، برآوردها ی لازم را جهت به صرفه بودن ادامه دادن یا ندادن استخراج انجام خواهند داد.

7041

مهندس معدنفرآوری

این مهندسین آشنایی لازم در خصوص طراح ی فرایندها ی پرعیارساز ی، استحصال و ساخت کارخانهها ی فرآور ی و همچنین بازیاف ت مواد معدن ی را دارا میباشند.

7042

مهندس معدنمکانیک سنگ

این مهندسین آشنایی لازم به چگونگ ی رفتار سنگ در برابر عوامل بیرونی و درون ی و تغیی رات آنها تسلط کاف ی داشته و با جمعآور ی اطلاعات مناسب به ساخت سازهها ی مناسب در داخل یا به رو ی سنگها میپردازند.  مهندس معمار ی مهندس معمار وظیفه طراح ی و بهینه ساز ی فضاها ی داخل ی ساختمان، نماها ی ساختمان ی، 7043 شهر ی و خلق آثار خاص سازه ای از لحاظ ظاهر ی را دارا میباشد.

 

 

کد شغل عنوان شغلی تعریف

7044

مهندس معمار ی-برنامه ریزی شهر ی

متخصصین در این حوزه توانایی لازم برا ی تهیه طرحها ی توسعه شهر ی مانند طرحها ی جامع شهر ی، طرحها ی تفصیلی، طرحها ی جزئیات شهر ی، طرحها ی آماده ساز ی زمین و طرحها ی مربوط به بافتها ی فرسوده شهر ی و اسکانها ی غیر رسم ی را دارا هستند.

7045

مهندس معمار یشهرسازی

مهندس شهرسازی ضمن حضور موثر در انجام پروژههای معماری با همکاری سایر تیمهای مستقر در دفاتر فنی، با تحلیل و مطالعه روابط اقتصاد ی، اجتماع ی، سیاس ی و فرهنگ ی حاکم در شهر، طرح و برنامهای جامع و مطلوب برا ی یک شهر مطرح کند که نشاندهنده ی آینده ی یک شهر باشد.

7046

مهندس معمار ی-معمار ی داخلی

مهندس معمار ی داخل ی توانایی طراح ی فضا ی داخل ی ساختمان قبل از ساخت، تجدیدنظر کردن در مورد طرح و استفادهها ی مطابق نیاز با توجه به همه جنبهها ی انسان ی، استفاده از فضاها و نیز ترکیببندی و بازسازی ساختمان پس از ساخت را داراست.

  مهندس مکانیک 7047

مهندسان مکانیک با دانش و مهارتهای خود، سیستمها ی مکانیکی و دستگاهها و فرآیندها ی  ، گرمایی را طراح ی کرده و گستره وسیعی از دستگاهها، فرآوردهها و فرآیندهای مکانیکی را تولید نگهداری و تعمیر میکنند.

7048

مهندس مکانیک-حرارت و سیالات

این مهندسین قادر به طراح ی تأسیسات گرمایشی و سرمایشی ساختمانها و کارخانهها بوده و به مسائل آی رودینامیکی و انتقال مایعات صنعت ی از نقطهای به نقطه دیگر، انتقال حرارت و ماشینها ی دوار مانند توربینها و پمپها آشنایی دارند.

7049

مهندس مکانیک-خودرو

وظیفه ی یک مهندس خودرو توسعه و یا بهبود طراح ی ساختار ی قسمت ی از وسیله نقلیه، موتور، سیستم انتقال حرکت و یا بقیه سیستمها ی وسیله نقلیه با استفاده از طراح ی کامپیوت ری، ساخت مستقیم، اصلاح و یا تست کردن وسیله نقلیه و یا عناصر آن میباشد.

7050

مهندس مکانیک-دریا

وظیفه ی مهندس دریا طراح ی، توسعه و به عهده گرفتن مسئولیت نصب و راهانداز ی ماشینآلات دریایی و تجهی زات مرتبط با آن مانند نیرو ی پیشرانه و سیستم منبع انرژ ی آن میباشد.

7051

مهندس مکانیک-ساخت و تولید

مهندس ساخت و تولید فرد ی است که بتواند رویهها ی مهندس ی را در پروسهها ی تولید و شیوهها ی تولید درک کند، به کار گیرد و کنترل کند. همچنین از دیگر وظایف یک مهندس ساخت و تولید میتوان به بهبود امکانات و سیستمها برای تولید فراوردهها ی باکیفیت بالاتر و هزینه ی کمتر اشاره کرد.

7052

مهندس مکانیک-طراح جامدات

طراحی سیستم، ماشینهای تراش، فرز، چاپ و قسمتهای تعلیق، سیستمهای انتقال قدرت و دینامیک یک خودرو، از جمله فعالیت هایی است که توسط متخصصین این شغل انجام میشود.  مهندس نساجی فردی است که مسئولیت تولید انواع منسوجات اعم از انواع پوشاک، کفپوشها مثل فرش و 7053 موکت و منسوجات مورد استفاده در صنایع دیگر را بر عهده دارند.   مهندس نفت 7054 از وظایف مهندسان نفت میتوان به طراح ی روشها ی استخراج نفت و گاز از زیر زمین، مدیریت عملیات حفار ی، استفاده از روشها ی مختلف جهت استخراج منابع هیدروکربن ی، انجام امور تحقیقاتی و گسترش فناور ی و روشها ی کارآمدتر بهمنظور افزایش کشف منابع نفت ی اشاره کرد.

 

 

 

کد شغل عنوان شغلی تعریف

  مهندس هوافضا 7055

مهندس هوافضا کس ی است که با طراح ی هواپیما، فضاپیما، ماهواره، ماهواره برها و مسائل و موضوعات وابسته به آنها سر و کار دارد و در برخ ی از اوقات به طراح ی سیستمهای با تکنولوژ ی بالا مانند خودروها ی کم مصرف و تجهیزات نفت و گاز و سیستمهای تولید توان، اشتغال پیدا میکند.

– مهندس هوافضا 7056 آیرودینامیک

مهندسین این رشته، جریانها ی پیچیده در اطراف جسم پرنده را تحلیل میکنند و با به دست آوردن نیروها ی آیرودینامیکی به بررس ی پایدار ی و طراح ی سازه شناور در سیال میپردازند . همواره یکی از اصلیترین دغدغهها ی مهندسین آیرو دینامیک، طراحی بالها و بدنههایی با بی شترین کاربرد و کمترین هزینه است.

– مهندس هوافضا 7057 پیشرانش

از وظایف مهندسین پیشرانش میتوان به طراح ی و تعیی ن میزان عملکرد انواع سامانهها ی جلوبرنده اشاره کرد. عمده متخصصان این رشته این گرایش به شبیهساز ی عدد ی رفتار سیال میپردازند.

7058

مهندس هوافضادینامیک پرواز و کنترل

مهندس دینامیک پرواز و کنترل با بهره گیری از دادهها ی هوا پویشی، هندس ی و وزن ی، به مطالعه و بررس ی رفتار و حرکات هواپیما میپردازد. وظیفه ی مهندس دینامیک پرواز و کنترل تحلیل نحوه حرکت یک وسیله در هوا یا فضا و ارائه طرحهایی بهمنظور بهینهساز ی این حرکت میباشد.

7059

مهندس هوافضاسازههای هوافضایی

متخصصان این رشته به مطالعه، بررس ی و بهینهساز ی سازهها ی هواپیما و دیگر وسایل پرنده میپردازند و هدف اصل ی آنان طراح ی و تحلیل سازههایی است که علاوه بر استوار ی کافی در مقابل بارها ی آیرودینامیکی و دیگر بارها ی استاتیکی وارد بر وسایل پرنده، کمترین وزن ممکن را نیز داشته باشند.

– مهندس هوافضا 7060 مهندس ی فضایی

حوزه کار ی دانشآموختگان این رشته به طراح ی و تحلیل سیستم ی وسایل پرنده خارج از جو میباشد. فرایندها ی نجوم ی، طراح ی مأموریتها ی فضایی، مکانیک مدارها ی فضایی و اکتشافات فضایی نیز جزو دیگر ی از کارها ی گرایش مهندس ی فضایی است .        

 

 

دسته هنر، رسانه و آموزش -9 جدول  کد شغل عنوان شغلی تعریف 8001 طراح داخلی و دکوراسیون طراح دکوراسیون داخلی با استفاده از علم، ابزار و هنر باید بتواند مجموعهای از فعالیتها را انجام داده و به اجرای بهینه معماری داخلی و مبلمان برسد. 8002 طراح هویت بصری گرافیستی است که توان طراح ی هویت بیرون ی و گرافیکی یک سازمان و ویژگیهای برند آن اعم از لوگو، پالت رنگ و … را دارد. 8003 عکاس عکاس حقایق را در حوزههای مختلف با دیدگاه هنری شخصیاش و با استفاده از ابزار مخصوص به ثبت میرساند. 8004 کارشناس رسانه کارشناس رسانه به مطالعه و تحلیل اخبار و اطلاعات منتشرشده در رسانههای گوناگون و نیز تولید و ویرایش محتوای رسانه ای جهت انتشار در نشریات و فضای مجازی میپردازد.

8005

کارشناس شبکههای اجتماعی

کسی است که به یک یا چند شبکه اجتماعی تسلط داشته و با توجه به استراتژیهای سازمان/شرکت، صفحات شرکت در آنها را با هدف افزایش آگاهی نسبت به محصولات و یا خدمات شرکت، مدیریت و راهبری مینماید.

8006

کارشناس/مدرس ادبیات

فردی است که با داشتن دانش و اطلاعات کافی در حوزه ادبیات ایران و جهان، به پژوهش در یک سازمان و یا تدریس در این حوزه میپردازد.

8007

کارشناس/مدرس تاریخ

به پژوهش در  ،فردی است که با داشتن دانش و اطلاعات کافی در حوزه تاریخ ایران و جهان یک سازمان و یا تدریس در این حوزه میپردازد.

8008

کارشناس/مدرس ریاضی

به پژوهش در یک  ،فردی است که با داشتن دانش و اطلاعات کافی در حوزه علوم ریاضی سازمان و یا تدریس در این حوزه میپردازد.

8009

کارشناس/مدرس زمینشناسی

به پژوهش در  ، فردی است که با داشتن دانش و اطلاعات کافی در حوزه علوم زمینشناسی یک سازمان و یا تدریس در این حوزه میپردازد.

8010

کارشناس/مدرس زیستشناسی

به پژوهش در  ،فردی است که با داشتن دانش و اطلاعات کافی در حوزه علوم زیستشناسی یک سازمان و یا تدریس در این حوزه میپردازد.

8011

کارشناس/مدرس شیمی

 به پژوهش در یک ، فردی است که با داشتن دانش و اطلاعات کافی در حوزه علوم شیمی سازمان و یا تدریس در این حوزه میپردازد.

8012

کارشناس/مدرس علوم تربیتی

به پژوهش در یک  ،فردی است که با داشتن دانش و اطلاعات کافی در حوزه علوم تربیتی سازمان و یا تدریس در این حوزه میپردازد.

8013

کارشناس/مدرس علوم دینی

 به پژوهش در یک ،فردی است که با داشتن دانش و اطلاعات کافی در حوزه علوم دینی سازمان و یا تدریس در در این حوزه میپردازد.

8014

کارشناس/مدرس فیزیک

 به پژوهش در یک ،فردی است که با داشتن دانش و اطلاعات کافی در حوزه علوم شیمی سازمان و یا تدریس در این حوزه میپردازد.

8015

گرافیست شخصی است که با استفاده از هنر و تخصص خود، به طراح ی و ایجاد تصاویر گرافیکی برا ی برآوردن نیازها ی شرکت مانند بستهبند ی، اقلام چاپی یا طراح ی لوگو میپردازد.

8016

مترجم/مدرس زبان انگلیسی

فردی است که با داشتن دانش و تسلط کافی بر زبان انگلیسی به ترجمه، پژوهش و یا تدریس در این حوزه میپردازد.

8017

مربی ورزشی فردیست که نقش آموزش، تربیت و نظارت بر ورزشکاران را در رشتههای مختلف برعهده دارد.

8018

مشاور تحصیلی فردی است که با داشتن دانش کافی در زمینه علوم تربیتی و نیز تسلط بر شرایط و ضوابط مدارس و دانشگاه ها، به ارائه مشاوره تحصیلی به دانش آموزان و دانشجویان میپردازد.

 

 

مواد آزمون مرحله غیر حضوری این آزمون شامل سه بخش زیر میباشد.   تستهای خودشناسی  و شخصیتشناسی   دانش عمومی و رفتاری   دانش و مهارتهای تخصصی که تعاریف موارد فوق الذکر به شرح ذیل آمده است.   تستهای خودشناسی  و شخصیتشناسی این آزمونها به داوطلبان کمک میکنند تا ویژگیهای شخصیتی و علایق خود را بهتر شناخته و رابطه آنها را با بازار کار و شایستگیهای شغلی مورد نیاز آن جهت توسعه و بهبود این ویژگیها در شغل مورد نظر خود درک و به طرز شایسته از آن استفاده نماید. همچنین این تست ها میتوانند به داوطلب در یافتن شرایط مطلوب شغلی او و چگونگ ی وابستگ ی شغل مورد علاقه اش به شخصیت وی کمک کنند و وضعیتها ی شغل ی که راغب به کار در آن است را به او  توصیهها ی سودمند ی را جهت انتخاب شغ ل مناسب ، میشناسانند .افراد با ثبت پاسخها ی خود به سوالا ت این آزمون ها خود کسب میکنند.   دانش عمومی و رفتاری این دسته از سوالات شامل مباحث پایه ای و موردنیاز اکثر مشاغل متداول امروزی است. از این جهت، این دسته از سوالات که شامل مواردی مانند روابط عمومی، مهارت کار با رایانه، دانش عمومی زبان انگلیسی و … میشود، برای هر یک از عناوین شغلی به صورت جداگانه طراحی و مورد سنجش و ارزیابی قرار میگیرد.   دانش و مهارتهای تخصصی برای هر یک از عناوین شغلی، دسته ای از سوالات تخصصی جهت ارزیابی دانش و مهارتهای داوطلبان در شایستگیهای شغلی هر یک از مشاغل ثبت نامی آنان در نظر گرفته شده است. داوطلبان پس از تکمیل ثبت نام میتوانند در پروفایل خود، شایستگیهای شغلی مورد ارزیابی هر یک از مشاغل خود را مشاهده و انتخاب نمایند. 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای مورد نیاز با * مشخص شده است

نوشتن دیدگاه

عضویت در خبر نامه

مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید آرمان پرداز خبره
خدمات مالی
مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید

در این نوشته برای شما توضیح می دهیم که چگونه یک مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید و به او اعتماد کنیم. در پایان اعتماد شما را به آرمان پرداز خبره جلب می کنیم. مشاور مالیاتی معتبر

ادامه مطلب »
اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره
خدمات مالی
اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و اهمیت مشاور مالیاتی در آن اهمیت مشاوره در زمینه مالیات کسب

ادامه مطلب »
انتخاب کارشناس حسابداری و مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت توسط آرمان پرداز خبره
خدمات مالی
مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت

در این نوشته می خواهیم در مورد نکاتی در خصوص انتخاب مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت و نحوه انتخاب کارشناس حسابداری بپردازیم. تا پایان با ما همراه باشید و جهت هرگونه نیاز به مشاور مالیاتی

ادامه مطلب »
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی
خدمات مالی
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی

در این نوشته میخواهیم به شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی در سازمان امور مالیاتی بپردازیم. جهت هرگونه سوال در خصوص مشاور مالیاتی با ما در ارتباط باشید. مشاور مالیاتی کیست؟ مشاور مالیاتی کسی است که

ادامه مطلب »
انواع هزینه ها در حسابداری و مالی توسط مشاور مالیاتی
حسابداری
انواع هزینه ها در حسابداری

در این نوشته میخواهیم در خصوص انواع هزینه ها در حسابداری و مالی ، بهبود هزینه ها توسط مشاور مالیاتی و همچنین در خصوص انواع هزینه بپردازیم انواع هزینه ها در حسابداری یکی از مهم‌ترین مفاهیم

ادامه مطلب »
مدارک مثبته
حسابداری
مدارک مثبته

در این نوشته به مفهوم مدارک مثبته و یا اسناد مثبته و نقش آن در حسابداری و چگونگی رسیدگی به آن توسط مشاور مالیاتی می پردازیم. مدارک مثبته یا اسناد مثبته مدارک مثبته اسناد نشان‌دهنده وقوع

ادامه مطلب »
مشاور مالیاتی کیست ؟
خدمات مالی
مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست؟ در این مطلب درباره مشاور مالیاتی کیست و خصوصیات یک وکیل مالیاتی خبره ، هم چنین میزان آشنایی او با قوانین مالیاتی و امور مالیاتی کشور به صورت مفصل صحبت می کنیم. با

ادامه مطلب »
اهمیت مشاوره مالیاتی
خدمات مالی
اهمیت مشاوره مالیاتی

اهمیت مشاوره مالیاتی تمامی مشاغل نیازمند دانش مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی و اهمیت مشاوره مالیاتی برای روبه رو شدن با قانون مالیات سازمان امور مالیاتی هستند. با ما باشید زیرا در این نوشته به این

ادامه مطلب »
مفاصا حساب مالیاتی
خدمات مالی
مفاصا حساب و نحوه دریافت مفاصا حساب

درخواست گواهی مفاصا اولین کاری است که مودی و یا مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی وی ملزم است برای دریافت گواهی مفاصا حساب مالیاتی انجام دهد. براساس ماده ۲۳۵ قانون مالیات های مستقیم، اداره امور مالیاتی

ادامه مطلب »
مشاور مالی را چگونه انتخاب کنیم
خدمات مالی
مشاور مالیاتی چه کاری انجام می دهد

اشخاص حسابرس و مشاور مالیاتی در هدایت مالیات دهندگان برای رعایت قوانین، در تمام امور مالی، حسابداری و پرداخت مالیات نقش مهمی دارد. بسته به وضعیت مالیات دهنده، خدماتی که یک مشاور مالیاتی ارائه می‌دهد، متفاوت

ادامه مطلب »
مالیات بر ارزش افزوده
خدمات مالی
مالیات املاک و مستغلات

مالیات املاک و مستغلات ، نوعی از مالیات می باشد، که از درآمدهای به دست آمده از ملک محسوب می شود. املاک و مستغلات شامل سه نوع مالیات می شوند: مالیات بر درآمد اجاره از املاک

ادامه مطلب »
تکنولوژی نرم افزار
حسابرسی
موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی

    موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی     جمع داراییهای شرکتی ۲۰۰ میلیارد ریال است. حسابرس معتقد است تحریف داراییها بالای ۲۰ درصد، منجر به اظهار نظر مردود می‌شود (برای پرهیز از تردیدهای احتمالی در

ادامه مطلب »
بیمه‌ای به کارفرمایان
حسابداری
مدیریت سود چیست؟

مدیریت سود چیست؟   در کسب و کار برای حفظ عملیات، ارائه خدمات بهتر، و ارائه محصولات جدید، آن نیاز به سود می باشد. در هر کسب و کار، سود همیشه با زیان های خاص همراه است. مهم

ادامه مطلب »

مقاله های مرتبط

اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره

اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و

ادامه مطلب »
درخواست خود را بنویسید ...
ما را در نقشه بیابید ...