جایگاه و نقش هیأت های تشخیص مطالبات

1ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻧﮑﺎت اﺻﻮل ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ

جایگاه و نقش هیأت های تشخیص مطالبات

نماد حضور شرکاء اجتماعی و مظهر پاسخگوئی و وجداان  ،    هیأت های تشخیص مطالبات به عنوان یک مرجع شبه قضائی  قدانون 22 و 24 و اصدح  مدواد 24 الی 24 عمومی در قانون تامین اجتماعی می باشنا که حسب اختیارات مصرحه در مواد  شورای عالی تأمین اجتماعی وقت بدا 34/4/42 تامین اجتماعی و آئیننامه هیأت های تشخیص مطالبات مصوب جلسه مورخ   بده بررسدی اختحادات ادیمدابین ، بهرهگیری از ترکیب خردمناانه که متشکل از نمایناگان شرکای اجتماعی سدازمان اسدت کارارمایان و سازمان ناشی از محاسبه و مطالبه حق بیمه و متفرعات آن میپردازنا.   بیتردیا اجرای صحیح قوانین و مقررات و حفظ حقوق آحاد کارارمایان، بیمهشاگان و سازمان در هیأت هدای مزبدور جهدت حفظ اعتماد عمومی و ارتقاء مقبولیت سازمان در جامعه، نقش موثری را ایفا خواها نمود .   .  بخش اول: بخش اول: ق قوانین و مقررات مرتبط وانین و مقررات مرتبط   . قانون تامین اجتماعی و اصححات مربوطه24و 22 و24 ،24 ،43 ،43 – مواد 1 . شورایعالی تامین اجتماعی1434/4/42 – آیین نامه هیات های تشخیص مطالبات مصوب 4 . مجمع تشخیص مصلحت نظام1433/1/43 قانون کار مصوب 121 – ماده 4 . مجلس شورای اسحمی1433/1/41 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقحب مصوب 222 – ماده 2 . مجلس شورای اسحمی1433/1/41 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقحب در امور مانی مصوب 224 – ماده 4 . مجلس شورای اسحمی1434/4/44 قانون تشکیحت و آئین دادرسی دیوان عاالت اداری مصوب 13 – ماده 3 . قانون تشکیحت و آئین دادرسی دیوان عاالت اداری 11 – ماده 3 . مجلس شورای اسحمی1413/11/14 قانون برنامه پنجم توسعه مصوب 21 – ماده 1 .؛ دیوان عاالت اداری1433/4/1 مورخ 113؛ 1431/3/11 مورخ 411، 1434/3/14 مورخ 114 – دادنامه های شماره 3 14 /3/3 مددورخ 1/2414 – مصددوبات شددماره 11  ، 1434/1/14 مددورخ 1111/34/1414، 1431/4/3 مددورخ 1111/4442 ، 33  هیئت مایره سازمان.1434/11/41مورخ 1111/34/4313 و 1432/11/13 مورخ 1111/32/4322 بخش بخش دوم دوم : اقدامات : اقدامات  سازمان هنگام سازمان هنگام  محاسبه محاسبه  حق بیمه حق بیمه  و اعلام بدهی و اعلام بدهی   )هنگام تشکیل پروناه، محاسبه حق بیمه و اعحم باهی، شخصیت کارارما و تغییرات آن از نظر حقیقدی / حقدوقی، ندام 4-1 دقیق کارارما/کارارمایان و نشانی دقیق کارگاه پس از احراز و تطبیق اصل و تصدویر مداارو وادق مقدررات موضدوعه و مفداد

حوزه  معاونت بیمه ای  دستورالعمل اجرائی آئیننامه هیأت های تشخیص مطالبات دستورالعمل تنقیح و تلخیص

سازمان  تأن می ی اجتماع  ل مدیر عام

ایران جمهوری اسلامی                                    عاون ی ، وزارت ت کار و رفاه اجتماع

611/51/5169 : شماره 1  6951/15/19 تاریخ: پيوست: رد دا

0

بخشنامهها و دستورالعملهای مربوطه در سیستم ثبت و سپس اعحم و ابحغ باهی به کارارما بصورت واقعی یدا قدانونی وادق قوانین و مقررات جاری سازمان انجام شود.  )شعب موظف هستنا در محاسبات پروناه، ابتاا مبانی مربوطه و مؤثر در تعیین حق بیمه شامل: دقت در ثبت و انتقدا  4-4 دادههای منارج در گزارشهای بازرسی کارگاهی / بازرسی دااتر قانونی، قراردادهای پیمانکاری، صورت مزد و حقدوق ارسدالی و کلیه مواردی که منجر به تولیا باهی میشود را بهطور کامل مشخص و سپس در سیستم ثبت نماینا. )کارشناس مربوطه موظف است پس از اعحم باهی و هنگام مراجعه کارارما و درخواست ایشدان، یدک نسدخه از گدزارش 4-4 صورت محاسبات باهی را به کارارما ارائه و با بیان قوانین و مقررات، وی را در جریان نحوه شکل گیری مطالبات قدرار داده و در صورتیکه کارارما از نحوه محاسبات اقناع نگردیا و همچنان به مورد مطالبه معترض باشا، با ارائه ارم درخواست بدازنگری  پیوست” مستناات و ماارو لازم را از کارارما اخذ و تمام یا بخش هائی از درخواسدت کارارمدا کده 1 محاسبات “ارم شماره در ارم مذکور قیا شاه و با توجه به ماارو ارائه شاه مورد تاییا می باشا را جهت بررسدی و تاییدا نهدائی رئدیس درآمدا و رئیس شعبه ارسا  نمایا. چنانچه اقاام شعبه مورد موااقت کارارما قرار گرات و ایشان از اعتراض خود ذیدل ادرم اخیرالدذکر انصراف داد، محاسبات با استفاده از گزینه ماارو مثبته در سیستم اصح  گردد.  بخش بخش سوم سوم  : نحوه دریافت اعتراض جهت طرح : نحوه دریافت اعتراض جهت طرح  و بررسی و بررسی  پرونده در هیأت بدوی تشخیص مطالبات پرونده در هیأت بدوی تشخیص مطالبات    بخش دوم، کارارما از بررسی ها و اقاامات 4-4 )پس از ابحغ مورد مطالبه به کارارما ، چنانچه بعا از انجام اقاامات بنا 4-1 ” اقناع نگردیا و همچنان به میزان حق بیمه ، بیمه بیکاری و 1 صورت گراته طی ارم درخواست بازنگری محاسبات “ارم شماره  4 روز از تاریخ ابحغ، اعتراض خود را کتباً طی “ارم      شماره 41 متفرعات تعیین شاه آن معترض باشا می توانا ظرف مات پیوست” به سازمان تسلیم نمایا. شعب و نمایناگی های سازمان مکلف هستنا اعتراض منارج در ارم مزبور را ثبت و سپس نسبت به تعیین وقت جلسه رسیاگی در ذیل ارم مذکور اقاام و یک نسخه از آنرا به کارارما، وکیل یا نمایناه قانونی وی(مشروط بر اینکه این امر در وکالتنامه یا برگه نمایناگی وی تصریح شاه باشا) جهت حضور در جلسه ابحغ نماینا.  ، ) کارارما ،وکیل یا نمایناه قانونی وی می توانا اعتراض خود را به وسیله پست الکترونیک یا پست سفارشی دو قبضه 4-4 درج در سایت رسمی سازمان یا ادارات کل و یا نمابر صورت دها و به واحا مربوطه سازمان ارسا  ،تلگراف ،پست الکترونیکی دارد که در این صورت تاریخ قبض پستی یا تاریخ قبض مخابره تلگراف و یا تاریخ ارسا  پست الکترونیک (ایمیل)،تاریخ ثبت اعتراض در سایت، تاریخ ثبت نمابر درداتر شعبه، تاریخ اعتراض به مورد مطالبه خواها بود.  احراز هویت کارارما یا وکیل یا نمایناه قانونی او الزامی می باشا. ، ) در هنگام ارائه و اخذ اعتراض توسط شعب 4-4 بخش بخش  چهارم چهارم  : نحوه تشکیل جلسات : نحوه تشکیل جلسات هیأت ها هیأت های بدوی تشخیص مطالبات ی بدوی تشخیص مطالبات  ) جلسات هیأتهای باوی تشخیص مطالبات بایا با حضور کلیه اعضاء در محل سازمان و خارج از ساعت اداری تشکیل 2-1 گردد و در زمانی که هر یک از نمایناگان اصلی بنا به عللی نتواننا در موعا مقرر در جلسه هیأت حاضر شونا بایا مراتب  ساعت قبل از تشکیل جلسه به اطحع دبیر مربوطه برسانا تا امکان دعوت از عضو جانشین 21 عام حضور خود را ظرف مات میسر گردد و در هنگامی که اعضاء اصلی یا جانشین هیأت به علت وضعیت اضطراری قادر به حضور در جلسه هیأت نباشنا

سازمان  تأن می ی اجتماع  ل مدیر عام

ایران جمهوری اسلامی                                    عاون ی ، وزارت ت کار و رفاه اجتماع

611/51/5169 : شماره 1  6951/15/19 تاریخ: پيوست: رد دا

3

واحاهای اجرائی می تواننا از اعضاء اصلی و جانشین هم طراز در سایر واحاهای همجوار استفاده و حقالزحمه آنان را ازمحل اعتبارات مربوطه پرداخت نماینا.  جلسه متناوب در سا  باون 3 جلسه متوالی یا 4 ) در صورتی که هر یک از اعضاء هیأتهای باوی تشخیص مطالبات 2-4 عذر موجه از حضور در جلسات خودداری نمایا طبق گزارش دبیر هیأت و با نظر رئیس هیأت، برابر مقررات نسبت به تقاضای جانشین او از مراجع مربوطه اقاام می شود.  آئین نامه هیأتهای تشخیص مطالبات تصمیمات هیأت های باوی با رای اکثریت آراء اعضاء 4 ) برابر بنا هفت ماده 2-4 نااذ خواها بود و در صورت عام حصو  اکثریت آراء پروناه بایا به هیأت هم عرض ارجاع گردد . ) عام تشکیل جلسه یا تشکیل کمتر از مجوز صادره توسط هیأت هایی که دارای پروناه در دسدتور کدار (حدااقل بدرای 2-2 تشکیل یک جلسه) باشنا مجاز نیست و لازم است ادارات کل استانها و واحاها ترتیبی اتخاذ نماینا که حااکثر ظدرف مدات یک ماه به اعتراض کارارمایان در هیأتهای باوی تشخیص مطالبات رسیاگی و رأی یا قرار مقتضی صادر گردد. نوع و بررسی پروناههای مطالباتی در هیأتها بایا به دور از هرگونه پدیشداوری و اعمدا  سدلیقه و تعلقدات ، )تخصیص زمان 2-4 اداری و صنفی صورت گراته و در هنگام صاور رأی اقط رعایت قوانین و مقررات و رضایت حقتعالی مانظر قرار گیرد.  )درصورتیکه ضرورت ایجاب نمایا پروناهای خارج از نوبت در هیأت باوی مطر  گردد، مراتب بایا با تائیا رئیس شعبه 2-3 صورت گیرد.  ) چنانچه تعااد پروناه های مطروحه در جلسات هیأت های باوی تشخیص مطالبات متضمن انتظار رسیاگی بیش از 2-3 قانون تأمین اجتماعی مجوز 24 یک ماه باشا ادارات کل استان ها موظف هستنا جهت به روز رسانی پروناه ها مطابق ماده  شعب یا نمایناگی ها را طبق مقررات در دستور کار خود قرار دهنا.4 صاورتشکیل هیأتهای باوی تشخیص مطالبات شماره بخش بخش پنجم پنجم   : :صلاحیت رسیدگی پرونده ها در هیأت های بدوی تشخیص مطالبات صلاحیت رسیدگی پرونده ها در هیأت های بدوی تشخیص مطالبات   قانون تأمین اجتماعی تبعیت می نماینا 24و24 ) هیأتهای باوی تشخیص مطالبات از وظایف و اختیارات مصرحه درمواد 4-1 و در این راستا اعتراضات بعمل آماه توسط کارارمایان حقیقی و حقوقی به مطالبات سازمان را مورد رسیاگی قرار می دهنا.  )  اعتراض به اعحم باهی اولیه بایا از طریق شخص کارارما، وکیل یا نمایناه قانونی وی (با ارائه یک نسخه از وکالتنامده 4-4 پیوسدت” صدورت 4 روز از تاریخ ابحغ اعحم باهی طی “ادرم شدماره 41 رسمی با درج حق اعتراض در متن آن) ظرف مات پیوست” بده هیدأت بداوی ارسدا  4 روز پس از تکمیل اطحعات لازم طی “ارم شماره 4گراته و سپس حااکثر ظرف مات گردد. ضمناً از ارجاع اعتراضات ااقا مشخصات، ااقا امضاء مجاز اشدخا  حقیقدی و حقدوقی و یدا بدا امضداء اادرادی غیدر از   قانون تأمین اجتمداعی بدا لحدا 24  وکیل یا نمایناه قانونی وی و  همچنین اعتراضات خارج از مهلت مقرر در ماده ،کارارما   قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقحب به هیأت باوی تشخیص مطالبات اکیااً خودداری گردد. 224 و222مواد بخش بخش شش ششم م: تركیب و : تركیب و  نحوه انت نحوه انتخا خاب اعضاء هیأت بدوی تشخیص مطالبات ب اعضاء هیأت بدوی تشخیص مطالبات  اعضاء هیأت تشخیص مطالبات با توجه به ترکیب آن که در واقع نمایناه وجاان عمومی و شرکای اجتمداعی سدازمان اعدم از بیمهشاه، کارارما و دولت میباشنا، بایا از هرجهت به ویژه تسلط به دانش اداری درحوزههای تخصصی و داشتن سعهصار و بردباری،الگوی تمامعیار این وجاان عمومی باشنا. لذا شایسته است نقش و جایگاه این مرجع رسیاگی در قانون تأمین اجتمداعی،

سازمان  تأن می ی اجتماع  ل مدیر عام

ایران جمهوری اسلامی                                    عاون ی ، وزارت ت کار و رفاه اجتماع

611/51/5169 : شماره 1  6951/15/19 تاریخ: پيوست: رد دا

4

به هنگام انتخاب اعضاء هیأت باوی تشخیص مطالبات به خوبی تبیین و مورد توجه قرار گیرد، چراکه حضور ااراد کارآما، دلسدوز،  موجب جلب اعتماد روزاازون به کدارکرد ایدن هیدأت ، صبور و آشنا به قوانین و مقررات توأم با رعایت انصاف و اصل بیطرای کامل خواها شا.   قانون تامین اجتماعی می باشا. 24) ترکیب اعضاء هیأت های باوی تشخیص مطالبات طبق ماده 3-1  )احکام نمایناگان وزیر تعاون، کار و رااه اجتماعی و نمایناگان هیات امناء (شورایعالی) تامین اجتماعی در هیأتهای 3-4 حسب مورد با امضای مایرعامل سازمان و  ، پس از معرای ااراد واجا شرایط توسط مراجع مذکور ،باوی تشخیص مطالبات ، مایرکل استان و احکام سایر نمایناگان در هیأت مذکور ، شامل نمایناگان کارارمایان (حسب مورد با معرای اتاق بازرگانی تعاون و اصناف) و نمایناه کارگران (حسب مورد با معرای کانون عالی شورای اسحمی کار، کانون عالی انجمن صنفی   مایرعامل سازمان با امضاء مایران ادارات کل 1431/13/41 کارگران یا مجمع نمایناگان کارگران) برابر تفویض اختیار مورخ با اعتبار سه ساله صادر میشود.  ) ادارات کل استانها مکلفنا، چنانچه هر یک از شهرها، یا شهرستانهای تحت پوشش دارای بدیش از یدک شدعبه باشدنا 3-4 ترتیبی اتخاذ نماینا که ااراد معرایشاه به هیأت های باوی تشدخیص مطالبدات از کارکندان واحدا اجرائدی محدل خدامت انتخاب نشاه و از مسئولین نزدیکترین شعبه همجوار استفاده گردد تا بررسی پروناههای مطالباتی در هیأت های یداد شداه باون اعما  هرگونه تعلقات اداری بهطور دقیق و صحیح انجام شود. ) برای هر یک از هیأت های باوی تشخیص مطالبات شعب تابعه، لازم است پروناهای تشدکیل کده در آن تصدویر حکدم 3-2 اعضاء اصلی و جانشین هر یدک از نماینداگان ضدبط و صدورت اسدامی، شدماره و تداریخ حکدم مربوطده دقیقداً مشدخص تدا درصورتیکه هیأت ها ااقا نمایناه اصلی و جانشین یا انقضای اعتبار حکم باشنا سریعاً نسبت به تکمیل اعضداء اقداام گدردد، بطوریکه هیچیک از هیأت ها در هیچ مقطع زمانی ااقا عضو اصلی و جانشین یا احکام باون اعتبار نباشنا. بخش بخش هفت هفتم: نحوه رسیدگی به پرونده ها در هیأت بدوی تشخیص م: نحوه رسیدگی به پرونده ها در هیأت بدوی تشخیص مطالبات مطالبات  ) هیأت های باوی تشخیص مطالبات لازم است ضمن شناسایی کارارما، وکیل یا نمایناه قانونی وی در صورت حضور 3-1  پیوست” توجه و در صورت عام حضور با 4 در جلسه، به توضیحات نامبرده و یا شر  اعتراض تکمیل شاه در “ارم شماره  رأی خود را بر اساس مستناات با رعایت قوانین و ، مطالعه شر  اعتراض مضبوط در پروناه و یا لایحه دااعیه ارائه شاه مقررات موضوعی تاًمین اجتماعی در خصو  همان موارد اعتراض صادر نماینا. ) هنگام تشکیل جلسات و استماع اظهارات کارارما، وکیل و یا نمایناه قانونی وی، داشدتن صدبر و متاندت و حفدظ شدأن 3-4 لازم اسدت از هرگونده بحد  و مجادلده بدا ایشدان ،هیأت و اعضاء آن از اصو  اولیه بوده و ضمن احترام و تکدریم کارارمایدان خودداری و پس از خروج کارارما از جلسه، هیأت وارد شور شود و تصمیم لازم اخذ گردد.  )در صورت عام حضور کارارما،وکیل یا نمایناه قانونی وی، چگونگی دعوت از کارارما و نحوه ابحغ دعوتنامده مدورد بررسدی 3-4 دقیق قرارگراته و چنانچه رونا اجدرای آن مطدابق قدوانین و مقدررات مربوطده صدورت نگراتده باشدا، مجداداً از کارارمدا دعدوت بهعملآماه و پروناه در نوبتی دیگر مورد رسیاگی قرار گیرد. ضمناً در صورتی که ابحغ دعوتنامه مطابق مقررات جاری و بخشنامه   حقوقی و دستورالعمل ابحغ الکترونیک به کارارما ابحغ شاه باشا عام حضور کارارما مانع رسیاگی به پروناه نخواها شا.2

سازمان  تأن می ی اجتماع  ل مدیر عام

ایران جمهوری اسلامی                                    عاون ی ، وزارت ت کار و رفاه اجتماع

611/51/5169 : شماره 1  6951/15/19 تاریخ: پيوست: رد دا

5

) واحاهای اجرائی موظفنا هنگام ارسا  پروناه به هیأت های باوی تشخیص مطالبات، کلیه ماارو و مستناات مربوط 3-2 به باهی مورد اعتراض قابلطر  در هیأت اعم از اصل گزارش بازرسیهای دوره مورد مطالبه، گزارش بازرسی دااتر قانونی، گزارش صورت محاسبات و تجایا محاسبات، پرینت پرداختیها، نسخه کامل قرارداد به همراه پیوست تمام سراصلهای قیا   قانون کار (اعم از طر  شکایت، آراء هیأت های حل اختحف و تشخیص 121 شاه، مستناات کامل مراحل محاسباتی ماده قانون کار و نامه اجرای احکام قوه قضائیه و آراء احتمالی دیوان عاالت اداری)،ارم دستور اداری ادعای ااراد مبنی بر اشتغا  درکارگاههای مشمو  قانون تأمین اجتماعی و احراز سوابق بیمهای، مستناات کامل مراحل محاسباتی بخشنامه و  قانون تاًمین اجتماعی و آراء دیوان عاالت اداری و سایر مکاتبات کارارما و تغییرات به 21دستورالعمل نحوه اعما  ماده   پیوست به هیأت های باوی تشخیص مطالبات ارسا  نماینا. 4وجود آماه را در پروناه مطالباتی ضبط و سپس طی ارم بخش بخش هشت هشتم: نحوه صدور آراء هیأت م: نحوه صدور آراء هیأت  های های  بدوی تشخیص مطالبات بدوی تشخیص مطالبات   ) آراء صادره توسط هیأت های باوی تشخیص مطالبات بایا منجز و قاطع اختحاات بوده و از صاور آرای مشروط، یا 1-1 موکو  نمودن رأی به ارائه ماارو و یا اسناد، بعا از صاور رأی خودداری و چنانچه هیأت انجام تحقیقات و بررسی و مححظه ماارکی را لازم باانا بایا قبل از صاور رأی اقاام به صاور قرار نموده تا پس از روشن شان وضعیت پروناه، رأی  برداشت شخصی و اعما  ، منجز و مالل و عاری از ابهام صادر تا تکلیف نهائی پروناه در هیأت مشخص و اختیار تفسیر سلیقه از واحاهای اجرائی سلب گردد.  مشخصات کامل کارارما یا کارارمایان، نام ، )آراء هیأت بایا شامل مقامه رأی، شماره و تاریخ صاور رأی، نام و نشانی 1-4 وکیل یا نمایناه قانونی کارارما (در صورت ارائه برگ وکالت یا نمایناگی)، نام و مشخصات کامل کارگاه با ذکر اعالیت آن، نام واحا سازمانی ارجاع کنناه پروناه به هیأت، مشخصات هیأت صادر کنناه رأی، خحصه جریان پروناه و مفاد اعتراض کارارما یا سازمان، شماره و تاریخ صاور برگ اعحم باهی و تاریخ ابحغ آن به کارارما و تاریخ ثبت ارم اعتراض کارارما یا سازمان به ابحغ رای هیات باوی تشخیص مطالبات در داتر نامه های وارده واحاهای اجرائی باشا. چنانچه در مواردی اعضاء هیأت اتفاقنظر نااشته و  ، آیین نامه هیاتهای تشخیص مطالبات 4 ماده 3 )با توجه به بنا 1-4 رأی با نظر اکثریت اعضاء صادر شود، در نسخهای که بجای پیشنویس نگهااری میشود نظر اقلیت بهطور مشرو  و مستا   نظر اقلیت درج نشاه و اعضاء اقلیت با ذکر ، نوشته خواها شا و در سایر نسخ رأی که برای ابحغ به طراین ارسا  میگردد کلمه “اقلیت” ذیل رأی را امضاء خواهنا کرد. درصورتیکه پس از امضاء پیشنویس رأی، اعضاء هیأت تغییر کنا عضو جایا موظف است پاونویس رأی را بهجای عضو سابق با ذکر کلمه “علیالاصو ” امضاء نمایا.  )ازآنجا که تعااد اعضای هیأت های باوی تشخیص مطالبات زوج می باشا در صورت عام حصو  اکثریت، بایا پروناه 1-2 جهت صاور رأی نهایی به هیأت همعرض ارسا  گردد.  آراء هیأت های باوی تشخیص مطالبات  که مبلغ اصل حق بیمه ، قانون تامین اجتماعی 24 )با توجه به اصححیه ماده 1-4  قطعی و، ریا  باشا و یا اینکه در موعا مقرر مورد اعتراض واقع نشود 1/411/111مورد مطالبه سازمان  معاد  یا کمتر از لازم الاجرا می باشا.

سازمان  تأن می ی اجتماع  ل مدیر عام

ایران جمهوری اسلامی                                    عاون ی ، وزارت ت کار و رفاه اجتماع

611/51/5169 : شماره 1  6951/15/19 تاریخ: پيوست: رد دا

6

پیوسدت” کده 2 نسخه بایدا در همدان روز جلسده طبدق “ادرم شدماره 2 ) آراء هیأت های باوی تشخیص مطالبات در 1-3 بهصورت مکانیزه طراحی گردیاه تنظیم و به امضاء کلیه اعضاء حاضر در جلسه برسا. ضمناً پیشنویس صورتجلسه رسدیاگی به اعتراضات کارارمایان نیز بایا به امضاء کلیه اعضاء برسا. ) در پایان هر جلسه هیأت باوی تشخیص مطالبات یک صورتجلسه کلی شامل مشخصات کارگاه، تصمیم هیأت (رأی یا 1-3 قرار) در سه نسخه تنظیم میگردد که یک نسخه جزء سوابق هیأت، یک نسخه به واحا حسابااری و نسخه سوم بایا بانضمام  ساعت به اداره کل مربوطه جهت رسیاگی ارسا  شود. 42 حااکثر ظرف مات ،یک نسخه از کلیه آراء صادره در آن جلسه برای این منظور کلیه واحاها موظفانا در اسرع وقت نسبت به ثبت کلیه آراء صادره هر جلسه در داتر شعبه اقاام نماینا.  )ادارات کل استانها و کارشناسان ذیربط موظفانا آراء هیأت های باوی تشخیص مطالبات  ارسالی از سوی واحاهای 1-1 وارد تشخیص داده شود  ، تابعه را دقیقاً بررسی و چنانچه حقی از شرکای اجتماعی سازمان تضییع یا اشکالی به آرای صادره   قانون تأمین اجتماعی به این قبیل آراء در مهلت مقرر اعتراض نماینا .24 حسب ماده بخش بخش نهم نهم: نحوه : نحوه اجرای اجرای  آراء و تأمین قرارهای هیأت های بدوی تشخیص مطالبات آراء و تأمین قرارهای هیأت های بدوی تشخیص مطالبات  ) قرارهای صادره از هیأت های باوی تشخیص مطالبات حااکثر ظرف مات یک ماه از تاریخ دریاات بایا اجرا و پاسخ 3-1 قرار به همراه پروناه به هیأت صادرکنناه قرار اعاده گردد.  )بهمنظور نظارت بر اجرای صحیح و بهموقع و همچنین سهولت دستیابی به پروناه هائی که با صاور قرار در دستور کار 3-4 هیأت های باوی قرار دارنا، مسئو  درآما شعبه موظف است با توجه به منوی تعبیه شاه در سیستم مکانیزه مشخصات  روز یکبار تا حصو  نتیجه و ارسا  پاسخ قرار 14 قرار، کارگاه، تاریخ دریاات، شماره و تاریخ اقاامات انجامشاه را هر  . پیوست” به اداره کل مربوطه ارسا  نماینا 4 پیگیری نموده و مراتب را طی “ارم شماره ) چنانچه اجرای قرار منوط به انجام بازرسی از دااتر قانونی و یا بازرسی تحقیقی باشا، لازم است اجرای قرار در اسرع 3-4 وقت و خارج از نوبت انجام شود     .  )واحاهای اجرائی موظف هستنا پس از دریاات آراء صادره از سوی هیأت های باوی تشخیص مطالبات حااکثر ظرف مات 3-2 نسخه از 4 پیوست” را حسب مورد به انضمام 3 و3 روز نسبت به محاسبه رأی اقاام و ارم مکانیزه ابحغ رأی “ارمهای شماره 4 رأی صادره به کارارما ابحغ نماینا. ضمناً لازم است مأمور ابحغ با مراجعه به کارارما (آخرین آدرس اعحمشاه از طرف کارارما) با  جایا حقوقی و دستورالعمل ابحغ الکترونیک نسبت به ابحغ رأی هیأت اقاام و ذیل رأی را با توجه به نوع 2توجه به بخشنامه ابحغ تکمیل نموده و نسخه دوم را که کارارما ، وکیل یا نمایناه قانونی وی امضاء و مأمور ابحغ گواهی نموده اعاده نمایا. ) ادارات کل استانها و کارشناسان ذیربط مکلفنا آمار ارسالی عملکرد هیأت باوی تشدخیص مطالبدات شدعبه را کدامحً 3-3 از تعااد خروجی پیشی گراته باشا بدرای جلدوگیری  ، رسیاگی نموده و درصورتیکه تعااد ورودی پروناههای در دستور کار ازدیاد حجم پروناههای در دستور کار مجوز اازایش تعااد جلسات را با توجه به اعتبار سالانه تخصیصی اداره کدل اسدتان بده واحا مربوطه صادر نمایا، بطوریکه زمان رسیاگی به اعتراضات از تاریخ ارجاع پروناه به هیأت حتیالمقاور از یک ماه بیشدتر نشود.

سازمان  تأن می ی اجتماع  ل مدیر عام

ایران جمهوری اسلامی                                    عاون ی ، وزارت ت کار و رفاه اجتماع

611/51/5169 : شماره 1  6951/15/19 تاریخ: پيوست: رد دا

7

بخش بخش دهم دهم: وظائف دبیر در هیأت های بدوی تشخیص مطالبات : وظائف دبیر در هیأت های بدوی تشخیص مطالبات  1-1 )دبیران هیأتهای تشخیص مطالبات به عنوان نمایناگان امین و مورد وثوق اعضداء از میدان نیروهدای مدورد اعتمداد، 1 مستعا وکارآما شاغل در واحاهای بیمه ای سازمان انتخاب می شونا و موظف به انجام اقاامات اولیه ذیدل جهدت برگدزاری جلسات می باشنا:        –    اخذ احکام و اطحعات کامل اعضاء هیأت به منظور تشکیل پروناه و ارتباط و هماهنگی جهت حضور درجلسات؛        –    ابحغ وقت برگزاری جلسات به اعضاء پس ازهماهنگی با مسئولین ذیربط.        –    در اختیار قراردادن ارم اعتراض به کارارما و اخذ آن جهت تعیین وقت وتخصصیص نوبت رسیاگی.   – اخذ پروناه های مورد اعتراض و بررسی و حصو  اطمینان از تکمیل پروناه های مطالباتی و راع نقایص احتمالی. – تهیه و استخراج خحصه چگونگی شکل گیری باهی پروناه مطالباتی جهت ارائه به اعضاء هیأت. – تلخیص و ارائه مکتوب دلایل اعتراض کارارما به مورد مطالبه به منظور ارائه به اعضاء هیأت. – شناسائی کارارما ، وکیل یا نمایناه قانونی وی در هنگام تشکیل جلسات.   – اخذ لایحه دااعیه کارارما و تطبیق ماارو اصلی با تصویر آن جهت ارائه به اعضاء هیأت. – تهیه پیش نویس اولیه صورتجلسه رای و اخذ امضاء پس از انشاء آن توسط اعضاء وثبت آن درسیستم مکانیزه. – اخذ امضاء مجاد اعضاء درذیل صورتجلسات چاپ شاه و ثبت آراء مذکور در داترشعبه و اعاده آن به همراه پروناه مطالباتی ولایحه دااعیه و ماارو ارائه شاه توسط کارارما در جلسه هیات باوی تشخیص مطالبات به مسئولین ذیربط و تهیه ارسا  آمار عملکرد هیأت.    ” بهطور دقیق و خوانا 1 ) آمار عملکرد هیأتهای باوی تشخیص مطالبات بایا منحصراً طی “ارم پیوست شماره 11-4 تنظیم و حااکثر تا پنجم هرماه از طریق سیستم مکانیزه به اداره کل استان مربوطه ارسا  شود.  را تنظیم و نسخه سوم آنرا به انضمام یک نسخه از 1-3 ) دبیر هیأت موظف است در پایان هر جلسه صورتجلسه بنا 11-4 پیوست” به اداره کل 3 ساعت طی “ارم شماره 42 کل آراء صادره در آن جلسه با اولین مراسحت و حااکثر ظرف مات استان  جهت رسیاگی ارسا  نمایا.  2-1 ) دبیران هیأت باوی تشخیص مطالبات موظف هستنا تعااد جلسات برگزارشاه، میزان حضور هر یک از اعضاء و 1 دبیرجلسه و همچنین تعااد پروناههای مطروحه (که نصاب آن سالانه بر اساس پیشنهاد معاونت بیمه ای و امضاء مایرعامل صورت می گیرد) را جهت محاسبه و پرداخت حق حضور طبق مصوبات هیأت مایره سازمان به واحا حسابااری شعبه تحویل نماینا. 4-1 نسخه بایا در همان روز طی “ارم 2 )پیش نویس صورتجلسه رسیاگی و آراء هیأت های باوی تشخیص مطالبات در 1  ” که به صورت مکانیزه نیز طراحی گردیاه تنظیم و به امضاء کلیه اعضاء در جلسه برسا. 2 پیوست شماره

سازمان  تأن می ی اجتماع  ل مدیر عام

ایران جمهوری اسلامی                                    عاون ی ، وزارت ت کار و رفاه اجتماع

611/51/5169 : شماره 1  6951/15/19 تاریخ: پيوست: رد دا

8

بخش بخش یازد یازدهم: نحوه دریافت اعتراض جهت طرح پرونده در هم: نحوه دریافت اعتراض جهت طرح پرونده در هیأت ها هیأت های تجدید ی تجدید نظرتشخیص مطالبات نظرتشخیص مطالبات    1-1 قانون تأمین اجتماعی آراء هیأت های باوی تشخیص مطالبات در صورتیکه میزان مورد مطالبه اولیه 24 ) باتوجه به اصح  ماده 1  ریا  باشا حااکثر ظرف1/411/111 سازمان منارج در صورتجلسه هیات باوی تشخیص مطالبات بابت اصل حق بیمه بیش از مبلغ  (سه درصا بیمه  بیکاری و جرائم با توجه به ، روز از تاریخ ابحغ رأی هیات باوی تشخیص مطالبات قابل اعتراض می باشا 41مات اینکه براساس قانون جااگانه وصو  می گردنا جزء حا نصاب مبلغ مذکور جهت طر  باهی در هیأت تجایا نظرتشخیص مطالبات محسوب نمی گردد) لذا هیأتهای باوی تشخیص مطالبات بایا موضوع قطعی و لازم الاجراء بودن یا قابل اعتراض بودن رأی باوی را با  قانون تشکیحت و آئین دادرسی دیوان عاالت اداری در متن رأی 13 توجه به میزان اصل حق بیمه مورد مطالبه و درج تبصره دو ماده قیا نماینا.  )اعتراض به ابحغ رأی هیأتهای باوی بایا کتباً از طریق شخص کارارما، وکیل یا نمایناه قانونی وی با ارائده یدک نسدخه از 11-4 ، برگ نمایناگی یا وکالتنامه رسمی با درج حق اعتراض در مدتن آن (درصدورتیکده اعتدراض از طریدق پسدت سفارشدی دوقبضده تلگراف، پست الکترونیکی ، سایت رسمی سازمان یا ادارات کل و یا نمابر صورت گراته باشا، در این صدورت تداریخ قبدوض پسدت سفارشی یا تاریخ قبض مخابره تلگراف، تاریخ ارسا  ایمیل، تاریخ ثبت اعتراض در سایت یا تاریخ ثبت نمابر در داتر شدعبه، تداریخ  روز از تاریخ ابحغ رأی هیأت بداوی تشدخیص 41 اعتراض به ابحغ رای هیات باوی تشخیص مطالبات تلقی میگردد) ظرف مات  پیوسدت” بده شدعبه و یدا نماینداگی هدای 11 مطالبات با تکمیل ارم اعتراض به رای هیأت باوی تشخیص مطالبات “ارم شماره  روز از تداریخ تکمیدل 4 سازمان صورت گراته و ارم مزبور در داتر شعبه ثبت گردد. سازمان موظدف اسدت حدااکثر ظدرف مدات  پیوست” به هیأت تجایا نظر تشخیص مطالبات ادارات کدل اسدتان در صدورت 11 اطحعات، پروناه مطالباتی را طی “ارم شماره تشکیل  یا اداره هیأتهای تشخیص مطالبات سازمان مرکزی ارسا  نماینا. ضمناً از ارجاع اعتراضات ااقدا مشخصدات، ااقدا امضداء مجاز اشخا  حقیقی و حقوقی و یا به امضاء ااراد غیر کارارما ، وکیل یا نمایناه قانونی وی همچنین خارج از مهلت مقرر در مداده  قانون تأمین اجتماعی به هیأت اکیااً خودداری گردد. در صورت عام اعتراض کارارما ظرف مهلت مقدرر، میدزان حدق بیمده و 24 متفرعات تعیین شاه قطعی و برابر مقررات وصو  خواها شا. ، روز ابحغ و اقاام جزء 1433 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقحب در امور مانی مصوب سا 224 تبصره: طبق ماده  قانون مذکور هرگاه روز پایانی موعا، با روز 222مهلت تعیین شاه برای ابحغ به کارارما محسوب نمی گردد. همچنین برابر ماده تعطیل ادارات مصادف شود، روز آخر موعا روزی خواها بود که ادارات پس از تعطیلی، بازگشائی می شونا. ) در مواقعی که سازمان به رأی هیأت باوی تشخیص مطالبات اعتراض می نمایا اولاً اگر اعتراض توسط اداره کل استان صورت 11-4 گراته باشا تاریخ صاور نامه اعتراض، به منزله تاریخ ثبت اعتراض بوده و اگر توسط شعبه صورت گراته باشا اعتراض بایا در داتر شعبه ثبت گردد. ثانیًا باتوجه به اینکه احتما  دارد کارارما نیز به رأی صادره اعتراض نمایا، قبل از ارسا  پروناه به هیأت های تجایا نظرتشخیص مطالبات لازم است مهلت اعتراض کارارما رعایت و در صورت اعتراض کارارما، هر دو اعتراض همراه پروناه به هیأت  پیوست”) ارسا  شود. بایهی است در صورت عام اعتراض 11 تجایا نظرتشخیص مطالبات (طبق ارمهای مکانیزه یا “ارم شماره  . اعتراض سازمان می بایا جهت رسیاگی به هیأت های تجایا نظرتشخیص مطالبات ستاد مرکزی ارسا  شود ،کارارما در مهلت مقرر 2-1 )تاریخ صاور ارم “ابحغ رأی” در داتر شعبه یا نمایناگی به عنوان تاریخ ابحغ به سازمان تلقی می گردد و در صورت اعتراض 1  روز از تاریخ مذکور انجام گیرد.41 اعتراض میبایست حااکثر ظرف مات ، سازمان به رأی هیات باوی تشخیص مطالبات

سازمان  تأن می ی اجتماع  ل مدیر عام

ایران جمهوری اسلامی                                    عاون ی ، وزارت ت کار و رفاه اجتماع

611/51/5169 : شماره 1  6951/15/19 تاریخ: پيوست: رد دا

9

استان هایی که هیأت تجایا نظر تشخیص ، هیأت مایره سازمان 31/4/3 مورخ 1111/4442 )با توجه به مصوبه شماره 11-4 مطالبات درآن مستقر شاه بایا در موارد ذیل پروناه را جهت رسیاگی به هیأت های تجایا نظرتشخیص مطالبات ستاد مرکزی ارسا  نماینا: – پروناه هایی که آراء هیات تجایا نظر تشخیص مطالبات آن توسط دیوان عاالت اداری نقض و دستور رسیاگی مجاد صادر شاه است. – پروناه هایی که آراء هیات باوی تشخیص مطالبات آن مورد اعتراض شعبه یا اداره کل استان ذیربط قرار می گیرد. – پروناه هایی که بالیل عام وجود تشکل های کارارمائی (اتاق بازرگانی و صنایع ومعادن، مجامع امور صنفی تولیای یا توزیعی) امکان معرای نمایناه مربوطه وجود ناارد. – پروناه هایی که اداره کل وصو  حق بیمه یا اداره کل استان تشخیص دها. 3-1 هیات مایره سازمان در صورتی که حجم پروناه های ارجاعی به 1434/11/41 مورخ 1111/34/4313 )با توجه به مصوبه شماره 1 هیأت های تجایا نظرتشخیص مطالبات استان بیش ازحا اازایش یااته و متضمن انتظار بیش از سه ماه جهت طر  در هیأت تجایا  ادارات کل استان ابتاا بایا صرااً با استفاده از ااراد جانشین هیات و برگزاری جلسات اوق العاده پروناه ، نظر تشخیص مطالبات گردد 1111/34/4313 های در صف انتظار مازاد بر سه ماه را رسیاگی و در صورت عام کفایت ، پروناه های امر را با رعایت مصوبه شماره  . هیات مایره سازمان به هیأت های تجایا نظر تشخیص مطالبات ستاد مرکزی ارسا  نماینا 1434/11/41مورخ ، استان هائی که تشکیل هیات تجایا نظر تشخیص 34/3/41 هیأت مایره سازمان مورخ 1241 )طبق بنا “یک” جلسه 11-3 موظف هستنا رسیاگی به اعتراضات کارارمایان بابت ، مطالبات آنان بر اساس سطح بنای  ” مبلغ مورد اعتراض” صورت می گیرد باهی بیشتر از مبلغ سقف سطح بنای اشخا  حقوقی و پیمانکاری ها را که طبق دستور سالیانه مایرعامل تعیین و در دستورالعمل صورتحساب باهی کارارمایان و حسابجاری کارگاه ها درج می شود به هیات تجایا نظر تشخیص مطالبات ستاد مرکزی ارسا  نماینا.  پیوست” و دعوتنامه ارسالی از 4 ) واحاهای اجرائی موظفنا دعوتنامه هیأت های باوی تشخیص مطالبات موضوع “ارم شماره 11-1 هیأت های تجایا نظر تشخیص مطالبات ستاد مرکزی و اداره کل استان هائی که هیأت تجایا نظر تشخیص مطالبات در آنها مستقر  جایا حقوقی به آدرس منارج در آن به کارارما یا کارارمایان 2 پیوست” براساس مفاد بخشنامه 14 می باشا را طبق “ارم شماره  روز قبل از تشکیل جلسه هیأت از طریق 14 مربوطه ابحغ (واقعی یا قانونی) نموده و نسخه ممهور به مهر ابحغ دعوتنامه ها را حااقل پست به دبیرخانه هیأتهای تشخیص مطالبات یا ادارات کل استان اعاده نماینا. در صورتیکه کمتر از مات اوق به تاریخ تشکیل جلسه باقی ماناه باشا بایستی دعوتنامه ابحغی از طریق نمابر به اداره کل استان یا دبیرخانه هیأت های تشخیص مطالبات ستاد مرکزی ارسا  گردد . بخش بخش دوازدهم دوازدهم: نحوه تشکیل جلسات : نحوه تشکیل جلسات  و صدور و صدور آراء در آراء در  هیأت ها هیأت های تجدید ی تجدید   نظر تشخیص مطالبات نظر تشخیص مطالبات  ” از بخش چهارم 4-0″ ” الی 2-1″ ) نحوه تشکیل جلسات هیأت های تجایا نظر تشخیص مطالبات مطابق بناهای 14-1 نحوه تشکیل جلسات هیأت های باوی تشخیص مطالبات می باشا. 4-1  و33/3/3مورخ 1/2414 و مصوبات شماره 34/4/42 آئین نامه مصوب شورایعالی تامین اجتماعی مورخ 2 )طبق ماده 4 تعیین تعااد جلسات هیأت های تشخیص مطالبات برعهاه معاونت  ، هیات مایره سازمان 34/11/41 مورخ1111/34/ 4313 بیمه ای سازمان و تشکیل هیأت های تجایا نظر تشخیص مطالبات با موااقت مایرعامل سازمان است.

سازمان  تأن می ی اجتماع  ل مدیر عام

ایران جمهوری اسلامی                                    عاون ی ، وزارت ت کار و رفاه اجتماع

611/51/5169 : شماره 1  6951/15/19 تاریخ: پيوست: رد دا

12

4-1 )درصورتیکه ضرورت ایجاب نمایا پروناهای خارج از نوبت یا جهدت تسدریع امدور مطالبداتی در هیدأت هدای تجایدا نظدر 4 تشخیص مطالبات ادارات کل استان یا سازمان مرکزی مطر  گردد مراتب بایا در ادارات کل با پیشنهاد رئدیس وکارشدناش ارشدا بیمه ای ، تائیا معاون بیمه ای و موااقت مایر کل استان صورت گراته و در هیأت هدای تجایدا نظدر تشدخیص مطالبدات سدتاد مرکزی با ارائه درخواست مکتوب سرپرست دبیرخانه هیأت ها ، پیشنهاد کتبی مایرکل وصو  حق بیمه و تائیدا رسدمی معاوندت بیمه ای سازمان صورت گیرد.  2-1 مورخ 1111/34/4313 و 31/4/3 مورخ 1111/4442 قانون تأمین اجتماعی و مصوبات شماره 22) در اجرای اصح  ماده 4 دبیرخانه هیأت های تشخیص مطالبات موظف است هر سه ماه یکبار پروناه ارسالی به هیأت ، هیات مایره سازمان 1434/11/41 تجایا نظر تشخیص مطالبات استان هائی که هیأت تجایا نظر در آنها مستقر شاه بررسی و در صورتی که پروناه های مطروحه در هیأت موصوف بیشتر از حانصاب و تعااد جلسات تعیین شاه توسط هیات مایره سازمان و معاونت بیمه ای باشا و با تشکیل جلسات اوق العاده با استفاده صرف از اعضاء جانشین موضوع مرتفع نشود ،حسب مورد پیشنهاد لازم را جهت تشکیل هیأت دوم تجایا نظر تشخیص مطالبات به معاونت بیمه ای ارائه ، تا پس از کسب موااقت معاونت مذکور یا حسب تشخیص مایر عامل سازمان با رعایت سایر ضوابط و مقررات مجوزهای لازم برای تشکیل هیأتهای مذکور به اداره کل استان مربوطه صادر گردد . ، از بخش هشتم “نحوه 1-3 و 1-4 ،1-4 ،1-1 ) نحوه صاور آراء هیأت های تجایا نظر تشخیص مطالبات واق بناهای 14-4 صاور آراء هیأت باوی تشخیص مطالبات” می باشا و در این راستا بعا از استماع دااعیات کارارما، دبیر هیأت موظف است یک ” را به کارارمای حاضر در جلسه جهت تنظیم شر  مبسوط اعتراض 12 نسخه از ارم لایحه دااعیه کارارما “پیوست شماره تحویل نمایا. بخش بخش سیز سیزدهم: تركیب و نحوه انتخاب اعضاء دهم: تركیب و نحوه انتخاب اعضاء هیأت ها هیأت های تجدید نظر تشخیص مطا ی تجدید نظر تشخیص مطالبات لبات   و اصدح  آن در تهدران و 22 احکام اعضاء هیأت های تجایا نظر تشخیص مطالبات با توجه به ترکیب آن و به موجدب مداده مراکز استان ها به صورت ذیل صادر می گردد: 1-1 ) احکام کلیه نمایناگان هیأتهای تجایا نظر تشخیص مطالبات پس از معرادی اادراد واجدا شدرایط از سدوی مراجدع 4 ذیربط به سازمان یا دبیرخانه هیأت های تشدخیص مطالبدات یدا معاوندت بیمده ای سدازمان و طدی مراحدل اداری بدا امضداء مایرعامل سازمان و درج اعتبار سه ساله صادر می گردد. 4-1 ) دبیرخانه هیأتهای تشخیص مطالبات موظف است برای هر یک از هیأت های تجایا نظر تشدخیص مطالبدات سدتاد 4 مرکزی و ادارات کل استان، پروناه ای تشکیل که در آن تصویر حکم اعضاء هدر یدک از نماینداگان ضدبط و صدورت اسدامی، شماره و تاریخ حکم مربوطه دقیقاً مشخص تا در صورتی که هیأت ها ااقا نمایناه اصلی و جانشین  یدا انقضداء اعتبدار حکدم باشنا سریعاً نسبت به تکمیل اعضاء اقاام گردد، بطوری که هیچ یک از هیأت ها در هیچ مقطدع زمدانی ااقدا عضدو اصدلی و جانشین یا احکام باون اعتبار نباشنا. بخش بخش  چهاردهم چهاردهم: نحوه اجرای آراء و تأمین قرارهای هیأت تجدید : نحوه اجرای آراء و تأمین قرارهای هیأت تجدید نظر تشخ نظر تشخیص مطالبات یص مطالبات  1-1 ماه بایا اجرا و پاسخ قرار به همراه 4 ) قرارهای صادره از هیأت های تجایا نظرتشخیص مطالبات حااکثر ظرف مات 2 پروناه به هیأت صادر کنناه قرار اعاده گردد.

سازمان  تأن می ی اجتماع  ل مدیر عام

ایران جمهوری اسلامی                                    عاون ی ، وزارت ت کار و رفاه اجتماع

611/51/5169 : شماره 1  6951/15/19 تاریخ: پيوست: رد دا

11

4-1 ) به منظور اجرای صحیح و به موقع و همچنین سهولت دستیابی به اطحعات پروناه هائی که با صاور قرار در دستور 2 کار هیأت تجایا نظرتشخیص مطالبات قرار دارنا مسئو  درآما شعبه یا نمایناگی موظف است با توجه به منوی سیستم  پیوست” ثبت و 4 مکانیزه، مشخصات قرار، کارگاه، تاریخ دریاات، شماره و تاریخ اقاامات انجام شاه را طی “ارم شماره   روز یکبار تا حصو  نتیجه پیگیری نماینا. 14مراتب را هر 4-1 ) ادارات کل استان ها و کارشناسان ذی ربط موظف هستنا در بازدیاها و بررسی هایی که از واحاهای تابعه بعمل می 2 آورنا، چگونگی تشکیل هیأت ها ونیز اجرای به هنگام قرارهای صادره از هیأت ها را بررسی و کنتر  نموده و در صورت ضرورت ضمن آموزش متصایان مربوطه نسبت به راع مشکحت اجرائی و اصح  امور اقاام نماینا. 2-1 ) واحاهای اجرائی موظف می باشنا پس از دریاات آراء صادره از سوی هیأت های تجایا نظرتشخیص مطالبات 2 روز نسبت به محاسبه رأی اقاام و ارم مکانیزه ابحغ رأی هیات تجایا نظر تشخیص مطالبات موضوع 4 حااکثر ظرف مات  نسخه از رأی صادره به کارارما ابحغ نماینا. ضمناً لازم است مأمور ابحغ با مراجعه به 4 پیوست” را به انضمام 3 “ارم شماره  مواد آئیننامه دادرسی مانی مربوط ، جایا حقوقی 2 کارارما (آخرین آدرس اعحمشاه از طرف کارارما) با توجه به بخشنامه  نسبت به ابحغ رأی هیأت اقاام و ذیل رأی را با توجه به نوع ابحغ تکمیل نموده و ، به ابحغ یا دستور العمل ابحغ الکترونیک گواهی نموده اعاده نمایا. ، نسخه دوم را که کارارما ، وکیل یا نمایناه قانونی وی امضاء و مأمور ابحغ بخش بخش  پانزدهم پانزدهم: نحوه : نحوه  برخورد شعب در برخورد شعب در هنگام هنگام   اجرای آ اجرای آراء هیأت راء هیأتهای های  تشخیص مطالبات تشخیص مطالبات  1- 1 )چنانچه واحاهای اجرائی در اجرای رأی یا پیاده نمودن آن  با ابهام روبرو شونا، بایا رأی صادره را با هماهنگی ادارات 4 کل استان قبل از ابحغ به کارارما با ذکر دقیق موارد ابهام بانضمام پروناه مربوطه به هیأت صادرکنناه رأی اعاده نماینا.  4-1 )اگر در مواردی در تنظیم رأی اشتباه بین در حساب یا سهو قلم (ماننا اشتباه در ذکر نام ااراد یا نام کارگاه و موارد 4 مشابه) رخ داده باشا بایا رأی مربوطه به همراه پروناه به هیأت صادر کنناه رأی اعاده گردد تا نسبت به تصحیح آن اقاام نماینا. ) راع ابهام از آرای صادره بایا خارج از نوبت در هیأت های صادرکنناه رأی ، مورد رسیاگی و اتخاذ تصمیم قرار گراته 14-4 و در صورت لزوم راع ابهام گردد. بخش بخش شا شانزدهم نزدهم: وظایف واحدهای ستادی و ادارات كل و دبیرخانه هیأت های تشخیص مطالبات  درخصوص : وظایف واحدهای ستادی و ادارات كل و دبیرخانه هیأت های تشخیص مطالبات  درخصوص آمار، تجزیه و تحلیل و بهبود آمار، تجزیه و تحلیل و بهبود عملکرد هی عملکرد هیأت های تشخیص مطالبات أت های تشخیص مطالبات    1-1  )اهم وظایف دبیرخانه هیأت های تشخیص مطالبات عبارتنا از: 4 – نظارت و بازدیا مستمر از هیأت های تشخیص مطالبات و ارائه گزارش از عملکرد شکلی آنان به مسئولین مااوق.  – نظارت بر عملکرد هیأت باوی و تجایا نظر تشخیص مطالبات به منظور اجرای صحیح قوانین مرتبط و تسریع در رسیاگی به اعتراضات طراین.

سازمان  تأن می ی اجتماع  ل مدیر عام

ایران جمهوری اسلامی                                    عاون ی ، وزارت ت کار و رفاه اجتماع

611/51/5169 : شماره 1  6951/15/19 تاریخ: پيوست: رد دا

10

– بررسی محاسبات شکل گراته در پروناه های ارسالی به هیأتهای تشخیص مطالبات و تطبیق آن با دستورالعمل ها و مقررات جاری سازمان. – ارائه گزارش بازدیا به عمل آماه به مایر کل استان یا حسب مورد سرپرست دبیرخانه هیأت های تشخیص  با توجه به محتویات محاسباتی پروناه های ، مطالبات درخصو  نقاط قوت ، ضعف ، ارصت ها و تهایاهای موجود مطالباتی و گزارشات مکتوب و شفاهی کارارمایان شرکت کنناه در جلسات از عملکرد هیأت های باوی و تجایا نظر تشخیص مطالبات جهت ارسا  آن به اداره کل وصو  حق بیمه و معاونت بیمه ای سازمان.  4-1 )ادارات کل استان ها موظف هستنا آمار مکانیزه عملکرد ماهانه هیأت های باوی تشخیص مطالبات شعب تابعه را 4  پیوست” حااکثر تا پنجم ماه بعا و آمار عملکرد ماهانه هیأت تجایا نظر تشخیص مطالبات را مطابق 14 مطابق “ارم شماره  پیوست” تنظیم و حااکثر تا دهم ماه بعا بصورت مکانیزه جهت رسیاگی و تهیه گزارشهای عملکردی، 13 “ارم شماره تحلیلی و ارزیابی واحا به اداره کل وصو  حق بیمه و دبیرخانه هیأت های تشخیص مطالبات ارسا  نماینا. 4-1 )دبیرخانه هیأت های تشخیص مطالبات موظف است با مراجعات حضوری و بررسی آمارهای ماخوذه از ادارات کل 4 استان به طور مستمر، نحوه تشکیل جلسات هیأت های تشخیص مطالبات را از نظر ساعت تشکیل هیأت ها، حضور اعضاء، امضاء پیشنویس صورتجلسات، امضاء آراء یا قرارهای صادره را مورد ارزیابی قرار داده و در صورت عام رعایت مقررات با توجه به سلسله مراتب اداری به اعضاء سازمانی هیأت ها و رئیس آن اطحع دها. 2-1 )ادارات کل استان ها بایا جهت اطحع و بررسی عملکرد هیأت هدای بداوی تشدخیص مطالبدات و نحدوه محاسدبات و 4 تجایا محاسبات به استناد آراء صادره و همچنین اقاامات انجامگراته در خصو  قرارهدا و تصدمیمات بدا تشدکیل کدارگروه متشکل از معاون بیمهای، رئیس و کارشناس ارشا درآما، کارشدناس درآمدا اداره کدل و دبیدر هیدأت تجایدانظر تشدخیص مطالبات استان اقاامات ذیل را انجام دهنا: – بررسی چگونگی اظهارنظر در خصو  ماارو و دااعیات ارائهشاه توسط کارارما یا نمایناه قانونی وی. – بررسی مستناات دوره مطالباتی با توجه به دااعیات ارائهشاه. – بررسی و شناسایی دلایلی که موجبات نقض یا تائیا محاسبات سازمان را در هیأت های باوی اراهم نموده است. – بررسی و مطالعه مستمر امور مربوط به هیأت های باوی تشخیص مطالبات. – بررسی اجرای تصمیمات، آراء و قرارهای صادره هیأت های باوی تشخیص مطالبات ظرف مهلت پیشبینیشاه در بخشنامه؛ – بررسی صراحت و قاطع اختحف بودن آراء. – بررسی نحوه زمان تشکیل جلسات و حضور اعضاء هیأت. اداره کل بایا گزارش آسیب شناسی و بررسی موارد انجام شاه را طی صورتجلسه به صورت تفکیک هر یک از موارد اوق از طریق سایت یا سیستم دبیرخانه به معاونت بیمه ای سازمان و دبیرخانه هیأت تشخیص مطالبات ارسا  نمایا.

سازمان  تأن می ی اجتماع  ل مدیر عام

ایران جمهوری اسلامی                                    عاون ی ، وزارت ت کار و رفاه اجتماع

611/51/5169 : شماره 1  6951/15/19 تاریخ: پيوست: رد دا

13

بایهی است در صورت ابهام در صورتجلسات و همچنین بازرسیهای دورهای در خصدو  نظدارت از عملکدرد واحداهای اجرائی بایا دقیقاً مراتب بررسی و نتیجه به اداره کل مربوطه منعکس گردد. 4-1 ماه یکبار پس از اخذ نظرات اعضاء هیأت های تشخیص مطالبات که شامل شناسدایی دلایدل 3 )ادارات کل استان هر 4 اصلی اعتراض کارارمایان و ارائه راهکارها و تمهیاات مناسب جهت ایجاد تفاهم و جلدوگیری از اادزایش اعتراضدات و تسدریع امور می باشا، نسبت به بررسی و جمعبنای نهائی و بیان نقطه نظرات کارشناسان استان به دبیرخانه هیدأت هدای تشدخیص مطالبات مستقر در ستادمرکزی سازمان اقاام نماینا. 3-1  )معاونت ارهنگی و اجتماعی با هماهنگی معاونتهای  :بیمه ای ، امور استانها، اداره کل آموزش و پژوهش ، دبیرخانه 4 هیأتهای تشخیص مطالبات، اتحادیهها و مجامع کارگری و کارارمایی، حسب ضرورت حااقل سالی یکبار بهصورت اسدتانی، منطقهای و متمرکز، کارگاههای آموزشی تشکیل و ضمن تباد نظر و گفتگوهای سهجانبه، راهکارهای عملی و مؤثر در تسریع وصو  حق بیمه و همچنین بهبود کارکرد هیأتهای تشخیص مطالبات را مورد شناسایی قدرار دهدا. در ایدن راسدتا دبیرخانده هیأتهای تشخیص مطالبات و ادارات کل استان موظفنا بهمنظور هم اازائی ، اازایش کدارایی و ایجداد مهارتهدای شدغلی و ارتقاء دانش اداری، حقوقی و تخصصی دبیران و اعضاء هیأت های باوی و تجایانظر تشخیص مطالبدات نسدبت بده برگدزاری  دوره 4 جلسه آموزشی با هماهنگی اداره کل آموزش و پژوهش اقاام و به نحوی عمل نماینا که واحاهای مذکور در هر سا آموزش را طی نماینا و نمرات اخذ شاه در ارزیابی همکاران سازمان لحدا  و در خصدو  اعضداء غیرسدازمانی باعد  تدااوم حضور آگاهانه آنان گردد. 3-1 ) دبیرخانه هیأت های تشخیص مطالبات با همکاری اداره کدل وصدو  حدق بیمده موظدف اسدت بدا تشدکیل کدارگروه 4  نماینداگان، یک نفر از کارشناسان متخصص دبیرخانه هیأت های تشخیص مطالبات ،مطالعاتی متشکل از سرپرست دبیرخانه اجرائیات و نظارت و رویههای اداره کل وصو  حق بیمه، ، معاونتهای امور پیمانها و کنتر  درآما، امور بازرسی دااتر قانونی را مورد بررسی و آسیبشناسی دقیق قرار داده و حاصل این بررسیها را همراه با تجزیه و تحلیدل و 14-2 صورتجلسات بنا تعیین شاخصهای معنادار و راهکارهای عملی، جهت بهرهبرداری بهینه و اصح  روشها و ارتقاء سطح کمی و کیفی  امور بده معاونت بیمه ای سازمان  و سایر مراجع تصمیمگیری سازمان ازجمله مایرکل وصو  حق بیمه منعکس نماینا. 1-1 )ادارات کل استان مکلف هستنا به منظور ارتقاء مستمر عملکرد هیأت های تشدخیص مطالبدات، بهبدود شداخصهای 4 ارزیابی صحیح از عملکدرد نظدارتی و ارزشدیابی هیدأت هدای بداوی و تجایدانظر ، رسیاگی و انطباق آن با مقررات موضوعه   پیوست” که با بهرهگیری 13 به هنگام انجام بازرسیهای نظاممنا از شعب تابعه ارم ارزیابی “ارم شماره  ،تشخیص مطالبات

سازمان  تأن می ی اجتماع  ل مدیر عام

ایران جمهوری اسلامی                                    عاون ی ، وزارت ت کار و رفاه اجتماع

611/51/5169 : شماره 1  6951/15/19 تاریخ: پيوست: رد دا

14

از خرد جمعی و بازخورد پروناههای ارجاعی به هیأت تشخیص مطالبات تداوین شداه اسدت را توسدط کارشناسدان اعزامدی  تکمیل و همه ماهه به دبیرخانه هیأت های تشخیص مطالبات ارسا  نماینا. 3-1 ) شرکت مشاور مایریت و خامات ماشینی تأمین موظف است با هماهنگی واحا تخصصی اداره کل وصو  حق بیمده و 4 دبیرخانه هیأت های تشخیص مطالبات نسبت به تهیه و تکمیل نرماازارهای مربوط به این بخشنامه اقاام نمایا.  بوده و رعایت کلیه مفاد قیا شاه الزامی 14/2 و 14/4 ،14/4 ،14/1 ،14این بخشنامه از تاریخ ابحغ جایگزین بخشنامه های می باشا. مسئو  حسن اجرای این بخشنامه مایران کل و کارشناسان ارشا درآما، امور اداری و مالی استانها، روسا و مسئولین درآمدا،   اعضاء محترم و دبیران هیأتهای باوی و تجایا نظرتشخیص مطالبات می باشنا. ،امور اداری و مالی شعب

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای مورد نیاز با * مشخص شده است

نوشتن دیدگاه

عضویت در خبر نامه

مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید آرمان پرداز خبره
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید

در این نوشته برای شما توضیح می دهیم که چگونه یک مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید و به او اعتماد کنیم. در پایان اعتماد شما را به آرمان پرداز خبره جلب می کنیم. مشاور مالیاتی معتبر

ادامه مطلب »
اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره
مشاور مالیاتی
اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و اهمیت مشاور مالیاتی در آن اهمیت مشاوره در زمینه مالیات کسب

ادامه مطلب »
انتخاب کارشناس حسابداری و مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت توسط آرمان پرداز خبره
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت

در این نوشته می خواهیم در مورد نکاتی در خصوص انتخاب مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت و نحوه انتخاب کارشناس حسابداری بپردازیم. تا پایان با ما همراه باشید و جهت هرگونه نیاز به مشاور مالیاتی

ادامه مطلب »
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی

در این نوشته میخواهیم به شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی در سازمان امور مالیاتی بپردازیم. جهت هرگونه سوال در خصوص مشاور مالیاتی با ما در ارتباط باشید. مشاور مالیاتی کیست؟ مشاور مالیاتی کسی است که

ادامه مطلب »
انواع هزینه ها در حسابداری و مالی توسط مشاور مالیاتی
شرکت حسابداری
انواع هزینه ها در حسابداری

در این نوشته میخواهیم در خصوص انواع هزینه ها در حسابداری و مالی ، بهبود هزینه ها توسط مشاور مالیاتی و همچنین در خصوص انواع هزینه بپردازیم انواع هزینه ها در حسابداری یکی از مهم‌ترین مفاهیم

ادامه مطلب »
مدارک مثبته
شرکت حسابداری
مدارک مثبته

در این نوشته به مفهوم مدارک مثبته و یا اسناد مثبته و نقش آن در حسابداری و چگونگی رسیدگی به آن توسط مشاور مالیاتی می پردازیم. مدارک مثبته یا اسناد مثبته مدارک مثبته اسناد نشان‌دهنده وقوع

ادامه مطلب »
مشاور مالیاتی کیست ؟
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست؟ در این مطلب درباره مشاور مالیاتی کیست و خصوصیات یک وکیل مالیاتی خبره ، هم چنین میزان آشنایی او با قوانین مالیاتی و امور مالیاتی کشور به صورت مفصل صحبت می کنیم. با

ادامه مطلب »
اهمیت مشاوره مالیاتی
مشاور مالیاتی
اهمیت مشاوره مالیاتی

اهمیت مشاوره مالیاتی تمامی مشاغل نیازمند دانش مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی و اهمیت مشاوره مالیاتی برای روبه رو شدن با قانون مالیات سازمان امور مالیاتی هستند. با ما باشید زیرا در این نوشته به این

ادامه مطلب »
مفاصا حساب مالیاتی
مشاور مالیاتی
مفاصا حساب و نحوه دریافت مفاصا حساب

درخواست گواهی مفاصا اولین کاری است که مودی و یا مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی وی ملزم است برای دریافت گواهی مفاصا حساب مالیاتی انجام دهد. براساس ماده ۲۳۵ قانون مالیات های مستقیم، اداره امور مالیاتی

ادامه مطلب »
مشاور مالی را چگونه انتخاب کنیم
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی چه کاری انجام می دهد

اشخاص حسابرس و مشاور مالیاتی در هدایت مالیات دهندگان برای رعایت قوانین، در تمام امور مالی، حسابداری و پرداخت مالیات نقش مهمی دارد. بسته به وضعیت مالیات دهنده، خدماتی که یک مشاور مالیاتی ارائه می‌دهد، متفاوت

ادامه مطلب »
مالیات بر ارزش افزوده
مشاور مالیاتی
مالیات املاک و مستغلات

مالیات املاک و مستغلات ، نوعی از مالیات می باشد، که از درآمدهای به دست آمده از ملک محسوب می شود. املاک و مستغلات شامل سه نوع مالیات می شوند: مالیات بر درآمد اجاره از املاک

ادامه مطلب »
تکنولوژی نرم افزار
شرکت حسابرسی
موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی

    موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی     جمع داراییهای شرکتی ۲۰۰ میلیارد ریال است. حسابرس معتقد است تحریف داراییها بالای ۲۰ درصد، منجر به اظهار نظر مردود می‌شود (برای پرهیز از تردیدهای احتمالی در

ادامه مطلب »
بیمه‌ای به کارفرمایان
شرکت حسابداری
مدیریت سود چیست؟

مدیریت سود چیست؟   در کسب و کار برای حفظ عملیات، ارائه خدمات بهتر، و ارائه محصولات جدید، آن نیاز به سود می باشد. در هر کسب و کار، سود همیشه با زیان های خاص همراه است. مهم

ادامه مطلب »

مقاله های مرتبط

اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره

اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و

ادامه مطلب »
درخواست خود را بنویسید ...
ما را در نقشه بیابید ...