شرح وظايف كاركنان مالي و اداري

نکات کلیدی در تاییدیه سهام تائيديه

شرح وظايف كاركنان مالي و اداري

مقدمه

امـور مالي (سازمان مالي)

تعريف

مجموعه اي است از واقعيتها, اصول و تئوريهائي كه با تامين و بكارگيري منابع مالي توسط افراد و واحـدهاي مختلف ارتباط دارد .

ماموريت

برنامه ريزي بمنظور تهيه و تنظيم دستورالعملها ، روشها و رويه هاي مالي بمنظور ايجاد هماهـنگي و انجـام عمـليات حسابداري در واحد هاي مختلف بر اساس استانداردهاي تعيين شده .
برنامه ريزي بمنظور تامين مالي، بودجه بندي ، ارزيابي پروژه هاي سرمايه گذاري براي طرح ريزي استراتژيهاي بازاريابي و قيمـت گذاري محصولات .
برنامه ريزي بمنظور انجام تجزيه و تحليل نسبتهاي مالي واحدهاي مختلف و بررسي گزارشهاي مالي و روشن نمودن وضعيت مالي شركت و ارائه گزارشات .

1 – مدير امـور مالي

1-2- تعريف

مـدير مالي « حسابدار حرفه اي » اسـت كه داراي « صلاحيت حرفه اي » بوده وضمن دارا بودن آگاهي هاي كلي در زمينه هاي متنوع امور مالي ودانش مديريت ، در يك يا چند زمينه مشخص مالي نيز متخصص است .

2-2- حدود مسئوليتها

برنامه ريزي ،هدايت و هماهنگي و كنترل فعاليتهاي مالي شـركت در چهارچوب مقررات ، قوانين ، آئين نامه ها و دستورالعملهاي مصوب و ايجاد هماهنگي براي انجام وظايف محوله و درون سازماني و ساير ذينفعان مجاز به بهره برداري از اطلاعات مالي و ايجاد بخشها و دواير يا رده هاي متعدد در حيطه مسئوليت ، براي تحصيل اهداف امور مالي . مديرمالي همچنين در تدوين ضوابط ارتقاء كاركنان امور مالي , نقش اساسي دارد .

3-2- شرح وظايف

1-3-2- مشاركت در برنامه ريزي و ارائه پيشنهادات وسياستهاي اعتباري و وصول مطالبات ونظارت برحسن اجراي آنها.
2-3-2- تامين مالي و اعمال مديريت بر وجوه نقـد و ساير دارائيهاي پولي و تامين وجوه نقد اضافي در مواقع ضروري .
3-3-2- نگهداري سوابق و مدارك مالي , كنترل فعاليتهاي مالي , مشخص كردن انحرافات از عملكرد كارآمد و طرح ريزي شده همچنين اعمال مديريت در پرداخت حقوق و دستمزد, امور مالياتي موجوديها , دارائيهاي ثابت و عـمليات كامپيـوتري .

4-3-2- پيش بيني و طرح ريزي بلند مدت وجوه لازم براي سرمايه گذاري بر اساس تغييرات تكنولوژيك بازار سرمايه و بازده پروژه ها ي سرمايه گذاري همچنين بكارگيري ارقام پيش بيني نشده و تاريخي براي طرح ريزي عمليات آتي و آثار آن در سياستهاي سود آوري و پيش بيني اقـلام بهاي تمام شده و هزينه .
5-3-2- برنامه ريزي و سازماندهي بمنظور انجام وظايف مختلف امور مالي شـركت .
6-3-2- تهيه و تنظيم خط مشي ها , دستورالعملها , روشها و رويه هاي مالي و تهيه و طراحي فرم هاي مورد نياز، بمنظور ايجاد هماهنگي در انجام امورمالي واحدهاي مختلف.
7-3-2- تصميم گيري واعلام نظر نهايي در موارد پيدايش اختلاف نظر بين واحدهاي تابعه .
8-3-2- دريافت گزارشهاي مالي از واحدها ، پروژه ها و ساير مديريت ها وبررسي و اظهارنظر بر آنها و تحليل مغايرتها .
9-3-2- اعمال نظارت و كنترل بمنظور حسن اجراي قوانين , مقررات , دستورالعملها وبخشنامه هاي مالي در واحد هاي مختلف .
10-3-2- طبقه بندي حسابها ـ ودرصورت نياز ـ طبقه بندي گروه كالاها وكدينگ مربوط به موجوديها و انبار، براساس سيستم هاي مكانيزه وپيشنهاد وتائيد تغيير يا تهيه سيستـم هاي نرم افزاري مالي بصورت سفارشي يا پكـيـج .
11-3-2- نظارت و كنترل بمنظور حفـظ و نگهداري اموال و دارائيهاي شـركت .
12-3-2- برنامه ريزي بمنظور انجام تجزيه و تحليل هاي ترازنامه و سود وزيان و صورت منابع و مصارف واحدهاي مختلف .
13-3-2- برنامه ريزي وكنترل اقلام بمنظور اداره دارائيها وسرمايه در گردش شـركت و تامين اعتبار مورد نياز واحد هاي مختلف بر اساس بودجه سالانه كه مورد تصويب هيئت مديره شـركت رسيده باشد .
14-3-2- پيش بيني ، طرح ريزي و ارائه بودجه دوره اي شركت براساس برنامه ها ، پروژه ها وسفارشات و نيازهاي اعلام شده واحدهاي مختلف واستراتژي اعلام شده ازسوي هيئت مديره ، با درنظرگرفتن روند سنواتي منابع ومصارف و تغييرات احتمالي آتي .
15-3-2- ارزيابي عملكرد واحد ها با توجه به بررسيها و نتايج گزارشهاي مالي و ارائه گزارش براي مقام مافوق .
16-3-2- ارزيابي مستمر سيستمها , روشها , و فرضهاي مرتبط با امور مالي واعلام نقاط قوت و ضعف روش هاي اجرايي موجود و ارائه پيشنهادات اصلاحي .
17-3-2- انجام وظيفه بعنوان عامل كنترلي بر اساس شرح وظايف مصوب ودستورالعمل هاي درون سازمان منطبق با استانداردهاي حسابداري .
18-3-2- تنظيم گزارشات مالي عندالاقتضا.
19-3-2- برنامه ريزي بمنظور حسابرسي ضمني و پايان سال واحدهاي مختلف بمنظور حسن انجام كار بر اساس صلاحديد مقام مافوق .
20-3-2- عضويت و شركت در جلسات كميته وام، معاملات وسايركميته ها يا جلسات يا سمينارهاي داخلي يا خارجي شـركت به تشخيص مـديريت شـركت.
21-3-2- برنامه ريزي واجراي طرح هاي مصوب مزاياي كاركنان و نظارت بر حسن اجراي نظام هاي پرداخت پرسنلي، بمنظور ايجاد انگيزش در كاركنان.
22-3-2- بررسي و تطبيق فعاليتها با بودجه مصوب و تجزيه و تحليل انحرافات .
23-3-2- تشخيص وتامين نيازهاي آموزشي و تخصصي كاركنان تحت مـديريتي همگام با ضرورتهاي شـركت .
24-3-2- سازماندهي و جابجايي پست هاي درون سازماني يا تغيير شرح شغل كاركنان امور مالي، با توجه به نيازهاي امورمالي شركت وتوانايي هاي كاركنان .
25-3-2- تشخيص نياز و اعزام كاركنان به ماموريتهاي مورد نياز حسب مورد .
26-3-2- تصويب هر نوع گزارش از جمله گزارشات دريافت و پرداخت و اموال و صحت و سقم دفاتر قانوني و ثبت ماشيني .
27-3-2- ساير وظايف محوله بر اساس سيستمهاي مدون وبه تشخيص مـديريت محتـرم شـركت .

4-2- ارتباط سازماني و جذب نيرو

1-4-2- مستقيم زير نظر رئيس هيئت مديره و در غياب ايشان، زير نظر مدير عامل انجام وظيفه مينمايند .
2-4-2- ارتباط و هماهنگي مستقيم با ساير مديريت ها و كليه واحدهاي تحت پوشش شـركت و شركتهاي گروه يا ساير شركت ها و مؤسسات مـرتبط با فعاليت هاي مالي شركت .
3-4-2- ليسانس مرتبط با 10 سال سابقه كار مفيد يا فوق ليسانس مرتبط با 7 سال سابقه كار مفيد يا دكترا با سه سال سابقه كار مفيد .

2 – سرپرست حسابداري

1-2- خلاصه مسئوليتهـا و اخـتيارات

1-2-1- كنترل حساب مشتريان وانجام تعـديلات لازم .
2-2-1- پيگيري تسويه حساب با بدهكاران .
3-2-1- پيگيري ضمانتنامه ها و اسناد تضميني .
4-2-1- همكاري در عمليات بستن حسابهاي پايان دوره مالي .
5-2-1- كنترل و نظارت بر حسن اجراي شرح وظايف پرسنل حسابداري .
6-2-1- پيگيري گشايش اعتبارات اسنادي و سفارشات خارجي .
7-2-1- كنترل صحت مدارك ضميمه اسنادحسابداري
8-2-1- كنترل محاسبات دريافت ها و پرداخت ها .
9-2-1- صحت سرفصل (كد ) آرتيكل هاي اسناد حسابداري صادره.
10-2-1- كنترل گردش و مانده حسابها.
11-2-1- هماهنگي و همكاري با حسابرسان شركت بمنظور شفاف سازي و رفع ابهام از حسابها و اسناد و ارتقاء كيفي گزارشات ارائه شده توسط آنها .
12-2-1- ارائه گزارش واعلام بموقع هرگونه محدوديت در انجام امور محوله و يا هرگونه نقطه ضعف در روشهاي اجرائي ، بهمراه پيشنهادات اصلاحي ، به مدير مالي.
2-2 – شرح وظايف

1-2-2- انجام كليه امور محوله صرفا” بر اساس روشهاي مدون , آئين نامه ها و دستورالعملها ي تصويب شده و در صورت عدم دسترسي به روشهاي لازم در زمينه هاي مـورد نظر يا تشخيص ضرورت تعـديل روشهاي موجود استعلام موضوع از مدير مالي قبل از هـرگـونه اقـدام اجـرائي .
2-2-2- ارائه گزارشات مالي مورد نياز به مسئولين مافوق .
3-2-3- تهيه و تنظيم صورتهاي مغـايرت مربوط به حسابهاي في مابين با ساير شركتها يا پيمانكاران ومشتريان و ساير افراد طرف حساب با شركت و اقـدام جهت رفع مغايرت آنها و ارائه گزارش مربوطه به مديرمالي .
4-2-3- صدور درخـواست پرداخت ازطريق حسابهاي بانكي يا تنخواه گردان ، جهت تائيـد مدير مالي وتصويب مـديريت – در صورت لزوم – پس ازاطمينان از كفـايت مدارك ومستـندات مربوطه و كنترل مانده ها و سوابق قبلي.
5-2-3- پيگيري جهت تسويه حساب پيش پرداختها , قراردادها و سايربـدهـي ها و مـطالبات شركت .
6-2- 3- تهيه نسخه پشتيباني از سيستمهاي مكانيزه در اختيار بر روي ديسكهاي كامپيوتري به صورت روزانه و نگهداري آنها در محل امن ، پس از اطمينان از صحت فايل هاي اطلاعاتي موجود برروي آنها .
7-2-3- ثبت ضمانت نامه ها و سپرده هاي شركت نزد اشخاص و پيگيري وصول آنها در موعـد مقـرر.
8-2-3- نظارت و كنترل بر اجراي صحيح امورمحوله در چارچوب شرح وظايف تعيين شده جهت كاركنان واحد حسابداري .
9-2-3- پاسخگويي ورفع سؤالات و مشكلات فني پرسنل واحد حسابداري ودر صورت لزوم انتقال موارد به مدير مالي جهت تعيين تكليف .
10-2-3- هماهنگي بامدير مالي جهت انجام امور محوله به حسابداري و پيشبرد اهداف و برنامه هاي تعيين شده .
11-2-3- نگهداري وراهبري سيستم هاي مكانيزه حسابداري و صندوق و حقوق و دستمزد و ساير سيستمهاي نرم افزاري مورد نياز برحسب مورد وثبت روزانه اطلاعات لازم در آنها .
12-2-3- صدور اسناد مربوط به بستن حسابها و سند افتتاحيه .
13-2-3- همكاري با مدير مالي و ساير واحدهاي امور مالي جهت عمليات بستن حسابها در پايان دوره مالي و تهيه صورتهاي مالي اساسي و صورتها و گزارشات ميان دوره اي .
14-2-3- ارتباط با بانك هاي طرف حساب شركت .
15-2-3- پيگيري گشايش اعتبارات اسنادي و كنترل مدارك به منظور اطمينان از صحت انجام كار در حداقل زمان ممكن .
16-2-3- بستن حسابها وتهيه صورتهاي مالي قانوني و گزارشات پايان سال تحت نظر مدير مالي يا مشاوران معرفي شده به اين منظور، كه با تشخيص مقام مافوق صورت خـواهد گرفت .
17-2-3- كنترل اصالت قانوني مستندات پيـوست سند حسابداري وصحت مبالغ وعدم قلم خوردگي ومخدوش بودن آنها وتطيق پرداختها با قوانين داخلي شركت و استانداردها و رويه هاي موجود .
18-2-3- كنترل سرفصل حسابها در كليه سطوح آرتيكل هاي موجود در اسناد از نظر انطباق حساب با مدارك ضميمه و موضوع سند و استانداردها و رويه هاي حسابداري و قوانين شركت .
19-2-3- كنترل صحت محاسبات مربوط به دريافت ها و پرداخت هاي شركت .
20-2-3- كنترل مدارك و مستندات ضميمه اسناد از نظر كفايت مدارك وصحت محاسبات ، جمع تعدادي و ريالي فاكتورها ، كفايت تائيد كنندگان و …
21-2-3- تائيد و امضا اسناد پس از انجام كليه كنترل هاي لازم .
22-2-3- ارجاع اسناد در فاصله زماني تعيين شده جهت رويت وتائيد نهايي مدير مالي .
23-2-3- كنترل گردش حسابها و مانده آنها و اعلام موارد مشكوك يا اشتباهات به مدير مالي جهت پيگيري يا صدور اسناد اصلاحي .
24-2-3- كنترل دوره اي حسابهاي باز نظير پيش دريافت ها و پيش پرداخت ها، حسابها واسناد دريافتني و پرداختني ، بمنظور تسويه حساب يا انجام ثبت هاي لازم .
24-2-3- پيگيري تسويه حسابهاي تنخواه گردانها در پايان دوره مالي يا در ساير مقاطع اعلام شده از سوي مدير مالي .
25-2-3- پيگيري وگـزارش اشتباهات موجود درحسابها ازنقطه نظر سرفصل وكدينگ حسابها واقدام درجهت اصلاح اشتباهات .
26-2-3- تائيد كنترل هاي صورت گرفته توسط مسئول صدور سند و بررسي اسناد اصلاحي مربوطه و تائيد كنترل مميزي اسناد .
27-2-3- كنترل ثبت ماشيني وتائيـد اسناد بمنظور قطعي نمودن آنها و صحت اطلاعات ثبت شده در كامپيوتر .
28-2-3- تائيد هر نوع گزارش از جمله گزارشات دريافت و پرداخت و اموال و صحت و سقم دفاتر قانوني و ثبت ماشيني .
29-2-3- نظارت برثبت بموقع دفاترقانوني (روزنامه وكل) براساس اسناد قطعي شده حسابداري ياخلاصه اسناد حسابداري تهيه شده از سيستم كامپيوتري ، مطابق آئين نامه ثبت ونگهداري دفاترقانوني مصوب وزارت اموراقتصادي ودارايي .
30-2-3- كنتـرل وتطبيـق هرنوع پرداخت ، با سوابق قبلي (مانده بدهي يا بستانكاري قبلي ).
31-2-3- كنترل قراردادهاي شركت با واحد هاي مختلف و اشخاص يا شركتهاي ثالث در هر مرحله از پرداخت و تائيد پيشرفت كار آنها .
32-2-3- درجريان قراردادن مقام مافوق ازمواردي كه درحين رسيدگي به آنها برخورد ميكند .
33-2-3- محرمانه تلقي نمودن اطلاعاتي كه در طول رسيدگي باآن برخورد ميشود .
33-2-3- انجام ساير وظايفي كه در چهارچوب مسئوليتهاي تعيين شده محول ميگردد.

3-3- ارتباطات سازماني و جذب نيرو
1-3-2- مستقيم زير نظر مدير امورمالي و درغـياب ايشان زير نظر مدير عامل ياجانشين تعيين شده انجام وظيفه مي نمايند .
2-3-3- ارتبـاط و همكاري با واحدهاي تابعه امورمالي وطرف حسابهاي شركت .
3-3-3- ليسانس مرتبط با 4 سال سابقه كار يا فوق ديپلم مرتبط با 7 سال سابقه كار يا ديپلم با 10 سال سابقه كارمفيد .

3 – حسابدارمديريت

1-3- خلاصه مسئوليتهـا و اخـتيارات
1-1-3- مسئوليت نظارت و كنترل برعمـليـات و نگهداري وثبت اطلاعات آماري مربوط به توليد محصول به تفكيك محصول و مراحل توليد و سفارش از زمان شروع سفارش تا زمان تحويل و تسويه حساب مالي با پيمـانكاران و خريداران و تامين كنندگان قطعات و مواد اوليه و تنظيم و ارائه صحيح و بموقع گزارشات مالي در چهارچوب اصول و استانداردهاي مورد قبول حسابداري , قوانين و مقررات جاري و دستورالعملهاي مربوطه و نيز مسئوليت ايجاد هماهنگي لازم با ساير واحدهاي تابعه امورمالي و ساير شركتها يا نمايندگان آنها در پروژه ها – صرفا” درحيطه مسئوليت هاي محوله – بعهده مسئول اين واحد ميباشد .
2-1-3- تهيه گزارشات خريد و فروش فصلي و ساير گزارشات مالياتي .
3-1-3- ارائه گزارشات بموقع در خصوص وضعيت بدهكاران شركت و پيش پرداخت ها .

2-3- شرح وظايف
1-2-3- انجام كليه امور محـوله صرفـا” بر اساس روشهاي مدون , آئين نامه ها و دستورالعملها ي تصويب شده و در صورت عـدم دسترسي به روشهاي لازم درزمينه هاي مـورد نظر يا تشخيص ضرورت تعـديل روشهاي مـوجـود استعلام موضوع از مقام مافوق قبل از هـرگـونه اقـدام اجـرائي .
2-2-3- تهيه گزارشات خريد و فروش سه ماهه .
3-2-3- تهيه گزارش و اظهارنامه ماليات برارزش افزوده در مهلت هاي قانوني تعيين شده و پيگيري جهت تحويل موارد به مراجع مربوطه .
4-2-3- ارائه گزارشات مالي مورد نياز به مسئولين مافوق .
5-2-3- تهيه گـزارشات تفكيكي و آماري و نمودارهاي مقايسه اي مورد نياز درهـر پروژه بصورت مستمر و موردي ، جهت ارائه به مديريت .
6-2-3- محاسبه وتعديل ذخيره هاي موردنياز درپايان دوره مالي ، نظيربازخـريد سنـوات خدمت كاركنان ، بازخريد مرخصي ، هزينه هاي تحقق نيافته و… .
7-2-3- انجام ساير وظايفي كه در چهارچوب مسئوليتهاي تعيين شده محول ميگردد.

3-3- ارتباطات سازماني و جذب نيرو
1-3-3- مستقيم زير نظررئيس حسابداري و درغـياب ايشان زير نظر مدير امورمالي
انجام وظيفه مي نمايند .
2-3-3- ارتبـاط و همكاري با واحدهاي تابعه امورمالي وطرف حسابهاي شركت .
3-3-3- ليسانس مرتبط با 3 سال سابقه كار يا فوق ديپلم مرتبط با پنج سال سابقه كار مفيد.

4- حسابدار صنعتي

1-4- خلاصه مسئوليتهـا و اخـتيارات
1-1-4- انجام امور حسابداري انبار.
2-1-4- جمعـداري اموال و نگهداري و راهبري سيستم اموال .
3-1-4- همكاري جهت بستن حسابها در پايان دوره مالي .
4-1-4- محاسبه و بروزآوري بهاي تمام شده كالاي توليد شده و در جريان ، بر اساس رويه و روش هاي از پيش تعيين شده .
5-1-4-
2-4- شرح وظايف
1-2-4- انجام كليه امور محوله صرفا” بر اساس روشهاي مدون , آئيننامه ها , دستورالعملهاي تصويب شده و در صورت عدم دسترسي به روشهاي لازم در زمينه هاي مورد نظر يا تشخيص ضرورت تعديل روشهاي موجود؛ استعلام موضوع از مقام مسئول مافـوق خود قبـل از هـرگونه اقـدام اجـرائي .
2-2-4- نگهـداري و كنترل حسابهاي انبار و صدوراسناد مربوطه .
3-2-4- ريالي كردن حواله هاي انبار براساس روش هاي تعيين شده جهت نگهداري حسابداري انبار.
4-2-4- كنترل موجودي كليه اقلام موجود در آرشيو موسسه (كتاب ،CD و … ) ورفع مغايرت احتمالي .
5-2-4- شناسايي و صورت برداري ونگهداري وطبقه بندي كليه اموال منقول وغيرمنقول شركت ونصب برچسب شماره اموال ازطريق جمعداري اموال وثبت درسيستم كامپيوتري يا دفتراموال وارائه اطلاعات به حسابداري جهت ثبت وصدورسند حسابداري و بازرسي وكنترل اموال ودارائيهاي موجود درشركت وواحدهاي تابعه ،ازطريق كنترلهاي مقطعي به منظوراطمينان از صحت سيستم نگهـداري اموال .
6-2-4- ارزيابي ، برنامه ريزي ، تهيه اطلاعات وآماروتهيه گزارش مربوط به اموال ودارائيهاي ثابت شركت واموال ودارائيهاي اسقاط وازرده خارج يا مازاد برنيازشركت .
7-2-4- جمعـداري اموال و نگهداري و راهبري سيستم اموال .
3-4- ارتباطات سازماني و جذب نيرو
1-3-4- زير نظر سرپرست حسابداري و در غياب ايشان مستقيما زير نظر مديرمالي انجام وظيفه مي نمايند .
2-3-4- ارتباط و هـمكاري با واحـدهاي تابعه امور مالي در جهت ارائه اطلاعات و مستندات مورد نياز آنها وارتباط با قسمت فروش شركت ودفتر فني و اجرايي .
3-3-4- آشنايي با كامپيوتر وتسلط به نرم افزارهاي كاربردي مالي و آماري متـداول روز.
4-3-4- ليسانس مرتبط با 4 سال سابقه كار مفيد يا فوق ليسانس مرتبط با 2 سال سابقه كار مفـيد .

5- حسابدار مالي

3-1- خلاصه مسئوليتهـا و اخـتيارات
4-1-5- صدور اسناد جاري حسابداري .
4-1-6- صدور اسناد اصلاحي .
4-1-7- دريافت و بررسي اسناد ارسالي از ساير سيستم ها به حسابداري .
5- 1-1-3- تهيه ليست حقوق ماهانه .
6- 1-1-4- نگهداري و راهبري سيستم حقوق و دستمزد .
7- 1-1-5- نگهداري ، راهبري ، وتهيه گزارش از سيستم پرسنلي .
7-1-4- تهيه ليست هاي ماهانه بيمه و اظهارنامه مالياتي حقوق و دستمزد.

3-2- شرح وظايف

3-2-1- انجام كليه امور محوله صرفا” بر اساس روشهاي مدون , آئيننامه ها , دستورالعملهاي تصويب شده و در صورت عدم دسترسي به روشهاي لازم در زمينه هاي مورد نظر يا تشخيص ضرورت تعديل روشهاي موجود؛ استعلام موضوع از مقام مسئول مافـوق خود قبـل از هـرگونه اقـدام اجـرائي .
3-2-2- صدوركـليه اسناد حسابداري شركت اعم از تنخواه گردانها , اموال و دارائيهاي ثابت خريداري شده وفروش رفته ، درآمدها وفروش ، حقـوق ودستمزد ، اسناد اصلاحي ، و اعلام نواقص موجود درمستندات ارسالي ، به واحدها يااشخاص ارجاع دهـنده .
3-2-5- نگهداري وكاربري سيستم نرم افزاري مالي شركت وتهيه نسخه پشتيباني بصورت هفتگي از اطلاعات موجود و نگهداري آنها در محل امن پس از اطمينان از صحت اطلاعات كپي برداري شده.
33-2-11- دريافت و بررسي كليه اسناد ارسالي از ساير سيستم ها به سيستم حسابداري .
3-2-12- تهيه پرينت اسناد و الصاق مدارك مربوطه جهت ارائه سند به رئيس حسابداري در فاصله زماني تعيين شده .
1-2-7- نگهداري وراهبـري سيستم هاي مكانيزه حقوق و دستمزد وثبت ماهانه اطلاعات لازم در آن و كاربري ساير سيستمهاي نرم افزاري مـوجود .
1-2- 8- محاسبه وصدور اسناد پرداخت و كـنترل حسابهاي مربوط به پرسنل از قبيل وام پرسنلي ، مساعده ، حق ماموريت ، حقوق معـوقه ،حق الزحمه ، تسويه حساب با كاركنان و… وتهيه سوابق جهت ارائه به بايگاني مالي و اداري .
1-2-9- تهيه و كنترل لـيستهاي مربوط به حقـوق و دستمزد ماهانه ، اظهارنامه ماهانه مالياتي و ليست بيمه وتهيه فـيش پرداخت حقـوق كاركنان جهت ارائه به اموراداري .
2-5- ثبت بموقع دفاترقانوني (روزنامه وكل) براساس اسناد قطعي شده حسابداري ياخلاصه اسناد حسابداري تهيه شده از سيستم كامپيوتري ، مطابق آئين نامه ثبت ونگهداري دفاترقانوني مصوب وزارت اموراقتصادي ودارايي .

3-2-13- انجام ساير وظايفي كه در چهار چوب مسئوليتهاي تعيين شده محول ميگردد.

3-3- ارتباطات سازماني و جذب نيرو
3-3-1- مستقيم زير نظر رئيس حسابداري و در غياب ايشان زير نظر مديرمالي انجام وظيفه مي نمايند .
3-3-2- ارتبـاط و همكاري با واحدهاي تابعه امورمالي وطرف حسابهاي شركت .
3-3-3- ليسانس مرتبط با يكسال سابقه كاريا فوق ديپلم با 3 سال سابقه كارمفـيد .

6 – مسئول خزانه داري

1-6- خلاصه مسئوليتهـا و اخـتيارات
1-1-6- نگهداري و كنترل حسابهاي بانكي شركت.
2-1-6- صدور ودريافت اسناد پرداختني و دريافتني .
3-1-6- نگهداري تنخواه گردان و ساير وجوه نقد و اوراق بهادار .
4-1-6- رفع مغايرات بانكي .
5-1-6- نگهداري اسناد مالي و كليه امور بايگاني مالي و اداري.
6-1-6- پيگيري امور مربوط به ضمانتنامه هاي بانكي و اعتبارات .
7-1-6- ثبت اسناد حسابداري مرتبط .
2-6- شرح وظايف

1-2-6- انجام كليه امور محوله صرفا” بر اساس روشهاي مدون , آئيننامه ها , دستورالعملهاي تصويب شده و در صورت عدم دسترسي به روشهاي لازم در زمينه هاي مورد نظر يا تشخيص ضرورت تعديل روشهاي موجود؛ استعلام موضوع از مقام مسئول مافـوق خود قبـل از هـرگونه اقـدام اجـرائي .
2-2-6- بايگاني كليه نامه ها , اسناد حسابداري و مدارك وارده به امـورمالي با مجوز مديرمالي درفايل ها وپرونده هاي طبقه بندي شده مشخص بگونه اي كه دسترسي به آنها درحـداقل زمان ممكن ميسرباشد.
3-2-6- تلاش در جهت حفظ و نگهداري كليه مدارك موجود در بايگاني.
4-2-6- نگهداري و راهبري و ثبت اطلاعات خزانه داري در سيستم خزانه داري و تهيه گزارشات لازم از سيستم و تهيه نسخه پشتيبان حداقل بصورت ماهانه و نگهداري آن درمحل امن .
5-2-6- دريافت و نگهداري كليه وجوه نقد و اسناد دريافتني دريافت شده از اشخاص و صدور فرمهاي رسيد و آماده سازي آنها جهت واگـذاري به بانك در اسـرع وقـت .
6-2-6- ارائه چكهاي دريافتي به بانك ، پس ازانجام پشت نويسي و امضاء مقام مجازو كنتـرل هاي تكميلي لازم .
7-2-6- دريافت اسناد تضميني از اشخاص حقيقي وحقـوقي ، درارتباط با قراردادهاي فيمابين، يا سايراسناد تضميني و اوراق بهادارمربوط به شركت كه از سوي مديرمالي ارجاع مي گردد وحفاظت ونگهداري آنها درمحل امن (گاوصندوق ) وارائه يك نسخه از رسيد واصل مدارك به حسابداري .
8-2-6- صدور چك پس ازدريافت فرم مجوزصدور ومنطبق با مفاد آن وارسال چك هاي صادره به همراه اسناد مربوطه جهت امضاء مديريت .
9-2-6- نگهداري دسته چك ها يا چكهاي صادره در جريان امضاء، يا امضاء شده، تا زمان تحويل به ذينفع .
10-2-6- پيگيري امور مربوط به بانك ودريافت چكهاي برگشتي ازطريق مراجعه مستمرومنظم به بانكهايي كه شركت درآنها داراي حساب مي باشد ودريافت كليه اعلاميه هاي بانكي وغيره ، جهت ارائه به حسابداري پس از گزارش به مافوق .
11-2-6- نگهداري صندوق نقدي يا تنخواه گردان شركت و انجام پرداختهاي مجاز ومرتبط با ماموريت تنخواه گردان در چارچوب آئين نامه
12-2-6- تهيه صورت گردش صندوق وارسال اسناد پرداخت به حسابداري جهت كنترل وتامين موجودي .
13-2-6- كنترل مستمر نقدينگي و تهيه گزارشات روزانه ازموجودي بانكها و كليه دريافت و پرداختها .
14-2-6- ثبت و نگهداري روزانه صورت موجودي كليه اسناد و اوراق بهادار موجود در صندوق .
15-2-6- تهيه پيش نويس نامه ها و مكاتبات مربوط به جابجايي حسابها يا ساير موارد مرتبط با بانك هاي شركت با اخذ مجوز مدير مالي و پيگيري آنها تا حصول نتيجه نهايي .
16-2-6- تهيه گزارشات مستمر يا خاص مورد نياز بر اساس اطلاعات موجود و مرتبط با فعاليت خزانه داري.
17-2-6- بررسي و كنترل صحت متن چك هاي صادره با درخواست چك و مستندات پيوست و رعايت كليه موارد ايمني لازم در متن چك.
18-2-6- تحويل مدارك واسناد موجود دربايگاني ،به كاركنان يا سايراشخاص مجاز، براي استفاده در امورمـرتبط در قبال اخذ رسيد.
19-2-6- مراجعه به بانك ها جهت وصول چك هاي صادره (تنخواه گردان ، حقوق ، … ) يا جابجايي و وصول چك هاي دريافت شده از مشتريان شركت .
20-2-6- تحويل چك هاي صادر شده به همراه فرم ها و مدارك مربوطه به شعب سازمان تامين اجتماعي ، سازمان امور مالياتي و … در مهلت قانوني مقرر.
21-2-6- تحويل مدارك و مكاتبات خاص مالي به ادارات و ساير شركتهاي ذينفع .
22-2-6- پرداخت حقوق كاركنان يا ساير پرداختهاي نقدي داراي مجوز پرداخت .
23-2-6- پيگيري ضمانتنامه هاي بانكي درخواست شده از بانكهاي طرف حساب و اقدام درجهت تكميل امضاء و مدارك لازم جهت آنها .
24-2-6- پيگيري جهت ابطال ضمانتنامه هاي منقضي شده و دريافت مدارك و وثيقه هاي مربوطه از بانك ها .
25-2-6- تهيه كليه گزارشات مورد نياز در خصوص حسابهاي بانكي و موجوديهاي نقد وساير گزارشات مرتبط با خزانه داري.
26-2-6- تهيه كليه گزارشات مرتبط با وضعيت ضمانتنامه هاي بانكي و اسناد تضميني و وثائق .
28-2-6- محاسبه و كنترل كارمزدهاي بانكي بمنظور اطمينان از صحت محاسبه آن و صدور اسناد حسابداري مربوطه .
29-2-6- صدور كليه اسناد حسابداري مربوط به دريافت و پرداخت ووصول يا برگشت چك ها واعلاميه هاي صادره از سوي بانك.
30-2-6- مراقبت و نگهداري اطلاعات سيستم هاي نرم افزاري تحويل گرفته شده و پيگيري جهت پشتيباني و رفع مشكلات احتمالي آنها از شركتهاي مربوطه .
31-2-6- تحويل خلاصه ليست ماهانه حقوق و ساير مدارك مرتبط به سازمان امور مالياتي در مهلت مقرر.
32-2-6- تحويل گزارشات خريد و فروش فصلي و مدارك مربوط به ماليات ارزش افزوده به سازمان امور مالياتي در مهلت مقرر.
31-2-6- انجام ساير وظايفي كه در چهار چوب مسئوليتهاي تعيين شده ازسوي مديرمالي محول ميگردد.

3-6- ارتباطات سازماني و جذب نيرو
1-3-6- مستقيم زير نظر سرپرست حسابداري و در غياب ايشان زير نظر مديرمالي انجام وظيفه مي نمايند .
2-3-6- ارتبـاط و همكاري با واحدهاي تابعه امورمالي وطرف حسابهاي شركت .
3-3-6- ليسانس مرتبط با يكسال سابقه كاريا فوق ديپلم با 2 سال سابقه كار يا ديپلم با 4 سال سابقه كارمفـيد .

7- تحصيلـدار

4-1- خلاصه مسئوليتهـا و اخـتيارات
4-1-1- حمل بسته ها ، نامه ها و ساير لوازم از شركت جهت اشخاص و بالعكس .
4-1-2- دريافت مطالبات اسناد دريافتني ، قراردادها و… ازمشتريان يا ساير اشخاص .
4-1-3- دريافت وجه نقد و چك از بانك يا بالعكس .
4-1-4- پيگيري امور مربوط به سازمان تامين اجتماعي جهت كاركنان.
4-1-5- مراجعه به ادارات ، سازمانها وساير شركتها ، بمنظور پيگيري و انجام امور اداري شركت .
4-1-6- انجام امور مربوط به ثبت سفارشات خارجي .

4-2- شرح وظايف

4-2-1- انجام كليه امور محوله صرفا” بر اساس روشهاي مدون , آئيننامه ها , دستورالعملهاي تصويب شده و در صورت عدم دسترسي به روشهاي لازم در زمينه هاي مورد نظر يا تشخيص ضرورت تعديل روشهاي موجود؛ استعلام موضوع از مقام مسئول مافـوق خود قبـل از هـرگونه اقـدام اجـرائي .
4-2-2- نگهداري وحفظ كليه اقلام دريافت شده تا زمان تحويل به مراجع تعيين شده يا ارجاع به مسئول مربوطه .
4-2-3- ارسال كليه نامه ها و بسته هاي تحويل شده به شركت يا اشخاص تعيين شده در زمان معين.
4-2-4- تحويل كليه مرسولات و بسته هاي پستي به دفاتر و ادارات پست وارائه رسيد مربوطه به مسئول تنخواه گردان پس از اخذ تائيد مدير اداري .
4-2-5- دريافت كليه چك ها اوراق بهادار وساير مدارك اعلام شده از سوي مديريت از اشخاص تعيين شده .
4-2-6- واگذاري چكها و وجوه نقد دريافت شده توسط امور اداري ، به بانك يا به ساير اشخاص اعلام شده .
4-2-7- ارتباط تلفني مستمر و منظم با مديرامور اداري يا سايرپرسنل (با توجه با نوع كار محول شده ) از خارج شركت .
4-2-8- مراجعه دوره اي به شعبه يا كارگزاري هاي سازمان تامين اجتماعي بمنظور تمديد يا صدور دفترچه هاي درمان يا ساير امور مرتبط بيمه كاركنان .
4-2-9- تحويل ليست و ساير مدارك مربوط به پرداخت حق بيمه ماهانه كاركنان شركت به سازمان تامين اجتماعي يا ساير سازمانهاي بيمه اي مرتبط با شركت ..
4-2-10- انجام امور اداري مرتبط با مديران ارشد شركت .
4-2-11- مراجعه به وزارت بازرگاني و ساير مراجع مرتبط جهت انجام امور مربوط به ثبت سفارشات خارجي .
4-2-12- مراجعه به سازمانها و ادارات جهت پيگيري و انجام امور درخواست شده توسط واحد بازرگاني .
4-2-13- انجام ساير وظايفي كه در چهار چوب مسئوليتهاي تعيين شده محول ميگردد.

4-3- ارتباطات سازماني و جذب نيرو
4-3-1- مستقيم زير نظر مدير اداري و در غياب ايشان زير نظر مدير مالي يا جانشين وي انجام وظيفه مي نمايند .
4-3-2- ارتبـاط و همكاري با واحدهاي تابعه امورمالي وطرف حسابهاي شركت .
4-3-3- حداقل تحصيلات سوم راهنمايي با دوسال سابقه كار كارمفـيد .

8– مسئول اداري (كارگزيني)

1-8- خلاصه مسئوليتهـا و اخـتيارات
1-1-8- ايجاد و تكميل پرونده هاي پرسنلي.
2-1-8- امور بايگاني مكاتبات و مدارك پرسنلي .
3-1-8- پيگيري و اجراي طرح هاي انگيزشي و رفاهي مصوب مرتبط با كاركنان.
4-1-8- ايجاد ارتباط و تعامل با كاركنان بمنظور رفع مشكلات و نيازهاي آنها در چارچوب آئين نامه ها و رويه هاي موجود در سازمان.
5-1-8- انجام امور اداري مربوط به قطع همكاري پرسنل .
6-1-8- تهيه قراردادها ي كار جهت كاركنان و پيگيري تكميل آنها در زمان مقرر.
7-1-8- كليه امور مربوط به بيمه هاي شركت.
8-1-8- امور مربوط به آموزش كاركنان .
2-8- شرح وظايف
1-2-8- تشكيل پرونده جهت كليه كاركنان.
2-2-8- كنترل و تكميل مدارك اوليه پرسنلي جهت نگهداري در پرونده.
3-2-8- پيگيري رفع نواقص مدارك پرسنلي از كاركنان تا زمان رفع نقص.
4-2-8- پيگيري صدور كارت پرسنلي و ثبت نام كاركنان جديدالاستخدام در سيستم حضور و غياب.
5-2-8- ثبت كليه اطلاعات پرسنلي مورد نياز در سيستم پرسنلي.
6-2-8- اعلام شروع بكار يا خاتمه كار كاركنان به نگهباني و امور مالي و ساير مبادي ذينفع در اسرع وقت .
7-2-8- صدور برگه مرخصي جهت كاركنان پس از انجام كنترل هاي لازم برابر آئين نامه هاي مربوطه.
8-2-8- ثبت برگه هاي مرخصي در كاردكس و سيستم هاي پرسنلي و حضوروغياب.
9-2-8- كنترل حضور و غياب كاركنان و پيگيري نواقص ثبت ورود و خروج در سيستم حضور و غياب تا زمان تعيين تكيف نهايي و ثبت موارد در سيستم.
10-2-8- تهيه كليه گزارشات مورد نياز مقام مافوق از سيستم حضور و غياب و سيستم پرسنلي و تهيه گزارشات خاص بصورت دستي يا كامپيوتري بر حسب مورد.
11-2-8- تهيه پيش نويس كليه مكاتبات مرتبط با كاركنان پس از تكميل مدارك و مستندات مرتبط ، جهت ارائه به مدير اداري.
12-2-8- تهيه وتحويل كليه معرفي نامه ها و ساير مكاتبات پرسنلي مجاز ، به پرسنل ذيربط.
13-2-8- ابلاغ كليه دستور العمل ها و اطلاعيه هاي مرتبط با كاركنان و اطمينان از اطلاع كليه افراد ذينفع از مفاد آنها به نحو مقتضي .
14-2-8- نظارت مستمر بر حسن اجراي بخشنامه ها و رويه هاي پرسنلي شركت و اعلام بموقع محدوديتها و موانعي كه موجب عدم اجراي صحيح آنها مي گردد به مدير اداري .
15-2-8- انجام هماهنگي هاي لازم با كاركنان به منظور برگزاري جلسات عمومي و خاص اعلام شده از سوي مدير اداري.
16-2-8- پيگيري و اجراي كليه طرح هاي رفاهي و انگيزشي كاركنان كه از سوي مدير اداري بصورت مستمر يا دوره اي يا موردي اعلام مي گردد.
17-2-8- تهيه و تكميل فرم هاي تسويه حساب كاركناني كه با شركت قطع همكاري نموده اند و پيگيري تكميل آنها تا زمان ارائه به امور مالي .
18-2-8- مراجعه به ادارات كار،تامين اجتماعي و … به منظور حضور در جلسات يا تحويل و دريافت نامه ها و ابلاغيه ها.
19-2-8- دقت و مراقبت مستمر در نگهداري اسناد و مدارك و مكاتبات پرسنلي با رعايت اصل محرمانه بودن كليه اطلاعات پرسنلي
20-2-8- بايگاني كليه مكاتبات و مدارك پرسنلي در پرونده پرسنل ذيربط يا ساير پرونده ها براساس نظر مدير اداري.
21-2-8- تنظيم قرارداد هاي كار جهت پرسنل جديد الاستخدام و تمديد قرارداد با ساير پرسنل قبل ازانقضا مدت قرارداد قبلي، پس از اخذ تائيد و نظرات اصلاحي مدير اداري و پيگيري تا زمان امضاء قرارداد و ارجاع آن به امور اداري در اسرع وقت .
22-2-8- مراقبت و نگهداري اطلاعات سيستم هاي نرم افزاري تحويل گرفته شده و پيگيري جهت پشتيباني و رفع مشكلات احتمالي آنها از شركتهاي مربوطه .
23-2-8- ثبت نام واعلام ورود كاركنان جديدالاستخدام و افراد تحت تكفل آنها و اعلام خروج پرسنلي كه با شركت قطع همكاري نموده اند به شركت بيمه گر درمان تكميلي .
24-2-8- صدور معرفي نامه و دريافت و ارسال مدارك پزشكي كاركنان جهت دريافت خسارت يا معرفي به بيمارستان به شركت بيمه گر درمان تكميلي .
25-2-8- پيگيري ودريافت هزينه هاي درمان كاركنان از شركت بيمه گر درمان تكميلي و پرداخت وجه مربوطه به افراد ذينفع برابر آئين نامه.
26-2-8- پيگيري جهت صدور ساير بيمه نامه هاي مورد نياز شركت از طريق شركت بيمه طرف قرارداد .
27-2-8- پيگيري ، اطلاع رساني بموقع و ثبت نام و دوره هاي آموزشي مورد تائيد شركت جهت كاركنان .
28-2-8- انجام ساير وظايفي كه در چهار چوب مسئوليتهاي تعيين شده محول ميگردد.

6-3- ارتباطات سازماني و جذب نيرو
6-3-1- مستقيم زير نظر مدير اداري و در غياب ايشان زير نظر مدير عامل انجام وظيفه مي نمايند .
5-3-2- ارتبـاط و همكاري با واحدهاي تابعه وساير واحد هاي شركت .
5-3-3- ليسانس مرتبط با 2 سال سابقه كار يا فوق ديپلم با 3 سال سابقه كار يا ديپلم با 5 سال سابقه كار در زمينه امور اداري و كارگزيني .

9- مسئول خدمات (آبدارچي)

9-3- خلاصه مسئوليتهـا و اخـتيارات

9-3-1- نظافت روزانه اتاق ها وراهرو .
9-3-2- نظافت ميزها ، و اثاثيه اداري .
9-3-3- امور مربوط به ناهار كاركنان (گرم كردن غذا و شستشوي ظروف ) .
9-3-4- پذيرايي از مشتريان و ساير ميهمانان .
9-3-5- جابجا يي و حمل اثاثيه و لوازم داخل شركت .
9-3-6- كنترل و نظافت سرويس هاي بهداشتي .

9-2- شرح وظايف

9-2-1- انجام كليه امور محوله صرفا” بر اساس روشهاي مدون , آئيننامه ها , دستورالعملهاي تصويب شده و در صورت عدم دسترسي به روشهاي لازم در زمينه هاي مورد نظر يا تشخيص ضرورت تعديل روشهاي موجود؛ استعلام موضوع از مقام مسئول مافـوق خود قبـل از هـرگونه اقـدام اجـرائي .
9-2-2- نگهداري وحفظ كليه اقلام تحويل شده مربوط به آبدارخانه .
9-2-2- تهيه چاي و سرو آن در ساعات تعيين شده بين كاركنان .
9-2-3- پذيرايي از ارباب رجوع ، مشتريان و سايرمراجعين به شركت به نحو مقتضي.
9-2-4- انجام نظافت بموقع كف ( كشيدن جارو و طي)، پنجره ها ، سرويس هاي بهداشتي و ساير نقاط شركت .
9-2-5- گردگيري و نظافت روزانه ميزها، تلفن، كامپيوتر وسايراثاثيه اداري موجود درشركت.
9-2-6- نظافت هفتگي تلفن ها، ليوان، بشقاب و ساير ظروف با مواد ضدعفوني كننده (الكل و وايتكس و… ).
9-2-7- نظافت دوره اي اثاثيه اداري موجود با مواد پاك كننده (آب و صابون وغيره ) .
9-2-8- تخليه سطل زباله داخل اتاق ها و انتقال روزانه زباله به خارج از شركت .
9-2-9- جابجايي اثاثيه و ماشين آلات اداري با هماهنگي مسئول مربوطه .
9-2-10- گرم كردن و آماده كردن ناهار كاركنان صرفا در زمانهاي مقررو شستشوي ظروف غذا پس از خاتمه زمان ناهار.
9-2-11- نگهداري و مواظبت ازگل ها و گلدانها.
9-2-12- باز كردن درب وآماده سازي واحدها قبل از شروع ساعت كار پرسنل و بستن درو خـاموش كردن چراغ ها پس از خاتمه ساعـت كار و خـروج كليه كاركنان از محل شركت .
9-2-13- كنترل شيرهاي آب و گاز وشوفاژدر زمان خروج از شركت.
9-2-14- انجام تعميرات جزيي ساختمان و اثاثيه شركت .
9-2-15- انجام خريدهاي محلي و جزيي وساير امور كاركنان با هماهنگي مدير اجرايي .
9-2-16- گزارش بموقع كمبودها و موجودي مايحتاج مصرفي مورد نياز (قند، چاي و …) به مسئول مستقيم .
9-2-17- انجام ساير وظايفي كه در چهار چوب مسئوليتهاي تعيين شده محول ميگردد.

9-3- ارتباطات سازماني و جذب نيرو
9-3-1- مستقيم زير نظر مديراجـرايي و در غياب ايشان زير نظر جانشين وي انجام وظيفه مي نمايند .
9-3-2- سيكل با دوسال سابقه كاريا ديپلم با يكسال سابقه كارمفـيد .

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای مورد نیاز با * مشخص شده است

نوشتن دیدگاه

عضویت در خبر نامه

مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید آرمان پرداز خبره
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید

در این نوشته برای شما توضیح می دهیم که چگونه یک مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید و به او اعتماد کنیم. در پایان اعتماد شما را به آرمان پرداز خبره جلب می کنیم. مشاور مالیاتی معتبر

ادامه مطلب »
اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره
مشاور مالیاتی
اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و اهمیت مشاور مالیاتی در آن اهمیت مشاوره در زمینه مالیات کسب

ادامه مطلب »
انتخاب کارشناس حسابداری و مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت توسط آرمان پرداز خبره
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت

در این نوشته می خواهیم در مورد نکاتی در خصوص انتخاب مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت و نحوه انتخاب کارشناس حسابداری بپردازیم. تا پایان با ما همراه باشید و جهت هرگونه نیاز به مشاور مالیاتی

ادامه مطلب »
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی

در این نوشته میخواهیم به شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی در سازمان امور مالیاتی بپردازیم. جهت هرگونه سوال در خصوص مشاور مالیاتی با ما در ارتباط باشید. مشاور مالیاتی کیست؟ مشاور مالیاتی کسی است که

ادامه مطلب »
انواع هزینه ها در حسابداری و مالی توسط مشاور مالیاتی
شرکت حسابداری
انواع هزینه ها در حسابداری

در این نوشته میخواهیم در خصوص انواع هزینه ها در حسابداری و مالی ، بهبود هزینه ها توسط مشاور مالیاتی و همچنین در خصوص انواع هزینه بپردازیم انواع هزینه ها در حسابداری یکی از مهم‌ترین مفاهیم

ادامه مطلب »
مدارک مثبته
شرکت حسابداری
مدارک مثبته

در این نوشته به مفهوم مدارک مثبته و یا اسناد مثبته و نقش آن در حسابداری و چگونگی رسیدگی به آن توسط مشاور مالیاتی می پردازیم. مدارک مثبته یا اسناد مثبته مدارک مثبته اسناد نشان‌دهنده وقوع

ادامه مطلب »
مشاور مالیاتی کیست ؟
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست؟ در این مطلب درباره مشاور مالیاتی کیست و خصوصیات یک وکیل مالیاتی خبره ، هم چنین میزان آشنایی او با قوانین مالیاتی و امور مالیاتی کشور به صورت مفصل صحبت می کنیم. با

ادامه مطلب »
اهمیت مشاوره مالیاتی
مشاور مالیاتی
اهمیت مشاوره مالیاتی

اهمیت مشاوره مالیاتی تمامی مشاغل نیازمند دانش مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی و اهمیت مشاوره مالیاتی برای روبه رو شدن با قانون مالیات سازمان امور مالیاتی هستند. با ما باشید زیرا در این نوشته به این

ادامه مطلب »
مفاصا حساب مالیاتی
مشاور مالیاتی
مفاصا حساب و نحوه دریافت مفاصا حساب

درخواست گواهی مفاصا اولین کاری است که مودی و یا مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی وی ملزم است برای دریافت گواهی مفاصا حساب مالیاتی انجام دهد. براساس ماده ۲۳۵ قانون مالیات های مستقیم، اداره امور مالیاتی

ادامه مطلب »
مشاور مالی را چگونه انتخاب کنیم
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی چه کاری انجام می دهد

اشخاص حسابرس و مشاور مالیاتی در هدایت مالیات دهندگان برای رعایت قوانین، در تمام امور مالی، حسابداری و پرداخت مالیات نقش مهمی دارد. بسته به وضعیت مالیات دهنده، خدماتی که یک مشاور مالیاتی ارائه می‌دهد، متفاوت

ادامه مطلب »
مالیات بر ارزش افزوده
مشاور مالیاتی
مالیات املاک و مستغلات

مالیات املاک و مستغلات ، نوعی از مالیات می باشد، که از درآمدهای به دست آمده از ملک محسوب می شود. املاک و مستغلات شامل سه نوع مالیات می شوند: مالیات بر درآمد اجاره از املاک

ادامه مطلب »
تکنولوژی نرم افزار
شرکت حسابرسی
موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی

    موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی     جمع داراییهای شرکتی ۲۰۰ میلیارد ریال است. حسابرس معتقد است تحریف داراییها بالای ۲۰ درصد، منجر به اظهار نظر مردود می‌شود (برای پرهیز از تردیدهای احتمالی در

ادامه مطلب »
بیمه‌ای به کارفرمایان
شرکت حسابداری
مدیریت سود چیست؟

مدیریت سود چیست؟   در کسب و کار برای حفظ عملیات، ارائه خدمات بهتر، و ارائه محصولات جدید، آن نیاز به سود می باشد. در هر کسب و کار، سود همیشه با زیان های خاص همراه است. مهم

ادامه مطلب »

مقاله های مرتبط

اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره

اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و

ادامه مطلب »
درخواست خود را بنویسید ...
ما را در نقشه بیابید ...