شرایط گذاربدهی

بدهی

شرایط گذاربدهی

باتوجه با اینکه در خصوص اجاره ها، در برخی از استانداردهای بین المللی حسابداری بخش عمومی الزاماتی مقرر شده است ،لذا واحدها باید شرایط گذار هر یک از این استانداردهای بین المللی حسابداری بخش  عمومی را که قصد اجرای الزامات آن را دارند ،مد نظر قرار دهند.

در استاندارد بین المللی بخش عمومی شماره 13 درمورد بدهیهای مرتبط با اجاره داراییهایی که در نتیجه شرایط گذار مطرح شده است . عطف به ما سبق الزامات استاندارد بین المللی حسابداری بخش عمومی شماره 13 توسط واحدهایی که تا به حال مبنای تعهدی حسابداری را پذیرفته اند ،ضرورت ندارد .

در استاندارد بین المللی حسابداری بخش عمومی شماره 19 عطف به ما سبق الزامات این استاندارد الزامی شده است . اما آثار پذیرش استاندارد به عنوان تعدیلی در مانده افتتاحیه مازاد کسری انباشته اولین دوره پذیرش حسابداری تعهدی ،در نظر گرفته میشود . عطف به ما سبق در خصوص نزدیکترین دوره ارائه شده الزامی نیست.

ارتباط با مبنای نقدی حسابداری

این مسائل برای واحدهایی مربوط تلقی میشود که قصد دارند در خصوص ماهیت و مبالغ طبقات بدهیها موارد افشای اضافی در یادداشتهای ارائه کنند. اگرچه ممکن است یک واحد موارد افشای اضافی را در صورتهای مالی یا به عنوان اطلاعات مکمل ارائه کند ولی مبالغ غیرنقدی را در متن صورت دریافتها و پرداختهای نقدی گنجاند . هرچند که استقراضها ،براساس مبنای نقدی به عنوان بدهی شناسایی نمیشوند ولی برنامه های زمانبندی جداگانه  اسشتقراضها و جزئیات اوراق بهادار منضم به داراییها اغلب افشا میشود. هرگونه جریان ورودی وجه نقد ناشی از استقراضها به عنوان دریافتهای نقدی در صورت دریافتها و پرداختهای نقدی نیز نشان داده خواهد شد.

اگرچه استفاده از حسابداری نقدی مانع استفاده از سیستمها و مکستندات اضافی نمیشود ،ولی واحدهایی که از مبنایی نقدی استفغاده میکنند ممکن است سیستمهای خود را برای فراهم آوردن دامنه کاملی از اطلاعات مفید برای  اهداف مدیریت بدهیهای استقراضی توسعه نداده باشند . برای مثال،یک واحد ممکن است دارای مستندات دستی باشد که نشان دهنده استقراضهای خاص ارزی است ولی در مورد ریسک ارزی مربوط به بدهیهای استقراضی آن به آسانی اطلاعاتی در دسترس نباشد . ارزیابی اولیه برخی ریسکهایی که یک واحد تصمیم به اداره آنها دارد ممکن است در تعیین اهمیت وظایف خاص در سیستم مدیریت بدهیهای استقراضی به آن واحد کمک کند.

 

اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در email
اشتراک گذاری در print

مقاله های مرتبط

مدارک مثبته

مدارک مثبته

در این نوشته به مفهوم مدارک مثبته و یا اسناد مثبته و نقش آن در حسابداری و چگونگی رسیدگی به آن توسط مشاور مالیاتی می

ادامه مطلب »
مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست؟ در این مطلب درباره مشاور مالیاتی کیست و خصوصیات یک وکیل مالیاتی خبره ، هم چنین میزان آشنایی او با قوانین مالیاتی

ادامه مطلب »
درخواست خود را بنویسید ...
ما را در نقشه بیابید ...