شرایط عمومی پیمان

شرایط عمومی پیمان

شرایط عمومی پیمان

فصل اول
تعاریف ومفاهیم

ماده1 پیمان
پیمان‌‌، مجموعه اسنادومداركی است كه درماده2 موافقت‌نامه پیمان، درج شده است.
ماده2 موافقت‌نامه
موافقت‌نامه، سندی است كه مشخصات اصلی پیمان، مانند مشخصات دوطرف، موضوع، مبلغ ومدت پیمان، درآن بیان شده است.
ماده3 شرایط عمومی
شرایط عمومی، مفاد همین متن است كه شرایط عمومی حاكم برپیمان راتعیین می‌كند.
ماده4 شرایط خصوصی
شرایط خصوصی، شرایط خاصی است كه به منظورتكمیل شرایط عمومی، برای این پیمان، با توجه به وضعیت وماهیت آن، تنظیم شده است. موارد درج شده درشرایط خصوصی، هیچ گاه نمی‌تواند مواد شرایط عمومی را نقض كند.
ماده5 برنامه زمانی اجرای كار
الف) برنامه زمانی كلی: برنامه‌ای است كه درآن، زمان‌بندی كلی كارهای مورد پیمان برحسب ماه، منعكس گشته و در اسناد و مدارك پیمان درج شده است.
ب) برنامه زمانی تفصیلی: برنامه‌ای است كه زمان‌بندی فعالیت‌های مختلف كارهای موضوع پیمان، به تفصیل و در چارچوب برنامه زمانی كلی، در آن آمده است.
ماده6 كارفرما
كارفرما، شخص حقوقی است كه یك سوی امضا كننده پیمان است و عملیات موضوع پیمان را بر اساس اسناد و مدارك پیمان، به پیمانكار واگذار كرده است. نمایندگان و جانشین‌های قانونی كارفرما، درحكم كارفرما می‌باشند.
ماده7 پیمانكار
پیمانكار، شخص حقوقی یا حقیقی است كه سوی دیگر امضاكننده پیمان است واجرای موضوع پیمان رابراساس اسناد ومدارك پیمان، به عهده گرفته است. نمایندگان وجانشین‌های قانونی پیمانكار، درحكم پیمانكار می‌باشند.

ماده8 مدیر طرح
مدیر طرح، شخص حقوقی است كه به منظورمدیریت اجرای كار، درچارچوب اختیارات تعیین شده در اسناد و مدارك پیمان، از سوی كافرما به پیمانكار معرفی می‌شود.
ماده9: مهندس مشاور، مهندس ناظر
الف) مهندس مشاور، شخص حقوقی یا حقیقی است برای نظارت بر اجرای كار، در چارچوب اختیارات تعیین شده در اسناد و مدارك پیمان، از سوی كارفرما به پیمانكار معرفی می‌شود.
ب) مهندس ناظر، نماینده مقیم مهندس مشاور در كارگاه است و در چارچوب اختیارات تعیین شده در اسناد و مدارك پیمان به پیمانكار معرفی می‌شود.
ماده10: رییس كارگاه
رییس كارگاه، شخصی حقیقی دارای تخصص و تجربه لازم است كه پیمانكار، او را به مهندس مشاور معرفی می‌كند تا اجرای موضوع پیمان در كارگاه را سرپرستی كند.
ماده11: پیمانكار جزء
پیمانكار جزء، شخصی حقیقی یا حقوقی است كه تخصص درانجام كارهای اجرایی را دارد و پیمانكار برای اجرای بخشی از عملیات موضوع پیمان، با او قرارداد می‌بندد.
ماده12: كار،كارگاه، تجهیزو برچیدن كارگاه
الف) كار، عبارت است ازمجموعه عملیات، خدمات یا اقدامات موردنیاز، برای آغازكردن، انجام و پایان دادن عملیات موضوع پیمان و شامل كارهای دایمی است كه باقی خواهد ماند و به عنوان موضوع پیمان تحویل كارفرما می‌‌گردد، وكارهای موقتی است كه به منظور اجرا و نگهداری موضوع پیمان انجام می‌شود.
ب) كارگاه، محل یا محل‌هایی است كه عملیات موضوع پیمان درآن اجرا می‌شود یا به منظور اجرای پیمان، با اجازه كارفرما ازآن استفاده می‌كنند. كارگاه‌ها یا كارخانه‌های تولیدی خارج از محل‌ها و زمین‌های تحویلی كارفرما، كه به منظور ساخت تجهیزات یا قطعاتی كه در كار نصب خواهد شد مورد استفاده قرار می‌گیرد، جزوكارگاه به شمار نمی‌آید.
ج) تجهیز كارگاه، عبارت از عملیات، اقدام‌ها و تداركاتی است كه باید به صورت موقت برای دوره اجرا انجام شود، تا آغاز كردن و انجام دادن عملیات موضوع پیمان، طبق اسناد ومدارك پیمان، میسر شود.
د) برچیدن كارگاه، عبارت ازجمع آوری مصالح، تجهیزات، تاسیسات و ساختمان‌های موقت، خارج كردن مواد زاید، مصالح، تجهیزات، ماشین‌آلات و دیگر تداركات پیمانكار از كارگاه و تسطیح و تمیزكردن محل‌های تحویلی كارفرما می‌باشد.
ماده13: مصالح، تجهیزات، مصالح وتجهیزات پای كار، ماشین‌آلات و ابزار، تاسیسات و ساختمان‌های موقت، وسایل
الف) مصالح، عبارت ازمواد، اجناس وكالاهایی است كه در عملیات موضوع پیمان مصرف یا نصب شده و در كار باقی می‌ماند.
ب) تجهیزات، عبارت از دستگاه‌ها و ماشین‌آلاتی است كه درعملیات موضوع پیمان نصب شده ودركار باقی می‌ماند.
ج) مصالح و تجهیزات پای كار، عبارت ازمصالح و تجهیزاتی است كه پیمانكار، با توجه به اسناد و مدارك پیمان برای اجرای موضوع پیمان، تهیه كرده و در محل یا محل‌هایی از كارگاه كه در طرح جانمایی تجهیز كارگاه به عنوان انبار كارگاه یا محل انباشت مصالح تعیین گردیده است، نگهداری و حفاظت می‌كند. مصالح و تجهیزات موجود در محل مصرف یا نصب نیز مصالح و تجهیزات پای كار نامیده می‌شود.
تبصره- قطعات پیش ساخته وتجهیزاتی كه در اجرای موضوع پیمان، با اجازه كارفرما و زیر نظر مهندس مشاور، در كارگاه‌ها یا كارخانه‌های تولیدی خارج ازكارگاه ساخته شده است نیز درحكم مصالح و تجهیزات پای كار به شمار می‌رود.
د)ماشین‌آلات وابزار، عبارت ازدستگاه‌ها، تجهیزات، ماشین‌آلات، و به طور كلی، ابزارهای اجرای كار است كه به منظور اجرای موضوع پیمان به صورت موقت به كار گرفته می‌شود. ماشین‌آلات و ابزار را ممكن است ماشین‌آلات نیز بنامند.
ه)تاسیسات و ساختمان‌های موقت، عبارت ازانواع ساختمان‌ها، محوطه سازی‌ها، انبارها، تاسیسات آب، برق، سوخت ومخابرات، شالوده دستگاه‌ها، وبه طور كلی، تاسیسات وبناهایی است كه به صورت موقت، برای دوره اجرا تامین شده و جزوكارهای تجهیزكارگاه به شمار می‌رود.
و) وسایل، عبارت از اثاثیه اداری، مسكونی، آشپزخانه و دیگر لوازم مورد نیازی است كه برای دوره اجرا تامین شده و جزو تجهیز كارگاه منظور می‌شود.
ماده14: برآورد هزینه اجرای كار، مبلغ پیمان، مبلغ اولیه پیمان، مبلغ نهایی پیمان، ضریب پیمان، نرخ پیمان، مدت پیمان، مدت اولیه پیمان، متوسط كاركرد فرضی ماهانه
الف)برآورد هزینه اجرای كار، مبلغی كه به عنوان هزینه اجرای موضوع پیمان، به وسیله كارفرما محاسبه و اعلام شده است.
ب)مبلغ پیمان، مبلغ درج شده درماده3 موافقت‌نامه با احتساب مبلغ ناشی تغییرمقادیر كار و قیمت جدید است. مبلغ پیمان هنگام مبادله پیمان، همان مبلغ درج شده درماده 3 موافقت‌نامه است كه مبلغ اولیه پیمان نامیده می‌شود.
ج)مبلغ نهایی پیمان، مبلغ درج شده درماده 3 موافقت‌نامه وتغییرات احتمالی است كه براساس اسناد و مدارك پیمان، در آن ایجاد می‌شود.
د)ضریب پیمان، حاصل تقسیم مبلغ اولیه پیمان به مبلغ برآورد هزینه اجرای كار است.
ه)نرخ پیمان، در مورد هر یك از اقلام كار، عبارت از بهای واحد آن قلم كاردر فهرست بهای منضم به پیمان با اعمال ضریب پیمان و ضریب‌های پیش بینی شده در فهرست بها ومقادیركار است. درپیمان‌هایی كه مشمول تعدیل آحاد بها هستند، نرخ پیمان، نرخ محاسبه شده به روش پیش گفته، پس ازاعمال تعدیل آحاد بها، می‌باشد.
و) متوسط كاركرد فرضی ماهانه، عبارت از حاصل تقسیم مبلغ اولیه پیمان به مدت اولیه پیمان است.
ز) مدت پیمان یا مدت اجرای كار، مدت درج شده در بند ب ماده 4 موافقت‌نامه و تغییرات احتمالی است كه بر اساس ماده 30 درآن ایجاد می‌شود. مدت پیمان هنگام مبادله پیمان، همان مدت درج شده در ماده 4 موافقت‌نامه است كه مدت اولیه پیمان نامیده می‌شود.
ماده 15: روز، ماه، تاریخ‌ها، مفرد و جمع، عنوان‌ها
الف) روز و ماه، روز و ماه تقویمی وشمسی است.
ب) تاریخ‌ها طبق تقویم رسمی كشور است.
ج) هرجا كه معنای عبارت ایجاب كند، كلمات مفرد معنای جمع وكلمات جمع معنای مفرد دارند.
د) عنوان‌های به كار رفته در متون موافقت‌نامه یا شرایط عمومی و دیگر قسمت‌های اسناد و مدارك پیمان، صرفا به منظور راهنمایی و آگاهی ازمفاد اسناد و مدارك است ونمی‌توان در تفسیر اسناد و مدارك پیمان، ازآن‌ها استفاده كرد.
فصل دوم
تاییدات وتعهدات پیمانكار
ماده 16: تاییدات پیمانكار
موارد زیر را پیمانكار تایید می‌نماید
الف) تمام اسناد و مدارك موضوع ماده 2 موافقت‌نامه را مطالعه نموده و از مفاد آن كاملا ً آگاه شده است.
ب) نسبت به تامین نیروی انسانی مورد نیاز و تدارك مصالح، تجهیزات، ماشین‌آلات و ابزار اجرای كار طبق مشخصات درمحل یا ازنقاط دیگر، اطمینان یافته است.
ج) محل اجرای كار را دیده و بررسی كرده و از وضعیت آب وهوا، بارندگی و امكان اجرای كار در فصل‌های مختلف سال، با توجه به آمار 20 سال پیش ازتاریخ ارائه پیشنهاد قیمت و درنظرگرفتن مدت اجرای كار، اطلاع یافته است.
د) از قوانین ومقررات مربوط به كار، بیمه‌های اجتماعی، مالیات‌ها، عوارض و دیگر قوانین و مقررات، كه تا تاریخ تسلیم پیشنهاد معمول و مجرا بوده است، كاملا مطلع بوده و متعهد است كه همه آن‌ها را رعایت كند. درهرحال، مسوولیت عدم رعایت قوانین ومقررات یاد شده، بر عهده پیمانكار است.
ه) درتهیه پیشنهاد قیمت، سود مورد نظر خود و تمام هزینه‌های ناشی از مفاد بندهای بالا را در نظر گرفته و بعدا از هیچ بابت، حق درخواست اضافه پرداختی ندارد.
به هرحال، پیمانكار تایید می‌نماید كه هنگام تسلیم پیشنهاد، مطالعات كافی انجام داده وهیچ موردی باقی نمانده است كه بعدا در مورد آن استناد به جهل خود نماید.
ماده 17: كاركنان
الف) پیمانكار متعهد است كه عملیات موضوع پیمان را به وسیله افرادی كه در كار خود تخصص و تجربه كافی دارند، انجام دهد.كسانی كه در اجرای این پیمان، خدماتی برای پیمانكار انجام می‌دهند،كاركنان پیمانكار شناخته می‌شوند. اگردر اسناد و مدارك پیمان، استفاده از متخصصان خارجی پیش‌بینی شده باشد، پیمانكار متعهد است قبلا وضعیت استخدام، مانند میزان حقوق ومزایا، مدت استخدام و محل اقامت و مشخصات آن‌ها را به وسیله مهندس مشاور به اطلاع كارفرما برساند و با رعایت مقررات ذیربط و تامین هزینه‌های مربوط، برای استخدام آن‌ها اقدام كند. كارفرما تسهیلات لازم رابرای استخدام متخصصان یادشده فراهم می‌نماید. تشخیص لزوم و حدود تسهیلات مزبور با كارفرماست و این مساعدت ازمسوولیت پیمانكارنمی‌كاهد.
ب) تامین نیروی انسانی موردنیازو محل سكونت مناسب، آب آشامیدنی وروشنایی كافی برای آن‌ها به عهده پیمانكار است.
پیمانكار باید برای تدارك دایمی آذوقه كارگران، اقدامات لازم به عمل آورد، بدون آن‌كه این اقدام برای وی حق انحصاری ایجاد كند و به آزادی كارگران در تامین مواد مورد نیاز آن‌ها، از هر منبعی كه مایل به تحصیل آن باشند، محدودیتی وارد سازد. بهای آذوقه كه بدین ترتیب از طرف پیمانكار تهیه می‌شود، نباید از بهای جنس مشابه در نزدیك‌ترین شهر یامحل گران‌تر باشد و پیمانكار نمی‌تواند هزینه‌های دیگری، مانند هزینه حمل را به قیمت‌های خرید اضافه كند.
ج) كاركنان ایرانی كارگاه باید دارای شناسنامه، و كاركنان بیگانه كارگاه باید دارای پروانه اقامت و اجازه كار باشند.
د) پیمانكار نباید كاركنان شاغل كارفرما، وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و شركت‌های دولتی و شهرداری‌ها را بدون اجازه مسوولان ذیربط استخدام نماید. همچنین پیمانكار باید از به کار گماشتن اشخاصی كه استخدام آن‌ها از نظر وظیفه عمومی مجاز نیست، خودداری كند.
ه) پیمانكارموظف است كه برای كارگران كارنامه كاركرد روزانه صادر كند و در اختیار آنان قراردهد. مهندس ناظر می‌تواند از ادامه كار كارگران بدون كارنامه جلوگیری نماید.
و) پیمانكارمتعهد است كه دستمزد كارگران خود را طبق قانون كارمرتبا پرداخت كند. درصورتی كه در پرداخت دستمزد كارگران تاخیری پیش آید، مهندس مشاور به پیمانكار اخطار می‌كند كه طلب كارگران را پرداخت نماید. درصورت استنكاف پیمانكار، كارفرما می‌تواند دستمزد كارگران را برای ماه یا ماه‌هایی كه صورت وضعیت آن به پیمانكار پرداخت شده است، طبق كارنامه‌های كارگری كه در دست كارگران ودارای امضای رییس كارگاه است، با توجه به پرداخت‌های علی الحساب كه به آن‌ها شده است، با حضور نماینده مهندس مشاور و پیمانكار، ازمحل مطالبات پیمانكار پرداخت كند و مبلغ پرداختی را به اضافه 15 درصد، به حساب بدهی پیمانكار منظور نماید و اگر مطالبات پیمانكار كافی نباشد، ازمحل تضمین‌های پیمانكار تامین كند. در صورتی كه نماینده پیمانكار، با وجود اخطار مهندس مشاور، از حضور برای پرداخت‌ها خودداری كند،كارفرما پرادخت مزبوررا انجام می‌دهد، بدون این‌كه پیمانكار حق اعتراضی بر این عمل و مبلغ پرداختی و تعداد كارگران و میزان استحقاقی آنان داشته باشد. درصورت تكرار تاخیر در پرداخت دستمزد كارگران به مدت بیش از یك ماه، برای ماهی كه صورت وضعیت آن پرداخت شده است،كارفرما می‌تواندپیمان را فسخ نماید.
ز) پیمانكار می‌كوشد تا حد ممكن، كارگران مورد نیاز خودرا از بین ساكنان منطقه اجرای كار، كه صلاحیت انجام كارهای موضوع پیمان را داشته باشند، انتخاب كند و به كار گمارد.
ح) پیمانكار موظف به اجرای مقررات بیمه های درمانی و اجتماعی، مقررات ودستورعمل‌های حفاظت فنی و بهداشت كار است.
ط) در اجرای این پیمان، پیمانكار در مقابل كارفرما مسوول اعمال كاركنان خود است، هرگاه كاركنان وكارگران پیمانكار و پیمانكاران جزء، صلاحیت لازم برای انجام كار مربوط را نداشته باشند یا باعث اختلال نظم كارگاه شوند، مهندس مشاور یا مهندس ناظر، مراتب را برای بار اول به رییس كارگاه تذكر می‌دهد و در صورت تكرار، می‌تواند از پیمانكار بخواهدكه متخلفان را ازكار بركنار كند. دراین صورت پیمانكار مكلف به اجرای این دستور است و حق ندارد بركنارشدگان را بار دیگر در همان كارگاه به كار گمارد. اجرای این دستور از مسوولیت‌های پیمانكار نمی‌كاهد و ایجاد حقی برای او نمی‌كند.
ماده 18: مسوولیت حسن اجرای كار، برنامه كار، گزارش پیشرفت كار، هماهنگی با پیمانكاران دیگر، رییس كارگاه
الف) پیمانكار مسوولیت كامل حسن اجرای كارهای موضوع پیمان را طبق اسناد و مدارك پیمان به عهده دارد.
ب) پیمانكار متعهد است كه سازمان، روش اجرا و برنامه زمانی تفصیلی اجرای كار را طبق نظر مهندس مشاور بر اساس نقشه‌های موجود و برنامه زمانی كلی تهیه كند و ظرف یك ماه از تاریخ مبادله پیمان، یا مدت دیگری كه در اسناد و مدارك پیمان تعیین شده است، تسلیم مهندس مشاور نماید تا پس از اصلاح وتصویب كارفرما برای اجرا به پیمانكار ابلاغ شود. اگر در اسناد و مدارك پیمان، جزئیاتی برای چگونگی تهیه برنامه زمانی تفصیلی و به هنگام كردن آن تعیین سده باشد، پیمانكار ملزم به رعایت آن می‌باشد.
ج) درصورتی كه حین اجرای كار، پیمانكار تشخیص دهد كه تغییراتی در برنامه زمانی تفصیلی ضروری است، موظف است كه پیش از رسیدن موعد انجام كارهایی كه به نظر او باید در برنامه آن تغییرداده شود، مراتب را با ذكر دلیل، به مهندس مشاور اطلاع دهد. مهندس مشاور، تغییرات مورد تقاضای پیمانكار را در قالب برنامه زمانی كلی رسیدگی می‌كند و آن‌چه راكه مورد قبول است، پس از تصویب كارفرما، به پیمانكار ابلاغ می‌كند. بدیهی است كه این تغییرات در حدود مندرجات پیمان، از میزان تعهدات و مسوولیت‌های پیمانكار نمی‌كاهد.
اگر تغییر برنامه زمانی تفصیلی ازسوی مهندس مشاور مطرح شود، پیمانكار با توجه به نظر مهندس مشاور، تغییرات برنامه زمانی تفصیلی را تهیه می‌كند و به شرح پیش‌گفته، برای طی مراتب بررسی و تصویب، تسلیم مهندس مشاور می‌نماید.
د)پیمانكارمتعهداست كه هماهنگی لازم رابادیگرپیمانكاران یاگروههای اجرایی متعلق به كارفرما،كه به نحوی باموضوع قرارداد مرتبط هستند، به عمل آورد. برنامه ریزی چگونگی این هماهنگی توسط مهندس مشاور به پیمانكارابلاغ می‌شود.
ه) پیمانكار مكلف است كه در پایان هر ماه، گزارش كامل كارهای انجام شده در آن ماه را تهیه نماید. شكل و چگونگی تهیه گزارش را مهندس مشاور تهیه می‌كند. این گزارش، شامل مقدار و درصد فعالیت‌های انجام شده، میزان پیشرفت یا تاخیر نسبت به برنامه زمانی تفصیلی، مشكلات و موانع اجرایی، نوع و مقدار مصالح و تجهیزات وارد شده به كارگاه، تعداد و نوع ماشین‌آلات موجود و آماده به كار، تعداد و تخصص نیروی انسانی موجود و دیگر اطلاعات لازم می‌باشد. درصورتی كه جزئیات دیگری برای چگونگی تهیه گزارش پیشرفت كار در اسناد و مدارك پیمان تعیین شده باشد، پیمانكار موظف به رعایت آن است.
و) پیمانكارمتعهد است كه یك نسخه ازبرنامه، نمودارها و جدول‌های پیشرفت كار را در كارگاه آماده داشته باشد تا در صورت لزوم، مهندس مشاور و كسانی كه اجازه بازدید از كارگاه را دارند، از آن استفاده كنند.
ز) پیمانكار باید پیش از آغاز عملیات، شخص واجد صلاحیتی را كه مورد قبول مهندس مشاور باشد، به عنوان رییس كارگاه معرفی نماید. رییس كارگاه باید در اوقات كار در كارگاه حاضر باشد و عملیات اجرایی، با مسوولیت و نظارت او انجام شود. اگر ضمن كار معلوم شود كه رییس كارگاه قادر به انجام وظایف خود نیست، مهندس مشاور، باذكر دلیل، در خواست تعویض او را از پیمانكار خواهد كرد و پیمانكار مكلف است ظرف یك ماه، شخص واجد صلاحیت دیگری را كه مورد قبول مهندس مشاور باشد، معرفی كند. پیمانكار باید به منظور اجرای كار و دریافت دستوركارها و نقشه‌ها از مهندس مشاور و همچنین برای تنظیم صورت وضعیت‌های موقت، اختیارات كافی به رییس كارگاه بدهد. هر نوع اخطار و اعلام كه مربوط به اجرای كار باشد و از طرف مهندس مشاور یا نماینده او به رییس كارگاه ابلاغ شود، درحكم ابلاغ به پیمانكار است.
پیمانكار می‌تواند در صورت لزوم، رییس كارگاه را عوض كند، مشروط به این‌كه پیش از تعویض، مراتب را به اطلاع مهندس مشاور برساند و صلاحیت جانشین او مورد قبول نامبرده باشد.
ماده 19: كنترل نقاط نشانه، پیاده كردن نقشه‌ها، اندازه‌گیری‌ها
الف) پیمانكار، پیش ازعملیات موضوع پیمان باید نقاط نشانه و مبدا را از لحاظ تطبیق با نقشه‌ها كنترل نماید و در صورتی كه اختلافی موجود نباشد، درستی آن‌ها را تایید و اعلام دارد و در صورتی كه اختلافی وجود داشته باشد، مراتب را به اطلاع مهندس مشاور برساند تا وضع موجود با مهندس مشاور وكارفرما صورتمجلس شود و ملاك شروع عملیات قرار گیرد. بدیهی است كه پس از آغاز عملیات، هیچ گونه اعتراضی ازجانب پیمانكار در این زمینه پذیرفته نیست.
پس ازتحویل هرقسمت ازكارگاه، پیمانكار باید بی درنگ، نقاط نشانه و مبدا و همچنین علایم مربوط به آن‌ها را با بتن یا مصالح بنایی تثبیت نماید و در طول مدت اجرای كار تا تحویل موقت، به هزینه خود، حفظ و نگهداری كند.
ب) پیمانكارمتعهداست كه نقشه‌ها، امتدادها و محورها را با نظارت مهندس مشاور پیاده كند و درستی آن‌ها را با مهندس مشاور صورتمجلس كند. درصورتی كه هنگام پیاده كردن نقشه‌ها، امتدادها و محورها، اختلافی درمورد تراز آن‌ها در مدارك فنی مشاهده شود، وضع موجود را پیمانكار و مهندس مشاور و كارفرما صورتمجلس می‌كنند.
تراز كف پی بناها و زیرسازی راه‌ها و تمام عملیاتی كه پس از انجام كار پوشیده می‌شوند و بعدا مرئی نیستند، یا به هر صورت، كنترل و اندازه گیری كامل آن‌ها میسرنباشد، باید پیش از پوشیده شدن یا ازبین رفتن آثار آن‌ها، صورتمجلس شود و به امضای مهندس ناظر و رییس كارگاه برسد. این صورتمجلس‌ها، ملاك اندازه گیری‌ها در تنظیم صورت وضعیت‌هاست. اگر پیمانكار عملیاتی را كه باید مورد آزمایش یا بازدید قرارگیرد و تایید شود، پیش از آن‌كه اقدامات پیش‌گفته انجام شود بپوشاند، موظف است پوشش‌های انجام شده را به هزینه خود بردارد و پس از انجام آزمایش‌ها و بازدیدهای لازم و تایید انجام كار از سوی مهندس ناظر، به هزینه خود، نسبت به پوشش مجدد و اصلاح كار اقدام كند.
ج)اندازه‌گیری‌ها بر اساس نقشه‌های اجرایی، دستوركارهای اجرا شده وصورتمجلس‌ها، كه شامل كروكی‌های لازم وروشن است، انجام می‌شود.
ماده 20: تجهیزكارگاه، تدارك مصالح، تجهیزات و ماشین‌آلات
الف) پیمانكار موظف است كه پس از تحویل گرفتن كارگاه، باتوجه به مدت تعیین شده برای تجهیز، طرح جانمایی تجهیز كارگاه را تهیه كرده و پس از تایید مهندس مشاور، آن را مبنای تجهیز كارگاه قرار دهد. تامین آب، برق، سوخت و مخابرات، به طور كلی، تجهیز كامل كارگاه، به نحوی كه برای اجرای كار طبق اسناد و مدارك پیمان لازم است، به عهده پیمانكار می‌باشد، مگر آن‌كه در اسناد و مدارك پیمان، ترتیب دیگری پیش بینی شده باشد.
ب) تامین نیروی انسانی، مصالح و تجهیزات، ماشین‌آلات و ابزار به عهده پیمانكار است، مگر آن‌كه در اسناد و مدارك پیمان، ترتیب دیگری پیش بینی شده باشد.
مصالح و تجهیزاتی كه پیمانكار برای انجام عملیات موضوع پیمان تهیه و در كارگاه نگهداری می‌كند، باید به قرار زیر باشد.
1) اگرمنابع تهیه مصالح و تجهیزات در اسناد و مدارك پیمان تعیین شده یا بعدا معین شود، باید از همان منابع تهیه گردد، نمونه یا كاتولوگ فنی مصالح و تجهیزات باید از نظر تطبیق با مشخصات فنی، پیش ازسفارش، به تایید مهندس مشاور برسد. در هر حال، از نظر مرغوبیت باید كاملا طبق مشخصات فنی باشد و مورد تاییدمهندس مشاور قرار گیرد.
2) ذكر منابع تهیه مصالح و تجهیزات در اسناد و مدارك پیمان یا تعیین آن‌ها ضمن اجرا، از تعهدات پیمانكار در قبال تهیه مصالح و تجهیزات مرغوب و كافی نمی‌كاهد. بدین روی، پیمانكار موظف است با مطالعه كافی نسبت به امكانات محلی و كیفیت منابع تهیه مصالح و تجهیزات، نظر و پیشنهاد خود را تسلیم مهندس مشاور كند. درصورتی كه استفاده از این قبیل منابع مورد موافقت مهندس مشاور و كارفرما قرارگیرد، اقدام به تهیه و حمل آن‌ها نماید. بدیهی است كه كارفرما این حق را دارد كه منابع تهیه مصالح را تغییردهد و پیمانكارموظف به رعایت آن می‌باشد. اگربه مناسبت این تغییرمحل، اضافه یاكسر هزینه‌ای بابت تغییر مسافت حمل یا عوامل دیگر ایجاد شود، تفاوت بها، به اقتضای مورد، از پیمانكار كسر یا به او پرداخت می‌شود. پیمانكارملزم به رعایت مقررات مربوط به استخراج وبهره‌برداری شن و ماسه و دیگر مصالح معدنی است.
3) نوع، مقدار و تاریخ ورود مصالح و تجهیزات به كارگاه باید با مهندس ناظرصورتمجلس شود. مصالح بایدبه طورمرتب به نحوی انبار شود كه تمام آن به سهولت قابل بازرسی، شمارش یا اندازه‌گیری باشد. انبار مصالح باید از هر لحاظ قابل حفاظت بوده تا مصالح در مقابل عوامل جوی و عوامل دیگر مصون باشد.
ج) هرگاه تهیه یا توزیع مصالح و لوازمی در داخل كشور در انحصاردولت باشد،كارفرما تسهیلات لازم برای تهیه آن مصالح و لوازم را فراهم می‌كند. اگر تهیه بعضی از مصالح یا لوازم، طبق مشخصات ذی‌ربط درداخل كشور میسر نباشد و ورود آن‌ها هم از طرف دولت ممنوع شده یا بشود،كارفرما یا خودش اجازه ورود مصالح و لوازم مزبور را برای پیمانكارتحصیل می‌كند یا مشخصات را تغییر می‌دهد.
د) درمواردی كه مصالح و تجهیزاتی باید به وسیله پیمانكار از خارج از كشورتهیه شود، كارفرما اجازه ورود آن‌ها را از سازمان‌های ذیربط به هزینه پیمانكار تحصیل می‌نماید. هر گاه ضمن اجرای كار، محدودیت‌های جدیدی پیش آید كه به علت آن، پیمانكار نتواند مصالح و تجهیزات مورد نیاز اجرای كار را، در مدتی كه برنامه پیشرفت كار ایجاب می‌كند، از خارج از كشور تهیه و وارد كند، مراتب را با ذكر دلیل و ارائه اسناد از طریق مهندس مشاور به اطلاع كارفرما می‌رساند تا با توجه به برنامه زمانی اجرای كار، كارفرما درمورد چگونگی تامین این مصالح و تجهیزات، تصمیم گیری نماید.
ه) در صورتی كه در اسناد و مدارك پیمان، مشخصاتی برای ماشین‌آلات و ابزار اجرای كار تعیین شده باشد، پیمانكار باید آن‌ها را طبق مشخصات تعیین شده، تامین كند. هرگاه ضمن اجرای كار، مهندس مشاور تشخیص دهد كه ماشین‌آلات و ابزار موجود پیمانكار، برای اتمام كار در مدت پیمان كافی نیست یا مشخصات آن‌ها برای اجرای كار، مناسب نیست، مراتب را به پیمانكار ابلاغ می‌كند. پیمانكار مكلف است كه ماشین‌آلات و ابزار خود را طبق نظرمهندس مشاور و در مدتی كه نامبرده تعیین می‌نماید، تكمیل و تقویت كند، بدون این‌كه برای این كار، ادعای خسارت یا هزینه اضافی ازكارفرما داشته باشد.
و) پیمانكار نمی‌تواند ماشین‌آلات و ابزاری را كه برای انجام عملیات لازم است، ازكارگاه خارج كند. در مورد بیرون بردن ماشین‌آلاتی كه در كارگاه مورد نیاز نیست، پیمانكار، تقاضای بیرون بردن ماشین‌آلات مزبور را به مهندس مشاور تسلیم می‌كند. مهندس مشاور، به تقاضای او رسیدگی می‌كند، و در صورتی كه موجه باشد اجازه خروج می‌دهد.
ز) در صورتی كه طبق اسناد و مدارك پیمان، تامین اقلامی از تجهیزات كه پیمانكار باید نصب كند و به صورت دایم در كار باقی بماند، در تعهد كارفرما باشد، پیمانكار مسوول عملكرد ناقص احتمالی این تجهیزات نیست، مگر آن‌ كه ثابت شود كه نقض آن‌ها مربوط به كار پیمانكار است.
ح) اگر در اسناد و مدارك پیمان، تكلیفی برای تهیه غذا، مسكن و دفتر كار كاركنان كارفرما، مهندس مشاور و آزمایشگاه در محل كار به عهده پیمانكار گذاشته شود، پیمانكار موظف به تامین آن‌ها، طبق شرایط پیش بینی شده، می‌باشد.
ماده 21: حفاظت از كار و شخص ثالث، بیمه كار، مراقبت‌های لازم
الف) پییمانكار از روز تحویل كارگاه تا روز تحویل موقت عملیات موضوع پیمان، مسوول حفظ و نگهداری كارهای انجام شده، مصالح، تحهیزات، ماشین‌آلات و ابزار، تاسیسات و بناهایی می‌باشد كه زیر نظر و مراقبت او قرار دارد، و به همین منظور، اقدامات لازم را برای نگهداری و حفاظت آن‌ها در داخل كارگاه در مقابل عوامل جوی و طغیان آب رودخانه‌ها و سرقت و حریق و مانند این‌ها به عمل می‌آورد.
ب) پیمانكار در چارچوب مقررات و دستورالعملهای حفاظت فنی و بهداشت كار، مسوول خسارت‌های واردشده به شخص ثالث در محوطه كارگاه است، و در هرحال، كارفرما در این مورد هیچ نوع مسوولیتی به عهده ندارد. كارفرما و مهندس مشاور می‌توانند در صورت مشاهده عدم رعایت دستورالعملهای حفاظت فنی و بهداشت كار دستور توقف بخشی از كار راكه دارای ایمنی لازم نیست تا برقراری ایمنی طبق دستورالعملهای یادشده صادر نماید. در این حالت، پیمانكار حق مطالبه خسارت دراثر دستور توقف كار را ندارد.
پیمانكار متعهد است كه تدابیر لازم را برای جلوگیری از وارد شدن خسارت و آسیب به املاك مجاور اتخاذ نماید، و اگر در اثرسهل انگاری او خسارتی به املاك و تاسیسات مجاور یا محصول آن‌ها وارد آید، پیمانكار مسوول جبران آن می‌باشد.
ج)پیمانكار مكلف است كه پیش از شروع كار، تمام یاآن قسمت ازكارهای موضوع پیمان راكه دراسنادومدارك پیمان تعیین شده است، درمقابل مواردی ازحوادث مذكوردراسنادیادشده به نفع كارفرمانزدموًسسه ای كه موردقبول كارفرماباشد، بیمع نموده وبیمه نامه هارابه كارفرما تسلیم كند. بیمه نامه هاباید تا تاریخ تحویل موقت اعتبارداشته باشد، تازمانی كه تحویل موقت انجام نشده است، پیمانكارمكلف است كه بیمه نامه ها راتامدتی كه لازم است تمدید كند.كارفرماهزینه‌های مربوط به بیمه به شرح پیشگفته رادرمقابل ارائه اسناد صادرشده ازسوی بیمه گر، عینابه بیمه گرپرداخت می‌كند. ان قسمت ازهزینه بیمه كه مربوط به مدت تاخیرغیرمجاز پیمانكار باشد، به حساب بدهی پیمانكارمنظور می‌شود.
درصورت بروزحادثه ای كه باعث ازبین رفتن تمام یاقسمتی ازكارهای انجام یافته ومصالح وتجهیزات پای كار شود، پیمانكارموظف است كه: اولامراتب رافورابه كارفرماومهندس مشاوروطبق مقررات بیمه به بیمه گراطلاع دهد، ثانیا: طبق دستوركارفرمایامهندس مشاور،كارهارابه حالت اولیه بازگرداند. برنامه زمانی انجام كارهای پیشگفته توسط پیمانكار تهیه می‌‌گرددوپس از تاییدمهندس مشاوروكارفرما، به اجرادرمی آید.كارفرماخسارت‌های واردبرآنچه راكه بیمه شده است ازبیمه گروصول می‌نمایدومبلغ وصول شده رابرای تجدیدعملیات به تناسب پیشرفت كاروطبق هزینه تمام شده، اعم ازهزینه مستقیم یاغیرمستقیم(بالاسری)، باتاییدمهندس مشاوربه تدریج یااعاده كاربه حالت اولیه به پیمانكارپرداخت می‌كند.كارفرما بایدكارهای موضوع پیمان رابه نحوی بیمه كندكهدرصورت بروزحادثه، خسارت دریافتی ازبیمه گربرای اعاده كارهابه حالت اولیه كافی باشد، درصورتی كه تكلیف بیمه كاردراسنادو مدارك پیمان تعیین نشده باشد، پیش ازشروع كار، پیمانكارچگونگی بیمه كارراازكارفرمااستعلام می‌نمایدوكارفرما درمدت 10 روزكارهاوحوادث مشمول بیمه راتعیین وبه پیمانكارابلاغ می‌كندتاپیمانكارطبق مفاد این بند، درمورد بیمه كاراقدام كند.
اگركارفرماعملیات موضوع پیمان رابیمه نكند، درصورت وقوع حادثه، جبران خسارت‌های واردشده به عهده اومی‌باشد.
د)پیمانكارموظف است كه تمام ساختمان‌هاوتاسیسات موقت، ماشین‌آلات وابزارووسایل كارگاه را،كه متعلق به اویادراختیاراوست وبرای انجام عملیات موضوع پیمان به كار می‌گیرد، به هزینه خودبیمه كندورونوشت بیمه نامه هارابه كارفرماتسلیم نماید. ماشین‌آلات وابزاری راكه كارفرمادراختیارپیمانكارقرار می‌دهد،كارفرمابیمه می‌كند.
ه)پیمانكارموظف است كه روشنایی قسمتهایی ازداخل كارگاه راكه بایدروشن باشد تامین كند، وهمچنین تمام علائم راهنمایی وخطر ووسایل حفاظتی، ودرصورت لزوم، حصاركشی رافراهم نمایدوتعداد كافی نگهبان ومراقب درهرجاكه لازم باشد، بگمارد.
و)پیمانكارمتعهداست كه عملیات اجرایی خودراطوری انجام دهدكه راه عبورمناسبی درپیاده رووسواره روبرای عبورومرور رهگذران ووسایط نقلیه همواره باز بماندومصالح خودرادرمحل‌هایی انباركندكه موجب ناراحتی یا زحمت ساكنان اطراف، یارهگذران نشود. استفاده ازماشین‌آلات وابزاردرساعات عادی كار، ودرنتیجه، صدای آن‌ها و همچنین استفاده ازراههای معین به منظور انجام عملیات، مزاحمت تلقی نمی‌شود.
درمواردی كه اجرای كارایجاب كندكه قسمتی ازسواره رویا پیاده روبرای مدتی موقت وبااطلاع مهندس مشاوریا مهندس ناظربه كلی مسدودشود، پیمانكاربایدباكسب مجوزلازم ازمقامات محلی، عبورومرورراباراههای انحرافی كه مسیرآن‌هابایدبه تاییدمهندس مشاوربرسد، تامین كند.كارفرمانیزمساعدت لازم رابرای تحصیل مجوزهای موردنیاز بعمل می‌آورد.
اگرترتیب احتساب وپرداخت هزینه ایجادونگهداری راههای انحرافی دراسنادومدارك پیمان معین نشده باشد، این هزینه‌هابه عهده پیمانكاراست. همچنین پیمانكارمتهداست كه درحمل مصالح وماشین‌آلات وعبورآن‌هاازراهها، پلهاو تونلها، رعایت قوانین، مقررات واستانداردهارابكندواگرعبورماشین یامصالحی ترتیب خاصی راایجاب كند، بانظر كارفرمایامهندس مشاوراقدام نماید. هرگاه پیمانكاربرخلاف مفاداین بندرفتاركند، مسوول جبران خسارت‌های واردشده می‌باشد.
ز)پیمانكارمتعهداست كه انتظامات كارگاه راتامین كندوازوروداشخاص غیرمجازوكسانی كه باعث اختلال نظم كارگاه می‌شوندخودیاتوسط مقامات انتظامی جلوگیری كند.
ح)هرگاه پیمانكاردراجرای تمام یاقسمتی ازموارد درج شده دراین ماده سهل انگاری یاكوتاهی كندوازانجام تعهداتی كه طبق آن به عهده گرفته است خودداری نماید،كارفرماحق داردآن تعهدات رابه جای پیمانكارانجام دهدو هزینه‌های انجام شده وخسارت وارد شده رابه اضافه 15 درصد به حساب بدهی پیمانكارمنظوركرده وازمطالبات وی كسرنماید. دراین صورت، هرگونه ادعای پیمانكارنسبت به این قبیل پرداخت‌هاوهمچنین نسبت به تشخیص كارفرما، خواه ازنظراساس تخلف وخواه ازنظر مبلغ پرداختی، بی اثرمی‌باشد.
ماده 22: ترتیب گردش مدارك، نقشه‌ها وابلاغ دستوركارها
الف)تمام نقشه‌ها، مشخصات، دستورالعملهاواستانداردهای فنی كه دارای مهروامضای مهندس مشاوراست، به تعدادنسخه های درج شده دراسنادومدارك پیمان ودرصورتی كه دراسنادومدارك پیمان تعدادنسخه معین نشده باشد، دردونسخه، بدون دریافت هزینه، دراختیارپیمانكارقرارمی‌گیرد. درصورت نیازپیمانكار، نسخه های اضافی به هزینه اوتكثیرمی‌شود. پیمانكاربایدیك نسخه ازنقشه‌هاومشخصات، باآخرین تغییرات آن‌هاراهمیشه دركارگاه نگهداری كند، تادرصورت لزوم، به منظوربازرسی كارهادراختیارمهندس مشاور،كارفرمایانمایندگان آن‌هاقرارگیرد. نسخه اصل نقشه‌هاومدارك، تاپایان كارنزدمهندس مشاورباقس می‌ماند.
ب)پیمانكارموظف است كه پیش ازآغاز هرقسمت ازكار، تمام نقشه‌ها، دستورالعملهاودیگراسنادومدارك فنی مربوط به آن قسمت رابادقت مطالعه كندواندازه درج شده درنقشه‌هاراكنترل نماید، به نحوی كه هیچ گونه ابهامی از نظرچگونگی اجرای كاربرای خودوكاركنانش باقی نماند. به طوركلی،كمبودنقشه برای هرقسمت ازكارهرگزاز تعهدات پیمانكارمبنی براجرای كامل كار نمی كاهد. درصورت مشاهده اشتباه دراندازه هایاهرگونه ابهام یاكسری در مدارك، مدارك، نقشه‌هاودستورالعملها، پیمانكاربایدبموقع رفع نقص آن‌هاراازمهندس مشاوردرخواست كند. مهندس مشاورموظف است كه باتوجه به برنامه زمانی اجرای كار، برای تكمیل نقشه‌هاوابلاغ به پیمانكاراقدام كند.
ج)هرگاه پیمانكاردرمورددرستی بعضی نقشه‌هاومحاسبات یادستوركارهایا مشخصات مصالح وتجهیزاتی كه بنابه دستوركارفرماازمنابع معینی تحصیل می‌شودایرادی داشته باشد، بایدباتوجه به برنامه زمانی تفصیلی، مراتب راباذكردلیل به اطلاع مهندس مشاوربرساند. درصورتی كه مهندس مشاور، درستی مدارك پیشگفته راتاییدكند، ولی پیمانكارهمچنان نسبت به آن‌هاایرادداشته باشد، پیمانكاربایدموضوع رابه كارفرمامنعكس نمایدوپس ازدریافت نظر كارفرما، طبق نظر اوانجام دهد. درچنین حالتی، پیمانكارفقط مسوول اجرای كاراست ودرموردصحت نقشه‌ها، مشخصات، محاسبات ودستوركارهای مربوط، مسوولیتی ندارد. هزینه رفع عیب ونقص درچنین مواردی به عهده پیمانكار نمی‌باشد.
د)پیمانكار، نقشه‌های كارگاهی راكه نقشه‌های جزئیات ساخت قطعات وقسمتهایی ازكاراست، درصورت نیاز ضمن اجرای كار، براساس نقشه‌های اجرایی، مشخصات فنی ودستورالعمل سازندگان، تهیه می‌كندودرسه نسخه،كه یك نسخه ازآن قابل تكثیرباشد، تسلیم مهندس مشاورمی‌نماید. مهندس مشاور، نقشه‌های یادشده راپس ازبررسی واصلاح لازم، تاییدودریك نسخه به پیمانكار ابلاغ می‌كند. نسخه قابل تكثیراین مدارك نزدمهندس مشاورنگهداری می‌شود.
ه)نقشه‌های چون ساخت، نقشه‌های كارهای انجام شده به نحوی كه اجراشده اند، می‌باشدوشامل تمام نقشه‌های اجرایی، اعم ازتغییریافته یا بدون تغییراست. پیمانكاربایدنقشه‌های چون ساخت رابه تدریج وطبق نظرمهندس مشاور درسه نسخه كه یك نسخه آن قابل تكثیرباشدتهیه كندوبرای بررسی وتایید، به مهندس مشاوربدهد. مهندس مشاور، یك نسخه ازنقشه‌های چون ساخت تاییدشده رادراختیارپیمانكارقرار می‌دهد.
و)پیمانكاربایدمشخصات فنی، نقشه‌هاودستورالعملهانصب، راه اندازی وبهره برداری تجهیزاتی راكه تامین آن‌هابه عهده اوست، ازسازنده آن‌هابگیردودردونسخه، به مهندس مشاوربدهد. مهندس مشاور، براساس مدارك سازنده، نقشه‌های اجرایی محل استقرارتجهیزات یادشده راتهیه وبرای اجرابه پیمانكارابلاغ می‌كند.
ز)مهندس مشاور، تمام موافقتها، تصویبها، اخطارهاودستوركارهارابه صورت كتبی، به پیمانكارابلاغ می‌كند، و درموارد لزوم، به نحوپیش بینی شده دراسنادومدارك پیمان، به تاییدكارفرمانیزمی‌رساندوسپس به پیمانكارابلاغ می‌كند. پیمانكار، پس ازوصول دستوركارها، می‌تواندبرای اصلاح آن‌هااظهارنظر كند. امادرهرحال، موظف به اجرای چنین دستوركارهای است.
درمواردصدوردستوركارشفاهی ازسوی مهندس مشاور، پیمانكارمی‌تواند درخواست ابلاغ كتبی آن‌هارابنماید و مهندس مشاورنیزموظف است كه دستوركارها راكتبی به پیمانكارابلاغ كند، درغیراین صورت، این دستوركارها برایپیمانكارمعتبرنیست.
مهندس مشاوریك نسخه رونوشت ازتمام نامه های ابالغی، همراه بانقشه‌ها، دستوركارهاوصورت جلسه ها رابرای كارفرماارسال می‌كند.
ح)پیش ازتحویل موقت كارطبق ماده 39، پیمانكاردستورالعملهای راه اندازی، راهبری، تعمیرونگهداری راهمراه بانقشه‌های چون ساخت درسه نسخه،كه یك نسخه آن قابل تكثیرباشد، به مهندس مشاوربه مهندس مشاورمی‌دهد. مدارك یادشده باید به نحوی باشدكه راهبری، تعمیرونگهداری تمام قسمتهای موضوع پیمان بسهولت انجام شود. درصورتی كه دراسنادومدارك پیمان، تعدادنسخه یامشخصات ویژه ای برای مدارك موضوع این بندتعیین شده باشد، طبق آن عمل می‌شود.
ماده 23: حفاظت تاسیسات زیربنایی وتغییروضع آن‌ها
پیمانكاربایدعملیات موضوع پیمان رابنحوی اجراكندكه به تاسیسات زیربنایی موجوددركارگاه، مانندخطوط آب برق، گاز، مخابرات وماننداینها، اسیبی واردنشود. هرگاه دراثرعمل پیمانكار، به تاسیسات یادشده صدماتی واردشود، پیمانكارمتعهداست كه هزینه ترمیم وبرقراری مجددآن‌ها رابپردازد. هرگاه پیمانكارنسبت به جبران خسارت واردشده اقدام وفوری به عمل نیاورد،كارفرمامی‌تواندبه هرطریق كه مصلحت بداند، برای رفع نقص وخسارت اقدام كندو هزینه آن رابه اضافه 15 درصدبه حساب بدهی پیمانكارمنظوركندوپیمانكار، ازاین بابت، حق هیچگونه اعتراضی ندارد. درصورتی كه موقعیت تاسیسات زیرزمینی دراسنادومدارك پیمان مشخص نشده باشد، پیمانكاربایدباتوجه به برنامه زمانی اجرای كار، تعیین وضعیت آن‌هاراازمهندس مشاوراستعلام كندوپس ازاعلام نظرمهندس مشاور، برای عملیات حفاری اقدام نماید. بدین ترتیب، مسوولیت پیمانكاردرمورد بروزهرنوع حادثه وپرداخت خسارت وهزینه‌های پیشگفته درمورد تاسیسات زیرزمینی، منوط به آن است كه نوع، محل یامسیرتاسیسات مزبوربه اطلاع پیمانكار رسیده یادراسنادومدارك پیمان مشخص شده باشد. هرگاه انجام عملیات موضوع پیمان، تغییروضع تاسیسات یادشده راایجاب كند، پیمانكاربه كارفرمااطلاع می‌دهدتاسازمآن‌های ذیربط، برای تغییروضع آن‌هااقدام كنند. هزینه‌های مربوط به عملیات یادشده، به عهده كارفرماست.
ماده 24: واگذاری، پیمانكاران جزء
الف)پیمانكارحق واگذاری پیمان به دیگران راندارد.
ب)پیمانكار می‌تواند به منظورتسهیل وتسریع دراجرای قسمت یاقسمتهایی ازعملیات موضوع پیمان، پیمآن‌هایی باپیمانكاران جزء ببندد، مشروط به آن‌كه آنان راازواگذاری كاربه دیگران ممنوع كند. درصورتی كه دراسنادومدارك پیمان،كارفرما، لزوم تاییدصلاحیت پیمانكاران جزء راپیش بینی كرده باشد، پیمانكارموظف است كه تاییدكارفرمارادراین موردتحصیل نماید. این واگذاری نبایدازپیشرفت كارطبق برنامه زمانی اجرای كاربكاهد، وبه هرحال، به هیچ روی، ازمسوولیت وتعهدات پیمانكار نمی كاهد. پیمانكارمسوول تمام عملیاتی كه توسط پیمانكاران جزءیاكاركنان آن‌هاانجام می‌شود. درپیمآن‌های بین پیمانكاروپیمانكاران جزءبایدنوشته شودكه درصورت بروز اختلاف یبن آن‌ها،كارفرماحق دارد، درصورتی كه مقتضی بداند، به مورداختلاف رسیدگی كند. پیمانكاروپیمانكارجزء نیزمی پذیرندكه نظركارفرمادراین موردقطعی است وتعهدمی‌كنندكه الزاماآن رااجراكنند.
هرگاه درپرداخت مطالبات پیمانكاران جزء، باتوجه به شرایط درج شده درپیمان آن‌ها، تاخیری روی دهد، درصورتی كه پیمانكارجزء، تعهدات خودرابراساس پیمان تنظیمی خودباپیمانكاركاملاانجام داده وكاراو مورد قبول وتایید مهندس مشاورباشد،كارفرمامی‌تواندبنابرتقاضای پیمانكارجزءباحضورنماینده پیمانكار، به كاراورسیدگی كند. اگردر اثراین رسیدگی، پیمانكارجزءطلبكارشودوپیمانكارازپرداخت آن خودداری كند،كارفرماحق داردطلب پیمانكارجزءرا برای كارهایی كه صورت وضعیت آن به پیمانكارپرداخت شده است، ازمحل مطالبات پیمانكاربپردازد. درصورتی كه بااخطاركارفرما، پیمانكاریانماینده اوبرای رسیدگی حاضرنشوند،كارفرمارسیدگی می‌نمایدوبشرح پیشگفته عمل می‌كندواین عمل قطعی وغیرقابل اعتراض است. هرگاه پس ازفسخ یاخاتمه پیمان، پیمانكاران جزءمطالباتی از پیمانكارداشته باشند، مهندس مشاوروكارفرما، به شرح پیشگفته موضوع رارسیدگی می نمایند. اگرپس ازرسیدگی وتهیه صورتحساب نهایی، پیمانكارمطالباتی داشته باشد،كارفرمامی‌تواندطلب پیمانكاران جزءراازمحل مطالبات پیمانكاربپردازد.
ماده 25: اجرای كاردرشب
اجرای كاردرشب، درمواردزیر، مجازاست
الف)دربرنامه زمانی تفصیلی پیش بینی شده باشد.
ب)هرگاه به سبب بروز تاخیرهایی ازسوی پیمانكار، انجام كارطبق تشخیص پیمانكاردرمدت پیمان امكانپذیر نباشد، پیمانكارمی‌تواندبدون آن‌كه حق دریافت اضافه هزینه كارراداشته باشدباتاییدمهندس مشاوروموافقت كارفرما، قسمتی ازكاررادرشب اجراكند.
ج)هرگاه مهندس مشاورتشخیص دهدكه پیشرفت كارپیمانكاربه نحوی نیست كه همه عملیات درمدت پیمان پایان یابد، می‌تواندپس ازموافقت كارفرما، به پیمانكاردستوردهدكه قسمتی ازكاررادرشب اجراكند. دراین حالت پیمانكارمكلف به اجرای این دستوراست وحق ادعایامطالبه هیچ گونه خسارت واضافه بهاندارد.
د)اگربه تشخیص مهندس مشاوروتاییدكارفرمابرای جبران تاخیرهایی كه ناشی ازقصورپیمانكارنیست،كاردر شب نیز انجام شود، اضافه هزینه‌های مربوط به كاردرشب، باتاییدمهندس مشاوروتصویب كارفرما، پرداخت می‌شود. درمحاسبه این هزینه‌ها، به منظورتعیین هزینه‌های اضافی دستمزدنیروی انسانی برای كاردرشب، بایدمقررات قانون كارواموراجتماعی ملاك عمل قراركیرد. پیمانكارمتعهداست كه ترتیب كارراطوری دهدكه تاحدامكان، اجرای كاردرشب برای ساكنان مجاورمزاحمتی ایجادنكند.
ماده 26: اثارتاریخی واشیای عتیقه
هرگاه ضمن اجرای كار، اشیای عتیقه یاآثارتاریخی ومسكوكات قدیمی ومانندآن‌هادرمحل كارپیداشود، پیمانكارمتعهد است كه بی درنگ مراتب راازطریق مهندس مشاوربه اطلاع كارفرماوطبق قوانین به اطلاع دستگاه‌های انتظامی برساند.كارفرمابرای حفظ ونگهداری یاانتقال اشیای عتیقه، اقدام فوری به عمل می‌آورد. پیمانكاربایدتازمان اقدام به حفاظت ازسوی كارفرمایامقامات ذیربط، برای حفظ ونگهداری اشیاوآثارمزبور، مراقبت لازم رابه عمل آورد. هرگاه اجرای این ماده، موجب توقف یاتعطیل عملیات موضوع پیمان گردد، طبق ماده 49 رفتارمی‌شود.
ماده 27: اقامتگاه قانونی
اقامتگاه قانونی كارفرماوپیمانكارهمان است كه درموافقت‌نامه پیمان نوشته شده است. درصورتی كه یكی ازطرفین محل قانونی خودراتغییردهد، بایدنشانی جدیدخودرادست كم 15 روزازتاریخ تغییر، به طرف دیگراطلاع دهدتاوقتی كه نشانی جدیدبه طرف دیگراعلام نشده است، مكاتبات به نشانی قبلی ارسال می‌شودودریافت شده تلقی می‌‌گردد.

فصل سوم
تعهدات واختیارات كارفرما
ماده 28: تحویل كارگاه
الف)كارفرمامتعهداست كه كارگاه رابی عوض وبدون معارض تحویل پیمانكاردهد.
اگراجرای كاردرزمینه هاومحل‌های تحویلی، مستلزم اخذپروانه یاپرداخت حقوقی ازقبیل عوارض شهرداری، حق ریشه ومستحدثات وماننداینهاباشد،كارفرمامتعهدبه تحصیل پروانه ساختمان وپرداخت وجوه مزبوراست
تبصره 1: اگردراسنادومدارك پیمان، تامین تمام یاقسمتی اززمین مورد نیازبرای تجهیزگارگاه به عهده پیمانكارگذاشته شده باشد، طبق شرایط پیش بینی شده درپیمان عمل می‌شود.
تبصره 2: درصورتی كه درمحل تحویل شده به پیمانكارمعارض پیداكندوموجب توقف اجرای تمام یاقسمتی ازكارشود، ان قسمت ازكاركه متوقف شده است، مشمول تعلیق می‌‌گرددوطبق ماده 49 رفتارمی‌شود.
ب)كارفرماپس ازمبادله پیمان، تاریخ تحویل كارگاه راكه نبایدبیشتراز 30 روزازتاریخ مبادله پیمان باشد، به پیمانكاراعلام می‌كند. پیمانكاربایددرتاریخ تعیین شده درمحل كارحاضرشودوطی صورتمجلسهایی، اقدام به تحویل گرفتن كارگاه نماید. درصورتی كه حداكثر 30 روزازتاریخ تعیین شده برای تحویل گرفتن كارگاه حاضرنشود،كار فرماحق داردكه طبق ماده 46، پیمان رافسخ كند.
درصورتمجلسهای تحویل كارگاه بایدحدودوموقعیت زمین‌هاومحل‌هایی كه درآن‌هاموضوع پیمان اجرامی‌شودونقاط نشانه بامشخصات آن‌ها، محورعملیات ومحل منابع تهیه مصالحی كه بایددركارگاه تولیدگردد، درج شود.
اگرتحویل كارگاه به طوریكجامیسرنباشد،كارفرمابایدكارگاه رابه ترتیبی تحویل دهدكه پیمانكاربتواندعملیات موضوع پیمان راطبق برنامه زمانی تفصیلی انجام دهد. دراین حالت نیز مهلت كارفرمابرای تحویل دست كم اولین قسمت ازكارگاه كه برای تجهیزكارگاه وشروع عملیات موضوع پیمان لازم است، حداكثر 30 روزاست.
ج)هرگاه كارفرمانتواندكارگاه رابه ترتیبی تحویل دهدكه پیمانكاربتواندكارراطبق برنامه زمانی تفصیلی انجام دهد، ومدت تاخیردرتحویل كارگاه بیش ازیكماه شود،كارفرمابه منظورجبران خسارت تاخیردرتحویل كارگاه، هزینه‌های اضافی ایجادشده برای پیمانكارراكه طبق رابطه زیرمحاسبه می‌شود، پرداخت می‌كند، مشروط به این‌كه باتاییدمهندس مشاور، پیمانكاردرمحاهای تحویل شده تاخیرغیرمجازنداشته باشد.

مبلغ كارهایی كه درتحویل محل
(مدت تاخیربه ماه) اجرای آن تاخیرشده است 5/7
(————————–)(متوسط كاركردفرضی ماهانه)—– = مبلغ خسارت تاخیرتحویل كارگاه
(. پس ازكسریك ماه) مبلغ اولیه پیمان 100

اگرمدت تاخیراز 30 درصدمدت پیمان یا 6 ماه، هركدام كه كمتراست بیشترشود، حقوقی به پیمانكارتعلق می‌گیرد بدین ترتیب كه اگرمبلغ كارهای پیش بینی شده درمحل‌های تحویل نشده تا 25 درصد مبلغ اولیه پیمان باشد، پیمانكار می‌تواندبااطلاع قبلی 15 روزه آن قسمت ازكارراازتعهدات خودحذف كندولی اگراین مبلغ بیشتراز 25 درصدمبلغ اولیه پیمان باشد، درصورت اعلام خاتمه پیمان ازسوی پیمانكار، پیمان خاتمه یافته وطبق ماده 48 عمل می‌شود. هر گاه پیمانكاردرمحل‌هایی كه درتحویل آن‌هابیش ازمدت پیشگفته تاخیرشده است،كاراجرایی راشروع نماید، حق حذف تعهدات درآن قسمت ازكارراازخودسلب می‌نماید.
تبصره- اگركارفرمانتواندهیچ قسمت ازكارگاه رابه پیمانكارتحویل دهد، برای تاخیربیش ازیكماه تا30 درصدمدت پیمان یا 6 ماه، هركدام كه كمتراست، نسبت به تاخیر مبادله پیمان، ماهانه معادل مبلغ 5/2 درصدمتوسط كاركرد فرضی ماهانه رابه پیمانكارپرداخت می‌كند. اگرپیمانكارپس ازانقضای 30 درصدمدت پیمان یا 6 ماه، هركدام كه كمتراست، مایل به ادامه یااجرای كارنباشد، بااعلام او، قراردادطبق ماده 48 خاتمه می یابدوپیمانكارهیچ گونه دعاوی دیگری نمی‌تواندمطرح نماید. خسارت تاخیردرتحویل تمام یاقسمتی ازكارگاه، برای مدت مازادبریك ماه، حداكثرتا 30 درصدمدت پیمان یا 6 ماه هركدام كه كمتر است قابل پرداخت است.
د)درمواردی كه به استناداین ماده، قسمتی ازتعهدات پیمانكارحذف شود، تضمین انجام تعهدات پیمانكارنیزبه تناسب كاهش داده می‌شود.
ه)پیمانكارنمی‌تواندجزآنچه طبق نقشه‌هاودستوركارهاست، درزمین‌هاومحل‌های متعلق به كارفرماباملك غیركه ازطرف كارفرمابه پیمانكارتحویل شده است، اقدام به احداث بنایاساختمان كند. اگردراثراجرای كاردرملك غیركه ازسوی كارفرماتحویل شده است، صاحب ملك اقامه دعواودرخواست خسارت وجلوگیری وتوقف كارنماید، طرف ادعاكارفرماست وپیمانكارهیچ گونه مسوولیت وتعهدی دراین موردندارد.
و)درصورتی كه طبق اسنادومدارك پیمان، تامین تمام یاقسمتی اززمین موردنیازتجهیزكارگاه به عهده پیمانكار باشدیاپیمانكاربخواهدطبق صلاحدیدخودازمحل‌هایی خارج ازمحل‌های تحویلی كارفرمابرای تجهیزكارگاه استفاده كند، بایدموقعیت آن‌هارابه تاییدكارفرمابرساند. دراین حالت، مسوولیت هرنوع ادعاوطلب خسارت ازسوی صاحب ملك به عهده پیمانكاراست وكارفرمادراین مواردمسوولیتی ندارد. هرگاه پیمانكارمحل‌های موردنیازتجهیزكارگاه رابه صورت اجاره ای دراختیاربگیرد، بایددراجاره نامه آن‌ها، امكان انتقال مورداجاره رابه كارفرماپیش بینی كند.
ماده 29. تغییرمقادیركار، قیمتهای جدید، تعدیل نرخ پیمان
الف)درضمن اجرای كار، ممكن است مقادیردرج شده درفهرست بهاومقادیرمنضم به پیمان تغییركند. تغییر مقادیربه وسیله مهندس مشاورمحاسبه می‌شودوپس ازتصویب كارفرمابه پیمانكارابلاغ می‌‌گردد. پیمانكاربادریافت ابلاغ تغییرمقادیركار، موظف به انجام كاربانرخ پیمان است، به شرط آن‌كه مبلغ ناشی ازتغییرمقادیركار، ازحدود تعیین شده درزیربیشترنشود.
1)افزایش مقادیر بایددرچهارچوب موضوع پیمان به پیمانكارابلاغ شودجمع مبلغ مربوط به افزایش مقادیرو مبلغكارهای باقیمت جدید(موضوع بندج)نبایداز 25 درصدمبلغ اولیه پیمان بیشترشود.
تبصره- اگرنرخ پیمان مشمول تعدیل آحادبهاباشد، برای محاسبه افزایش مبلغ پیمان به سبب قیمتهای جدید، ابتدا قیمتهای جدیدبه مبنای نرخ پیمان تبدیل می‌شودوسپس ملاك محاسبه قرارمی‌گیرد.
2)جمع مبلغ مربوط به كاهش مقادیروحذف آن‌هانبایداز 25 درصدمبلغ اولیه پیمان بیشترشود. اگراین مبلغ، ازحد تعیین شده بیشترشودوپیمانكاربااتمام كاربانرخ پیمان موافق باشد، عملیات موضوع پیمان درچهارچوب پیمان انجام می‌شود. ولی درصورتی كه پیمانكارمایل به اتمام كارنباشد، پیمان طبق ماده 48 خاتمه داده می‌شود.
تبصره1. درصورت حذف قسمتهایی ازكاربه استنادبندج ماده 28 برای تعیین حدافزایش یاكاهش مقادیرطبق بندهای1 و2 بجای مبلغ اولیه پیمان، مبلغ اولیه پیمان پس ازكسرمبلغ كارهای حذف شده به وسیله پیمانكار، ملاك قرارمی‌گیرد.
تبصره2. اضافه یاكاهش مقادیركارطبق مفادبندهای(الف- 1)و(الف- 2)این ماده تا10 درصدبادستورمهندس مشاورعمل می‌شود، ولی اضافه برآنباتصویب كارفرماقابل اجرااست.
ب)درصورتی كه پس ازتكمیل كاروتصویب صورت وضعیت قطعی مشخص شود، مقادیركاربدون آن‌كه ازسوی كارفرماكم شده باشد، نسبت به مقادیرمنضم به پیمان كاهشی پیش ازحدتعیین شده دربند(الف- 2)داشته باشد، دراین حالت نیزنرخ پیمان ملاك عمل است.
ج)اگردرچهرچوب موضوع پیمان،كارهایی به پیمانكارابلاغ شودكه برای آن‌هاقیمت ومقدار درفهرست بها و مقادیرمنضم به پیمان پیش بینی نشده است، پیمانكاربایدبی درنگ پس ازدریافت ابلاغ مهندس مشاور، قیمت پیشهادی خودرابرای اجرای كارهای یادشده، همراه باتجزیه قیمت، به مهندس مشاورتسلیم كند. وقتی كه باتوافق پیمانكارو مهندس مشاورتعیین شودوبه تصویب كارفرمابرسد، ملاك پرداخت است. قیمتهای جدیدی كه به این صورت تعیین می‌شودبایدبرحسب هزینه اجرای كاردرمحل اجرامحاسبه گردد. ازاین رو، تنهاضریب هزینه بالاسری پیمان به قیمتهای جدیداعلام می‌شود.
تبصره- درصورتی كه پیمان بااستفاده ازفهرستهای بهای واحدپایه منعقدشده باشد، چگونگی تعیین قیمت جدید، علاوه برمفاداین بند، تابع دستورالعمل نحوه استفاده ازقیمتهای پایه درتعیین قیمت جدیدبااولویت دستورالعمل یادشده است.
د)جمع بهای قیمتهای جدید، علاوه برآن‌كه تابع سقف تعیین شده دربندالف است، نبایداز 10 درصدمبلغ اولیه پیمان بیشتر شود.
ه)تعدیل نرخ پیمان طبق شرایط پیش بینی شده درشرایط خصوصی است.

ماده 30. تغییرمدت پیمان
الف)درصورت وقوع هریك ازموارد زیركه موجب افزایش مدت اجرای كارشود، پیمانكارمی‌توانددرخواست تمدیدمدت پیمان رابنماید. پیمانكاردرخواست تمدید مدت پیمان راباارائه محاسبات ودلایل توجیهی، به مهندس مشاور تسلیم می‌كندومهندس مشاورپس ازبرسی وتایید، مراتب رابرای اتخاذ تصمیم به كارفرماگزارش می‌كندوسپس نتیجه تصمیم كارفرمارابه پیمانكارابلاغ می‌نماید.
1)درصورتی كه طبق بندهای “الف”و”ج”ماده 29، مبلغ پیمان تغییركند.
2)هرگاه به دستوركارفرمایامهندس مشاور، نقشه‌های اجرایی بامشخصات فنی تغییراساسی كند.
3)هرگاه كارفرمادرتحویل كارگاه، ابلاغ دستوركارهایانقشه‌هاوتحویل مصالحی كه تهیه آن‌هابه عهده اوست، تغییركند. تغییردرابلاغ دستوركارهاونقشه‌هابه شرطی مشمول این بنداست كه پیمانكاربا توجه به برنامه زمانی تفصیلی، آن‌هاراازمهندس مشاوردرخواست كرده باشد.
4)اگردرتحویل مصالحی كه فروش آن‌هاازومابایدباحواله كارفرماصورت گیردتاخیرایجادشود، به شرطی كه پیمانكارباتوجه به برنامه زمانی تفصیلی برای تهیه آن‌هابه موقع اقدام كرده باشد.
5)درمواردحوادث قهری وهمچنین درمواردمربوط به كشف اشیای عتیقه وآثارتاریخی كه درموارد26 و43 پیش بینی شده است.
6)هرگاه محدودیت برای ورودمصالح وتجهیزات طبق بند”د”ماده 20 پیش آید
7)درصورتی كه كارطبق ماده 49 به تعلیق درآید
8)درصورتی كه قوانین ومقررات جدیدی وضع شودكه درتغییرمدت اجرای كارموثرباشد.
9)هرگاه كارفرمانتواندتعهدات مالی خودرادرموعدهای درج شده دراسنادومدارك پیمان انجام دهد.
10)موارددیگری كه به تشخیص كارفرماخارج ازقصورپیمانكارباشد.
ب)اگروقوع برخی ازموارددرج شده دربند”الف”، موجب كاهش مدت پیمان شود، مهندس مشاورباكسب نظر پیمانكار،كاهش مدت پیمان راتضمین می‌كندومراتب رابرای اتخاذ تصمیم به كارفرماگزارش می‌نماید، وسپس نتیجه تصمیم كارفرمارابه پیمانكارابلاغ می‌كند.
ج)درپایان مدت اولیه پیمان یاهرتمدید مدت پیمان، اگركاربه اتمام نرسیده باشد، مهندس مشاورباكسب نظر پیمانكاروباتوجه به مواردتعیین شده دربند”الف”، علل تاخیركاررابررسی می‌كندومیزان مدت مجازوغیرمجازآن را باتوافق پیمانكارتعیین می‌نمایدونتیجه رابه كارفرماگزارش می‌كند، وسپس نظركارفرمارادرموردمیزان مجازیاغیر مجازتاخیركاربه پیمانكاراعلام می‌كندومعادل مدت تاخیرمجاز، مدت پیمان راتمدید می‌نماید.
د)دراجرای مفاداین ماده برای تمدیدمدت پیمان، تاخیرهای همزمان ناشی ازعوامل مختلف درج شده دربندالف، فقط یك بارمحاسبه می‌شود.
ه)دراجرای مفاداین ماده، اگرپیمانكاربامهندس مشاورتوافق نداشته باشدیانسبت به تصمیم كارفرمامعترض باشد، طبق نظركارفرماعمل می‌شودوپیمانكارمی‌تواندبراساس ماده 53 برای حل مسئله اقدام نماید
ماده 31. مدیریت اجرا
كارفرمامی‌تواندقسمتی ازاختیارات خودرابه شخص حقوقی،كه مدیرطرح نامیده می‌شود، واگذاركند.كارفرمامدیر طرح راباتعیین حدوداختیارات واگذارشده به پیمانكارمعرفی می‌نماید. تمام تصمیم گیریهای مدیرطرح درچهارچوب اختیارات واگذارشده، درحكم تصمیم كارفرمامی‌باشد.
ماده 32. نظارت براجرای كار
الف)عملیات اجرایی پیمانكار، همیشه بایدزیرنظروبااطلاع مهندس مشاورانجام شود. نظارتی كه ازطرف كارفرماومهندس مشاوردراجرای كارهابه عمل می آید، به هیچ روی، ازمیزان مسوولیت پیمانكارنمی كاهد.
نظارت مستقیم بركارپیمانكار، درمحدوده كارگاه ودرمواردخاص(برای ساخت قطعات وتجهیزات)درخارج ازكارگاه انجام می‌شوددرهرحال، پیمانكاربایدگزارش پیشرفت اقدام‌هایی راكه خارج ازكارگاه به منظورانجام تعهدات پیمان انجام می‌دهد، به مهندس مشاورتسلیم كند.
ب)مهندس مشاور، تنهامرجع فنی پیمانكاربرای اجرای موضوع پیمان ازسوی كارفرماست.
هرگونه تغییرات، اظهارنظرهای فنی واصلاحات موردنظرپیمانكاران، سازندگان وبازرسان فنی، پس ازهماهنگی بامهندس مشاور، موظف به كسب مجوزازكارفرما، برای انجام وظایف نظارت است، دراسنادومدارك پیمان تعیین شده است.
ج)مهندس مشاوربه منظوراطمینان ازصحت اجرای كار، اقدام به آزمایش مصالح یاكارهای انجام یافته می‌كند. هزینه انجام آزمایشهابرعهده كارفرماست، مگرآن‌كه دراسنادومدارك پیمان ترتیب دیگری هم پیش بینی شده باشد. هرگاه نتایج این آزمایشها باآنچه كه درمدارك فنی تعیین شده است تطبیق نكند، پیمانكارمتعهداست كه مصالح و كارهاراطبق دستورمهندس مشاوراصلاح كند. هزینه انجام این اصلاحات به عهده پیمانكاراست، مگرآن‌كه نقص موجودمربوط به مدارك فنی باشد. پیمانكارموظف است كه برای نمونه برداری ازمصالح یاانجام هرنوع آزمایش، تعدادلازم كارگربه صورت موردی وموقت، به طوررایگان دراختیارمهندس مشاوربگذارد.
د)درصورتی كه مهندس مشاورموادری ازعدم رعایت مشخصات فنی، نقشه‌هاودیگرمدارك فنی پیمان رادر اجرای كارها مشاهده كند، باارسال اخطاریه ای، اصلاح كارهای معیوب رادرمدت مناسبی كه باتوجه به حجم ونوع كارتعیین می‌نمایدازپیمانكارمی خواهد. اگرپس ازپایان مهلت تعیین شده، پیمانكارنسبت به اصلاح كارها اقدام نكند، كارفرمامی‌تواند خودش كارهای معیوب رااصلاح كندوهزینه‌های مربوط به اضافه 15 درصد، ازمطالبات پیمانكاركسركند. درصورتی كه عدم توجه به اخطار مهندس مشاوربرای اصلاح هركارمعیوب ازسوی پیمانكار تكرارشود،كارفرمامی‌تواند پیمان راطبق ماده 46 فسخ نماید.
ه)كارفرمادرمدت اجرای پیمان، هرموقع كه لازم بداند، توسط نمایندگان خود، عملیات پیمانكاررابازرسی می‌كند پیمانكارموظف است كه هرنوع اطلاعات ومداركی كه موردنیازباشد، دراختیارنمایندگان كارفرمابگذاردوتسهیلات لازم رابرای انجام این بازرسیها فراهم سازد.
و)اگردرطول مدت پیمان، تصمیم به تغییرمهندس مشاوربگیرد، این تصمیم بایددست كم یك ماه بیشتربه اطلاع پیمانكاربرسد. پیمانكارومهندس مشاور، موظف هستندكه تكلیف آزمایشهای ناتمام، صورتجلسه های دردست اقدام وصورت كاركردهای درحال رسیدگی راروشن كنند. درصورتی كه مهندس مشاور به شرح پیشگفته عمل نكند، كارفرمامستقیمابجای مهندس مشاورتكلیف كارهای ناتمام راروشن می‌كندوهزینه‌های مربوط به این اقدام رابه حساب بدهی مهندس مشاورمنظور می‌نماید. اگردرزمان اعلام كارفرمامبنی برتغییرمهندس مشاور، بخشهایی ازكار توسط پیمانكاردرحال اجراباشدكه اتمام آن بخش منجربه صدورتاییدیه های مهندس مشاورشده واین امرموكول به زمان پس ازتغییرمهندس مشاورشود، این گونه موارد، بایددرطول یك هفته ازتاریخ اعلام كارفرما، ازسوی پیمانكار به پیمانكارمنعكس شود، تاكارفرماترتیب لازم رابرای عدم انقطاع آن بخش ازكارپیمانكاروصدوربه موقع تاییدیه بدهد.كارفرمامهندس مشاورجدیدرابه پیمانكارمعرفی می‌كندواختیارات اوراطبق آنچه كه برای مهندس مشاورقبلی تعیین شده بود، تنفیذیاتغییرات مربوط رابه پیمانكارابلاغ می‌نمایدوازآن پس، تصمیمهاودستورهای مهندس مشاور جدیددرچهرچوب پیمان، برای پیمانكارلازم الاجراست.
ماده 33. مهندس ناظر
الف)مهندس ناظركه نماینده مهندس مشاوردركارگاه است، وظیفه داردكه باتوجه به اسنادومدارك پیمان، در اجرای كار، نظارت ومراقبت دقیق به عمل آوردومصالح وتجهیزاتی راكه بایدبه مصرف برسد، براساس نقشه‌ها ومشخصات فنی موردرسیدگی وآزمایش قراردهدوهرگاه عیب ونقصی درآن‌هایادرنحوه مهارت كاركنان یاچگونگی كارمشاهده كند، دستوررفع آن‌هارابه پیمانكاربدهد. همچنین هرگاه بعضی ازماشین‌آلات معیوب باشد به طوری كه نتوان باآن‌هاكارراطبق مشخصات فنی انجام داد، مهندس ناظرتعمیریاتعویض وتغییرآن‌هاراازپیمانكارمی خواهد. با رعایت بند”ب”، هرگونه دستوری كه ازطرف مهندس ناظربه پیمانكارداده شود، به مثابه دستورهای داده شده توسط مهندس مشاوراست وپیمانكارملزم به اجرای آن‌هاست.
ب)مهندس ناظر، به هیچ روی، حق نداردكه ازتعهدات پیمانكاربكاهدیاموجب تمدید مدت پیمان یاپرداخت اضافی به پیمانكارشودیاهرنوع دستورتغییركاری راصادركند.
ج)پیمانكارمكلف است كه دستورهای مهندس ناظر رادرحدودمفاداین ماده اجرانماید، مگردرمواردی كه آن‌هارا برخلاف اسنادومدارك پیمان تشخیص دهد،كه دراین صورت، موظف است كه موضوع رابه مهندس مشاوربنویسدو كسب تكلیف كند. هرگاه مهندس مشاورموضوع رافیصله ندهد، نظركارفرمادرآن موردقاطع می‌باشد.
د)باوجودنظارتی كه ازطرف مهندس ناظردراجرای كارهابه عمل می آید،كارفرماومهندس مشاورحق دارند مصالح مصرفی وكارهای انجام یافته راموردرسیدگی قراردهندواگرمشخصات آن‌هارامغایرنقشه‌هاومشخصات فنی تشخیص دهندپیمانكارمتعهداست مصالح وكارهای معیوب رابه هزینه خودتعویض نماید. به هرحال، نظارت مهندس ناظرازمسوولیت پیمانكار نمی كاهدوسلب حق ازكارفرماومهندس مشاورنمی‌كند.

فصل چهارم
تضمین، پرداخت، تحویل كار
ماده 34. تضمین انجام تعهدات
موقع امضای پیمان، برای تضمین انجام تعهدات ناشی از آن، پیمانكار باید ضمانتنامه‌ای معادل 5 درصد مبلغ اولیه پیمان، صادر شده ازطرف بانك مورد قبول كارفرما و طبق نمونه‌ای كه ضمیمه اسناد مناقصه بوده است، تسلیم كارفرما كند. ضمانتنامه یادشده باید تا یك ماه پس از تاریخ تحویل موقت موضوع پیمان، معتبر باشد. تا هنگامی كه تحویل موقت انجام نشده است، پیمانكارموظف است برای تمدید ضمانتنامه یاد شده اقدام كند و اگر تا 15 روز پیش از انقضای مدت اعتبار ضمانتنامه، پیمانكار موجبات تمدید آن را فراهم نكرده و ضمانتنامه تمدید نشود، كارفرما حق دارد كه مبلغ ضمانتنامه را از بانك ضامن دریافت كند و وجه آن را به جای ضمانتنامه، به رسم وثیقه نزد خود نگه دارد.كارفرما تضمین انجام تعهدات را پس از تصویب صورتمجلس تصویب موقت، با توجه به تبصره یك این ماده آزاد می‌كند.
تبصره1. حداكثر تا یك ماه پس از تحویل موقت، آخرین صورت وضعیت موقت طبق ماده 37، بدون منظور داشتن مصالح پای كار تنظیم می‌شود. هرگاه براساس این صورت وضعیت، پیمانكار بدهكار نباشد یا جمع بدهی او از نصف كسور تضمین حسن انجام كار كمتر باشد، ضمانتنامه انجام تعهدات بی درنگ آزاد می‌شود. ولی هرگاه میزان بدهی پیمانكار، از نصف كسور تضمین حسن انجام كار بیشتر باشد، ضمانتنامه انجام تعهدات، برحسب مورد طبق شرایط تعیین شده درماده 40 یا 52 آزاد می‌شود.
تبصره2. در صورتی كه تمام یا قسمتی از تضمین انجام تعهدات، به صورت نقد نزد كارفرما باشد یا با رعایت مقررات، به جای ضمانتنامه بانكی از انواع دیگر اوراق بهاداراستفاده شود، چگونگی گرفتن تضمین و استرداد آن در هر مورد، طبق شرایطی است كه در این پیمان برای ضمانتنامه بانكی تعیین شده است.
ماده 35. تضمین حسن انجام كار
از مبلغ هر پرداخت به پیمانكار، معادل 10 درصد به عنوان تضمین حسن انجام كار كسر و در حساب سپرده نزد كارفرما نگهداری می‌شود. نصف این مبلغ پس از تصویب صورت وضعیت قطعی طبق ماده 40 و نصف دیگر آن پس از تحویل قطعی، با رعایت مواد 42 و52 مسترد می‌‌گردد.
تبصره- پیمانكار می‌تواند وجوه سپرده تضمین حسن انجام كار را طبق دستورالعمل نافذ در زمان ارجاع كار كه شماره و تاریخ آن در اسناد و مدارك پیمان درج شده است دریافت كند.
ماده 36. پیش پرداخت
كارفرما موافقت دارد كه به منظور تقویت بنیه مالی پیمانكار، مبلغی به عنوان پیش پرداخت به پیمانكار پرداخت كند. میزان، روش پرداخت و چگونگی واریز پیش پرداخت و دیگر ضوابط آن، بر اساس دستورالعمل مربوط است كه در زمان ارجاع كار نافذ بوده و شماره و تاریخ آن در اسناد و مدارك پیمان درج شده است. پیمانكار در موعدهای مقرردر دستورالعمل پیشگفته، برای دریافت هریك ازاقساط پیش پرداخت، درخواست خودرابه مهندس مشاورمی نویسد، كارفرماپس ازتاییدمهندس مشاور، هرقسط پیش پرداخت رادرمقابل تضمین تعیین شده دردستورالعمل، بدون این‌كه وجوهی ازآن كسرشود، پرداخت می‌نماید. مهلت پرداخت هرقسط پیش پرداخت 20 روزازتاریخ درخواست پیمانكاركه به تاییدمهندس مشاوررسیده است، یا 10 روزازتاریخ ارائه تضمین ازسوی پیمانكار، هركدام كه بیشتر است، می‌باشد.
ماده 37. پرداخت‌ها
الف)درآخرهرماه، پیمانكار، وضعیت كارهای انجام شده ازشروع كارتاتاریخ راكه طبق نقشه‌های اجرایی، دستوركارها وصورتمجلسهاست اندازه گیری می‌نمایدومقدارمصالح وتجهیزات پای كارراتعیین می‌كند، سپس براساس فهرست بهای منضم به پیمان، مبلغ صورت وضعیت رامحاسبه كرده وآن رادرآخرآن ماه تسلیم مهندس ناظر می‌نماید. مهندس مشاور، صورت وضعیت پیمانكارراازنظر تطبیق بااسنادومدارك پیمان كنترل كرده ودرصورت لزوم باتعیین دلیل اصلاح می‌نمایدوآنرادرمدت حداكثر 10 روزازتاریخ دریافت ازسوی مهندس ناظر برای كارفرماارسال می‌نمایدومراتب رانیزبه اطلاع پیمانكارمی‌رساند.كارفرماصورت وضعیت كنترل شده ازسوی مهندس مشاوررارسیدگی كرده وپس ازكسروجوهی كه بابت صورت وضعیتهای موقت قبلی پرداخت شده است وهمچنین اعمال كسورقانونی وكسورمتعلقه طبق پیمان، باقیمانده مبلغ قابل پرداخت به پیمانكارراحداكثرظرف مدت 10 روزازتاریخ وصول صورت وضعیت، باصدورچك به نام پیمانكار، پرداخت می‌كند. باپرداخت صورت وضعیت موقت، تمام كارها ومصالح وتجهیزاتی كه درصورت وضعیت مزبوردرج گردیده است متعلق به كارفرماست، لیكن به منظوراجرای بقیه كارهای موضوع پیمان، به رسم امانت، تاموقع تحویل موقت، دراختیار پیمانكارقرارمی‌گیرد. مقادیردرج شده درصورت وضعیتهای موقت وپرداخت‌هایی كه بابت آن‌هابعمل می آیدجنبه موقت وعلی الحساب داردوهرنوع اشتباه اندازه گیری ومحاسباتی وجز اینها، درصورت وضعیتهای بعدی یادر صورت وضعیت قطعی، اصلاح ورفع می‌شود. به منظورایجادامكان برای تهیه، رسیدگی وتصویب صورت وضعیت قطعی درمهلتهای تعیین شده درماده 40 پیمانكارباید ضمن اجرای كاروپس ازاتمام هریك ازاجزای آن نسبت به تهیه متره های قطعی وارائه آن‌هابه مهندس مشاوربرای رسیدگی همراه باصورتمجلسها ومدارك مربوط اقدام نماید، این اسنادبایددرصورت وضعیتهای موقت نیزمورداستفاده قرارگیرد.
تبصره1. هرگاه به عللی صورت وضعیت ارسالی ازطرف مهندس مشاورموردتاییدكارفرماقرارنگیرد،كارفرما پس ازوضع كسورتعیین شده دراین ماده، تا 70 درصدمبلغ صورت وضعیتی راكه مهندس مشاورارسال نموده است به عنوان علی الحساب ودرمدت مقرردراین ماده دروجه پیمانكارپرداخت می‌كندوصورت وضعیت راهمرا بادلایل ردآن، برای تصحیح به مهندس مشاوربرمی گرداند، تاپس ازاعمال اصلاحات لازم درمدت حداكثر 5 روز، دوباره به شرح یادشده، برای كارفرماارسال شودوبقیه مبلغ به ترتیب پیشگفته به پیمانكارپرداخت گردد. دراین صورت، مهلت پرداختمبلغ صورت وضعیت ازتاریخی شروع می‌شودكه صورت وضعیت تصحیح شده تسلیم كارفرماشود.
تبصره2. اگرپیمانكارنسبت به صورت وضعیتی كه به شرح پیشگفته اصلاح شده است معترض باشد، اعتراض خودراباذكردلیل، حداكثرظرف مدت یك ماه، به كارفرما اعلام می‌كند تاموردرسیدگی قرارگیرد.
تبصره3. اگرپیمانكاردرموعدمقررصورت وضعیت موقت راتهیه وتسلیم مهندس ناظر نكند، مهندس مشاورباتایید كارفرماوبه هزینه پیمانكاراقدام به تهیه آن می‌كندواقدامات بعدی برای رسیدگی وپرداخت آن رابه ترتیب این ماده به عمل می‌آورد. دراین حالت، هیچ گونه مسوولیتی ازنظرتاخیردرپرداخت صورت وضعیت مربوط متوجه كارفرما نیست.
ب)درپیمآن‌هایی كه مشمول تعدیل آحادبهاهستند، پس ازتاییدهرصورت وضعیت موقت ازسوی كارفرما، پیمانكار صورت وضعیت تعدیل آحادبهی آن صورت وضعیت رابراساس آخرین شاخصهای اعلام شده محاسبه می‌نمایدوبه منظوربررسی وپرداخت به نحوی كه دربند”الف”تعیین شده است، برای مهندس مشاورارسال می‌كند.
تبصره- اگربه هردلیل وغیرازقصورپیمانكار، تعدیل كاركردهای هرنیمه ازسال(سه ماهه اول ودوم یاسوم وچهارم)پس ازسپری شدن سه ماه ازآن نیمه سال، باشاخصهای قطعی، ان رارسیدگی می‌كندوبه كارفرماتسلیم می‌نمایدتاطبق بند”الف”برای رسیدگی وپرداخت آن اقدام شود.
ماده 38. پرداخت‌های ارزی
هرگاه طبق اسنادومدارك پیمان، پیمانكاربرای بعضی ازهزینه‌های اجرایی موضوع پیمان، احتیاج به ارزداشته باشد بدین ترتیب رفتارمی‌شود.
الف)اگردراجرای بند”الف”ماده 17 برای استخدام متخصصان خارجی دراسنادومدارك پیمان، پرداخت ارزاز سوی كارفرماتعهدشده باشد،كارفرماارزموردنیازرادرمقابل پرداخت معادل ریالی آن ازسوی پیمانكار، به نرخ رسمی فروش بانك مركزی ایران درتاریخ پرداخت، دراختیارپیمانكارقرارمی‌دهد، به شرط آن‌كه درقراردادآن‌ها قسمتی ازحقوق كه هیچ گاه نباید از 50 درصدبیشترباشد، به ارزپیش بینی شده باشد.
ب)برای تهیه مصالح وتجهیزاتی كه در اسنادومدارك پیمان پرداخت ارزازسوی كارفرماتعهدشده است وباید ازخارج كشوروارد شودودرعملیات موضوع پیمان مصرف گردیده ودركارباقی بماند، پیمانكاربایدطبق مشخصات تعیین شده دراسنادومدارك پیمان وباتوجه به برنامه زمانی تفصیلی، برای تهیه پروفرمای خریدمصالح وتجهیزات موردبحث، به طوری كه دست كم دارای 90 روزاعتبارباشد، اقدام نماید. پیمانكاربایدبامسوولیت خود، اسنادفروشنده راازلحاظ انطباق مقادیرومشخصات آن‌هابااسنادومدارك پیمان،كنترل نمایدوپس ازتایید، به مهندس مشاورتسلیم كند. مهندس مشاور، اسناددریافتی رابررسی می‌كندوپس ازتایید، ظرف مدت 20 روزازتاریخ وصول آن‌ها، نظركارفرما رابه پیمانكارابلاغ می‌نماید. اسنادمربوط به خریدمصالح وتجهیزات پیشگفته بایدبه نام كارفرماصادرشود.كارفرما براساس اسنادتاییدشده به حساب پیمانكاراقدام به گشایش اعتبارمی‌كند. پیمانكاربانظارت كارفرما، نسبت به ترخیص مصالح وتجهیزات سفارش شده ازگمرك، به هزینه خود، اقدام می‌نماید. پس ازآن‌كه مصالح وتجهیزات یادشده وارد كارگاه شدوبهای آن به صورت كاریامصالح وتجهیزات پای كاردرصورت وضعیتها منظورگردید، پرداخت‌های قبلی كه به صورت اعتبارازطرف كارفرما انجام شده است، ازطلب پیمانكاركسرمی‌شود.
ج)اگردراجرای بندهای”الف”و”ب”، نرخ تسعیرارزنسبت به نرخ آن درتاریخ تسلیم پیشنهادقیمت پیمانكارتغییر كند، درصورت افزایش نرخ ارز، تفاوت نرخ تسعیرارزبه حساب بستانكاری پیمانكارمنظورمی‌شودودرصورت كاهش نرخ ارزبه حساب بدهی پیمانكارمنظورمی‌‌گردد.
د)تعدیل نرخ كارهای موضوع بند”ب”، درصورت شمول تعدیل به این پیمان، تابع مقررات تعدیل خاص طبق دستورالعمل نحوه تعدیل آحادبهاكه درمورداین پیمان نافذاست، می‌باشد.
ه)اگربرای خریدماشین‌آلات وابزارخاصی كه برای اجرای كارموردنیازاست وامكان تهیه آن‌هادرداخل نیست وبایدازخارج كشورواردشود، ازسوی كارفرماتسهیلات ارزی دراسنادومدارك پیمان پیش بینی شده باشد، دراین مورد، به ترتیب پیش بینی شده عمل می‌شود. پرداخت هزینه تامین ماشین‌آلات وابزارموضوع این بند، به عهده پیمانكار، ومالكیت آن‌ها، متعلق به پیمانكاراست.
ماده 39. تحویل موقت
الف)پس ازآن‌كه عملیات موضوع پیمان تكمیل گردیدوكارآماده بهره برداری شد، پیمانكارازمهندس مشاور تقاضای تحویل موقت می‌كندونماینده خودرابرای عضویت درهیات تحویل معرفی می‌نماید. مهندس مشاور، به درخواست پیمانكاررسیدگی می‌كندودرصورت تاییدضمن تعیین تاریخ آمادگی كاربرای تحویل موقت تقاضای تشكیل هیات تحویل موقت راازكارفرمامی‌نمایدكارفرمابه گونه ای ترتیب كاررافراهم می‌كندكه هیات تحویل حداكثردرمدت 20 روزازتاریخ آمادگی كاركه به تاییدمهندس مشاوررسیده است درمحل كارحاضرمی‌شودوبرای تحویل موقت اقدام نماید. اگربه مهندس مشاورعملیات موضوع پیمان آماده بهره برداری نباشدظرف مدت هفت روز ازدریافت تقاضای پیمانكارنواقص وكارهایی راكه بایدپیش ازتحویل موقت تكمیل شودبه اطلاع پیمانكارمی‌رساند.
هیات تحویل موقت، متشكل است از:
نماینده كارفرما
نماینده مهندس مشاور
نماینده پیمانكار
كارفرماتاریخ ومحل تشكیل هیات رابه اطلاع مهندس مشاوروپیمانكارمی‌رساندوتاتاریخ تشكیل هیات مهندس مشاوربرنامه انجام آزمایشهایی راكه برای تحویل كارلازم است تهیه وبه پیمانكارابلاغ می‌كندتاآن قسنت ازوسایل راكه تدارك آن‌هاطبق اسنادومدارك پیمان به عهده اوست برای روزتشكیل هیات درمحل كارآماده كندپیمانكارموظف است كه تشكیلات لازم رابرای هیات تحویل فراهم آورد. ازمایشهای لازم به تشخیص وبانظر اعضای هیات درمحل انجام می‌شودونتایج آن درصورتمجلس تحویل موقت درج می‌‌گرددبه جزآزمایشهایی كه طبق اسنادومدارك پیمان هزینه آن‌هابه عهده پیمانكاراست هزینه آزمایشهاراكارفرماپرداخت می‌كند. هرگاه هیات تحویل عیب ونقصی در كارها مشاهده نكنداقدام به تنظیم صورتمجلس تحویل موقت می‌نمایدصورتمجلس تحویل موقت رابه همراه نتیجه آزمایشهای انجام شده برای كارفرما ارسال می‌كندونسخه ای ازآن راتاابلاغ ازسوی كارفرمادراختیارپیمانكارقرار می‌دهندكارفرماپس ازتاییدتحویل موقت عملیات موضوع پیمان رابه پیمانكارابلاغ می‌نماید.
هرگاه هیات تحویل موقت عیب ونقصی دركارها مشاهده نمایداقدام به تنظیم صورتمجلس تحویل موقت باتعیین مهلتی برای رفع نقص می‌كندوفهرستی ازنقایص ومعایب كارهاوعملیات ناتمام وآزمایشهایی كه نتیجه آن بعدا معلوم می‌شودراتنظیم وضمیمه صورتمجلس تحویل موقت می‌نمایدونسخه ای ازآن رابه پیمانكارمی‌دهدپس از اعلام رفع نقص ازجانب پیمانكارمهندس مشاوربه اتفاق نماینده كارفرمادوباره عملیات رابازدید می‌كندواگربر اساس فهرست نقایص تعیین شده هیچ گونه عیب ونقصی باقی نمانده باشدمهندس مشاورصورتجلسه تحویل موقت و گواهی رفع نقایص ومعایب راكه به امضای نماینده كارفرمامهندس مشاوروپیمانكاررسیده است همراه نتایج آزمایشهای خواسته شده برای كارفرماارسال می‌كندتاپس ازتاییدكارفرمابه پیمانكارابلاغ شوداگربه تشخیص كارفرماحضورنماینده اودربازدیدازكاروگواهی رفع نقص ضروری نباشدبه مهندس مشاورنمایندگی می‌دهدتابجای نماینده كارفرما اقدام كند. تاریخ تحویل موقت تاریخ تشكیل هیات درمحل وتحویل كاربه كارفرماست كه درصورتمجلس تحویل موقت درج می‌شودتاریخ شروع دوره تضمین تاریخ تحویل موقت است به شرط آن‌كه هیات تحویل هیچ گونه نقصی دركارمشاهده نكندیانقایص درمهلتی كه ازطرف هیات تعیین شده است رفع شوداگرزمانی كه پیمانكارصرف رفع نقایص می‌كندبیش ازمهلت تعیین شده باشدتاریخ تحویل موقت همان تاریخ تشكیل هیات وتحویل كاربه كارفرماست ولی تاریخ شروع دوره تضمین تاریخ رفع نقص است كه به تاییدمهندس مشاوررسیده باشد. اگرهیات تحویل موقت دیرترازموعد مقرر(20 روزازتاریخ آمادگی كارازسوی پیمانكاركه به تایید مهندس مشاوررسیده است)درمحل حاضرشودوبرای تحویل موقت اقدام نمایدتاریخ تحویل موقت تاریخ تشكیل هیات درمحل وتحویل كاربه كارفرماست دراین حالت اگرهیات نقصی دركارمشاهده نكندیانقایص درمهلتی كه ازسوی هیات تعیین شده است رفع شودتاریخ شروع دوره تضمین 20 پس ازتاریخ آمادگی كارازسوی پیمانكاركه به تایید مهندس مشاوررسیده است می‌باشدمگرآن‌كه زمانی كه پیمانكار صرف رفع نقص می‌كندبیش ازمهلت تعیین شده باشد كه دراین صورت تاریخ شروع دوره تضمین برابرتاریخ رفع نقص كه به تایید مهندس مشاوررسیده است منهای مدت تاخیرتشكیل هیات درمحل(نسبت به مهلت 20 روز)می‌باشد.كارفرماباید هزینه‌های حفظ ونگهداری ازكاررابرای مدت تاخیردرتحویل موقت(نسبت به مهلت 20 روز)به پیمانكارپرداخت كند.
ب)درصورتی كه دراسنادومدارك پیمان برای تكمیل وتحویل موقت قسمتهای مستقلی ازكارزمآن‌های مجزایی پیش بینی شده باشدیابه نظركارفرمابهره برداری ازقسمتهای مستقلی ازكارپیش ازتكمیل كل كارمورد نیازباشد كارفرمابارعایت این ماده قسمتهای پیشگفته راتحویل موقت گرفته واقدام‌های پس ازتحویل موقت مانندآزاد نمودن تضمین انجام تعهدات شروع دوره تضمین تحویل قطعی استرداد كسورتضمین حسن انجام كاررابه تناسب آن قسمت ازكاركه تحویل موقت گردیده است طبق اسنادومدارك پیمان به صورت مستقل انجام می‌دهد.
ج)اگرباتوجه به بند”الف”ماده 29 عملیات موضوع پیمان تاحد 125 درصدمبلغ اولیه پیمان انجام شودولی كارهای اجراشده قابل بهره برداری نباشدوپیمانكاربرایادامه كارموافقت نكندكارفرماطبق ماده 48 به پیمان خاتمه می‌دهد.
د)درصورتی كه عملیات موضوع پیمان طبق این ماده آماده تحویل موقت شودولی پیمانكارتقاضای تحویل كاررانكندمهندس مشاورآماده بودن كاربرای تحویل موقت رابه كارفرمااعلام می‌نمایدتاكارفرماطبق این ماده برای تشكیل هیات وتحویل موقت كاراقدام كنداگرپس از 10 روزازتاریخ ابلاغ كارفرماپیمانكارنماینده خودرابرای تحویل موقت معرفی نكندكارفرماباتامین دلیل به وسیله دادگاه محل نسبت به تحویل موقت موضوع پیمان طبق این ماده اقدام می‌نمایددراین حالت پیمانكارحق هیچ گونه اعتراضی دراین مورد ندارد.
ه)پس ازتقاضای پیمانكاربرای تحویل موقت درصورتی كه آماده بودن كاربرای تحویل موقت موردتاییدمهندس مشاورباشدولی تداركات لازم برای راه اندازی وانجام آزمایشهای موردنیازمانندآب وبرق كه بایدازسوی كارفرما تامین شودفراهم نباشدنحوه تحویل موقت وتحویل قطعی وآزاد كردن تضمینهای پیمانكاربارعایت حقوق طرفین پیمان طبق نظر هیاتی متشكل ازنماینده سازمان برنامه وبودجه نماینده كارفرماونماینده پیمانكارمی‌باشدنظر این هیات قطعی ولازم الاجرااست.
و)پیمانكارموظف است كه پس ازتحویل موقت تمام وسایل ماشین‌آلات وابزارومصالح اضافی متعلق به خود درمحل‌های تحویلی كارفرماراظرف مدت مناسبی كه موردقبول مهندس مشاورباشدازمحل‌های یادشده خارج كندبه علاوه پیمانكاربایدظرف مدت معینی كه توسط مهندس مشاورتعیین می‌شودساختمان‌هاوتاسیسات موقتی راكه برای اجرای كاردرمحل‌های تحویلی كارفرماساخته است تخریب یاپیاده كندومصالح ومواد زایدآن راازمحل كارخارج وكارگاه رابه هزینه خودتمیزكنددرغیراین صورت كارفرمامی‌تواند برای خارج نمودن آن‌هابه هرنحوكه مقتضی بداندعمل نمایدوهزینه‌های آن رابه حساب بدهی پیمانكارمنظوردارد. دراین صورت، پیمانكارحق اعتراض نسبت به اقدام كارفرماوادعای ضرروزیان به اموال وداراییهای خودراندارد. باتوجه به این‌كه مالكیت ساختمان‌های پیش ساخته ومصالح بازیافتی وقطعات پیش ساخته ساختمان‌هاوتاسیسات تجهیزكارگاه كه به وسیله پیمانكاردرمحل‌های تحویلی كارفرمانصب یااحداث شده است متعلق به پیمانكاراست، هرگاه تمام یاقسمتی ازاین ساختمان‌هاوتاسیسات موقت پیمانكارمورداحتیاج كارفرماباشد، باتوجه به این‌كه دراین حالت نبایدوجهی بابت برچیدن ساختمان‌هاوتاسیسات یادشده به پیمانكارپرداخت شود، قیمت آن باتراضی طرفین تعیین وبه كارفرمافروخته وتحویل می‌شود.
ماده 40. صورت وضعیت قطعی
پیمانكاربایدحداكثرتایكماه ازتاریخ تحویل موقت، صورت وضعیت قطعی كارهای انجام شده رابراساس اسنادو مدارك پیمان بدون منظورنمودن مصالح وتجهیزات پای كارتهیه كندوبرای رسیدگی به مهندس مشاورتسلیم نماید. مهندس مشاورصورت وضعیت دریافت شده رارسیدگی نموده وظرف مدت سه ماه برای تصویب كارفرماارسال می‌نماید.كارفرماصورت وضعیت دریافت شده راظرف مدت دوماه ازتاریخ وصول رسیدگی می‌كندونظرنهایی خودراضمن ارسال یك نسخه ازآن به پیمانكاراعلام می دارد. درصورتی كه پیمانكارظرف مهلت تعیین شده برای تهیه صورت وضعیت قطعی اقدام نكندباتاییدكارفرما، مهندس مشاوربه هزینه پیمانكاراقدام به تهیه آن می‌كندوپس ازامضای پیمانكاربرای تصویب كارفرماارسال می دارددرصورتی كه پیمانكارازامضای صورت وضعیت خودداری كندمهندس مشاوربدون امضای پیمانكارصورت وضعیت رابرای كارفرمامی فرستد.
درحالتی كه پیمانكار، صورت وضعیت راقبلا امضانموده است اگراعتراضی نسبت به نظركارفرماداشته باشدیادر حالتی كه صورت وضعیت راقبلاامضانكرده است ونسبت به نظركارفرمااعتراض دارداعتراض خودراحداكثر ظرف مدت یك ماه ازتاریخ وصول صورت وضعیت باارائه دلیل ومدرك، یكجابه اطلاع كارفرمامی‌رساند.كارفرما حداكثرظرف مدت یك ماه ازتاریخ وصول نظرپیمانكار، به موارداعتراض رسیدگی می‌كندوقبول یاردآن‌هارااعلام می‌نماید. پیمانكارمی‌تواندبرای تعیین تكلیف آن قسمت ازاعتراض خودكه موردقبول كارفرماواقع نمی‌شودطبق ماده 53 اقدام نماید.
درصورتی كه پیمانكارظرف مدت تعیین شده به صورت وضعیت اعتراض نكندصورت وضعیت قطعی ازطرف پیمانكارقبول شده تلقی می‌شود
مقادیركارهاكه به ترتیب بالادرصورت وضعیت قطعی منظورمی‌شودبه تنهایی قاطع است وماخذتسویه حساب قرارمی‌گیردهرچندكه بین آن‌هاومقادیری كه درصورت وضعیتهای موقت منظورگردیده است، اختلاف باشد.
هرگاه باتوجه به صورت وضعیت قطعی تصویب شده وسایر حسابهای پیمانكار، پیمانكاربدهكارنباشد، نصف تضمین حسن انجام كارآزادمی‌شود.
تبصره- درمواردی كه طبق مواد47 یا48 پس ازفسخ یاخاتمه پیمان اقدام به تهیه صورت وضعیت قطعی می‌شود، مهلت تهیه صورت وضعیت قطعی، به ترتیب ازتاریخ صورت برداری یاتاریخ تحویل كارهای انجام شده می‌باشد.
ماده41. تحویل قطعی
درپایان دوره تضمین تعیین شده درماده 5 موافقت‌نامه كارفرمابنابه تقاضای پیمانكاروتاییدمهندس مشاور، اعضای هیات تحویل قطعی وتاریخ تشكیل هیات رابه همان گونه كه درماده 39 برای تحویل موقت پیش بینی شده است معین وبه پیمانكارابلاغ می‌كندهیات تحویل قطعی پس ازبازدیدكارهاهرگاه عیب ونقصی كه ناشی ازكارپیمانكار باشدمشاهده ننماید، موضوع پیمان راتحویل قطعی می‌گیردوبی درنگ صورتمجلس آن راتنظیم وبرای كارفرما ارسال می‌كندونسخه ای ازآن راتاابلاغ ازسوی كارفرما، به پیمانكارمی‌دهدوسپس كارفرماتصویب تحویل قطعی كاررابه پیمانكارابلاغ می‌نماید.
تبصره 1. هرگاه هیات تحویل قطعی عیب ونقصی ناشی ازكارپیمانكارمشاهده كندبرای رفع آن‌هاطبق ماده 42 رفتارمی‌شود.
تبصره 2. اگرپیمانكاردرپایان دوره تضمین تعیین شده درماده 5 موافقت‌نامه تقاضای تحویل قطعی كارراننماید مكلف به رفع نواقص ناشی ازكارخودكه تاتاریخ تقاضای تحویل قطعی بروزكرده است می‌باشدوتاریخ تقاضای پیمانكارملاك اقدامات مربوط به تحویل قطعی است.
تبصره 3. اگركارفرماباوجودتقاضای پیمانكاراقدام به اعزام هیات تحویل نكندواین تاخیرپیش ازدو ماه به طول انجامدوپس ازدرخواست مجددپیمانكاروانقضای یك ماه ازتاریخ تقاضای مجددكارفرمادراین زمینه اقدامی نكند عملیات موضوع پیمان تحویل قطعی شده تلقی می‌‌گرددوبایداقدامات پس ازتحویل قطعی درموردآن انجام شود.
ماده 42. مسوولیت‌های دوره تضمین
اگردردوره تضمین، معایب ونقایصی دركارببینندكه ناشی ازكارپیمانكارباشد، پیمانكارمكلف است كه آن معایب ونقایص رابه هزینه خودرفع كند. برای این منظوركارفرمامراتب راباذكرمعایب ونقایص ومحل آن‌هابه پیمانكار ابلاغ می‌كندوپیمانكاربایدحداكثر15 روزپس ازابلاغ كارفرما، شروع به رفع معایب ونقایص كندوآن‌هاراطی مدتی كه موردقبول كارفرماست، رفع نماید. هرگاه پیمانكاردرانجام این تعهدقصورورزدیامسامحه كندكارفرماحق داردآن معایب ونقایص راخودش یابه ترتیبی كه مقتضی بداندرفع نمایدوهزینه آن رابه اضافه 15 درصدازمحل تضمین پیمانكاریاهرنوع مطالبات وسپرده ای كه پیمانكارنزداوداردبرداشت نماید.
هزینه‌های حفاظت نگهداری وبهره برداری كارهای تحویل موقت شده دردوره تضمین به عهده كارفرماست.

فصل پنجم
حوادث قهری، فسخ، ختم، تعلیق، هزینه تسریع، خسارت تاخیر، تسویه حساب، حل اختلاف

ماده 43. بروزحوادث قهری
جنگ، اعم ازاعلام شده یانشده انقلابهاواعتصابهای عمومی، شیوع بیماریهای واگیردار، زلزله، سیل وطغیآن‌های غیر عادی آتش سوزیهای دامنه دارومهارنشدنی، طوفان وحوادث مشابه خارج ازكنترل دوطرف پیمان كه درمنطقه اجرای كاروقوع یابدوادامه كاررابرای پیمانكارناممكن سازدجزوحوادث قهری به شمارمی‌رودودرصورت بروز آن‌هابه ترتیب زیرعمل می‌شوددربروزحوادث قهری هیچ یك ازدوطرف مسوول خسارت‌های واردشده به طرف دیگردراثراین حوادث نیست.
الف)پیمانكارموظف است كه حداكثركوشش خودرابرای حفاظت ازكارهای اجراشده كه دروضعیت قهری رها كردن آن‌هامنجربه زیان جدی می‌شودوانتقال مصالح وتجهیزات پای كاربه محل‌های مطمئن وایمن به كاربردكارفرما نیزبایدتمام امكانات موجودخودرادرمحل درحدامكان برای تسریع دراین امردراختیارپیمانكارقراردهد.
ب)درموردخسارت‌های واردشده به كارهای موضوع پیمان تاسیسات وساختمان‌های موقت ماشین‌آلات وابزاروو وسایل پیمانكاربه شرح زیرعمل می‌شود.
1)هرگاه خسارت‌های واردشده به كارهای موضوع پیمان مشمول بیمه موضوع بند”ج”ماده21 باشدبرای جبران آن طبق همان ماده اقدام می‌شود.
2)اگرخسارت‌های واردشده به كارهای موضوع پیمان مشمول بیمه موضوع بند”ج”ماده 21 نیست یامیزان آن برای جبران خسارت‌ها كافی نباشدجبران خسارت به عهده كارفرماست.
3)جبران خسارت‌های واردشده به ساختمان‌هاوتاسیسات موقت ماشین‌آلات وابزارووسایل پیمانكارباتوجه به بند”د”ماده 21 به عهده پیمانكاراست.
منظورازجبران خسارت‌های یادشده دربندهای”ب-1″و”ب-2″اعاده كارها به صورت پیش ازوقوع حادثه است. پس ازرفع وضعیت قهری اگركارفرمااعاده كارها رابه حالت پیش ازوقوع حادثه لازم ومیسربداندپیمانكارمكلف است كه اجرای كارهارابی درنگ آغازكنددراین صورت تمدیدمدت مناسبی برای اعاده كارهابه وضع اولیه ازسوی پیمانكارپیشنهاد می‌شودكه پس ازرسیدگی وتاییدمهندس مشاوروتصویب كارفرمابه پیمانكارابلاغ می‌‌گردد.
ج)اگركارفرماادامه یااعاده كارها به وضع اولیه راضروری تشخیص ندهدیااگروضعیت قهری بیش ازشش ماه ادامه یابدبدون رعایت بند”د”ماده 48 طبق ماده 48 به پیمان خاتمه می‌دهد
كارفرماهزینه‌های توقف كارپیمانكاررابرای مدت مازادبریك ماه اول طبق بندهاب”ب”و”ج”ماده49 پرداخت می‌كند.
ماده44. ممنوعیت قانونی
پیمانكاراعلام می‌كندكه درموقع عقدپیمان مشمول منع مداخله، مصوب بیست ودوم دیماه یكهزاروسیصدوسی وهفت نیست ودرصورتی كه خلاف آن برای كارفرمامحزرشودپیمان فسخ وطبق ماده47 رفتارمی‌شود.
هرگاه ضمن انجام كارتاتحویل موقت پیمانكاربه علل زیرمشمول قانون پیشگفته شود:
الف)تغییراتی كه درصاحبان سهام میزان سهام مدیران یابازرسان شركت پیمانكارپیش آید.
ب)تغییراتی كه دردستگاه‌های دولت یاكارفرماپیش آید
درحالت(الف)پیمان فسخ وطبق ماده47 رفتارمی‌شود. درحالت(ب)به محض وقوع منع قانونی پیمانكارمكلف است كه مراتب رابه كارفرمااعلام كندودرصورتی كه مانع قانونی رفع نشودكارفرمابه پیمان خاتمه می‌دهدوطبق ماده 48 باپیمانكارعمل می‌كنداگرپیمانكارمراتب رابه موقع به كارفرمااعلام نكندپیمان فسخ وطبق ماده47 رفتارمی‌شود.
ماده45. حقوق انحصاری ثبت شده
الف)پیمانكاركارفرمارادرمقابل تمام دعاوی، خسارت‌هاومطالبات مربوط به نقص احتمالی حقوق ثبت شده تالیفات علایم یانامهای تجاری ودیگرحقوق حمایت شده كه دراجرای موضوع پیمان ایجاد شودمصون می دارد.
ب)كارفرماتاییدمی‌نمایدكه مفاداسنادومدارك پیمان به گونه ای نیست كه موجب نقض حقوق حمایت شده شود. درصورتی كه برای پیمانكارمعلوم شودكه رعایت اسنادومدارك پیمان ناگزیردرمواردی موجب نقض حقوق حمایت شده می‌‌گرددبایدپیش ازهرنوع اقدام درموردآن‌هامراتب رابه مهندس مشاوراعلام كندتاكارفرمانسبت به انجام تغییرات لازم به گونه ای كه نقض حقوق حمایت شده برطرف شوداقدام نمایدونتیجه رابه پیمانكارابلاغ كند.
ماده46. مواردفسخ پیمان
الف)كارفرمامی‌توانددرصورت تحقق هریك ازمواردزیرپیمان راطبق ماده47 فسخ كند.
1)تاخیردرتحویل گرفتن كارگاه ازجانب پیمانكاربیش ازمهلت تعیین شده دربند”ب”ماده28.
2)تاخیردرارائه برنامه زمانی تفصیلی به مدت بیش ازنصف مهلت تعیین شده برای تسلیم آن.
3)تاخیردرتجهیزكارگاه برای شروع عملیات موضوع پیمان بیش ازنصف مدت تعیین شده دربند”ج”ماده4 موافقت‌نامه فسخ پیمان دراین حالت درصورتی مجازاست كه كارفرماقسمتی ازپیش پرداخت راكه بایدبعدازتحویل كارگاه پرداخت كندپرداخت كرده باشد.
4) تاخیردرشروع عملیات موضوع پیمان بیش ازیك دهم مدت اولیه پیمان یادو ماه هركدام كه كمتراست.
5)تاخیردراتمام هریك ازكارهای پیش بینی شده دربرنامه زمانی تفصیلی بیش ازنصف مدت تعیین شده برای آن كارباتوجه به ماده 30
6)تاخیردراتمام كاربه مدت بیش ازیك چهارم مدت پیمان باتوجه به ماده 30
7)عدم شروع كارپس ازرفع وضعیت قهری موضوع ماده43 وابلاغ شروع كارازسوی كارفرما
8)بدون سرپرست گذاشتن كارگاه یاتعطیل كردن كاربدون اجازه كارفرما، بیش از15 روز
9)عدم انجام دستورمهندس مشاوربرای اصلاح كارهای انجام شده معیوب طبق بند”د”ماده32
10)انحلال شركت پیمانكار.
11)ورشكستگی پیمانكاریاتوقیف ماشین‌آلات واموال پیمانكار ازسوی محاكم قضایی به گونه ای كه موجب توقف یاكندی پیشرفت كارشود.
12)تاخیربیش ازیك ماه درپرداخت دستمزد كارگران طبق بند”و”ماده17
13)هرگاه ثابت شودكه پیمانكاربرای تحصیل پیمان یااجرای آن به عوامل كارفرما حق العمل، پاداش یاهدایایی داده است یاآن‌ها یاواسطه های آن‌هارادرمنافع خودسهیم كرده است.
ب )درصورت احرازمواردزیر،كارفرماپیمان رافسخ می‌كند
1)واگذاری پیمان به شخص ثالث
2)پیمانكارمشمول ممنوعیت قانونی ماده 44 گردد، به استثنای حالت پیش بینی شده دربند”ب”آن برای شمول ماده48.

ماده47. اقدامات فسخ پیمان
الف)درصورتی كه به علت بروزیك یاچندموردازحالتهای درج شده درماده46،كارفرماپیمان رامشمول فسخ تشخیص دهد، نظرخودراباذكرمواردی كه به استنادآن‌هاپیمانكاررامشمول فسخ می داند، به پیمانكارابلاغ می‌كند.
پیمانكارمكلف است كه درمدت 10 روزازتاریخ ابلاغ كارفرمادرصورتی كه دلائلی حاكی ازعدم انطباق نظركارفرماباموارداعلام شده داشته باشدمراتب رابه اطلاع كارفرمابرساند. اگرظرف مهلت تعیین شده پاسخی ازسوی پیمانكارنرسدیاكارفرمادلایل اقامه شده اورامردودبداندكارفرمافسخ پیمان رابه پیمانكارابلاغ می‌كندوبدون احتیاج به انجام دادن تشریفات قضایی، به ترتیب مفاداین ماده عمل می‌نماید.
درصورتی كه تصمیم كارفرمابرای فسخ پیمان به استنادموارددرج شده دربندالف ماده46 باشدموضوع فسخ پیمان بایدبدوابه وسیله هیاتی متشكل ازسه نفر به انتخاب وزیریابالاترین مقام سازمان كارفرما(درموردسازمآن‌هایی كه تابع هیچ یك ازوزارتخانه ها نیستند)بررسی وتایید شودوموردموافقت وزیریا بالاترین مقام سازمان كارفرماقرارگیردوسپس به پیمانكارابلاغ شود.
ب)كارفرماتضمین انجام تعهدات وتضمین حسن انجام كاركسرشده راضبط وبه حساب خزانه واریزمی‌كندوبی درنگ كارگاه تاسیسات وساختمان‌های موقت مصالح وتجهیزات، ماشین‌آلات وابزاروتمام تداركات موجوددرآن رادراختیارمی‌گیردوبرای حفاظت آن اقدام لازم معمول می دارد. سپس بی درنگ ازپیمانكاردعوت می‌كندكه ظرف یك هفته نماینده ای برای صورت برداری وتهیه صورتمجلس كارهای انجام شده وتمام مصالح، تجهیزات، ماشین‌آلات وابزاروتداركات دیگركه دركارگاه موجوداست معرفی نماید. هرگاه پیمانكارازمعرفی نماینده ظرف مدت تعیین شده خودداری كندیانماینده معرفی شده ازجانب اودرموعدمقرربرای صورت برداری حاضرنشودكارفرمابه منظورتامین دلیل باحضورنماینده دادگاه محل برای صورت برداری اقدام می‌نماید وپیمانكارحق هیچ گونه اعتراضی دراین مورد رانداردپس ازصورت برداری پیمانكاربی درنگ طبق ماده 40 اقدام به تهیه صورت وضعیت قطعی ازكارهای انجام شده می‌كند.
ج)كارفرماتاسیسات وساختمان‌های موقت راكه دركارگاه احداث شده وبرای ادامه كارمورد نیازاست دراختیارمی‌گیردوبهای آن‌هارابرابرارزش مصالح وتجهیزات بازیافتی كه باتوافق دوطرف تعیین می‌شودباتوجه به این‌كه دراین مواردنبایدوجهی بابت برچیدن كارگاه به پیمانكارپرداخت شودبه حساب طلب پیمانكارمنظورمی‌كنداگرتاسیسات وساختمان‌های پیشگفته درخارج ازمحل‌های تحویلی كارفرماایجادشده باشدكارفرمابهای اجاره آن‌هاراكه باتوافق دوطرف تعیین می‌شودبرای مدتی كه به منظورتكمیل كاردراختیارخواهدداشت به پیمانكارپرداخت می‌كند.
د)كارفرمامی‌تواند ماشین‌آلات وابزارووسایل متعلق به پیمانكارراكه دركارگاه موجوداست وبه تشخیص خودبرای اتمام كارموردنیازبداند، برای مدت مناسبی كه برای جایگزین كردن آن‌هاباماشین‌آلات دیگرلازم است دراختیاربگیردوهزینه اجاره آن‌هاراكه باتوافق دوطرف تعیین می‌شودبه حساب طلب پیمانكارمنظورنمایدكارفرمانمی‌تواندبدون موافقت پیمانكارماشین‌آلات اورابیش ازمدتهای تعیین شده درزیردراجاره خودبگیرد.
1)درموردماشین‌آلات ثابت دستگاه مركزی بتن،كارخانه آسفالت وماشین‌آلات خاصی كه نام آن‌هادرشرایط خصوصی پیمان پیش بینی شده است برابرمدتی كه ازرابطه زیربدست می آید.
مبلغ صورت وضعیت قطعی
مدت اولیه پیمان * (———————— – 1) + 3 ماه = مدت اختیاركارفرمابرای اجاره
مبلغ پیمان
2)درموردسایرماشین‌آلات، برابرده ماه.
اگرپیمانكاربه كارفرمابدهكارباشد،كارفرمابه میزان طلب خود، اقلامی ازماشین‌آلات وابزارووسایل پیمانكارراكه توسط كارشناس یاكارشناسن منتخب طرفین ارزیابی می‌شوددراختیارمی‌گیردوبارعایت قوانین جاری كشور، به تملك قطعی خوددرمی‌آورد.
ه)كارفرماازمصالح وتجهیزات پای كارآنچه طبق مشخصات بوده وبرای اجرای پیمان تهیه شده است قبول می‌كند وبهای آن رابراساس نرخ متعارف روزدرتاریخ خریدكه موردتوافق دوطرف باشد، به حساب طلب پیمانكارمنظورمی‌نماید.
و)پیمانكاربادریافت ابلاغ فسخ پیمان، بی درنگ فهرست مصالح وتجهیزات سفارش شده برای اجرای كارراهمراه باشرایط خریدآن‌هابرای كارفرما ارسال می‌نمایدكارفرماتاده روزازدریافت فهرست پیشگفته اقلامی ازمصالح وتجهیزات سفارش شده راكه موردنیازتشخیص می‌دهدبه پیمانكاراعلام می‌نمایدتاپیمانكارقراردادخریدآن‌هارابه كارفرمامنتقل نماید. مبالغی كه بابت خرید این مصالح وتجهیزات ازسوی پیمانكارتادیه شده است درمقابل تسلیم اسنادومدارك آن به حساب طلب پیمانكارمنظورمی‌‌گرددوتادیه بقیه بهای خریدوهرنوع تعهدمربوط به آن‌هابه عهده كارفرماخواهد بود.
ز)هرگاه پیمانكارظرف دوهفته ازتاریخ ابلاغ كارفرمابه منظورتوافق دراجرای بندهای”ج”،”د”و”ه”حاضرنشودیاتوافق بین طرفین حاصل نگردد، كارفرمایك یاچندكارشناس رسمی دادگستری انتخاب می‌نماید. نظراین كارشناس یاكارشناسان برای طرفین قطعی است وحق الزحمه آنان راازكارفرما می پردازدوبه حساب بدهی پیمانكارمنظورمی‌كند.
ح)پیمانكارمكلف است كه مازاد مصالح وتجهیزات ودیگرتداركات خودراكه درمحل‌های تحویلی كارفرما باقی مانده است حداكثرظرف مدت سه ماه ازتاریخ ابلاغ كارفرماازمحل‌های یادشده خارج كند. درغیراین صورت كارفرمامی‌تواندبرای خارج كردن آن‌ها به هرنحوكه مقتضی بداندعمل نمایدوهزینه‌های آن رابه حساب بدهكارپیمانكارمنظوردارد. دراین حالتپیمانكارنمی‌تواندنسبت به ضرروزیان واردشده به اموال وداراییهای خوددعوایی مطرح نماید.
ط)ازتاریخ ابلاغ فسخ پیمان تاتاریخی كه صورت برداریها وارزیابی طبق این ماده پایان می یابد، نصف هزینه‌های مربوط به نگهداری وحفاظت كارگاه به عهده كارفرماونصف دیگر به عهده پیمانكاراست. این مدت نبایدازسه ماه بیشترشوددرغیراین صورت، هزینه‌های مربوط به نگهداری وحفاظت كارگاه برای ایام بیش ازسه ماه به عهده كارفرماست.
ماده48. خاتمه پیمان
هرگاه پیش ازاتمام كارهای موضوع پیمان،كارفرمابدون آن‌كه تقصیری متوجه پیمانكارباشد، بنابه مصلحت خودیاعلل دیگر، تصمیم به خاتمه پیمان بگیرد خاتمه پیمان راباتعیین تاریخ آماده كردن كارگاه برای تحویل كه نبایدبیشتراز15 روزباشدبه پیمانكارابلاغ می‌كندكارفرماكارهایی راكه ناتمام ماندن آن‌ها موجب بروزخطریازیان مسلم است دراین ابلاغ تعیین می‌كندومهلت بیشتری به پیمانكارمی‌دهدتاپیمانكاربتوانددرآن مهلت این گونه كارهاراتكمیل كندو كارگاه راآماده تحویل نماید. اقدامات پس ازخاتمه دادن پیمان به شرح زیراست:
الف)كارفرماآن قسمت ازكارهاراكه ناتمام است طبق مقررات درج شده درماده 41 تحویل قطعی وآن قسمت راكه پایان یافته است طبق مقررات تعیین شده درماده 39 تحویل موقت می‌گیرداگرمعایبی درموردكارهای ناتمام مشاهده شودپیمانكارمكلف است به هزینه خوددرمدت مناسبی كه باتوافق كارفرماتعیین می‌شودرفع عیب نمایدوسپس تحویل قطعی دهددرصورتی كه پیمانكاردرمهلت مقرررفع نقص نكند كارفرماطبق بند”د”ماده 32 اقدام به رفع نقص می‌نماید. تاحدی كه موردلزوم ودرخواست كارفرماست، پیمانكاربایدنقشه‌ها،كاتالوگها، قراردادهای باپیمانكاران جزءوسایرمدارك اجرای كارراتحویل كارفرما دهد.
ب)صورت وضعیت كارهای انجام شده، طبق ماده 40 تهیه می‌شود.
ج)درموردمصالح وتجهیزات موجودوسفارش شده به شرح زیراقدام می‌شود:
1)مصالح وتجهیزات موجوددركارگاه كه طبق مشخصات فنی بوده وبرای اجرای موضوع پیمان تهیه شده است اندازه گیری وبهای آن‌هابراساس نرخ متعارف روزدرتاریخ خرید،كه موردتوافق دوطرف باشد، درصورت وضعیت قطعی منظورمی‌شود.
2)پیمانكاربادریافت ابلاغ خاتمه پیمان بی درنگ فهرست مصالح وتجهیزات سفارش شده برای اجرای كارراهمراه باشرایط خریدآن‌هابرای كارفرما ارسال می‌نماید.كارفرماتاده روزازدریافت فهرست پیشگفته، اقلامی ازمصالح وتجهیزات سفارش شده راكه موردنیازتشخیص می‌دهدبه پیمانكاراعلام می‌نمایدتاپیمانكارقرارداد خریدآن‌هارابه كارفرما منتقل نماید. مبالغی كه بابت خریداین مصالح وتجهیزات ازسوی پیمانكارتادیه شده است، درمقابل تسلیم اسنادو مدارك آن به حساب طلب پیمانكارمنظورمی‌‌گرددوتادیه بقیه بهای خریدوهرنوع تعهدمربوط به آن‌هابه عهده كارفرماخواهد بود.
3)پیمانكاربایدبی درنگ پس ازدریافت ابلاغ خاتمه پیمان، تمام قراردادهای خودباپیمانكاران جزء واشخاص ثالث راخاتمه دهد. خاتمه قراردادهای خریدمصالح وتجهیزاتی كه موردنیازكارفرمانیست پس ازاعلام نظركارفرماطبق بند2، انجام می‌شود.
د)درصورتی كه پیمانكاربه منظوراجرای موضوع پیمان، درمقابل اشخاص ثالث تعهداتی كرده است ودراثرخاتمه دادن به پیمان ملزم به پرداخت هزینه وخسارت‌هایی به اشخاص گردد، این هزینه‌هاوخسارت‌ها، پس ازرسیدگی وتاییدكارفرما، به حساب بستانكاری پیمانكارمنظورمی‌شود.
ه)كارفرماتاسیسات وساختمان‌های موقتی راكه دركارگاه احداث شده است دراختیارمی‌گیرد. بهای این تاسیسات وساختمان‌هابادرنظر گرفتن پرداخت‌هایی كه قبلابه پیمانكارشده است، باتوافق دوطرف تعیین می‌شودوبه حساب طلب پیمانكارمنظورمی‌‌گرددوبابت آن‌ها وجهی به عنوان برچیدن كارگاه پرداخت نمی‌شود. اگرتاسیسات وساختمان‌های پیشگفته درخارج ازمحل‌های تحویلی كارفرماایجادشده باشد،كارفرمابهای اجاره آن‌هاراكه باتوافق دوطرف تعیین می‌شود، برای مدتی كه به منظورتكمیل كاردراختیارخواهد داشت به پیمانكارپرداخت می‌كند.
و)پیمانكارمكلف است كه مازاد مصالح وتجهیزات ودیگر تداركات خودراكه درمحل‌های تحویلی كارفرماباقی مانده است، حداكثرظرف سه ماه ازتاریخ ابلاغ كارفرماازمحل‌های یادشده خارج كنددرغیراین صورت كارفرمامی‌تواندبرای خارج كردن آن‌هابه هرنحوكه مقتضی بداندعمل نمایدوهزینه‌های آن رابه حساب بدهی پیمانكارمنظوردارد. درغیراین صورت پیمانكارنمی‌تواندنسبت به ضرروزیان واردشده به اموال وداراییهای خوددعوایی مطرح نماید.
ز)درموردتضمینهای پیمانكار به ترتیب زیرعمل می‌شود.
1)تضمین انجام تعهدات پیمان طبق روش تعیین شده درتبصره 1 ماده 34 آزادمی‌شودبااین تفاوت كه آخرین صورت وضعیت موقت موضوع تبصره پیشگفته حداكثرتا یك ماه پس ازتحویل كاراعم ازقسمت تحویل موقت شده وتحویل قطعی شده بااحتساب مصالح پای كارتهیه می‌شود.
2)تضمین حسن انجام كارقسمت تحویل موقت شده وقسمت تحویل قطعی شده هریك جداگانه طبق ماده 35 آزادمی‌شود.
ماده 49. تعلیق
الف)كارفرمامی‌توانددرمدت پیمان اجرای كاررابرای یك باروحداكثر سه ماه معلق كنددراین صورت بایدمراتب راتعیین تاریخ شروع تعلیق به پیمانكار اطلاع دهد. درمدت تعلیق پیمانكارمكلف است كه تمام كارهای انجام شده مصالح وتجهیزات پای كار تاسیسات وساختمان‌های موقت رابراساس پیمان به طور شایسته حفاظت وحزاست كند.
ب)كارفرماهزینه‌های بالاسری پیمانكاررادردوران تعلیق به میزان تعیین شده دراسنادومدارك پیمان به پیمانكار می پردازد. اگردراسنادومدارك پیمان تعیین هزینه‌های یادشده به توافق طرفین درزمان ابلاغ تعلیق موكول شده باشدكارفرمادرموردمیزان آن باپیمانكارتوافق می‌نماید. درصورتی كه دراسنادومدرك پیمان هیچ نوع پیش بینی برای پرداخت هزینه‌های بالاسری پیمانكاردردوره تعلیق نشده باشدكافرماماهانه مبلغی معادل 10 درصدمتوسط كاركرد فرضی ماهانه رابه پیمانكارمی پردازداگربه دستوركارفرما، قسمتی ازكارمتوقف شود، بابت هزینه‌های پیشگفته درمدت تعلیق ماهانه مبلغی معادل 10 درصد متوسط فرضی ماهانه به تناسب مبلغ كارمتوقف شده به پیمانكارپرداخت می‌شودبرای تعیین هزینه تعلیق كسرماه به تناسب محاسبه می‌شود.
تبصره – درصورتی كه پیش ازآغازعملیات موضوع پیمان تعلیق پیمان ازسوی كارفرما ابلاغ شود 80 درصدهزینه تعلیق محاسبه شده طبق این بندبه پیمانكارپرداخت می‌شود.
ج)كارفرماوپیمانكاردرموردماشین‌آلاتی كه پیمانكارمایل است درمدت تعلیق ازكارگاه خارج نمایدبدون پرداخت هیچ نوع هزینه ای توافق می‌كنند. اجاره مربوط به دوران توقف آن تعدادازماشین‌آلات كه دركارگاه باقی می مانند براساس توافق طرفین به پیمانكارپرداخت می‌شود.
د)درصورتی كه تعلیق بیش ازسه ماه ضروری باشدكارفرما می‌تواندباموافقت پیمانكارمدت تعلیق رابرای یك باروحداكثرسه ماه باشرایط پیشگفته افزایش دهد. درصورت عدم موافقت پیمانكارباتعلیق بیش ازسه ماه پیمان خاتمه یافته وطبق ماده 48 عمل می‌شود.
ه)هرگاه عوامل موجب تعلیق كاربرطرف شودكارفرماباتعیین مهلتی برای پیمانكاربه منظورآماده نمودن كارگاه تاریخ شروع مجدد كاررابه پیمانكار ابلاغ می‌كند.
ماده 50. هزینه تسریع كار، خسارت تاخیركار
الف)اگردرمقابل اتمام پیش ازموعدكاردراسنادومدارك پیمان پرداخت هزینه تسریع كاربه پیمانكارپیش بینی شده باشدوپیمانكارپیش ازسپری شدن مدت پیمان عملیات موضوع پیمان راتكمیل كندوآماده تحویل نماید، پیمانكارمحق به دریافت هزینه تسریع طبق شرایط پیش بینی شده می‌باشد.
ب)درپایان كاردرصورتی كه مدت انجام كار بیش ازمدت اولیه پیمان به علاوه مدتهای تمدید شده پیمان باشدمهندس مشاور بارعایت ماده 30 ورسیدگی به دلایل پیمانكارمدت تاخیرغیرمجازپیمانكارراتعیین می‌كندتاپس ازتصویب كارفرمابه شرح زیرملاك محاسبه خسارت تاخیرقرارگیرد.
1)هرگاه جمع مدت تاخیرغیرمجازازیك دهم مدت پیمان بیشترنشودبرای هرروزتاخیر، یك دوهزارم مبلغ باقی مانده كاركه دراجرای آنتاخیرشده است.
2)هرگاه جمع مدت تاخیرغیرمجازاز یك دهم مدت پیمان بیشترشود، تایك دهم مدت پیمان طبق بند 1 وبرای مازادبرآن تا یك چهارم دت پیمان برای هرروز تاخیریك هزارم مبلغ باقی مانده كاركه دراجرای آن تاخیرشده است.
3)هرگاه جمع مدت تاخیرغیرمجازازیك چهارم مدت پیمان بیشترشودولی پیمان ادامه یابد، مجموع خسارت‌های تاخیرقابل دریافت ازپیمانكارنمی‌تواند ازجمع خسارت محاسبه شده برپایه بند(2)بیشترشودومدت اضافه بریك چهارم مدت پیمان برای ادامه وانجام كاربدون دریافت خسارت منظورمی‌شود.
4)مبلغ باقیمانده كاركه دراجرای آن تاخیرشده است عبارت است ازمبلغ پیمان منهای مبلغ صورت وضعیت مربوط به كارهای انجام یافته تاآخرین روزمدت پیمان.
5)درصورتی كه پیمان طبق ماده 46 فسخ گرددیاطبق ماده 48 به پیمان خاتمه داده شودتاخیركارنسبت به برنامه زمانی تفصیلی بارعایت ماده 30 بررسی شده میزان مجاز وغیرمجازآن تعیین می‌شود. بابت تاضخیرغیرمجازپیمانكار، طبق مفاداین بند، پرداخت خسارت تاخیربه پیمانكرتعلق می‌گیرد. دراین حالت، مبلغ باقی مانده كاركه دراجرای آن تاخیرشده است، عبارت است ازمبلغ كارهایی كه طبق برنامه زمانی تفصیلی وبادرنظر گرفتن تاخیرمجاز پیمانكاربایدتاتاریخ فسخ یاخاتمه پیمان انجام می شد، منهای مبلغ كارهای انجام شده.
6)درمواردی كه اخذ خسارت تاخیربیش ازارقام درج شده دراین ماده ضروری باشدودراسنادومدارك پیمان میزان آن پیش بینی شده باشد خسارت تاخیررابراساس آن محاسبه می‌كنند.
ماده51. صورتحساب نهایی
صورتحساب نهایی پیمان كه ظرف مدت سه روزازتاریخ تصویب صورت وضعیت قطعی توسط كارفرماتهیه می‌شودعبارت است ازمبلغ صورت وضعیت قطعی كه طبق ماده 40 تهیه وتصویب می‌شودومبلغی براساس اسنادومدارك پیمان به مبلغ بالااضافه یاازآن كسرمی‌‌گردد مانندوجوه ناشی ازتعدیل آحادبها بهای مصالح تجهیزات وماشین‌آلات تحویلی كرفرمابه پیمانكارمبلغ جبران خسارت یاجریمه های رسیدگی وقطعی شده.
صورتحساب نهایی تهیه شده توسط كارفرمادرصورتی كه موردقبول پیمانكارباشدتوسط كارفرماوپیمانكارامضامی‌شود. اگرپیمانكاربه صورتحساب نهایی تهیه شده توسط كارفرمامعترض باشدوآن راامضانكند بایدظرف یك ماه نظر خودرابامدرك كافی به كارفرمابنویسدوگرنه صورتحساب نهایی ازطرف پیمانكارپذیرفته شده تلقی می‌شود.كارفرمادرصورت تاییداعتراض پیمانكارصورتحساب نهایی رااصلاح می‌كندودوطرف پیمان آن راامضامی‌كنند.
صورتحساب نهایی تاییدشده به شرح بالاكه ملاك تسویه حساب پیمانكارطبق ماده 52 قرارمی‌گیردبرای دوطرف پیمان قطعی است وهرگونه اعتراض وادعایی درمورد آن بی تاثیرمی‌باشد. درصورتی كه پیمانكارنسبت به صورتحساب نهایی تهیه شده توسط كارفرمامعترض باشدواعتراض خودرادرمهلت تعیین شده اعلام كندواعتراض اوموردپذیرش كارفرماقرارنگیرد پیمانكارمی‌تواندبرای حل مسئله طبق ماده 53 اقدام نماید.
تبصره 1. درصورتی كه به علت تاخیردررسیدگی آخرین صورت وضعیت موقت یاصورت وضعیت قطعی یاتاخیردرتهیه صورتحساب نهایی هزینه‌های اضافی بابت تمدید ضمانتنامه های پیمانكارایجادشودكارفرمااین هزینه‌های اضافی راكه ازسوی پیمانكارتامین شده به اوپرداخت می‌كندواگر مدت تاخیردرآزاد كردن هریك ازتضمینهاازسه ماه بیشترشود،كارفرماتضمین مربوط راآزادمی‌نماید
تبصره 2. هرگاه براساس صورت وضعیت قطعی معلوم شودكه درآخرین صورت وضعیت موقت پیمانكاربدهكارنبوده یابدهی اوكمترازنصف كسورتضمین حسن انجام كاربوده است یاطبق صورتحساب نهایی مشخص شودكه درزمان تصویب صورت وضعیت قطعی پیمانكاربدهكارنبوده است كارفرماباید بی درنگ تضمین آزادنشده مربوط به هریك ازمدارك یاد شده راآزادكرده وهزینه تمدیدآن راكه ازسوی پیمانكارتامین شده است برای مدتی كه درآزادنمودن آن‌هاتاخیرایجادگردیده پرداخت كند.
ماده 52. تسویه حساب
الف)هرگاه براساس صورتحساب نهایی كه به شرح ماده 51 تهیه شده است پیمانكازبستانكارشود طلب اوحداكثردرمدت یك ماه ازتاریخ امضای صورتحساب نهایی یااعلام كارفرما پرداخت می‌‌گرددوبه غیرازنصف تضمین حسن انجام كاركه تاتحویل قطعی بایدنزد كارفرماباقی بمانددیگر تضمینهای پیمانكارازهرنوع كه باشدبی درنگ آزادمی‌شود.
ب)هرگاه براساس صورتحساب نهایی پیمانكاربدهكارشود مكلف است كه درمدت یك ماه ازتاریخ امضای صورتحساب نهایی یااعلام كارفرما به شرح بالا طلب كارفرما رابپردازدواگرازاین پرداخت استنكاف ورزد یاتاخیرنمایدكارفرماحق داردبدون انجام تشریفات قضایی طلب خودراازمحل سپرده هاو تضمینهای پیمانكار(درصورتی كه طبق ماده 47 ضبط نشده باشد)وصول نمایدواگرمبالغ این تضمینها تكافو ننمایدبارعایت قوانین جاری كشورازدیگر داراییهای اووصول كند. هرگاه پیمانكاردرمهلت مقرردربالا طلب كارفرماراپرداخت كندبه غیرازنصف كسورتضمین حسن انجام كاركه تاتحویل قطعی نزدكارفرماباقی می‌ماندبقیه ضمانتنامه هاوسپرده های اوبه هرعنوان كه باشدبی درنگ آزدمی‌شود.
ماده 53. حل اختلاف
الف)هرگاه دراجرایاتفسیرمفادپیمان بین دوطرف اختلاف نظر پیش آیددوطرف می‌توانندبرای حل سریع آن قبل ازدرخواست ارجاع موضوع یاموضوعات مورداختلاف به داوری طبق بند”ج”برحسب موردبه روش تعیین شده دربندهای 1 و2 عمل نماید
1)درموردمسائل ناشی ازبرداشت متفاوت دوطرف ازمتون بخشنامه هایی كه به استناد ماده23 قانون برنامه وبودجه ازسوی سازمان برنامه وبودجه ابلاغ شده است هریك ازدوطرف ازسازمان برنامه وبودجه چگونگی اجرای بخشنامه مربوط رااستعلام نماید ودوطرف طبق نظری كه ازسوی سازمان برنامه وبودجه اعلام می‌شود عمل كنند.
2)درمورداختلاف نظرهایی كه خارج ازشمول بندیك است رسیدگی واعلام نظردرباره آن‌هابه كارشناس یاهیات كارشناسی منتخب دوطرف واگذارشودودوطرف طبق نظری كه ازسوی كارشناس یاهیات كارشناسی درچارچوب پیمان وقوانین ومقررات مربوط اعلام می‌‌گرددعمل كنند.
ب)درصورتی كه دوطرف درانتخاب كارشناس یاهیات كارشناسی موضوع بند 2 به توفق نرسندیا نظراعلام شده طبق بندهای 1 و2 موردقبول هریك ازدوطرف نباشد برای حل اختلاف طبق بند”ج”اقدام می‌‌گردد.
ج)هرگاهدراجرایاتفسیر مفادپیمان بین دوطرف اختلاف نظرپیش آیدهریك ازطرفها می‌توانددرخواست ارجاع موضوع یاموضوعات مورداختلاف به داوری رابه رییس سازمان برنامه وبودجه ارائه نماید.
تبصره 1. چنانچه رییس سازمان یاد شده باتقاضای مورداشاره موافقت نمود مرجع حل اختلاف شورای عالی فنی خواهدبود.
تبصره2. رسیدگی و اعلام نظرشورای عالی فنی درچارچوب پیمان وقوانین ومقررات مربوط انجام می‌شودپس ازاعلام نظرشورای یادشده طرفها برطبق آن عمل می نمایند.
د)ارجاع موضوع یاموضوعات مورداختلاف به شورای عالی فنی تغییری درتعهدات قراردادی دوطرف نمی‌دهدوموجب آن نمی‌شود كه یكی ازدوطرف به تعهدات قراردادی خویش عمل نكند.
ماده 54. قوانین ومقررات حاكم برپیمان
قوانین ومقررات حاكم براین پیمان منحصراقوانین ومقررات كشورجمهوری اسلامی ایران است.

نماینده كارفرما نماینده پیمانكار

نام ونام خانوادگی نام ونام خانوادگی

امضا امضا

شرایط خصوصی

این شرایط خصوصی درتوضیح وتكمیل موادی ازشرایط عمومی پیمان است كه تعیین تكلیف برخی ازموارددر آن‌هابه شرایط خصوصی پیمان موكول شده است وهیچ گاه نمی‌تواندموادشرایط عمومی پیمان رانقض كندازاین روهرگونه نتیجه گیری وتفسیر موادمختلف این شرایط خصوصی به تنهایی وبدون توجه به مفادماده مربوط به آن درشرایط عمومی پیمان بی اعتباراست شماره وحروف به كاررفته درمواد این شرایط خصوصی همان شماره وحروف مربوط به آن درشرایط عمومی پیمان است.
اگردرشرایط عمومی مصوب سازمان برنامه وبودجه همراه اسنادومدارك پیمان نباشد شرایط عمومی ابلاغ شده ازسوی سازمان برنامه وبودجه به شماره……………………. مورخ…………….. براین پیمان حاكم است.
ماده 17- الف)پیمانكارمتعهداست كه برای اجرای موضوع پیمان تعداد…….. نفر/ماه كارشناس خارجی باتخصصهای تعیین شده درزیربه كارگمارد.

ماده18 – ب)آخرین مهلت پیمانكاربرای ارائه برنامه زمانی تفصیلی اجرای كار……….. روزازتاریخ مبادله پیمان است.
جزئیات روش تهیه برنامه زمانی تفصیلی وبه هنگام كردن آن به شرح زیر است.

ماده18 – ه)گزارش پیشرفت كارپیمانكاربایددارای جزئیات زیرباشد.

ماده20 – الف)كارفرماامكانات وتسهیلات تجهیزكارگاه ازقبیل ساختمان، راه، اب، برق، مخابرات وسوخت راكه درزیرتعیین شده است، دراختیارپیمانكارقرارمی‌دهد.

ماده20 – بو20 –ز)كارفرما، به شرح زیر، مصالح، تجهیزات وماشین‌آلات راتامین می‌كند.

ماده20 – ه)پیمانكاربایدمشخصات تعیین شده درزیررادرتامین ماشین‌آلات رعایت كند.

ماده20 – ح)پیمانكارمتعهداست كه برای كاركنان كارفرمامهندس مشاوروآزمایشگاه به شمارافرادزیر، دفتر كارگاهی، مسكن كارگاهی وغذا، به تفكیك وبه شرح ومشخصات زیر، تامین كند.

ماده21 –ج)قسمتهایی ازموضوع پیمان كه پیمانكاربایدبیمه كندیاهمچنین مواردیاحوادثی كه باید مشمول بیمه گردد، به شرح زیراست.

ماده21 – و)چگونگی پرداخت هزینه احداث ونگهداری راههای انحرافی به پیمانكار، به شرح زیراست.

ماده22 الف)شمارنسخه های نقشه‌هاومشخصات فنی كه بدون دریافت هزینه دراختیارپیمانكارقرارمی‌گیرد، به شرح زیراست.

ماده22 – ح)شمارنسخه هاومشخصات دستورالعملهای راه اندازی، تعمیر، نگهداری وراهبری ونقشه‌های چون ساخت كه پیمانكارتهیه می‌كند، به شرح زیراست.

ماده24 – ب)پیمانكارموظف است كه درانتخاب پیمانكاران جزء، مواردزیررارعایت كند.

ماده28 – الف)پیمانكارزمین موردنیازبرای تجهیزكارگاه رابه شرح زیر، تامین می‌كند.

ماده29 – ه)تعدیل نرخ پیمان، به شرح زیراست.

ماده32 – ج)هزینه انجام آزمایشهای زیر، به عهده پیمانكاراست.

ماده35. دریافت وجوه سپرده تضمین حسن انجام كارپیمان طبق مصوبه شماره………………………… مورخ………………… هیات وزیران است.

ماده36. میزان روش پرداخت ونحوه واریز پیش پرداخت پیمان، طبق مصوبه شماره…………………………….. مورخ…………….. هیات وزیران است.

ماده38 – الف)میزان وترتیب پرداخت‌های ارزی به پیمانكار، برای متخصصان خارجی، به شرح زیراست.

ماده38 – ب)كارفرماارزموردنیازبرای تامین مصالح وتجهیزات زیرراازخارج ازكشورتامین می‌كند.

ماده38 – ه)كارفرماارزموردنیازبرای خریدماشین‌آلات وابزارخاصی كه درزیرنام برده شده است راطبق شرایط زیر، تامین می‌كند.

ماده39 – ب)پیمانكارموظف است كه پیش ازتكمیل كل كارقسمتهای زیررادرزمآن‌هایی كه برای هریك ازآن‌ها به شرح زیرتعیین شده است، تكمیل كندوبه كارفرماتحویل دهد.

ماده47 – د)ماشین‌آلات اختصاصی این پیمان كه درصورت فسخ پیمان برای اتمام كاربه صورت اجاره دراختیاركارفرماقرارگیردبه شرح زیراست.

ماده49 – ب)هزینه بالاسری پیمانكاردردوره تعلیق به میزان وترتیب تعیین شده درزیرپرداخت می‌شود.

ماده50 – الف)درصورت اتمام پیش ازموعدكارفرماهزینه تسریع كاررابه نحو تعیین شده درزیربه پیمانكار پرداخت می‌كند.

ماده50 – ب- 6)خسارت تاخیرغیرمجازپیمان(ناشی ازكارپیمانكار)به میزان وترتیب زیر ازپیمانكاروصول می‌شود.

نماینده كارفرما نماینده پیمانكار
نام ونام خانوادگی نام ونام خانوادگی
امضا امضا

شرایط عمومی پیمان – نشریه شماره 4311 – بخشنامه شماره 102.108854.842

شرایط عمومی پیمان و شرایط خصوصی پیمان (نشریه 4311) بر اساس بخشنامه شماره 102.108854.842 در تاریخ 78.3.3 به دستگاه های اجرایی ، مهندسان مشاور و پیمانکاران ابلاغ گردید. این موافقتنامه (شرایط عمومی و شرایط خصوص پیمان و مقررات آنها) به استناد ماده 23 قانون برنامه و بودجه ، آیین نامه اجرایی آن و نظام فنی و اجرایی طرح های عمرانی کشور (مصوبه 24525/ت13898هـ مورخ 75.4.4 هیات وزیران) از نوع گروه اول (لازم الاجرا) به شمار می رود و می بایست برای انعقاد پیمان ها مورد استفاده قرار گیرد. در مواردی که این مجموعه ، به طور کامل پاسخگوی نیاز کار نباشد ، دستگاه اجرایی تغییرات مورد نظر خود را به سازمان برنامه و بودجه پیشنهاد می نماید تا پس از تایید معاونت راهبردی ریاست جمهوری (سازمان برنامه بودجه) به مورد اجرا گذاشته شود.
لازم به ذکر است طی این بخشنامه پیمان های حمل و نقل ، پیمان های خرید مصالح ، تجهیزات و ماشین آلات و پیمانهای تهیه و نصب تجهیزات صنعتی که بیشتر از 75 درصد برآورد هزینه آنها مربوط به تهیه تجهیزات و ماشین آلات است، مشمول این بخشنامه (شرایط عمومی پیمان و شرایط خصوصی پیمان) نیست.

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای مورد نیاز با * مشخص شده است

نوشتن دیدگاه

عضویت در خبر نامه

مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید آرمان پرداز خبره
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید

در این نوشته برای شما توضیح می دهیم که چگونه یک مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید و به او اعتماد کنیم. در پایان اعتماد شما را به آرمان پرداز خبره جلب می کنیم. مشاور مالیاتی معتبر

ادامه مطلب »
اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره
مشاور مالیاتی
اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و اهمیت مشاور مالیاتی در آن اهمیت مشاوره در زمینه مالیات کسب

ادامه مطلب »
انتخاب کارشناس حسابداری و مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت توسط آرمان پرداز خبره
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت

در این نوشته می خواهیم در مورد نکاتی در خصوص انتخاب مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت و نحوه انتخاب کارشناس حسابداری بپردازیم. تا پایان با ما همراه باشید و جهت هرگونه نیاز به مشاور مالیاتی

ادامه مطلب »
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی

در این نوشته میخواهیم به شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی در سازمان امور مالیاتی بپردازیم. جهت هرگونه سوال در خصوص مشاور مالیاتی با ما در ارتباط باشید. مشاور مالیاتی کیست؟ مشاور مالیاتی کسی است که

ادامه مطلب »
انواع هزینه ها در حسابداری و مالی توسط مشاور مالیاتی
شرکت حسابداری
انواع هزینه ها در حسابداری

در این نوشته میخواهیم در خصوص انواع هزینه ها در حسابداری و مالی ، بهبود هزینه ها توسط مشاور مالیاتی و همچنین در خصوص انواع هزینه بپردازیم انواع هزینه ها در حسابداری یکی از مهم‌ترین مفاهیم

ادامه مطلب »
مدارک مثبته
شرکت حسابداری
مدارک مثبته

در این نوشته به مفهوم مدارک مثبته و یا اسناد مثبته و نقش آن در حسابداری و چگونگی رسیدگی به آن توسط مشاور مالیاتی می پردازیم. مدارک مثبته یا اسناد مثبته مدارک مثبته اسناد نشان‌دهنده وقوع

ادامه مطلب »
مشاور مالیاتی کیست ؟
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست؟ در این مطلب درباره مشاور مالیاتی کیست و خصوصیات یک وکیل مالیاتی خبره ، هم چنین میزان آشنایی او با قوانین مالیاتی و امور مالیاتی کشور به صورت مفصل صحبت می کنیم. با

ادامه مطلب »
اهمیت مشاوره مالیاتی
مشاور مالیاتی
اهمیت مشاوره مالیاتی

اهمیت مشاوره مالیاتی تمامی مشاغل نیازمند دانش مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی و اهمیت مشاوره مالیاتی برای روبه رو شدن با قانون مالیات سازمان امور مالیاتی هستند. با ما باشید زیرا در این نوشته به این

ادامه مطلب »
مفاصا حساب مالیاتی
مشاور مالیاتی
مفاصا حساب و نحوه دریافت مفاصا حساب

درخواست گواهی مفاصا اولین کاری است که مودی و یا مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی وی ملزم است برای دریافت گواهی مفاصا حساب مالیاتی انجام دهد. براساس ماده ۲۳۵ قانون مالیات های مستقیم، اداره امور مالیاتی

ادامه مطلب »
مشاور مالی را چگونه انتخاب کنیم
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی چه کاری انجام می دهد

اشخاص حسابرس و مشاور مالیاتی در هدایت مالیات دهندگان برای رعایت قوانین، در تمام امور مالی، حسابداری و پرداخت مالیات نقش مهمی دارد. بسته به وضعیت مالیات دهنده، خدماتی که یک مشاور مالیاتی ارائه می‌دهد، متفاوت

ادامه مطلب »
مالیات بر ارزش افزوده
مشاور مالیاتی
مالیات املاک و مستغلات

مالیات املاک و مستغلات ، نوعی از مالیات می باشد، که از درآمدهای به دست آمده از ملک محسوب می شود. املاک و مستغلات شامل سه نوع مالیات می شوند: مالیات بر درآمد اجاره از املاک

ادامه مطلب »
تکنولوژی نرم افزار
شرکت حسابرسی
موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی

    موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی     جمع داراییهای شرکتی ۲۰۰ میلیارد ریال است. حسابرس معتقد است تحریف داراییها بالای ۲۰ درصد، منجر به اظهار نظر مردود می‌شود (برای پرهیز از تردیدهای احتمالی در

ادامه مطلب »
بیمه‌ای به کارفرمایان
شرکت حسابداری
مدیریت سود چیست؟

مدیریت سود چیست؟   در کسب و کار برای حفظ عملیات، ارائه خدمات بهتر، و ارائه محصولات جدید، آن نیاز به سود می باشد. در هر کسب و کار، سود همیشه با زیان های خاص همراه است. مهم

ادامه مطلب »

مقاله های مرتبط

اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره

اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و

ادامه مطلب »
درخواست خود را بنویسید ...
ما را در نقشه بیابید ...