سرمایه

سرمایه
گزارش توجیهی افزایش سرمایه

نیاز اطلاعاتی استفاده کنندگان را در اتخاذ تصمیم گیري هاي اقتصادي در ارتباط با شرکت و ·
دارائیهاي ثابت مشهود آن را تامین می کند.
باعث شفاف شدن نسبتهاي مالی و اظهارنظر دقیق در صورتهاي مالی می شود. ·
به نظر هیات مدیره شرکت افزایش سرمایه ، تا میزان پیشنهادي ، با توجه به شرایط موجود و در جهت
استفاده از مزیت پیش بینی شده در قوانین پیش گفته منطقی ، منطبق بر شرایط موجود و از تمام
جنبه هاي با اهمیت قابل توجیه بوده و می تواند نیاز شرکت را در شرایط کنونی مرتفع نماید.
کلیاتیدر باره شرکت
1-2 ) تاریخچه فعالیت:
1346 با نام شرکت سهامی صنعتی و تولیدي /1/ شرکت ( سهامی عام ) در تاریخ 21
ماشین سازي اراك به منظور تأسیس کارخانجات  و بهره برداري از تولید و فروش انواع
ماشین آلات و سایر فرآورده هاي صنعتی و تولیدي با سرمایه یکصد میلیون ریال منقسم به یکصدهزار سهم
1346 در اداره ثبت شرکتهاي /5/ یک هزار ریالی متعلق به دولت و به مدت نامحدود تشکیل و در تاریخ 11
1374 در اداره ثبت و /5/ داخلی اراك تحت شماره 179 و سپس به استناد نامه شماره 17039 مورخ 30
اسناد اراك و با تغییر مرکز اصلی شرکت در اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاري تهران تحت شماره
1386 با /4/ 115670 به ثبت رسید در نهایت طبق مصوبه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام مورخ 27
انتقال مرکز اصلی شرکت به اراك تحت شماره 230 در اداره ثبت شرکتها در اراك به ثبت رسید . براساس
1350 نام شرکت به شرکت ماشین سازي اراك /5/ مصوبه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام مورخ 30
1373/12/ ( سهامی خاص ) تغییر یافت . پیرو مصوبه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام مورخ 23
اساسنامه شرکت تغییر یافته و نوع حقوقی شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل شده است. عملیات
ساختمانی و نصب دستگاههاي شرکت از سال 1346 آغاز و در شهریور ماه 1351 به بهره برداري رسیده
است . براساس آخرین پروانه بهره برداري ظرفیت تولید به 000 ر 60 تن انواع مخازن تحت فشار ، دیگهاي
بخار ، سازه هاي فلزي و انواع جرثقیلهاي موبیل پشت کامیونی و برجی ، شیرآلات و تولیدات آهنگري و
ریخته گري با توجه به تنوع تولید تغییر یافت.

موضوع شرکت بموجب ماده 2 اساسنامه عبارتست از :
موضوعات اصلی: تأسیس کارخانجات  و بهره برداري از آن ، احداث واحدهاي پتروشیمی و
پالایشگاهی ، طراحی و ساخت تجهیزات مرتبط ، طراحی ، ساخت ، تولید ، فروش ، صادرات ، مونتاژ ، نصب
و راه اندازي انواع ماشین آلات و تجهیزات و سایر فرآورده هاي صنعتی ، مونتاژ ، نصب و راه اندازي
کارخانجات و پروژه هاي عمرانی و صنعتی در قالب پیمانکاري عمومی ، واردات مواد اولیه و قطعات و ماشین
آلات و تجهیزات مورد نیاز فعالیتهاي مذکور ، ارائه خدمات فنی و مهندسی و آموزشی و عملیات بازرگانی
و انجام هر نوع عملیات مشابه ، عقد هرگونه قرارداد مرتبط با موضوع شرکت مستقلا یًا با مشارکت اشخاص
و طرح و ( EPC ) حقیقی یا حقوقی داخلی و خارجی ، انجام پروژه هاي پیمانکاري ، طرح و ساخت
در زمینه هاي نفت و گاز ، پتروشیمی و پالایشگاه ، راه و ترابري ، ( EPCF ) ساخت و سرمایه گذاري
نیرو ، پست و مخابرات ، انرژي ، صنعت و معدن ، تأسیسات و تجهیزات ، آب به صورت مستقل یا مشارکتی.
موضوعات فرعی: تأسیس شرکتهاي جدید و انجام هرگونه سرمایه گذاري و مشارکت در سایر شرکتها .
4 1 ) جایگاه شرکت در صنعت:
طی سالها تلاش وتجربه توانسته با بهنگام سازي خطوط تولید و احداث
کارگاههاي بزرگ ماشینکاري سنگین و فلزکاري سنگین و کارگاههاي توسعه آهنگري و ریخته گري و بهینه
سازي این خطوط و برخورداري از امکانات سخت افزاري و نرم افزاري و نیروي متخصص و دانش فنی با توجه
به نیازها و شرایط حاکم بر بازار در راستاي تأمین نیازهاي مشتریان گام بردارد وبا اتکا به تجارب و مزیتهاي
رقابتی مثل ماشین آلات و فرآیندهاي تولیدي متنوع ، منعطف بودن خطوط تولید به عنوان یکی از
شرکتهاي صنایع زیربنایی و استراتژیک کشور محسوب گردیده و پروژه هاي بسیاري را که طراحی و
تکنولوژي ساخت آنها جدید بوده و غالباً براي اولین بار در کشور به اجرا در می آیند ، با موفقیت به پایان
رسانده است . این پروژه ها عمدتا شًامل طراحی ، ساخت و نصب انواع تجهیزات صنایع نفت ، گاز و
پتروشیمی ، تجهیزات نیروگاهی ، پلها و سازه هاي فلزي و تجهیزات کارخانه اي می باشند .
انجام پروژه هاي عظیم ملی مانند پارس جنوبی درفازهاي مختلف ، طرح ساماندهی بندرصادراتی ماهشهر ،
پالایشگاهها و مجتمع هاي پتروشیمی ، پل قوسی ایذه و دیگهاي بخار تحویلی به صنایع کشور به مدت 4
دهه و صادرات به بیش از 20 کشور جهان از برگهاي زرین در لوح افتخارات این واحد صنعتی می باشد .
علیرغم موارد فوق الذکر، به منظور افزایش قدرت رقابت و حفظ موقعیت بازار و شرکت در مناقصات بزرگ
تعریف اندازه واقعی شرکت از نظر میزان دارائیها و حقوق صاحبان سهام امري ضروري به نظر می رسد که با
توجه به تنگناهاي نقدینگی موجود این مهم بجز از طریق تجدید ارزیابی دارائیها ممکن نمی باشد.

5 1 ) استراتژي شرکت:
توسعه انتقال تکنولوژي و دانش فنی در زمینه طراحی و ساخت تجهیزات صنایع نفت ، گاز ، پتروشیمی ،
نیروگاهی ، حمل و نقل و انرژیهاي نو و تجدیدپذیر .
تشکیل کنسرسیوم با شرکتهاي معتبر و بزرگ داخلی و خارجی به منظور ارتقاء رقابت پذیري.
ارتقاء توانمندیهاي عمومی مدیریت در سطح کلاس جهانی.
توسعه ، بهبود و ارتقاء سیستمهاي مدیریت ( کیفیت ، ایمنی و بهداشت و زیست محیطی ) مطابق با
شرایط و استانداردهاي به روز دنیا .
افزایش بازده دارائیها و رشد سالیانه بهره وري عوامل تولید و افزایش صادرات.
توسعه ، تولید و فروش محصولات جدید .
و در قالب پیمانکاري عمومی به صورت انفرادي. EPC اجراي پروژه هاي بزرگ به روش
امروزه با توجه به مشکلات نقدینگی و شرایط . EPCF برنامه ریزي جهت اجراي پروژه ها بصورت
اقتصادي موجود کارفرمایان بدنبال پیمانکارانی هستند که بتوانند پروژه را تأمین مالی نموده و یا حداقل
بخشی از مبلغ مورد نیاز پیمان را تأمین نمایند ، بنابراین شرکتهایی موفق خواهند بود که بتوانند پروژه ها را
اجراء نمایند ، لذا درصورت فراهم شدن این شرایط می توان به بازارهاي جدید دست یافت. EPCF بصورت
١) ريسكهاي عمده شركت: -٦
نوسانات نرخ ارز .
تأثيرات و نتايج منفي سياستهاي اتخاذ شده حاكم بر اقتصاد جهاني و به تبع آن نوسانات قيمت مواد اوليه .
سيكل طولاني خريد مواد از خارج از كشور و تأثير آن بر اجراي پروژه ها .
آزاد بودن واردات كالاهاي مشابه خارجي.
فرسودگي ماشين آلات و تجهيزات و قديمي بودن تكنولوژي و دانش فني.
رقابتي شدن بازار .

4 ) تاثیرات افزایش سرمایه بر روند سودآوري شرکت:
با توجه به اینکه سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارائیهاي شرکت ( زمین ) منجر به ورود منابع نقدي
نمی شود . لذا افزایش مزبور هر چند موجب بهبود ساختار مالی شرکت میشود ، اما لزوما تاثیري بر
سودآوري شرکت نخواهد داشت.
1شماره جدول …………. برنامه رسيدگي: اطلاعات مالي آتي
(گزارش توجيهي افزايش سرمايه)
نام صاحبكار: …………….
شماره درخواست………تاريخ
درخواست …………
افزايش سرمايه از مبلغ ……….ميليون
ريال به مبلغ ………ميليون ريالhttphttp://www.evat.ir
تهيه كننده: ……………
تاريخ: ……………….
بررسي كننده:………….
تاريخ: ………………
اهداف رسيدگي:
حصول اطمينان از:
الف) نامعقول نبودن مفروضات بهترين برآورد مديريت كه زيربناي تهيه گزارش توجيهي هيئت مديره در خصوص
افزايش سرمايه است و سازگاري مفروضات ذهني با هدف گزارش مزبور،
ب) تهيه اطلاعات مالي آتي مندرج در گزارش توجيهي افزايش سرمايه بر مبناي مفروضات مربوط،
پ) اين كه مفروضات عمده لازم براي تهيه اطلاعات مالي آتي مندرج در گزارش توجيهي افزايش سرمايه، لحاظ
شده است،
ت) ارائه مناسب اطلاعات مالي آتي مندرج در گزارش توجيهي افزايش سرمايه طبق الزامات استانداردهاي حسابداري
و افشاي كافي مفروضات با اهميت شامل تفكيك مفروضات بهترين برآورد مديريت و مفروضات ذهني،
ث) تهيه اطلاعات مالي آتي مندرج در گزارش توجيهي افزايش سرمايه به طور يكنواخت با صورتهاي مالي تار يخي و
با استفاده از رويه هاي مناسب حسابداري، و
ج) رعايت الزامات قانوني و مقررات مربوط در تهيه گزارش توجيهي افزايش سرمايه.
روشهاي رسيدگي:
روشهاي لازم به منظور دستيابي به اهداف فوق، به طور مشروح در جداول پيوست ارائه شده است.
جداول شماره ……………تا ………..
تكميل / ملاحظه / نتيجه گيري:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
به نظر اينجانب، رسيدگي تكميل گرديده و اجراي روشهاي انتخاب شده به نحو رضايت بخشي به حصول اهداف
فوق الذكر منجر شده است.
مسئول كار: نام و نام خانوادگي…………….امضا…………………………..تاريخ ………………………………….
شريك موسسه: نام و نام خانوادگي……………………………امضا………………..تاريخ ……………………….
برنامه رسيدگي: اطلاعات مالي آتي( گزارش توجيهي افزايش سرمايه)
رديف روش رسيدگي شماره جدول مسئول انجام كار
1 نامه درخواست رسيدگي و گزارش توجيهي افزايش
سرمايه ارائه شده توسط صاحبكار را دريافت و
اقدامات زير را انجام دهيد:
الف- بررسي نماييد كه مفروضات بهترين برآورد
مديريت و مفروضات ذهني به عنوان زيربناي تهيه
گزارش توجيهي هيئت مديره در خصوص افزايش
سرمايه، غيرواقع بينانه و نامناسب نباشد.
ب- با بررسي اوليه و كلي، از افشاي كافي و مناسب
جزئيات اطلاعات، اطمينان حاصل نماييد.
پ- بررسي نماييد كه آيا سرمايه قبلي شركت تماما
تاديه شده است، يا خير( در غير اين صورت، افزايش
سرمايه تحت هيچ عنواني مجاز نخواهد بود . ماده
165 اصلاحيه قانون تجارت)
ت- در موارد “الف” و “ب” فوق، در صورت
ضرورت، از صاحبكار درخواست نماييد اطلاعات ارائه
شده را تكميل كند.
ث- پس از كامل شدن اطلاعات و با توجه به
شناخت اوليه كسب شده، بودجه كار را تهيه و بر
مبناي آن، قرارداد مربوط را تنظيم و براي صاحبكار
ارسال نماييد.
ج- بررسي شود كه در شركت سهامي عام اف زايش
سرمايه از محل آورده غيرنقد پيشنهاد نشده
باشد( موضوع ماده 158 اصلاحيه قانون تجارت)
2 به منظور ارزيابي اين كه همه مفروضات عمده لازم
جهت تهيه گزارش توجيهي افزايش سرمايه لحاظ
شده است، از فعاليت واحد مورد رسيدگي شناخت
كافي كسب نماييد.
3 در خصوص كنترل هاي داخلي حاكم بر فرآيند تهيه
گزارش توجيهي افزايش سرمايه، بررسي و پرس و
جو نماييد و روشهاي مورد استفاده در تهيه آن و
نيز، تخصص و تجربه تهيه كنندگان را يادداشت
نموده و مورد ارزيابي قرار دهيد.
رديف روش رسيدگي شماره جدول مسئول انجام كار
4 موارد استفاده از تكنيكهاي ارزيابي پروژه هاي
سرمايه اي و برنامه هاي رايانه اي و نظاير آن را
مشخص و معقول بودن روش محاسبه و نتايج آن را
مورد ارزيابي قرار دهيد.
5 در خصوص شيوه هاي تعيين و بكارگيري
مفروضات، پرس و جو نماييد.
6 اطلاعات مالي آتي مندرج در گزارش توجيهي را با
توجه به عملكرد واقعي دوره مالي قبل، بررسي و
ميزان دقت در پيش بيني آن اطلاعات را ارزيابي و
دلايل مغايرات را مشخص كنيد.
7 آخرين اطلاعات مالي حسابرسي شده، (صورتهاي
مالي سالانه/ ميان دوره اي……..) صاحبكار را دريافت
و ميزان قابل اتكا بودن اطلاعات مالي تاريخي را
ارزيابي نموده و موارد زير را مشخص نماييد:
الف- رويه هاي حسابداري به كار رفته در تهيه
اطلاعات مزبور و يكنواختي آن با رويه هاي مورد
استفاده در تهيه اطلاعات مالي آتي مندرج در
گزارش توجيهي، و
ب- نوع اظهارنظر حسابرس و چنانچه نظري غير از
نظر مقبول بوده، تاثير آن بر اطلاعات مالي آتي
مندرج در گزارش توجيهي.
8 آخرين گزارش توجيهي افزايش سرمايه ( حاوي
اطلاعات مالي آتي) ظرف سه دوره مالي قبل ( در
صورت وجود) را بررسي و ميزان دقت در تهيه آن را
با توجه به عملكرد واقعي دوره هاي مربوط ارزيابي
كنيد.
9 شواهد مناسب و كافي براي پشتيباني از مفروضات
بهترين برآورد و مفروضات ذهني مديريت را كسب
نموده و منبع و اتكاپذيري آنها را ارزيابي نماييد.( نوع
شواهد در دسترس را مشخص و قابليت اطمينان به
آنها را ارزيابي كنيد)
10 مفروضات بهترين برآورد مديريت و مفروضات ذهني
را با اطلاعات تاريخي مقايسه و امكان اجراي برنامه
هاي تنظيم شده بر پايه مفروضات مزبور را ارزيابي
كنيد.
رديف روش رسيدگي شماره جدول مسئول انجام كار
11 در خصوص مفروضات ذهني مورد استفاده، لحاظ
شدن كليه تبعات عمده اين مفروضات توسط
مديريت را ارزيابي كنيد
12 سازگاري مفروضات ذهني مورد استفاده با هدف
گزارش توجيهي افزايش سرمايه و نبود دليلي آشكار
مبني بر واقع بينانه نبودن آن مفروضات را بررسي
كنيد.
13 قابل اجرا بودن طرحي كه افزايش سرمايه براي آن
پيشنهاد شده است را از نقطه نظر دسترسي به
امكانات لازم مانند زمين مناسب، آب، منابع مواد
اوليه، فناوري و نظاير آن در آينده، بررسي كنيد.
14 بررسي كنيد كه آيا اطلاعات مندرج در گزارش
توجيهي افزايش سرمايه مبتني بر مفروضات، به نحو
مناسب تهيه شده است يا خير . در اين خصوص
اقدامات زير را انجام دهيد:
الف- محاسبات رياضي اعداد و ارقام و مندرجات
جداول تهيه شده را كنترل كنيد
ب- با انجام رسيدگيهاي مناسب، اطلاعات مندرج
در بخشهاي مختلف گزارش توجيهي گزارش افزايش
سرمايه را با هم مقايسه و از هماهنگي اقدامات مورد
نظر مديريت با يكديگر و نبود هر گونه ناسازگاري در
تعيين مبالغي كه بر اساس متغيرهاي مشترك( مانند
نرخ سود تضمين شده ) برآورد شده است، اطمين ان
حاصل كنيد.
پ- توليد پيش بيني شده را با ظرفيت عملي توليد،
پروانه بهره برداري يا موافقتنامه هاي اخذ شده از
مراجع مربوط، مقايسه كنيد.
ت- هر گونه مستندات و شواهد مربوط به بررسي
وضعيت بازار محصولات توليدي و فروش آن در
دوره هاي مورد پيش بيني را اخذ و از امكان فروش
محصولات توليدي در حد پيش بيني شده، مطمئن
شويد.
ث- نرخهاي فروش محصولات در دوره هاي مورد
پيش بيني را با نرخهاي فروش واقعي سال مالي
قبل مقايسه و از منطقي بودن نرخهاي برآوردي با
توجه به شرايط فروش محصولات و بازار آن،
اطمينان حاصل كنيد.
رديف روش رسيدگي شماره جدول مسئول انجام كار
14 ج- در صورت پيش بيني استفاده از تسهيلات مالي،
شواهد مربوط به امكان دستيابي به اين تسهيلات را
اخذ و بررسي كنيد.
چ- هزينه حقوق و دستمزد و ساير هزينه هاي با
اهميت پيش بيني شده براي دوره هاي مالي آتي
مندرج در گزارش توجيهي را با هزينه هاي واقعي
دوره مشابه قبل، در صورت وجود، و در غير اين
صورت، با هزينه معمول در صنعت مربوط مقايسه و
از مناسب بودن آنها اطمينان حاصل كنيد.
ح- برآورد مخارج سرمايه اي را با شواهدي چون هر
گونه استعلام قيمت اخذ شده از فروشندگان مقايسه
و انحراف احتمالي را مشخص و دلايل آن را
پي جويي نماييد.
15 زمينه هايي كه نسبت به تغييرات بسيار حساس
مي باشد و ممكن است آثار با اهميتي بر اقلام
مندرج در گزارش توجيهي افزايش سرمايه داشته
باشد را شناسايي و احتمال تغييرات آتي را مورد
توجه قرار دهيد.
16 چنانچه بخشي از دوره تحت پوشش اطلاعات مالي
آتي مندرج در گزارش توجيهي سپري شده باشد، با
انجام بررسيهاي تحليلي و پرس و جو نسبت به
انحرافات عمده، از صحت اطلاعات تاريخي به عنوان
پايه اي براي ارزيابي پيش بيني ها و احتمال تحقق
مفروضات عمده مديريت در طول دوره هاي م الي
آتي تحت پوشش گزارش توجيهي افزايش سرمايه،
اطمينان حاصل كنيد.
17 درباره كامل بودن مفروضات عمده مديريت، تاييديه
كتبي (تاييديه مديران) از اعضاي هيئت مديره
دريافت و از امضاي گزارش توجيهي افزايش سرمايه
توسط آنان، اطمينان حاصل نماييد.
رديف روش رسيدگي شماره جدول مسئول انجام كار
18 براي اطمينان از ارائه و افشاي مناسب و كافي
اطلاعات گزارش توجيهي افزايش سرمايه، موارد زير
را مورد توجه قرار دهيد:
الف- مفيد و آگاه كننده بودن اطلاعات ارائه شده و
گمراه كننده نبودن آن.
ب- افشاي تاريخ تهيه گزارش توجي هي و تاييد
مناسب بودن مفروضات در تاريخ ارائه آن توسط
هيئت مديره
پ- افشاي كافي و مناسب مفروضات عمده زيربناي
تهيه اطلاعات به تفكيك مفروضات بهترين برآورد
مديريت و مفروضات ذهني.
ت- افشاي روشن رويه هاي حسابداري به كار گرفته
شده و مطابقت آن با رويه هاي به كار ر فته در
آخرين صورتهاي مالي تاريخي حسابرسي شده.
ث- در صورت تغيير در رويه هاي به كار رفته،
افشاي مناسب دلايل تغيير و آثار آن بر اطلاعات
مالي آتي مندرج در گزارش توجيهي افزايش
سرمايه.
ج- چنانچه مفروضات بهترين برآورد و مفروضات
ذهني مديريت به زمينه هاي با اهميتي مربوط باشد
كه با ابهام زياد همراه است، افشاي كافي ابهامات
مزبور و ميزان تاثيرپذيري نتايج از آن ابهامات.

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای مورد نیاز با * مشخص شده است

نوشتن دیدگاه

عضویت در خبر نامه

مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید آرمان پرداز خبره
خدمات مالی
مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید

در این نوشته برای شما توضیح می دهیم که چگونه یک مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید و به او اعتماد کنیم. در پایان اعتماد شما را به آرمان پرداز خبره جلب می کنیم. مشاور مالیاتی معتبر

ادامه مطلب »
اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره
خدمات مالی
اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و اهمیت مشاور مالیاتی در آن اهمیت مشاوره در زمینه مالیات کسب

ادامه مطلب »
انتخاب کارشناس حسابداری و مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت توسط آرمان پرداز خبره
خدمات مالی
مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت

در این نوشته می خواهیم در مورد نکاتی در خصوص انتخاب مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت و نحوه انتخاب کارشناس حسابداری بپردازیم. تا پایان با ما همراه باشید و جهت هرگونه نیاز به مشاور مالیاتی

ادامه مطلب »
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی
خدمات مالی
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی

در این نوشته میخواهیم به شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی در سازمان امور مالیاتی بپردازیم. جهت هرگونه سوال در خصوص مشاور مالیاتی با ما در ارتباط باشید. مشاور مالیاتی کیست؟ مشاور مالیاتی کسی است که

ادامه مطلب »
انواع هزینه ها در حسابداری و مالی توسط مشاور مالیاتی
حسابداری
انواع هزینه ها در حسابداری

در این نوشته میخواهیم در خصوص انواع هزینه ها در حسابداری و مالی ، بهبود هزینه ها توسط مشاور مالیاتی و همچنین در خصوص انواع هزینه بپردازیم انواع هزینه ها در حسابداری یکی از مهم‌ترین مفاهیم

ادامه مطلب »
مدارک مثبته
حسابداری
مدارک مثبته

در این نوشته به مفهوم مدارک مثبته و یا اسناد مثبته و نقش آن در حسابداری و چگونگی رسیدگی به آن توسط مشاور مالیاتی می پردازیم. مدارک مثبته یا اسناد مثبته مدارک مثبته اسناد نشان‌دهنده وقوع

ادامه مطلب »
مشاور مالیاتی کیست ؟
خدمات مالی
مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست؟ در این مطلب درباره مشاور مالیاتی کیست و خصوصیات یک وکیل مالیاتی خبره ، هم چنین میزان آشنایی او با قوانین مالیاتی و امور مالیاتی کشور به صورت مفصل صحبت می کنیم. با

ادامه مطلب »
اهمیت مشاوره مالیاتی
خدمات مالی
اهمیت مشاوره مالیاتی

اهمیت مشاوره مالیاتی تمامی مشاغل نیازمند دانش مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی و اهمیت مشاوره مالیاتی برای روبه رو شدن با قانون مالیات سازمان امور مالیاتی هستند. با ما باشید زیرا در این نوشته به این

ادامه مطلب »
مفاصا حساب مالیاتی
خدمات مالی
مفاصا حساب و نحوه دریافت مفاصا حساب

درخواست گواهی مفاصا اولین کاری است که مودی و یا مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی وی ملزم است برای دریافت گواهی مفاصا حساب مالیاتی انجام دهد. براساس ماده ۲۳۵ قانون مالیات های مستقیم، اداره امور مالیاتی

ادامه مطلب »
مشاور مالی را چگونه انتخاب کنیم
خدمات مالی
مشاور مالیاتی چه کاری انجام می دهد

اشخاص حسابرس و مشاور مالیاتی در هدایت مالیات دهندگان برای رعایت قوانین، در تمام امور مالی، حسابداری و پرداخت مالیات نقش مهمی دارد. بسته به وضعیت مالیات دهنده، خدماتی که یک مشاور مالیاتی ارائه می‌دهد، متفاوت

ادامه مطلب »
مالیات بر ارزش افزوده
خدمات مالی
مالیات املاک و مستغلات

مالیات املاک و مستغلات ، نوعی از مالیات می باشد، که از درآمدهای به دست آمده از ملک محسوب می شود. املاک و مستغلات شامل سه نوع مالیات می شوند: مالیات بر درآمد اجاره از املاک

ادامه مطلب »
تکنولوژی نرم افزار
حسابرسی
موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی

    موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی     جمع داراییهای شرکتی ۲۰۰ میلیارد ریال است. حسابرس معتقد است تحریف داراییها بالای ۲۰ درصد، منجر به اظهار نظر مردود می‌شود (برای پرهیز از تردیدهای احتمالی در

ادامه مطلب »
بیمه‌ای به کارفرمایان
حسابداری
مدیریت سود چیست؟

مدیریت سود چیست؟   در کسب و کار برای حفظ عملیات، ارائه خدمات بهتر، و ارائه محصولات جدید، آن نیاز به سود می باشد. در هر کسب و کار، سود همیشه با زیان های خاص همراه است. مهم

ادامه مطلب »

مقاله های مرتبط

اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره

اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و

ادامه مطلب »
درخواست خود را بنویسید ...
ما را در نقشه بیابید ...