سبك هاي حسابداري

سبك هاي حسابداري نگرش به حسابداري به عنوان يك سيستم اطلاعاتي ، نگرشي عم ل گراست . هر سيستم اطلاعاتي حسابداري سه عملكرد اطلاعاتي، كنترلي و خدماتي دارد

سبك هاي حسابداري
نگرش به حسابداري به عنوان يك سيستم اطلاعاتي ، نگرشي عم ل گراست . هر سيستم اطلاعاتي حسابداري سه عملكرد اطلاعاتي، كنترلي و خدماتي دارد .
مهم ترين عملكرد سيستم حسابداري و يا به عبارتي عملكرد غالب آن ، عملكرد اطلاعاتي ا ست . همانگونه كه در نمايشگر 2 1 ملاحظه كرديد سيستم
اطلاعاتي حسابداري از محيط تاثير مي پذيرد و بر آن اثر مي گذارد و به عبارت ديگر مي توان گفت كه سيستم اطلاعا تي حسابداري ن سبت به محيطي كه در
آن فعاليت مي كند حساس است . حسابداري مالي به عنوان زير سيستمي كه فراهم كننده محصول اصلي سيستم اطلاعاتي حسابداري يعني صورت هاي مالي
اساسي است در محيط هاي مختلف جهت گيري هاي متفاوت و مقاصد گوناگوني به لحاظ گزارشگري دارد . در برخي از كشورها نظير امريكا، انگلستان و هلند
جهت گيري حسابداري مالي تامين نيازهاي اطلاعاتي سرمايه گذاران و اعتبار دهندگان است به گونه اي كه ايشان را در اتخاذ تصميمات اقتصادي ياري رساند .
از سوي ديگر در برخي ديگر از كشورها جهت گيري اساسي حسابداري مالي تامين نيازهاي اطلاعاتي دولت براي جم ع آوري ماليات مي باشد . در اكثر
كشورهاي امريكاي جنوبي چنين جهت گيري براي حساب داري مالي وجود دارد . در كشورهاي ديگر با توجه به عوامل محيطي جهت گيري هاي حسابداري
مالي مي تواند متفاوت باشد، بدين ترتيب در دنياي امروز با توجه به نوع نياز اطلاعاتي كه حسابداري مالي فراهم م ي آورد سبك هاي حسابداري متفاوتي قابل
شناسايي است. بطور كلي متغيرهاي محيطي موثر بر سب كهاي حسابداري بشرح زير است:
1. روابط بين واحد تجاري و تامين كنندگان منابع مالي
تمامي واحدهاي تجاري درگير با تامين منابع مالي مورد نياز مي باشند آنچه كه يك واحد تجاري تحت تملك دارد و در س مت راست ترازنامه منعكس
مي گردد از طريق اج زاي تشكيل د هنده سمت چپ ترازنامه بخصوص بدهي هاي بلند مدت و حقوق صاحبان سرمايه تامين مي گردد . در برخي از كشورها
نظير امريكا و انگلستان با توجه به تبعيت از اقتصاد آزاد، بازارهاي سرمايه گسترش يافته و سهامداران و اعتبار دهندگان تامين كننده اصلي منابع مالي
مي باشند. در برخ ي ديگر از كشورها نظير سوئيس و آلمان تعدادي بانك هاي بزرگ تامي ن كننده سرمايه واحدهاي تجاري مي باشند بطور كلي جه ت گيري
حسابداري مالي در اين كشورها در چارچوب نيازهاي اط لاعاتي بانك ها مي باشد بدين ترتيب انتظار مي رود كه حسابداري مالي در چنين كشورهايي
رويكردي محافظه ك ارانه تر در ارائه دارايي ها و بده ي ها در ترازنامه داشته باشد . در كشورها يي نظير فرانسه و سوئد دولت مركزي نقش مهمي در مديريت
منابع كشور ايفا مي كند و لذا از واحدهاي تجاري انتظار مي رود كه فر اهم كننده اطلاعاتي در چارچوب سي است هاي كلان اقتصادي باشند . ب دين ترتيب
جهت گيري اساسي حسابداري مالي بسوي تصميمات اقتصادي دولت تمايل پيدا مي كند. همچنين با توجه به روند جهاني شدن اقتصاد، كشورهاي متقاضي
عضويت در سازمان تجارت جهاني از استانداردهاي بين المللي حسابداري استفاده مي كنند. هر چند كه استانداردهاي بين المللي ح سابداري به علت وجود
بازارهاي گسترده سرمايه و شركت هاي بزرگ بي نالمللي در امريكا به شدت تحت تأثير استانداردهاي حسابداري مالي در امريكاست.
حسابداري
مالي
حسابداري
مديريت
AIS حسابداري بهاي تمام شده
6 فصل اول: چارچوب نظري گزارشگري مالي خارجي در ايران
2. روابط سياسي و اقتصادي با ساير كشورها
روابط اقتصادي و سياسي كشورها با يكديگر بر جهت گيري هاي حسابداري مالي و بكارگير ي استانداردهاي حسابداري مالي اثرگذار است. بدين ترتيب عجيب
نيست كه استانداردهاي حسابداري در هندوستان تحت تأثير استانداردهاي حسابداري انجمن حسابداران خبره انگلس تان و ولز باشد و يا روابط اقتصادي
نزديك بين كشورهاي امريكا، كانادا، مكزيك و ژاپن منجر به جهت گيري هاي مشابه و استفاده از استانداردهاي حسابداري مشابهي گردد.
3. جهت گيري هاي قانوني
بطور كلي از ديدگاه جهت گيري قانوني مي توان حسابداري را به دو طبقه كلي طبقه بندي كرد . در برخي از كشورها مانند ايران و فرانسه قوانين مدوني حاكم
بر فعاليت هاي تجاري است . در چنين كشورهايي حسابداري مالي جهت گيري قانوني دارد . به عنوان مثال قوانين تجارت و مالي ات هاي مستقيم در ايران بر
چگونگي محاسبه سود خالص و تقسيم سود بين سهامداران و نحوه تحرير و تنظيم دفاتر كاملاً اثرگذار است . از سوي ديگر در برخي ديگر از كشورها نظير
انگلستان و امريكا جهت گيري حسابداري مالي بيشتر از رعايت الزامات قانوني متوجه عر فهايي است كه توسط نهادهاي حرفه اي غير دولتي تدوين م يگردد.
4. تورم
تورم كه به معناي افزايش سطح عمومي قيمت هاست بر جهت گيري حسابداري مالي بخصوص در حوزه شناخت و انداز ه گيري عناصر صورت هاي مالي تاثير
گذار است . حسابداري مالي در اكثر كشورها مبتني بر اصل بهاي تمام شده تاريخي مي باشد. اين اصل بر فرض بنياني ثبات ارزش پول استوار است . در
كشورهايي كه تورم اندكي را در سال هاي اخير تجربه كرد هاند نظير آلمان و ژاپن استفاده از اصل بهاي تمام شده تاريخي در فرآيند شناخت داراي ي ها قابل
دفاع است در حالي كه در اكثر كشورهاي امريكاي جنوبي افزايش سطح عمومي قيمت ها م عضل اساسي اقتصادي است كه بر حسابداري مالي موثر است لذا
استانداردهاي حسابداري در اين كشورها مقرر م يدارد كه واحدهاي تجاري ارزش داراي يهاي خود را با توجه به تغييرات سطح قيم تها افزايش دهند.
5. اندازه واحدهاي تجاري
بزرگي و كوچكي واحدهاي تجاري بر پي چيدگي سيستم اطلاعاتي حسابداري مال ي اثر گذار است . واحدهاي تجاري بز رگتر، مسائل و مشكلات حسابداري
پيچيده تري دارند . تهيه چنين اطلاعاتي و به تبع آن استف اده از اين اطلاعا ت نيازمند دارا بودن دانش حرفه اي به حد ضرورت مي باشد. توسعه حسابداري با
توسعه اقتصادي روابطي تنگاتنگ دارد.
6. فرهنگ
تمامي عوامل فوق الذكر در ارتباط با ويژگي هاي فرهنگي جامعه مي باشند نگرش فردگرايانه به مسائل اجتماعي و فرهنگي الز امات متفاوت از نگرش جمع
گرايانه بر حسابداري مالي تحميل مي كند. انتظار بر اين است كه فرهنگ هاي فردگرا نسبت به فرهنگ هاي جمع گرا به سطوح بالاتري از افشاي حسابداري
گرايش داشته باشند.
با توجه به متغيرهاي محيطي فو قالذكر پنج سبك حسابداري بشرح زير قابل شناسايي است:
Anglo – saxon style الف) سبك آنگلوساكسون
Continental style ب) سبك كنتينانتال
South American style پ) سبك امريكاي جنوبي
Mixed Economy style ت) سبك اقتصاد مختلط
International standards style ث) سبك استانداردهاي بين المللي
در نمايشگر 4 1 ويژگيهاي سبكهاي مختلف حسابداري ارائه شده است:
نمايشگر 4 1 سبك هاي حسابداري
سبك حسابداري محدوده جغرافيايي ويژگي هاي برجسته
انگلوساكسون امريكا، انگلستان و هلند حسابداري مالي در راستاي نيازهاي اطلاعاتي سرمايه گذاران و اعتبار دهندگان
كنتينانتال
اكثر كشورهاي اروپايي و كشورهاي فرانسوي
زبان افريقايي
تامين كننده عمده منابع مالي بانكها هستند.
حرفه حسابداري نسبتاً ضعيف است.
حسابداري مالي جهت گيري قانوني دارد.
امريكاي جنوبي
اكثر كشورهاي امريكاي جنوبي بجز برزيل استفاده مستمر از تعديلات حسابداري بابت تورم
حسابداري مالي بر مبناي مقاصد ماليا تي اغلب براي گزارشگري مالي خارجي نيز مورد
استفاده قرار مي گيرد.
اقتصاد مختلط كشورهاي داراي اقتصاد مختلط و سوسياليستي پاسخگويي به نيازهاي برنام هريزي و كنترل اقتصاد متمركز
استانداردهاي بي نالمللي
103 ) كشور افزايش الزامات افشا ) IASB كشورهاي عضو
تاكيد بر استفاده همه كاربران
تعديل توام با محافظه كاري برخي از خاصه هاي انداز هگيري
حسابداري

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای مورد نیاز با * مشخص شده است

نوشتن دیدگاه

عضویت در خبر نامه

مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید آرمان پرداز خبره
خدمات مالی
مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید

در این نوشته برای شما توضیح می دهیم که چگونه یک مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید و به او اعتماد کنیم. در پایان اعتماد شما را به آرمان پرداز خبره جلب می کنیم. مشاور مالیاتی معتبر

ادامه مطلب »
اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره
خدمات مالی
اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و اهمیت مشاور مالیاتی در آن اهمیت مشاوره در زمینه مالیات کسب

ادامه مطلب »
انتخاب کارشناس حسابداری و مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت توسط آرمان پرداز خبره
خدمات مالی
مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت

در این نوشته می خواهیم در مورد نکاتی در خصوص انتخاب مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت و نحوه انتخاب کارشناس حسابداری بپردازیم. تا پایان با ما همراه باشید و جهت هرگونه نیاز به مشاور مالیاتی

ادامه مطلب »
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی
خدمات مالی
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی

در این نوشته میخواهیم به شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی در سازمان امور مالیاتی بپردازیم. جهت هرگونه سوال در خصوص مشاور مالیاتی با ما در ارتباط باشید. مشاور مالیاتی کیست؟ مشاور مالیاتی کسی است که

ادامه مطلب »
انواع هزینه ها در حسابداری و مالی توسط مشاور مالیاتی
حسابداری
انواع هزینه ها در حسابداری

در این نوشته میخواهیم در خصوص انواع هزینه ها در حسابداری و مالی ، بهبود هزینه ها توسط مشاور مالیاتی و همچنین در خصوص انواع هزینه بپردازیم انواع هزینه ها در حسابداری یکی از مهم‌ترین مفاهیم

ادامه مطلب »
مدارک مثبته
حسابداری
مدارک مثبته

در این نوشته به مفهوم مدارک مثبته و یا اسناد مثبته و نقش آن در حسابداری و چگونگی رسیدگی به آن توسط مشاور مالیاتی می پردازیم. مدارک مثبته یا اسناد مثبته مدارک مثبته اسناد نشان‌دهنده وقوع

ادامه مطلب »
مشاور مالیاتی کیست ؟
خدمات مالی
مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست؟ در این مطلب درباره مشاور مالیاتی کیست و خصوصیات یک وکیل مالیاتی خبره ، هم چنین میزان آشنایی او با قوانین مالیاتی و امور مالیاتی کشور به صورت مفصل صحبت می کنیم. با

ادامه مطلب »
اهمیت مشاوره مالیاتی
خدمات مالی
اهمیت مشاوره مالیاتی

اهمیت مشاوره مالیاتی تمامی مشاغل نیازمند دانش مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی و اهمیت مشاوره مالیاتی برای روبه رو شدن با قانون مالیات سازمان امور مالیاتی هستند. با ما باشید زیرا در این نوشته به این

ادامه مطلب »
مفاصا حساب مالیاتی
مشاور مالیاتی
مفاصا حساب و نحوه دریافت مفاصا حساب

درخواست گواهی مفاصا اولین کاری است که مودی و یا مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی وی ملزم است برای دریافت گواهی مفاصا حساب مالیاتی انجام دهد. براساس ماده ۲۳۵ قانون مالیات های مستقیم، اداره امور مالیاتی

ادامه مطلب »
مشاور مالی را چگونه انتخاب کنیم
خدمات مالی
مشاور مالیاتی چه کاری انجام می دهد

اشخاص حسابرس و مشاور مالیاتی در هدایت مالیات دهندگان برای رعایت قوانین، در تمام امور مالی، حسابداری و پرداخت مالیات نقش مهمی دارد. بسته به وضعیت مالیات دهنده، خدماتی که یک مشاور مالیاتی ارائه می‌دهد، متفاوت

ادامه مطلب »
مالیات بر ارزش افزوده
خدمات مالی
مالیات املاک و مستغلات

مالیات املاک و مستغلات ، نوعی از مالیات می باشد، که از درآمدهای به دست آمده از ملک محسوب می شود. املاک و مستغلات شامل سه نوع مالیات می شوند: مالیات بر درآمد اجاره از املاک

ادامه مطلب »
تکنولوژی نرم افزار
حسابرسی
موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی

    موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی     جمع داراییهای شرکتی ۲۰۰ میلیارد ریال است. حسابرس معتقد است تحریف داراییها بالای ۲۰ درصد، منجر به اظهار نظر مردود می‌شود (برای پرهیز از تردیدهای احتمالی در

ادامه مطلب »
بیمه‌ای به کارفرمایان
شرکت حسابداری
مدیریت سود چیست؟

مدیریت سود چیست؟   در کسب و کار برای حفظ عملیات، ارائه خدمات بهتر، و ارائه محصولات جدید، آن نیاز به سود می باشد. در هر کسب و کار، سود همیشه با زیان های خاص همراه است. مهم

ادامه مطلب »

مقاله های مرتبط

اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره

اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و

ادامه مطلب »
درخواست خود را بنویسید ...
ما را در نقشه بیابید ...