اصل و ترجمه نامه سازمان حسابرسي و پاسخ بنياد استانداردهاي بين المللي گزارشگري مالي

سازمان حسابرسي

اصل و ترجمه نامه سازمان حسابرسي و پاسخ بنياد استانداردهاي بين المللي گزارشگري مالي

جناب آقاي هانس هوگرورست

طبق مصوبه مجمع عمومی سازمان حسابرسی به عنوان مرجع رسمی تدوین استانداردهاي حسابداري در ایران، کلیه

شرکتهاي بزرگ پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، بانکها و شرکتهاي بیمه ملزم هستند صورتهاي مالی خود را

براي دوره مالی که از اول فروردین سال 1395 (بیستم مارس سال 2016 ) شروع می شود ، بر اساس استانداردهاي

بین المللی گزارشگري مالی تهیه کنند.

در ارتباط با تهیه صورتهاي مالی بانکها بر مبناي استانداردهاي بین المللی گزارشگري مالی ، در دو مورد بین بانک

مرکزي (نهاد ناظر بر بانکها) و سازمان حسابرسی (نهاد تدوین کننده استانداردها) اختلاف نظر وجود دارد و

تهیه کنندگان صورتهاي مالی و حسابرسان را با چالشهایی مواجه کرده است.

سابقه

در جمهوري اسلامی ایران، عملیات بانکداري بر اساس قانون بانکداري اسلامی (قانون عملیات بانکی بدون ربا) انج ام

می شود. طبق این قانون، بانک سپرده هاي سرمایه گذاري مدت دار را از سپرده گذاران دریافت می کند و این منابع را

همراه با منابع خود بانک به منظور اعطاي تسهیلات در چارچوب عقود اسلامی، مورد استفاده قرار می دهد. طی دوره

مالی به هر یک از سپرده هاي سرمایه گذاري مدت دار، بر اساس مبلغ سپرده و دوره زمانی سپري شده از قرارداد

سپرده، سود علی الحساب ثابتی پرداخت می شود. با توجه به ترکیب منابع بانک و منابع دریافتی از سپرده گذاران، سود

تسهیلات مالی اعطاشده به عنوان درآمد مشاع در نظر گرفته می شود و در صورتی که سهم سپرده گذاران از

درآمدهاي مشاع بیش از سود علی الحساب پرداختی باشد، مبلغ مازاد پس از کسر حق الوکاله بانک (بابت خدمات

ارائه شده) بین سپرده گذاران تقسیم می شود. اگر سهم سپه ر د گذاران از درآمدهاي مشاع کمتر از سود ثابت

علی الحساب باشد، سود ثابت پرداختی، قطعی تلقی می شود.

دیدگاه بانک مرکزي

از دیدگاه بانک مرکزي جمهوري اسلامی ایران به عنوان نهاد ناظر و مقررات گذار سیستم بانکی ، به دلیل نقش

سپرده گذاران و مشارکت آنها در درآمدهاي مشاع:

  1. مبلغ اصل سپرده هاي سرمایه گذاري مدت دار و سود مربوط به آن، باید در یک طبقه جداگانه بین بدهیها و

.( حقوق مالکانه منعکس شود (مانند پیوست 1

1– ‘re.. ~· 1 s~ t h t s~ , .t r. r. r v. h– c, ~ – 1 – L C· .c- .c- 0

.t· “t 1.. ·r “‘ .t -~ l U>[‘ ~-:- £ ~ l ~

~ e ~ .c- <;. ~. c, l U> r- l

[.

t, “-~ C· u. ) ~ ~ – r c, ·(

“-•· r – b c, ‘ }:’\\ 0 V) :[ c, C • “- • C_:_ ‘ c, 1 ~, t. & l ~ ~ ‘. f ~ ,c- l “– Ci_ 0 i!. f5 ~ (· ~ .

~ \ ~t ‘”· ~· E ~ r 1: ~- .- E t ;- {. t l r ~ t ~ :r s· ~ r ,·. ~ “‘ ~ -z· 1·

._ c., ·. ,[ ‘- f-• 1. ‘t t (;., “‘ t 7;: ft e, •

-~ C'”‘ ,[ ~ t ~\ 1 ,f; G_,. “– { ~ t.. [.”” ~ C_:_

‘r . ~ { ,t u. .r “- ~· : C· c,· r C t ~ b b (.. – V\\ – V) • •

~. I….~ ~ ‘c U> \, .e- .f:- ~ l:· & I….= f. .

.e C· . l t°” f’ b ~ “- ~ J;- f;, tt .l

~ ~- ~. ~ <;. – b 1 { ~ r ~’ i ··~ ~

h ~ (. u & 0 .c- <;. I…. “– V) 1 · .~,

r”: .e- t· ~ L r. G. f [_ f:- 1 J-: ·~ t ‘c,

to, [. c, l “- r F c, i;- l ~. l·· C· c, “

  1. . ,c- c, ~ ,e· J 1 I; ~ ·ir- ~ ~ . l•· l 1 ~ C_:_ ~ l:· 1: I…. • c, r: It Ci. ~ c, {;. [

I….- ~: t f ~ – c, =l l:· ~ ); ~ t. l•· b, Ci_

c, r ~ (· .b <;. k tn ~ l ~ – r

“– ·~ .{.. “- ,. 1…._ .c- b “-= t C_:_ Ci_ – .l> Ci_ ~

C, ,f; t ~ .f:- ~ [• : p.. I ~. b <;. e-n b (:

~ t .c- .c- r Co: h Ci. h r I…. ~ I….

V· 1….=: rr, ‘-c, & ~ _: I ..:: [ .e- V) (YI <;.

): 0 f ~ t ~ ~ __ .. ~· ‘- f :f. t f :f. 1

~ r. <;. ‘c, 1 [ .~ -r c, ~ .c, 1 G.. ~ 1 r

  1. 1- f ~ fc, f r & :~ ~. 1, 1- {‘ f ~ c. ‘t “-_, c. c, c, b ~ c_ ‘f – r “-_, ! r

I • V IC- I…._ U, • l c • r.\ V • ~ I..,.•

-“b J’ ~ ~ ~ “-• (· f:-. (• G,, ~ t U> V\i .~ “-· ~ “– t, ·•v l C· ~ “- · r: l ‘f., \ .t r.: r. o – .t c,

~\ – .c- [ I….= c, t L I….- \) r. ~ ‘{L ~ V\i ~· ,f; t

l’ .e- ts- ~· t ~ r::: ~ n l fi ~ o k ~· .c-

., f ·V [. Ci_ ~\ , ~ · · c.\’ ~ ~ ~l ~ c,. i ~\ :: c’ b c, S “‘- r- { 1f r ~ c, f – v G. te

c~ ~. · “‘ (: 1 t (/ Ci_ .f:- I….= ~ r ,r – ~ 1 “‘-: b

  • [i. ·c, ~ ‘-“_ 1 1 ‘-v ‘[, [ f [· ( ci;- c., l \£ f’ 1 } ~-‘-

. l & c, L 1 “- l;. € b “-· C'”‘ ~ – 1 b ·h· t

– ~~ V· ,r\ c, .c-~ [ “-‘ J· ~~ r l ‘r l. .f: ~ ~ 1 .e- v I…. ‘f ~. V) 0 ~ I…. u, C,• (;. ~ ‘°’-:- C_:_ c;”° , ~ b l!, ·• ~\ V\i O c, ~ .

“- . e,;. e: h c, ~ 1 1 l,: f; Ci C· t .{. –t L. ” • • c, (___ .c- 1…. ‘ L – ‘ o – ,-i. • • c, b – c, ,1; I…. r V· .:f:-· E .e- [ ~\ . V\ c~, . ~\ I….~ ” t ~

«In the name of God»

AUDIT ORGANIZATION

Audit Organization of the Islamic

Republic of Iran

7, Shahid Ahmadian St., Khaledslamboli

Ave., Tehran, Iran.

Tel: +98-82182100

Fax: +98-88722435

www.audit.org.irgdom

30 Cannon Street,

London, EC4M 6XH,

United Kingdom

Dear Hans Hoogervorst

3 Cannon Street

London, EC4M 6XH According to the approval of the Board of Directors of Audit Organization (the authorized body for developing

accounting standards in Iran), and thereafter, all large companies listed in Tehran Stock Exchange (TSE), Banks

and Insurance Companies are required to prepare their financial statements for fiscal year beginning from

1395/01/01 (20th March, 2016) in accordance with International Financial Reporting Standards.

With respect to preparation of bank’s financial statements in accordance with IFRSs, two cases of disagreement

exist between Central Bank of Islamic Republic of Iran (as banks’ supervisory body) and Audit Organization (as

the standards setting body) which consequently brings many challenges to auditors and preparers of financial

statements.

Background

In Islamic Republic of Iran, banking operations are performed based on Islamic banking law (non-interest

banking). According to this law, a bank receives termed investment deposits from its depositors and utilizes

these resources, together with its own genuine resources, in order to provide facilities to its customers based on

defined Islamic contracts. Throughout financial period, a fixed provisional interest is paid to each termed

investment deposits based on the amount of the deposit and the duration of time passed from the deposit

contract. Regarding the composition of banks’ genuine resources and resources received from depositors,

interest from financial facilities provided is considered as joint income and if the amount exceeds provisional

interest, the excess is shared between depositors, less any costs related to bank’s agency fees (for services

provided). When depositors’ share from joint interest is less than fixed provisional interest, the fixed interest

paid is considered as certain.

Central Bank’s point of view

According to CBI’s point of view as a supervisory and statutory body of banking system of Iran, due to

depositors’ role and their participation in joint income:

First, the principal amount of termed investment deposits and the related interest should be reflected in a

separate classification, between liabilities and equity (as per appendix 1).

Second, apart from income statement, another basic financial statement,” statement of termed investment

deposits performance” should be added to the set of financial statements (as per appendix 2) in which bank’s

share as well as depositors’ share from joint income are presented respectively.

It should be noted that in CBI’s opinion, depositors are the chief resource providers for banks and hence, main

users of financial statements. Moreover, joint income is presented in income statement as Revenue from

facilities provided and deposits interest is reported as expense.

Audit Organization’s point of view

According to Audit Organization’s point of view, as the authorized body for setting accounting standards in

Iran, in execution of International Financial Reporting Standards, assets, liabilities, and equity should be

presented in the statement of financial position and presenting another element, a fourth element, between

liabilities and equity is not admitted. The nature of termed investment deposit and the method applied in paying

the related interest are both in alignment with the definition presented for liability; and consequently, these

items should be reported under bank’s liabilities. In addition, complete set of financial statements are defined in

IAS 1 and no more statement should be added to this set. Presenting statement of termed investment deposits

will result in double presentation of joint income and depositors’ share from joint income (once income

statement and the other in statement of termed investment deposits performance). Accordingly, the Organization

believes that depositors’ share from joint income should be presented as a note to income statement, rather

than a basic financial statement.

Please inform us about your opinion regarding the issues discussed, as your opinion is regarded as the final

solution by both sides.

We appreciate your swift response due to the urgency of the matter and thank you in advance for your kind

cooperation.

Yours sincerely

28 اکتبر سال 2017

جناب آقاي اکبر سهیلی پور

از شما بابت نامه ارسالی به هانس هوگرورست در تاریخ 24 ژوئن سال 2017 سپاسگزاري می کنم.

عذرخواهی مرا بابت تأخیر در پاسخ به نامه بپذیرید. ما چندین بار تلاش کردیم تا درباره موضوع طرح شد،ه از

طریق تماس تلفنی یا پست الکترونیکی با همکاران شما ارتباط برقرار کنیم. اما موفق نشدیم . خوشبختانه این

شانس را داشتیم که آقاي بزرگ اصل و همکار ایشان را در سمینار خود در دبی در اکتبر سال 2017 ملاقا ت

کنیم و ایشان به ما اطلاع دادند بهتر است که به نامه شما پاسخ مکتوب بدهیم .

لازم به ذکر است که ما همواره تمایل داریم درباره موضوعات فنی بحث و گفتگو داشته باشیم، اما درباره مسائلی

که بین اشخاص در ارتباط با معاملات خاص پیش می آید، دخالت نمی کنیم. ام ا درباره موضوع مطرح شده م  ا

متوجه شدیم که سؤال شما کاملا به درك بهتر برخی الزامات استانداردهاي بین المللی گزارشگري مالی مربوط

است و به معاملاتی خاص اشاره ندارد. بر این اساس، ما الزامات مربوط در استانداردهاي خود را در خصوص سؤال

شما به صورتی شفاف بیان می کنیم .

در ارتباط با طبقه بندي اقلام در صورت وضعیت مالی، به پاراگراف 11 استاندارد بین المللی حسابداري 32 ابزارهاي

مالی: ارائه اشاره می شود که در آن ابزار مالکانه به عنوان قراردادي تعریف شده است که شواهدي از منافع

باقیمانده در داراییهاي واحد تجاري پس از کسر بدهیهاي آن فراهم می کند. در نتیجه، صورت وضعیت مالی که

طبق استانداردهاي بین المللی گزارشگري مالی تهیه می شود شامل داراییها، بدهیها و حقوق مالکانه است و

اقلامی غیر از این سه طبقه را در بر نمی گیرد .

در ارتباط با صورتهاي مالی، بند 10 استاندارد بین المللی حسابداري 1 ارائه صورتهاي مالی تصریح می کند ک ه

مجموعه کامل صورتهاي مالی شامل موارد زیر است:

الف. چهار صورت مالی اصلی  صورت وضعیت مالی به تاریخ پایان دوره، صورت سود یا زیان و سایر اقلام

سود و زیان جامع براي دوره، صورت تغییرات در حقوق مالکانه و صورت جریانهاي نقدي براي دوره؛

ب. یادداشتهاي توضیحی؛

پ. اطلاعات مقایسه اي؛

ت. صورت وضعیت مالی به تاریخ ابتداي دوره قبل در شرایطی خاص.

1

بند 11 استاندارد بین المللی حسابداري 1، واحد تجاري را ملزم می کند که تمام صورتهاي مالی در مجموعه کامل

صورتهاي مالی را با اهمیت یکسان ارائه کند .

از دیدگاه من، مجموعه صورتهاي مالی طبق استانداردهاي بین المللی گزارشگري مالی، نمی تواند شامل صورتی

بیش از موارد فهرست شده در بند 10 استاندارد بین المللی حسابداري 1باشد. با وجود این، در بند 112 استاندارد

بین المللی حسابداري 1 تصریح می شود که اطلاعاتی که باید به موجب استانداردها افشا شود و در جاي دیگري از

صورتهاي مالی ارائه نشده است، در یادداشتهاي توضیحی ارائه می شود. همچنین اطلاعاتی که واحد تجاري در

جاي دیگري از صورتهاي مالی ارائه نکرده است اما براي درك هر یک از صورتهاي مالی ضروري به نظر می رسد

در یادداشتهاي توضیحی افشا می گردد. بر این اساس، واحد تجاري ممکن تا س  در یادداشتهاي توضیحی

اطلاعاتی ارائه کند که به موجب استانداردهاي بین المللی گزارشگري مالی الزامی نشده است اما این اطلاعات به

درك صورتهاي مالی کمک می کند.

امید است پاسخ ارائه شده سودمند باشد.

با احترام

هنري ریس

مدیر فعالیتهاي پذیرش و پیاده سازي

2

 

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای مورد نیاز با * مشخص شده است

نوشتن دیدگاه

عضویت در خبر نامه

مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید آرمان پرداز خبره
خدمات مالی
مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید

در این نوشته برای شما توضیح می دهیم که چگونه یک مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید و به او اعتماد کنیم. در پایان اعتماد شما را به آرمان پرداز خبره جلب می کنیم. مشاور مالیاتی معتبر

ادامه مطلب »
اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره
خدمات مالی
اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و اهمیت مشاور مالیاتی در آن اهمیت مشاوره در زمینه مالیات کسب

ادامه مطلب »
انتخاب کارشناس حسابداری و مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت توسط آرمان پرداز خبره
خدمات مالی
مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت

در این نوشته می خواهیم در مورد نکاتی در خصوص انتخاب مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت و نحوه انتخاب کارشناس حسابداری بپردازیم. تا پایان با ما همراه باشید و جهت هرگونه نیاز به مشاور مالیاتی

ادامه مطلب »
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی
خدمات مالی
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی

در این نوشته میخواهیم به شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی در سازمان امور مالیاتی بپردازیم. جهت هرگونه سوال در خصوص مشاور مالیاتی با ما در ارتباط باشید. مشاور مالیاتی کیست؟ مشاور مالیاتی کسی است که

ادامه مطلب »
انواع هزینه ها در حسابداری و مالی توسط مشاور مالیاتی
حسابداری
انواع هزینه ها در حسابداری

در این نوشته میخواهیم در خصوص انواع هزینه ها در حسابداری و مالی ، بهبود هزینه ها توسط مشاور مالیاتی و همچنین در خصوص انواع هزینه بپردازیم انواع هزینه ها در حسابداری یکی از مهم‌ترین مفاهیم

ادامه مطلب »
مدارک مثبته
حسابداری
مدارک مثبته

در این نوشته به مفهوم مدارک مثبته و یا اسناد مثبته و نقش آن در حسابداری و چگونگی رسیدگی به آن توسط مشاور مالیاتی می پردازیم. مدارک مثبته یا اسناد مثبته مدارک مثبته اسناد نشان‌دهنده وقوع

ادامه مطلب »
مشاور مالیاتی کیست ؟
خدمات مالی
مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست؟ در این مطلب درباره مشاور مالیاتی کیست و خصوصیات یک وکیل مالیاتی خبره ، هم چنین میزان آشنایی او با قوانین مالیاتی و امور مالیاتی کشور به صورت مفصل صحبت می کنیم. با

ادامه مطلب »
اهمیت مشاوره مالیاتی
خدمات مالی
اهمیت مشاوره مالیاتی

اهمیت مشاوره مالیاتی تمامی مشاغل نیازمند دانش مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی و اهمیت مشاوره مالیاتی برای روبه رو شدن با قانون مالیات سازمان امور مالیاتی هستند. با ما باشید زیرا در این نوشته به این

ادامه مطلب »
مفاصا حساب مالیاتی
مشاور مالیاتی
مفاصا حساب و نحوه دریافت مفاصا حساب

درخواست گواهی مفاصا اولین کاری است که مودی و یا مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی وی ملزم است برای دریافت گواهی مفاصا حساب مالیاتی انجام دهد. براساس ماده ۲۳۵ قانون مالیات های مستقیم، اداره امور مالیاتی

ادامه مطلب »
مشاور مالی را چگونه انتخاب کنیم
خدمات مالی
مشاور مالیاتی چه کاری انجام می دهد

اشخاص حسابرس و مشاور مالیاتی در هدایت مالیات دهندگان برای رعایت قوانین، در تمام امور مالی، حسابداری و پرداخت مالیات نقش مهمی دارد. بسته به وضعیت مالیات دهنده، خدماتی که یک مشاور مالیاتی ارائه می‌دهد، متفاوت

ادامه مطلب »
مالیات بر ارزش افزوده
خدمات مالی
مالیات املاک و مستغلات

مالیات املاک و مستغلات ، نوعی از مالیات می باشد، که از درآمدهای به دست آمده از ملک محسوب می شود. املاک و مستغلات شامل سه نوع مالیات می شوند: مالیات بر درآمد اجاره از املاک

ادامه مطلب »
تکنولوژی نرم افزار
حسابرسی
موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی

    موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی     جمع داراییهای شرکتی ۲۰۰ میلیارد ریال است. حسابرس معتقد است تحریف داراییها بالای ۲۰ درصد، منجر به اظهار نظر مردود می‌شود (برای پرهیز از تردیدهای احتمالی در

ادامه مطلب »
بیمه‌ای به کارفرمایان
شرکت حسابداری
مدیریت سود چیست؟

مدیریت سود چیست؟   در کسب و کار برای حفظ عملیات، ارائه خدمات بهتر، و ارائه محصولات جدید، آن نیاز به سود می باشد. در هر کسب و کار، سود همیشه با زیان های خاص همراه است. مهم

ادامه مطلب »

مقاله های مرتبط

اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره

اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و

ادامه مطلب »
درخواست خود را بنویسید ...
ما را در نقشه بیابید ...