تا کنون مشمول مرور زمان مالیاتی شده اید؟

مالیاتی

 

 

 

  تا کنون مشمول مرور زمان مالیاتی شده اید؟

 

 مرور زمان مالیاتی مدت زمانی است که طبق قانون مالیاتهای مستقیم مأموران مالیاتی اجازه دارند مالیات متعلق به درآمد مشمول مالیات و یا مالیات متعلق به سایر پایه های مالیاتی را محاسبه و مطالبه نمایند و پس از گذشت آن زمان اجازه قانونی مزبور از آنان سلب میگردد.

 

  مرور زمان مالیاتی در شرایط ذیل جاری می باشد:

 

 در مورد مؤدیانی که در مهلت مقرر اظهارنامه مالیاتی را به اداره امور مالیاتی تسلیم نموده اند مدت “یکسال” از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه (ماده ۱۵۶ ق.م.م)

 

 در مورد مؤدیانی که در مهلت مقرر اظهارنامه مالیاتی به اداره امور مالیاتی تسلیم نکرده اند و یا طبق مقررات قانونی مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی در سررسید پرداخت مالیات نبوده اند، مدت “پنج سال” از تاریخ سررسید پرداخت مالیات. (ماده ۱۵۷ ق.م.م)

 

 

 

 

  تا کنون مشمول مرور زمان مالیاتی شده اید؟

 

 مرور زمان مالیاتی مدت زمانی است که طبق قانون مالیاتهای مستقیم مأموران مالیاتی اجازه دارند مالیات متعلق به درآمد مشمول مالیات و یا مالیات متعلق به سایر پایه های مالیاتی را محاسبه و مطالبه نمایند و پس از گذشت آن زمان اجازه قانونی مزبور از آنان سلب میگردد.

 

  مرور زمان مالیاتی در شرایط ذیل جاری می باشد:

 

 در مورد مؤدیانی که در مهلت مقرر اظهارنامه مالیاتی را به اداره امور مالیاتی تسلیم نموده اند مدت “یکسال” از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه (ماده ۱۵۶ ق.م.م)

 

 در مورد مؤدیانی که در مهلت مقرر اظهارنامه مالیاتی به اداره امور مالیاتی تسلیم نکرده اند و یا طبق مقررات قانونی مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی در سررسید پرداخت مالیات نبوده اند، مدت “پنج سال” از تاریخ سررسید پرداخت مالیات. (ماده ۱۵۷ ق.م.م)

 

 

 

 

 

  تا کنون مشمول مرور زمان مالیاتی شده اید؟

 

 مرور زمان مالیاتی مدت زمانی است که طبق قانون مالیاتهای مستقیم مأموران مالیاتی اجازه دارند مالیات متعلق به درآمد مشمول مالیات و یا مالیات متعلق به سایر پایه های مالیاتی را محاسبه و مطالبه نمایند و پس از گذشت آن زمان اجازه قانونی مزبور از آنان سلب میگردد.

 

  مرور زمان مالیاتی در شرایط ذیل جاری می باشد:

 

 در مورد مؤدیانی که در مهلت مقرر اظهارنامه مالیاتی را به اداره امور مالیاتی تسلیم نموده اند مدت “یکسال” از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه (ماده ۱۵۶ ق.م.م)

 

 در مورد مؤدیانی که در مهلت مقرر اظهارنامه مالیاتی به اداره امور مالیاتی تسلیم نکرده اند و یا طبق مقررات قانونی مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی در سررسید پرداخت مالیات نبوده اند، مدت “پنج سال” از تاریخ سررسید پرداخت مالیات. (ماده ۱۵۷ ق.م.م)

 

 

 

 

 

  تا کنون مشمول مرور زمان مالیاتی شده اید؟

 

 مرور زمان مالیاتی مدت زمانی است که طبق قانون مالیاتهای مستقیم مأموران مالیاتی اجازه دارند مالیات متعلق به درآمد مشمول مالیات و یا مالیات متعلق به سایر پایه های مالیاتی را محاسبه و مطالبه نمایند و پس از گذشت آن زمان اجازه قانونی مزبور از آنان سلب میگردد.

 

  مرور زمان مالیاتی در شرایط ذیل جاری می باشد:

 

 در مورد مؤدیانی که در مهلت مقرر اظهارنامه مالیاتی را به اداره امور مالیاتی تسلیم نموده اند مدت “یکسال” از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه (ماده ۱۵۶ ق.م.م)

 

 در مورد مؤدیانی که در مهلت مقرر اظهارنامه مالیاتی به اداره امور مالیاتی تسلیم نکرده اند و یا طبق مقررات قانونی مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی در سررسید پرداخت مالیات نبوده اند، مدت “پنج سال” از تاریخ سررسید پرداخت مالیات. (ماده ۱۵۷ ق.م.م)

 

 

اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در email
اشتراک گذاری در print

مقاله های مرتبط

مدارک مثبته

مدارک مثبته

در این نوشته به مفهوم مدارک مثبته و یا اسناد مثبته و نقش آن در حسابداری و چگونگی رسیدگی به آن توسط مشاور مالیاتی می

ادامه مطلب »
مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست؟ در این مطلب درباره مشاور مالیاتی کیست و خصوصیات یک وکیل مالیاتی خبره ، هم چنین میزان آشنایی او با قوانین مالیاتی

ادامه مطلب »
درخواست خود را بنویسید ...
ما را در نقشه بیابید ...